Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana. Bioenergia-alan toimialapäivät Unto Väkeväinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana. Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3. 1.4.2011 Unto Väkeväinen"

Transkriptio

1 Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana Bioenergia-alan toimialapäivät Unto Väkeväinen

2 Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana 2 Sisältö Taustaa: EU:n ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet Minkälaisia hankkeita Finnvera voi rahoittaa? Finnveran rahoitusperiaatteet Finnveran rahoitus ja valtiontuki Finnveran toimialatiimi ja sen tehtävät Käyttökelpoisimmat rahoitustuotteet Miten arvioimme rahoitusta hakevia yrityksiä ja niiden hankkeita?

3 Taustaa: EU:n ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet 3 Ilmastonmuutos (syynä mm. fossiilisten polttoaineiden käytössä vapautuneet CO 2 -päästöt), öljyperäisen energian saatavuusongelmat (liian suuri öljyriippuvuus) sekä sen pitkän aikavälin hinnan nousupaineet edellyttävät uusiutuvien energiavarojen lisääntyvää käyttöä lähivuosina. EU:n tavoitteena on vähentää CO 2 -päästöjä 20 % vuoteen 1990 verrattuna sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä siten, että sen osuus nousee koko energiankäytöstä EU:ssa keskimäärin 20 %:iin. Suomen osalta em. tavoite on 38 % korkeammasta lähtötasosta johtuen. Tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut laki uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta (ns. syöttötariffijärjestelmä) tulee lisäämään uusiutuvan energian hankkeiden määrää lähivuosina tuntuvasti. Erityisesti tämä koskee hankkeita, jotka liittyvät metsähakkeen ja muun puuenergian, biokaasun sekä tuulivoiman lisääntyvää käyttöä.

4 4 Uusiutuvan energian määritelmä Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Biopolttoaineita saadaan metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista. Ne ovat fotosynteesin kautta syntyneitä eloperäisiä kasvimassoja. Biopolttoaineita saadaan lisäksi yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä.

5 Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana 5 Hankkeet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja sen kehittämistä Uusiutuvaa energiaa käyttävien yritysten hankkeet Hankkeet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoteknologian sekä ympäristöteknologian kehittämistä ja yritysten kansainvälistymistä Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet Ympäristöalan suunnittelua ja konsultointia harjoittavat yritykset Suurten yritysten vientihankkeiden ympäristövaikutusten arviointi Ympäristönsuojeluun (päästöjen vähentäminen, kierrätystoiminta) liittyvät hankkeet

6 Finnveran tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä alan yritysten rahoitusta lisäämällä 6 Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja osuutta energian kulutuksessa. Em. tavoite on energiasäästön ohella merkittävimpiä keinoja saavuttaa Suomen ilmastotavoitteet Finnveran tavoite uusiutuvan energian käytön edistämisestä perustuu työ- ja elinkeinoministeriön omistajapoliittisiin tavoitteisiin. Tavoitteen toteuttamiseksi Finnvera pyrkii lisäämään uusiutuvan energian alan yritysten ja niiden hankkeiden rahoitusta. Uusiutuvan energian käytön lisääminen edistää myös työllisyys- ja aluepoliittisia tavoitteita, edesauttaa alan teknologista kehittymistä sekä lisää huoltovarmuutta ja vientiä.

7 Minkälaisia hankkeita Finnvera voi rahoittaa? 7 Kiinteän polttoaineen tuotanto hakkeen, pellettien ja polttopuiden (klapien) tuotanto / valmistus Energiapuun korjuu energiapuun korjuu, myös aliurakointina energiapuun käyttö lämmöntuotannossa Lämpöyrittäjyys (erityinen yrittäjyyden muoto) myytäväksi tarkoitetun lämmön tuotanto biomassojen avulla tai orgaanisista jätteistä Biokaasun tuotanto ja jakelu myytäväksi tarkoitetun biokaasun tuotanto biomassojen avulla sekä jakelu Biodieselin ja etanolin tuotanto myytäväksi tarkoitetun polttoaineen tuotanto Sähkön tuotanto vesi-, tuuli- ja aaltovoimaloiden avulla

8 8 Eräitä Finnveran rahoitukseen liittyviä rajoituksia Turvetta ei lueta EU:ssa uusiutuvaksi raaka-aineeksi, minkä vuoksi siihen liittyviä hankkeita ei voida lukea uusiutuvan energian hankkeiksi. Finnvera voi muutoin rahoittaa turvesoiden kunnostusta, turpeen nostoa (myös aliurakointina) sekä turpeesta valmistettavien lämmitykseen käytettävien pellettien yms. tuotantoa. Koska Finnvera ei voi rahoittaa maataloutta (peltoviljelyä), on oljen, ruokohelpin ja energiapajun viljely jätetty pois em. rahoitettavista hankkeista, vaikka em. kasvien biomassoja käytetäänkin biopolttoaineiden raaka-aineina. Finnvera voi osallistua myös seuraavien hankkeiden rahoitukseen (eivät ole uusiutuvan energian hankkeita, mutta liittyvät em. toimialaan): bioenergian tuotannossa tarvittavien laitteiden tuotekehitys ja valmistus energian säästöä ja raaka-aineiden kierrätystä parantavat hankkeet ympäristöalan suunnittelu ja konsultointi

9 9 Finnveran rahoitusperiaatteet (1/2) Uusiutuvan energian hankkeiden rahoituksessa noudatetaan Finnveran luottopolitiikkaa. Finnvera voi ottaa uusiutuvan energian hankkeita rahoittaessaan normaalia suurempaa riskiä. Perusperiaatteena on, että Finnvera voi rahoittaa kaikkia kannattaviksi arvioituja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Tarkastelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota yrityksen ansaintalogiikkaan ja kustannuksiin sekä siihen, mihin kannattavuus perustuu (esim. edullinen raaka-aine, tuotantoteknologian tehokkuus, syöttötariffi). Pienhankkeissa noudatetaan kevyempää käsittelytapaa, niissä Finnvera voi olla myös päärahoittaja.

10 Finnveran rahoitusperiaatteet (2/2) 10 Hankkeiden koon kasvaessa, siirryttäessä pienyrittäjyydestä tehdasmittakaavan mukaisiin vaativimpiin hankkeisiin, kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: Terveeseen rahoitusrakenteeseen (oman pääoman oltava riittävä, tyypillisesti vähintään %) sekä Finnveran osuuteen hankkeen vieraan pääoman rahoituksessa (riskinjakosuhde %). Viranomaisluvat toiminnan käynnistämiselle on oltava kunnossa. (koskee kaikenkokoista luvanvaraista yritystoimintaa). Käyttöönotettavan teknologian ja investointikustannusten arviointi tulee tehdä huolella, jotta toiminnan käyntiinlähtö ei viivästy suunnitellusta ja jotta suuria kustannusylityksiä ei syntyisi. Pitkäaikaiset raaka-aineen hankintasopimukset ja lopputuotteiden ostosopimukset tulee olla kunnossa. Finnveralla tulee olla mahdollisuus käyttää rahoitussopimuksissa kovenantteja muiden rahoittajien tavoin. Laina-ajat voivat olla investointien rahoituksessa vuotta.

11 11 Finnveran rahoitus ja valtiontuki Jos hankkeeseen myönnetään tukea useammasta julkisesta lähteestä, tulee tukikumulaatio ottaa huomioon. Mikäli hanke (yritys) on syöttötariffijärjestelmän piirissä, rahoitukseen ei saa sisältyä muuta valtiontukea. Finnveran rahoituksen hinta tulee tällöin olla niin korkea ettei laskennallista tukea synny.

12 Finnveran uusiutuvan energian toimialatiimi 12 - Perustettu kesällä Tarkoituksena parantaa toimialaosaamista, varaudutaan kasvavaan hankevirtaan - Kokoonpano: tiimin vetäjä ja puolenkymmentä jäsentä sekä asiantuntijaa Tiimin tehtävät: toimialatiedon kerääminen ja analysointi hankekäsittelyn tueksi toimialan lainsäädännön, ml. valtiontukisäädösten seuranta toimialan rahoituslinjausten ja ohjeiden päivittäminen rahoitusesitysten laadinta (isommat ja uutta teknologiaa sisältävät hankkeet) sidosryhmäyhteistyö (TEM, Tekes, ELY:t, Finpro, EK ja alan järjestöt) sisäinen ja ulkoinen markkinointi sekä tiedottaminen tarvittavan toimialakoulutuksen suunnitteluun osallistuminen

13 13 Finnveran rahoitus uusiutuvan energian hankkeissa vuonna 2010 Uusiutuvan energian hankkeisiin myönnetty rahoitus yhteensä noin 12 m 20 yritykselle (2009 noin 16 m 40 yritykselle) Eniten rahoitusta myönnettiin: - Biodieselin ja etanolin tuotanto - Lämpöyrittäjyys - Hakkeen tuotanto Biokaasu- tai tuulivoimaloille ei rahoitusta myönnetty lainkaan vuonna 2010

14 14 Käyttökelpoisimmat rahoitustuotteet Investointi- ja käyttöpääomalaina sekä -takaukset Ympäristölaina Ympäristötakaus Kehittämislaina Pienlaina ja takaus Pääomasijoitukset (Aloitusrahasto Vera Oy) Vientitakaukset

15 Miten arvioimme rahoitusta hakevia yrityksiä ja niiden hankkeita? 15 Finnveran yritystutkimuskäytännön hyödyntäminen - kiinnitetään huomioita erityisesti: Toimialan ja yritysten ansaintalogiikka Raaka-aineiden ja lopputuotteiden suhteelliset hinnat Liiketoiminnan varmistavat sopimukset Käytettävän teknologiaa soveltuvuus ja kilpailukyky Investointikustannusten arviointi ja rahoituksen järjestyminen Yrityksen ja sen hankkeen kannattavuuden arviointi (ennusteet) SWOT ja riskien arviointi

16 16 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera täydentävä rahoittaja 2 Finnvera on valtion omistama

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja Yrittäjäpolvenvaihdos Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja 2 Finnvera edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. lainoja, takauksia

Lisätiedot