KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN?"

Transkriptio

1 KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

2 TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖTOIMINNAN SÄÄNTELY Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994): Lääkärin ja hammaslääkärin erityiset oikeudet ja velvollisuudet Oireenmukainen hoito ja rajattu lääkkeenmäärääminen sekä sen edellyttämä erikoispätevyys Optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore -oikeus Voimaan Th:n ammattihenkilöt voivat toimia toistensa tehtävissä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta. Yleiset ja ammattieettiset velvollisuudet (15-21 ) - Ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa - Perehtyä säännöksiin ja määräyksiin - Soveltaa yleisesti hyväksyttäjä menettelytapoja koulutuksena mukaisesti 2 M.Vallimies- Patomäki

3 LAKI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ (559/1994) Laillistettu Luvan saanut 17 nimikettä Oikeus toimia ao. ammatissa Muilla ei oikeutta ole Oikeus käyttää ao. ammattinimikettä Muilla ei oikeutta ole Lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko, hammasteknikko Nimikesuojattu 13 nimikettä Oikeus toimia ao. ammatissa Muut, joilla riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito, voivat toimia ko. ammatissa Oikeus käyttää ao. ammattinimikettä Muilla ei oikeutta ole Apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu hieroja, kiropraktikko, naprapaatti, osteopaatti, lähihoitaja, psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja sairaalasolubiologi (Ennen koulutettu apuhoitaja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja, perushoitaja, lääkintävahtimestari, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja)

4 ASETUS TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ (564/1994) Muun opiskelijan toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävässä (esim. kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, laboratoriohoitaja) (3d ) - Kyseiseen ammattiin opiskeleva voi tilapäisesti toimia asianomaisen laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena - Suorittanut hyväksytysti opinnoistaan 2/3 ja on käytännössä saavutetun kokemuksen tai muiden seikkojen perusteella riittävät edellytykset ko. tehtävän hoitamiseen - Opiskelijaan sovelletaan soveltuvin osin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia

5 ASETUS TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ (564/1994) - Opinto-oikeus oltava voimassa - Opiskelijalla ei oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli 10 vuotta (3e ) - Nimettävä kirjallisesti ohjaaja, jolla on oikeus itsenäisesti harjoittaa ko. ammattia ja jolla on riittävä käytännön kokemus (3f ) - Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja viivytyksettä puututtava siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu (3f )

6 TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN AMMATILLISEN TOIMINNAN OHJAUS Lainsäädäntö ja sen nojalla annetut muut säännökset sekä viranomaisten määräykset ja ohjeet Ammattikunnan eettiset periaatteet Työnantajan työnjohto-oikeus ja velvollisuudet (työnjako) Viranhaltijoita/virkamiehiä koskevat säännökset

7 VASTUUT TERVEYDENHUOLLOSSA Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu - Ei koske henkilöitä, jotka eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä Eettinen ja moraalinen vastuu Virkavastuu Rikosoikeudellinen vastuu Vahingonkorvausvastuu Kurinpidollinen vastuu Isännän vastuu

8 VASTUUT TERVEYDENHUOLLOSSA Kukin terveydenhuollon ammattihenkilö on itse vastuussa siitä, mitä tekee tai jättää tekemättä Luottamusperiaate: - Oikeus luottaa toisten toiminnan asianmukaisuuteen ja perusammattitaitoon - Ei saa luottaa sokeasti (Esim. hoitajan on koulutuksensa perusteella tiedettävä, jos hoitoon liittyvä määräys on väärä.) Työntekijän velvollisuus toimia ohjeiden mukaisesti ja saattaa työnantajan tietoon, jos hänellä ei ole tehtävien edellyttämää osaamista Työnantaja ja esimiehet kantavat osaltaan vastuun: - Toiminnan organisointi - Työnjako ja koulutus - Toimintaohjeet ja esimiesvalvonta

9 TYÖNJAON MUUTTAMINEN Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa varsin pitkälle työnjaon sopimisen Työnjaon muuttaminen vastuullisesti, yhteisymmärryksessä ja työntekijöiden valmiuksista sekä potilasturvallisuudesta huolehtien Tarkoituksenmukaisuus työnjaon muuttamisessa Oikeudet, velvollisuudet ja vastuut oltava selvät Työnantajalla ja työntekijällä vastuu toteuttamisesta ja arvioinnista

10 VASTUU TEHTÄVIÄ SIIRRETTÄESSÄ Tehtäväjaosta voidaan sopia ja tehtäviä voidaan tapauskohtaisesti delegoida Tehtäviä voidaan siirtää toimivaltamääräyksillä Huomioitava toimivalta, koulutus, kokemus ja valmiudet - Henkilölle, joka ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, siirrettäviä tehtäviä arvioitava koulutuksen, osaamisen, tehtävän ja toimivallan kannalta Delegoija vapautuu tehtävään liittyvästä vastuusta, jos tehtävän saanut pystyy niistä huolehtimaan asianmukaisesti koulutuksensa, kokemuksensa ja toimivaltuuksiensa mukaisesti Delegoijalla säilyy informaatio-, opastus- ja valvontavastuu

11 TEHTÄVÄSIIRROT JA TYÖNJAON MUUTTAMINEN Ei ole luetteloa tehtävistä, joita saa tai ei saa tehdä Periaate: oikeudet, velvollisuudet ja vastuu perustuvat koulutuksella hankittuun pätevyyteen ja valmiuksiin sekä lainsäädäntöön Huom! Lääkärille/hammaslääkärille määritellyt oikeudet sekä sairaanhoitajalla rajattu lääkkeenmäärääminen Tehtäviä voidaan jakaa uudestaan koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon antamien valmiuksien mukaan Lisäkoulutuksella työpaikkakohtaisia lisätyötehtäviä - Todistus koulutuksesta ja työantajan päätös tehtävistä

12 TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA TEHTÄVIÄ SIIRRETTÄESSÄ Yhteiset toimintatavat sovittava toimintayksikössä Tehtävien edellyttämä koulutus ja osaamisen varmistaminen Tehtävien siirrosta kirjallinen päätös Huomioitava toimintayksikkö ja henkilö Eri ammattiryhmien yhteistyö potilaan hoidossa ja potilaan edun mukaisesti

13 TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA STM: Yleinen ohjaus ja valvonta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira: Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon ja ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta sekä hoitaa niihin liittyvää lupahallintoa ja ohjausta Oikeus hallinnolliseen ohjaukseen, kurinpitoon ja turvaamistoimiin Aluehallintovirastot: omilla alueillaan

14 TERVEYDENHUOLLON VALVONTA VALVIRASSA Valvonnan tarkoituksena on potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palvelujen laadun varmistaminen valvontaviranomaisen käytössä olevin keinoin Valvira valvoo: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan asianmukaisuutta (ammatinharjoittamiskykyä ja ammatinharjoittamisen laatua) Terveydenhuollon toimintayksikköjen toimintaa (Terveydenhuoltolain, yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja mielenterveyslain mukainen)

15 VALVONTA-ASIAN VIREILLETULO Terveydenhuollon ammattihenkilön valvontaan liittyvä asia voi tulla vireille: Potilaan tai omaisen tekemänä kanteluna Apteekin, esimiehen, poliisin tai muun viranomaisen tai henkilön ilmoituksella Viranomaisen lausuntopyynnöllä Valviran tai AVIn aloitteella

16 VALVIRAN KANNANOTTO Milloin työnantajan syytä ilmoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöstä valvontaviranomaiselle? Kun perusteltu syy epäillä ammattihenkilön vaarantavan potilasturvallisuutta, eikä työnantaja pysty potilasturvallisuutta varmistamaan normaalein toimenpitein (työnjohdolliset, koulutukselliset yms.) Kun työnantaja on käyttänyt omat keinonsa, ja potilasturvallisuus vaarantuu Kun ammattihenkilö ei ymmärrä omaa tilaansa ja potilasturvallisuus vaarantuu Valtion ja kunnan viranomaisella ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä /laitoksella sekä apteekilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä ilman Valviran pyyntöäkin ilmoittaa sille seikasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta (Laki Valvirasta 669/2008, 6 )

17 TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN AMMATINHARJOITTAMISEEN PUUTTUMINEN Potilasturvallisuuden vaarantuminen Kykenemättömyys toimia ammatissa - Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn perusteella taikka muulla tavoin perustellusti todetun ammattitaidottomuuden vuoksi kykenemätön toimimaan ammatissaan Virheellinen toiminta - Laiminlyö säädetyt (L559/1994, ) velvoitteet - Suorittaa tehtäviä, joihin hänen koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä riittämättöminä tai toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina - Toimii muuten virheellisesti tai moitittavasti

18 AMMATTITOIMINNAN ASIANMUKAISUUDEN SELVITTÄMINEN Ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittäminen - Lääkärintarkastukseen tai sairaalatutkimukseen velvoittaminen Ammattitaidon selvittäminen - Työkokeiluun, työnäytteeseen tai kuulusteluun velvoittaminen Vastaanottotoiminnan tarkastaminen

19 TERHIKKI Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Merkitään: Henkilötiedot, rekisteröintinumero, ammatinharjoittamisoikeus ja oikeus käyttää ammattinimikettä, niiden perusteena oleva koulutus sekä oikeuksien rajoitus tai poistaminen Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijan tiedot, opintojen aloitusajankohta ja suoritetut opinnot Tiedot ratkaisusta, jos ammattitoiminnassa on todettu virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai moitittavuutta Tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakkotai vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai virantoimituksesta pidättämisestä Valvontalain edellyttämät ja eräät muut tiedot

20 JULKITERHIKKI - Julkinen tietopalvelu Avattiin Saatavat tiedot: Nimi Rekisteröintinumero Syntymävuosi Ammattipätevyys Tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta (Rajoitus tiedusteltava erikseen Valvirasta) Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijan nimi, rekisteröintinumero, syntymävuosi, opintojen aloittamisajankohta

21 SEURAAMUKSET AMMATTITOIMINNAN ASIANMUKAISUUDEN SELVITTÄMINEN Ei aihetta toimenpiteisiin Hallinnollinen ohjaus - Ohjeiden antaminen, huomautus tai huomion kiinnittäminen Kurinpito - Kirjallinen varoitus Turvaamistoimenpiteet - Oikeuksien rajoittaminen tai poistaminen - Luvan peruuttaminen - Suojatun ammattinimikkeen käytön kieltäminen - Väliaikaiset, määräaikaiset, toistaiseksi voimassa Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta - Kurinpito ja turvaamistoimenpiteet

22 TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN OMAVALVONTA Työnantaja - Ensisijainen terveydenhuollon toimintayksikön ja siellä työskentelevien työntekijöiden toimintaa valvova taho - Ainoa, jolla on mahdollisuus organisoida toimintaa ja tarvittaessa puuttua siihen reaaliaikaisesti sekä varmistaa palvelujen saatavuus ja potilasturvallisuus ajoissa Valviran määräys yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimisesta sisällöstä ja seurannasta: voimaan Valviran määräys yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta: Voimaan

23 EHKÄISY JA VARHAINEN PUUTTUMINEN Ongelmien ehkäisy o Opiskeluajasta lähtien asennekasvatus ja esimerkki o Ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen o Järjestelmällinen laadunvarmistus ja riskien analyysi Varhainen puuttuminen ammatinharjoittamiskyvyn ja laadun puutteisiin ja hoitoon ohjaus Ongelmien varhainen tunnistaminen (työnantaja, työkaverit, muu lähipiiri) Räätälöity kuntoutus Työnantajan määrätietoinen puuttuminen havaittuihin ongelmiin kaikin työnantajan käytettävissä olevin keinoin Yhteydenotto valvontaviranomaisiin ajoissa, sillä potilaiden turvallisuuden varmistaminen on yhteiskunnan velvollisuus

24 TERVEYDENHUOLLON AMMATTITOIMINNAN RAJOISTA Potilaslain (785/1992) mukaan terveyden- ja sairaanhoidolla tarkoitetaan potilaan terveydentilan määrittämiseksi, terveytensä palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tarkoitettua toimenpiteitä, joita suorittavat th:n ammattihenkilöt tai joita suoritetaan th:n toimintayksikössä Em. toiminta katsotaan terveyden- ja sairaanhoidoksi myös silloin, kun joku muu kuin th:n ammattihenkilö tekee sitä, jos toiminta tapahtuu th:n toimintayksikön lukuun Viranomaisen toimivalta määräytyy palvelua tai tuotetta sääntelevän erityislainsäädännön mukaan Valvira valvoo th:n ammattihenkilöita sekä sosiaali- ja th:n toimintayksiköitä - Ei valvo henkilöitä, jotka eivät ole th:n ammattihenkilöitä

25 TERVEYDENHUOLLON AMMATTITOIMINNAN RAJOISTA Lainsäädännössä ei ole määritelty, minkälaista koulutusta edellytetään ihmiskehoon kajoavien toimenpiteiden suorittajalta Lähihoitajakoulutus lähtien valinnainen tutkinnon osa Näytteen otto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (10 ov) Lähihoitajan ammatissa voivat toimia muutkin, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito (L 559/1994, 2 ) Henkilö, joka ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, voi tehdä rajatusti terveydenhuollon tehtäviä koulutuksensa ja osaamisensa puitteissa Työnantaja vastaa siitä, että em. henkilö on saanut tehtävän edellyttämän koulutuksen ja että hänellä on tehtävän edellyttämä osaaminen Huom! toimivalta ja lainsäädännön rajoitukset sekä työnjaon tarkoituksenmukaisuus

Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä

Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto

Lisätiedot

Ajoterveys ja terveydenhuollon valvonta

Ajoterveys ja terveydenhuollon valvonta Ajoterveys ja terveydenhuollon valvonta Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto Sidonnaisuudet: Konsultoiva psykiatri,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot