KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA"

Transkriptio

1 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti 1

2 2

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylä 2013

4 Kiitos raportin oikoluvusta Mari Vehmaselle, kuvatoimituksesta Heidi Hölsömäelle ja kommentoinnista Anne Taululle, Heidi Hölsömäelle ja Virpi Pennaselle sekä hankkeen ohjausryhmälle. Tinja Saarela Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 ISBN ISSN Ulkoasu Kotisaari Graphic Management Oy Kannen kuva Janne Vuojärvi Paino Kirjapaino Kari Ky 2013 Jakelu Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Lutakonaukio Jyväskylä Copyright Soveltava Liikunta SoveLi ry ja KKI-ohjelma/ LIKES-tutkimuskeskus 2013

5 KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti

6 Jaana Mitikka kokeili puhallustikkaa SoveLi-messuilla. Kuva Sami Perttilä.

7 Sisällys Tiivistelmä 8 1 Johdanto 11 2 Taustatekijät, suunnittelu ja aikataulut SoveLi-messut hankkeen käynnistäjänä Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu Arviointi hankkeen onnistumisen tukena 15 3 Hankkeen käynnistäminen ja verkoston rakentaminen Tiedottaminen ja arvio alkutilanteesta Kouluttajien rekrytointi ja sähköinen toimintaympäristö Koulutustarjonnan kehittäminen 19 4 Kouluttajaverkosto Liikkeelle-koulutusten toteuttajiksi Kouluttautuminen osaksi verkostoa Opas Liikkeelle-kouluttajalle Liikkeelle-koulutusten toteuttaminen 25 5 Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirja Liikuntavastaavan käsikirja ja sähköinen työkirja julkaisuksi Käsikirjan merkitys 30 6 Hankkeen arviointi ja juurruttaminen osaksi SoveLin perustoimintaa Verkoston osaamisen ja toimintakyvyn analysointi Hanke osaksi perustoimintaa Verkoston ylläpitämisen haasteet ja mahdollisuudet 35 7 Johtopäätökset ja suositukset 37 LÄHTEET JA TAUSTA-AINEISTOT 40 LIITTEET 42 Liite 1 Hankkeen työkalenteri 42 Liite 2 Toteuttamiseen osallistuneet 43

8 Tiivistelmä Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksillä on tärkeä rooli liikunnan tarjoajina ja kumppaneina. Näitä yhdistyksiä toimii maassamme tuhansia, ja niistä jokaisella on omat erityispiirteensä. Yhä useammassa yhdistyksessä liikunnasta on tullut merkittävä osa toimintaa. Yhdistykset tarvitsevat liikunnan järjestämiseen tietoa, tukea, ohjausta ja lähtökohdat huomioivia räätälöityjä koulutuksia. Koulutukset ovat SoveLille tärkeä tapa tukea yhdistyksiä ja olla mukana yhdistysten liikunnan kehittämisessä. SoveLin koulutuksia on kehitetty järjestelmällisesti viimeiset kymmenen vuotta. Yhteistyö, Liikkeelle-koulutukset, kehittämishankkeet ja koulutustarvekartoitukset ovat luoneet perustan SoveLin tarjoamille koulutuksille. Järjestelmällinen työ soveltavan liikunnan koulutuksen kehittämiseksi jatkui vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana terveyttä edistävän liikunnan hankkeena. Hankkeen aluksi tehtiin tarkennettu hankesuunnitelma arviointisuunnitelmineen. Verkostoarvioinnin todettiin sopivan hyvin hankkeen luonteeseen ja SoveLin toimintakulttuuriin. Tavoitteena oli muodostaa kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla pystytään yhä paremmin tukemaan ja kehittämään kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntatoimintaa. Hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö. SoveLin koulutustyöryhmä toimi hankkeen ohjausryhmänä. Kouluttajiksi haettiin verkostoituvia ja asiantuntevia liikunta-, sosiaali-, terveys- tai muun soveltuvan alan tulevia ja nykyisiä ammattilaisia eri puolilta maata. Ohjausryhmä määritteli, että Liikkeelle-kouluttajana toimiminen edellyttää kansanterveys- ja vammaisjärjestökentän sekä soveltavan liikunnan tuntemista. Hakemuksia tuli runsaasti ja kouluttajiksi valikoitui 14 kouluttajaksi haluavaa. Myöhemmin mukaan tuli muutama kouluttaja lisää. Kouluttajille laadittiin Liikkeelle-kouluttajan kouluttajapolku ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle sekä suunniteltiin ja rakennettiin oma wiki-sivusto. Aluksi kouluttajilla oli mahdollisuus joko seurata Liikkeelle-peruskoulutusta tai toimia avustavana kouluttajana. He perehtyivät myös muihin Liikkeelle-koulutusperheen osiin. Päävastuullisina Liikkeelle-kouluttajina verkoston jäsenet toimivat vuodesta 2012 alkaen. Kouluttajat pätevöityivät vähitellen tehtäväänsä ja kartuttivat osaamistaan. Yhdessä sovittiin, että verkostossa pysyminen edellyttää 1 2 Liikkeelle-koulutuksen toteuttamista vuodessa ja kouluttajakoulutuksiin osallistumista. Hankkeen päätyttyä kouluttajakoulutukset pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi. Lisäksi kouluttajilla on mahdollisuus osallistua muihin, yhdessä sovittuihin SoveLin tilaisuuksiin. Yhdistysten liikuntavastaaville haluttiin tehdä käsikirja kertyneistä kokemuksia ja tiedoista. Julkaisu tukee myös kouluttajaverkoston työtä, sillä kirja ja sen sähköinen aineisto toimivat Liikkeelle-koulutusten pohja-aineistona. Käsikirjassa kerrotaan liikuntavastaavan viidestä roolista: liikunnan mahdollistaja, hallitusyhteistyön tekijä, liikunnasta tiedottaja, verkostonkutoja ja kehittäjä. Osoitteeseen on lisäksi koottu muita liikuntavastaavalle hyödyllisiä aineistoja: tietoa liikunnan avustuksista, liikuntatoimintasuunnitelman ja talousarvion mallit, vuosikello, tilastointilomakkeita, turvallisuustietoa sekä erilaisia kyselylomakkeita jäsenistölle. Kirjan liiteaineistot, kuten seurantalomakkeet ja vuosikellopohja ovat tärkeitä liikuntavastaavan apuvälineitä. Tilastointi, tulosten dokumentointi ja pitkäjänteinen suunnittelu ovat tarpeen kunnan ja muiden kumppaneiden kanssa toimiessa. Jatkuvassa itsearvioinnissa käytettiin verkostomenetelmiä. Palautetta kerättiin sekä koulutusten osallistujilta että kouluttajilta. Hanke dokumentoitiin tarkasti, mikä helpottaa sen juurruttamista osaksi perustoimintaa. Hankkeen 8

9 päättyessä kouluttajat arvioivat oman osaamisensa hyväksi ja kokivat verkoston onnistuneen tehtävässään. Myös osallistujat antoivat kouluttajien asiantuntemukselle erinomaisen arvosanan. Verkosto löysi toimivat keinot myös kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen. Sähköinen yhteydenpito ja tapaamiset täydensivät toisiaan. Hanke onnistui päätavoitteessaan muodostaa valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto. Kouluttajaverkoston laajuus, toteutuneiden koulutusten lukumäärä ja saadut palautteet kertovat hankkeen onnistumisesta. Liikkeellekoulutusjärjestelmä on muokkautunut, ja kouluttajia on riittävästi. Jatkossakin koulutusten lähtökohtana ovat yhdistysten tarpeet. Liikunnan merkitys kasvaa edelleen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kouluttajaverkoston muodostavat osaavat ja sitoutuneet alan ammattilaiset eri puolilta Suomea. Verkosto edistää merkittävästi yhdistysten liikuntaa ja tätä kautta yksittäisten ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Paikallisesti on tärkeää jatkaa Liikkeelle-koulutuksia, koska niiden avulla on mahdollista tukea, motivoida ja sitouttaa vapaaehtoisia yhdistysten liikuntaan ja sen kehittämiseen. Koulutukset lisäävät asiantuntijuutta ja liikuntaryhmien määrää. Tämä mahdollistaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntamahdollisuudet. Toimivan palveluverkoston luomisessa tarvitaan myös kolmatta sektoria. Valtakunnallisesti on tärkeää hyödyntää kouluttajaverkoston asiantuntemusta ja huolehtia sen elinvoimaisuudesta. Tärkeää on myös käynnistää soveltavan liikunnan toimenpideohjelma, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää, seurata ja arvioida. Asiasanat: soveltava liikunta, terveyden edistäminen, kansanterveysjärjestö, vammaisjärjestö, paikallisyhdistys, liikuntavastaava, vertaisohjaaja, koulutus 9

10 10 Kuva Mikko Kerttula

11 1 Johdanto Valtakunnallinen visio vuodelle 2020 on, että suomalaiset istuvat nykyistä vähemmän ja liikkuvat enemmän koko elämänkaarensa aikana (Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020). Kunnat ovat avainasemassa tavoiteltaessa liian vähän liikkuvia suomalaisia. Kunnan tehtävä on järjestää liikuntaa erityisesti heille, joita muut palveluntarjoajat eivät tavoita. Tähän kohderyhmään kuuluvat muun muassa liikunnan soveltamista tarvitsevat, syrjäytymisvaarassa olevat, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat sekä kaikki liikuntaharrastusta aloittelevat. (Liikuntalaki /1054.) Kuntien näkökulmasta kansanterveys- ja vammaisyhdistykset muodostavat valtavan liikunnan voimavaran. Monin paikoin kunnan ja yhdistysten yhteistyö onkin jo hyvin tiivistä ja monipuolista. Päävastuu liikunnan järjestämisestä on kunnilla, mutta kolmannen sektorin rooli liikunnan käytännön toteutuksessa tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Kansanterveys- ja vammaisyhdistyksillä on lisäksi oma tärkeä roolinsa sosiaali- ja terveyssektorin ja liikuntapalvelujen välimaastossa, kun kuntoutuksesta siirrytään liikuntapalvelujen puoleen. Yhdistyksissä on soveltavan liikunnan kokemustietoa ja vertaistukea. On siis oletettavissa, että erilaiset kumppanuus-, toiminta- ja avustusmallit kuntien ja yhdistysten välillä yleistyvät ja kehittyvät. Yhdistyksiltä tämä lisääntyvä yhteistyö edellyttää suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, avointa suhtautumista ja aktiivista tiedottamista omista palveluista. Tarvitaan kuvaukset esimerkiksi siitä, millaista liikuntaa yhdistys tarjoaa, miten ryhmiin ilmoittaudutaan ja kuinka ryhmien saavutettavuus toteutuu. Näin kuntalaisten on mahdollista löytää yhdistysten liikuntatarjonta, valita siitä itselleen sopivat osat ja ohjautua palveluiden käyttäjiksi. Kuntien ja yhdistysten yhteistyö mahdollistaa hyvinvoinnin palveluketjujen rakentumisen. Koulutukset ovat yksi keino saattaa toimijat yhteen ja kehittää liikuntaa. Koulutuksista yhdistykset saavat eväitä liikunnan suunnitteluun, tavoitteelliseen toteuttamiseen ja koordinointiin. Samalla liikuntavastaavat oppivat paikallista vaikuttamista ja yhteistyötä keskenään ja kunnan kanssa. SoveLin jäsenjärjestöihin kuuluu lähes eri-ikäistä suomalaista. Heistä valtaosalla on jokin liikkumiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Liikunnan soveltamista tarvitsee nykypäivänä kuitenkin vielä huomattavasti suurempi joukko jopa viidesosa suomalaisista (Alavähälä 2010). SoveLi, sen jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset toteuttavat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 2011 kirjattua tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on mahdollista ainoastaan monipuolisella hallinto-, organisaatio- ja ammatti rajat ylittävällä yhteistyöllä. Myös kolmannen sektorin on oltava tiiviisti mukana. Jotta tavoitteeseen päästään, on vaikutettava moniin asioihin: kulttuuriin, elinympäristöön, olosuhteisiin, tuotteisiin ja rakenteisiin. On varmistettava, että kaikilla väestöryhmillä on riittävästi tietoa ja taitoa terveyttä edistävän elämäntavan pohjaksi. Ihmisiä on tuettava ja kannustettava liikkumaan monipuolisesti. (Terveyttä edistävä liikunta kunnissa, perusraportti 2010.) SoveLin toiminnan tavoitteena strategian mukaisesti on lisätä laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan. SoveLi edistää alan osaamista tarjoamalla laadukkaita koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja yhdessä jäsenjärjestöjensä ja kumppaneidensa kanssa. Kove-hanke toteutui aikana, jolloin liikunnan rakenteet kävivät läpi isoja muutoksia. Liikuntalain uudistaminen alkoi osana pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa Sen toteuttamissuunnitelmaan on kirjattu muun muassa, että liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestel- 11

12 mää kehitetään. Lain uudistamisella halutaan vahvistaa liikunnan asemaa peruspalveluna. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aloittivat valtakunnallisen terveysliikuntastrategian valmistelun. Vuoden 2012 lopussa Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n sekä Kuntoliikuntaliitto ry:n toiminta päättyi erillisinä toimijoina ja ne lähtivät rakentamaan Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:tä. Valon tavoitteena on toimia suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana visionaan Olemme maailman liikkuvin urheilukansa SoveLi seuraa näitä linjauksia ja toteuttaa osaltaan yhteisiä tavoitteita. Kuva Janne Ruotsalainen 12

13 2 Taustatekijät, suunnittelu ja aikataulut SoveLin järjestelmällinen työ soveltavan liikunnan koulutuksen kehittämiseksi jatkui Kove-hankkeessa Opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä hankkeelle terveyttä edistävän liikunnan avustuksista rahoituksen helmikuussa 2011 alkoi projektipäällikön rekrytointi SoveLi-messut hankkeen käynnistäjänä Hankkeen lähtölaukauksena toimivat SoveLi-messut, jotka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyössä toteutettujen messujen idea lähti SoveLin koulutustyöryhmän ajatuksesta tuottaa toimintamalli SoveLin, SoveLin jäsenjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja ammattikorkeakoulujen välille. SoveLimessut-tapahtuman tarkoituksena oli kehittää ja lisätä yhteistyötä niin oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien kuin myös SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen välillä. Ajatuksena oli myös, että messut olisivat samalla kouluttajaverkoston ensimmäinen kokoontuminen, mutta tämä ei aikataulusyistä toteutunut. SoveLi-messut järjestettiin Näytteilleasettajina olivat SoveLin jäsenjärjestöistä 11 järjestöä (Aivoliitto, Hengitys liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Psoriasisliitto Psoriasisförbundet, Suomen CP-liitto, Suomen MS-liitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Parkinsonliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto, Suomen Sydänliitto). Lisäksi toimintaansa esittelivät SOLIA soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta, VAU ry ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Messujen toteutuksesta vastasivat Metropolian innovaatio-opintokokonaisuuden opiskelijat ja opettajat yhdessä SoveLin kanssa. Opiskelijoiden tavoitteena oli harjoitella projektityöskentelyä ja moniammatillisissa ryhmissä toimimista. Samalla he tutustuivat soveltavaan liikuntaan. Järjestöt esittelivät toimintaansa ja opinnäytetyöaiheitaan opiskelijoille. Messujen avulla SoveLi ja Metropolia aloittivat koulutusyhteistyön Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu Pohja aiemmissa hankkeissa Kove-hankkeen lähtökohtina olivat SoveLin strategia ja koulutussuunnitelma sekä aikaisemmat koulutushankkeet. Vuosina toteutettu Virveli Virtaa verkos toihin liikunnasta -hanke (Hölsömäki ym. 2010) pilotti koulutuksineen selvensi yhdistysten liikunta vastaavien ja vertaisohjaajien soveltavan liikunnan koulutustarpeita. Hankkeen aikana suunniteltiin Liikkeelle-peruskoulutusten sisällöt. Jatkosta todettiin, että on tärkeää kehittää alueellisia soveltavan liikunnan koulutuksia, tapaamisia ja tapahtumia. Niihin voisivat osallistua sekä järjestöjen että kuntien edustajat. Vuosina toteutetun Liikunta sopii jokaiselle -hankkeen (Kivimäki ym. 2011) taustana oli havainto, että soveltavan liikunnan koulutusjärjestelmä vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä. Tarvittiin uusia paikallisyhdistysten tarpeista lähteviä koulutuksia. Näiden tarpeiden täsmentämiseksi SoveLi tilasi ulkopuoliselta tutkijalta selvityksen, johon haastateltiin jäsenjärjestöjen liikunnan yhteyshenkilöitä (Puranen 2009). Arvio koulutustarpeista toimi perustana koulutusten kehittämiselle. Hankkeen päättyessä SoveLin koulutustarjonnan muodostivat Liikkeelleperuskoulutus, Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus ja Liikkeelle-virikekoulutus. Koulutuksissa pystyttiin vastaamaan yhdistysten liikuntavastaavien monenlaisiin tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin Kuntaliiton kanssa liikunnan itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä VapaaehtoisITE, liikuntaa. 13

14 Projektipäällikkö aloitti hankesuunnitelman laatimisen ohjausryhmäksi nimetyn SoveLin koulutustyöryhmän kanssa. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 2. SoveLin työntekijät osallistuivat hankkeen eri vaiheisiin. Hankkeen päätavoitteeksi tuli muodostaa kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla on mahdollista entistä paremmin tukea ja edistää kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntaa. Hankkeen osatavoitteet: Kouluttaa verkoston toimijat soveltavan liikunnan kouluttajiksi. Luoda edellytyksiä yhteistyölle ja vuorovaikutukselle kouluttajaverkostossa. Tuottaa kouluttajaopas ja muuta materiaalia koulutustoiminnan tueksi. Vahvistaa kouluttajien osaamista ja kehittää koulutuksia. Juurruttaa SoveLin koulutustarjonta pysyväksi osaksi soveltavan liikunnan koulutuksia. Hankkeen visio: Koulutuksen avulla kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunta kehittyy suunnitelmalliseksi ja laadukkaaksi. Koulutus antaa paikallisyhdistystoimijoille yhä paremmat edellytykset liikuntatoiminnan suunnitteluun ja koordinointiin. Hankkeen alkaessa lähtötilanne: SoveLilla ei ollut kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä palvelevaa soveltavan liikunnan kouluttajaverkostoa, vaan yksittäisiä kouluttajia. Toiminta oli organisoitumatonta ja vaati koordinointia. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry tuotti hankkeen alussa koulutusten sisäpeliosuudet. Sari Kuivas VAUsta opastaa Rovaniemen Reumayhdistyksen Kaisa Mattilaa sisäcurlingissa. Kuva Janne Ruotsalainen 14

15 Hankkeelle tehtiin työkalenteri (liite 1). Siinä kullekin vuodelle annettiin oma tavoitteensa: Vuoden 2011 lopussa kouluttajaverkoston muodostuminen on alkanut. Ensimmäinen kouluttajakoulutus on pidetty. Kouluttajien tueksi on laadittu oppimissuunnitelma ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle. Vuoden 2012 aikana kouluttajaverkosto toteuttaa Liikkeelle- koulutuksia valta kunnallisesti. Muodostetaan kouluttaja rekisteri ja valmistellaan kou luttajaintranetiä. Järjestetään jäsen järjestöjen koulutustoripäivä yhteistyön lisäämiseksi. Julkaistaan Liikkeelle liikunta vastaavan käsikirja ja sen sähköinen osa Vuoden 2013 aikana jokainen kouluttaja on perehtynyt SoveLin toimintakenttään ja koulutustarjontaan, ja hänet on liitetty verkoston jäseneksi. Kouluttajaverkosto ja koulutustarjonta vakiintuvat Arviointi hankkeen onnistumisen tukena Projektipäällikkö laati yhteistyössä ohjausryhmän kanssa arviointisuunnitelman. Menetelmäksi valittiin jatkuva itsearviointi verkostossa (www.jarjestoarviointi.fi/tukea_arviointiin/verkoston_arviointi/tyokalut/). Verkostoarvioinnin todettiin sopivan hyvin hankkeen luonteeseen ja SoveLin toimintakulttuuriin. Kuva Janne Ruotsalainen Ohjausryhmä teki hankkeen riskianalyysin. Alkuvaiheen suurimmaksi uhaksi arvioitiin lisärahoituksen saamisen epävarmuus. Muita merkittäviä riskejä ei havaittu: sitoutuneiden ja motivoituneiden kouluttajien löytäminen tuntui todennäköiseltä. Erilaiset näkemykset hankkeen sisällöstä koettiin rikkaudeksi. Hankkeen hyödyt nähtiin alusta lähtien erittäin suuriksi riskien rinnalla. Ohjausryhmä teki myös analyysin kouluttajaverkoston rakenteesta ja tehtävistä. Verkoston päämääräksi määriteltiin kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukeminen. Näistä lähtökohdista oli hyvä jatkaa hankkeen suunnittelua ja toteuttamista. 15

16 Tilauskoulutusten määrä kasvoi Kove-hankkeen aikana. SoveLin jäsenjärjestöt hyödynsivät räätälöityä koulutuspakettia, ja esimerkiksi Diabetesliitto tilasi useita koulutuksia omille yhdistyksilleen (kuvissa Varalassa pidetty koulutus). Kuvat Rami Marjamäki. 16

17 3 Hankkeen käynnistäminen ja verkoston rakentaminen Suunnittelun jälkeen päästiin rakentamaan verkostoa. Verkoston rakentaminen tapahtui tiedottamisen, alkutilanteen arvion, kouluttajien rekrytoinnin, sähköisen toimintaympäristön ja koulutustarjonnan kehittämisen kautta Tiedottaminen ja arvio alkutilanteesta Viestintä kuului tärkeimpiin keinoihin tukea kouluttajaverkoston syntyä. Tiedottamalla myös lisättiin hankkeen tunnettuutta ja juurrutettiin toimintatapoja sekä hyviä käytäntöjä. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat uutiskirje SoveLi-info, SoveLin verkkosivusto ja Soveli Soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti ja kohdennetut sähköpostiviestit. Lisäksi kumppanit julkaisivat tiedotteita hankkeesta omissa tiedotuskanavissaan. Viestinnän tavoitteita olivat: 1. Tavoittaa soveltavan liikunnan koulutuksen parissa toimivat. 2. Tukea verkoston muodostumista sekä kouluttajien motivoitumista ja sitoutumista. 3. Vahvistaa hankkeen tunnettuutta jäsenjärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. 4. Tiedottaa yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille hankkeen etenemisestä. Hankkeen ydinviesteiksi määriteltiin: SoveLi kokoaa soveltavan liikunnan valtakunnallisen kouluttajaverkoston. Soveltavan liikunnan koulutus tukee kansanterveysja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten soveltavan liikunnan asiantuntijuutta, liikuntaa sekä yhteistyötä yli järjestö- ja yhdistysrajojen. Kouluttajaverkostoa ja SoveLin koulutuksia tarvitaan, sillä muut tahot eivät tarjoa vastaavanlaista koulutusta. Yhdistykset tarvitsevat liikunnan järjestämiseen ja koulutusten toteuttamiseen kunnan tukea. Kuva Mari Männistö 17

18 Turussa pidetty Liikkeelle-virikepäivä kokosi 50 innokasta koulutettavaa Turusta ja sen ympäristökunnista. Kuvat Mari Männistö 18

19 SoveLin kouluttajina jo aiemmin toimineilta kysyttiin, millaista kouluttajaverkostoa heidän mielestään tavoitellaan ja mitä soveltavan liikunnan kouluttajilta vaaditaan. Lisäksi kysyttiin, ovatko he itse edelleen käytettävissä. SoveLin rooli yhteistyöjärjestönä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenjärjestöjen kanssa. Niinpä hankkeen aluksi selvitettiin sähköpostikyselyssä jäsenjärjestöjen liikuntakoulutustarpeita ja kiinnostusta toimia SoveLin kouluttajana. Samalla pyydettiin liikunnan yhteyshenkilöiltä mielipiteitä SoveLin kouluttajaverkostosta, koulutuksista ja yhteistyötahoista. Lisäksi kysyttiin arviota yhdistysten tarvitsemien koulutettujen liikuntavastaavien ja vertaisohjaajien määrästä. omaa osaamistaan. Hakemuksia tuli runsaasti ja kouluttajiksi valikoitui 14 kouluttajaksi haluavaa. Vuoden 2012 aikana mukaan tuli muutama kouluttaja lisää. Kouluttajille suunniteltiin ja rakennettiin osoitteeseen oma wiki-sivusto. Se on sivusto, josta löytyvät kaikki kouluttajien tarvitsemat tiedot ja materiaalit. Kouluttajilla on mahdollisuus lisätä wikiin aineistoja ja wikissä kouluttajat voivat pitää yhteyttä tapaamisten välillä. Käydyt keskustelut ovat kaikkien verkostoon kuuluvien nähtävillä ja kommentoitavissa. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevätkin wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun Kouluttajien rekrytointi ja sähköinen toimintaympäristö Kouluttajiksi haettiin verkostoituvia ja asiantuntevia liikunta-, sosiaali-, terveys- tai muun soveltuvan alan tulevia ja nykyisiä ammattilaisia eri puolilta maata. Ohjausryhmä määritteli, että Liikkeelle-kouluttajana toimiminen edellyttää kansanterveys- ja vammaisjärjestökentän sekä soveltavan liikunnan tuntemista. Kouluttaja omaa joustavuutta, sitoutuneisuutta, valmiutta oppia uutta sekä halua kehittää SoveLin koulutustarjontaa ja 3.3. Koulutustarjonnan kehittäminen SoveLin aiemmissa hankkeissa oli todettu, etteivät valmiit liikunnan koulutusjärjestelmät sovellu suoraan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksille. Liikkeelle-koulutuksista muokkautui toimintamalli, joka vastaa yhdistysten liikuntavastaavien hyvin monenlaisiin ja -tasoisiin koulutustarpeisiin. Kove-hankkeessa Liikkeelle-koulutusperhettä (katso taulukko) muokattiin edelleen. Varsinkin koulutusten sisäl- Kouluttajille suunniteltu oma wiki-sivusto. 19

20 töjä säädettiin tarkasti. Kehittämistä ohjasivat palautteet. Niitä kerättiin koulutuksiin osallistuneilta, kuntien edustajilta ja kouluttajilta itseltään. Alkuvaiheessa yhteistyö Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa oli tiivistä. Vuosina 2011 ja 2012 VAU vastasi Liikkeelle-peruskoulutusten kolmituntisesta Säpinää sisällä -pelisovellusosiosta. SoveLi markkinoi ja valmisteli Liikkeelle-peruskoulutusten toteutuksen yhdessä kuntien kanssa. Kumpikin järjestö huolehti omien kouluttajiensa kuluista, materiaaleista ja jäsenistölle markkinoinnista. Vuoden 2012 lopussa todettiin, ettei VAUn paikallisyhdistysten jäsenistöä ollut osallistunut koulutuksiin toivotulla tavalla. Yhteistyötä päätettiin jatkaa siten, että kouluttamisesta vastaavat jatkossa SoveLin kouluttajaverkostoon kuuluvat. VAU tuottaa koulutuksiin oman materiaalin ja tarvittaessa lainaa välineitä. Kuva Rami Marjamäki 20

21 Liikkeelle-koulutusperheen muodostavat: Liikkeelle-peruskoulutus (14 t) tukee paikallisyhdistysten liikunnan käynnistämistä ja suunnitelmallista toteuttamista. Tässä yhdistyksen liikunnan starttikoulutuksessa osallistujat tutustuvat soveltavan liikunnan paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä keskustelevat liikunnan järjestämisestä. Osallistujat pohtivat oman yhdistyksensä liikuntavastaavan rooleja ja jäsenistön motivoimista liikkumaan. Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus (14 t) auttaa yhdistyksiä kehittämään ja monipuolistamaan liikuntaansa sekä syventämään yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Jatkokoulutus vahvistaa liikuntavastaavien ja vertaisohjaajien osaamista. Osallistujat pohtivat yhteistyömahdollisuuksia muiden yhdistysten, liikuntaseurojen ja kunnan kanssa. Lisäksi käsitellään vaikuttamista, tiedottamista ja turvallisuuskysymyksiä. Liikkeelle-virikepäivä (3 7 t) tarjoaa ideoita yhdistyksen entistä monipuolisempaan liikuntaan. Osallistujat tutustuvat sovellettuihin liikuntalajeihin. Lisäksi keskustellaan erilaisista tavoista toteuttaa yhdistyksen liikuntaa. Liikkeelle-kehittämispäivä (7 t) tarjoaa työkaluja yhdistysliikunnan kehittämiseen ja laadunarviointiin. Osallistujat tutustuvat ITE-itsearviointimenetelmään. Sen avulla he pystyvät analysoimaan yhdistyksensä liikunnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tämän jaon pohjalta lähdettiin suunnittelemaan koulutuskalenteria. Koulutuskalenteri on tärkeä keino kertoa Liikkeelle-koulutuksista. Huomattiin, että potentiaaliset osallistujat on syytä tavoittaa vähintään puoli vuotta ennen koulutusta. Parhaiksi koulutusjaksoiksi havaittiin syys marraskuu ja tammi maaliskuu. Koulutuskalenteri julkaistaan jatkossa osoitteessa Kuva Rami Marjamäki 21

22 Liikkeelle-koulutuksia on järjestetty halki Suomen, Helsingistä Sodankylään. Kuvat Sodankylän Liikkeelle-koulutuksesta Kuvat: Janne Vuojärvi 22

23 4 Kouluttajaverkosto Liikkeellekoulutusten toteuttajiksi Hankkeen kolmannessa vaiheessa kouluttajaverkosto perehtyi tehtäväänsä. He suorittivat ennakko- ja välitehtäviä sekä osallistuivat kouluttajakoulutuksiin. Laadittiin Liikkeelle-kouluttajan kouluttajapolku. 4.1 Kouluttautuminen osaksi verkostoa Kouluttajat jakoivat asiantuntijuuttaan sähköisessä wiki-oppimisympäristössä, ja ennakkotehtävässä he tutustuivat SoveLiin ja sen toimintaympäristöön. Aluksi kouluttajilla oli mahdollisuus joko seurata Liikkeelleperuskoulutusta tai toimia avustavana kouluttajana. He perehtyivät myös muihin Liikkeelle-koulutusperheen osiin. Päävastuullisina Liikkeelle-kouluttajina verkoston jäsenet toimivat vuodesta 2012 alkaen. Hankkeen aikana SoveLi kutsui verkoston jäsenet vuosittain kouluttajakoulutukseen. Näiden päivien tavoitteena oli perehdyttää kouluttajat entistä paremmin soveltavaan liikuntaan ja SoveLi-yhteisöön sekä tukea heidän osaamista. Pajulahti 2011 Ensimmäinen kouluttajakoulutus pidettiin Pajulahdessa. Osallistujat perehtyivät SoveLin toimintaan, jäsenjärjestöihin ja etenkin Liikkeelle-peruskoulutukseen. Takarivissä vasemmalta: Kirsi Forsell, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Virpi Pennanen, Jaana Hoti, Arja Liemula, Sari Kivimäki ja Juha Laukka. Eturivissä Ursula Haapanen, Pirkko Pello, Hanna Järvinen, Arja Palonen, Helena Pietilä ja Sari Pekkala. Heidän lisäkseen Liikkeelle-kouluttajiksi ovat kouluttautuneet Ismo Linnus, Terhi Turunen, Pia Nykänen, Sirpa Kälviäinen ja Erkka Ikonen. 23

24 Varala 2012 Varalan Urheiluopistossa purettiin ensimmäisen kouluttajavuoden kokemuksia. Osallistujat jakoivat hyviä käytäntöjä ja nostivat esiin kehittämiskohteita. Päivien tärkeä anti oli tavata jälleen muita kouluttajia. Vierumäki 2013 Kouluttajaverkostoa oli mukana SoveLin 20-vuotisjuhlavuoden avauksessa ja Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirjan julkaisutilaisuudessa. Takarivissä projektipäällikkö Tinja Saarela, Ismo Linnus, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Terhi Turunen ja Arja Palonen. Eturivissä Sari Kivimäki, Erkka Ikonen, Pirkko Pello ja Hanna Järvinen. Vierumäen tilaisuus oli samalla vuoden 2013 kouluttajakoulutus. 24

25 4.2. Opas Liikkeelle-kouluttajalle Kouluttajat pätevöityivät vähitellen tehtäväänsä ja vahvistivat asiantuntijuuttaan. Kouluttajien tueksi ja yhteisten pelisääntöjen varmistamiseksi laadittiin Opas Liikkeelle-kouluttajalle. Sen tarkoituksena on auttaa kouluttajia menestymään tehtävässään. Oppaassa jäsennetään, miten onnistunut koulutus rakennetaan alusta loppuun. Lisäksi kerrotaan esimerkiksi palkkioista ja koulutusmateriaalien julkaisuoikeuksista. Yhdessä sovittiin, että verkostossa pysyminen edellyttää 1 2 Liikkeelle-koulutuksen toteuttamista vuodessa ja kouluttajakoulutuksiin osallistumista. Hankkeen päätyttyä kouluttajakoulutukset pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi. Lisäksi kouluttajilla on mahdollisuus osallistua muihin, yhdessä sovittuihin SoveLin tilaisuuksiin Liikkeelle-koulutusten toteuttaminen Hankkeen aikana toteutettiin 33 Liikkeelle-koulutusta, joihin osallistui yli 520 henkilöä. Peruskoulutuksia oli 18, jatkokoulutuksia 3, virikekoulutuksia 3 ja jäsenjärjestöjen tilauskoulutuksia 9. Kumppaneina koulutusten toteuttamisessa toimivat muun muassa VAU ry ja kunnat. SoveLi markkinoi koulutuksia aktiivisesti kunnille ja jäsenjärjestöille. Osallistujina oli paitsi SoveLin ja VAUn jäsenyhdistysten ihmisiä myös muita paikallisia toimijoita eläkelaisjärjestöistä ja urheiluseuroista. Liikkeelle-koulutusten tavoitteena on: Vastata paikallisyhdistysten yhteisiin liikuntakoulutusten tarpeisiin. Tukea paikallisyhdistysten liikuntaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikkuminen arjessa mahdollistuu monipuolisesti ja tasavertaisesti. Tukea jäsenjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä tarjoamaan jäsenilleen sopivaa liikuntaa. Saada riittävästi osaavia liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia, joilla on soveltavan liikunnan kokemusasiantuntijuutta. Vahvistaa kuntayhteistyötä ja lisätä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä. Jokaisen koulutuksen suunnittelu lähtee osallistujien tarpeista. Tavoitteet tarkentuvat työn edetessä. Koulutuksen keskiössä ovat nimenomaan osallistujat. He jakavat kokemuksiaan ja tuovat esille tarpeitaan ja kysymyksiään. Koulutuksissa rakennetaan eri näkökantojen pohjalta yhteistä näkemystä liikunnasta ja sen merkityksestä. Koulutuksissa pyritään vastavuoroisuuteen ja avoimuuteen. Käytetyt toimintatavat mahdollistavat aidon vuoropuhelun ja tasavertaisuuden. Kuva: Janne Vuojärvi 25

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 1 Sisältö Johdanto...4 Käsitteet ja arvot...6 Valittu suunta: Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia...8 Missio ja perustehtävä...

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina Soveltavan liikunnan julkaisuja 8 1 Lukijalle Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus erikoissuunnittelija ja terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15 A, 40720 Jyväskylä www.likes.fi

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Urheiluseuran kehittäminen

Urheiluseuran kehittäminen Urheiluseuran kehittäminen seuratuen avulla Havaintoja vuosilta 2013 2016: Hankkeeseen valmistautuminen Janne Pyykönen, Johanna Hentunen, Salla Turpeinen, Miitta Riekki, Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 31.10.2016

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Mikko Vähäniitty Soveltava liikunta SoveLi ry On saanut kunnian toimia Liiku terveemmäksi 2013-vuoden vastuutahona kiitokset siitä neuvottelukunnalle! Teemamme on ollut

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot