Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, TURKU Sisällysluettelo

2 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi Vuoden 2011 päämäärät ja tavoitteet Vaikuttaminen Jäsenjärjestöjen yhteisten vaikuttamismahdollisuuksien etsiminen Viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Julkaisutoiminta Koulutus ja hankkeet SoveLin koulutustoiminta SoveLin hallinto ja voimavarat vuonna Talous ja arvio tulevasta kehityksestä Taloudelliset ja operatiiviset näkymät 2011 ja

3 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi Hallituksen politiikkaohjelman Liikunta osana terveyden edistämistä yksi tavoite on järjestöjen roolin vahvistaminen terveyden edistämisen ja erityisesti osallisuuden tukena. Terveyden edistämisessä avainasemassa on liikunta. Terveysliikunta tukee pitkäaikaissairaan ja vammaisen ihmisen elämänlaatua ja ehkäisee lisäsairauksia, kuten diabetesta, masennusta tai valtimosairauksia. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöillä on vankka terveyden edistämisen asiantuntemus niin koko väestön kuin erilaisten vamma- ja sairausryhmienkin näkökulmasta. Järjestöt osaavat reagoida jäsentensä tarpeisiin ja tuntevat ne keinot, joilla edistetään hyvinvointia. Jäsenjärjestöissä liikunnalla on keskeinen asema vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden terveyden edistämisessä, sairauksien ja oireiden ehkäisyssä sekä hoidossa ja kuntoutuksessa. SoveLi on laaja-alainen vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteinen liikuntajärjestö. Valtakunnallisena vaikuttajana SoveLi luo edellytyksiä jäsenjärjestöjensä liikuntatyölle. SoveLin toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. SoveLin toiminta kohdistuu ensisijaisesti liikunnan soveltamista tarvitsevien ihmisten liikkumisedellytysten parantamiseen. SoveLin tavoitteena on lisätä liikunnan harrastamisen yhdenvertaisia edellytyksiä ja terveyttä ylläpitävää aktiivista elämäntapaa. SoveLin ja jäsenjärjestöjen yhteisellä vaikuttamis- ja viestintätyöllä lisätään tietoisuutta soveltavasta liikunnasta ja sen yhdenvertaisuutta muun liikunnan rinnalla. Toiminnan taustalla ovat yhdessä sovitut arvot: osallisuus, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteistyöhakuisuus, suvaitsevaisuus sekä jäsenjärjestöjen kokemustiedon ja asiantuntemuksen arvostaminen. Vuonna 2011 SoveLissa oli jäsenenä 16 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä: Aivoliitto ry (aiemmin Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ) Allergia- ja Astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto Heli ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry 3

4 Suomen CP-liitto ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen Mielenterveysseura ry Suomen MS-liitto ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen Parkinson-liitto ry Psoriasisliitto Psoriasisförbundet ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Selkäliitto ry Suomen Sydänliitto ry Vuonna 2011 SoveLin jäsenjärjestöillä oli noin paikallisyhdistystä, joissa henkilöjäseninä oli noin suomalaista. Paikallisyhdistyksissä liikuntaa toteutti 715 liikunnasta vastaavaa henkilöä. Vertaisohjaajia tilastoitiin 740 ja ammattiohjaajia 460. SoveLi ry on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestö. SoveLi kuuluu lähtien myös Suomen sosiaali ja terveys ry:hyn (aikaisemmin Terveyden edistämisen keskus ry). SoveLin perustehtävänä on edistää soveltavan liikunnan asemaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan paranevat. Tämä tapahtuu viestinnän, koulutuksen ja vaikuttamisen keinoin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. SoveLi on olemassa, jotta soveltamista tarvitsevat liikkujat voivat liikkua ja elää tasa-arvoisesti ja aktiivisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SoveLi: 1. edistää toimialallaan jäsenjärjestöjen valtakunnallista, alueellista ja paikallista yhteistyötä 2. huolehtii soveltavaa liikuntaa edistävistä yhteiskunnallista suhteista ja tekee yhteistyötä valtion ja kuntien, eri aloja edustavien järjestöjen sekä liike- ja yritystoiminnan kanssa 3. harjoittaa toimialansa tiedotusta ja julkaisutoimintaa 4. järjestää soveltavan liikunnan koulutustilaisuuksia sekä valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia tapahtumia 4

5 5. järjestää soveltavan liikunnan apuvälinetoimintaa (yhteistyössä muiden liikuntatoimijoiden kanssa) 6. osallistuu soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 7. osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön (Soveltava Liikunta SoveLi ry:n säännöt, 3 ) 2. Vuoden 2011 päämäärät ja tavoitteet Vuoden 2011 päämääräksi oli asetettu, että SoveLi panostaa soveltavan, terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja esille nostamiseen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vaikuttamisen, viestinnän ja koulutuksen keinoin. Vuoden 2011 päämääränä oli myös, että SoveLi kehittää pysyviä yhteistyörakenteita, joiden avulla jäsenjärjestöjen liikuntatoiminta ja liikunnan moninaisuus tulevat näkyviksi. SoveLi vaikuttaa terveyden edistämiseen osallistamalla ja uusia työtapoja levittämällä. SoveLin tavoitteet vuodelle 2011 olivat: kansaterveys- ja vammaisjärjestöjen soveltavan liikunnan rakenteiden ja sisältöjen kehittäminen toteuttaa kehittämistä, vahvistamista ja uudistamista vahvan perustoiminnan ja hankkeiden avulla perustoiminnan edistäminen vaikuttamisen, verkostoitumisen, viestinnän ja koulutuksen keinoin koulutusjärjestelmän ja kouluttajaverkoston kehittäminen sekä koulutusten juurruttaminen osaksi SoveLin palveluja Koska vaikuttamistyö on SoveLin keskeinen perustehtävä, asetettiin vaikuttamistyölle yksityiskohtaisemmat tavoitteet vuodelle Nämä olivat: seurata liikuntalain uudistamisen edistymistä ja vaikuttaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikunnan edellytysten turvaamiseen ja kehittymismahdollisuuksiin vahvistaa SoveLia organisaationa 5

6 vähentää kansaterveys- ja vammaisjärjestöjen keskinäistä eriarvoisuutta tukemalla erityisesti niiden kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntaa, jotka eivät saa valtionapua lisätä asiantuntemusta liikunnan kentällä kehittää vaikuttamisen pelikassia eli liikuntavastaavien kansiota kehittää jatkuvan vaikuttavuuden arvioinnin työkalua ja tilastointijärjestelmää Liikunnan kentällä on käynnissä laaja muutosprosessi. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös soveltavan liikunnan toteuttamiseen sekä SoveLin tehtävien ja roolien uudelleen tarkistamiseen. Valtakunnallisesti merkittävin toimija liikunnan kentässä on Suomen liikunta- ja urheilujärjestö SLU, johon myös soveltavan liikunnan toimijat Vammaisurheilu VAU ja Soveltava Liikunta SoveLi ry kuuluvat. SLU on asettanut visiokseen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa SLU:n syyskokouksessa 2011 vahvistettiin jäsenjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseksi vuosille viisi yhteistä valintaa, jotka ovat: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa. Aikuisliikunnan osalta tiivistettiin yhteistyötä aikuisliikunnan toimijoiden kanssa Kunto- ja terveysliikunnan Visio työn puitteissa sekä verkottumalla muiden toimijoiden kanssa SLU:n syyseminaarissa. SoveLi on osallistunut aktiivisesti SLU:n kehittämisseminaareihin sekä Kuntoliikuntaliiton koordinoimiin Kunto- ja terveysliikunnan Visio seminaareihin. Uuden eduskuntakauden alussa valittiin jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriön toimikuntiin. Erityisliikunnan liikuntajaostossa SoveLia edustaa liikunta-asiamies Pertti Perko Turusta, Erityisliikunnan koulutustyöryhmään valittiin SoveLin projektipäällikkö Tinja Saarela. OKM:n ja STM:n terveyttä edistävät toimikunnat yhdistettiin Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmäksi, johon valittiin SoveLin hallituksen puheenjohtaja Timo Peltovuori. Liikuntalain uusi valmistelu siirtyi vuodelle Seuraavissa luvuissa tarkastellaan SoveLin tavoitteiden toteutumista SoveLin kolmen operatiivisen toiminnon eli vaikuttamisen, viestinnän ja koulutuksen kautta. Lisäksi tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuonna 2011 käynnissä olleiden hankkeiden kautta. 6

7 3. Vaikuttaminen SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan näkökulmasta vaikuttamisessa on kyse perusoikeuksista: miten pystytään turvaamaan liikuntatoiminta niille, joille yleiset liikuntapalvelut eivät sovellu tai joita ne eivät tavoita. Tarpeiden erilaisuus on SoveLin haaste ja samalla mahdollisuus. Asiantuntemusta jakamalla ja yhteisiä linjoja etsimällä voidaan edistää paremmin kunkin järjestön jäsenistön liikkumista. SoveLin strategiassa vuosille oli luotu tulevaisuudenkuva, jonka arvot pohjautuivat yksittäisten liikkujien liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vaikuttamisessa ja verkostoitumisessa tavoitteina olivat näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen kansallisesti sekä kansainvälisesti. Vaikuttamistyön todettiin strategiassa edellyttävän yhteisen tietopohjan luomista jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta ja tarpeista. Tutkimusprojektit, valtakunnallinen yhteistyö, paikallistason yhteistyö ja viestintä kirjattiin vaikuttamisen välineiksi. Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vuonna 2011 tehtyä vaikuttamistyötä asetettujen tavoitteiden valossa Jäsenjärjestöjen yhteisten vaikuttamismahdollisuuksien etsiminen Vaikuttamistyön suurimpana tavoitteena vuodelle 2011 oli yhteisen vaikuttamisen edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöille järjestettiin keskustelufoorumi Foorumin tuloksena laadittiin SoveLin jäsenjärjestöjen yhteiset teesit, joilla vaikutetaan sekä valtakunnan että kuntatason päättäjiin. Teesit painettiin jäsenjärjestöille edelleen jaettavaksi. Lisäksi keskustelua aiheesta käytiin jäsenjärjestöjen edustajien, valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston edustajien sekä alan keskeisten vaikuttajien kanssa. Vaikuttamistyön viesti oli selkeä ja yhteinen koko SoveLin jäsenjärjestöjen kesken: kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan jatkuvuus ja asema on turvattava niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. SoveLi antoi niin ikään lausunnon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämissuunnitelmaan. Uuden terveydenhoitolain mukaisesti terveyden edistämissuunnitelma laaditaan erikoissairaanhoitopiireittäin. Myös muiden alueiden suunnitelmiin tulisi saada esille soveltavan liikunnan näkökulma terveyden edistämiseen. 7

8 SoveLin tulisi sääntöjensä mukaan osallistua soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Liikunnan soveltamista käytännössä edistävä tutkimus tulisi koota yhteen. Vuonna 2011 haettiin sekä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa opistoissa soveltavasta liikunnasta tehtyjä opinnäytetöitä järjestämällä stipendihaku. Hakemuksia tuli 25 kappaletta, joista kolme palkittiin. Yhdessä Vammaisurheilu VAU ry:n kanssa järjestettiin opinnäytteiden palkitsemistilaisuus Apuvälinemessuille Tampereella marraskuussa Merkittävää vaikuttamistyötä oli, että SoveLi arvioi jäsenjärjestöjensä seuratukihakemukset sekä laati ehdotukset seuratuen myöntämisestä. SoveLin toiminnanjohtaja arvioi helmi-maaliskuussa 2011 sokkomenetelmään perustuvalla vertaisarvioinnilla yhdessä SLU:n edustajan kanssa 18 SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten hankesuunnitelmaa ja antoi niistä lausunnot. Tiedotus mahdollisuudesta hakea seuratukea onnistui erittäin hyvin, sillä vuonna 2009 vastaava hankesuunnitelmien määrä oli kuusi. SoveLin vaikuttamistyöhön kuului myös jäsenjärjestöille tarjottu konsultaatioapu rahoituksen hakemisessa. SoveLi jakoi vuonna 2011 hakemusten perusteella jäsenjärjestöilleen SoveLi-avustuksia yhdistysten soveltavan liikunnan kehittämiseen yhteensä eurolla. Tukea sai kaikkiaan 8 yhdistystä Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa viestinnässä, koulutuksessa ja tapahtumissa Yhteistyötä lisättiin sidosryhmien kanssa. Vaikuttamistyötä tehtiin myös muiden järjestöjen, kuten Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa, terveysliikunnan viestijäverkoston avulla sekä Suomen Liikunta ja Urheilun rinnalla. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto ELJ asetti tavoitteekseen tuottaa raportti suomalaisen vammais- ja erityisliikunnan yhteistyökokemuksista yleisen liikuntakulttuurin kanssa kauden loppuun mennessä. Tätä tehtävää varten ELJ antoi SoveLille keväällä 2011 tehtäväksi selvittää inklusiivisen ajattelun pohjalta, miten SoveLin jäsenjärjestöt tekevät yhteistyötä lajiliittojen sekä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Selvityksessä kerrotaan erilaisista liikunnan yhteistyömuodoista sekä niistä haasteista, joita kansanterveys- ja vammaisjärjestöt kohtaavat liikunnan integraation ja inkluusion toteutumisessa. (Anne Taulu, Terhi Pihlajaniemi, Heidi Hölsömäki, Riitta Samstén, Tinja Saarela. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö ). ELJ asetti myös asiantuntijatyöryhmän, jonka työskentelyyn osallistuivat seuraavat henkilöt: Kaisu Laasonen VLN/ELJ, puheenjohtaja sekä Riikka Juntunen, Hannele Pöysti, Aija Saari VAU ry ja Anne 8

9 Taulu, Terhi Pihlajaniemi, Tinja Saarela, Riitta Samstén, Reetta Kettunen Soveltava Liikunta SoveLi ry. Työryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Kari Koivumäki opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksiköstä. Työryhmä kokoontui neljä kertaa. Katsaus Päämääränä kaikille avoin ja yhteinen liikunta suomalaisen liikunnan inkluusiokokemusten arviointi valmistui kesäkuussa. Vuonna 2011 SoveLi teki vaikuttamistyötä toimimalla johtoryhmän jäsenenä, asiantuntijana tai kumppanina myös seuraavissa hankkeissa tai työryhmissä: SOLIA Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan ohjausryhmä: erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Suomen MS-liitto ry Valtakunnallinen perheliikuntaverkosto: liikuntasuunnittelija Sari Turunen, Suomen CPliitto ry / aluesihteeri Veijo Kivistö, Aivoliitto ry Ryhmävoimaa-hankkeen johtoryhmä / Aivoliitto ry:n ja Suomen Parkinson-liitto ry:n yhteishanke: toiminnanjohtaja Anne Taulu / ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen, SoveLi ry Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n olosuhdetyöryhmä: toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, Mielenterveyden keskusliitto ry / toiminnanjohtaja Anne Taulu/ ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen Terveysliikunnan viestintäverkosto / Kunnossa kaiken ikää -ohjelma: tiedottaja Heidi Hölsömäki, SoveLi ry 3.3. Keinojen löytäminen näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseen Kunnon Laiva risteili välillä Helsinki Tukholma Helsinki. Teemana oli tänä vuonna liikunta ja painonhallinta. SoveLi oli mukana näyttelyosastolla esittelemässä toimintaansa, haastamassa osallistujia tasapainotehtävään. SoveLin jäsenjärjestöistä laivalla olivat omilla osastoillaan mukana Hengitysliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto ja Suomen Sydänliitto. Tapahtumaan osallistui Kunnon Laiva -risteilijää ja muut matkustajat päälle. Syksyllä 2011 osallistuttiin Tampereella pidettyihin Apuvälinemessuihin omalla messuesittelypisteellä. Messuilla tavoitettiin merkittävä määrä ammattihenkilöstöä ja alan opiskelijoita. Mukana oli myös vapaaehtoistoimijoita Pirkanmaan yhdistyksistä sekä etnisten tanssien esittäjiä Mielenterveyden keskusliitosta. SoveLin osastolla kirjattiin sekä opiskelijoita että alan asiantuntijoita. 9

10 Toimintavuoden aikana osallistuttiin valtakunnallisiin liikuntaseminaareihin, joissa juurrutettiin SoveLin hankkeissa tuotettuja hyviä soveltavan liikunnan käytäntöjä. Tällaisesta osallistumisesta eräs esimerkki on asiantuntijapuheenvuoro liikuntatoimen neuvottelupäivillä Lahdessa Muut keskeisimmät vaikuttamis- ja yhteistyökanavat vuonna 2011 olivat: Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari KKI-päivät, Tampere: SoveLin koulutushankeraportin julkaisu KKI-verkostotapaaminen Kunto- ja terveysliikunnan Visio osaseminaarit ja SLU:n kevätkokous 5.5. Suurten kaupunkien erityisliikunnan tapaaminen, Helsinki SoveLin jäsenjärjestöjen keskustelufoorumi, Helsinki 7.6. Vammaistutkimuksen päivät, Turku Kunnon Laiva, Helsinki Tukholma Helsinki OKM:n ja SLU:n järjestöpäivät, Naantali SLU:n syyskokous, Seinäjoki Yhteisen lausunnon antaminen Pirkanmaan aluesuunnittelijoiden kanssa terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin strategiasta Terveyden ja hyvinvoinnin valtakunnallinen seminaari Tarttis tehrä jotain Ammattikorkeakoulu Metropolia, innovaatio-opintojen päätösseminaari 8.4. VII Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Yhteistyöpalaverit VAU ry:n kanssa Erityisliikunnan kouluttajatapaaminen: SoveLin Kove-hankkeen esittely Tinja Saarela Palvelutyönantajien PALTA -seminaari, Helsinki 1.9. Ikäinstituutin kuntastartti, Kuntatalo 8.9. Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman julkistaminen, Säätytalo Kuntoliikuntaliiton 50-vuotisseminaari, Helsinki TULE-parlamentti, Helsinki SoveLin syyspäivä ja syyskokous, Varala Tampere SoveLin esittely uudelle ELJ:lle

11 4. Viestintä Viestintää toteutettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti. SoveLi teki toimintaansa ja soveltavan liikunnan asioita entistä näkyvimmiksi jäsenilleen ja niiden paikallisyhdistyksille. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta ja roolia liikunnan toimijoina tuotiin esiin omissa julkaisuissa ja muussa viestinnässä. Viestintä raportoi liikuntapolitiikan muutoksista ja välitti SoveLi-kentän näkökulmia päättäjille ja muille sidosryhmille. Uusi viestintätyöryhmä osallistui aktiivisesti viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoitteena on vahvistaa SoveLin ja jäsenjärjestöjen välistä viestintää ja välittää ajankohtaista liikunnan tietoa jäsenkentälle. Sisäisen viestinnän perusviesti on yhteishenkeä rakentava Me liikumme soveltaen. Soveltamisen rinnalla korostettiin liikunnan erityistä merkitystä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten terveydelle. Tätä tuotiin esiin muun muassa SoveLi-messujen viestinnässä. Kuudesti vuodessa ilmestyvässä sähköisessä uutiskirjeessä SoveLi-infossa tuotiin aiempaa enemmän esiin jäsenjärjestöjen liikuntatapahtumia ja niiden liikunnan moninaisuutta. Lisäksi yhteyshenkilöille välitettiin sähköpostitse akuutteja tapahtumatietoja, lausunto- ja yhteistyöpyyntöjä ja muita asioita. SoveLin ja jäsenjärjestöjen yhteistyön käytännöt eli perehdytysohje päivitettiin. Koottiin ja julkaistiin uusi Kohti yhteistä liikuntaa -diasarja, jossa esitellään tiivistetysti jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa vuonna Ulkoinen viestintä SoveLin ulkoinen viestintä kohdistuu ensisijaisesti sidosryhmille, kuten päättäjille ja liikunnan toimijoille. Viestintäsuunnitelmassa sidosryhmäviestinnän perusviesti on: SoveLi on osaava ja vaikuttava kumppani. Tätä osa-aluetta vahvistettiin lukuisissa yhteistyöneuvotteluissa ja tapah- 11

12 tumissa sekä tiedottamalla aktiivisesti. Toimintavuonna laajennettiin ulkoista viestintää alan ammattilaisten ja opiskelijoiden suuntaan. Suurin yhteistyö- ja viestintäponnistus olivat järjestetyt soveltavan terveysliikunnan SoveLi-messut, jotka toteutettiin yhdessä Metropolia AMK:n ja jäsenjärjestöjen kanssa. Messut oli suunnattu sekä liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneille ihmisille että eri alojen opiskelijoille, ja ne toteutettiin osana Kove-hanketta (ks. lisää luku 5.2). Messuista tiedotettiin aktiivisesti medialle ja messukävijöille. SoveLin viestintä tuki vahvasti opiskelijoiden tiedotusta ja markkinointia. Tapahtuma näkyi mm. Helsingin Sanomien menovinkeissä, ja siihen osallistui hyvin sekä kävijöitä että opiskelijoita. SoveLi osallistui omalla osastolla KKI-ohjelman järjestämälle Kunnon Laivalle ja SuomiMies-rekkakiertueella touko- ja syyskuussa (ständi Turussa, Soveli-lehden välityksellä muilla paikkakunnilla). Apuväline-, Hyvinvointi- ja Koti -messuille osallistuttiin sekä omalla osastolla että toiminnallisella Etnotanssia kävijöille -osuudella Liikuntamaassa. Uutiskirje SoveLi-infon lukijakuntaa kasvatettiin eri tapahtumissa ja infon tilasivat kymmenet uudet alan ammattilaiset tai opiskelijat. Yhteisiä liikunnan asioita vietiin vuoden aikana eteenpäin myös useissa muissa tapahtumissa (ks. sivu 10). Jäsenjärjestöjen liikuntajulkaisuista koottu aineistoluettelo päivitettiin, ja sitä jaettiin eri tilaisuuksissa. Medialle ja/tai verkostolle tiedotettiin vuoden aikana muiden muassa: Liikkeelle-koulutukset vahvistavat liikunnan verkostoja. Tiedote Liikunta sopii jokaiselle - hankkeesta ja sen loppuraportti ilmestyivät Kansanterveysjärjestöt ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään. Tiedote Suomen ensimmäiset soveltavan ja terveyttä edistävän liikunnan messut. Tiedote SoveLimessuista 6.4. Uusi opinnäytetöiden stipendijärjestelmä sai innostuneen vastaanoton. Yhteistiedote VAU ry:n kautta. Vuoden aikana julkaistiin rekrytointi-ilmoituksia Helsingin Sanomissa ja nimitysuutisia mm. Suomen Liikunnan ja Urheilun LUMi-verkkolehdessä. 12

13 Fysioterapia-lehden pyynnöstä tuotettiin kuusisivuinen artikkeli kuvineen Fysioterapia-lehteen 6/2011. Juttukokonaisuuden otsikko oli: Potilaasta terveysliikkujaksi: liikunnan palveluketju onnistuu yhteistyöllä. Lisäksi toimitettiin kuvia ja pienempiä juttuja mm. jäsenjärjestöille, Likkojen Lenkin Lenkki-lehteen, Turun kulttuuripääkaupunki -lehteen ja Metropolia AMK:lle. Yksittäisille liikkujille ja suurelle yleisölle kohdennetusta viestinnästä vastaavat jäsenjärjestöt muun muassa omilla kampanjoillaan ja lehdillään. Yhteinen perusviestimme liikkujille on Liikuntaa voi soveltaa jokaiselle. Jäsenjärjestöt julkaisivat lehdissään runsaasti liikunta-aiheisia juttuja, joista poimittiin sitaatteja myös Soveli-lehteen. Jäsenet kertoivat SoveLin toiminnasta lehdissään ja nettisivuillaan muun muassa SoveLi-messujen yhteydessä. SLU:n kattosopimuksen kautta syksyllä otettiin kokeiluun aiempaa uutisseurantaa edullisempi Webnewsmonitor-palvelu. Seurannan kautta poimittiin soveltavaan liikuntaan liittyviä uutisia ja taustatietoja muun toiminnan tueksi Julkaisutoiminta Liikunta sopii jokaiselle -koulutushankkeen ( ) loppuraportti Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan toimitettiin valmiiksi ja se julkistettiin KKI-päivillä Tampereella. Raportti ilmestyi Likes-säätiön julkaisusarjassa. Vuoden aikana julkaistiin kaksi Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä. Lehden ulkoasu ja typografia uudistettiin omana työnä. Lehden vt. päätoimittajana toimi tiedottaja Heidi Hölsömäki. Lehden painokset olivat ja kappaletta (edellisvuonna ja kappaletta). Soveli-lehteä 2/2010, niin sanottua miesliikunnan teemalehteä, jaettiin KKI-ohjelman Suomi- Mies-rekkakiertueella jäsenjärjestöjen voimin. Jäsenjärjestöt saivat lehtiä jäsenetuna tarvitsemansa määrät, kappaletta per järjestö. Jäsenille tarjottiin mahdollisuus postittaa yksittäiskappaleet suoraan painosta yhdistyksiin ja tähän tarttui kolme järjestöä. Lehden sähköiset näköisversiot julkaistiin SoveLin kotisivujen lisäksi selailtavassa muodossa Issuu-palvelussa (www.issuu.com). Toimitusneuvosto osallistui aktiivisesti lehden tekoon arvioimalla julkaistuja lehtiä ja ideoimalla uusia juttuja. 13

14 Järjestöesitteen ulkoasu ja sisältö uudistettiin keväällä ja esitettä jaettiin runsaasti jäsenjärjestöihin ja sidosryhmille. Samassa yhteydessä teetettiin kolme erilaista roll up -telinettä messu- ja muita tarpeita varten. Koulutusesite taitettiin ja sitä jaettiin pääasiassa sähköisesti. Jäsenjärjestöjen aineistoluettelosta taitettiin koekappaleita Apuvälinemessuilla jaettavaksi. Taitettiin esite jäsenjärjestöjen kanssa työstetyistä vaikuttamisteeseistä Teesit soveltavan liikunnan turvaamiseksi. Aloitettiin Liikuntavastaavan työkirjan tekeminen yhteistyössä Turun kaupungin liikuntatoimen ja KKI-ohjelman kanssa. Kotisivu-uudistus valmistui tammikuussa. Tule liikkumaan -otsikon alla julkaistiin uutuutena esittelysivut kunkin jäsenjärjestön liikuntatoiminnasta sekä suorat linkit järjestöjen liikuntasivuille. Vuoden aikana koulutus- ja muita sivuja päivitettiin aktiivisesti. Uutissivulle kertyi 86 uutista tai tiedotetta. Kuvio 1. Sivulatausten määrät Yksittäisiä sivuja klikattiin tai tiedostoja ladattiin yli kertaa edellisvuotta useammin, yhteensä kertaa. Kuviosta 1 voi havaita, että kotisivujen latausmäärät ovat kasvaneet tasaisen rauhallisesti vuodesta toiseen. 14

15 Taulukossa on erittely pääsivujen latausmääristä Jäsenjärjestöjen liikuntaa esittelevät Tule liikkumaan -sivut saavuttivat heti suuren suosion. Myös muilla sivuilla oli tasaisesti kasvua. Tapahtumakalenteri pantiin toistaiseksi lepäämään, koska esimerkiksi järjestökentän liikuntatapahtumien systemaattinen päivittäminen on osoittautunut haastavaksi. SoveLi-tiimin kokoukset ja muut menot kerrotaan SoveLi-infossa. Pääsivu Tiedotteet/etusivu SoveLi Tule liikkumaan Koulutus Tapahtumat Julkaisut Taulukko1. Sivulataukset pääsivuilla Koulutus ja hankkeet Soveltava Liikunta SoveLi ry on viime vuosina järjestelmällisesti kehittänyt soveltavan liikunnan koulutusta. SoveLin kehittämishankkeiden ja vuonna 2009 tehdyn koulutustarveselvityksen pohjalta on esiin noussut paikallisen liikuntatoiminnan yhteistyön suuri merkitys sekä tarve tukea pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikkumista. Edellinen koulutuksen kehittämishanke Liikunta sopii jokaiselle rakenteita ja sisältöä soveltavan liikunnan koulutuskokonaisuuteen ( ) rakensi SoveLin koulutuskokonaisuutta ja synnytti Liikkeelle-koulutukset. Hankkeen loppuraportti julkaistiin Kunnossa Kaiken Ikää ohjelman KKI-päivien yhteydessä Tamperetalolla Loppuraportissa kerrottiin SoveLin koulutushankkeen toteutuksesta ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Keskeistä koulutuksissa ja paikallisessa soveltavan liikunnan kehittämisessä on kuntien ja yhdistysten kumppanuus. (Sari Kivimäki, Anne Taulu, Mari Vehmanen, Heidi Hölsömäki. Likes-säätiö Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan). 15

16 Toimintavuoden aluksi perustettiin uusi koulutustyöryhmä vuosille Työryhmä toimii myös SoveLin koulutushankkeen ( ) ohjausryhmänä SoveLin koulutustoiminta Toimintavuonna 2011 Liikkeelle-koulutusperhettä muokattiin edelleen ja nyt SoveLin koulutustarjonnan muodostavat neljä Liikkeelle-koulutustuotetta: Liikkeelle-peruskoulutus (startti), Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus (yhteistyö), Liikkeelle-kehittämispäivä (arviointi) ja Liikkeellevirikepäivä (ideat, lajikokeilut). Tämä koulutustarjonta esiteltiin päivitetyssä SoveLin koulutusesitteessä, ja sen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan koulutuskalenteria SoveLin koulutuskumppaniksi Liikkeelle-peruskoulutuksissa on sitoutunut Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry. SoveLi vastasi koulutusten kokonaissisällöstä ja VAU lajisovellusosuudesta. SoveLi neuvotteli myös yhteistyöstä Kuntoliikuntaliiton kanssa koskien Liikuttajakoulutusta. SoveLin Liikkeelle-koulutukset ovat jatkossa osa Suomen Kuntoliikuntaliiton ja SLU-alueiden Liikuttajakoulutuskokonaisuuden vapaavalintaisia kursseja. Liikkeelle-koulutuksia toteutettiin toimintavuonna 2011 yhteensä seitsemän, joista Liikkeelleperuskoulutuksia oli kaksi (Helsinki ja Rovaniemi), Liikkeelle virikepäiviä oli yksi (Huittinen) ja tilauskoulutuksia jäsenjärjestöille neljä, Diabetesliitolle kolme (Vuokatti, Pajulahti ja Kuortane) ja Reumaliitolle (Apila) yksi. Lisäksi toteutettiin jäsenjärjestöjen liikuntatyöntekijöille yksi ITEmenetelmäkoulutus avaamaan Kuntaliiton kanssa kehitettyä Liikunnan VapaaehtoisITEitsearviointimenetelmää. Koulutuspäivän myötä syntyi ajatus, että ITE-menetelmän materiaalit ovat ladattavissa SoveLin internetsivuilta yhdistysten käyttöön. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä 128 osallistujaa. 16

17 Taulukko 2. Liikkeelle-koulutuksiin osallistuneet 2010 ja 2011 Toimintavuoden aluksi perustettiin uusi koulutustyöryhmä vuosille Koulutustyöryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Koulutustyöryhmän tehtäväkenttään kuului koulutussuunnitelman hyväksyminen vuosille ja uuden koulutushankkeen Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi (Kove) projektisuunnitelman ideointi ja kommentointi sekä kouluttajaverkoston periaatteiden luominen. Ensimmäiset SoveLi-messut toteutettiin 8.4. yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja näiden paikallisyhdistysten, Metropolia AMK:n sekä Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. SoveLi-messujen toteutuksen lähtökohtana oli tarve lisätä kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tunnettuutta yhteistyökumppanina sekä lisätä yhteistyötä Metropolia AMK:n ja SoveLin jäsenjärjestöjen kanssa. SoveLi-messujen konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin, että kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä palvelevat opinnäytetyöt lisääntyvät ja harjoittelupaikkojen sopiminen helpottuu. Edellisten vuosien tapaan SoveLin koulutuksellista kokonaisuutta kehitettiin ja toteutettiin vahvasti myös hankkeen kautta, jolloin ts. suunnittelija ja projektipäällikkö työskentelivät tiiviinä työparina ja loppuvuoden projektipäällikkö vastasi myös perustyönä toteutettavasti koulutustoiminnasta. 17

18 5.2. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi (Kove) -hanke ( ) Vuosille SoveLi haki opetus- ja kulttuuriministeriön terveysliikunnan valtionavustusta Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -koulutushankkeelle. Siinä hyödynnetään SoveLin aiempia koulutushankkeita sekä pitkäjänteistä koulutustyötä, jota SoveLi on toteuttanut 1990-luvulta lähtien. Myönteisen avustuspäätöksen tultua helmikuussa alkoi projektipäällikön rekrytointi. Projektipäällikkönä aloitti Tinja Saarela Ensi töinään projektipäällikkö työsti tarkennetun hankesuunnitelman tiedotus- ja arviointisuunnitelmineen yhteistyössä hankkeen ohjausryhmäksi nimetyn koulutustyöryhmän kanssa. Ohjausryhmän koostuu yhteistyötahojen ja jäsenjärjestöjen edustajista. Hankkeen lähtökohtina ovat SoveLin strategia ja koulutussuunnitelma sekä aikaisemmat koulutushankkeet. Vuoden 2011 aikana kouluttajaverkoston muodostuminen saatiin hyvin käyntiin. Kouluttajien tueksi laadittiin SoveLin kouluttajan oppimissuunnitelma ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle -luonnos. Liikkeelle-koulutusesite päivitettiin ja tehtiin koulutuskalenteri Uusi koulutusaiheinen roll up, juliste ja koulutuskansiot tuotettiin yhteistyössä tiedottaja kanssa. Ensimmäinen kouluttajakoulutus toteutui Pajulahdessa, missä Liikkeelle-kouluttajat perehtyivät SoveLin toimintaan, jäsenjärjestöihin ja etenkin Liikkeelle-peruskoulutukseen. Liikkeellekouluttajaverkoston 17 kouluttajaa odottavat innolla tositoimien käynnistymistä vuonna

19 Kuva: Liikkeelle-kouluttajakoulutukseen osallistui innostunutta väkeä. Takarivissä vasemmalta: Kirsi Forsell, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Virpi Pennanen, Jaana Hoti, Arja Liemula, Sari Kivimäki ja Juha Laukka. Eturivissä Ursula Haapanen, Pirkko Pello, Hanna Järvinen, Arja Palonen, Helena Pietilä ja Sari Pekkala. Heidän lisäkseen kouluttajiksi ovat ryhtyneet Ismo Linnus, Terhi Turunen ja Pia Nykänen. Kuva: Tinja Saarela 19

20 6. SoveLin hallinto ja voimavarat vuonna 2011 SoveLin ylin päättävä elin on yhdistyksen syys- ja kevätkokous sekä tarpeen mukaan ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidettiin Helsingissä Suomen Sydänliiton kokoustiloissa ja syyskokous Tampereella Varalan urheiluopistolla. Hallitus on syys- ja kevätkokouksesta seuraava elin, jonka tehtävänä on sääntöjen mukaan panna toimeen kokousten tekemät päätökset. Hallitus kokoontui yhteensä 6 kertaa. Vuonna 2011 SoveLin voimavarat muodostuivat neljästä työntekijästä: toiminnanjohtajasta, tiedottajasta, suunnittelijasta ja projektipäälliköstä (1.5. alkaen). Palkattomat toimivapaat sekä sairauslomat vähensivät toteutuneiden työpäivien määrää noin 8 kuukauden työpanoksella. Palkkamenot alittuivat tältä osin. Toiminnallista tilannetta korjattiin ostamalla asiantuntijapalveluja. Operatiivista toimintaa johti toiminnanjohtaja keskustoimistossa Turussa. Toiminnanjohtajan vanhempainvapaan aikana tehtävistä huolehti ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen alkaen. Viestinnän tehtäviä teki tiedottaja, joka toimi sivukonttorissa Tampereella. Projektipäällikölle vuokrattiin toimitilat Helsingistä. Ts. suunnittelija toimi Turun toimistossa Loppuvuoden aikana haettiin uutta suunnittelijaa, joka aloitti työt vasta Suunnittelijan työt jaettiin loppuvuoden aikana kolmen työntekijän kesken. Toimistojen hajauttamisen tuloksena on saatu alueellisia kontakteja hoidettua tehokkaammin. Toiminnallisesti on toteutettu tiimityöskentely siten, että asiakokonaisuuksista on muodostettu työpareja ja koko työtiimi on kokoontunut verkkokokoukseen viikoittain. Lähipalaverit on pyritty pitämään kerran kuukaudessa. Vuonna 2011 ostettiin ulkopuolisia palveluja huomattavasti enemmän kuin vuonna Tähän oli käytettävissä vuodelta 2010 siirtyneitä talousresursseja. Merkittävimmät ulkopuoliset palvelut vuonna 2011 olivat taloushallinnon palvelut eli kirjanpito- ja palkkahallinto- sekä kouluttajapalvelut. Taloushallinnon palvelut ostettiin Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. Kouluttajapalveluja ostettiin freelancer-kouluttajalta. Muita ulkopuolisia palveluja tuottivat lisäksi toimittajat ja kuvaajat, joiden palveluja käytettiin Soveli-lehden ja hankeraportin tuottamisessa. Vuonna 2011 voimavaroina olivat lisäksi jäsenjärjestöjen työntekijät, erityisesti toiminnanjohtajat ja liikuntatyöntekijät. Voimavaroina olivat myös koulutustyöryhmä, viestintätyöryhmä sekä toimitusneuvosto. 20

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 1 Sisältö Johdanto...4 Käsitteet ja arvot...6 Valittu suunta: Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia...8 Missio ja perustehtävä...

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina Soveltavan liikunnan julkaisuja 8 1 Lukijalle Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 Aivoliiton liikuntaa 1/2015 - Kohderyhmät: Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän omaisensa sekä perheet, joissa on todettu lapsen tai nuoren kielellistä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus erikoissuunnittelija ja terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15 A, 40720 Jyväskylä www.likes.fi

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset

Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset Sivistystoimenjohdon foorumi, 11.3.2014, Tampere Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Vaasa

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Tampere 1.9.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne Ohjelman

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Mikko Vähäniitty Soveltava liikunta SoveLi ry On saanut kunnian toimia Liiku terveemmäksi 2013-vuoden vastuutahona kiitokset siitä neuvottelukunnalle! Teemamme on ollut

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot