KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA"

Transkriptio

1 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti 1

2 2

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylä 2013

4 Kiitos raportin oikoluvusta Mari Vehmaselle, kuvatoimituksesta Heidi Hölsömäelle ja kommentoinnista Anne Taululle, Heidi Hölsömäelle ja Virpi Pennaselle sekä hankkeen ohjausryhmälle. Tinja Saarela Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 ISBN ISSN Ulkoasu Kotisaari Graphic Management Oy Kannen kuva Janne Vuojärvi Paino Kirjapaino Kari Ky 2013 Jakelu Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Lutakonaukio Jyväskylä Copyright Soveltava Liikunta SoveLi ry ja KKI-ohjelma/ LIKES-tutkimuskeskus 2013

5 KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti

6 Jaana Mitikka kokeili puhallustikkaa SoveLi-messuilla. Kuva Sami Perttilä.

7 Sisällys Tiivistelmä 8 1 Johdanto 11 2 Taustatekijät, suunnittelu ja aikataulut SoveLi-messut hankkeen käynnistäjänä Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu Arviointi hankkeen onnistumisen tukena 15 3 Hankkeen käynnistäminen ja verkoston rakentaminen Tiedottaminen ja arvio alkutilanteesta Kouluttajien rekrytointi ja sähköinen toimintaympäristö Koulutustarjonnan kehittäminen 19 4 Kouluttajaverkosto Liikkeelle-koulutusten toteuttajiksi Kouluttautuminen osaksi verkostoa Opas Liikkeelle-kouluttajalle Liikkeelle-koulutusten toteuttaminen 25 5 Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirja Liikuntavastaavan käsikirja ja sähköinen työkirja julkaisuksi Käsikirjan merkitys 30 6 Hankkeen arviointi ja juurruttaminen osaksi SoveLin perustoimintaa Verkoston osaamisen ja toimintakyvyn analysointi Hanke osaksi perustoimintaa Verkoston ylläpitämisen haasteet ja mahdollisuudet 35 7 Johtopäätökset ja suositukset 37 LÄHTEET JA TAUSTA-AINEISTOT 40 LIITTEET 42 Liite 1 Hankkeen työkalenteri 42 Liite 2 Toteuttamiseen osallistuneet 43

8 Tiivistelmä Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksillä on tärkeä rooli liikunnan tarjoajina ja kumppaneina. Näitä yhdistyksiä toimii maassamme tuhansia, ja niistä jokaisella on omat erityispiirteensä. Yhä useammassa yhdistyksessä liikunnasta on tullut merkittävä osa toimintaa. Yhdistykset tarvitsevat liikunnan järjestämiseen tietoa, tukea, ohjausta ja lähtökohdat huomioivia räätälöityjä koulutuksia. Koulutukset ovat SoveLille tärkeä tapa tukea yhdistyksiä ja olla mukana yhdistysten liikunnan kehittämisessä. SoveLin koulutuksia on kehitetty järjestelmällisesti viimeiset kymmenen vuotta. Yhteistyö, Liikkeelle-koulutukset, kehittämishankkeet ja koulutustarvekartoitukset ovat luoneet perustan SoveLin tarjoamille koulutuksille. Järjestelmällinen työ soveltavan liikunnan koulutuksen kehittämiseksi jatkui vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana terveyttä edistävän liikunnan hankkeena. Hankkeen aluksi tehtiin tarkennettu hankesuunnitelma arviointisuunnitelmineen. Verkostoarvioinnin todettiin sopivan hyvin hankkeen luonteeseen ja SoveLin toimintakulttuuriin. Tavoitteena oli muodostaa kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla pystytään yhä paremmin tukemaan ja kehittämään kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntatoimintaa. Hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö. SoveLin koulutustyöryhmä toimi hankkeen ohjausryhmänä. Kouluttajiksi haettiin verkostoituvia ja asiantuntevia liikunta-, sosiaali-, terveys- tai muun soveltuvan alan tulevia ja nykyisiä ammattilaisia eri puolilta maata. Ohjausryhmä määritteli, että Liikkeelle-kouluttajana toimiminen edellyttää kansanterveys- ja vammaisjärjestökentän sekä soveltavan liikunnan tuntemista. Hakemuksia tuli runsaasti ja kouluttajiksi valikoitui 14 kouluttajaksi haluavaa. Myöhemmin mukaan tuli muutama kouluttaja lisää. Kouluttajille laadittiin Liikkeelle-kouluttajan kouluttajapolku ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle sekä suunniteltiin ja rakennettiin oma wiki-sivusto. Aluksi kouluttajilla oli mahdollisuus joko seurata Liikkeelle-peruskoulutusta tai toimia avustavana kouluttajana. He perehtyivät myös muihin Liikkeelle-koulutusperheen osiin. Päävastuullisina Liikkeelle-kouluttajina verkoston jäsenet toimivat vuodesta 2012 alkaen. Kouluttajat pätevöityivät vähitellen tehtäväänsä ja kartuttivat osaamistaan. Yhdessä sovittiin, että verkostossa pysyminen edellyttää 1 2 Liikkeelle-koulutuksen toteuttamista vuodessa ja kouluttajakoulutuksiin osallistumista. Hankkeen päätyttyä kouluttajakoulutukset pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi. Lisäksi kouluttajilla on mahdollisuus osallistua muihin, yhdessä sovittuihin SoveLin tilaisuuksiin. Yhdistysten liikuntavastaaville haluttiin tehdä käsikirja kertyneistä kokemuksia ja tiedoista. Julkaisu tukee myös kouluttajaverkoston työtä, sillä kirja ja sen sähköinen aineisto toimivat Liikkeelle-koulutusten pohja-aineistona. Käsikirjassa kerrotaan liikuntavastaavan viidestä roolista: liikunnan mahdollistaja, hallitusyhteistyön tekijä, liikunnasta tiedottaja, verkostonkutoja ja kehittäjä. Osoitteeseen on lisäksi koottu muita liikuntavastaavalle hyödyllisiä aineistoja: tietoa liikunnan avustuksista, liikuntatoimintasuunnitelman ja talousarvion mallit, vuosikello, tilastointilomakkeita, turvallisuustietoa sekä erilaisia kyselylomakkeita jäsenistölle. Kirjan liiteaineistot, kuten seurantalomakkeet ja vuosikellopohja ovat tärkeitä liikuntavastaavan apuvälineitä. Tilastointi, tulosten dokumentointi ja pitkäjänteinen suunnittelu ovat tarpeen kunnan ja muiden kumppaneiden kanssa toimiessa. Jatkuvassa itsearvioinnissa käytettiin verkostomenetelmiä. Palautetta kerättiin sekä koulutusten osallistujilta että kouluttajilta. Hanke dokumentoitiin tarkasti, mikä helpottaa sen juurruttamista osaksi perustoimintaa. Hankkeen 8

9 päättyessä kouluttajat arvioivat oman osaamisensa hyväksi ja kokivat verkoston onnistuneen tehtävässään. Myös osallistujat antoivat kouluttajien asiantuntemukselle erinomaisen arvosanan. Verkosto löysi toimivat keinot myös kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen. Sähköinen yhteydenpito ja tapaamiset täydensivät toisiaan. Hanke onnistui päätavoitteessaan muodostaa valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto. Kouluttajaverkoston laajuus, toteutuneiden koulutusten lukumäärä ja saadut palautteet kertovat hankkeen onnistumisesta. Liikkeellekoulutusjärjestelmä on muokkautunut, ja kouluttajia on riittävästi. Jatkossakin koulutusten lähtökohtana ovat yhdistysten tarpeet. Liikunnan merkitys kasvaa edelleen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kouluttajaverkoston muodostavat osaavat ja sitoutuneet alan ammattilaiset eri puolilta Suomea. Verkosto edistää merkittävästi yhdistysten liikuntaa ja tätä kautta yksittäisten ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Paikallisesti on tärkeää jatkaa Liikkeelle-koulutuksia, koska niiden avulla on mahdollista tukea, motivoida ja sitouttaa vapaaehtoisia yhdistysten liikuntaan ja sen kehittämiseen. Koulutukset lisäävät asiantuntijuutta ja liikuntaryhmien määrää. Tämä mahdollistaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntamahdollisuudet. Toimivan palveluverkoston luomisessa tarvitaan myös kolmatta sektoria. Valtakunnallisesti on tärkeää hyödyntää kouluttajaverkoston asiantuntemusta ja huolehtia sen elinvoimaisuudesta. Tärkeää on myös käynnistää soveltavan liikunnan toimenpideohjelma, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää, seurata ja arvioida. Asiasanat: soveltava liikunta, terveyden edistäminen, kansanterveysjärjestö, vammaisjärjestö, paikallisyhdistys, liikuntavastaava, vertaisohjaaja, koulutus 9

10 10 Kuva Mikko Kerttula

11 1 Johdanto Valtakunnallinen visio vuodelle 2020 on, että suomalaiset istuvat nykyistä vähemmän ja liikkuvat enemmän koko elämänkaarensa aikana (Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020). Kunnat ovat avainasemassa tavoiteltaessa liian vähän liikkuvia suomalaisia. Kunnan tehtävä on järjestää liikuntaa erityisesti heille, joita muut palveluntarjoajat eivät tavoita. Tähän kohderyhmään kuuluvat muun muassa liikunnan soveltamista tarvitsevat, syrjäytymisvaarassa olevat, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat sekä kaikki liikuntaharrastusta aloittelevat. (Liikuntalaki /1054.) Kuntien näkökulmasta kansanterveys- ja vammaisyhdistykset muodostavat valtavan liikunnan voimavaran. Monin paikoin kunnan ja yhdistysten yhteistyö onkin jo hyvin tiivistä ja monipuolista. Päävastuu liikunnan järjestämisestä on kunnilla, mutta kolmannen sektorin rooli liikunnan käytännön toteutuksessa tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Kansanterveys- ja vammaisyhdistyksillä on lisäksi oma tärkeä roolinsa sosiaali- ja terveyssektorin ja liikuntapalvelujen välimaastossa, kun kuntoutuksesta siirrytään liikuntapalvelujen puoleen. Yhdistyksissä on soveltavan liikunnan kokemustietoa ja vertaistukea. On siis oletettavissa, että erilaiset kumppanuus-, toiminta- ja avustusmallit kuntien ja yhdistysten välillä yleistyvät ja kehittyvät. Yhdistyksiltä tämä lisääntyvä yhteistyö edellyttää suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, avointa suhtautumista ja aktiivista tiedottamista omista palveluista. Tarvitaan kuvaukset esimerkiksi siitä, millaista liikuntaa yhdistys tarjoaa, miten ryhmiin ilmoittaudutaan ja kuinka ryhmien saavutettavuus toteutuu. Näin kuntalaisten on mahdollista löytää yhdistysten liikuntatarjonta, valita siitä itselleen sopivat osat ja ohjautua palveluiden käyttäjiksi. Kuntien ja yhdistysten yhteistyö mahdollistaa hyvinvoinnin palveluketjujen rakentumisen. Koulutukset ovat yksi keino saattaa toimijat yhteen ja kehittää liikuntaa. Koulutuksista yhdistykset saavat eväitä liikunnan suunnitteluun, tavoitteelliseen toteuttamiseen ja koordinointiin. Samalla liikuntavastaavat oppivat paikallista vaikuttamista ja yhteistyötä keskenään ja kunnan kanssa. SoveLin jäsenjärjestöihin kuuluu lähes eri-ikäistä suomalaista. Heistä valtaosalla on jokin liikkumiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Liikunnan soveltamista tarvitsee nykypäivänä kuitenkin vielä huomattavasti suurempi joukko jopa viidesosa suomalaisista (Alavähälä 2010). SoveLi, sen jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset toteuttavat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 2011 kirjattua tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on mahdollista ainoastaan monipuolisella hallinto-, organisaatio- ja ammatti rajat ylittävällä yhteistyöllä. Myös kolmannen sektorin on oltava tiiviisti mukana. Jotta tavoitteeseen päästään, on vaikutettava moniin asioihin: kulttuuriin, elinympäristöön, olosuhteisiin, tuotteisiin ja rakenteisiin. On varmistettava, että kaikilla väestöryhmillä on riittävästi tietoa ja taitoa terveyttä edistävän elämäntavan pohjaksi. Ihmisiä on tuettava ja kannustettava liikkumaan monipuolisesti. (Terveyttä edistävä liikunta kunnissa, perusraportti 2010.) SoveLin toiminnan tavoitteena strategian mukaisesti on lisätä laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan. SoveLi edistää alan osaamista tarjoamalla laadukkaita koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja yhdessä jäsenjärjestöjensä ja kumppaneidensa kanssa. Kove-hanke toteutui aikana, jolloin liikunnan rakenteet kävivät läpi isoja muutoksia. Liikuntalain uudistaminen alkoi osana pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa Sen toteuttamissuunnitelmaan on kirjattu muun muassa, että liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestel- 11

12 mää kehitetään. Lain uudistamisella halutaan vahvistaa liikunnan asemaa peruspalveluna. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aloittivat valtakunnallisen terveysliikuntastrategian valmistelun. Vuoden 2012 lopussa Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n sekä Kuntoliikuntaliitto ry:n toiminta päättyi erillisinä toimijoina ja ne lähtivät rakentamaan Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:tä. Valon tavoitteena on toimia suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana visionaan Olemme maailman liikkuvin urheilukansa SoveLi seuraa näitä linjauksia ja toteuttaa osaltaan yhteisiä tavoitteita. Kuva Janne Ruotsalainen 12

13 2 Taustatekijät, suunnittelu ja aikataulut SoveLin järjestelmällinen työ soveltavan liikunnan koulutuksen kehittämiseksi jatkui Kove-hankkeessa Opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä hankkeelle terveyttä edistävän liikunnan avustuksista rahoituksen helmikuussa 2011 alkoi projektipäällikön rekrytointi SoveLi-messut hankkeen käynnistäjänä Hankkeen lähtölaukauksena toimivat SoveLi-messut, jotka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyössä toteutettujen messujen idea lähti SoveLin koulutustyöryhmän ajatuksesta tuottaa toimintamalli SoveLin, SoveLin jäsenjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja ammattikorkeakoulujen välille. SoveLimessut-tapahtuman tarkoituksena oli kehittää ja lisätä yhteistyötä niin oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien kuin myös SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen välillä. Ajatuksena oli myös, että messut olisivat samalla kouluttajaverkoston ensimmäinen kokoontuminen, mutta tämä ei aikataulusyistä toteutunut. SoveLi-messut järjestettiin Näytteilleasettajina olivat SoveLin jäsenjärjestöistä 11 järjestöä (Aivoliitto, Hengitys liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Psoriasisliitto Psoriasisförbundet, Suomen CP-liitto, Suomen MS-liitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Parkinsonliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto, Suomen Sydänliitto). Lisäksi toimintaansa esittelivät SOLIA soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta, VAU ry ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Messujen toteutuksesta vastasivat Metropolian innovaatio-opintokokonaisuuden opiskelijat ja opettajat yhdessä SoveLin kanssa. Opiskelijoiden tavoitteena oli harjoitella projektityöskentelyä ja moniammatillisissa ryhmissä toimimista. Samalla he tutustuivat soveltavaan liikuntaan. Järjestöt esittelivät toimintaansa ja opinnäytetyöaiheitaan opiskelijoille. Messujen avulla SoveLi ja Metropolia aloittivat koulutusyhteistyön Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu Pohja aiemmissa hankkeissa Kove-hankkeen lähtökohtina olivat SoveLin strategia ja koulutussuunnitelma sekä aikaisemmat koulutushankkeet. Vuosina toteutettu Virveli Virtaa verkos toihin liikunnasta -hanke (Hölsömäki ym. 2010) pilotti koulutuksineen selvensi yhdistysten liikunta vastaavien ja vertaisohjaajien soveltavan liikunnan koulutustarpeita. Hankkeen aikana suunniteltiin Liikkeelle-peruskoulutusten sisällöt. Jatkosta todettiin, että on tärkeää kehittää alueellisia soveltavan liikunnan koulutuksia, tapaamisia ja tapahtumia. Niihin voisivat osallistua sekä järjestöjen että kuntien edustajat. Vuosina toteutetun Liikunta sopii jokaiselle -hankkeen (Kivimäki ym. 2011) taustana oli havainto, että soveltavan liikunnan koulutusjärjestelmä vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä. Tarvittiin uusia paikallisyhdistysten tarpeista lähteviä koulutuksia. Näiden tarpeiden täsmentämiseksi SoveLi tilasi ulkopuoliselta tutkijalta selvityksen, johon haastateltiin jäsenjärjestöjen liikunnan yhteyshenkilöitä (Puranen 2009). Arvio koulutustarpeista toimi perustana koulutusten kehittämiselle. Hankkeen päättyessä SoveLin koulutustarjonnan muodostivat Liikkeelleperuskoulutus, Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus ja Liikkeelle-virikekoulutus. Koulutuksissa pystyttiin vastaamaan yhdistysten liikuntavastaavien monenlaisiin tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin Kuntaliiton kanssa liikunnan itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä VapaaehtoisITE, liikuntaa. 13

14 Projektipäällikkö aloitti hankesuunnitelman laatimisen ohjausryhmäksi nimetyn SoveLin koulutustyöryhmän kanssa. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 2. SoveLin työntekijät osallistuivat hankkeen eri vaiheisiin. Hankkeen päätavoitteeksi tuli muodostaa kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla on mahdollista entistä paremmin tukea ja edistää kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntaa. Hankkeen osatavoitteet: Kouluttaa verkoston toimijat soveltavan liikunnan kouluttajiksi. Luoda edellytyksiä yhteistyölle ja vuorovaikutukselle kouluttajaverkostossa. Tuottaa kouluttajaopas ja muuta materiaalia koulutustoiminnan tueksi. Vahvistaa kouluttajien osaamista ja kehittää koulutuksia. Juurruttaa SoveLin koulutustarjonta pysyväksi osaksi soveltavan liikunnan koulutuksia. Hankkeen visio: Koulutuksen avulla kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunta kehittyy suunnitelmalliseksi ja laadukkaaksi. Koulutus antaa paikallisyhdistystoimijoille yhä paremmat edellytykset liikuntatoiminnan suunnitteluun ja koordinointiin. Hankkeen alkaessa lähtötilanne: SoveLilla ei ollut kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä palvelevaa soveltavan liikunnan kouluttajaverkostoa, vaan yksittäisiä kouluttajia. Toiminta oli organisoitumatonta ja vaati koordinointia. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry tuotti hankkeen alussa koulutusten sisäpeliosuudet. Sari Kuivas VAUsta opastaa Rovaniemen Reumayhdistyksen Kaisa Mattilaa sisäcurlingissa. Kuva Janne Ruotsalainen 14

15 Hankkeelle tehtiin työkalenteri (liite 1). Siinä kullekin vuodelle annettiin oma tavoitteensa: Vuoden 2011 lopussa kouluttajaverkoston muodostuminen on alkanut. Ensimmäinen kouluttajakoulutus on pidetty. Kouluttajien tueksi on laadittu oppimissuunnitelma ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle. Vuoden 2012 aikana kouluttajaverkosto toteuttaa Liikkeelle- koulutuksia valta kunnallisesti. Muodostetaan kouluttaja rekisteri ja valmistellaan kou luttajaintranetiä. Järjestetään jäsen järjestöjen koulutustoripäivä yhteistyön lisäämiseksi. Julkaistaan Liikkeelle liikunta vastaavan käsikirja ja sen sähköinen osa Vuoden 2013 aikana jokainen kouluttaja on perehtynyt SoveLin toimintakenttään ja koulutustarjontaan, ja hänet on liitetty verkoston jäseneksi. Kouluttajaverkosto ja koulutustarjonta vakiintuvat Arviointi hankkeen onnistumisen tukena Projektipäällikkö laati yhteistyössä ohjausryhmän kanssa arviointisuunnitelman. Menetelmäksi valittiin jatkuva itsearviointi verkostossa (www.jarjestoarviointi.fi/tukea_arviointiin/verkoston_arviointi/tyokalut/). Verkostoarvioinnin todettiin sopivan hyvin hankkeen luonteeseen ja SoveLin toimintakulttuuriin. Kuva Janne Ruotsalainen Ohjausryhmä teki hankkeen riskianalyysin. Alkuvaiheen suurimmaksi uhaksi arvioitiin lisärahoituksen saamisen epävarmuus. Muita merkittäviä riskejä ei havaittu: sitoutuneiden ja motivoituneiden kouluttajien löytäminen tuntui todennäköiseltä. Erilaiset näkemykset hankkeen sisällöstä koettiin rikkaudeksi. Hankkeen hyödyt nähtiin alusta lähtien erittäin suuriksi riskien rinnalla. Ohjausryhmä teki myös analyysin kouluttajaverkoston rakenteesta ja tehtävistä. Verkoston päämääräksi määriteltiin kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukeminen. Näistä lähtökohdista oli hyvä jatkaa hankkeen suunnittelua ja toteuttamista. 15

16 Tilauskoulutusten määrä kasvoi Kove-hankkeen aikana. SoveLin jäsenjärjestöt hyödynsivät räätälöityä koulutuspakettia, ja esimerkiksi Diabetesliitto tilasi useita koulutuksia omille yhdistyksilleen (kuvissa Varalassa pidetty koulutus). Kuvat Rami Marjamäki. 16

17 3 Hankkeen käynnistäminen ja verkoston rakentaminen Suunnittelun jälkeen päästiin rakentamaan verkostoa. Verkoston rakentaminen tapahtui tiedottamisen, alkutilanteen arvion, kouluttajien rekrytoinnin, sähköisen toimintaympäristön ja koulutustarjonnan kehittämisen kautta Tiedottaminen ja arvio alkutilanteesta Viestintä kuului tärkeimpiin keinoihin tukea kouluttajaverkoston syntyä. Tiedottamalla myös lisättiin hankkeen tunnettuutta ja juurrutettiin toimintatapoja sekä hyviä käytäntöjä. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat uutiskirje SoveLi-info, SoveLin verkkosivusto ja Soveli Soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti ja kohdennetut sähköpostiviestit. Lisäksi kumppanit julkaisivat tiedotteita hankkeesta omissa tiedotuskanavissaan. Viestinnän tavoitteita olivat: 1. Tavoittaa soveltavan liikunnan koulutuksen parissa toimivat. 2. Tukea verkoston muodostumista sekä kouluttajien motivoitumista ja sitoutumista. 3. Vahvistaa hankkeen tunnettuutta jäsenjärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. 4. Tiedottaa yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille hankkeen etenemisestä. Hankkeen ydinviesteiksi määriteltiin: SoveLi kokoaa soveltavan liikunnan valtakunnallisen kouluttajaverkoston. Soveltavan liikunnan koulutus tukee kansanterveysja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten soveltavan liikunnan asiantuntijuutta, liikuntaa sekä yhteistyötä yli järjestö- ja yhdistysrajojen. Kouluttajaverkostoa ja SoveLin koulutuksia tarvitaan, sillä muut tahot eivät tarjoa vastaavanlaista koulutusta. Yhdistykset tarvitsevat liikunnan järjestämiseen ja koulutusten toteuttamiseen kunnan tukea. Kuva Mari Männistö 17

18 Turussa pidetty Liikkeelle-virikepäivä kokosi 50 innokasta koulutettavaa Turusta ja sen ympäristökunnista. Kuvat Mari Männistö 18

19 SoveLin kouluttajina jo aiemmin toimineilta kysyttiin, millaista kouluttajaverkostoa heidän mielestään tavoitellaan ja mitä soveltavan liikunnan kouluttajilta vaaditaan. Lisäksi kysyttiin, ovatko he itse edelleen käytettävissä. SoveLin rooli yhteistyöjärjestönä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenjärjestöjen kanssa. Niinpä hankkeen aluksi selvitettiin sähköpostikyselyssä jäsenjärjestöjen liikuntakoulutustarpeita ja kiinnostusta toimia SoveLin kouluttajana. Samalla pyydettiin liikunnan yhteyshenkilöiltä mielipiteitä SoveLin kouluttajaverkostosta, koulutuksista ja yhteistyötahoista. Lisäksi kysyttiin arviota yhdistysten tarvitsemien koulutettujen liikuntavastaavien ja vertaisohjaajien määrästä. omaa osaamistaan. Hakemuksia tuli runsaasti ja kouluttajiksi valikoitui 14 kouluttajaksi haluavaa. Vuoden 2012 aikana mukaan tuli muutama kouluttaja lisää. Kouluttajille suunniteltiin ja rakennettiin osoitteeseen oma wiki-sivusto. Se on sivusto, josta löytyvät kaikki kouluttajien tarvitsemat tiedot ja materiaalit. Kouluttajilla on mahdollisuus lisätä wikiin aineistoja ja wikissä kouluttajat voivat pitää yhteyttä tapaamisten välillä. Käydyt keskustelut ovat kaikkien verkostoon kuuluvien nähtävillä ja kommentoitavissa. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevätkin wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun Kouluttajien rekrytointi ja sähköinen toimintaympäristö Kouluttajiksi haettiin verkostoituvia ja asiantuntevia liikunta-, sosiaali-, terveys- tai muun soveltuvan alan tulevia ja nykyisiä ammattilaisia eri puolilta maata. Ohjausryhmä määritteli, että Liikkeelle-kouluttajana toimiminen edellyttää kansanterveys- ja vammaisjärjestökentän sekä soveltavan liikunnan tuntemista. Kouluttaja omaa joustavuutta, sitoutuneisuutta, valmiutta oppia uutta sekä halua kehittää SoveLin koulutustarjontaa ja 3.3. Koulutustarjonnan kehittäminen SoveLin aiemmissa hankkeissa oli todettu, etteivät valmiit liikunnan koulutusjärjestelmät sovellu suoraan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksille. Liikkeelle-koulutuksista muokkautui toimintamalli, joka vastaa yhdistysten liikuntavastaavien hyvin monenlaisiin ja -tasoisiin koulutustarpeisiin. Kove-hankkeessa Liikkeelle-koulutusperhettä (katso taulukko) muokattiin edelleen. Varsinkin koulutusten sisäl- Kouluttajille suunniteltu oma wiki-sivusto. 19

20 töjä säädettiin tarkasti. Kehittämistä ohjasivat palautteet. Niitä kerättiin koulutuksiin osallistuneilta, kuntien edustajilta ja kouluttajilta itseltään. Alkuvaiheessa yhteistyö Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa oli tiivistä. Vuosina 2011 ja 2012 VAU vastasi Liikkeelle-peruskoulutusten kolmituntisesta Säpinää sisällä -pelisovellusosiosta. SoveLi markkinoi ja valmisteli Liikkeelle-peruskoulutusten toteutuksen yhdessä kuntien kanssa. Kumpikin järjestö huolehti omien kouluttajiensa kuluista, materiaaleista ja jäsenistölle markkinoinnista. Vuoden 2012 lopussa todettiin, ettei VAUn paikallisyhdistysten jäsenistöä ollut osallistunut koulutuksiin toivotulla tavalla. Yhteistyötä päätettiin jatkaa siten, että kouluttamisesta vastaavat jatkossa SoveLin kouluttajaverkostoon kuuluvat. VAU tuottaa koulutuksiin oman materiaalin ja tarvittaessa lainaa välineitä. Kuva Rami Marjamäki 20

21 Liikkeelle-koulutusperheen muodostavat: Liikkeelle-peruskoulutus (14 t) tukee paikallisyhdistysten liikunnan käynnistämistä ja suunnitelmallista toteuttamista. Tässä yhdistyksen liikunnan starttikoulutuksessa osallistujat tutustuvat soveltavan liikunnan paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä keskustelevat liikunnan järjestämisestä. Osallistujat pohtivat oman yhdistyksensä liikuntavastaavan rooleja ja jäsenistön motivoimista liikkumaan. Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus (14 t) auttaa yhdistyksiä kehittämään ja monipuolistamaan liikuntaansa sekä syventämään yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Jatkokoulutus vahvistaa liikuntavastaavien ja vertaisohjaajien osaamista. Osallistujat pohtivat yhteistyömahdollisuuksia muiden yhdistysten, liikuntaseurojen ja kunnan kanssa. Lisäksi käsitellään vaikuttamista, tiedottamista ja turvallisuuskysymyksiä. Liikkeelle-virikepäivä (3 7 t) tarjoaa ideoita yhdistyksen entistä monipuolisempaan liikuntaan. Osallistujat tutustuvat sovellettuihin liikuntalajeihin. Lisäksi keskustellaan erilaisista tavoista toteuttaa yhdistyksen liikuntaa. Liikkeelle-kehittämispäivä (7 t) tarjoaa työkaluja yhdistysliikunnan kehittämiseen ja laadunarviointiin. Osallistujat tutustuvat ITE-itsearviointimenetelmään. Sen avulla he pystyvät analysoimaan yhdistyksensä liikunnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tämän jaon pohjalta lähdettiin suunnittelemaan koulutuskalenteria. Koulutuskalenteri on tärkeä keino kertoa Liikkeelle-koulutuksista. Huomattiin, että potentiaaliset osallistujat on syytä tavoittaa vähintään puoli vuotta ennen koulutusta. Parhaiksi koulutusjaksoiksi havaittiin syys marraskuu ja tammi maaliskuu. Koulutuskalenteri julkaistaan jatkossa osoitteessa Kuva Rami Marjamäki 21

22 Liikkeelle-koulutuksia on järjestetty halki Suomen, Helsingistä Sodankylään. Kuvat Sodankylän Liikkeelle-koulutuksesta Kuvat: Janne Vuojärvi 22

23 4 Kouluttajaverkosto Liikkeellekoulutusten toteuttajiksi Hankkeen kolmannessa vaiheessa kouluttajaverkosto perehtyi tehtäväänsä. He suorittivat ennakko- ja välitehtäviä sekä osallistuivat kouluttajakoulutuksiin. Laadittiin Liikkeelle-kouluttajan kouluttajapolku. 4.1 Kouluttautuminen osaksi verkostoa Kouluttajat jakoivat asiantuntijuuttaan sähköisessä wiki-oppimisympäristössä, ja ennakkotehtävässä he tutustuivat SoveLiin ja sen toimintaympäristöön. Aluksi kouluttajilla oli mahdollisuus joko seurata Liikkeelleperuskoulutusta tai toimia avustavana kouluttajana. He perehtyivät myös muihin Liikkeelle-koulutusperheen osiin. Päävastuullisina Liikkeelle-kouluttajina verkoston jäsenet toimivat vuodesta 2012 alkaen. Hankkeen aikana SoveLi kutsui verkoston jäsenet vuosittain kouluttajakoulutukseen. Näiden päivien tavoitteena oli perehdyttää kouluttajat entistä paremmin soveltavaan liikuntaan ja SoveLi-yhteisöön sekä tukea heidän osaamista. Pajulahti 2011 Ensimmäinen kouluttajakoulutus pidettiin Pajulahdessa. Osallistujat perehtyivät SoveLin toimintaan, jäsenjärjestöihin ja etenkin Liikkeelle-peruskoulutukseen. Takarivissä vasemmalta: Kirsi Forsell, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Virpi Pennanen, Jaana Hoti, Arja Liemula, Sari Kivimäki ja Juha Laukka. Eturivissä Ursula Haapanen, Pirkko Pello, Hanna Järvinen, Arja Palonen, Helena Pietilä ja Sari Pekkala. Heidän lisäkseen Liikkeelle-kouluttajiksi ovat kouluttautuneet Ismo Linnus, Terhi Turunen, Pia Nykänen, Sirpa Kälviäinen ja Erkka Ikonen. 23

24 Varala 2012 Varalan Urheiluopistossa purettiin ensimmäisen kouluttajavuoden kokemuksia. Osallistujat jakoivat hyviä käytäntöjä ja nostivat esiin kehittämiskohteita. Päivien tärkeä anti oli tavata jälleen muita kouluttajia. Vierumäki 2013 Kouluttajaverkostoa oli mukana SoveLin 20-vuotisjuhlavuoden avauksessa ja Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirjan julkaisutilaisuudessa. Takarivissä projektipäällikkö Tinja Saarela, Ismo Linnus, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Terhi Turunen ja Arja Palonen. Eturivissä Sari Kivimäki, Erkka Ikonen, Pirkko Pello ja Hanna Järvinen. Vierumäen tilaisuus oli samalla vuoden 2013 kouluttajakoulutus. 24

25 4.2. Opas Liikkeelle-kouluttajalle Kouluttajat pätevöityivät vähitellen tehtäväänsä ja vahvistivat asiantuntijuuttaan. Kouluttajien tueksi ja yhteisten pelisääntöjen varmistamiseksi laadittiin Opas Liikkeelle-kouluttajalle. Sen tarkoituksena on auttaa kouluttajia menestymään tehtävässään. Oppaassa jäsennetään, miten onnistunut koulutus rakennetaan alusta loppuun. Lisäksi kerrotaan esimerkiksi palkkioista ja koulutusmateriaalien julkaisuoikeuksista. Yhdessä sovittiin, että verkostossa pysyminen edellyttää 1 2 Liikkeelle-koulutuksen toteuttamista vuodessa ja kouluttajakoulutuksiin osallistumista. Hankkeen päätyttyä kouluttajakoulutukset pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi. Lisäksi kouluttajilla on mahdollisuus osallistua muihin, yhdessä sovittuihin SoveLin tilaisuuksiin Liikkeelle-koulutusten toteuttaminen Hankkeen aikana toteutettiin 33 Liikkeelle-koulutusta, joihin osallistui yli 520 henkilöä. Peruskoulutuksia oli 18, jatkokoulutuksia 3, virikekoulutuksia 3 ja jäsenjärjestöjen tilauskoulutuksia 9. Kumppaneina koulutusten toteuttamisessa toimivat muun muassa VAU ry ja kunnat. SoveLi markkinoi koulutuksia aktiivisesti kunnille ja jäsenjärjestöille. Osallistujina oli paitsi SoveLin ja VAUn jäsenyhdistysten ihmisiä myös muita paikallisia toimijoita eläkelaisjärjestöistä ja urheiluseuroista. Liikkeelle-koulutusten tavoitteena on: Vastata paikallisyhdistysten yhteisiin liikuntakoulutusten tarpeisiin. Tukea paikallisyhdistysten liikuntaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikkuminen arjessa mahdollistuu monipuolisesti ja tasavertaisesti. Tukea jäsenjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä tarjoamaan jäsenilleen sopivaa liikuntaa. Saada riittävästi osaavia liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia, joilla on soveltavan liikunnan kokemusasiantuntijuutta. Vahvistaa kuntayhteistyötä ja lisätä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä. Jokaisen koulutuksen suunnittelu lähtee osallistujien tarpeista. Tavoitteet tarkentuvat työn edetessä. Koulutuksen keskiössä ovat nimenomaan osallistujat. He jakavat kokemuksiaan ja tuovat esille tarpeitaan ja kysymyksiään. Koulutuksissa rakennetaan eri näkökantojen pohjalta yhteistä näkemystä liikunnasta ja sen merkityksestä. Koulutuksissa pyritään vastavuoroisuuteen ja avoimuuteen. Käytetyt toimintatavat mahdollistavat aidon vuoropuhelun ja tasavertaisuuden. Kuva: Janne Vuojärvi 25

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan

Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan Soveltava Liikunta SoveLin strategia 2013 2015 Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan 2 Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan Soveltava

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Esitys - SoveLi ry:n esittely - Järjestöjen soveltava liikunta - Kuntien soveltava liikunta - Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 1 Sisältö Johdanto...4 Käsitteet ja arvot...6 Valittu suunta: Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia...8 Missio ja perustehtävä...

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 1 Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 Soveltavan liikunnan julkaisuja 7 ISSN 2341-619X

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina Soveltavan liikunnan julkaisuja 8 1 Lukijalle Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle 1 Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle 2 Sisällysluettelo 1. Selvitystyön tehtävänanto 2 2. Taustaa 2 3. Kyselyn tulokset

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus erikoissuunnittelija ja terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15 A, 40720 Jyväskylä www.likes.fi

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä tuloksia seuratuen seurannasta ja arvioinnista Salla Turpeinen LIKES-tutkimuskeskus LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemusten äärellä koulutusta kokemustoimijuuteen Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija Suomen Nivelyhdistys ry, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän jäsen www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2014. Diasarjaan on koottu kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen keskeisiä liikuntatoiminnan muotoja 2014.

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2014. Diasarjaan on koottu kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen keskeisiä liikuntatoiminnan muotoja 2014. SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2014 Diasarjaan on koottu kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen keskeisiä liikuntatoiminnan muotoja 2014. SoveLin jäsenjärjestöt 2014 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

Urheiluseuran kehittäminen

Urheiluseuran kehittäminen Urheiluseuran kehittäminen seuratuen avulla Havaintoja vuosilta 2013 2016: Hankkeeseen valmistautuminen Janne Pyykönen, Johanna Hentunen, Salla Turpeinen, Miitta Riekki, Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ELÄMÄÄ HOIVAN PIIRISSÄ -VERKOSTOTAPAAMINEN Vanhustyön messut 10.2.2015 Markku Holmi, suunnittelija Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma,

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Ryhmästä lisävoimaa liikuntaharrastuksen aloittamiseen!

Ryhmästä lisävoimaa liikuntaharrastuksen aloittamiseen! Ryhmästä lisävoimaa liikuntaharrastuksen aloittamiseen! Aluesihteeri Veijo Kivistö Aivoliitto ry p. 040 5430 009 sp. veijo.kivisto@aivoliitto.fi Aivoliitto ry Suomen Parkinson-liitto ry Suomen Parkinson-liitto

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen yhteistyö laajenee kärkihankkeessa. Elina Karvinen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti

Voimaa vanhuuteen yhteistyö laajenee kärkihankkeessa. Elina Karvinen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti Voimaa vanhuuteen yhteistyö laajenee kärkihankkeessa Elina Karvinen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti Al Valtakunnalliset järjestökumppanit 2017-1. Aivoliitto ry 2. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Perustaidot kuntoon. Pintaa syvemmälle. Tehtävä kirkkaaksi

Perustaidot kuntoon. Pintaa syvemmälle. Tehtävä kirkkaaksi Monessa kansanterveys- ja vammaisyhdistyksessä toimii jo liikuntavastaava, eli nimetty henkilö, joka vastaa yhdistyksen liikuntatoiminnan kokonaisuudesta. Tämä sähköinen materiaali sekä painettu opas Liikkeelle

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot