Bioenergiatutkimuksen näkymät MTT:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergiatutkimuksen näkymät MTT:ssä"

Transkriptio

1 Bioenergiatutkimuksen näkymät MTT:ssä Markku Järvenpää Ohjelmajohtaja Teknologiatutkimus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Biotekniikan neuvottelukunta

2 Teknologiaohjelma MTT:n organisaatiossa

3 Teknologiaohjelma MTT:n strategiassa 1) Maatalouden tuotantojärjestelmien ja niiden hallinnan kehittäminen 2) Bioenergian ja biomateriaalien tuotannon kehittäminen

4 Teknologiaohjelma MTT:n strategiassa Pääpaino maatalouden tuotantoprosessien hallinnan kehittämisessä tuotantoprosessien uudistamisen ja informaatioteknologian kehittämisen avulla. Painoalueita mm. Maatilojen johtaminen ja riskien hallinta, johtamisen apuvälineet (IT ja mobiili); työturvallisuustutkimus Peltoviljelyn ympäristömyötäisyyden ja kannattavuuden parantaminen uuden teknologian avulla, Kotieläintuotannon ympäristömyötäisyyden ja kannattavuuden kehittäminen Ympäristö-, energia- ja jätekysymykset Eläinten hyvinvointi, terveys ja ruokinta Kasvihuoneteknologiat Erityisenä kehityskohteena tuotannon energiatehokkuuden parantaminen ja bioenergian sekä biomateriaalien tuotannon kehittäminen. Energian hinnan nousu alentaa maatalouselinkeinojen kannattavuutta tuotantopanosten, kuten energian, koneiden ja laitteiden sekä rakennusten hinnan nousun kautta. Energian käytön tehostaminen Uudet ja uusiutuvat energianlähteet Uudet biomateriaalit tarjoavat lisäarvoa ja markkinoita myös raaka-ainetuottajalle.

5 Megatrendit (SCAR Foresight Report 2007)

6 Megatrendit ajureina SCAR (EU maataloustutkimuksen pysyvä komitea) Foresight Report 2007 HAASTEET Ilmaston muutos vaatii sopeutumista ja vastatoimia Ympäristökysymykset, tuotannon kestävyyttä parannettava Kilpailu maailman energiavaroista lisääntyy Maaseudun elinkeinotoiminta, aluetalous vaarassa kuihtua globaalissa kilpailussa VASTAUS Osaamiseen perustuva biotalous Knowledge Based Bio-Economy KBBE

7 Tuotantokustannusten nousu Maataloustuotannon kustannusten kasvu jyrkässä nousussa 4%/vuosi Päätekijänä energian hinta, joka heijastuu Energia- ja lannoitekustannuksiin Konekustannuksiin Rakennuskustannuksiin Vastauksena Omien energialähteiden hyödyntäminen Energiatehokkuuden parantaminen

8 Visio (herrain huave): Tulevaisuuden maatila Taloudellisesti kannattava Bioenerginen Energiatehokas Vähäpäästöinen (KHK-päästöt, vesistökuormitus) Eettisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävä tuotanto Konseptin kehittäminen hyödyntää laajasti MTT:n nykyosaamista

9 Pelastaako bioenergia maaseudun? Uusi hallitusohjelma lupaa Maatalous - Maatalouteen perustuvaa energiantuotantoa lisätään - Maatalous siirretään samaan sähköveroluokkaan teollisuuden kanssa - Omalla tilalla tuotetun ja käytetyn biodieselin valmistevero poistetaan vaalikauden alussa - Hallitus selvittää maatilakokoluokkaa suurempien keskitettyjen lantaa ja biomassaa käsittelevien biokaasulaitosten tarpeen ja investointimahdollisuudet ja pyrkii edistämään niiden perustamista syöttötariffien ja investointiavustuksien avulla.

10 Metsä - Suurimmat mahdollisuudet uusiutuvan energian lisäkäytössä tarjoaa metsäpohjainen bioenergia. - Uudet puun käyttökohteet, kuten biojalosteet ja toisen sukupolven biopolttoaineet, lisäävät puun käyttöä. Lisäksi on ilmeistä, että puun tuonti Venäjältä alenee lähivuosina. Metsän kasvua lisättävä kestävällä tavalla. - Hiilivoimalat ja öljykäyttöiset kaukolämpökattilat korvataan vähitellen vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla, kuten biovoimaloilla ja hake- tai bioöljykattiloilla. - Metsäenergian käytön turvaamiseksi kustannustehokkaalla tavalla tarvitaan biopohjaisen energian verottomuutta. Erityisesti suositaan sähkön- ja lämmöntuotannon yleistymistä. -Sähkön hajautetun pientuotannon verkkoon pääsyä parannetaan. -Pellettien, maalämmön ja muiden uusiutuvien ja biopohjaisten energialähteiden käyttöä edistetään. -Liikenteen päästöjä vähentävien biopohjaisten polttoaineiden käyttöä edistetään ensin lakisääteisesti ja myöhemmin markkinaehtoisin toimin.

11 Bioenergian lähteet Suomessa (Rintekno 2007) Vuotuinen kasvu Metsä 56 Mt/a (sis. latvat, oksat, kannot, juuret) Vilja 6 Mt/a (sis. oljet) Turve 7 Mt/a Kasvu käyttö = lisäpotentiaali (TWh) Puu = 150 TWh Suurin potentiaali! Biojäte = 10 TWh Peltobiomassa = 15 TWh

12 Peltobiomassat loppuvat kesken USA arvio by /3 maissista etanoliksi, kattaa 8% bensiinin tarpeesta ¼ soijasta biodieseliksi, kattaa alle 2% dieselöljyn tarpeesta Näin laskien pelto loppuu Suomestakin Ruokohelpiä (tai muuta korsikasvia) riittää silti turpeen särpimeksi Biodieselillä voi silti olla tärkeä paikallinen merkitys

13 Biokaasutuotanto on maatilamittakaavassa suurinvestointi > euroa. Reaktori saisi maksaa korkeintaan euroa, jotta pääomakustannukset voitaisiin kattaa oman energian käytöstä saadulla säästöllä. Epärealistista Vai onko? Teknologian kehitys? Tällä hetkellä kannattava toiminta perustuu jätteenkäsittelymaksuista ( /t) saataviin porttimaksutuloihin. Ulkopuolisen jätteen käyttöön liittyy -Lannoitelaki -Sivutuoteasetus -Edellyttää laitoshyväksyntää (Evira)

14 Kannattaako biokaasu? Mitä tarkoitetaan kannattavuudella? Liiketaloudelliset mahdollisuudet Markkinattomat hyödykkeet vähenemä: N ja P vesistökuormitus KHK -päästöt Haju Markkinahyödykkeet Jätteen käsittelypalvelu Sähkö ja lämpö Liikennepolttoaine Orgaaninen lannoite hiilidioksidin myynti Yhteiskunnallinen hyöty

15 Biokaasun kannattavuuden parantaminen Jalostetaan mädätysjäännös lannoitteeksi Lannoitelaki ja sivutuoteasetus; laitoshyväksyntä Tehostetaan biokaasun saantoa lisäaineilla, esim. peltobiomassalla 1 tn lantaa tuottaa 15 m3 biokaasua 1 tn ruohoa tuottaa 200 m3 biokaasua Alennetaan biokaasulaitoksen investointikustannusta Integroidaan biokaasulaitos navetan/sikalan rakenteisiin Ei maksimoida kaasuntuotantoa? MTT:n tavoitteena koota yritysryhmä rakentamisen ja biokaasun osaamisalueilta ratkomaan tätä asiaa Fraktiointi; kiintoainespitoisuutta ylös, jolloin reaktorikokoa voidaan pienentää MTT tutkii lannan kemiallisen ja fysikaalisen separoinnin mahdollisuuksia ja kehittänyt lietelannan hajunpoistomenetelmän.

16 Energian suurtuotanto ja maa- ja metsätalous? Suuren mittakaavan tuotanto metsä-, elintarvike-, ja energiateollisuuden prosessien yhteydessä vahvistaa näiden teollisuudenalojen kannattavuutta ja tukee siten välillisesti myös alkutuotannon edellytyksiä Suomessa Edunvalvonta hinnoittelussa! Suurtuotannossa maa- ja metsätalouden rooli raaka-aineen tuottajana korostuu mm. ruokohelpin ja hakkeen tuotannossa, liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa, jossa ns. toisen polven jäte- tai sivutuoteperäiset polttoaineet ovat joko tulossa tuotantovaiheeseen (biodiesel) tai demonstraatiovaiheeseen (polttoaine-etanoli).

17 Hajautettu pientuotanto ja maa- ja metsätalous? Hajautettu pientuotanto tarjoaa mahdollisuuden vahvemmin kehittää maa- ja metsätalouden ja koko maaseudun elinvoimaisuutta. Energian hinnan noustessa tuotannon energiahyötysuhteen parantaminen tilan omia energialähteitä (lanta, metsähake, biomassa ) käyttäen parantaa tilan kannattavuutta. Tuotannon energiatehokkuuden parantaminen esim. biokaasuteknologian avulla vähentää myös maatalouden aiheuttamia ympäristöhaittoja. Alkutuotannon, teollisuuden ja yhdyskuntien sivuvirtojen käsittely biokaasulaitoksilla mahdollistaa alkutuotannon energiaomavaraisuuden sekä ympäristöhaittojen, kuten kasvihuonekaasujen, ravinnepäästöjen ja hajuhaittojen hallinnan. Paikallisilla hajautetuilla järjestelmillä on aluetaloudellista merkitystä, koska niiden avulla voidaan paikallisista raaka-aineista tuottaa paikallisen työvoiman avulla palveluja (esim. lämpöyrittäjyys) tai tuotteita (polttoaineet, biomassatuotteet).

18 Näkökulmia energian tuotantoon ja jalostamiseen tilalla Raaka-ainetuottajana viljelijä kostuu raaka-aineen hinnan Korsibiomassoista tuskin tulee kummempaa liiketoimintaa Ohraetanoli ja rypsiöljy -> varmistavat raaka-aineen menekkiä, nostavat alkutuotteen hintaa Energian jatkojalostaminen tilalla lisää tuottomahdollisuuksia Lämpöyrittäjyys (haketta kaukolämmön/polttoöljyn hinnalla) Etanolin ja biodieselin tilatuotanto? Kustannukset korkeat Rypsiöljy rehun sivutuotteena joko polttoon tai esteröitynä tilan traktoreihin Biokaasu/jätteenkäsittelypalvelu Kannattavuus perustuu tällä hetkellä käsittelymaksuun Karjatalouden tuotantokonseptin uudelleen ajattelu avaa uusia näkymiä.

19 Bioenergian ja biomateriaalien tuotannon järjestelmien kehittäminen MTT:ssä Selvitetään sekä teollista että maatilamittakaavaista tuotantoa Peltobiomassa (uudet energiakasvit, ruokohelpin korjuutekniikka) Bioetanoli (paremmat solut) Biokaasu (yhdistettynä kotieläintuotantoon, yhdyskuntajätteisiin) Jätteiden hyödyntäminen (lanta, olki ) Erityisosaaminen MTT:ssä: - raaka-aineiden tuotantoketjut, logistiikka, käsittely - hajautettu tuotanto ja käyttö - elintarviketeollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden ominaisuudet ja käyttö - bioprosessit (pötsissä, solutasolla) - raaka-aineiden koostumus ja fraktiointi, biomolekyylit - talous- ja aluevaikutukset - maa- ja metsätalouden integrointi

20 Tutkimuksen tilanne Koottu 17 tutkijan sisäinen kehittämisryhmä MTT:n neljästä yksiköstä Työpaja-sarja kesäkuussa yhdessä sidosryhmien kanssa kesäkuussa Tavoitteena Tutkimuksen painopisteiden täsmentäminen Osaamisen kehittämistarpeen täsmentäminen Hyviä hakemuksia Tekes-biorefinery hakuun syyskuussa.

21 Pelastaako bioenergia maaseudun? Ei välttämättä pelasta, mutta bioenergian avulla maatalous ehkä: Kannattaa paremmin Energian myynti lisää tuloja Ostojen vähentyminen säästää kustannuksia Saastuttaa vähemmän (ravinnekierrot, CO2-päästöt) Haisee vähemmän (yhteiskunnallinen hyväksyttävyys) Tutkimuslaitos kehittää maltillisesti ja vastuullisesti Vastuullisuus ei estä poliittisen myötätuulen hyödyntämistä

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille

Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille TUOMO PESOLA Oulun seudun ammattikorkeakoulu Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille Kirjoitus perustuu kirjoittajan Oulun yliopistossa 16.6.2012 pitämään Lectio Praecursoriaan ja väitöskirjaan

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Palmuöljystä biopolttoainetta

Palmuöljystä biopolttoainetta Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät Kaakkois-Aasiassa FinnWatch / Niko Humalisto Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Marraskuu 2006 Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Pro gradu tutkielma Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Miia Kinnunen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja teknologia

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Juha Sohlo. Maatilojen rakenne. Energiakäytön jakautuminen maataloudessa. Energialähteiden jakautuminen maa-ja puutarhataloudessa.

Juha Sohlo. Maatilojen rakenne. Energiakäytön jakautuminen maataloudessa. Energialähteiden jakautuminen maa-ja puutarhataloudessa. ProAgria Oulu / Maatalouden energiakulutus http://www.proagriaoulu.fi/fi/maatalouden-energiakulutus/ 1 / 1 04.06.2014 12:40 Maatalouden energiakulutus Maatalous käytti 10 TWh energiaa vuonna 2010. Kulutus

Lisätiedot

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010 aki villa pasi saukkonen Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Biotalouden tavoiteohjelma

Biotalouden tavoiteohjelma Biotalouden tavoiteohjelma BIOTALOUDEN TYÖRYHMÄ Timo Klemelä Päivi Joki-Heiskala Anna Tuominen Tauno Sallinen Taija Ranta ULKOASU Tanja Alenius Sisällys 1 Aluksi... 2 2 Mitä biotalous on... 3 3 Someron

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen 2 BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen Sisällys: 1. Taustaa...3 2. Kohderyhmä ja hyödyn saajat...5 3. Hankeorganisaation rooli

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot