HAILUODON KUNTA LAUSUNTO Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Hallinto-oikeuden asia 00104/15/4102 Valituksen kohde Valittajat: Hailuodon kunnanvaltuuston päätös koskien merialueen osayleiskaavaa. 1. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326, OULU 2. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51, HAILUOTO 3. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry PL 3000, OULUN YLIOPISTO Lausunnon antaja Hailuodon kunta (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö vt. kunnansihteeri Maarit Parrila Valitus Vaatimukset Perustelut Valittajat vaativat, että Hailuodon kunnan päätös merialueen osayleiskaavan hyväksymisestä on kumottava, koska kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleiskaavan sisältövaatimuksia eikä perustu riittäviin selvityksiin ja on siten lainvastainen. Lisäksi valittajat pyytävät hallinto-oikeuden kantaa siihen, mitä tarkoittaa MRL:n 65 :n mukainen ilmoitusvelvollisuus ja pitävät kuntien toimintaa asiassa vähintään hyvän hallintotavan vastaisena. Valittajat perustelevat vaatimustaan siten, että - hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on osin erittäin epäpätevää ja tarkoitushakuista ja sen rajaus on täysin virheellinen. Vaikutusten arviointi ei kata koko vaikutusaluetta eikä täytä MRL:n vaatimuksia vaikutusten riittävästä ja asianmukaisesta arvioinnista - selvitykset eivät ole uskottavia ja luotettavia, koska pääkonsulteilla Destialla ja WSP:lla on taloudellinen intressi kiinteään yhteyteen. Johtopäätökset ovat suurelta osin harhaanjohtavia sekä tarkoitushakuisia - kaava ei täytä MRL:n yleiskaavalle asettamia sisältövaatimuksia 1

2 Kunnallisvalitus MRL 188 :n mukaan yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalain 90 :n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajat ovat vedonneet valituksessaan Hailuodon kunnanvaltuuston päätöksen lainvastaisuuteen siten, ettei kaava täytä MRL:n yleiskaavalle asetettuja sisältövaatimuksia (MRL 39 ) eikä se perustu riittäviin selvityksiin (MRL 9 ). HAILUODON KUNNAN VAATIMUKSET Hailuodon kunta vaatii, että Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n, Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:n tekemä valitus hylätään ja kunnanvaltuuston kohdalla hyväksymä merialueen osayleiskaavapäätös pysytetään. HAILUODON KUNNAN LAUSUNTO 1. Merialueen osayleiskaavan tehtävä ja tarkoitus Osayleiskaavassa on osoitettu Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisen periaatteet sekä tarpeelliset merkinnät ja aluevaraukset kiinteän tieyhteyden kehittämiseksi. Osayleiskaavassa esitetty kiinteä liikenneyhteys perustuu liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin vaihtoehtotarkasteluun. Osayleiskaavassa on liikennettä koskevien merkintöjen lisäksi esitetty ranta-alueiden maankäyttö kehitettävään tieyhteyteen liittyviltä osin. Osayleiskaava on ratkaisuiltaan yleispiirteinen ja sen merkinnät ja määräykset osoittavat tarpeelliset varaukset maantielain mukaiselle maantien yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, jonka lisäksi osayleiskaava sovittaa yhteen eri maankäyttömuodot. Maantielain 17 :n mukaisesti yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Osayleiskaava antaa siten raamit maantien yleis- ja tiesuunnitelman laatimiselle. Merialueen osayleiskaavaa laadittaessa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Voimassa olevassa maakuntakaavassa osayleiskaavan merialueelle on osoitettu tieliikenteen yhteystarvemerkintä. Pohjois- Pohjanmaan liitto on osayleiskaavaehdotuksesta antamassa lausunnossaan (asiakirja 53) todennut, että osayleiskaava on voimassa olevan ja vahvistettavana olevan maakuntakaavan mukainen. 2. Osayleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 ) Valittajien käsityksen mukaan osayleiskaava ei täytä MRL:n mukaisia sisältövaatimuksia. Valittajat eivät ole kovin yksiselitteisesti esittäneet, mitkä seikat ovat sellaisia, joita ei ole otettu huomioon osayleiskaavaa laadittaessa. 2

3 MRL 39 :n mukaiset yleiskaavan sisältöä koskevat vaatimukset on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät. Yleiskaavan tarkoituksena on tavoitellun kehityksen periaatteiden osoittamisen lisäksi sovittaa yhteen keskenään ristiriitaisiakin tavoitteita (MRL 35 ). Arvioitaessa Merialueen osayleiskaavan sisältövaatimusten täyttymistä tulee ottaa huomioon sen erityinen ohjaustavoite suhteessa kiinteän yhteyden maantielain mukaiseen jatkosuunnitteluun. Maantielain 17 :n mukaan yleis- ja tiesuunnitelman tulee perustua oikeusvaikutteiseen kaavaan, mutta osayleiskaavassa ei voida ratkaista sellaisia sisältöjä, jotka kuuluvat maantielain mukaisesti yleis- tai tiesuunnitteluun. Osayleiskaavassa on siten sen ohjaustavoitteen ja tarkkuuden mukaisesti osoitettu merkinnöin ja määräyksin kiinteän yhteyden toteuttamiskelpoisuus ja sijainti sekä sovitettu se tarkoituksenmukaisesti yhteen esimerkiksi vesiliikenteen tarpeiden sekä ranta- ja satama-alueiden maankäytön kanssa. Osayleiskaavan ja Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisen päätavoitteita ovat liikenneyhteyden palvelutason parantaminen, liikkumisen kustannusten vähentäminen sekä Hailuodon kunnan toimintaedellytysten parantaminen. Laadittujen selvitysten perusteella on osoitettu, että kiinteän yhteyden kehittäminen ottaa huomioon ja toteuttaa yleiskaavan sisältövaatimuksia mm. yhdyskuntarakennetta, asumisen tarpeita ja palveluiden saatavuutta, liikenteen järjestämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ympäristöhaittojen vähentämistä. Lisäksi tehtyjen selvitysten ja luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen arvioinnin perusteella on osoitettu, että osayleiskaava täyttää sisältövaatimukset myös rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista koskien. 3. Riittämättömät selvitykset (MRL 9 ) Valittajat toteavat, että osayleiskaava ei perustu riittäviin selvityksiin. Erityisesti valittajat vetoavat siihen, että tarkastelun rajaus on virheellinen ja ympäristövaikutusten arviointi ja johtopäätökset ovat epäpäteviä, suurelta osin harhaanjohtavia ja tarkoitushakuisia. Valittajat eivät pidä tehtyjä selvityksiä riittävinä. He katsovat selvitysten olevan epäluotettavia, koska pääkonsulteilla on taloudellinen intressi kiinteään yhteyteen Ympäristövaikutusten arviointi ja käytettävissä olevat selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden kehittämisestä on tehty 237-sivuinen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA). Arviointimenettely perustuu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemään päätökseen. Liikennehankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa samanaikaisesti laadittiin myös Oulunsalo-Hailuoto välisen merialueen tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi. Hailuodon liikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointi viranomaislausuntoineen muodostavat poikkeuksellisen laajan kokonaisuuden. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyen laadittiin kaikkiaan 17 erillisselvitystä, jotka on raportoitu erikseen arviointiselostuksen liitteiksi. YVA:ssa (luvut 13 ja 14) on tuotu esille myös Raippaluodon sillan rakentamisen vaikutuksia laadittuun seurantatutkimukseen perustuen (valitus s. 13/21). 3

4 YVA:n yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) mukaan liikenneyhteyden YVA-selostus on selkeä ja pääosin verraten laadukas. Yhteysviranomainen katsoi lausunnossaan, että ratkaisu kiinteän yhteyden rakentamiseksi edellyttää erityisesti tarkennettua tietoa hankkeen vaikutuksista jääeroosion muuttumiseen ja sitä kautta rantojen elinympäristöihin ja lajistoon. Ympäristöministeriön (YM) antaman ja luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura-arviointia koskevan lausunnon jälkeen tehtiin jääeroosioselvityksen täydennys, täydentävät luontoselvitykset sekä hankkeiden päivitetyt Natura-arvioinnit. Ympäristöministeriö antoi Natura-lausunnon (asiakirja 41) osayleiskaavaan liittyvästä liikennehankkeesta Natura-lausunto ja arviointi perustuivat tuolloin osayleiskaavaluonnokseen, jossa oli mukana sekä kiinteä liikenneyhteys että tuulipuisto. Jääeroosion jatkoselvityksen (asiakirja 43) ja lieventämistoimenpiteiden suunnittelun (asiakirja 44) valmistuttua, Oulun kaupunki ja Hailuodon kunta pyysivät lokakuussa 2013 YM:ltä Natura-lausunnon tarkentamista. Liikenneviraston johtoryhmän päätöksen (asiakirja 45) mukaan tienpitäjä sitoutuu toteuttamaan Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisen jälkeen vesilain mukaisessa luvassa velvoitetut lievennystoimet, mikäli hanke päätetään toteuttaa ja hankkeelle myönnetään tarvittava rahoitus. YM antoi tarkennetun Natura-lausunnon (asiakirja 46). Lausunnossa YM toteaa, että tarkennettujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon arvioinnissa esiin tuodut lieventämistoimet, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura alueiden suojelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että vaikutusten arvioinnissa esitetyt lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätösten ja lupien käsittelyssä. YM:n lausunto siis mahdollisti liikennehanketta koskeneen osayleiskaavan etenemisen ja hyväksymisen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä ja täydentävien selvitysten valmistuttua osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen. Osayleiskaavan kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen (asiakirja 52). Viranomaisneuvottelussa ELY-keskus totesi, että kaavoituksen pohjaksi laaditut selvitykset ovat riittäviä ja kaavoituksen vaikutusten arviointi on riittävää Vaikutusalueen laajuus Valittajien kannanotto Valittajat toteavat, että kiinteän tieyhteyden vaikutuksia itse Hailuotoon ei ole arvioitu lainkaan lukuun ottamatta pengertien lähialuetta ja Hailuodon itärantaa. Valittajat pitävän liikenneyhteys-yvan ja kaavahankkeen suurimpana rajausvirheenä sitä, että itse Hailuoto, johon liikenneyhteyksien vaikutukset ovat todennäköisesti suurimmat, on suljettu tarkastelujen ulkopuolelle. MRL 9 :n mukaan selvitykset on laadittava siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Osayleiskaavaratkaisun vaikutuksia on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja sitä täydentäneissä selvityksissä. Vaikutusalueen suuruus vaihtelee arvioitavasta asiasta riippuen. Tämän vuoksi on tehty laajoja erillisselvityksiä, jotta kiinteän tieyhteyden vaikutuksia voitaisiin arvioida. 4

5 Yhteysviranomainen on arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa (asiakirja 31) todennut, että arviointiselostuksessa on tarkasteltu kunkin vaikutuksen laajuutta ja merkittävyyttä. Yhteysviranomaisen mukaan liikenneyhteyden YVA-selostus on selkeä ja pääosin verraten laadukas. Yhteysviranomainen kuitenkin totesi, että kiinteän yhteyden rakentaminen edellyttää tarkennettua tietoa hankkeen vaikutuksista jääeroosion muuttumiseen ja sitä kautta rantojen elinympäristöihin ja lajistoon ennen kuin voidaan ratkaista, onko kiinteää yhteyttä mahdollista toteuttaa. Jatkoselvityksissä on mm. jääeroosiovaikutuksia selvitelty tarkemmin, jonka jälkeen YM on Natura-lausunnossaan (asiakirja 52) todennut, että selvityksen perusteella vaikutusalueen laajuuden voidaan todeta olevan myös aiemmin arvioitua suppeampi. Osayleiskaavan suunnittelualue on rajattu kiinteään tieyhteyteen sekä rantojen maankäyttöön. Nyt kyseessä on maantiehanke, jonka vaikutuksia on selvitetty merialueen osayleiskaavan rajauksen mukaisesti riittävässä laajuudessa Vaikutukset Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Valittajat toteavat, että vaikutukset Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön on jätetty selvittämättä. Arvokas kulttuuriympäristö ei tarkoita vain Huikun lauttasatamaa kahviloineen ja WC- ja huoltorakennuksineen. Hailuodon tieyhteyden vaikutukset Hailuotoon ja sen kulttuurimaisemaan tulisi tuntea ennen kuin päätös liikenneyhteydestä tehdään. YVA:ssa on kuvattu kiinteän yhteyden vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä todettu, että valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön perusta muuttuu kiinteän tieyhteyden toteutuessa. Arviointiselostuksen mukaan suorat vaikutukset kohdistuvat Hailuodon itäosiin, mutta välillisten vaikutusten kohdistuminen Hailuodon kulttuuriympäristön arvoihin ovat todennäköisesti vähäisiä, mutta vaikutusten suuruutta ja merkittävyyttä koko Hailuotoon on vaikea arvioida, mikä on tunnistettu arvioinnin epävarmuustekijänä. Arvioinnin pääsisällöt on esitetty myös osayleiskaavaselostuksessa. Arviointiselostuksessa on esitetty haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoina Hailuodon hallittua maankäytön kehittämistä ja arvotekijöiden huomioon ottamista. Asiaa on korostettu myös yhteisviranomaisen antamassa lausunnossa (asiakirja 31). Valituksenalaisessa merialueen osayleiskaavassa ei ratkaista muun Hailuodon maankäytön kehittämistä, vaan suunnittelualueen ulkopuolelle kohdistuvat maininnat ovat luonteeltaan suosituksia. Osayleiskaavassa on esitetty tarkoituksenmukaisesti aluevarausmerkinnöin valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluva alue. Lisäksi yleisissä kaavamääräyksissä on painotettu, että pengertien ja siltojen rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota maisemallisesti korkeatasoiseen rakentamiseen. Kun otetaan huomioon merialueen osayleiskaavan suunnittelualue, tehtävä ja tarkoitus, on yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä laadittuja vaikutusselvityksiä pidettävä riittävinä yleiskaavan rakennetun ympäristön ja maiseman vaalimisen sisältövaatimusten täyttymisen osalta. 5

6 3.4. Pengertietä ja sen vaikutuksia koskevat puutteellisuudet Valittajat eivät pidä pengertien turvallisuudesta ja varmuudesta tehtyjä tutkimuksia luotettavina. Pengertiestä tehdyt kannattavuuslaskelmat ovat epäuskottavia koska tietä suojaavat eteläpuolen aallonmurtajat puuttuvat ja lauttayhteyden kustannuksiin on lisätty teoreettista odotusajan hintaa 2,7 3,8 milj /v. Valittajat katsovat, että liikenneyhteyden kehittämisen tavoitteissa esitetyt seikat ovat ristiriitaisia, epäuskottavia ja toisiaan poissulkevia. Väitteitä ei ole todennettu uskottavasti riittävillä selvityksillä ja tutkimuksilla kuten MRL edellyttää. Liikenneyhteyssuunnittelussa ei ole paneuduttu joukkoliikenteen kehittämiseen, vaikka Oulussa työssä käyviä on alun toista sataa henkeä. Pengertien rakentamiseen tarvittavien maa-ainesmassojen kaivamisessa, murskaamisessa ja kuljetuksessa syntyvien päästöjen arviointi puuttuu kokonaan. Arviointiselostuksesta puuttuu paitsi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen edellyttämä ilmastonmuutosnäkökohtien tarkastelu myös järjestöjen näkökulma. Yleiskaavoituksen ja maantielain mukaisen yleis- ja tiesuunnittelun suhde Yleiskaavoitukseen ei kuulu tiesuunnittelun yksityiskohtien ratkaiseminen, vaan ne ratkaistaan maantielain mukaisessa suunnitteluprosessissa. Yleiskaava antaa raamit maantien yleissuunnitelman laadinnalle. Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelmaa ja sitä edeltänyttä yleissuunnittelua on tehty samanaikaisesti osayleiskaavan laadinnan kanssa. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan kiinteän yhteyden kehittäminen tarjoaa parhaimmat liikenteelliset edellytykset henkilöautoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle. YVA:n yhteydessä on arvioitu myös kiinteän yhteyden vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Osayleiskaavassa ei ratkaista tien teknisiä perusratkaisuja, mutta osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on selvityksin osoitettu tie-, joukko- ja kevyen liikenteen ratkaisun tarkoituksenmukaisuus, turvallisuus ja taloudellisuus yleiskaavan sisältövaatimusten edellyttämällä tavalla. Tien teknistä toteutusta koskevien selvitysten riittävyys Osayleiskaavassa on osoitettu kiinteään yhteyteen perustuva maantie ja kevyen liikenteen reitin sijoittuminen. Maantien yleissuunnittelun mukaan ajokaistojen leveydet ovat 3,0 + 3,0 metriä ja molemmin puolin tietä 1,5 metriä leveät pientareet kevyelle liikenteelle. Penkereen kokonaisleveys on 10,5 metriä ja tie on keskimäärin 3,5 metriä keskiveden yläpuolella. Suunnittelussa on tunnistettu riski jäiden nousulle tiepenkereelle erityisissä sääoloissa. Tieyhteydelle on varauduttu rakentamaan kaksi pysäköintialuetta ja kaksi kääntöpaikkaa, jotka sijoittuvat yhteyden mantereen puoleisiin päihin. Yleissuunnittelussa suunnittelualueen kevyen liikenteen määrä on arvioitu vähäiseksi, joten perustetta erilliselle kevyen liikenteen väylälle ei ole. Kevyttä liikennettä varten on kuitenkin esitetty normaalia leveämmät pientareet. Osayleiskaavassa on osoitettu merenpohjan syvännekohtiin sijoittuvat sillat. Kiinteän yhteyden suunnittelussa on ollut käytössä tarkka merenpohjan korkeustietomalli, joka on selvitetty luotaamalla. Luotauksen avulla tien geometria, siltojen sijainnit ja pituudet on voitu määrittää optimaalisesti. Tien yleissuunnitelmassa siltojen kulkuaukot ovat Liikenneviraston antaman lausunnon Hailuoto Oulunsalon välisen alueen väylätarpeista" (asiakirja 55) mukaisia ja virtaama-aukot virtausmallin mukaiset. 6

7 Osayleiskaavaa laadittaessa on huomioitu riittävällä tavalla tieyhteyden varmuus, turvallisuus ja kevyen liikenteen tarpeet. Kustannukset Osayleiskaavassa esitetyn kiinteän yhteyden kustannusvaikutuksia on selvitetty maantien yleissuunnittelun yhteydessä. Yleissuunnitelmassa on laadittu Liikenneviraston ohjeiden mukainen hankearviointi. Hankkeen toteutuskustannukset on yleissuunnitelmassa arvioitu olevan noin 64 miljoonaa euroa. Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, sillä hankkeen hyötykustannussuhde on 2,8. Laskelmassa verrataan investointivaihtoehdon (kiinteä yhteys) ja vertailuvaihtoehdon (lauttayhteys) hyötyjä ja kustannuksia suhteessa investointiin. Tienpitäjälle kiinteä yhteys on edullisempi kuin nykyisen kaltainen lauttayhteys. Kolmenkymmenen vuoden aikana kiinteästä yhteydestä koituvien kustannusten nykyarvo on 97,4 miljoonaa euroa ja lauttayhteyden nykyarvo 194,0 miljoonaa euroa. Lauttaliikenteen mahdollinen palvelutason nosto lisää edelleen kiinteän yhteyden edullisuutta. Vaikutukset liikenteeseen YVA:ssa on kuvattu ja tarkasteltu sekä lauttayhteysvaihtoehtojen sekä kiinteän yhteyden vaikutuksia liikenteeseen. Erityisesti kesäaikaan lautalle pääsyn viivästyminen on tavanomaista ja esimerkiksi vuonna 2013 noin 8000 ajoneuvoa jäi rannalle odottamaan seuraavia vuoroja. Joukkoliikenteen järjestäminen lauttayhteydellä ei ole käytännössä mahdollista järkevällä tavalla, kun otetaan huomioon liikenteen järjestämisen kustannukset ja liikenteen tarve. Joukkoliikenteen tarjonta Hailuodon saarella on, verrattuna muihin vastaaviin alueisiin, täysin vertailukelpoinen. Kiinteän tieyhteyden myötä joukkoliikenne nopeutuu ja aikataulujen ennustettavuus paranee. Kiinteä yhteys mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisen taloudellisesti järkevällä tavalla. On myös todettava, että joukkoliikenteen aikataulu- tai muita järjestelyjä ei ohjata osayleiskaavalla. Vaikutuksia päästöihin ei ole arvioitu riittävästi Osana ympäristövaikutusten arviointia on tarkasteltu myös vaihtoehtojen päästöjä ilmaan ja vaikutuksia ilmastoon. Lisäksi kiinteän yhteyden yleissuunnitelman hankearvioinnissa on laskennallisesti määritelty hiilidioksidipäästöt lauttavaihtoehdolle ja kiinteälle yhteydelle. Lautan suurista päästöistä johtuen kiinteän yhteyden toteutuessa hiilidioksidipäästöt lähes puolittuvat tiejaksolla Lentokentäntie - Hailuoto. Yhteenvetona voidaan todeta, että tien teknistä toteutusta koskevat selvitykset, tien kannattavuuslaskelmat, liikenteen kehittämisen tavoitteista esitetyt suunnitelmat merialueen osayleiskaavan valmistelussa ovat olleet riittäviä ja perustuvat parhaaseen mahdolliseen tietämykseen Jääeroosioselvitys Valittajien mukaan pengertien jääeroosiota koskevassa raportissa ei esitetä yhtään viitettä, joissa eroosiota ja lieventäviä toimenpiteitä olisi oikeasti tutkittu ja verrattu tieteellisesti. Tämän lisäksi esitetyt toimenpiteet eivät kohdistu läheskään koko alueelle, jossa pengertie heikentäisi luontaista eroosiota. Lauttaväylän pohjoispuolen karien jääeroosiosta on jatkoselvityksissä virheellistä tietoa. Liikkuvat jäät kulkevat lauttaväylän poikki yleisesti niin alkutalvella kuin keväälläkin ja pohjoispuolen luodoille nousee jäitten työnnön todisteena röysiä erittäin usein. 7

8 Hailuodon kiinteän yhteyden jääeroosiovaikutuksia on arvioitu erillisselvityksissä, joita on jatkettu myös ympäristövaikutusten arvioinnin päättymisen jälkeen. Jääeroosiota koskevia selvityksiä ovat: - Rantojen ja luontojen eroosioselvitys, Suomen Luontotieto Oy. (asiakirja 19) - Jääeroosioselvityksen täydentäminen, Destia Oy (asiakirja 37) - Täydentävä luontoselvitys niiltä rannoilta, joihin jääeroosion arviointiin erityisesti kohdistuvan, Pöyry Finland Oy. (asiakirja 38) - Täydentävä Natura-arviointi, Pöyry Finland Oy, (asiakirjat 39 kiinteä tieyhteys ja 40 merituulipuisto) - Hailuodon alueen jääeroosio -jatkoselvitys, prof. Matti Leppäranta (asiakirja 43) - Tieyhteyshankkeen vaikutukset Natura-alueille, Lieventämistoimenpiteet, POPELY, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue 10/2013. (asiakirja 44) YM:n antaman lausunnon (asiakirja 46) mukaan tarkennettujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella on osayleiskaavan käsittelyn kannalta katsottavissa ja ottaen huomioon lieventämistoimet, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä olevien Natura alueiden suojelutavoitteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että vaikutusten arvioinnissa esitetyt lieventämistoimenpiteet otetaan käyttöön hankkeen vaatimien päätösten ja lupien käsittelyssä. Jäiden liikkeisiin ja niiden dynamiikkaan erikoistuneen professori Matti Leppärannan laatima jatkoselvitys tarkentuneine arvioineen (asiakirja 43) perustuu pitkäaikaiseen tieteellisen työskentelyyn ja tutkimuksiin sekä vahvaan teoreettiseen tietopohjaan jäiden liikkeistä ja niiden käyttäytymisestä. Raportissa viitataan lisäksi noin pariinkymmeneen tieteelliseen tutkimukseen ja erillisselvitykseen. Raportissa on tarkasteltu ja analysoitu vaikutuksia myös pohjoispuolen luotoihin ja kareihin. Asiantuntija-arvion mukaan maayhteyden vaikutuksesta jään paineet laskevat tällä alueella lounais- ja etelätuulilla, sen sijaan lännen ja pohjoisen puoleisilla tuulilla eroosioon tulee korkeintaan vähäisiä muutoksia. Nykytilanteessakaan mekaanisen eroosion merkitys ei ole kovin suuri, mikä näkyy siten, että alueen puusto alkaa vahvistua, kun luodon korkeus ylittää veden korkeuden maksimin. Tämä tarkoittaa, että pitkälle ulottuvia suurta voimaa vaativia ylityöntöjä ei alueella ole tapahtunut. Oulun sataman tuloväylä sekä nykyinen lauttaväylä katkovat tehokkaasti jääkentän, ja pääosa nykyisistä jäävoimista aiheutuu tuulen voimasta kentän pohjoispuolisella osalla, johon ei tule muutoksia. Tämän voiman aikaansaamia röysiä alueella esiintyy, mutta niihin ei tule arvion mukaan merkittäviä muutoksia, niitä esiintyy kiinteän tieyhteyden rakentamisen jälkeenkin. Leppäranta toteaakin arviossaan, että mekaanista jääeroosiota ei voida pitää tällä alueella tärkeänä. Tutkimustulosten ja saatujen selvitysten perusteella valittajien jääeroosiota koskevat väitteet eivät tule todennetuiksi. Prof. Leppärannan tieteellistä asiantuntijuutta ei ole syytä asettaa valituksessa esitetyn nojalla kyseenalaiseksi Eläimistöön liittyvät selvitykset puutteellisia Pengertien lievä padotusvaikutus etelänpuoleisilla tuulilla lisää pesätuhoja Kengänkarilla ja muilla Luodonselän-Liminganlahden pesimäpaikoilla. 8

9 Valittaja pitää järjettömänä kaavaselostuksessa todettua, että kiinteän yhteyden vaikutukset pesimälinnustoon rajoittuvat Riutunkarin alueelle. Tieratkaisun välilliset vaikutukset lisääntyvänä liikkumisena ja rakentamisena voivat ulottua saaren lähes joka kolkkaan. Valittajan käsityksen mukaan pitäisi arvioida ja vertailla lintujen törmäysmääriä lauttaja pengertievaihtoehdoissa eikä vain todeta, että törmäysriski ei todennäköisesti merkittävästi eroa keskimääräisestä liikenteen törmäyskuolemariskistä. Valittaja katsoo, ettei Suomen Luontotieto Oy:n hyljeselvitystä voi käyttää jatkotöissä, koska hyljeselvityksen systemaattisesti kerätty osa on tuotettu ainakin kaksi-kolme kuukautta ennen kuin selvitys tilattiin. Valittaja esittää kritiikkiä hyljeselvityksen toteutukseen, tutkimuksen aikataulutukseen, havannointitapahtumiin. Tielaitoksen 1993 tekemässä selvityksessä kiinteä tieyhteys lisäisi oululaisten iltalentometsästystä Hailuodossa arkipäivinä. Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutuksia eläimistöön on arvioitu osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä sen jälkeen laadituissa luonto- ja jääeroosioselvityksissä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lisäksi eläimistöön liittyvät seuraavat erillisselvitykset: - Kevätmuuton selvitys, Suomen Luontotieto Oy 33/2009. (asiakirja 11) - Pesimälinnustoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 32/2009. (asiakirja 12) - Syysmuuton selvitys, Suomen Luontotieto Oy 46/2009- (asiakirja 13) - Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 38/2009. (asiakirja 14) - Kiinteän yhteyden linjauksen ja lähialueen pohjaeläinselvitys, Suomen Luontotieto Oy 35/2009 (asiakirja 16) - Kiinteän yhteyden sekä tuulipuiston hyljeselvitys, Suomen Luontotieto Oy 37/2009. (asiakirja 18) - Karisiian kutualueselvitys pengertien selvitysalueella, Suomen Luontotieto Oy 30/2009. (asiakirja 15) - Täydentävä luontoselvitys niiltä rannoilta, joihin jääeroosion arviointiin erityisesti kohdistuvan, Pöyry Finland Oy. (asiakirja 38) - Täydentävä Natura-arviointi, Pöyry Finland Oy, (asiakirjat 39 kiinteä tieyhteys ja 40 merituulipuisto) - Tieyhteyshankkeen vaikutukset Natura-alueille, Lieventämistoimenpiteet, POPELY, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue 10/2013. (asiakirja 44) YVA:n jälkeen laaditussa täydentävässä luontoselvityksessä (asiakirja 38) on selvitetty ranta-alueiden linnustoa ja arvioitu tiehankkeen vaikutuksia linnustoon. Selvityksen mukaan vaikutukset liittyvät ensisijaisesti jääeroosion mahdolliseen heikkenemiseen ja siitä seuraavaan pesimäbiotooppien umpeenkasvun lisääntymiseen. Selvityksessä tiehankkeen padotusvaikutuksen ei ole arvioitu laadittujen mallinnusten mukaan juurikaan vaikuttavan meriveden korkeudessa tapahtuviin vaihteluihin nykytilanteeseen verrattuna. Siten kiinteän yhteyden ei ole arvioitu juurikaan vaikuttavan tulvien todennäköisyyteen ja pesimätuhoihin pesimäkaudella valituksessa mainituilla ja muilla Natura -alueilla. Tehdyn jääeroosiota koskeneen jatkoselvityksen mukaan (asiakirja 43) jääeroosion padotusvaikutukset olisivat myrskytuulitilanteissakin vähäisiä. 9

10 Kaavaselostuksen viittaus Riutunkariin perustuu YVA:ssa kuvattuihin tien rakentamisesta aiheutuviin suoriin vaikutuksiin Riutunkarin pesimälinnustoon. Kiinteän yhteyden täydentävien selvitysten ja Natura-arviointien yhteydessä (asiakirjat 38, 39 ja 44) on arvioitu elinympäristömuutosten kautta aiheutuvia vaikutuksia Natura- ja muille tarkoituksenmukaisille ranta-alueille. YM on lausunnossaan (asiakirja 46) todennut, että lieventämistoimenpiteitä koskevassa lisäselvityksessä on tarkasteltu seikkaperäisesti vaikutusten piirissä olevien lajien ekologiaa sekä mahdollisia hoito- ja ennallistamistoimenpiteitä. YVA:ssa on kuvattu kiinteän yhteyden vaikutuksia törmäyskuolleisuuteen. Arvioinnin mukaan autoliikenne tulee lisäämään lintukuolemia törmäysten muodossa mm. nuorten lokkilintujen teille hakeutumisen vuoksi. Vaikutuksia muuttolinnustolle voi syntyä lähinnä sumuisella säällä matalalla lentävien lintujen osalta. Kuitenkaan riski ei merkittävästi eroa keskimääräisestä liikenteen törmäyskuolemariskistä. Hyljeselvityksen (asiakirja 18) mukaan hylkeitä on havainnoitu sekä maalta että veneestä välisenä aikana. Seuranta toteutettiin samaan aikaan linnustolaskentojen kanssa. Selvityksen teki Suomen Luontotieto Oy, jonka asiantuntemusta on pidettävä riittävänä asian tutkimisessa. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan pengertien vaikutuspiirissä elää niukasti nisäkkäitä, mutta itämerennorppa ja harmaahylje kuuluvat siihen ja itämerennorppa jopa poikii alueella. Tiepenger estää hylkeiden liikkumisen joiltakin kohdin, mutta todennäköisesti kumpikin laji pystyy käyttämään leveitä silta-aukkoja kulkemiseen. Merialueen osayleiskaavalla ei voi säädellä metsästykseen liittyviä seikkoja. Metsästettävien lintujen kannan kokoa ja elinvoimaisuutta säädellään metsästyslailla ja asetuksella sekä metsästysseurojen ja riistakeskusten määräyksillä ja kiintiöillä. Myöskään liikennejärjestelyt eivät ole metsästettävien lintujen säätelykeino. Valittajat eivät ole esittäneet sellaista, jotka osoittaisivat eläimistöön kohdistuvat selvitykset riittämättömiksi tai puutteellisiksi Kasvillisuusselvitykset Valittaja pitää kasvillisuuteen liittyviä selvityksiä ristiriitaisina, virheellisinä ja oikaisuina. Nelilehtivesikuusta koskeva osa sisältää virheellistä tietoa ja on ajastaan jäljessä. Nelilehtivesikuusen esiintymiselle on ollut tyypillistä pikkuesiintymien häviäminen, mutta muutaman suuresiintymän synty. Näitä on Isomatalalla, Iin Krunneilla ja Liminganlahden suuosan saarilla. Koska esiintymät ovat hyvin harvassa ja tarkastelualue lajin tärkeintä esiintymisaluetta, on pengertiehanke sille merkittävä uhkatekijä. Rönsysorsimosta on eroosioselvityksessä vanhentunutta tietoa. Uusien tietojen valossa pengertien vaikutusalue on entistäkin tärkeämpi. Vuosina rönsysorsimo esiintyi varmasti vain Isomatalalla, jonka lisäksi sitä esiintyy Hailuodossa ja Tömpässä (Markkola 2013). Perämeren rönsysorsimo on geneettisesti ja ekologisesti erilaistunut Jäämeren rönsysorsimoista ja muodostaa oman evolutiivisesti merkittävän yksikkönsä (Kvisti ym 2014). Se on suojelullisesti aiemmin luultua huomattavasti arvokkaampi ja Perämeren rönsysorsimon koko maailmankanta on pengertien vaikutusalueella. 10

11 Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutuksia kasvillisuuteen on arvioitu osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä sen jälkeen laadituissa luonto- ja jääeroosioselvityksissä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lisäksi kasvillisuuteen liittyvät seuraavat erillisselvitykset: - Oulunsalon-Hailuodon kiinteän yhteyden ja tuulipuiston lähialueen kasvillisuusselvitys, Suomen Luontotieto Oy 36/2009. (asiakirja 17) - Täydentävä luontoselvitys niiltä rannoilta, joihin jääeroosion arviointiin erityisesti kohdistuvan, Pöyry Finland Oy. (asiakirja 38) - Täydentävä Natura-arviointi, Pöyry Finland Oy, (asiakirjat 39 kiinteä tieyhteys ja 40 merituulipuisto) - Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja b lajeihin, Pöyry Finland Oy (asiakirja 51) - Tieyhteyshankkeen vaikutukset Natura-alueille, Lieventämistoimenpiteet, POPELY, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue 10/2013. (asiakirja 44) Valituksen kannanotto liittyy alkuvuonna 2011 valmistuneeseen jääeroosioselvitykseen (asiakirja 37). Tämän jälkeen on Natura-alueilla tehty täydentäviä maastoselvityksiä kasvillisuudesta, luontotyypeistä ja linnustosta. Tiehankkeen lieventämistoimenpiteitä koskevassa selvityksessä (asiakirja 44) on ollut käytettävissä viimeisimmät tiedot alueen lajistosta, jonka lisäksi kahdessa keväällä 2013 järjestetyssä asiantuntijoiden aivoriihessä kerättiin asiasta tietoja selvityksen yhteydessä. Suunnitellut lieventämistoimet säilyttävät alueen jääeroosiovaikutukset ennallaan, joten heikentäviä vaikutuksia kasvilajistolle ei tutkimusten mukaan näyttäisi aiheutuvan. Nelilehtivesikuusen ja rönsysorsimon kantojen elinvoimaisuutta alueella heikentävät rantojen umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Olennaista on, että hanke ei lisää Isomatalan ja Liminganlahden saarien umpeenkasvua lievennystoimenpiteiden jälkeen. Väylän aukipidon myötä jääeroosion vaikutukset säilyvät nykytilanteen mukaisina, joten hanke ei ole lajeille merkittävä uhkatekijä. YM on lausunnossaan (asiakirja 46) todennut, että lieventämistoimenpiteitä koskevassa lisäselvityksessä on tarkasteltu seikkaperäisesti vaikutusten piirissä olevien luontotyyppien ja lajien ekologiaa sekä mahdollisia hoito- ja ennallistamistoimenpiteitä. Valittaja ei ole esittänyt sellaista, jotka osoittaisivat kasvillisuusselvitykset ristiriitaisiksi, virheellisiksi tai oikaistuiksi. 4. MRL 65 :n mukainen ilmoitusvelvollisuus Valittajat pyytävät hallinto-oikeuden kannanottoa siihen, onko pyynnöstä ilmoitettava valtuuston kaavaa koskevasta päätöksestä valitusaikoineen sitä erikseen pyytäneille vai koskeeko :n 65 ilmoitusvelvollisuus vain kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen vastaamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee niitä muistutuksen tehneitä, jotka ovat kannanottoa kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa. Näissä tilanteissa kunnan on ilmoitettava perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ilmoittamisesta on säädetty MRL:n 67 :ssä ja MRA 94 :ssä. Lain mukaan hyväksymisestä on ilmoitettava niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa nähtävillä. Valittaja ei ole ehdotuksesta antamassaan muistutuksessa pyytänyt MRL:n 67 :n mukaista ilmoitusta hyväksymispäätöksestä. 11

12 5. Hankkeen organisaatiossa jääviys ja konsultit edunsaajina Valittajien esteellisyysväite kohdistuu siten, että hankeorganisaatiossa oleva hankevastaava ja yhteisviranomainen ovat samaa organisaatiota. Toinen esteellisyysväite kohdistuu konsulttifirmoihin (Destia Oy ja WSP Environmental Oy), joilla arvioidaan olevan taloudellisia etuja pengertievaihtoehdosta. Tämän johdosta selvitysten uskottavuus ja luotettavuus on kyseenalaista. Valituksessa esitetyt kannanotot eivät liity merialueen osayleiskaavan hyväksymispäätökseen eivätkä päätöksen lainvastaisuuteen. Valituksella esitetyt kannanotot eivät myöskään muodosta sellaisia perusteita, jotka vaikuttaisivat laillisuusharkintaan yleiskaavan selvitysten riittävyyttä koskien. Valituksessa on kritisoitu saman ELY-keskuksen ympäristö- ja liikennevastuualueen roolia hankevastaavana sekä yhteysviranomaisen roolia ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Pohjois-Pohjanmaan ELY pyysi vuoden 2010 alussa ympäristöministeriötä määräämään, mikä ELY-keskus toimii Hailuodon liikenneyhteys - hankkeen yhteysviranomaisena jälkeen. Ympäristöministeriö määräsi päätöksellään , että Hailuodon liikenneyhteys-hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii alkaen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (asiakirja 30). Tästä YM:n päätöksestä ei ole voinut valittaa. Korkein hallinto-oikeus on kahdessa ratkaisussaan (KHO 2012:6; KHO 2013:22) todennut järjestelyn lainmukaisuuden. 6. YHTEENVETO Edellä esitettyyn lausuntoon ja lausunnon liitteenä oleviin selvityksiin viitaten Hailuodon kunta toteaa, että merialueen osayleiskaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt, yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset. Osayleiskaava perustuu riittäviin selvityksiin, selvitykset ovat riittävän laajoja ja osayleiskaava täyttää muutoinkin tälle osayleiskaavalle asetetun tehtävän. Valituksessa ei ole esitetty sellaista, jonka perusteella osayleiskaavapäätös tulisi kumota. HAILUODON KUNTA KUNNANHALLITUS TODISTEET Selvitys lausuntoon liitettävistä todisteista esitetään lausunnon liitteessä. Liitteenä olevat selvitykset ovat yhteisiä Oulun kaupungin lausunnon kanssa, ja liitteenä olevat asiakirjat toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Oulun kaupungin lausunnon toimittamisen yhteydessä. 12

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Kahden YVA-hankkeen ja yleiskaavan ainutlaatuinen

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Yleisötilaisuus 10.9.2014 POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Lähtökohdat kaava-alue

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hailuotoon kiinteä yhteys. Oulu Pekka Petäjäniemi Johtaja

Hailuotoon kiinteä yhteys. Oulu Pekka Petäjäniemi Johtaja Hailuotoon kiinteä yhteys Oulu 13.10.2017 Pekka Petäjäniemi Johtaja Liikenneviraston rahoituksen jakautuminen 2018 Perusväylänpito 65 % Väyläverkon kehittäminen 16 % Länsimetron avustus ja raideliikennehankkeet

Lisätiedot

LAUSUNTO MERIALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA, HAILUODON KUNTA, OULUNSALON KUNTA

LAUSUNTO MERIALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA, HAILUODON KUNTA, OULUNSALON KUNTA LAUSUNTO POPELY/853/07.01/2010 Pohjois-Pohjanmaa 16.8.2010 Hailuodon kunta Luovontie 176 90480 HAILUOTO Oulunsalon kunta yhdyskuntalautakunta PL 4 90461 OULUNSALO Hailuodon kunnan lausuntopyyntö 16.4.2010

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma

Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma RAPORTTEJA 90 2014 Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma Hailuoto, Oulu 1 Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma Hailuoto, Oulu RAPORTTEJA 90 2014 HAILUODON KIINTEÄN YHTEYDEN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Asia: VALITUS POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ NUMERO 16/0357/1 DIAARINUMERO 00094/15/4102

Asia: VALITUS POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ NUMERO 16/0357/1 DIAARINUMERO 00094/15/4102 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Asia: VALITUS POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 1.11.2016 NUMERO 16/0357/1 DIAARINUMERO 00094/15/4102 Valittajat: 1) Seija Keskitalo-Foley, apulaisprofessori

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Luonnos 14.10.2014. Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma. Hailuoto, Oulu RAPORTTEJA XX 2014 XX XX

Luonnos 14.10.2014. Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma. Hailuoto, Oulu RAPORTTEJA XX 2014 XX XX RAPORTTEJA XX 2014 Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma Hailuoto, Oulu XX XX 1 Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma Hailuoto, Oulu XX XX Kannen kuvat: Havainnekuva, WSP Group Tapio Kalliomäki,

Lisätiedot

ù (s '0 'C)(s; / 0 Q / Li L 0 0 Espoon kaupunki Täytäntöönpanokirje \l fy \ ~ Sivu 1 L( M.

ù (s '0 'C)(s; / 0 Q / Li L 0 0 Espoon kaupunki Täytäntöönpanokirje \l fy \ ~ Sivu 1 L( M. ù (s '0 'C)(s; / 0 Q / Li L 0 0 Espoon kaupunki Täytäntöönpanokirje \l fy \ ~ Sivu 1 L( M. Kaupunkisuunnittelukeskus 11.12.2009 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9 00520 HELSINKI J i :L( 'i;,'i:!,

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. ELY-keskuksen muuttunut rooli

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. ELY-keskuksen muuttunut rooli Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ELY-keskuksen muuttunut rooli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 25.9.2017 1 ELY-keskusten rooli ja tehtävät 18 Elinkeino-,

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080:

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080: Kalevi Suoniemen muistutus asemakaavaehdotukseen 8084: Särkijärven silta on tarpeeton. Melun leviäminen järvellä on väärin laskettu. Vaaditaan täydellistä selvitystä pumppaamoista ja hulevesistä sekä Höytämöjärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LÄNTISEN LIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUU- TOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LÄNTISEN LIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUU- TOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LÄNTISEN LIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUU- TOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hirvikallio Consulting Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivämäärä 4.9.2015 LAIHIAN KUNTA KYLÄNPÄÄN HAUDANMÄEN ASEMAKAAVA

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivämäärä 4.9.2015 LAIHIAN KUNTA KYLÄNPÄÄN HAUDANMÄEN ASEMAKAAVA Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 4.9.2015 LAIHIAN KUNTA KYLÄNPÄÄN HAUDANMÄEN ASEMAKAAVA LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVA Tarkastus 04/09/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI 24.3.2017 MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava nro 8189 Dno: TRE: 1216 / 10.02.01 / 2016 PALAUTEKOOSTE Ehdotusvaiheen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa. Tiedotustilaisuus ELY:ssä

Julkaisuvapaa. Tiedotustilaisuus ELY:ssä Julkaisuvapaa 2.3.2010 2010 klo 12 Tiedotustilaisuus 2.3.2010 Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan ELY:ssä Ympäristövaikutusten arvioinnit valmistuneet Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen YVA ja Oulunsalon

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot