AVDELNINGEN FÖR BYGGNADS- OCH MILJÖTEKNIK (R) RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO (R) OPETUS UNDERVISNING. Rak-0 OSASTON YHTEISET OPINNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVDELNINGEN FÖR BYGGNADS- OCH MILJÖTEKNIK (R) RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO (R) OPETUS UNDERVISNING. Rak-0 OSASTON YHTEISET OPINNOT"

Transkriptio

1 559 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO (R) Rak-11 Sillanrakennustekniikka Rak-32 Kalliorakentaminen Rak-43 Talonrakennustekniikka Rak-50 Pohjarakennus ja maamekaniikka Rak-54 Rakenteiden mekaniikka Rak-63 Rakentamistalous Rak-82 Rakennusmateriaalitekniikka Rak-83 Teräsrakennetekniikka Yhd-10 Tietekniikka Yhd-12 Vesitalous ja vesirakennus Yhd-33 Geoympäristötekniikka Yhd-71 Liikennetekniikka Yhd-73 Vesihuoltotekniikka Yhd-102 Ympäristönsuojelu OPETUS Rak-0 OSASTON YHTEISET OPINNOT Kurssit opintopisteinä (op) Rak Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan perusteet (3 op) (2 + 0) I-II Opettaja: DI Hannu Hirsi Sisältö: Rakennushankkeen eri vaiheet. Rakennuksen eri osat, niiden tehtävät ja toimintaperiaatteet, energiatalous. Johdanto rakennussuunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja talotekniseen suunnitteluun. Perehtyminen rakentamissäännöstöön, rakennusluvan hankintaan, käsikirjoihin ja rt-kortistoon. Suorittaminen: Suunnitteluharjoitus. Oppimispäiväkirja Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin Yhd Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan perusteet (3 op) (periodi) III-IV Opettaja: ma prof. Markku Pelkonen Sisältö: Ihminen, yhdyskunta ja ympäristö. Yhdyskuntasuunnittelun näkökohdat. Vesivarat ja niiden hallinta. Vesi- ja jätehuolto. Geoympäristötekniikka. Liikenteen järjestelyt ja liikenneväylät. Yhdyskunnan geotekniikka. Yhdyskunnan teknisten järjestelmien kokonaisuus. Suorittaminen: Tentti. Esseetehtävät. Kirjallisuus: Luentomoniste. Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet (4 op) III Opettajat: prof. Timo Ernvall, ma. prof. Tapio Luttinen, prof. Terhi Pellinen AVDELNINGEN FÖR BYGGNADS- OCH MILJÖTEKNIK (R) Rak-11 Brobyggnadsteknik Rak-32 Bergteknik Rak-43 Husbyggnadsteknik Rak-50 Grundbyggnad och jordmekanik Rak-54 Byggnadsmekanik Rak-63 Byggnadsekonomi Rak-82 Byggnadsmaterialteknik Rak-83 Stålkonstruktionsteknik Yhd-10 Vägteknik Yhd-12 Teknisk vattenresurslära Yhd-33 Geologisk miljöteknik Yhd-71 Trafikteknik Yhd-73 Vattenförsörjningsteknik Yhd-102 Miljöskydd UNDERVISNING Rak-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIER Kurserna i studiepoäng (sp) Rak Konstruktions och byggnadsproduktionstekniks grunder (3 sp) (2 + 0) I-II Lärare: DI Hannu Hirsi Innehåll: Olika skeden i et byggnadsprojekt. Byggnadens olika delar., deras uppgifter och funktionsprinciper, energihushållning. Introduktion till byggnadslära, konstruktionsteknik och VVS-planering. Byggnadslagstiftning och regelverk, byggnadslov, handböcker och RT-kortsystemet. Examination:. Övningsarbete. Inlärningsdagbok. Litteratur: Meddelas senare Yhd Grunder i samhälls- och miljöteknik (3 sp) (periodi) III-IV Lärare: tf prof.. Markku Pelkonen Innehåll: Människa, samhälle och miljö. Synvinklar i samhällsplanering. Vattenresurser och deras hantring. Vatten- och avloppsteknik samt avfallshantering. Geologisk miljöteknik. Trafiksystem och trafikleder. Samhällets geoteknik. Integrering av samhällets tekniska system. Examination: Tentamen. Essäuppgifter. Litteratur: Föreläsningskompendium. Yhd Allmän kurs i trafik- och vägteknik (4 op) III Lärare: prof. Timo Ernvall, ma. prof. Tapio Luttinen, prof. Terhi Pellinen

2 560 Sisältö: Liikenteen merkitys, liikennetutkimukset, liikennevirran ominaisuudet, liikennesuunnittelu, liikenteen vaikutukset, liikennetalous, tiensuunnittelu, kadunsuunnittelu, tien rakenteet ja päällysteet, kunnossapito. Suorittaminen: Tentti. Pakolliset laskuharjoitukset. Kirjallisuus: O-P. Hartikainen: Tietekniikan perusteet, Otatieto 467; Opetusmoniste. RYT.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) (2 + 2) I-II, III-IV Vastaava opettaja: Sisältö: Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Suorittaminen: Luennot, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaatintyö. Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen. Kieli: Suomi tai ruotsi Rak-11 SILLANRAKENNUSTEKNIIKKA (va 19110) prof.: Aarne Jutila, R 246, lab.ins.: Lauri Salokangas, R 234, ass.: Risto Syrjä, R 231, erik.op.: TkT Risto Kiviluoma, DI Hannu Hirsi; DI Lauri Salokangas; DI Marja-Kaarina Söderqvist, TkT Tor-Ulf Weck toimisto: Elsa Nissinen-Narbro, R 247, Kurssit opintopisteinä (op) Rak R-CAD (4 op) III-IV.. Opettajat: Prof. Aarne Jutila, erik. op. N. N. Sisältö: AutoCAD-, Revit-, Staad- ja Mathcad-ohjelmien käyttö. Suorittaminen: Pakollisten harjoitustöiden (4 kpl) hyväksytty suorittaminen. Kirjallisuus: Ohjelmien sähköiset käyttöopasteet ja opetusmoniste. Rak Sillat ja perustukset (4 op) (3 + 3) I-II Opettaja: prof. Aarne Jutila, erik.op. Lauri Salokangas Sisältö: Rakenteiden kuormat. Siltatyypit. Talojen ja siltojen tavallisimmat perustamistavat. Perustusten suunnittelu, analysointi ja mitoitus. Peruslaattojen, paalujen ja paaluryhmien erilaiset laskentamallit. Suorittaminen: Pakollisia harjoitustehtäviä. Tentti. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Opetusmonisteet. Esitiedot: Rak (pakollinen) Rak Bridges, General Course (4 cr) (2 + 3), First time in Spring 2008, III-IV; thereafter in Autumn 2008, I-II Teacher: Docent Risto Kiviluoma Contents: Codes concerning bridges. General design of bridges. Design and dimensioning of supporting structures. Design of simple timber, concrete and steel bridges. Construction and scaffoldings. Requirements: Lectures, design task under supervision, examination. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Load-Carrying Structures I (4 cr) (2 + 2), I-II, First time in Autumn 2008 Teacher: N. N. Innehåll: Trafikens betydelse. Trafikundersökningar. Trafikflödets egenskaper. Trafikplanering. Trafikens effekter. Trafikekonomi. Vägplanering. Gatuplanering. Vägstruktur och beläggning. Underhåll. Examination: Tentamen. Obligatoriska räkneövningar. Litteratur: O-P. Hartikainen: Tietekniikan perusteet, Otatieto 467; Föreläsningskompendium. RYT.kand Kandidatarbete och seminarium (10 sp) (2 + 2) I-II, III-IV Ansvarig lärare: Innehåll: På kursen behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt språkliga och kommunikativa färdigheter. Examination: Föreläsningar, övningsarbeten, seminarium och kandidatarbete. Litteratur: Meddelas senare. Språk: Finska eller svenska Rak-11 BROBYGGNADSTEKNIK (ao 19110) prof.: Aarne Jutila, R 246, lab.ing.: Lauri Salokangas, R 234, ass.: Risto Syrjä, R 231, spec.lär.: TkD Risto Kiviluoma, DI Hannu Hirsi; DI Lauri Salokangas; DI Marja-Kaarina Söderqvist, TkD Tor-Ulf Weck kansli: Elsa Nissinen-Narbro, R 247, Kurserna i studiepoäng (sp) Rak R-CAD (4 sp) III-IV. Lärare: Prof. Aarne Jutila, spec.lär. N. N. Innehåll: Använding av AutoCAD-, Revit-, Staad- och Mathcadprogrammen. Examination: 4 obligatoriska personliga övningsarbeten. Litteratur: Elektriska bruksanvisningar av dataprogrammen (help) och föreläsningskompendium. Rak Broar och grundkonstruktioner (4 sp) (3 + 3) I-II Lärare: prof. Aarne Jutila, spec.lär. Lauri Salokangas Innehåll: Byggnaders belastningar. Brotyper. Vanligaste grundkonstruktioner för hus och broar. Planering, analysering och dimensionering av grundkonstruktioner. Olika beräkningsmodeller för grundplattor, pålar och pålgrupper. Examination: Obligatoriska övningsarbeten. Tentamen. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Föreläsningskompendium. Förkunskaper: Rak (obligatorisk) Rak Bridges, General Course (4 cr) (2 + 3), First time in Spring 2008, III-IV; thereafter in Autumn 2008, I-II Teacher: Docent Risto Kiviluoma Contents: Codes concerning bridges. General design of bridges. Design and dimensioning of supporting structures. Design of simple timber, concrete and steel bridges. Construction and scaffoldings. Requirements: Lectures, design task under supervision, examination. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Load-Carrying Structures I (4 cr) (2 + 2), I-II, First time in Autumn 2008 Teacher: N. N.

3 561 Contents: Main types of load-carrying structures and their analysing methods: girders and grillages. Requirements: Lectures, exercises, examination. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Bridges, Special Course (4 cr) (4 + 0), III-IV, First time in Spring 2009 Teacher: N. N. Contents: Special items of the design (structural, economic and aesthetic design), analysis and construction of different types of bridges. Requirements: Lectures, examination. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Bridge Design Exercise (4 cr) (0 + 2), I, First time in Autumn 2009 Teacher: N. N. Contents: Special items of the design (structural, economic and aesthetic design), analysis and construction of different types of bridges. Requirements: Design exercise under supervision. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Load-Carrying Structures II (4 cr) P (2 + 2), III-IV, First time in Spring 2009 Teacher: N. N. Contents: Main types of load-carrying structures and their analysing methods: trusses, arches, cable-stayed and suspension structures. Requirements: Lectures, exercises, examination. Prerequisites: Rak , Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Bridge Engineering, Special Assignment (4-8 cr) P I-II, First time in Autumn 2009 Teacher: N. N. Contents: Literature research, computer program or computation, or experimental or theoretical research on selected topic. Requirements: Individual study including a report. Language: English, Finnish or Swedish according to agreement. Rak Licentiate Seminar in Bridge Engineering (4-8 cr) P I-II or III-IV, First time in Teacher: N. N. Contents: The aim of the seminar is to present advanced analysis methods and production technologies of different types of bridges. Different topics yearly. Requirements: Seminar meetings and presentations according to agreement. Language: English or Finnish according to agreement. Opintojaksot opintoviikkoina (ov) Rak Rakenteiden varmuus (2 ov) (2 + 2) I-II, viimeisen keran sl 2007 Opettaja: erik.op. Tor-Ulf Weck Sisältö: Rakenteen vaurioituminen, vaurioitumisfunktio. Mitoitusparametrien hajonta. Mitoitusperiaatteet ja varmuuden arviointi. Normien varmuusfilosofia. Suorittaminen: Tentti. Kirjallisuus: Weck, T-U.: Rakenteiden varmuus, Espoo Esitiedot: Rak (pakollinen) Contents: Main types of load-carrying structures and their analysing methods: girders and grillages. Requirements: Lectures, exercises, examination. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Bridges, Special Course (4 cr) (4 + 0), III-IV, First time in Spring 2009 Teacher: N. N. Contents: Special items of the design (structural, economic and aesthetic design), analysis and construction of different types of bridges. Requirements: Lectures, examination. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Bridge Design Exercise (4 cr) (0 + 2), I, First time in Autumn 2009 Teacher: N. N. Contents: Special items of the design (structural, economic and aesthetic design), analysis and construction of different types of bridges. Requirements: Design exercise under supervision. Prerequisites: Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Load-Carrying Structures II (4 cr) P (2 + 2), III-IV, First time in Spring 2009 Teacher: N. N. Contents: Main types of load-carrying structures and their analysing methods: trusses, arches, cable-stayed and suspension structures. Requirements: Lectures, exercises, examination. Prerequisites: Rak , Rak Language: English or Finnish according to agreement. Rak Bridge Engineering, Special Assignment (4-8 cr) P I-II, First time in Autumn 2009 Teacher: N. N. Contents: Literature research, computer program or computation, or experimental or theoretical research on selected topic. Requirements: Individual study including a report. Language: English, Finnish or Swedish according to agreement. Rak Licentiate Seminar in Bridge Engineering (4-8 cr) P I-II or III-IV, First time in Teacher: N. N. Contents: The aim of the seminar is to present advanced analysis methods and production technologies of different types of bridges. Different topics yearly. Requirements: Seminar meetings and presentations according to agreement. Language: English or Finnish according to agreement. Studieperioder i studieveckor (sv) Rak Konstruktioners säkerhet (2 sv) (2 + 2) I-II, sista gången ht 2007 Lärare: spec.lär. Tor-Ulf Weck Innehåll: Konstruktionsskador, skadefunktion. Dimensioneringsparameters spridning. Dimensioneringsprinciperna och säkerhetens uppskattning. Examination: Tentamen. Litteratur: Weck, T-U.: Rakenteiden varmuus, Espoo Förkunskaper: Rak (obligatorisk)

4 562 Rak Load-Carrying Structures (4 ocr) (2 + 2) I-IV, last time in Teacher: prof. Aarne Jutila Contents: Main types of load-carrying structures and their analysing methods. Girders, grillages, trusses, arches, cable-stayed and suspension structures. Language: English or Finnish according to agreement. Course reguirements: Exercises. Special exercises. Examination. Literature: O'Connor, C.: Design of Bridge Superstructures, U.S.A. 1971, Wiley, 564 p. Lecture notes. Prerequisites: Rak or adequete knowlidge (compulsory). Rak Bridges, Special Course (4 ocr) (2 + 2) I-IV, last time in Teacher: prof. Aarne Jutila Contents: Special items of the design (structural, economic and aesthetic design), analysis and construction of different types of bridges. Design exercise of a whole bridge. Language: English or Finnish according to agreement. Course reguirements: Compulsory demonstration lecture 2 h. Design task under supervision. Examination. Literature: Menn, C: Pretressed Concrete Bridges, Birkhauser Verlag, 1990, s Lecture notes. Prerequisites: Rak or adequete knowlidge (compulsory). Rak Sillanrakennuksen seminaari (2 ov) (2 + 0) III-IV, viimeisen kerran kl 2008 Opettaja: prof. Aarne Jutila Sisältö: Valittuja yksityiskohtia siltojen ja muiden kantavien rakenteiden suunnitteluun, lujuuslaskentaan ja valmistukseen liittyvistä kysymyksistä. Suorittaminen: Seminaariesitelmiä 1-3 kpl. Kieli suomi/englanti. Rak Sillanrakennuksen erikoistyö (4-8 ov) I, II, III, IV, viimeisen kerran Opettaja: prof. Aarne Jutila Sisältö: Yksityiskohtaiseen erikoiskysymykseen perehdyttäminen. Kirjallisuustutkimus, tietokoneohjelma tai -laskenta tai kokeellinen tai teoreettinen tutkimustehtävä valitusta aiheesta. Suorittaminen: Tutkimusraportin laatiminen. Rak Licentiate Seminar in Bridge Engineering (2-4 ocr) L (2 + 0) III-IV, last time spring 2008 Teacher: prof Aarne Jutila Contents: The aim of the seminar is to present advanced analysis methods and production technologies of different types of bridges. Different topics yearly. Language: English or Finnish according to agreement. Realization: Seminar meetings 2 h per week. 1-3 presentations per participant. Rak-32 KALLIORAKENTAMINEN (va 19240) prof: Pekka Särkkä, B 271, lab.ins: TkL Sakari Mononen, B 279, opettava tutkija: TkT Juha Antikainen, B272, ass: DI Anu Martikainen, B279, erik.op: rof. Uday Kumar, LTU, ; DI Pekka Mörsky, GTK, ; DI Jarmo Roinisto, Kalliosuunnittelu Oy, ; M.Sc. Damian Barabowski, Surpac Minex, ; TkT Raimo Vuolio, toimisto: Seija Latvala, B 270, Rak Load-Carrying Structures (4 ocr) (2 + 2) I-IV, last time in Teacher: prof. Aarne Jutila Contents: Main types of load-carrying structures and their analysing methods. Girders, grillages, trusses, arches, cable-stayed and suspension structures. Language: English or Finnish according to agreement. Course reguirements: Exercises. Special exercises. Examination. Literature: O'Connor, C.: Design of Bridge Superstructures, U.S.A. 1971, Wiley, 564 p. Lecture notes. Prerequisites: Rak or adequete knowlidge (compulsory). Rak Bridges, Special Course (4 ocr) (2 + 2) I-IV, last time in Teacher: prof. Aarne Jutila Contents: Special items of the design (structural, economic and aesthetic design), analysis and construction of different types of bridges. Design exercise of a whole bridge. Language: English or Finnish according to agreement. Course reguirements: Compulsory demonstration lecture 2 h. Design task under supervision. Examination. Literature: Menn, C: Pretressed Concrete Bridges, Birkhauser Verlag 1990, s Lecture notes. Prerequisites: Rak or adequete knowlidge (compulsory). Rak Seminarium i brobyggnad (2 sv) (2 + 0) III-IV, sista gången ht 2008 Lärare: prof. Aarne Jutila Innehåll: Valda detaljer av broars och dylika bärande konstruktioners planering, hållfasthetsberäkning och utförande. Examination: Seminarieföredrag 1-3 st. Språk finska/engelska. Rak Specialarbete i brobyggnad (4-8 sv) I, II, III, IV, sista gången Lärare: prof. Aarne Jutila Innehåll: Fördjupning i en detaljerad specialfråga. Litteraturundersökning, dataprogram eller -beräkning eller experimentell eller teoretisk undersökningsuppgift i valt ämne. Examination: Undersökningsrapport. Rak Licentiate Seminar in Bridge Engineering (2-4 ocr) L (2 + 0) III-IV, last time spring 2008 Teacher: prof Aarne Jutila Contents: The aim of the seminar is to present advanced analysis methods and production technologies of different types of bridges. Different topics yearly. Language: English or Finnish according to agreement. Realization: Seminar meetings 2 h per week. 1-3 presentations per participant. Rak-32 BERGTEKNIK) (ao 19240) prof: Pekka Särkkä, B 271, lab.ing: TkL Sakari Mononen, B 279, undervisand forskare: TkD Juha Antikainen, B 272, ass: DI Anu Martikainen, B279, spec.lär: Prof. Uday Kumar, LTU, ; DI Pekka Mörsky, GTK, ; DI Jarmo Roinisto, Kalliosuunnittelu Oy, ; M.Sc. Damian Barabowski, Surpac Minex, ; TkT Raimo Vuolio, byrå: Seija Latvala, B 270,

5 563 Kurssit opintopisteinä (op) Rak Kalliomekaniikka (3 op) I - II Opettaja: op.tutk.. Juha Antikainen Sisältö: Kiven fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet. Kalliomassan tutkimusmenetelmät. Jännitystila, sen mittaaminen ja vaikutukset. Pohjavesi. Kalliomassan lujuusominaisuudet ja pysyvyys. Suorittaminen: Pakollisia laskuharjoituksia, kaksi välikoetta, tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; Brady, Brown: Rock Mechanics for Underground Mining; ISRM: Rock Characterization, Testing and Monitoring. Esitiedot: Rak Voidaan luennoida englanniksi. Rak Räjäytystekniikka (2 op) (2 + 1) I - II Opettaja: TkT Raimo Vuolio Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa räjäytystyön johtajalta ja panostajan pätevyyskirjaa varten vaadittavat teoreettiset tiedot. Räjäytystekniikan teoria ja sovellutukset, räjähdysaineet, sytytysvälineet, tavallisimpien räjäytystöiden suunnittelu ja suorittaminen. Suorittaminen: pakollisia harjoitustöitä ja tentti. Kirjallisuus: Vuolio: Räjäytystyöt, SML, 1991; Persson, Holmberg & Lee: Rock Blasting and Explosives Engineering, CRC Press, Esitiedot: Rak Rak Louhintatekniikka (5 op) (3 + 1, laiteharj. 6 h periodi) III - IV, Opettaja: prof. Pekka Särkkä Sisältö: Poraus ja kiven mekaaniset irrotusmenetelmät. Avo- ja maanalainen louhinta ja louhintamenetelmät. Louheen käsittely. Kuilun- ja nousunajo. Lujitustyöt. Tuuletus ja vedenpoisto. Koneiden ja laitteiden valinta. Suorittaminen: Opintojaksoon sisältyy ohjattuja työmaa- ja teollisuuskäyntejä, laiteharjoituksia, pakollisia laskuharjoituksia sekä tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; Tamrock: Rock Excavation Handbook, Esitiedot: Rak ja Rak Rak Kaivostekniikka (5 op) (6 + 3) III - IV Opettaja: prof. Pekka Särkkä Sisältö: Avolouhosten ja maanalaisten kaivosten suunnittelun ja käytön tekniset ja taloudelliset perusteet. Avauspäätös, kaivoksen valmistavat työt, louhintamenetelmät, malminnosto, tuuletus, vedenpoisto, kaivoksen sulkeminen. Kaivoslainsäädäntö, työturvallisuus, ympäristö. Kaivosprojektien arviointi ja taloudellinen valvonta. Suorittaminen: Tentti. Kirjallisuus: AIME/SME: Mining Engineering Handbook, vol 1-2, 1992; Hustrulid, W., Kuchta, M.: Fundamentals of Open Pit Mine Planning and Design, A. A. Balkema, 1995; opetusmonisteet. Voidaan luennoida englanniksi. Rak Kalliorakennustekniikka (5 op) 41+0 (3+1) I II (osittain periodi), ensimmäisen kerran sl 2008 Opettaja: DI Jarmo Roinisto Sisältö: Tavallisimpien kalliorakennuskohteiden yleissuunnittelu ja erityisvaatimukset. Kalliorakentamiseen liittyvät louhinta- ja lujitusmenetelmien erityisratkaisut. Kalliosuunnittelijalta vaadittavan tietotason saavuttaminen yleiskalliorakenne- tai rakennesuunnittelijana. Kurserna i studiepoäng (sp) Rak Bergmekanik (3 sp) I - II Lärare: underv. forsk. Juha Antikainen Innehåll: Bergets fysikaliska och mekaniska egenskaper. Bergsmassans undersökningsmetoder. Spänningstillstånd, dess mätning och inverkan. Grundvattnet. Bergsmassans hållfasthetsegenskaper och stabilitet. Examination: Obligatoriska räkneövningar, två mellanförhör, tentamen. Litteratur: Kompendium; Brady, Brown: Rock Mechanics for Underground Mining; ISRM: Rock Characterization, Testing and Monitoring. Förkunskaper: Rak Kan föreläsas på englska. Rak Sprängningsteknik (2 sp) (2 + 1) I - II Lärare: TkT Raimo Vuolio Innehåll: Efter avlagd studieperiod har studerande de teoretiska kunskaper som fordras för kompetensbrev för laddare. Sprängningsteknikens teori samt tillämpningar i praktiska brytningsarbeten. Sprängämnen, tändmedel, planering och utförande av de vanligaste sprängningsarbetena. Examination: obligatoriska övningsarbeten och tentamen. Litteratur: Vuolio: Räjäytystyöt, SML, 1991; Persson, Holmberg & Lee: Rock Blasting and Explosives Engineering, CRC Press, Förkunskaper: Rak Rak Brytningsteknik (5 sp) (3 + 1, maskinövningar 6 h period) III - IV, Lärare: prof. Pekka Särkkä Innehåll: Borrning och bergets mekaniska losshållningsmetoder. Brytning i dagbrott och under jord samt olika brytningsmetoder. Hantering av sprängsten. Schakt- och stigortsdrivning. Förstärkningsarbeten. Ventilation och dränering. Val av maskiner. Examination: Till studieperioden hör handledda arbetsplats- och industribesök, maskinövningar, obligatoriska räkneövningar och tentamen. Litteratur: Kompendium; Tamrock: Rock Excavation Handbook, Förkunskaper: Rak och Rak Rak Gruvteknik (5 sp) (6 + 3) III - IV Lärare: prof. Pekka Särkkä Innehåll: Tekniska och ekonomiska grunder för planering av och production i dagbrott och undergjordiska gruvor. öppningsbeslut, förberedande arbeten, brytningsmetoder, uppfordring, ventilation, dränering, stängning av gruvan. Gruvlegislation, arbetssäkerhet, miljö. Evaluering och ekonomisk kontroll av gruvprojekt. Examination: tentamen. Litteratur: AIME/SME: Mining Engineering Handbook, vol 1-2, 1992; Hustrulid, W., Kuchta, M.: Fundamentals of Open Pit Mine Planning and Design, A. A. Balkema, 1995; kompendium. Kan föreläsas på engelska. Rak Bergbyggnadsteknik (5 sp) (3 + 0) ht (delvis period), första gången ht 2008 Lärare: DI Jarmo Roinisto Innehåll: Generalplanering för och särkrav på de vanligaste bergsanläggningarna. Speciallösningar för brytnings- och förstärkningsmetoder i bergsbyggnadsteknik. Uppnående av en kunskapsnivå krävd av bergsanläggningsplanerare som generalbergsstruktur eller konstruktionsplanerare.

6 564 Suorittaminen: Opintojaksoon sisältyy ohjattuja teollisuuskäyntejä ja tentti. Kirjallisuus: MTR: Kalliorakentamisen mahdollisuudet; Carmody, Sterling: Underground space design: A guide to subsurface utilization and design for people in underground spaces. RIL: Kalliotilojen rakentamisohjeet, Valtion painatuskeskus: S3- ja S6-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset. Esitiedot: Rak , Rak , Rak (pakollinen). Voidaan luennoida englanniksi. Rak Kalliorakennussuunnittelu (10 op) (0 + 2) I - IV, ensimmäisen kerran sl 2008 kl 2009 Opettaja: prof. Pekka Särkkä (vastaava), DI Jarmo Roinisto Sisältö: Kokonaisvaltainen kalliorakennuskohteen teknis-taloudellinen suunnittelu: esitutkimukset, yleissuunnitelman laatiminen, mitoitussuunnittelu, menetelmänvalinta, kustannuslaskelmat. Perehtyminen yleis-, kalliorakennus- ja rakennesuunnittelijan sekä rakennuttajainsinöörin työhön. Suorittaminen: Teknis-taloudellisen suunnitelman laatiminen annetusta aiheesta, seminaariesitelmä ja tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; Hudson (ed.): Comprehensive Rock Engineering, Pergamon Press, Oxford 1993 (soveltuvin osin). Esitiedot: Rak , Rak , Rak (pakollinen). Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Rak kanssa. Voidaan luennoida englanniksi. Rak Applied Rock Mechanics for Hard Rock Mining (3 cr) (period) autumn term Teacher: Juha Antikainen D. Sc. (Tech) Contents: Stope and pillar design in underground hard rock mining, rock stress and rock stress measurements, rock reinforcement, mechanized rock bolting, cablebolting, shotcreting. Mine visit. Requirements: Compulsory exercises and examination. Literature: Lecture notes. Hoek, E., Kaiser, P., Bawden, W.: Support of Underground Excavations in Hard Rock., A.A. Balkema, Language: English Rak Numerical Mine Modelling (3 cr) (period) autumn term Teacher: Damian Baranowski M.Sc. (Tech.), Juha Antikainen D. Sc. (Tech) Contents: Management of investigation data, data analyses, visualization, geological and geotechnical modelling, rock mechanical analyses, open pit and underground mine design. Requirements: Compulsory exercises and examination. Literature: Lecture notes. Language: English Rak Mining Technology and Economics (3 cr) (period) autumn term Teacher: prof. Pekka Särkkä Contents: Mine as an economical project, different feasibility studies, mining production planning parameters, strategic planning. financing and management, case studies. Mine visit. Requirements: Compulsory exercises and final examination. Literature: Lecture notes. Language: English Rak Automation and Maintenance of Mining Equipment (3 cr) (period) autumn term Teacher: prof. U. Kumar Contents: Production automation and maintenance as an elementary part of highly mechanized mine s total economy. Oper- Examination: Tentamen och handledda gruv- och industribesök. Litteratur: MTR: Kalliorakentamisen mahdollisuudet; Carmody, Sterling: Underground space design: A guide to subsurface utilization and design for people in underground spaces. RIL: Kalliotilojen rakentamisohjeet, Valtion painatuskeskus: S3- ja S6-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset. Förkunskaper: Rak , Rak , Rak (obligatorisk) Kan föreläsas på engelska. Rak Planering för berganläggningar (10 sp) (0 + 2) ht + vt, första gången ht 2008 vt 2009 Lärare: prof. Pekka Särkkä (ansvarig), DI Jarmo Roinisto Innehåll: Teknisk-ekonomisk planering av ett berganläggningsprojekt: förundersökningar, uppgörande av generalplan, dimensionering, metodval, kostnadskalkyler. Inblick i arbetet som general-, bergstruktur- eller konstruktionsplanerare samt som byggingenjör. Examination: Uppgörande av en teknisk-ekonomisk plan för ett givet ämne, seminarieföredrag och tentamen. Litteratur: Kompendium; Hudson (ed.): Comprehensive Rock Engineering, Pergamon Press, Oxford 1993 (valda delar). Förkunskaper: Rak , Rak , Rak (obligatorisk). Kursens utförande samtidigt med Rak rekommenderas. Kan föreläsas på engelska. Rak Applied Rock Mechanics for Hard Rock Mining (3 cr) (period) autumn term Teacher: Juha Antikainen D. Sc. (Tech) Contents: Stope and pillar design in underground hard rock mining, rock stress and rock stress measurements, rock reinforcement, mechanized rock bolting, cablebolting, shotcreting. Mine visit. Requirements: Compulsory exercises and examination. Literature: Lecture notes. Hoek, E., Kaiser, P., Bawden, W.: Support of Underground Excavations in Hard Rock., A.A. Balkema, Language: English Rak Numerical Mine Modelling (3 cr) (period) autumn term Teacher: Damian Baranowski M.Sc. (Tech.), Juha Antikainen D. Sc. (Tech) Contents: Management of investigation data, data analyses, visualization, geological and geotechnical modelling, rock mechanical analyses, open pit and underground mine design. Requirements: Compulsory exercises and examination. Literature: Lecture notes. Language: English Rak Mining Technology and Economics (3 cr) (period) autumn term Teacher: prof. Pekka Särkkä Contents: Mine as an economical project, different feasibility studies, mining production planning parameters, strategic planning. financing and management, case studies. Mine visit. Requirements: Compulsory exercises and final examination. Literature: Lecture notes. Language: English Rak Automation and Maintenance of Mining Equipment (3 cr) (period) autumn term Teacher: prof. U. Kumar Contents: Production automation and maintenance as an elementary part of highly mechanized mine s total economy. Oper-

7 565 ational reliability of production machinery. Effects of automation on process planning and maintenance. Requirements: Compulsory exercises and examination. Literature: Lecture notes. Language: English Rak Mine excursion (3 cr) (period) autumn term Teacher: prof. Pekka Särkkä Contents: Several operating hard rock mines are visited. Their operation processes are studied and compared. Students prepare and present reports on selected subjects after the tour. Requirements: Presented report. Litterature: Material obtained from the mines. Prerequisites: Rak , Rak , Rak and Rak Language: English Rak Mineral processing (6 cr) (period) spring term, every second year, next time spring 2009 Teacher: Pekka Mörsky M.Sc. (Tech) Contents: Mineral processing in mining. Process mineralogy, concentrating process, comminution, separation, dewatering, concentrate and waste handling, environment. Technical and economical factors. Process and plant design. Requirements: Mandatory laboratory exercises and exam. Litterature: Lecture notes Prerequisites: Rak or Rak Language: English Opintojaksot opintoviikkoina (ov) Rak Kalliorakennustekniikka (3 ov) (3 + 0) I-II (osittain periodi), viimeisen kerran sl 2007 Opettaja: DI Jarmo Roinisto Sisältö: Tavallisimpien kalliorakennuskohteiden yleissuunnittelu ja erityisvaatimukset. Kalliorakentamiseen liittyvät louhinta- ja lujitusmenetelmien erityisratkaisut. Kalliosuunnittelijalta vaadittavan tietotason saavuttaminen yleiskalliorakenne- tai rakennesuunnittelijana. Suorittaminen: Opintojaksoon sisältyy ohjattuja teollisuukäyntejä ja tentti. Kirjallisuus: MTR: Kalliorakentamisen mahdollisuudet; Carmody, Sterling: Underground space design: A guide to subsurface utilization and design for people in underground spaces. RIL: Kalliotilojen rakentamisohjeet, Valtion painatuskeskus: S3- ja S6-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset. Esitiedot: Mak , Mak tai Rak (pakollinen) ja Mak tai Rak Voidaan luennoida englanniksi. Rak Kalliorakennussuunnittelun erikoisseminaari (6 ov) (0 + 2) I-IV, viimeisen kerran sl 2007-kl 2008 Opettaja: prof. Pekka Särkkä (vastaava), DI Jarmo Roinisto Sisältö: Kokonaisvaltainen kalliorakennuskohteen teknis-taloudellinen suunnittelu: esitutkimukset, yleissuunnitelman laatiminen, mitoitussuunnittelu, menetelmänvalinta, kustannuslaskelmat. Perehtyminen yleis-, kalliorakennus- ja rakennesuunnittelijan sekä rakennuttajainsinöörin työhön. Suorittaminen: Teknis-taloudellisen suunnitelman laatiminen annetusta aiheesta, seminaariesitelmä ja tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; Hudson (ed.): Comprehensive Rock Engineering, Pergamon Press, Oxford 1993 (soveltuvin osin). ational reliability of production machinery. Effects of automation on process planning and maintenance. Requirements: Compulsory exercises and examination. Literature: Lecture notes. Language: English Rak Mine excursion (3 cr) (period) autumn term Teacher: prof. Pekka Särkkä Contents: Several operating hard rock mines are visited. Their operation processes are studied and compared. Students prepare and present reports on selected subjects after the tour. Requirements: Presented report. Litterature: Material obtained from the mines. Prerequisites: Rak , Rak , Rak and Rak Language: English Rak Mineral processing (6 cr) (period) spring term, every second year, next time spring 2009 Teacher: Pekka Mörsky M.Sc. (Tech) Contents: Mineral processing in mining. Process mineralogy, concentrating process, comminution, separation, dewatering, concentrate and waste handling, environment. Technical and economical factors. Process and plant design. Requirements: Mandatory laboratory exercises and exam. Litterature: Lecture notes Prerequisites: Rak or Rak Language: English Studieperioderna i studieveckor (sv) Rak Bergbyggnadsteknik (3 sv) (3 + 0) I-II (delvis period), sista gången ht 2007 Lärare: DI Jarmo Roinisto Innehåll: Generalplanering för och särkrav på de vanligaste bergsanläggningarna. Speciallösningar för brytnings- och förstärkningsmetoder i bergsbyggnadsteknik. Uppnående av en kun-skapsnivå krävd av bergsanläggningsplanerare som generalbergsstruktur eller konstruktionsplanerare. Examination: Tentamen och handledda gruv- och industribesök. Litteratur: MTR: Kalliorakentamisen mahdollisuudet; Carmody, Sterling: Underground space design: A guide to subsurface utilization and design for people in underground spaces. RIL: Kalliotilojen rakentamisohjeet, Valtion painatuskeskus: S3- ja S6-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset. Förkunskaper: Mak , Mak eller Rak (obligatorisk) och Mak eller Rak Kan föreläsas på engelska. Rak Planeringsseminarium för berganläggningar (6 sv) (0 + 2) I-IV, sista gången ht 2007-vt 2008 Lärare: prof. Pekka Särkkä (ansvarig), DI Jarmo Roinisto Innehåll: Teknisk-ekonomisk planering av ett berganläggningsprojekt: förundersökningar, uppgörande av generalplan, dimensionering, metodval, kostnadskalkyler. Inblick i arbetet som general-, bergstruktur- eller konstruktionsplanerare samt som byggingenjör. Examination: Uppgörande av en teknisk-ekonomisk plan för ett givet ämne, seminarieföredrag och tentamen. Litteratur: Kompendium; Hudson (ed.): Comprehensive Rock Engineering, Pergamon Press, Oxford 1993 (valda delar). Förkunskaper: Mak eller Rak , Mak eller Rak (obligatoriska), Mak Rak Kan föreläsas på engelska.

8 566 Esitiedot: Mak tai Rak , Mak tai Rak (pakollisia), Mak tai Rak Voidaan luennoida englanniksi. Rak Kalliomekaniikan seminaari (3 ov) L V (periodi) I-II Opettaja: opettava tutkija Juha Antikainen Sisältö: Kalliomekaniikan käytännön ja teorian ajankohtaisia kysymyksiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta kalliomekaanisten ongelmien ratkaisukeinoista ja ratkaisuista. Opintojakson sisältö vaihtuu vuosittain. Suorittaminen: Seminaariesitelmä ja julkaisukelpoinen raportti. Esitiedot: Mak tai Rak (pakollinen). Voidaan luennoida englanniksi. Rak Kalliorakentamisen jatko-opintojakso (1-6 ov) L V (periodi) III-IV Opettaja: N.N., prof. Pekka Särkkä (vast.) Sisältö: Kalliorakentamisen ja kaivostekniikan ajankohtaisia kysymyksiä. Opintojakson sisältö vaihtuu vuosittain. Esitiedot: Mak tai Rak tai Mak tai Rak Voidaan luennoida englanniksi. Rak-43 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA (va 19120) prof. Jari Puttonen, R 346, , prof.: Martti Viljanen, R 3479, ; prof. Seppo Huovinen, R 318, dos.: Jukka Kinnunen, Kuopion Tklo; Matti Kokkala, VTT/PAL, TkT Olavi Keski-Rahkonen VTT/PAL, Alpo Ranta-Maunus, VTT/RAT; FT Hannu Viitanen VTT/RTE lab.ins.: Hannu Hirsi, R 344, ass: Mika Reivinen, N.N., R 345, toimisto: Paula Suhonen, R 348, Palotekniikan opettajat: dos. TkT Olavi Keski-Rahkonen VTT/ PAL; FK Jouni Björkman, VTT/PAL, Tuuli Oksanen VTT/PAL, TkT Tuomas Paloposki, VTT/PAL. Kurssit opintopisteinä (op) Rak Rakennusfysiikan perusteet (4 op) (2 + 2) I-II, luennoidaan ensimmäisen kerran sl 2007 Opettaja: prof. Martti Viljanen Sisältö: Rakennusfysikaalisen suunnittelun perusteet, suunnittelukriteerit ja mitoitusmenetelmät sekä rakennusakustiikan perusteet. Lämmön ja kosteuden siirtyminen. Palomitoituksen peruskäsitykset. Suorittaminen: Laskuharjoitukset, kotitehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, RIL 155 s. 1-77, RIL 107 s. 1-40, SRMK C1-C4, D2-D5, E1(-E4) Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet (4 op) (2 + 2) III-IV Opettaja: prof. Jari Puttonen Sisältö: Suunnitelun perusteet, rakenteiden kuormat ja yleisimmät materiaalit rakenteiden suunnittelussa, rakenteiden varmuustarkastelun perusteet, vetokestämättömät poikkileikkaukset, teräsbetonipoikkileikkaus, teräsbetoni-, puu- ja teräsrakenteisten palkki- ja pilarirakenteiden mitoitus, esijännitysten mitoitus., peruspulttien mitoitus, rakenteiden luotettavuus. Suorittaminen: Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät, tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Soveltuvin osin suunnittelun perusteita, kuormia ja betoni-, teräs- ja puurakenteiden mitoi- Rak Seminarium i bergmekanik (3 sv) L V (period) I-II Lärare: undervisande forskare Juha Antikainen Innehåll: Aktuella frågor rörande bergmekaniken i praktiken och i teorin. Efter avlagd studieperiod har den studerande erfarenhet av lösningsmetoder för och själva lösningarna av bergmekaniska problem. Studieperiodens innehåll varierar årligen. Examination: Seminarium och publiceringsduglig rapport. Förkunskaper: Mak eller Rak (obligatorisk). Kan föreläsas på engelska. Rak Fortsättningsstudieperiod i bergbyggande (1-6 sv) L V (period) III-IV Lärare: N.N., Prof. Pekka Särkkä (ansvarig) Innehåll: Aktuella frågor inom bergbyggnad och gruvteknik. Studieperiodens innehåll varierar årligen. Förkunskaper: Mak eller Rak eller Mak eller Rak Kan föreläsas på engelska Rak-43 HUSBYGGNADSTEKNIK (ao 19120) prof.: Jari Puttonen, R 346, , prof.: Martti Viljanen, R 347, , prof. Seppo Huovinen, R 318, doc.: JukkaKinnunen, Kuopion Tklo; Matti Kokkala, VTT/PAL, TkT Olavi Keski-Rahkonen VTT/PAL, Alpo Ranta-Maunus, VTT/RAT; FT Hannu Viitanen VTT/RTE lab.ing.: Hannu Hirsi, R 344, ass.: Mika Reivinen, N.N., R 345, kansli: Paula Suhonen, R 348, Brandteknikens lärare: doc. TkD Olavi Keski-Rahkonen, VTT/ PAL; FK Jouni Björkman VTT/PAL, Tuuli Oksanen VTT/PAL, TkD Tuomas Paloposki, VTT/PAL. Kurserna i studiepoäng (sp) Rak Grunder i byggnadsfysik (4 sp) (2 + 2) I-II, första gången ht 2007 Lärare: prof. Martti Viljanen Innehåll: Grunderna i byggnadsfysikaliska planering, planeringskriterier, räkningsmetoder och grunder i byggnadsakustik. Värme- och fuktöverföring och strömningstekniskt beteende av konstruktioner. Vanliga värme- och fuktisoleringskonstruktioner. Examination: Tentamen och övningsarbete. Laboratorieövningar. Litteratur: Föreläsningskompendium, RIL 155, RIL 107, SRMK C1-C5, D2-D5, E1-E4. Förkunskaper: Rak Rak Grunder i dimensionering av konstruktioner (4 sp) (2 + 2) III-IV Lärare: prof. Jari Puttonen Innehåll: Grunder i dimonsionering, laster av bärande konstruktioner, grunder av säkerhetskontroll. Bestämning av stödreaktioner, kraftstorheter och böjningar. Dimensionering av balkoch pelarekonstruktioner gjord av betong, trä och stål. Säkerhet av konstruktioner. Examination: beräkningsövningar, hemuppgifter, tentamen Litteratur: Kopier av föreläsningar, tillämpliga delar av normergällande av grunder av dimensionering, laster och dimensionering av betong-, trä och stålkonstruktioner. Rekomen-

9 567 tusta käsitteleviä Suomessa voimassa olevia normeja ja suunnitteluohjeita. Suositellaan: M. Millais: Building structures from concept to design, Spon Press 2005; M.F. Ashby and D.R.H: Jones: Enginering materials 1 and 2, Elsevier. Esitiedot: Rak , Rak , Rak , Rak Rak Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus I (4 op) (2 + 2) I-II Opettaja: prof. Jari Puttonen Sisältö: Yleiset suunnitteluperusteet, laskentamallit, kuormat ja rakenteiden varmuus. Betonirakenteiden tavanomaiset suunnittelu- ja mitoitustehtävät; Teräsbetoninen palkki-, pilari-, kehä-, ja laattarakenteiden suunnittelu ja mitoitus. Suorittaminen: Laskuharjoitukset, kotitehtävät, laboratorioharjoitus ja tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Soveltuvin osin suunnittelun perusteita, kuormia ja betoni-, teräs- ja puurakenteiden mitoitusta käsitteleviä Suomessa voimassa olevia normeja ja suunnitteluohjeita. BY210; BY50 Betoninormit. BY38-1; Elementtirakennuksen mallisuunnitelmat, BY38-2; Paikanlavaletun rakennuksen mallisuunnitelmat. Muu suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Esitiedot: Rak ja Rak , Rak Rak Lämmön- ja kosteudeneristysmateriaalit ja rakenneratkaisut (4 op) (2 + 2) III-IV Opettaja: prof. Martti Viljanen Sisältö: Yleisimmät eristävät rakenneratkaisut ja niiden valinta rakennusfysikaalisin perustein. Rakennusaineiden valinta niiden aineominaisuuksille asetettujen vaatimusten perusteella. Rakenneratkaisuja tuotteistamisen perusteella. Suorittaminen: Laskuharjoitukset, kotitehtävät, harjoitustyö, laboratorioharjoitus ja tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Esitiedot: Rak Rak Rakennuksen rungon suunnittelu I (4 op) (2 + 2) I-IV, ensimmäisen kerran luvuonna Opettaja: prof. Jari Puttonen Sisältö: Rakennuksen rungon tehtävät. Runkojen historiallinen kehitys. Rakennustyylit. Betoniset, puiset, teräksiset, muuratut ja liittorakennerungot. Jäykistys. Asennustekniikan, LVI-laitteiden, hissien, väestönsuojan ja täydentävien rakenteiden huomioonottaminen. Suunnittelumetodiikka. Johdatus seismiseen suunnitteluun. Suorittaminen:. Kolme harjoitustyötä. Työmaaekskursio. Tentti Kirjallisuus: Opetusmonisteet; muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla. Esitiedot: Rak , Rak , Rak , Rak , Rak , Rak Rak Paloturvallisuustekniikan perusteet (2 op) IV Opettaja: DI Hannu Hirsi ja erikoisopettajat Sisältö: Perustiedot tulipaloriskeistä, tulipalon kehittymisestä, tuotteiden palo-ominaisuuksista, paloteknisistä laitteista ja - järjestelmistä, palontorjunnasta, paloturvallisuussuunnittelusta ja alan lainsäädännöstä. Suorittaminen: Tentti Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Rak Tulipalon dynamiikka (4 op) (2 + 1) I-II Opettaja: TkT Timo Korhonen Sisältö: Tulipalon ja räjähdysten kemian, liekehtivän palon sekä lämmön- ja aineensiirron perusteet. Tulipalon syttyminen ja levderas: M. Millais: Building structures from concept to design, Spon Press 2005; M.F. Ashby and D.R.H: Jones: Enginering materials 1 and 2, Elsevier. Förkunskaper: Rak , Rak , Rak , Rak Rak Konstruktionsteknik I (4 sp) (2 + 2) I-II Lärare: prof. Jari Puttonen Innehåll: Allmänna planeringbasis, kalkylmodel, belastingar och pålitlighet av konstruktioner. Vanliga planering och dimensioneringsuppgifter av betongkonstructioner. Dimensionering av betongbalkar, -pelare, -ramar och plattor. Examination: Laskuharjoitukset, kotitehtävät, laboratorioharjoitus ja tentti. Litteratur: Föreläsningskompendium. Tillämpliga delar av normer gällande av grunder av dimensionering, laster och dimensionering av betong-, trä och stålkonstruktioner. BY50 Betoninormit. BY38-1; Elementtirakennuksen mallisuunnitelmat, BY38-2; Paikanlavaletun rakennuksen mallisuunnitelmat. Övrig litteratur meddelas senare. Förkunskaper: Rak ja Rak , Rak Rak Värme- och fuktisoleringsmaterial och strukturlösningar (4 sp) (2 + 2) III-IV Lärare: prof. Martti Viljanen Innehåll: Vanligaste isoleringsmaterialen och deras väljande på basis av byggnadsfysik. Byggnadsmaterial väljande på basis av ställda krav pretentioner på materialegenskaperna. Stucturlösningar på basis av produkterna. Examination: Föreläsningar, beräkningsövningar, hemuppgifter, övningsarbete, laboratorieövningar och tentamen. Litteratur: Föreläsningskompendium, övrig litteratur meddelas senare. Förkunskaper: Rak Rak Planering av byggnadens stomme I (4 sp) (2 + 2) I-IV, första gången år Lärare: prof. Jari Puttonen Innehåll: Funktion av stomme. Stommars historisk utveckling. Betong-, trä -, stål- och tegelstomme och komposit konstruktion. Avstyvning. Iaktaga genomföringsteknik, VVS-utrustning, hissar, skyddsrum och kompletterande byggnadsdelar. Planeringsmetodik. Inledning till seismisk planering. Examination: Föreläsningar. Tentamen. Tre övningarbeten: litteraturstudie, planering av murad konstruktion och generalplan av stomme. Ekskursion. Litteratur: Föreläsningskompedium; övrig litteratur meddelas i början av studieperioden. Förkunskaper: Rak , Rak , Rak , Rak , Rak , Rak Rak Introduktion till brandsäkerhetsteknik (2 sp) sl Lärare: DI Hannu Hirsi och speciallärare Innehål: Grundlinjer av brandrisker, eldvådans upkomst materialens beteende vid brand, brandtekniska apparater och system, brandbekämpning, brandsäkerhestplanering och branschens lagsiftning. Examination: Tentamen. Litteratur: Föreläsningskompendium Rak Branddynamik (4 sp) (2 + 1) I-II Lärare: TkD Timo Korhonen Innehåll: Grundkunskaper om förbränningens och explosioners kemi, flammande brand, värme- och materialöverföring. Upp-

10 568 iäminen. Palaminen ja palokaasujen tuotto aineilla niiden eri olomuodoissa. Palopatsasmallit, palokaasujen virtaus aukoista, kaasupatjan lämpösäteily ja lämmön siirtyminen rakenteisiin. Tulipalojen seuraukset. Toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun perusteet. Suorittaminen: Tentti ja kotitehtävät. Kirjallisuus: Luentomoniste, D. Drysdale, An Introduction to Fire Dynamics. Rak Tulipalon simulointi (4 op) (2 + 1) III-IV Opettaja: TkT Timo Korhonen Sisältö: Tulipalojen ja poistumisen simulointimenetelmät ja - ohjelmistot. Vyöhykemallisimuloinnin perusteet. Huonepalo, palokuormat ja palotehon määritys simulointiohjelmien syötteeksi sekä sammutuksen huomioonottaminen. Kenttämallisimuloinnin perusteet. Poistumismallien jaottelu ja ominaisuudet. Palo- ja poistumissimuloinnin käyttö toiminnallisessa paloturvallisuussuunnittelussa. Käytettävät simulointiohjelmistot: CFAST, OZone, FDS, FDS+Evac. Suorittaminen: Tentti sekä raportti simulointitehtävästä. Kirjallisuus: Luentomoniste, The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd/4th ed. (soveltuvin osin) Opintojaksot opintoviikkoina (ov) Rak Runkoa täydentävien rakenteiden suunnittelu (4 ov) (2 + 2 ) III-IV, viimeisen kerran kl 2008 Opettaja: prof. Martti Viljanen Sisältö: Rakennusten vaipan eri osien lämpö-, kosteus- ja virtaustekninen käyttäytyminen. Rakenteiden valinnassa käytettävät laskentamenetelmät. Rakenteiden ja rakennusten paloteknisen suunnittelun asettamat vaatimukset rakennusten rungolle ja runkoa täydentäville rakennusosille. LVIS-asennusten merkitys rakennusosien valintaan. Rakenteiden 2-ulotteiden analysointi stationääritilassa. Suorittaminen: Tentti. Laskuharjoitukset. Laboratorioharjoitus. Ohjelmatyöharjoitus. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; RIL 155, YM: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusohje, s , RIL 107, RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus, SRMK osat E1, E2, E4, E6, E9, YM nro 39 ja 51, muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla. Esitiedot: Rak , Rak Rak Puurakenteiden suunnittelun erikoisopintojakso (4 ov) (2 + 2) III-IV, viimeisen kerran kl 2008 Opettajat: DI Hannu Hirsi Sisältö: Puurakenteisten hallien suunnittelu. Puiset kaaret, kehät, laatat. Puurunkojen jäykistys. Liitokset. Puurakenteiden erityiskysymykset, kuljetuksen ja asennuksen ottaminen huomioon. Puurakenteiden palotekninen suunnittelu. Naulalevyrakenteen suunnittelu.. Puukerrostalot. Vaneri ja kertopuu kantavissa rakenteissa. Suorittaminen: Tentti. Suunnitteluharjoitus. Laboratorioharjoitus tai ekskursio. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla. Esitiedot: Rak Rak Betonirakenteiden suunnittelun erikoisopintojakso (4 ov) (2 + 3) III-IV. Luennoidaan viimeisen kerran kl Opettaja: TkT Matti Pajari Sisältö: I lk betonirakenteiden suunnittelijalta vaadittava tietotaso jännitettyjen rakenteiden ja liittorakenteiden suunnittekomst och spridning av brand. Förbränning av och produktion av brandgaser från olika ämnen i olika tillstånd. Plymmodeller, strömning av brandgaser genom öppningar, värmestrålning från gasskikt och värmeöverföring till konstruktioner. Konsekvenser av brand. Grunder i brandskyddsteknisk dimensionering. Examination: Tentamen och övningar. Litteratur: Föreläsningskompendium, D. Drysdale, An Introduction to Fire Dynamics. Rak Simulering av bränder (4 sp) (2 + 1) III-IV Lärare: TkD Timo Korhonen Innehåll: Simuleringsmetoder och -dataprogram av brand och evakuering. Grunderna i zonmodeller. Rumsbrand, brandbelastning och bestämning av brandeffekt som indata för dataprogram samt beaktande av släckning. Grunderna i fältmodellsimulering. Klassificering och egenskaper av evakuering modeller. Användning av simulering i brandsäkerhetsplanering. Simuleringsdataprogram som användas: CFAST, OZone, FDS, FDS+Evac. Examination: Tentamen och rapport över simuleringsarbete. Litteratur: Föreläsningskompendium, The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd/4th ed. (tillämpliga delar) Studieperioder i studieveckor (sv) Rak Planering av konstruktioner som kompletterar byggnades stomme (4 sv) (2 + 2) III-IV, sista gången vt 2008 Lärare: prof. Martti Viljanen Innehåll: Värme-, fukt- och strömningstekniskt beteende av byggnadsmantels olika delar. Räkningsmetoder för val av konstruktioner. Stommes och byggnadsdelars väljning enligt brandtekniska krävningar av konstruktioner och i byggnadens planering. VVSE installationers betydelse till väljning av byggnadsdelar. Examination: Tentamen. Räkneövningar. Laboratorieövning. Programarbete Litteratur: Föreläsningskompedium; RIL 155, YM: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusohje, s , RIL 107, RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus, SRMK delar E1, E2, E4, E6, E9, YM nro 39 och 51, Övrig litteratur meddelas i början av studieperioden. Förkunskaper: Rak , Rak Rak Specialstudieperiod i dimensionering av träkonstruktioner (4 sv) (2 + 2) III-IV, sista gången vt 2008 Lärare: DI Hannu Hirsi Innehåll: Stora hallbyggnader av trä. Bågar, ramar, plattor. Stabilesering av trästommar. Förband. Specialfrågor angående träkonstruktioner, hänsyntagande av transport och montering. Brandteknisk planering av träkonstruktioner. Spikplåtskonstruktioner. Plywood och fanerträ. Examination: Föreläsningar. Tentamen. Projekteringsövning av trähalle. Laborövning eller ekskursion. Litteratur: Föreläsningskompedium; övrig litteratur meddelas i början av studieperioden. Förkunskaper: Rak Rak Specialstudieperiod i planering och dimensionering av betongkonstruktioner (4sv) (2 + 3) III-IV. Föreläses sista gången vt Läräre: TkT Matti Pajari Innehåll: Den kungskaper som krävs av 1 kl. betongkonstruktionsplanerare, spända konstruktioner och samverkanskonstruktioner. Planering av betongkonstruktioner under

11 569 lussa. Betonirakenteiden suunnittelu lämpötilakuormien, dynaamisen ja iskukuormituksen alaisena. Betonirakenteiden muodonmuutoskyky. Pakkovoimien laukeaminen. Käyttöikäsuunnittelu. Suorittaminen: Tentti. Pakollisina lisäksi: Jännitetyn palkin ja liittorakenteen suunnitteluharjoitus. Vapaaehtoisena: 4 kpl kotilaskuja, joilla voi korottaa arvosanaa. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, BY26; Liittorakenteet, BY36; Liittorakenteiden sovellusohjeet, RakMK B4 tai BY15; Betoninormit, RakMK B6; Teräsohutlevyrakenteet, BY27; Tartunnattomat jänteet, BY131 Paasikallio-Mikkola-Nyman; Jännebetonirakenteiden mekaniikka ja mitoitus, Otakustantamo 452/BY204; Paasikallio-Kanerva, Betonirakenteiden harjoitustehtäviä ratkaisuineen, Gilbert-Mickleborough; Design of prestressed concrete. Esitiedot: Rak , Rak Rak Talonrakennustekniikan erikoistyö (4 ov) I, II, III, IV Opettajat: prof. Jari Puttonen, prof. Martti Viljanen, prof. Seppo Huovinen Sisältö: Perehtyminen itsenäiseen tutkimus- ja selvitystyöhön sekä valmentatuminen diplomityötä varten. Suorittaminen: Kirjallisuuteen tai kokeisiin perustuvia tutkimustehtäviä ja raportin laatiminen. Esitiedot: Määräytyvät työn aiheen perusteella. Rak Rakennusten vauriot ja korjausten suunnittelu (4 ov) (3 + 3) I-II, viimeisen kerran sl 2007 Opettaja: prof. Seppo Huovinen Sisältö: Vanhat rakenteet ja materiaalit. Materiaalien ja rakenteiden vaurioituminen ja niiden mallintaminen. Rakenteiden ja materiaalien tutkimus- ja mittausmenetelmät. Kuntotutkimukset, kuntotutkimusohjeet ja kuntotutkimusraportti. Betonirakenteiden, rapattujen rakenteiden ja homevaurioiden korjausmenetelmät. Perustusten korjaus. Palovauriot. Rakenteiden vahvistaminen. Käyttöikäsuunnittelumenetelmät. Koekuormitukset. Korjaussuunnittelu. Suorittaminen: Tentti. Pakollisina lisäksi: Korjaussuunnitteluharjoitus ja osallistuminen suunnitteluharjoitustilaisuuksiin. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, RIL 183:n osat; Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä, RIL 174:n osat 1..5; Korjausrakentaminen, RIL K145; Betonirakenteiden säilyvyys, vauriot ja käyttöikä, BY41; Betonirakenteiden korjausohjeet, BY22; Sementtipohjaiset korjausmateriaalit, BY42; Betonijulkisivujen kuntotutkimus, BY44; Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje; Rappauskirja; Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö; E. Niskala; Puutalon korjaus, BY32; Betonirakenteiden säilyvyysohjeet ja käyttöikämitoitus, A. Kauppi, L. Rautiainen & J. Saarimaa; Tiili- ja puuseinät, VTT:n julkaisut nrot 417 ja 749, TKK/TRT:n julkaisut nro 32 ja 34.Swamy,R.N. Corrosion and corrosion protection of steel in concrete. Betongshandbok, Material-osa, luvut 14,15,16,18,19 ja 21. Rak Rakennusten korjaustekniikka (4 ov) (4 + 4) III-IV, viimeisen kerran kl 2008 Opettaja: prof. Seppo Huovinen Sisältö: Korjaushankkeen vaiheet. Ohjeet ja määräykset korjaustöissä. Betonirakenteiden ja rapattujen rakenteiden korjausmenetelmät, -materiaalit ja koneet. Betonin pinnoittaminen. Betoniterästen puhdistus ja suojaus. Katodinen suojaus. Betonin uudelleenalkalointi. Homevaurioiden korjaus. Puurakenteiden vahventaminen. Teräsrakenteiden korroosionesto ja maalaus. Kattojen korjaus ja vedeneristystyöt. Seinien lisäeristys. Korjausrakennuskoneet ja telineet. Perustusten vahventaminen ja korvaaminen uudella. Siltojen korjaustoimenpiteet. Työsuojelu ja - tvångbelastningar, dynamiska och slagbelastningar. Betongkonstruktioners deformationskapacitet. Examination: Tentamen. Obligatoriska också: Två övningsarbeten. Frivilliga: 4 st. hemräkneövninar. Räkneövningar. Litteratur: Föreläsningskompedium, BY26; Liittorakenteet, BY36; Liittorakenteiden sovellusohjeet, RakMK B4 tai BY 15; Betoninormit, RakMK B6; Teräsohutlevyrakenteet, BY 27; Tartunnattomat jänteet, BY 131 Paasikallio-Mikkola-Nyman; Jännebetonirakenteiden mekaniikka ja mitoitus, Otakustantamo 452/ BY204, Paasikallio-Kanerva; Betonirakenteiden harjoitustehtäviä ratkaisuineen, Gilbert-Mickleborough; Desing of prestressed concrete. Förkunskaper: Rak , Rak Rak Specialarbete i husbyggnadsteknik (4 sv) I, II, III, IV Lärare: prof. ari Puttonen, prof. Martti Viljanen, prof. Seppo Huovinen Innehåll: Små fristående forskningsuppdrag som baserar sig på litteratur eller experiment. Examination: Små planeringsuppdrag eller litteraturöversikter. och undersökningrapport. Förkunskaper: Bestäms på basen av ämnet. Rak Byggnaders skador och planering av reparationer (4 sv) (3 + 3) I-II, sista gången ht 2007 Läräre: prof. Seppo Huovinen Innehåll: Gamla byggnader och material. Orsaker till material och konstruktioners skador och dess modeller. Undersökningsoch mätningsmetoder av gamla byggnader. Reparationsåtgärder av betongkonstruktioner, putsade fasader och mögel skador. Reparation av grundkonstruktioner. Brandskador. Förstärkningsplanering av gamla konstruktioner. Provbelastningar. Reparationsplanering. Examination: Tentamen. Obligatoriska också: Reparationplaneringövning och planeringsövningar. Litteratur: Föreläsningskompedium, RIL 183 delar: Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä. RIL 174 delar: 1...5; Korjausrakentaminen, RIL K145; Betonirakenteiden säilyvyys, vauriot ja käyttöikä, BY 41; Betonirakenteiden korjausohjeet, BY 22; Sementtipohjaiset korjausmateriaalit, BY 42; Betonijulkisivujen kuntotutkimus, BY 44; Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje, Rappauskirja; Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö; E. Niskala; Puutalon korjaus, BY 32; Betonirakenteiden säilyvyysohjeet ja käyttöikämitoitus, A. Kauppi, L. Rautiainen & J. Saarimaa; Tiilija puuseinät, VTT:n julkaisut nro 417 ja 749, TKK/TRT julkaisu nro 32 ja 34. Swamy, R.N; Corrosion and protection of steel in concrete. Betongshandbook, Material, delar 14,15,16,18,19 ja 21. Rak Byggnaders reparationsteknik (4 sv) (4 + 4) III-IV, sista gången vt 2008 Läräre: prof. Seppo Huovinen Innehåll: Reparationsprojektets bilning. Bestämmelser och regler i reparationsarbete. Reparationsmetoder av betongkonstruktioner, putsade fasader och materialer. Ykbehandlingar av betongytor. Behandling och korrosionsskydd av betongarmering. Katodisk skydd. Realkalisering av betong. Reparation av mögelskador. Förstärkning av träkonstruktioner. Korrosionskydd och mälning av stålkonstruktioner. Reparationarbete och vattenisolering av yttertak. Reparations maskiner och ställningar. Förstärkning av grundkonstruktioner. Repatrationsåtgärder av broar. Arbetskydd och -säkerhet. Fastigheternas underhållningste-

12 570 turvallisuus. Kiinteistöjen hoitotekniikat. Korjattavien rakenteiden tuenta, suojaus ja purku. Purkujätteiden käsittely. Suorittaminen: Tentti. Pakollisina lisäksi: Menetelmäkuvausharjoitus, ekskursiot. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, RIL 174:n osat 1..5; Korjausrakentaminen, RIL 88; Rakennuskoneet, BY41; Betonirakenteiden korjausohjeet, BY22; Sementtipohjaiset korjausmateriaalit, BY42; Betonijulkisivujen kuntotutkimus, BY44; Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje, Rappauskirja; Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö; Homevaurioiden korjausopas, TIEH:n SILKO-ohjeet osat 1...4, Korjaus-Ratu-kortisto, KTM:n julkaisu; Julkisivun lisäeristäminen, Asuntotutkimuksia 4:1990 E. Jukkola; Hissit asuinkerrostalon korjaustoiminnassa, TKK/TRT:n julkaisut nro 33, 35 ja 36, Betongshandbok Arbetsutförande-osa. Esitiedot: Rak Rak Rakennusfysikaalinen suunnittelu (4 ov) (2+2) I-II. Vuorovuosin, luennoidaan viimeisen kerran sl 2008 Opettaja: prof Martti Viljanen Sisältö: Syventää tietoja lämpö-, kosteus- ja ilmavirtausten teknisestä käyttäytymisestä sekä rakenteiden ja rakenneratkaisujen vaikutuksesta huoneilman puhtauteen. Akustisten rakenteiden suunnittelu ja valinta. Rakenteiden säilyvyyden varmistaminen. Suorittaminen: Tentti. Laskuharjoitukset. Laboratorioharjoitus. Ohjelmatyöharjoitus. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; Nevander, Samuelssson: Fukthandbok; Viljanen, Lehtinen: Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu; muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Esitiedot: Rak ja Rak Rak Rakennusfysikan laskentamenetelmät (4 ov) (2+2) III-IV. Vuorovuosin, luennoidaan viimeisen kerran kl 2008 Opettaja: prof. Martti Viljanen Sisältö: Syventää rakennusfysiikan tietämystä lämmön- ja kosteudensiirtymisen sekä ilmavirtausten laskentamenetelmistä. Rakenteiden vaurioitumisriskin rakennusfysikaaliset perusteet. Pääpaino analyyttisillä laskentamenetelmillä. Suorittaminen: Tentti. Laskuharjoitukset. Ohjelmatyöharjoitus. Kirjallisuus: Opetusmonisteet; Cengel: Heat Transfer; muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Esitiedot: Rak ja Rak Rak-50 POHJARAKENNUS JA MAAMEKA- NIIKKA (va 19130) prof. Olli Ravaska, R 146, prof. Pauli Vepsäläinen, R 133, dos: Minna Karstunen, Seppo Saarelainen lab.ins: Matti Lojander, R 125, yliopisto-opettaja:. Henry Gustavsson, R 134, erik.op.: DI Jonni Takala; DI Risto Takkinen toimisto: Irmeli Salo, R 131, Kurssit opintopisteinä (op) Rak Geomekaniikan perusteet (4 op) (2+2) III-IV Opettajat: prof. Olli Ravaska, op.tutk. Juha Antikainen Sisältö: Maa- ja kallioluokitukset. Maan fysikaaliset ja geotekniset ominaisuudet sekä niiden määritys laboratoriossa. Kallion mekaaniset ominaisuudet ja niiden määrittäminen. Pohjatutkimukset. kniker. Stöd, skydd och rivning av gamla byggnader. Behandling av rivnings och byggnadsavfall. Examination: Tentamen. Obligatoriska också: Metodundersökning, Ekskursioner. Litteratur: Föreläsningskompedium, RIL 174 delar 1..5; Korjausrakentaminen, RIl 88; Rakennuskoneet, BY41; Betonirakenteiden korjausohjeet, BY 22; Sementtipohjaiset korjausmateriaalit, BY 42; Betonijulkisivujen kuntotutkimus, BY 44; Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje, Rappauskirja; Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö; Homevaurioiden korjausopas, TIEH:n SILKO-ohjeet delar 1..4, Korjaus- Ratu-kortisto, KTM:n julkaisu; Julkisivun lisäeristäminen, Asuntotutkimuksia 4:1990 E. Jukkola; Hissit asuinkerrostalon korjaustoiminnassa, TKK/TRT:n julkaisut nro 33, 35 ja 36, Betongshandsbook Arbetsutförande-del Förkunskaper: Rak Rak Planering i byggnadsfysik (4 sv) (2+2) I-II. Vartannat år, föreläses, sista gången ht 2008 Lärare:prof Martti Viljanen Innehåll: Fördjupande kunskaper i värme-, fuktighets- och luftflödestekniskt beteende samt konstruktionens och byggnadsmantelns påverkan på rumluftens kvalitet. Planering och val av akustiska strukturer. Försäkran om konstruktionernas bestående. Examination: Tentamen. Räkneövningar. Laboratorieövning. Programarbete. Litteratur: Föreläsningskompedium; Nevander, Samuelssson: Fukthandbok; Viljanen, Lehtinen: Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu; Övrig litteratur meddelas senare. Förkunskaper: Rak och Rak Rak Räkningmetoder i byggnadsfysik (4 sv) (2+2) III-IV. Vartannat år, föreläses sista gången vt 2008 Lärare: prof. Martti Viljanen Innehåll: Fördjupar kunskaper i räknemetoder gällande värmeoch luftflöde samt luftströmmingar. Byggnadfysikaliska grunder för konstruktioners skadningsrisk. Huvudvikten ligger på analytiska räknemetoder. Examination: Tentamen. Räkneövningar. Laboratorieövning. Programarbete. Litteratur: Föreläsningskompedium; Cengel: Heat Transfer; Övrig litteratur meddelas senare. Förkunskaper: Rak och Rak Rak-50 GRUNDBYGGNAD OCH JORDME- KANIK (ao 19130) prof. Olli Ravaska, R 146, prof. Pauli Vepsäläinen, R 133, doc: Minna Karstunen, Seppo Saarelainen lab.ing. Matti Lojander, R 125, universitätslärare.: Henry Gustavsson, R 134, spec.lär.: DI Jonni Takala; DI Risto Takkinen kansli: Irmeli Salo, R 131, Kurserna i studiepoäng (sp) Rak Geomekanikens grunder (4 op) (2+2) III-IV Lärare: prof. Olli Ravaska, op.tutk. Juha Antikainen Innehåll: Jord- och bergklassifieringar. Jordens fysikaliska och geotekniska egenskaper och deras bestämning i laboratoriet. Bergets mekaniska egenskaper och deras bestämning. Grundundersökningar.

13 571 Suorittaminen: Tentti, pakolliset lasku-, maasto- ja laboratorioharjoitukset. Kirjallisuus: Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka, Otakustantamo 464. Korhonen Gardemeister, Tammirinne: Geotekninen maaluokitus, VTT Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 14. Geotekniset laboratorio-ohjeet, SGY, Rakentajain Kustannus Oy. Kairausoppaat 1-V. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennolla. Rak Geotekniikan yleiskurssi (5 op) (4+4) I-II Opettaja: prof. Olli Ravaska Sisältö: Pohjavesi. Rakennuspohjan painuma, kantavuus ja stabiliteetti. Maanpaine. Pohjarakenteiden geotekninen suunnittelu. Perustamismenetelmät. Kaivannot. Routasuojaus. Rakennuspaikan kuivatus. Maapohjan vahvistaminen. Suorittaminen: Tentti tai kaksi välikoetta. Pakolliset lasku- ja laboratorioharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka, Otakustantamo 464. Rantamäki, Tammirinne: Pohjarakennus, Otakustantamo 465. RIL 121 Pohjarakennusohjeet. Muu kirjallisuus annetaan luennoilla. Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden geotekniikka (5 op) (2+4) III-IV Opettaja: prof. Olli Ravaska Sisältö: Pohjatutkimukset. Maanvaraisperustukset. Paaluperustukset. Maapohjan vahvistaminen. Maanpaineen kuormittamat rakenteet. Talonrakennuksen maatyöt. Putkijohtojen pohjarakennus. Rakennuspaikan kuivatus. Routasuojaus. Suorittaminen: Tentti, pakolliset laskuharjoitukset ja suunnitteluharjoitus. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Muu kirjallisuus annetaan luennoilla. Esitiedot: Rak Rak Yhdyskunnan geotekniikka (5 op) (2+4) III-IV, luennoidaan ensimmäisen kerran kl 2008 Opettaja: prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Yhdyskunnan geotekniikkaan liittyvät pohjatutkimukset. Leikkausluiskien ja penkereiden sortumatyypit ja syyt sortumiin. Leikkausluiskien ja penkereiden vahvistamismenetelmät: Menetelmäkuvaukset, suunnitteluperusteet ja riskin arviointi. Siirtymärakenteet. Maapadot. Suorittaminen: Tentti ja pakolliset laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Muu kirjallisuus annetaan luennoilla. Esitiedot: Rak Opintojaksot opintoviikkoina (ov) Rak Maamekaniikan erikoisopintojakso (4 ov) (2 + 4) I-II Opettaja: prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Maamekaniikan klassiset teoriat. Kimmoteorian, plastisuusteorian ja reologian sovellutukset maamekaniikassa. Suotovirtaus maassa. Suorittaminen: Tentti tai 2 välikoetta. Pakolliset lasku- ja laboratorioharjoitukset (50 h). Suunnitteluharjoitus. Kirjallisuus: RIL 157-2: Geomekaniikka II; opetusmoniste. Esitiedot: Rak Examination: Tentamen, obligatoriska räkne-, fält- och laboratorieövningar. Litteratur: Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka, Otakustantamo 464. Korhonen Gardemeister, Tammirinne: Geotekninen maaluokitus, VTT Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 14. Geotekniset laboratorio-ohjeet, SGY, Rakentajain Kustannus Oy. Kairausoppaat 1-V. övrigt litteratur meddelas på föreläsningarna. Rak Allmän kurs i geoteknik (5 op) (4+4) I-II Lärare: prof. Olli Ravaska Innehåll: Grundvatten. Jordlagrens sättning, bärförmåga och stabilitet. Jordtryck. Geoteknisk planering. Grundläggningsmetoderna. Schaktning. Tjälskydd. Dränering av byggplatsen. Grundförstärkning. Examination: Tentamen eller två deltentamen. Obligatoriska räkne- och laboratorieövningar. Litteratur: Föreläsningskompendium. Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka, Otakustantamo 464. Rantamäki, Tammirinne: Pohjarakennus, Otakustantamo 465. RIL 121 Pohjarakennusohjeet. övrig litteratur meddelas på föreläsningarna. Förkunskaper: Rak Rak Geoteknik av strukturer (5 op) (2+4) III-IV Lärare: prof. Olli Ravaska Innehåll: Grundundersökningar. Grundläggningar på marken. Pålgrundläggningar. Jordförstärkning. Strukturer belastade av jordtryck. Jordarbeten i husbyggnad. Rörgrundläggning. Dränering av byggplatsen. Tjälskydd. Examination: Tentamen. Obligatoriska räkne- och planeringsövningar. Litteratur: Föreläsningskompendium. övrig litteratur meddelas på föreläsningarna. Förkunskaper: Rak Rak Samhällsgeoteknik (5 sp) (2+4) III-IV, föreläses första gången vt 2008 Lärare: prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Grundundersökningar för väg- och vattenbyggnad samt kommunalteknik. Jordrastyper av skärningsslänter och jordbankar och orsaker av jordras. Metoder för skärningsslänters och bankars grundförstärkning: Processbeskrivning, grunder för planering och risk estimation. Konstruktioner för övergångar. Jorddammar. Examination: Tentamen. Obligatoriska räkneövningar. Litteratur: Föreläsningskompendium. övrig litteratur meddelas på föreläsningarna. Förkunskaper: Rak Studieperioder i studieveckor (sv) Rak Specialstudieperiod i jordmekanik (4 sv) (2 + 4) I-II Lärare:.prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Klassiska teorier i jordmekanik. Tillämpning av elasticitetsteorin, plasticitetsteorin och reologin. Vattenströmning i jordmånen. Examination: Tentamen eller två deltentamen. Obligatoriska räkneövningar och laboratorieövningar (50 h). Projekteringsövning. Litteratur: RIL 157-2: Geomekaniikka II; Föreläsningkompendium. Förkunskaper: Rak

14 572 Rak Pohjarakennuksen ja geoteknisen suunnittelun erikoisopintojakso (4 ov) (2 + 2) III-IV Opettaja: prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Geotekninen suunnittelu. Paaluperustukset. Pohjarakennusvauriot. Perustusten vahvistaminen. Tarkkailumittaukset. Maapohjan lujittaminen. Kaivannot. Erikoismenetelmät. Suorittaminen: Tentti tai 2 välikoetta. Ohjattu suunnitteluharjoitus. Ryhmätyöt (30 h). Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Opetusmonisteet. Esitiedot: Rak Rak Ympäristögeotekniikka (3 ov) (2 + 3) I-II, joka toinen vuosi, luennoidaan sl 2007 Opettaja: prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Saastuneen maan tutkiminen ja kunnostus, maaperän ja pohjaveden suojaus-rakenteet, teollisuuden sivutuotteet maarakenteissa ja materiaalien uusiokäyttö. Suorittaminen: Tentti, pakolliset harjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. Esitieto: Rak Rak Pohjarakennuksen ja maamekaniikan seminaari (2 ov) (2 + 0) I-IV Opettaja: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Seminaariesitelmät pohjarakennusta tai maamekaniikkaa käsittelevistä aiheista. Suorittaminen: Seminaariesitelmä. Esitiedot: Rak , Rak , Rak tai Rak Rak Geotekniikan numeeriset menetelmät (4 ov) L (2 + 3) III-IV Opettaja: prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Differenssimenetelmän ja elementtimenetelmän perusteet. Menetelmien soveltaminen geotekniikassa. Suotovirtaus, jännitysmuodonmuutosanalyysi, konsolidaatio. Opintojakso on pakollinen pohjarakennuksen ja maamekaniikan pääaineekseen valinneille tekniikan lisensiaatin tutkinnon opiskelijoille. Suorittaminen: Tentti. Pakolliset laskuharjoitukset (30 h). Suunnitteluharjoitus. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Rak Pohjarakennuksen ja maamekaniikan erikoistyöt (2-4 ov) I, II, III, IV Opettajat: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen, lab.ins. Matti Lojander, yliass. Henry Gustavsson Rak Geotekniikan lisensiaattiseminaari (2 ov) L, V (2 + 0) I-IVl Vuorovuosin, ei pidetä lukuvuonna Opettaja: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Suorittaminen: Seminaarin suoritustavasta informoidaan syyslukukauden alkaessa. Rak Maamekaniikan jatkokoulutusopintojakso (4 ov) L, V (2 + 2) I-II, vuorovuosin, luennoidaan sl 2007 Opettaja: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinenr Sisältö: Vaihtuvasisältöinen jatko- ja täydennyskoulutusopintojakso. Sisällöstä, luentoajoista ym. opintojaksoon liittyvistä asioista ilmoitetaan jatko-opiskelijoille kevätlukukauden 2004 aikana. Suorittaminen: Tentti. Rak Specialstudieperiod i grundbyggnad och geoteknisk projektering (4 sv) (2 + 2) III-IV Lärare: prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Geoteknisk projektering. Pålgrundläggning. Grundbyggnadsskador. Förstärkning av grundkonstruktioner. Kontrollmätningar. Förstärkning av jord. Byggnadsschakt. Specialmetoder. Examination: Tentamen eller två deltentamen. Projekteringsövningar. Grupparbeten (30 h). Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Föreläsningskompendium. Förkunskaper: Rak Rak Miljögeoteknik (3 sv) (2 + 3) I-II, varannat år, föreläsas ht 2007 Lärare: prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Grundundersökning och sanering av förorenad mark, jordens och grundvattens skyddsstrukturer, industrins biprodukter i jordstrukturer och återanvändning av marerialer. Examination: Tentamen, obligatoriska övningar. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Förkunskaper: Rak Rak Seminarium i grundbyggnad och jordmekanik (2 sv) (2 + 0) I-IV Lärare: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Seminarieföredrag om grundbyggnad eller jordmekanik. Examination: Seminarieföredrag. Förkunskaper: Rak , Rak , Rak eller Rak Rak Geoteknikens numeriska metoder (4 sv) L (2 + 3) III-IV Lärare: prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Grunderna av differensmetoden och elementmetoden. Metodernas tillämpning i geotekniken. Vattenströmning i jordmånen, spänningsdeformationsanalys, konsolidering. Studieperioden är obligatorisk för de studeranden som väljer grundbyggnad och jordmekanik som huvudämne i licentiatexamen. Examination: Tentamen. Obligatoriska räkneövningar (30 h). Projekteringsövningar. Litteratur: Föreläsningskompendium. Rak Specialarbeten i grundbyggnad och jordmekanik (2-4 sv) I, II, III, IV Lärare:prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen, lab.ing. Matti Lojander, överass. Henry Gustavsson Rak Licentiatseminarium i geoteknik (2 sv) L, V (2 + 0) I-IV Vartannat år. Föreläses intunder läsåret Lärare: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Examination: Meddelas i början av höstterminen. Rak Fortsättningsstudieperiod i jordmekanik (4 sv) L, V (3 + 4) I-II, varannat år, föreläses ht Lärare: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Fortsättnings- och fortbildinsstudieperiod med växlande innehåll. Om innehållet, föreläsningstider och övriga ärenden anknytna till studieperioden meddelas fortsättningsstuderandena under vt Examination: Tentamen.

15 573 Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. Luentomoniste. Kirjallisuus on pääasiassa englanninkielistä. Rak Pohjarakentamisen jatkokoulutusopintojakso (4 ov) L, V (2 + 2) I-II Vuorovuosin, ei luennoida Opettaja: prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Sisältö: Vaihtuvasisältöinen jatko- ja täydennyskoulutusopintojakso, jossa käsitellään pohjarakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä; mm. paaluperustukset, maan kantavuus ja vakavuus, kaivannot, maapadot, radontekninen suunnittelu, routa, maan lujittaminen yms. Suorittaminen: Tentti tai kaksi välikoetta. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. Luentomoniste. Rak-54 RAKENTEIDEN MEKANIIKKA (va 19140) prof.: TkL Jukka Aalto, R 246, prof.: TkT Juha Paavola, R 227, dos.: TkT Pentti Varpasuo, Fortum Oyj, lab.ins.: DI Paavo Hassinen, R 228, opettava tutkija: TkT Reijo Kouhia, R 229, yliopisto-opettaja: DI Juha Hartikainen, R 270b, ass.: Jarkko Niiranen (virkavapaa) ma. ass.: Martti Perälä, R 230, toimisto: Ennio Zuccaro, R 248, , telefax Kursssit opintopisteinä (op) Rak Statiikka (3 op) (2 + 2) I-II Opettaja: Yliopisto-opettaja Juha Hartikainen Sisältö: Voimasysteemit ja niiden redusointi, partikkelin ja jäykän kappaleen statiikka: Voima- ja momenttitasapaino, kinematiikka ja energiaperiaatteet. Suorittaminen: Tentti. Kirjallisuus: R. C. Hibbeler: Engineering Mechanics, Statics, Prentice-Hall. Suositellaan:J. L. Meriam & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Statics, Wiley,E-M. Salonen: Statiikka, Otatieto 252, T. Salmi: Statiikka, Pressus Oy. Rak Rakenteiden lujuusoppi (4 op) (2 + 2) I-II Opettaja: Prof. Jukka Aalto Sisältö:Jännitys, venymä ja materiaalien mekaaniset ominaisuudet. Kolmidimensioinen jännitys- ja muodonmuutostila sekä yleistetty Hooken laki. Poikkileikkausten geometriset ominaisuudet. Aksiaalisesti kuormitetun sauvan ja yksiakselisesti taivutetun palkin jännitykset. Palkin taipuman differentiaaliyhtälöt. Superpositioperiaate. Plastinen taivutus ja täysplastinen momentti. Pilarin nurjahdus ja epäkeskisesti puristettu sauva. Murtumishypoteesit. Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Luentomoniste. Suositellaan: H. Outinen ja T. Salmi, Lujuusopin perusteet, Pressus Oy. R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall. F. P. Beer& E.R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw-Hill. Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden mekaniikan perusteet (4 op) (2 + 2) III-IV Opettaja: Prof. Jukka Aalto Sisältö: Staattisesti määrättyjen rakenteiden statiikkaa: Köysi, ristikko, kehä, kaareva sauva ja puristusviiva. Ristikon siirtymät sekä palkin taipumat. Staattisesti määräämättömien rakenteiden Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Föreläsningskompendium. Litteraturen huvudsakligen på engelska. Rak Fortbildningsstudieperiod i grundbyggnad (4 sv) L, V (2 + 2) I-II Vartannat år. Föreläses inte Lärare:prof. Olli Ravaska, prof. Pauli Vepsäläinen Innehåll: Fortbildnings- och vidareutbildningsstudieperiod med växlande innehåll. I studieperioden behandlas specialfrågor inom grundbyggnad; bl.a. grundläggning på pålar, markens bärförmåga och stabilitet, schakt, jorddammar, radonteknisk projektering, tjäle, förstärkning av jord etc. Examination: Tentamen eller två deltentamen. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Föreläsningskompendium Rak-54 BYGGNADSMEKANIK (ao 19140) prof.: TkL Jukka Aalto, R 246, prof.: TkD Juha Paavola, R 227, doc: TkD Pentti Varpasuo, Fortum Oyj, lab.ing.: DI Paavo Hassinen, R 228, undervisande forskare: TkD Reijo Kouhia, R 229, universitätslärare: DI Juha Hartikainen, R 270b, ass.: Jarkko Niiranen (tjänsteledig) tf. ass.: Martti Perälä, R 230, kansli: Ennio Zuccaro, R 248, , telefax Studieperioder i studiepoäng (sp) Rak Statik (3 sp) (2+2) I-II Lärare: Universitätslärare Juha Hartikainen Innehåll: Kraftsystemer och deras reducering. Statik av partiklar och fästa körper: Kraft- och moment jämnvikt, kinematik och energiprinciper. Examination: Tentamen. Litteratur: R. C. Hibbeler: Engineering Mechanics, Statics, Prentice-Hall. Rekommenderas:J. L. Meriam & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Statics, Wiley, E.-M. Salonen: Statiikka, Otatieto Oy 562, Tapio Salmi: Statiikka, Pressus Oy. Rak Konstruktioners hållfasthetslära (4 sp) (2 + 2) I-II Lärare: Prof. Jukka Aalto Innehåll: Spänning, töjning och mekaniska egenskaper av materialer. Tre-dimensionellt spännings- och deformationstillstånd. Generaliserad Hooke s lag. Geomtriska egenskaper av tvärsnitt. Analys av stavar vid drag, tryck och böjning. Differential ekvationen av balkens nedböjning. Superpositionsprincipen. Plastisk böjning och plastiskt moment. Knäckning och excentriskt tryck av pelare. Brotthypoteser. Examinationl: Obligatoriska övningar och tentamen. Litteratur: Förläsninskompendium. Rekommenderas: H. Outinen ja T. Salmi, Lujuusopin perusteet, Pressus Oy, R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, F. P. Beer& E.R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw-Hill. Förkunskaper: Rak Rak Byggnadsmekanikens grunder (4 sp) (2 + 2) III-IV Lärare: Prof. Jukka Aalto Innehåll: Statisk bestämda konstruktioner: Kabel, fackverk, ram, båge och trycklinjen. Förskjutningar av fackverk och balkar. Grundskaper av statisk obestämda konstruktioner: Kraft- och för-

16 574 perusteet: Voima- ja siirtymämenetelmä. Kaksiakselinen taivutus ja vääntö. Useasta materiaalista koostuva sauva. Leikkausvoiman aiheuttama taipuma ja sandwich palkki. Kimmoisalla alustalla oleva palkki. Kaareva sauva Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Luentomoniste. R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall. F. P. Beer& E.R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw-Hill. Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden mekaniikka I (4 op) (3 + 2) I-II Opettaja: Prof. Juha Paavola Sisältö: Virtuaalisen työn periaate ja energiaperiaatteet. Yksikkövoimamenetelmä ja yleinen voimamenetelmä. Kehien kimmoiset analysointimenetelmät. Puristettu ja taivutettu sauva sekä kehän nurjahdus. Epälineaarisesta materiaalista koostuvan palkin taivutus. Kehien plastiset analysointimenetelmät. Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Luentomoniste. Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden mekaniikka II (4 op) (3 + 2) III-IV Opettaja: opettava tutkija Reijo Kouhia Sisältö: Levy- ja laattarakenteiden kimmoiset menetelmät. Taipuisa laatta ja levyn lommahdus. Laattarakenteiden plastiset menetelmät. Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Luentomoniste. Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden mekaniikka III (4 op) (3 + 2) III-IV, luennoidaan ensimmäisen kerran sl 2008 Opettaja: Prof. Juha Paavola Sisältö: Ohutseinämäiset rakenteet. Kiepahdus ja vääntönurjahdus. Kuoriteorian perusteet ja kuoren lommahdus. Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Luentomoniste. Esitiedot: Rak tai Rak Rak Rakennetekniikan numeeriset menetelmät (5 op) (3 + 2) III-IV, luennoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2009 Opettaja: opettava tutkija Reijo Kouhia Sisältö: Johdatus rakenneanalyysissa esiintyvien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen keskittyen erityisesti elementtimenetelmään. Sovelluksissa käsitellään lämmönjohtumistehtäviä, sekä palkki-, levy-, ja laattarakenteiden analysointia. Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Luentomoniste. Esitiedot: Rak Rak Rakenteiden mekaniikan vaihtuva kurssi (4 op) L, V ( 3 +2) Opettajat: Rakenteiden mekaniikan opettajat Sisältö: Vuosittain vaihtuva sisältö: Aiheina rakenteiden stabiilius, rakenteiden dynamiikka, laskennalliset menetelmät, kontinuumimekaniikka, plastisuusteoria, vauriomekaniikka, jne. Suorittaminen: Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti. Esitiedot: Rak tai Rak Erityisesti: Lukuvuonna kurssi luennoidaan kaksi kertaa: Rakenteiden stabiilius: (3+2) I-II Opettaja: Opettava tutkija Reijo Kouhia skjutningsmetoden. Tvåaxiellt böjning och vridning. Stab av flera materialer. Böjning av skjuvkraft och sandwich balk. Balk på fjädrande bädd. Bågig stab. Examinationl: Obligatoriska övningar och tentamen. Litteratur: Förläsninskompendium. Rekommenderas: R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, F. P. Beer& E.R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw-Hill. Förkunskaper: Rak Rak Byggnadsmekanik I (4 sp) (3 + 2) I-II Lärare: Prof. Juha Paavola Innehåll: Principen för virtuellt arbete och energiprinciper. Förskjutning av konstrutioner med enhetskraftmetoden. Generellt kraftmetoden för konstruktioner. Elastiska metoder för ramkonstruktioner. Finita elementmetoden i analys av ramar. Tryckt och böjd balk och knäckning av ramar. Fysikaliskt olinear balkar. Analys av ramar enligt plastisitetsteorin. Examination: Obligatoriska övningar och tentamen. Litteratur: Förläsninskompendium. Förkunskaper: Rak Rak Byggnadsmekanik II (4 sp) (3 + 2) III-IV Lärare: Undervisande forskare Reijo Kouhia Innehåll: Elasktiska metoder av skivor och plattor. Flexibel platta och buckling av skivan. Plastiska metoder av plattor. Examination: Obligatoriska övningar och tentamen. Litteratur: Förläsninskompendium. Förkunskaper: Rak Rak Byggnadsmekanik III (4 sp) (3 + 2) III-IV, föreläses första gången ht 2008 Lärare: Prof. Juha Paavola Innehåll: Tunnväggiga structurer. Vridningsknäckning och vippning av balkar. Grundskaper av skalteorin. Buckling av skal. Examination: Obligatoriska övningar och tentamen. Litteratur: Förläsninskompendium. Förkunskaper: Rak eller Rak Rak Numeriska metoder i konstruktionsteknik (5 sp) (3 + 2) III-IV, föreläses första gången ht 2009 Lärare: Undervisande forskare Reijo Kouhia Innehåll: Inledning till den numeriska lösningen av struktural analysens partiella differentialevationer. Tillämpningarna avhandlar värmeledningsproblem samt olika balk-, skiv- och plattproblems diskretisering. Examination: Obligatoriska övningar och tentamen. Litteratur: Förläsninskompendium. Förkunskaper: Rak Rak Byggnadsmekanikens varierande kurs (4 sp ) L, V (3+2) Lärare: Byggnadsmekanikens lärare Innehåll: Årlig varierende: Konstruktioners stabilität, byggnadsdynamik, numeriska metoder i byggnadsmekanik, kontinuumsmeknik, plastisitätsteori, mm. Examination: Obligatoriska övningar och tentamen. Förkunskaper: Rak eller Rak Speciellt: I läsår kursen gives två gånger: Konstruktioners stabilität: (3+2) I-II Lärare: Undervisande forskare Reijo Kouhia Litteratur: Förläsninskompendium, W. F. Chen, E. M. Lui: Structural Stability, Theory and Implementation, McGraw-Hill, 1987.

17 575 Kirjallisuus: Luentomoniste, W. F. Chen, E. M. Lui: Structural Stability, Theory and Implementation, McGraw-Hill, Korvaavuus: Kurssi korvaa vanhan kurssin Rak Rakenteiden stabiilius Plastisuusteoria: (3+2) III-IV Opettaja: Prof. Juha Paavola Kirjallisuus: Luentomateriaali, W. F. Chen, D. J. Han: Plasticity for Structural Engineers, Springer Verlag, Korvaavuus: Kurssi korvaa vanhan kurssin Rak Plastisuusja viskoelastisuusteoria Rak Rakenteiden mekaniikan erikoistyöt (4-6 op) L I, II, III, IV Opettajat: Rakenteiden mekaniikan opettajat Sisältö: Erikoistyö voi olla kirjallisuustutkimus, pieni teoreettinen tai kokeellinen tutkimustyö tai osa suuremmasta työstä, tietokoneohjelman laatiminen tms. Suoittaminwn: Työ tehdään opettajan ohjauksessa. Myös yrityksissä tehtävistä töistä voidaan rajata erikoistyön aihe. Esitiedot: Rak tai Rak Rak Rakenteiden mekaniikan henkilökohtaiset opinnot (4-6 op) L I, II,III, IV Opettaja: Rakenteiden mekaniikan opettajat Sisältö: Sovitaan opettajan kanssa. Suorittaminen: Esimerkiksi kirjatentti, harjoitustehtäviä ja/tai suullinen kuulustelu. Esitiedot: Rak tai Rak Rak Rakennetekniikan seminaari (4 op) L (2 + 0) III-IV, ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 2008 Opettajat: Rakennetekniikan pääaineen professorit Esitiedot: Rak tai Rak Sisältö: Rakennetekniikkaa käsitteleviä vuosittain vaihtuvia aiheita. Suorittaminen: Seminaariharjoituksia 2 t/v. Kirjallisen ja suullisen esityksen laatiminen. Rak-63 RAKENTAMISTALOUS (va 19150) prof.: Juhani Kiiras R 150, prof.: Jouko Kankainen, R 147, dos.: Seppo Keskiruokanen, Bo-Christer Björk, Arto Saari, Kalle Kähkönen lab.ins.: Arto Saari, R 149, yliopisto-opettaja: Pekka Huovinen, R 148b, ass: N.N., R 166b, erik op: TkL Juha-Matti Junnonen; DI Jani Kemppainen, DI Matti Kruus, DI Jukka Puhto, DI Matti Tauriainen toimisto: Leena Honkavaara, R 151, Kursssit opintopisteinä (op) Rak Talonrakennuksen tuotantotekniikka (4 op) (3 +2) III-IV Opettaja: prof. Jouko Kankainen Sisältö: Talonrakennuksen rakennusvaiheen tuotantomallit, työmenetelmät, tehtäväsuunnitelmat, työturvallisuusvaatimukset sekä laatuvaatimukset ja systematiikka. Suorittaminen: Tentti. Suunnitteluharjoitus. Kirjallisuus: Kankainen, Junnonen: Tehtävänsuunnittelu ja valvonta rakentamisessa; Koskenvesa, Pussinen: Opas urakoitsijan tehtävänsuunnitteluun esimerkkejä; Siikanen: Aliurakkasopimuksen liiteasiakirjat; Junnonen, Kankainen: Plasticitätsteori: (3+2) III-IV Lärare: Prof. Juha Paavola Litteratur: Förläsninsmaterial, W. F. Chen, D. J. Han: Plasticity for Structural Engineers, Springer-Verlag, Rak Specialarbeten i byggnadsmekanik (4-6 sp) L I, II, III, IV Lärare: Byggnadsmekanikens lärare Innehåll: Specialarbetet är en litteraturöversikt, ett begränsat teoretiskt eller experimentellt arbete eller en del av en mera omfattande undersökning, utarbetandet av et datorprogram etc. Examination: Specialabetet görs under lärarens hanledning. Förkunskaper: Rak tai Rak Rak Byggnadsmekanikens personella studier (4-6 sp) L I, II,III, IV Lärare: Byggnadsmekanikens lärare Innehåll: Studenten blir självständigt hemmastadd i en för honom intressant byggnadsmekanikens specialfråga. Förkunskaper: Rak tai Rak Examination: Personella studier görs under lärarens handledning. Rak Seminarium i konstruktionsteknik (4 sp) L (2 + 0) III-IV Opettajat: Konstruktionsteknikens professorer Innehåll: Ger fördjupad insikt i kostruktionsteknikens specialfrågor, andvänding av branschens litteratur. Muntlig och skriftlig framställning. Årlig växlande ämnen i konstruktionstekniken. Examination: Seminarietillfällen 2 h/v. Utarbetande och framförande av seminarieföredrag. Förkunskaper: Rak or Rak Rak-63 BYGGNADSEKONOMI (ao 19150) prof: Juhani Kiiras, R 150, prof.: Jouko Kankainen, R 147, doc: Seppo Keskiruokanen, Bo-Christer Björk, Arto Saari, Kalle Kähkönen lab.ing.: Arto Saari, R 149, universitätslärare: Pekka Huovinen, R 148b, ass.: N.N., R 166b, spec.lär.: TkL Juha-Matti Junnonen; DIJani Kemppainen, DI Matti Kruus, DI Jukka Puhto, DI Matti Tauriainen byrå: Leena Honkavaara., R 151, Studieperioder i studiepoäng (sp) Rak Produktionsteknik inom husbyggnad (4 sp) (3 + 2) III-IV Lärare: prof. Jouko Kankainen Innehåll: Byggskedets produktionsmodeller, arbetsbeskrivninga, arbetsmetoder, kvalitetskrav och systematik. Examination: Tentamen. Planeringsövningen. Litteratur: Kankainen, Junnonen: Tehtävänsuunnittelu ja valvonta rakentamisessa; Koskenvesa, Pussinen: Opas urakoitsijan tehtävänsuunnitteluun esimerkkejä; Siikanen: Aliurakkasopimuksen liiteasiakirjat; Junnonen, Kankainen: Asuntotuotannon laadunvarmistus; RATU menetelmäkortit;

18 576 Asuntotuotannon laadunvarmistus; RATU menetelmäkortit; RYL ja vastaavat yleiset laatuvaatimukset; RATU: Rakennustöiden laatu 2002; RATU: Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Rak Infratuotantotalous (4 op) (6 + 4) I Opettaja: prof. Jouko Kankainen, DI Jani Kemppainen Sisältö: Infrahankkeen kustannuslaskenta, tuotannonsuunnittelu ja valvonta. Tuotantotalouden erityiskysymykset kuten hankinnat ja kaluston käytön suunnittelu. Suunnitteluharjoitus infrahankkeen laskennasta ja tuotantosuunnitelmien teosta. Suorittaminen: Periodijakso. Luennot, joiden yhteydessä tehdään harjoituksia. Suunnitteluharjoitus ryhmätyönä. Arvosana = 0,25*suunnitteluharjoitus + 0,75*tentti Kirjallisuus: Suomen ympäristökeskus: Maarakennustyömaan ympäristöopas; Kankainen, Junnonen: Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot; Junnonen, Kankainen: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja; Opetusmoniste; Artikkelikokoelma Rak Rakennusten tuotantotalous (4 op) (6 + 4) I Opettaja: prof. Jouko Kankainen, DI Riku Kolhonen Sisältö: Rakennushankkeen kustannuslaskenta, tuotannonsuunnittelu ja valvonta. Tuotantotalouden erityiskysymykset kuten hankinnat ja kaluston käytön suunnittelu. Suunnitteluharjoitus rutiinikohteen laskennasta ja tuotantosuunnitelmien teosta. Suorittaminen: Periodijakso. Luennot, joiden yhteydessä tehdään harjoituksia. Suunnitteluharjoitus ryhmätyönä. Arvosana = 0,25*suunnitteluharjoitus + 0,75*tentti Kirjallisuus: Kankainen, Sandvik: Rakennushankkeen ohjaus; Junnonen, Kankainen: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja; Talo-90: Rakennuskustannusten laskentaohje (osittain); Kankainen, Junnonen: Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot. Artikkelikokoelma. Rak Rakentamistalouden seminaari ja erikoistyö (5 op) (0 + 3) I-IV Opettajat: prof. Juhani Kiiras, prof. Jouko Kankainen Sisältö: Erikoistyön tehtyään opiskelija tuntee tutkimuksen ja raportin vaatimukset. Seminaariesityksen laadittuaan opiskelija tietää kirjallisen ja suullisen esityksen vaatimukset sekä keskinäiset suhteet liittyen laajempaan asiakokonaisuuteen. Suorittaminen: Erikoistyöraportti. Seminaariesitys ja opponointi. Suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Osallistumisvaatimus 75 % seminaareista. Kirjallisuus: Rakentamistalouden erikoistyö- ja seminaariohjeet. Rak Rakentamistalouden erityiskysymyksiä (3 op) L V (2 + 3) Opettaja: prof. Juhani Kiiras tai prof. Kankainen Sisältö: Opetuksessa tuodaan esiin syventäviä ja ajankohtaisia aiheita. Opintojaksolle osallistujat ovat jatko-opiskelijoita, rakennusyritysten ja rakennustuoteteollisuuden edustajia sekä perusopiskelijoita. Suorittaminen: Riippuu aiheesta. Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Rak Information technology in construction (3 cr) ( ) (2 + 2), English, a period in every 3rd term, next time in IV Instructor: N.N. Content: The aim is to provide students with the basic knowledge needed for participating in designing IT strategies and solutions for design and construction companies. The course gives a general introduction to ways in which IT is and can be used to facilitate design, construction, and maintenance of buildings RYL ja vastaavat yleiset laatuvaatimukset; RATU: Rakennustöiden laatu 2002; RATU: Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Rak Infrastuktursproduktionsekonomi (4 sp) (6 + 4) I, Lärare: prof. Jouko Kankainen, DI Jani Kemppainen Innehåll: Studerande lär sig att utföra kostnadsberäkning och produktionsplanering för väg- och vattenbyggnadsprojektet. Examination: Tentamen. Planeringsövningen. Litteratur: Suomen ympäristökeskus: Maarakennustyömaan ympäristöopas; Kankainen, Junnonen: Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot; Junnonen, Kankainen: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja; Föreläsningkompendium; Artikelurval Rak Byggnadsproduktionsekonomi (4 sp) (6 + 4) I Lärare: prof. Jouko Kankainen, DI Riku Kolhonen Innehåll: Studerande lär sig att lära studerande utföra kostnadsberäkning och produktionsplanering för hus-byggnadsprojektets rutinproduktion samt anskaffnings- och resursplaner. Examination: Tentamen. Planeringsövningen. Litteratur: Kankainen, Sandvik: Rakennushankkeen ohjaus; Junnonen, Kankainen: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja; Talo-90: Rakennuskustannusten laskentaohje; Kankainen, Junnonen: Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot; Artikelurval Rak Seminarium och specialarbete i byggnadsekonomi (5 sp) (0 + 3) I-IV Lärare: prof. Juhani Kiiras, prof. Jouko Kankainen Innehåll: Specialerbete utförs som ett litet forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete fokuserat påett utvalt problemsområde. Efter seminariet känner studerande till kraven på muntlig och skriftlig presentation samt deras relationer i helheten. Examination: Specialerbeterapport. Seminariepresentation och opponering. Utförs under ett läsår. Deltagarkrav 75 % av seminarierna. Litteratur: Byggnadsekonomiska laboratoriets instruktioner för seminarie- och specialarbeten. Rak Specialfrågor i byggnadsekonomi (3 sp) L, V (2 + 3) Lärare: prof. Juhani Kiiras eller prof. Jouko Kankainen Innehåll: I undervisningen behandlas fördjupade och aktuella ämnen. Deltagarna består av fortsättningsstuderanden, representanter från byggnadsndustrin samt grundstuderanden. Examination: Enligt ämne. Litteratur: Meddelas senare. Rak Information technology in construction (3 cr) ( ) (2 + 2), English, a period in every 3rd term, next time in IV Instructor: N.N. Content: The aim is to provide students with the basic knowledge needed for participating in designing IT strategies and solutions for design and construction companies. The course gives a general introduction to ways in which IT is and can be used to facilitate design, construction, and maintenance of buildings

19 577 and other civil engineering works. Topics include CAD, document management, product modelling, and the use of the Internet. Course requirements: Mandatory attendance in lectures, exercises, and introduction to company applications. No examination. Literature: to be announced separately. Rak Rakennusten suunnittelutalous (5 op) (2 + 2) III-IV Opettajat: prof. Juhani Kiiras, dos Arto Saari, DI Matti Tauriainen Sisältö: Rakennushankkeen kustannusmuodostus, rakennus- ja ylläpitokustannukset, taloudellinen valinta ja ohjaus sekä kustannusten arviointi suunnitteluvaiheessa. Investointilaskelmat. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää kustannustietoa. Suorittaminen: Tentti. 10 kpl pakollista harjoitusta Kirjallisuus: Haahtela-Kiiras: Talonrakennuksen kustannustieto, 2007; Hyartt, Saari, Kiiras: Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto, 2007; Flanagan: Life cycle costing; opetusmoniste. Esitiedo3t: Rak Rak Kiinteistönpitotalous (4 op) (4 + 3) III-IV Opettajat: dos Arto Saari Sisältö: Rakennuskannan käytön hallinnointi, kiinteistönhoito ja kunnossapito, rakennuksen energiatalous ja ekologisuus, muutoskorjaukset ja rakennuksen ajanmukaistaminen. Suorittaminen: Tentti. 7 kpl 3 tunnin pakollista harjoitusta. Kirjallisuus:: Ilmoitetaan ennen opintojakson alkua ilmoitustaululla. Rak Rakennuttaminen ja sopimustekniikka (4 op) (4 + 3) I-II Opettajat: prof. Juhani Kiiras, dos Arto Saari Sisältö: Rakennuttaminen, hankeprosessi, hankkeen läpivienti, suunnitteluttaminen, urakkamenettely ja sopimustekniikka. Opiskelija hallitsee rakennuttamisen tehtävät ja sopimustiedot. Suorittaminen: Tentti. Pakollista harjoitusia. Kirjallisuus: Junnonen ym.: Rakennuttaminen; Liuksiala: Rakennussopimukset; Kiiskinen ym.: Rakennusten suunnittelu; Dorsey: Project Delivery Systems for Building Construction; RTkortteja; Luentomoniste. Rak Kiinteistökehitys (3 ov) (3 + 3) IV Opettaja: prof. Juhani Kiiras, dos Arto Saari Sisältö: Kiinteistökehitysprosessi, osapuolet, markkinat, liikeidean luominen, markkinointi, suunnittelutavoitteet. Suorittaminen: Tentti, pakollisia harjoituksia Kirjallisuus: Miles ym.: Real Estate Development, ULI: Office Development Handbook.. Esitiedot: Rak Rak Rakennusprojektien johto ja talous (4 op) L (4 + periodi) IV Opettajat: prof. Jouko Kankainen Sisältö: Projektijohtamisen osa-alueet ja prosessit, projektin vaiheet, projektin osittelu ja projektinjohtamisen standardit, rakennushanke projektina, rakennusprojektin suunnittelun ja ohjauksen tekniiikat, erityisesti korjaus- ja erityiskohteen tuotannonsuunnittelu- ja valvontatekniikat, laatuajattelu ja -järjestelmät sekä riskienhallintatekniikat. Suorittaminen: Tentti. Suunnitteluharjoitukset: Korjauskohdeja projektiharjoitus. Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Esitiedot: Rak /237/240 and other civil engineering works. Topics include CAD, document management, product modelling, and the use of the Internet. Course requirements: Mandatory attendance in lectures, exercises, and introduction to company applications. No examination. Literature: to be announced separately. Rak Planeringsekonomi av byggnader (5 sp) (2 + 2) III-IV Lärare: prof. Juhani Kiiras, doc. Arto Saari, DI Matti Tauriainen Innehåll: Byggnadsprojektets kostnadskurva. Bygg- och underhållskostnader. Ekonomiskt val och ekonomisk styrning. Kostnadsbedömning i planeringsskedet. Studeranden lär sig att skaffa fram och använda lämplig kostnadsinformation. Examination: Tentamen. 10 st 2 timmars obligatoriska övningar. Litteratur: Haahtela-Kiiras: Talonrakennuksen kustannustieto, 2007; Hyartt, Saari, Kiiras: Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto, 2007; Flanagan: Life cycle costing; föreläsningskompendium. Förkunskaper: Rak Rak Driftsekonomi av fastigheter (4 sp) (4 + 3) III-IV Lärare: doc Arto Saari Innehåll: Administration av byggnadskapacitetens användning, fastighetsskötsel och -underhåll, byggnadens energihushållning och ekologi, för ändringssaneringar och tidsenlighet. Examination: Tentamen. 7 st 2 timmars obligatoriska övningar. Litteratur: Meddelas på anlagstavlan före kursens början. Rak Bebyggelseprocessen och entreprenadmetodernas avtalsteknik (4 sp) (4 + 3) I-II Lärare: prof. Juhani Kiiras, doc Arto Saari Innehåll: Bebyggelseprocessen, projektgenomföring, entreprenadmetodernas avtalsteknik. Studeranden behärskar bebyggelseprocessens uppgifter och avtalstolkningar. Examination: Tentamen. Obligatoriska övningar. Litteratur: Junnonen ym.: Rakennuttaminen; Liuksiala: Rakennussopimukset; Kiiskinen ym.: Rakennusten suunnittelu; Dorsey: Project Delivery Systems for Building Construction RTkorter. Föreläsningskompendium Rak Fastighetsförädling (3 sv) (3 + 3) IV Lärare: prof. Juhani Kiiras, doc Arto Saari Innehåll:, Fastighetsförädling; processen, parter, marknader, marknadsföring, planeringsmål. Examination: Tentamen, obligatoriska övningar Litteratur: Miles ym.: Real Estate Development, ULI: Office Development Handbook. Förkunskaper: Rak Rak Ledning och ekonomi byggnadsprojekt (4 sp) L (4 + period) IV Lärare: prof. Jouko Kankainen Innehåll: De olika delområdena och prosesserna inom projektledning, projektets faser, uppdelning av projekt och standard inom projektledning, byggnadsprojekt, dess planerings och styrningsteknik, speciellt reparations- och specialprojekts produktionsplaneringsteknik och övervakningsteknik, kvalitetstänkande och -system och riskhanteringsteknik. Examination: Tentamen. Övningsarbete: Planering av ett reparationsbygge och projektövning. Litteratur: Meddelas senare. Förkunskaper: Rak /237/240

20 578 Rak Infrasuunnittelutalous (5 op) L (2 + 2) III-IV, luennoidaan ensimmäisen kerran kl 2009 Opettaja: N.N. Rak Rakennusyritystalous ja kansainvälistyminen (3 op) L (4 + 4) III-IV Opettaja: yliopisto-opettaja Pekka Huovinen Sisältö: Opiskelija perehtyy rakennusyrityksen talouden ja liiketoiminnan erikoiskysymyksiin. Rakennusyrityksen taloudellisen tilan analysointi. Projektirityksen kirjanpito. Rakennusyrityksen strateginen suunnittelu, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen. Suorittaminen: Esikuulustelu, Ryhmätyö. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Rak Toimitilapalvelut (3 ov) (3 + 3) I Opettaja: DI Jukka Puhto Sisältö: Palvelun laatu palvelut toimitilaympäristössä, palvelun organisointi ja hankinta, sopimukset ja sopimusaikainen yhteistyö. Suorittaminen: Luennot. Harjoitustyö. Tentti. Kirjallisuus: Grönroos: Palveluiden johtaminen ja markkinointi; Puhto: Kiinteistönhoidon hankinnan kehittäminen; Atkin: Total Facilities Management. Rak Cases in International Construction Business (4 cr) L I; II, III, IV (a student may choose) Instructor: university teacher Pekka Huovinen Content: Requirements for a written case brif and its presentation. Introduction to internationally leading contractors, designers, and suppliers. Introduction to international developments of sectors and firms based in Finland. A crucial theme related to ICB. A student s in-depth orientation toward the given issue. Course requirements: A pre-examination based on literature. A wcb-based brief of a case firm complemented with an interview report. Literature: Guidelines for writing case briefs in ICB. Literature is updated annually. Rak Strategies in International Construction Business (6 cr) L I-II Instructor: university teacher Pekka Huovinen Content: Introduction to theoretical, competing and collaborating views and concepts of a firm s strategy in strategic management literature, e.g. Porterian, resource-based, competencebased, knowledge-based, organization-based, process-based, dynamism-based and evolutionary. Applications to businesses based on and firms operating in international capital-investment markets. Course requirements: A pre-examination based on literature. Attendance at the conceptual sessions. An applied strategy paper. Literature: To be updated bi-annually. Prerequisites: Rak , Rak or Rak Rak Operations in International Construction Business (5 cr) L 0+30 III-IV Instructors: university teacher Pekka Huovinen and visiting experts Content: Introduction to foreign projects (contracts) in terms of entry management marketing and clients behavior, competitive bidding, building design, risk management, acquisitions. Review of business environments in the selected markets such as the EU Rak Planeringsekonomi av infrastrukturer (5 sp) L (2 + 2) III-IV, föreläses första gången vt Lärare: N.N. Rak Byggföretagsekonomi och internationalisering (3 sp) L (4 + 4), III-IV Lärare: universitätslärare Pekka Huovinen Innehåll: Studeranden fördjupar sig i byggentreprenörens ekonomi och verksamhet. Analysering av företagets ekonomiska tillstånd med hjälp av bokslutsinformation. Bygg-/projektsföretagets strategiska planering, marknadsföring och utveckling. Examination: Tentamen i början. Grupparbetet. Litteratur: Föreläsningskompendium. Övrig litteratur meddelas senare. Rak Facility services (3 sv) (3 + 3) I Lärare: DI Jukka Puhto Innehåll: Servicevalitet, service i verksamhetsmiljö, organisering och anskaffning av servis, avtal och samarbete under avtals giltighetstid. Examination: Föreläsninger. Övningsarbete. Tentamen. Litteratur: Grönroos: Palveluiden johtaminen ja markkinointi; Puhto: Kiinteistönhoidon hankinnan kehittäminen; Atkin: Total Facilities Management. Rak Cases in International Construction Business (4 cr) L I; II, III, IV (a student may choose) Instructor: university teacher Pekka Huovinen Content: Requirements for a written case brif and its presentation. Introduction to internationally leading contractors, designers, and suppliers. Introduction to international developments of sectors and firms based in Finland. A crucial theme related to ICB. A student s in-depth orientation toward the given issue. Course requirements: A pre-examination based on literature. A wcb-based brief of a case firm complemented with an interview report. Literature: Guidelines for writing case brifs in ICB. Literature is updated annually. Rak Strategies in International Construction Business (6 cr) L I-II Instructor: university teacher Pekka Huovinen Content: Introduction to theoretical, competing and collaborating views and concepts of a firm s strategy in strategic management literature, e.g. Porterian, resource-based, competencebased, knowledge-based, organization-based, process-based, dynamism-based and evolutionary. Applications to businesses based on and firms operating in international capital-investment markets. Course requirements: A pre-examination based on literature. Attendance at the conceptual sessions. An applied strategy paper. Literature: To be updated bi-annually. Prerequisites: Rak , Rak or Rak Rak Operations in International Construction Business (5 cr) L 0+30 III-IV Instructors: university teacher Pekka Huovinen and visiting experts Content: Introduction to foreign projects (contracts) in terms of entry management marketing and clients behavior, competitive bidding, building design, risk management, acquisitions. Review of business environments in the selected markets such as the EU

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso RAKEUS- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA RAKEE- JA RAKEUSTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA YHDYSKUTA- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA TETIT LUKUVUOA 2012-2013 (versio 27.6.2012) Ilmoittautuminen tentteihin

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2010-2011 1. tenttijakso 23.8.2010-4.9.2010

Lisätiedot

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2011-2012 1. tenttijakso 22.8.2011-3.9.2011

Lisätiedot

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet III ma 14.201 la 2..201 arviointijakso ma 4..201 la 9..201 IV ma 11.201 pe 17.05.201, (Huom. koska 1.5 alkaen on jo tenttejä eli useimpien kurssien viimeiset luennot yms. ovat jo viikolla19, tarkista ajat

Lisätiedot

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Pv/ Week day Pvm/Date Aika/Time Kurssin koodi ja nimi/course code and name Sali/Hall Tentti/ Vk Viikko/ Week Ke 26.08.15 13:00-17:00 KJR-C2001 Kiinteän aineen

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kurssiesite Syksy 2015, periodi I Hannu Hirsi (vastaava opettaja) & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen & Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen & vierailevat tähtiluennoitsijat

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-30.10.2015

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-30.10.2015 RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-0.0.0 Syksy 0, periodi I Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen Yleistä : Luennot : Tiistaisin

Lisätiedot

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Koulutuksen haasteet. Vuorimiespäivät 28.3.2008 Kaivos- ja louhintajaosto Ma. prof.

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Koulutuksen haasteet. Vuorimiespäivät 28.3.2008 Kaivos- ja louhintajaosto Ma. prof. Koulutuksen haasteet Vuorimiespäivät 28.3.2008 Kaivos- ja louhintajaosto Ma. prof. Tapio Luttinen Kandidaatin tutkinnon tavoitteet tutkinto-ohjelmaan ohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Rak-, Yhd-, ENG- ja KJR-kurssien lukujärjestys 2014-2015 11.7.2014

Rak-, Yhd-, ENG- ja KJR-kurssien lukujärjestys 2014-2015 11.7.2014 Rak-, Yhd-, ENG- ja KJR-kurssien lukujärjestys 2014-2015 11.7.2014 Opetusperiodi/Teaching period I: 8.9.-25.10.2014 (viikot/weeks 37-43) Opetusperiodi/Teaching period II: 27.10.-13.12.2014 (viikot/weeks

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 DI Matti Pirinen Rak-43.3001 Suunnitteluharjoitustyö 2015: Tavoitteena rungon yleisuunnitelma Asuin-, liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus

Lisätiedot

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Day Date Time Course code and name Room To 25.08.16 13:00-16:00 MEK-C3001 Kuljetusvälinetekniikka R008/326 Tentti /Vk Additional

Lisätiedot

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ 1 OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ Seminaari 23.2.2015 Professori Rakenteet ja rakentamisteknologia Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto 2 SISÄLTÖ Rakennusalan koulutuksen kehityshistoria

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are only in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and the

Lisätiedot

PANK tulevaisuusseminaarin 30.9.2015 Rantasipi, Congress Center, Vantaa

PANK tulevaisuusseminaarin 30.9.2015 Rantasipi, Congress Center, Vantaa PANK tulevaisuusseminaarin 30.9.2015 Rantasipi, Congress Center, Vantaa TEEMANA MITEN ALALLE UUSIA TEKIJÖITÄ / OSAAMINEN JA KOULUTUS Koulutustarpeet ja opiskelijamäärät: Diplomi-insinöörit Prof. Terhi

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

Työsuunnitelma

Työsuunnitelma RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma.09 -..0 Syksy 0, periodi I ( - II) Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen , Johdanto rakennustekniikkaan :.09. Luento : Kurssin tavoitteet, sisältö,

Lisätiedot

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET IL 3/2009/15/2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma 1(7) OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden 2012-2013 opetusohjelmaan Maa-6 Geodesia Kurssien lisäykset: Maa-6.3261 Maa-6.3288 Engineering

Lisätiedot

KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015

KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Tiina Kotti Kon-0 Koodi: Kon-0.4730 Nimi: The Cultural

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2007 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Tapani Raiko Matti Aksela TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

YYT:n pää- ja sivuaineinfo GEORAKENTAMINEN Mikael Rinne

YYT:n pää- ja sivuaineinfo GEORAKENTAMINEN Mikael Rinne YYT:n pää- ja sivuaineinfo 11.5.2011 GEORAKENTAMINEN Mikael Rinne Georakentamisen pääaine Professuurit Kalliorakentaminen Rak-32 Prof. Mikael Rinne Pohjarakennus- ja maamekaniikka Rak-50 Prof. Pauli Vepsäläinen

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010 DIPLOMIINSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDENPÄÄ JA SIVUAINEET19902010 SUOMENRAKENNUSINSINÖÖRIENLIITTORIL 30.5.2011 Tämäselvitysperustuukolmenkiinteistö ja rakentamisalankoulutustatarjoavanyliopiston Aalto,TampereenteknillinenyliopistojaOulun

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

Ma Ti Ke To Pe. Periodin alku yhteisen opetuksen yksikön opetusta: 9 Havainto-taidejakso viikot Otakaari 1 & Miestentie 3

Ma Ti Ke To Pe. Periodin alku yhteisen opetuksen yksikön opetusta: 9 Havainto-taidejakso viikot Otakaari 1 & Miestentie 3 Arkkitehtuuri 1 vsk Periodi I Viikot 37-43 Periodin alku yhteisen opetuksen yksikön opetusta: Havainto-taidejakso viikot 37-41 Otakaari 1 & Miestentie 3 ti 1..20 Opintoinfo * ARK-A00 1 Luennot L1 ARK-A00

Lisätiedot

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT 14.6.2016 RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT TAY = TC:n toimialayhdyshenkilö = seurantaryhmän sihteeri ellei erikseen mainittu

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING 610 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) S-0 Osaston yhteiset kurssit S-17 Sähkömekaniikka S-18 Sähköverkot ja suurjännitetekniikka S-26 Radiotekniikka S-38 Tietoverkkotekniikka S-55 Teoreettinen

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 21.2.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR MASKINTEKNIK (K) KONETEKNIIKAN OSASTO (K) UNDERVISNING OPETUS. Kon-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIEPERIODER

AVDELNINGEN FÖR MASKINTEKNIK (K) KONETEKNIIKAN OSASTO (K) UNDERVISNING OPETUS. Kon-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIEPERIODER 428 KONETEKNIIKAN OSASTO (K) Ene-39 Lämpötekniikka ja koneoppi Ene-47 Energiatekniikka Ene-58 LVI-tekniikka Ene-59 Energiatalous ja voimalaitostekniikka Kon-15 Tuotantotekniikka Kon-16 Auto- ja työkonetekniikka

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kursen på svenska, TU-A1200 En svenskspråkig kurs ordnas parallellt med den finska Kurskoden är TU-A1200, anmäl er i Oodi Skilda föreläsningar

Lisätiedot

Paloturvallisuustutkimus VTT:ssä. Paloklusteri 14.1.2015 Tuula Hakkarainen, erikoistutkija VTT

Paloturvallisuustutkimus VTT:ssä. Paloklusteri 14.1.2015 Tuula Hakkarainen, erikoistutkija VTT Paloturvallisuustutkimus VTT:ssä Paloklusteri 14.1.2015 Tuula Hakkarainen, erikoistutkija VTT Pohjois-Euroopan suurin soveltavan tutkimuksen organisaatio KAIKKEIN VAATIVIMMISTA INNOVAATIOISTA Suomessa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kursen på svenska, TU-A1200 En svenskspråkig kurs ordnas parallellt med den finska Kurskoden är TU-A1200, anmäl er i Oodi Skilda föreläsningar

Lisätiedot

Huonepalon ankaruuteen vaikuttavat tekijät ja niiden huomioon ottaminen puurakenteiden palokestävyysmitoituksessa

Huonepalon ankaruuteen vaikuttavat tekijät ja niiden huomioon ottaminen puurakenteiden palokestävyysmitoituksessa Huonepalon ankaruuteen vaikuttavat tekijät ja niiden huomioon ottaminen puurakenteiden palokestävyysmitoituksessa TkT Mikko Salminen TkT Jukka Hietaniemi Palotutkimuksen päivät, 29.8.2017 Palotekninen

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are only in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and the

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/LUKUVUOSI 2007-2008 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007 * Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11.4.2007 ** Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Georakentaminen -maisteriohjelma MTR , Säätytalo

Georakentaminen -maisteriohjelma MTR , Säätytalo Georakentaminen -maisteriohjelma MTR 25.4.2017, Säätytalo Prof. Mikael Rinne 2010 TKK liittyy osaksi Aaltoyliopistoa Aalto University - Where Science and Art meet Technology and Business Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00 DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 00-05 TEAK YLEISOPINNOT 0-XXC00 3 Opiskelu- ja ammattitieto Studie- och yrkeskunskap Orientation to studies and professional field 0-DXC0, 0-DXC0, 0-DXC03

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3122 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka 216 T01 35 Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3342 Työstökoneet ja oheislaitteet

Lisätiedot

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot, EnKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopintoihin kuuluu yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kartuttavia opintoja 69 op. Yleiset teknistieteelliset

Lisätiedot

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT 16.5.2017 RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT TAY = TC:n toimialayhdyshenkilö = seurantaryhmän sihteeri ellei erikseen mainittu

Lisätiedot

Havainto-taidejakso Tarkempi aikataulu kurssiohjelman mukaisesti Opetuspaikkana Otakaari 1A

Havainto-taidejakso Tarkempi aikataulu kurssiohjelman mukaisesti Opetuspaikkana Otakaari 1A Arkkitehtuuri 1 vsk Periodi I Viikot 37-41 Arkkitehtuuri 1 vsk Periodi I Viikot 42-43 Huom! Periodin viimeiset kaksi vkoa! Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai :00 :00 :00 :00 1..20 Opintoinfo

Lisätiedot

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 1. tenttijakso ma 22.8 - la 3.9.2011 I opetusjakso ma 5.9 - pe 21.10.2011 2. tenttijakso la 22.10 - la

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet Betoniworkshop RT 15.5.12 Jorma Jantunen Rakentamismääräysten uudistus Maankäyttö ja rakennuslaki olennaiset tekniset vaatimukset > asetuksenantovaltuudet

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka 7.8.2006/akh Perustetut kurssit Tfy-0 Korvaavat vastaavat opintojaksot Tfy-0.1011 Fysiikka IA (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I alkuosa Tfy-0.1012 Fysiikka IB (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I loppuosa Tfy-0.1023

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 11.9.2014 School of Engineering B.Sc programme study options 2014 14.2.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are mostly in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and

Lisätiedot

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI Tilanne 14.5.2008 KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI 2008-2009 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 Koulutusohjelman johtajan päätös 14.5.2008 Koulutusohjelman johtaja hyväksynyt 19.3.2008

Lisätiedot

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I (6 op) syksy 2015 (Kurssi pidetään viimeistä kertaa)

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I (6 op) syksy 2015 (Kurssi pidetään viimeistä kertaa) Vastaava opettaja: Prof. Jari Puttonen (osallistuu useimpiin opetustilaisuuksiin: luennot, välinäytöt, loppuseminaari) Opettajat: - harjoitustöiden ohjaus: DI Heikki Kivinen, DI, DI Matti Pirinen - luentokohtaisia

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali PHYS lukujärjestys 2015-2016, ei palveluopetus 2.6.2015 Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet (TFM) L01 Ma 14:15-16:00 U154 PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot