Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, TURKU Sisällysluettelo

2 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi Vuoden 2011 päämäärät ja tavoitteet Vaikuttaminen Jäsenjärjestöjen yhteisten vaikuttamismahdollisuuksien etsiminen Viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Julkaisutoiminta Koulutus ja hankkeet SoveLin koulutustoiminta SoveLin hallinto ja voimavarat vuonna Talous ja arvio tulevasta kehityksestä Taloudelliset ja operatiiviset näkymät 2011 ja

3 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi Hallituksen politiikkaohjelman Liikunta osana terveyden edistämistä yksi tavoite on järjestöjen roolin vahvistaminen terveyden edistämisen ja erityisesti osallisuuden tukena. Terveyden edistämisessä avainasemassa on liikunta. Terveysliikunta tukee pitkäaikaissairaan ja vammaisen ihmisen elämänlaatua ja ehkäisee lisäsairauksia, kuten diabetesta, masennusta tai valtimosairauksia. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöillä on vankka terveyden edistämisen asiantuntemus niin koko väestön kuin erilaisten vamma- ja sairausryhmienkin näkökulmasta. Järjestöt osaavat reagoida jäsentensä tarpeisiin ja tuntevat ne keinot, joilla edistetään hyvinvointia. Jäsenjärjestöissä liikunnalla on keskeinen asema vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden terveyden edistämisessä, sairauksien ja oireiden ehkäisyssä sekä hoidossa ja kuntoutuksessa. SoveLi on laaja-alainen vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteinen liikuntajärjestö. Valtakunnallisena vaikuttajana SoveLi luo edellytyksiä jäsenjärjestöjensä liikuntatyölle. SoveLin toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. SoveLin toiminta kohdistuu ensisijaisesti liikunnan soveltamista tarvitsevien ihmisten liikkumisedellytysten parantamiseen. SoveLin tavoitteena on lisätä liikunnan harrastamisen yhdenvertaisia edellytyksiä ja terveyttä ylläpitävää aktiivista elämäntapaa. SoveLin ja jäsenjärjestöjen yhteisellä vaikuttamis- ja viestintätyöllä lisätään tietoisuutta soveltavasta liikunnasta ja sen yhdenvertaisuutta muun liikunnan rinnalla. Toiminnan taustalla ovat yhdessä sovitut arvot: osallisuus, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteistyöhakuisuus, suvaitsevaisuus sekä jäsenjärjestöjen kokemustiedon ja asiantuntemuksen arvostaminen. Vuonna 2011 SoveLissa oli jäsenenä 16 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä: Aivoliitto ry (aiemmin Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ) Allergia- ja Astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto Heli ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry 3

4 Suomen CP-liitto ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen Mielenterveysseura ry Suomen MS-liitto ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen Parkinson-liitto ry Psoriasisliitto Psoriasisförbundet ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Selkäliitto ry Suomen Sydänliitto ry Vuonna 2011 SoveLin jäsenjärjestöillä oli noin paikallisyhdistystä, joissa henkilöjäseninä oli noin suomalaista. Paikallisyhdistyksissä liikuntaa toteutti 715 liikunnasta vastaavaa henkilöä. Vertaisohjaajia tilastoitiin 740 ja ammattiohjaajia 460. SoveLi ry on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestö. SoveLi kuuluu lähtien myös Suomen sosiaali ja terveys ry:hyn (aikaisemmin Terveyden edistämisen keskus ry). SoveLin perustehtävänä on edistää soveltavan liikunnan asemaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan paranevat. Tämä tapahtuu viestinnän, koulutuksen ja vaikuttamisen keinoin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. SoveLi on olemassa, jotta soveltamista tarvitsevat liikkujat voivat liikkua ja elää tasa-arvoisesti ja aktiivisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SoveLi: 1. edistää toimialallaan jäsenjärjestöjen valtakunnallista, alueellista ja paikallista yhteistyötä 2. huolehtii soveltavaa liikuntaa edistävistä yhteiskunnallista suhteista ja tekee yhteistyötä valtion ja kuntien, eri aloja edustavien järjestöjen sekä liike- ja yritystoiminnan kanssa 3. harjoittaa toimialansa tiedotusta ja julkaisutoimintaa 4. järjestää soveltavan liikunnan koulutustilaisuuksia sekä valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia tapahtumia 4

5 5. järjestää soveltavan liikunnan apuvälinetoimintaa (yhteistyössä muiden liikuntatoimijoiden kanssa) 6. osallistuu soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 7. osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön (Soveltava Liikunta SoveLi ry:n säännöt, 3 ) 2. Vuoden 2011 päämäärät ja tavoitteet Vuoden 2011 päämääräksi oli asetettu, että SoveLi panostaa soveltavan, terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja esille nostamiseen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vaikuttamisen, viestinnän ja koulutuksen keinoin. Vuoden 2011 päämääränä oli myös, että SoveLi kehittää pysyviä yhteistyörakenteita, joiden avulla jäsenjärjestöjen liikuntatoiminta ja liikunnan moninaisuus tulevat näkyviksi. SoveLi vaikuttaa terveyden edistämiseen osallistamalla ja uusia työtapoja levittämällä. SoveLin tavoitteet vuodelle 2011 olivat: kansaterveys- ja vammaisjärjestöjen soveltavan liikunnan rakenteiden ja sisältöjen kehittäminen toteuttaa kehittämistä, vahvistamista ja uudistamista vahvan perustoiminnan ja hankkeiden avulla perustoiminnan edistäminen vaikuttamisen, verkostoitumisen, viestinnän ja koulutuksen keinoin koulutusjärjestelmän ja kouluttajaverkoston kehittäminen sekä koulutusten juurruttaminen osaksi SoveLin palveluja Koska vaikuttamistyö on SoveLin keskeinen perustehtävä, asetettiin vaikuttamistyölle yksityiskohtaisemmat tavoitteet vuodelle Nämä olivat: seurata liikuntalain uudistamisen edistymistä ja vaikuttaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikunnan edellytysten turvaamiseen ja kehittymismahdollisuuksiin vahvistaa SoveLia organisaationa 5

6 vähentää kansaterveys- ja vammaisjärjestöjen keskinäistä eriarvoisuutta tukemalla erityisesti niiden kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntaa, jotka eivät saa valtionapua lisätä asiantuntemusta liikunnan kentällä kehittää vaikuttamisen pelikassia eli liikuntavastaavien kansiota kehittää jatkuvan vaikuttavuuden arvioinnin työkalua ja tilastointijärjestelmää Liikunnan kentällä on käynnissä laaja muutosprosessi. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös soveltavan liikunnan toteuttamiseen sekä SoveLin tehtävien ja roolien uudelleen tarkistamiseen. Valtakunnallisesti merkittävin toimija liikunnan kentässä on Suomen liikunta- ja urheilujärjestö SLU, johon myös soveltavan liikunnan toimijat Vammaisurheilu VAU ja Soveltava Liikunta SoveLi ry kuuluvat. SLU on asettanut visiokseen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa SLU:n syyskokouksessa 2011 vahvistettiin jäsenjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseksi vuosille viisi yhteistä valintaa, jotka ovat: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa. Aikuisliikunnan osalta tiivistettiin yhteistyötä aikuisliikunnan toimijoiden kanssa Kunto- ja terveysliikunnan Visio työn puitteissa sekä verkottumalla muiden toimijoiden kanssa SLU:n syyseminaarissa. SoveLi on osallistunut aktiivisesti SLU:n kehittämisseminaareihin sekä Kuntoliikuntaliiton koordinoimiin Kunto- ja terveysliikunnan Visio seminaareihin. Uuden eduskuntakauden alussa valittiin jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriön toimikuntiin. Erityisliikunnan liikuntajaostossa SoveLia edustaa liikunta-asiamies Pertti Perko Turusta, Erityisliikunnan koulutustyöryhmään valittiin SoveLin projektipäällikkö Tinja Saarela. OKM:n ja STM:n terveyttä edistävät toimikunnat yhdistettiin Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmäksi, johon valittiin SoveLin hallituksen puheenjohtaja Timo Peltovuori. Liikuntalain uusi valmistelu siirtyi vuodelle Seuraavissa luvuissa tarkastellaan SoveLin tavoitteiden toteutumista SoveLin kolmen operatiivisen toiminnon eli vaikuttamisen, viestinnän ja koulutuksen kautta. Lisäksi tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuonna 2011 käynnissä olleiden hankkeiden kautta. 6

7 3. Vaikuttaminen SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan näkökulmasta vaikuttamisessa on kyse perusoikeuksista: miten pystytään turvaamaan liikuntatoiminta niille, joille yleiset liikuntapalvelut eivät sovellu tai joita ne eivät tavoita. Tarpeiden erilaisuus on SoveLin haaste ja samalla mahdollisuus. Asiantuntemusta jakamalla ja yhteisiä linjoja etsimällä voidaan edistää paremmin kunkin järjestön jäsenistön liikkumista. SoveLin strategiassa vuosille oli luotu tulevaisuudenkuva, jonka arvot pohjautuivat yksittäisten liikkujien liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vaikuttamisessa ja verkostoitumisessa tavoitteina olivat näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen kansallisesti sekä kansainvälisesti. Vaikuttamistyön todettiin strategiassa edellyttävän yhteisen tietopohjan luomista jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta ja tarpeista. Tutkimusprojektit, valtakunnallinen yhteistyö, paikallistason yhteistyö ja viestintä kirjattiin vaikuttamisen välineiksi. Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vuonna 2011 tehtyä vaikuttamistyötä asetettujen tavoitteiden valossa Jäsenjärjestöjen yhteisten vaikuttamismahdollisuuksien etsiminen Vaikuttamistyön suurimpana tavoitteena vuodelle 2011 oli yhteisen vaikuttamisen edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöille järjestettiin keskustelufoorumi Foorumin tuloksena laadittiin SoveLin jäsenjärjestöjen yhteiset teesit, joilla vaikutetaan sekä valtakunnan että kuntatason päättäjiin. Teesit painettiin jäsenjärjestöille edelleen jaettavaksi. Lisäksi keskustelua aiheesta käytiin jäsenjärjestöjen edustajien, valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston edustajien sekä alan keskeisten vaikuttajien kanssa. Vaikuttamistyön viesti oli selkeä ja yhteinen koko SoveLin jäsenjärjestöjen kesken: kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan jatkuvuus ja asema on turvattava niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. SoveLi antoi niin ikään lausunnon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämissuunnitelmaan. Uuden terveydenhoitolain mukaisesti terveyden edistämissuunnitelma laaditaan erikoissairaanhoitopiireittäin. Myös muiden alueiden suunnitelmiin tulisi saada esille soveltavan liikunnan näkökulma terveyden edistämiseen. 7

8 SoveLin tulisi sääntöjensä mukaan osallistua soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Liikunnan soveltamista käytännössä edistävä tutkimus tulisi koota yhteen. Vuonna 2011 haettiin sekä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa opistoissa soveltavasta liikunnasta tehtyjä opinnäytetöitä järjestämällä stipendihaku. Hakemuksia tuli 25 kappaletta, joista kolme palkittiin. Yhdessä Vammaisurheilu VAU ry:n kanssa järjestettiin opinnäytteiden palkitsemistilaisuus Apuvälinemessuille Tampereella marraskuussa Merkittävää vaikuttamistyötä oli, että SoveLi arvioi jäsenjärjestöjensä seuratukihakemukset sekä laati ehdotukset seuratuen myöntämisestä. SoveLin toiminnanjohtaja arvioi helmi-maaliskuussa 2011 sokkomenetelmään perustuvalla vertaisarvioinnilla yhdessä SLU:n edustajan kanssa 18 SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten hankesuunnitelmaa ja antoi niistä lausunnot. Tiedotus mahdollisuudesta hakea seuratukea onnistui erittäin hyvin, sillä vuonna 2009 vastaava hankesuunnitelmien määrä oli kuusi. SoveLin vaikuttamistyöhön kuului myös jäsenjärjestöille tarjottu konsultaatioapu rahoituksen hakemisessa. SoveLi jakoi vuonna 2011 hakemusten perusteella jäsenjärjestöilleen SoveLi-avustuksia yhdistysten soveltavan liikunnan kehittämiseen yhteensä eurolla. Tukea sai kaikkiaan 8 yhdistystä Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa viestinnässä, koulutuksessa ja tapahtumissa Yhteistyötä lisättiin sidosryhmien kanssa. Vaikuttamistyötä tehtiin myös muiden järjestöjen, kuten Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa, terveysliikunnan viestijäverkoston avulla sekä Suomen Liikunta ja Urheilun rinnalla. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto ELJ asetti tavoitteekseen tuottaa raportti suomalaisen vammais- ja erityisliikunnan yhteistyökokemuksista yleisen liikuntakulttuurin kanssa kauden loppuun mennessä. Tätä tehtävää varten ELJ antoi SoveLille keväällä 2011 tehtäväksi selvittää inklusiivisen ajattelun pohjalta, miten SoveLin jäsenjärjestöt tekevät yhteistyötä lajiliittojen sekä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Selvityksessä kerrotaan erilaisista liikunnan yhteistyömuodoista sekä niistä haasteista, joita kansanterveys- ja vammaisjärjestöt kohtaavat liikunnan integraation ja inkluusion toteutumisessa. (Anne Taulu, Terhi Pihlajaniemi, Heidi Hölsömäki, Riitta Samstén, Tinja Saarela. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö ). ELJ asetti myös asiantuntijatyöryhmän, jonka työskentelyyn osallistuivat seuraavat henkilöt: Kaisu Laasonen VLN/ELJ, puheenjohtaja sekä Riikka Juntunen, Hannele Pöysti, Aija Saari VAU ry ja Anne 8

9 Taulu, Terhi Pihlajaniemi, Tinja Saarela, Riitta Samstén, Reetta Kettunen Soveltava Liikunta SoveLi ry. Työryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Kari Koivumäki opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksiköstä. Työryhmä kokoontui neljä kertaa. Katsaus Päämääränä kaikille avoin ja yhteinen liikunta suomalaisen liikunnan inkluusiokokemusten arviointi valmistui kesäkuussa. Vuonna 2011 SoveLi teki vaikuttamistyötä toimimalla johtoryhmän jäsenenä, asiantuntijana tai kumppanina myös seuraavissa hankkeissa tai työryhmissä: SOLIA Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan ohjausryhmä: erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Suomen MS-liitto ry Valtakunnallinen perheliikuntaverkosto: liikuntasuunnittelija Sari Turunen, Suomen CPliitto ry / aluesihteeri Veijo Kivistö, Aivoliitto ry Ryhmävoimaa-hankkeen johtoryhmä / Aivoliitto ry:n ja Suomen Parkinson-liitto ry:n yhteishanke: toiminnanjohtaja Anne Taulu / ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen, SoveLi ry Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n olosuhdetyöryhmä: toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, Mielenterveyden keskusliitto ry / toiminnanjohtaja Anne Taulu/ ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen Terveysliikunnan viestintäverkosto / Kunnossa kaiken ikää -ohjelma: tiedottaja Heidi Hölsömäki, SoveLi ry 3.3. Keinojen löytäminen näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseen Kunnon Laiva risteili välillä Helsinki Tukholma Helsinki. Teemana oli tänä vuonna liikunta ja painonhallinta. SoveLi oli mukana näyttelyosastolla esittelemässä toimintaansa, haastamassa osallistujia tasapainotehtävään. SoveLin jäsenjärjestöistä laivalla olivat omilla osastoillaan mukana Hengitysliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto ja Suomen Sydänliitto. Tapahtumaan osallistui Kunnon Laiva -risteilijää ja muut matkustajat päälle. Syksyllä 2011 osallistuttiin Tampereella pidettyihin Apuvälinemessuihin omalla messuesittelypisteellä. Messuilla tavoitettiin merkittävä määrä ammattihenkilöstöä ja alan opiskelijoita. Mukana oli myös vapaaehtoistoimijoita Pirkanmaan yhdistyksistä sekä etnisten tanssien esittäjiä Mielenterveyden keskusliitosta. SoveLin osastolla kirjattiin sekä opiskelijoita että alan asiantuntijoita. 9

10 Toimintavuoden aikana osallistuttiin valtakunnallisiin liikuntaseminaareihin, joissa juurrutettiin SoveLin hankkeissa tuotettuja hyviä soveltavan liikunnan käytäntöjä. Tällaisesta osallistumisesta eräs esimerkki on asiantuntijapuheenvuoro liikuntatoimen neuvottelupäivillä Lahdessa Muut keskeisimmät vaikuttamis- ja yhteistyökanavat vuonna 2011 olivat: Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari KKI-päivät, Tampere: SoveLin koulutushankeraportin julkaisu KKI-verkostotapaaminen Kunto- ja terveysliikunnan Visio osaseminaarit ja SLU:n kevätkokous 5.5. Suurten kaupunkien erityisliikunnan tapaaminen, Helsinki SoveLin jäsenjärjestöjen keskustelufoorumi, Helsinki 7.6. Vammaistutkimuksen päivät, Turku Kunnon Laiva, Helsinki Tukholma Helsinki OKM:n ja SLU:n järjestöpäivät, Naantali SLU:n syyskokous, Seinäjoki Yhteisen lausunnon antaminen Pirkanmaan aluesuunnittelijoiden kanssa terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin strategiasta Terveyden ja hyvinvoinnin valtakunnallinen seminaari Tarttis tehrä jotain Ammattikorkeakoulu Metropolia, innovaatio-opintojen päätösseminaari 8.4. VII Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Yhteistyöpalaverit VAU ry:n kanssa Erityisliikunnan kouluttajatapaaminen: SoveLin Kove-hankkeen esittely Tinja Saarela Palvelutyönantajien PALTA -seminaari, Helsinki 1.9. Ikäinstituutin kuntastartti, Kuntatalo 8.9. Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman julkistaminen, Säätytalo Kuntoliikuntaliiton 50-vuotisseminaari, Helsinki TULE-parlamentti, Helsinki SoveLin syyspäivä ja syyskokous, Varala Tampere SoveLin esittely uudelle ELJ:lle

11 4. Viestintä Viestintää toteutettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti. SoveLi teki toimintaansa ja soveltavan liikunnan asioita entistä näkyvimmiksi jäsenilleen ja niiden paikallisyhdistyksille. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta ja roolia liikunnan toimijoina tuotiin esiin omissa julkaisuissa ja muussa viestinnässä. Viestintä raportoi liikuntapolitiikan muutoksista ja välitti SoveLi-kentän näkökulmia päättäjille ja muille sidosryhmille. Uusi viestintätyöryhmä osallistui aktiivisesti viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoitteena on vahvistaa SoveLin ja jäsenjärjestöjen välistä viestintää ja välittää ajankohtaista liikunnan tietoa jäsenkentälle. Sisäisen viestinnän perusviesti on yhteishenkeä rakentava Me liikumme soveltaen. Soveltamisen rinnalla korostettiin liikunnan erityistä merkitystä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten terveydelle. Tätä tuotiin esiin muun muassa SoveLi-messujen viestinnässä. Kuudesti vuodessa ilmestyvässä sähköisessä uutiskirjeessä SoveLi-infossa tuotiin aiempaa enemmän esiin jäsenjärjestöjen liikuntatapahtumia ja niiden liikunnan moninaisuutta. Lisäksi yhteyshenkilöille välitettiin sähköpostitse akuutteja tapahtumatietoja, lausunto- ja yhteistyöpyyntöjä ja muita asioita. SoveLin ja jäsenjärjestöjen yhteistyön käytännöt eli perehdytysohje päivitettiin. Koottiin ja julkaistiin uusi Kohti yhteistä liikuntaa -diasarja, jossa esitellään tiivistetysti jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa vuonna Ulkoinen viestintä SoveLin ulkoinen viestintä kohdistuu ensisijaisesti sidosryhmille, kuten päättäjille ja liikunnan toimijoille. Viestintäsuunnitelmassa sidosryhmäviestinnän perusviesti on: SoveLi on osaava ja vaikuttava kumppani. Tätä osa-aluetta vahvistettiin lukuisissa yhteistyöneuvotteluissa ja tapah- 11

12 tumissa sekä tiedottamalla aktiivisesti. Toimintavuonna laajennettiin ulkoista viestintää alan ammattilaisten ja opiskelijoiden suuntaan. Suurin yhteistyö- ja viestintäponnistus olivat järjestetyt soveltavan terveysliikunnan SoveLi-messut, jotka toteutettiin yhdessä Metropolia AMK:n ja jäsenjärjestöjen kanssa. Messut oli suunnattu sekä liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneille ihmisille että eri alojen opiskelijoille, ja ne toteutettiin osana Kove-hanketta (ks. lisää luku 5.2). Messuista tiedotettiin aktiivisesti medialle ja messukävijöille. SoveLin viestintä tuki vahvasti opiskelijoiden tiedotusta ja markkinointia. Tapahtuma näkyi mm. Helsingin Sanomien menovinkeissä, ja siihen osallistui hyvin sekä kävijöitä että opiskelijoita. SoveLi osallistui omalla osastolla KKI-ohjelman järjestämälle Kunnon Laivalle ja SuomiMies-rekkakiertueella touko- ja syyskuussa (ständi Turussa, Soveli-lehden välityksellä muilla paikkakunnilla). Apuväline-, Hyvinvointi- ja Koti -messuille osallistuttiin sekä omalla osastolla että toiminnallisella Etnotanssia kävijöille -osuudella Liikuntamaassa. Uutiskirje SoveLi-infon lukijakuntaa kasvatettiin eri tapahtumissa ja infon tilasivat kymmenet uudet alan ammattilaiset tai opiskelijat. Yhteisiä liikunnan asioita vietiin vuoden aikana eteenpäin myös useissa muissa tapahtumissa (ks. sivu 10). Jäsenjärjestöjen liikuntajulkaisuista koottu aineistoluettelo päivitettiin, ja sitä jaettiin eri tilaisuuksissa. Medialle ja/tai verkostolle tiedotettiin vuoden aikana muiden muassa: Liikkeelle-koulutukset vahvistavat liikunnan verkostoja. Tiedote Liikunta sopii jokaiselle - hankkeesta ja sen loppuraportti ilmestyivät Kansanterveysjärjestöt ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään. Tiedote Suomen ensimmäiset soveltavan ja terveyttä edistävän liikunnan messut. Tiedote SoveLimessuista 6.4. Uusi opinnäytetöiden stipendijärjestelmä sai innostuneen vastaanoton. Yhteistiedote VAU ry:n kautta. Vuoden aikana julkaistiin rekrytointi-ilmoituksia Helsingin Sanomissa ja nimitysuutisia mm. Suomen Liikunnan ja Urheilun LUMi-verkkolehdessä. 12

13 Fysioterapia-lehden pyynnöstä tuotettiin kuusisivuinen artikkeli kuvineen Fysioterapia-lehteen 6/2011. Juttukokonaisuuden otsikko oli: Potilaasta terveysliikkujaksi: liikunnan palveluketju onnistuu yhteistyöllä. Lisäksi toimitettiin kuvia ja pienempiä juttuja mm. jäsenjärjestöille, Likkojen Lenkin Lenkki-lehteen, Turun kulttuuripääkaupunki -lehteen ja Metropolia AMK:lle. Yksittäisille liikkujille ja suurelle yleisölle kohdennetusta viestinnästä vastaavat jäsenjärjestöt muun muassa omilla kampanjoillaan ja lehdillään. Yhteinen perusviestimme liikkujille on Liikuntaa voi soveltaa jokaiselle. Jäsenjärjestöt julkaisivat lehdissään runsaasti liikunta-aiheisia juttuja, joista poimittiin sitaatteja myös Soveli-lehteen. Jäsenet kertoivat SoveLin toiminnasta lehdissään ja nettisivuillaan muun muassa SoveLi-messujen yhteydessä. SLU:n kattosopimuksen kautta syksyllä otettiin kokeiluun aiempaa uutisseurantaa edullisempi Webnewsmonitor-palvelu. Seurannan kautta poimittiin soveltavaan liikuntaan liittyviä uutisia ja taustatietoja muun toiminnan tueksi Julkaisutoiminta Liikunta sopii jokaiselle -koulutushankkeen ( ) loppuraportti Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan toimitettiin valmiiksi ja se julkistettiin KKI-päivillä Tampereella. Raportti ilmestyi Likes-säätiön julkaisusarjassa. Vuoden aikana julkaistiin kaksi Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä. Lehden ulkoasu ja typografia uudistettiin omana työnä. Lehden vt. päätoimittajana toimi tiedottaja Heidi Hölsömäki. Lehden painokset olivat ja kappaletta (edellisvuonna ja kappaletta). Soveli-lehteä 2/2010, niin sanottua miesliikunnan teemalehteä, jaettiin KKI-ohjelman Suomi- Mies-rekkakiertueella jäsenjärjestöjen voimin. Jäsenjärjestöt saivat lehtiä jäsenetuna tarvitsemansa määrät, kappaletta per järjestö. Jäsenille tarjottiin mahdollisuus postittaa yksittäiskappaleet suoraan painosta yhdistyksiin ja tähän tarttui kolme järjestöä. Lehden sähköiset näköisversiot julkaistiin SoveLin kotisivujen lisäksi selailtavassa muodossa Issuu-palvelussa (www.issuu.com). Toimitusneuvosto osallistui aktiivisesti lehden tekoon arvioimalla julkaistuja lehtiä ja ideoimalla uusia juttuja. 13

14 Järjestöesitteen ulkoasu ja sisältö uudistettiin keväällä ja esitettä jaettiin runsaasti jäsenjärjestöihin ja sidosryhmille. Samassa yhteydessä teetettiin kolme erilaista roll up -telinettä messu- ja muita tarpeita varten. Koulutusesite taitettiin ja sitä jaettiin pääasiassa sähköisesti. Jäsenjärjestöjen aineistoluettelosta taitettiin koekappaleita Apuvälinemessuilla jaettavaksi. Taitettiin esite jäsenjärjestöjen kanssa työstetyistä vaikuttamisteeseistä Teesit soveltavan liikunnan turvaamiseksi. Aloitettiin Liikuntavastaavan työkirjan tekeminen yhteistyössä Turun kaupungin liikuntatoimen ja KKI-ohjelman kanssa. Kotisivu-uudistus valmistui tammikuussa. Tule liikkumaan -otsikon alla julkaistiin uutuutena esittelysivut kunkin jäsenjärjestön liikuntatoiminnasta sekä suorat linkit järjestöjen liikuntasivuille. Vuoden aikana koulutus- ja muita sivuja päivitettiin aktiivisesti. Uutissivulle kertyi 86 uutista tai tiedotetta. Kuvio 1. Sivulatausten määrät Yksittäisiä sivuja klikattiin tai tiedostoja ladattiin yli kertaa edellisvuotta useammin, yhteensä kertaa. Kuviosta 1 voi havaita, että kotisivujen latausmäärät ovat kasvaneet tasaisen rauhallisesti vuodesta toiseen. 14

15 Taulukossa on erittely pääsivujen latausmääristä Jäsenjärjestöjen liikuntaa esittelevät Tule liikkumaan -sivut saavuttivat heti suuren suosion. Myös muilla sivuilla oli tasaisesti kasvua. Tapahtumakalenteri pantiin toistaiseksi lepäämään, koska esimerkiksi järjestökentän liikuntatapahtumien systemaattinen päivittäminen on osoittautunut haastavaksi. SoveLi-tiimin kokoukset ja muut menot kerrotaan SoveLi-infossa. Pääsivu Tiedotteet/etusivu SoveLi Tule liikkumaan Koulutus Tapahtumat Julkaisut Taulukko1. Sivulataukset pääsivuilla Koulutus ja hankkeet Soveltava Liikunta SoveLi ry on viime vuosina järjestelmällisesti kehittänyt soveltavan liikunnan koulutusta. SoveLin kehittämishankkeiden ja vuonna 2009 tehdyn koulutustarveselvityksen pohjalta on esiin noussut paikallisen liikuntatoiminnan yhteistyön suuri merkitys sekä tarve tukea pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikkumista. Edellinen koulutuksen kehittämishanke Liikunta sopii jokaiselle rakenteita ja sisältöä soveltavan liikunnan koulutuskokonaisuuteen ( ) rakensi SoveLin koulutuskokonaisuutta ja synnytti Liikkeelle-koulutukset. Hankkeen loppuraportti julkaistiin Kunnossa Kaiken Ikää ohjelman KKI-päivien yhteydessä Tamperetalolla Loppuraportissa kerrottiin SoveLin koulutushankkeen toteutuksesta ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Keskeistä koulutuksissa ja paikallisessa soveltavan liikunnan kehittämisessä on kuntien ja yhdistysten kumppanuus. (Sari Kivimäki, Anne Taulu, Mari Vehmanen, Heidi Hölsömäki. Likes-säätiö Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan). 15

16 Toimintavuoden aluksi perustettiin uusi koulutustyöryhmä vuosille Työryhmä toimii myös SoveLin koulutushankkeen ( ) ohjausryhmänä SoveLin koulutustoiminta Toimintavuonna 2011 Liikkeelle-koulutusperhettä muokattiin edelleen ja nyt SoveLin koulutustarjonnan muodostavat neljä Liikkeelle-koulutustuotetta: Liikkeelle-peruskoulutus (startti), Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus (yhteistyö), Liikkeelle-kehittämispäivä (arviointi) ja Liikkeellevirikepäivä (ideat, lajikokeilut). Tämä koulutustarjonta esiteltiin päivitetyssä SoveLin koulutusesitteessä, ja sen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan koulutuskalenteria SoveLin koulutuskumppaniksi Liikkeelle-peruskoulutuksissa on sitoutunut Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry. SoveLi vastasi koulutusten kokonaissisällöstä ja VAU lajisovellusosuudesta. SoveLi neuvotteli myös yhteistyöstä Kuntoliikuntaliiton kanssa koskien Liikuttajakoulutusta. SoveLin Liikkeelle-koulutukset ovat jatkossa osa Suomen Kuntoliikuntaliiton ja SLU-alueiden Liikuttajakoulutuskokonaisuuden vapaavalintaisia kursseja. Liikkeelle-koulutuksia toteutettiin toimintavuonna 2011 yhteensä seitsemän, joista Liikkeelleperuskoulutuksia oli kaksi (Helsinki ja Rovaniemi), Liikkeelle virikepäiviä oli yksi (Huittinen) ja tilauskoulutuksia jäsenjärjestöille neljä, Diabetesliitolle kolme (Vuokatti, Pajulahti ja Kuortane) ja Reumaliitolle (Apila) yksi. Lisäksi toteutettiin jäsenjärjestöjen liikuntatyöntekijöille yksi ITEmenetelmäkoulutus avaamaan Kuntaliiton kanssa kehitettyä Liikunnan VapaaehtoisITEitsearviointimenetelmää. Koulutuspäivän myötä syntyi ajatus, että ITE-menetelmän materiaalit ovat ladattavissa SoveLin internetsivuilta yhdistysten käyttöön. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä 128 osallistujaa. 16

17 Taulukko 2. Liikkeelle-koulutuksiin osallistuneet 2010 ja 2011 Toimintavuoden aluksi perustettiin uusi koulutustyöryhmä vuosille Koulutustyöryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Koulutustyöryhmän tehtäväkenttään kuului koulutussuunnitelman hyväksyminen vuosille ja uuden koulutushankkeen Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi (Kove) projektisuunnitelman ideointi ja kommentointi sekä kouluttajaverkoston periaatteiden luominen. Ensimmäiset SoveLi-messut toteutettiin 8.4. yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja näiden paikallisyhdistysten, Metropolia AMK:n sekä Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. SoveLi-messujen toteutuksen lähtökohtana oli tarve lisätä kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tunnettuutta yhteistyökumppanina sekä lisätä yhteistyötä Metropolia AMK:n ja SoveLin jäsenjärjestöjen kanssa. SoveLi-messujen konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin, että kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä palvelevat opinnäytetyöt lisääntyvät ja harjoittelupaikkojen sopiminen helpottuu. Edellisten vuosien tapaan SoveLin koulutuksellista kokonaisuutta kehitettiin ja toteutettiin vahvasti myös hankkeen kautta, jolloin ts. suunnittelija ja projektipäällikkö työskentelivät tiiviinä työparina ja loppuvuoden projektipäällikkö vastasi myös perustyönä toteutettavasti koulutustoiminnasta. 17

18 5.2. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi (Kove) -hanke ( ) Vuosille SoveLi haki opetus- ja kulttuuriministeriön terveysliikunnan valtionavustusta Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -koulutushankkeelle. Siinä hyödynnetään SoveLin aiempia koulutushankkeita sekä pitkäjänteistä koulutustyötä, jota SoveLi on toteuttanut 1990-luvulta lähtien. Myönteisen avustuspäätöksen tultua helmikuussa alkoi projektipäällikön rekrytointi. Projektipäällikkönä aloitti Tinja Saarela Ensi töinään projektipäällikkö työsti tarkennetun hankesuunnitelman tiedotus- ja arviointisuunnitelmineen yhteistyössä hankkeen ohjausryhmäksi nimetyn koulutustyöryhmän kanssa. Ohjausryhmän koostuu yhteistyötahojen ja jäsenjärjestöjen edustajista. Hankkeen lähtökohtina ovat SoveLin strategia ja koulutussuunnitelma sekä aikaisemmat koulutushankkeet. Vuoden 2011 aikana kouluttajaverkoston muodostuminen saatiin hyvin käyntiin. Kouluttajien tueksi laadittiin SoveLin kouluttajan oppimissuunnitelma ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle -luonnos. Liikkeelle-koulutusesite päivitettiin ja tehtiin koulutuskalenteri Uusi koulutusaiheinen roll up, juliste ja koulutuskansiot tuotettiin yhteistyössä tiedottaja kanssa. Ensimmäinen kouluttajakoulutus toteutui Pajulahdessa, missä Liikkeelle-kouluttajat perehtyivät SoveLin toimintaan, jäsenjärjestöihin ja etenkin Liikkeelle-peruskoulutukseen. Liikkeellekouluttajaverkoston 17 kouluttajaa odottavat innolla tositoimien käynnistymistä vuonna

19 Kuva: Liikkeelle-kouluttajakoulutukseen osallistui innostunutta väkeä. Takarivissä vasemmalta: Kirsi Forsell, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Virpi Pennanen, Jaana Hoti, Arja Liemula, Sari Kivimäki ja Juha Laukka. Eturivissä Ursula Haapanen, Pirkko Pello, Hanna Järvinen, Arja Palonen, Helena Pietilä ja Sari Pekkala. Heidän lisäkseen kouluttajiksi ovat ryhtyneet Ismo Linnus, Terhi Turunen ja Pia Nykänen. Kuva: Tinja Saarela 19

20 6. SoveLin hallinto ja voimavarat vuonna 2011 SoveLin ylin päättävä elin on yhdistyksen syys- ja kevätkokous sekä tarpeen mukaan ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidettiin Helsingissä Suomen Sydänliiton kokoustiloissa ja syyskokous Tampereella Varalan urheiluopistolla. Hallitus on syys- ja kevätkokouksesta seuraava elin, jonka tehtävänä on sääntöjen mukaan panna toimeen kokousten tekemät päätökset. Hallitus kokoontui yhteensä 6 kertaa. Vuonna 2011 SoveLin voimavarat muodostuivat neljästä työntekijästä: toiminnanjohtajasta, tiedottajasta, suunnittelijasta ja projektipäälliköstä (1.5. alkaen). Palkattomat toimivapaat sekä sairauslomat vähensivät toteutuneiden työpäivien määrää noin 8 kuukauden työpanoksella. Palkkamenot alittuivat tältä osin. Toiminnallista tilannetta korjattiin ostamalla asiantuntijapalveluja. Operatiivista toimintaa johti toiminnanjohtaja keskustoimistossa Turussa. Toiminnanjohtajan vanhempainvapaan aikana tehtävistä huolehti ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen alkaen. Viestinnän tehtäviä teki tiedottaja, joka toimi sivukonttorissa Tampereella. Projektipäällikölle vuokrattiin toimitilat Helsingistä. Ts. suunnittelija toimi Turun toimistossa Loppuvuoden aikana haettiin uutta suunnittelijaa, joka aloitti työt vasta Suunnittelijan työt jaettiin loppuvuoden aikana kolmen työntekijän kesken. Toimistojen hajauttamisen tuloksena on saatu alueellisia kontakteja hoidettua tehokkaammin. Toiminnallisesti on toteutettu tiimityöskentely siten, että asiakokonaisuuksista on muodostettu työpareja ja koko työtiimi on kokoontunut verkkokokoukseen viikoittain. Lähipalaverit on pyritty pitämään kerran kuukaudessa. Vuonna 2011 ostettiin ulkopuolisia palveluja huomattavasti enemmän kuin vuonna Tähän oli käytettävissä vuodelta 2010 siirtyneitä talousresursseja. Merkittävimmät ulkopuoliset palvelut vuonna 2011 olivat taloushallinnon palvelut eli kirjanpito- ja palkkahallinto- sekä kouluttajapalvelut. Taloushallinnon palvelut ostettiin Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. Kouluttajapalveluja ostettiin freelancer-kouluttajalta. Muita ulkopuolisia palveluja tuottivat lisäksi toimittajat ja kuvaajat, joiden palveluja käytettiin Soveli-lehden ja hankeraportin tuottamisessa. Vuonna 2011 voimavaroina olivat lisäksi jäsenjärjestöjen työntekijät, erityisesti toiminnanjohtajat ja liikuntatyöntekijät. Voimavaroina olivat myös koulutustyöryhmä, viestintätyöryhmä sekä toimitusneuvosto. 20

SoveLi-info 3/2011. ELJ esittää liikunnan yhteistyön tiivistämistä. Tilaa SoveLi-Info. Manifesti lasten ja nuorten liikuntaan

SoveLi-info 3/2011. ELJ esittää liikunnan yhteistyön tiivistämistä. Tilaa SoveLi-Info. Manifesti lasten ja nuorten liikuntaan SoveLi-info 3/2011 ELJ esittää liikunnan yhteistyön tiivistämistä Valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston (ELJ) työryhmä esittää yhteistyön lisäämistä liikuntakulttuurin kaikilla osa-alueilla,

Lisätiedot

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle 1 Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle 2 Sisällysluettelo 1. Selvitystyön tehtävänanto 2 2. Taustaa 2 3. Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 Esittelyssä ministeri Paavo Arhinmäki 6 Kala-Pentin pilkkituoli 20 Terveysliikunta uutta seuroille 41 Pallo avustajalla TEEMA: Ilman vapaaehtoisia ja ammattiavustajia

Lisätiedot

Jukka Lehtonen liikuttaa Parkinsonyhdistyksen

Jukka Lehtonen liikuttaa Parkinsonyhdistyksen Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2007 Jukka Lehtonen liikuttaa Parkinsonyhdistyksen väkeä sivu 21 Liikunta kannattaa myös sairastumisen jälkeen ja ikäihmisenä sivut 30 35 Soveli soveltavan liikunnan

Lisätiedot

teksti reetta kettunen

teksti reetta kettunen SoveLi-info 2/2012 SoveLi koordinoi vuoden 2013 Liiku terveemmäksi -päivää SoveLi on ottanut haasteen vastaan ja lupautunut Liiku terveemmäksi -vuoden 2013 koordinoijaksi. Liiku terveemmäksi -verkoston

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 Kourukeilaaja Liisa Vatanen: "Suunta on tärkein" Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" TEEMA Erityisliikunnan päivät 2014 SOVELI

Lisätiedot

L 1. I 2012 ANNELI ILOMÄKI 20 LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ:

L 1. I 2012 ANNELI ILOMÄKI 20 LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ: SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2012 ANNELI ILOMÄKI nauttii liikunnasta harvinaisesta hengityssairaudestaan huolimatta 20 Koulu&liikunta Vantaalla tukiopetus innostaa lapsia liikkumaan 24 29

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

10 kuntaa yhteen, muuttuuko mikään?

10 kuntaa yhteen, muuttuuko mikään? Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2008 10 kuntaa yhteen, muuttuuko mikään? sivu 6 Liikunta on tärkeä kotouttamisen keino sivut 10 16 Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä julkaisee

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A 1 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä. Jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot