KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA"

Transkriptio

1 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti 1

2 2

3 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Jyväskylä 2013

4 Kiitos raportin oikoluvusta Mari Vehmaselle, kuvatoimituksesta Heidi Hölsömäelle ja kommentoinnista Anne Taululle, Heidi Hölsömäelle ja Virpi Pennaselle sekä hankkeen ohjausryhmälle. Tinja Saarela Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 ISBN ISSN Ulkoasu Kotisaari Graphic Management Oy Kannen kuva Janne Vuojärvi Paino Kirjapaino Kari Ky 2013 Jakelu Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Lutakonaukio Jyväskylä Copyright Soveltava Liikunta SoveLi ry ja KKI-ohjelma/ LIKES-tutkimuskeskus 2013

5 KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen loppuraportti

6 Jaana Mitikka kokeili puhallustikkaa SoveLi-messuilla. Kuva Sami Perttilä.

7 Sisällys Tiivistelmä 8 1 Johdanto 11 2 Taustatekijät, suunnittelu ja aikataulut SoveLi-messut hankkeen käynnistäjänä Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu Arviointi hankkeen onnistumisen tukena 15 3 Hankkeen käynnistäminen ja verkoston rakentaminen Tiedottaminen ja arvio alkutilanteesta Kouluttajien rekrytointi ja sähköinen toimintaympäristö Koulutustarjonnan kehittäminen 19 4 Kouluttajaverkosto Liikkeelle-koulutusten toteuttajiksi Kouluttautuminen osaksi verkostoa Opas Liikkeelle-kouluttajalle Liikkeelle-koulutusten toteuttaminen 25 5 Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirja Liikuntavastaavan käsikirja ja sähköinen työkirja julkaisuksi Käsikirjan merkitys 30 6 Hankkeen arviointi ja juurruttaminen osaksi SoveLin perustoimintaa Verkoston osaamisen ja toimintakyvyn analysointi Hanke osaksi perustoimintaa Verkoston ylläpitämisen haasteet ja mahdollisuudet 35 7 Johtopäätökset ja suositukset 37 LÄHTEET JA TAUSTA-AINEISTOT 40 LIITTEET 42 Liite 1 Hankkeen työkalenteri 42 Liite 2 Toteuttamiseen osallistuneet 43

8 Tiivistelmä Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksillä on tärkeä rooli liikunnan tarjoajina ja kumppaneina. Näitä yhdistyksiä toimii maassamme tuhansia, ja niistä jokaisella on omat erityispiirteensä. Yhä useammassa yhdistyksessä liikunnasta on tullut merkittävä osa toimintaa. Yhdistykset tarvitsevat liikunnan järjestämiseen tietoa, tukea, ohjausta ja lähtökohdat huomioivia räätälöityjä koulutuksia. Koulutukset ovat SoveLille tärkeä tapa tukea yhdistyksiä ja olla mukana yhdistysten liikunnan kehittämisessä. SoveLin koulutuksia on kehitetty järjestelmällisesti viimeiset kymmenen vuotta. Yhteistyö, Liikkeelle-koulutukset, kehittämishankkeet ja koulutustarvekartoitukset ovat luoneet perustan SoveLin tarjoamille koulutuksille. Järjestelmällinen työ soveltavan liikunnan koulutuksen kehittämiseksi jatkui vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana terveyttä edistävän liikunnan hankkeena. Hankkeen aluksi tehtiin tarkennettu hankesuunnitelma arviointisuunnitelmineen. Verkostoarvioinnin todettiin sopivan hyvin hankkeen luonteeseen ja SoveLin toimintakulttuuriin. Tavoitteena oli muodostaa kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla pystytään yhä paremmin tukemaan ja kehittämään kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntatoimintaa. Hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö. SoveLin koulutustyöryhmä toimi hankkeen ohjausryhmänä. Kouluttajiksi haettiin verkostoituvia ja asiantuntevia liikunta-, sosiaali-, terveys- tai muun soveltuvan alan tulevia ja nykyisiä ammattilaisia eri puolilta maata. Ohjausryhmä määritteli, että Liikkeelle-kouluttajana toimiminen edellyttää kansanterveys- ja vammaisjärjestökentän sekä soveltavan liikunnan tuntemista. Hakemuksia tuli runsaasti ja kouluttajiksi valikoitui 14 kouluttajaksi haluavaa. Myöhemmin mukaan tuli muutama kouluttaja lisää. Kouluttajille laadittiin Liikkeelle-kouluttajan kouluttajapolku ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle sekä suunniteltiin ja rakennettiin oma wiki-sivusto. Aluksi kouluttajilla oli mahdollisuus joko seurata Liikkeelle-peruskoulutusta tai toimia avustavana kouluttajana. He perehtyivät myös muihin Liikkeelle-koulutusperheen osiin. Päävastuullisina Liikkeelle-kouluttajina verkoston jäsenet toimivat vuodesta 2012 alkaen. Kouluttajat pätevöityivät vähitellen tehtäväänsä ja kartuttivat osaamistaan. Yhdessä sovittiin, että verkostossa pysyminen edellyttää 1 2 Liikkeelle-koulutuksen toteuttamista vuodessa ja kouluttajakoulutuksiin osallistumista. Hankkeen päätyttyä kouluttajakoulutukset pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi. Lisäksi kouluttajilla on mahdollisuus osallistua muihin, yhdessä sovittuihin SoveLin tilaisuuksiin. Yhdistysten liikuntavastaaville haluttiin tehdä käsikirja kertyneistä kokemuksia ja tiedoista. Julkaisu tukee myös kouluttajaverkoston työtä, sillä kirja ja sen sähköinen aineisto toimivat Liikkeelle-koulutusten pohja-aineistona. Käsikirjassa kerrotaan liikuntavastaavan viidestä roolista: liikunnan mahdollistaja, hallitusyhteistyön tekijä, liikunnasta tiedottaja, verkostonkutoja ja kehittäjä. Osoitteeseen on lisäksi koottu muita liikuntavastaavalle hyödyllisiä aineistoja: tietoa liikunnan avustuksista, liikuntatoimintasuunnitelman ja talousarvion mallit, vuosikello, tilastointilomakkeita, turvallisuustietoa sekä erilaisia kyselylomakkeita jäsenistölle. Kirjan liiteaineistot, kuten seurantalomakkeet ja vuosikellopohja ovat tärkeitä liikuntavastaavan apuvälineitä. Tilastointi, tulosten dokumentointi ja pitkäjänteinen suunnittelu ovat tarpeen kunnan ja muiden kumppaneiden kanssa toimiessa. Jatkuvassa itsearvioinnissa käytettiin verkostomenetelmiä. Palautetta kerättiin sekä koulutusten osallistujilta että kouluttajilta. Hanke dokumentoitiin tarkasti, mikä helpottaa sen juurruttamista osaksi perustoimintaa. Hankkeen 8

9 päättyessä kouluttajat arvioivat oman osaamisensa hyväksi ja kokivat verkoston onnistuneen tehtävässään. Myös osallistujat antoivat kouluttajien asiantuntemukselle erinomaisen arvosanan. Verkosto löysi toimivat keinot myös kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen. Sähköinen yhteydenpito ja tapaamiset täydensivät toisiaan. Hanke onnistui päätavoitteessaan muodostaa valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto. Kouluttajaverkoston laajuus, toteutuneiden koulutusten lukumäärä ja saadut palautteet kertovat hankkeen onnistumisesta. Liikkeellekoulutusjärjestelmä on muokkautunut, ja kouluttajia on riittävästi. Jatkossakin koulutusten lähtökohtana ovat yhdistysten tarpeet. Liikunnan merkitys kasvaa edelleen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kouluttajaverkoston muodostavat osaavat ja sitoutuneet alan ammattilaiset eri puolilta Suomea. Verkosto edistää merkittävästi yhdistysten liikuntaa ja tätä kautta yksittäisten ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Paikallisesti on tärkeää jatkaa Liikkeelle-koulutuksia, koska niiden avulla on mahdollista tukea, motivoida ja sitouttaa vapaaehtoisia yhdistysten liikuntaan ja sen kehittämiseen. Koulutukset lisäävät asiantuntijuutta ja liikuntaryhmien määrää. Tämä mahdollistaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntamahdollisuudet. Toimivan palveluverkoston luomisessa tarvitaan myös kolmatta sektoria. Valtakunnallisesti on tärkeää hyödyntää kouluttajaverkoston asiantuntemusta ja huolehtia sen elinvoimaisuudesta. Tärkeää on myös käynnistää soveltavan liikunnan toimenpideohjelma, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää, seurata ja arvioida. Asiasanat: soveltava liikunta, terveyden edistäminen, kansanterveysjärjestö, vammaisjärjestö, paikallisyhdistys, liikuntavastaava, vertaisohjaaja, koulutus 9

10 10 Kuva Mikko Kerttula

11 1 Johdanto Valtakunnallinen visio vuodelle 2020 on, että suomalaiset istuvat nykyistä vähemmän ja liikkuvat enemmän koko elämänkaarensa aikana (Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020). Kunnat ovat avainasemassa tavoiteltaessa liian vähän liikkuvia suomalaisia. Kunnan tehtävä on järjestää liikuntaa erityisesti heille, joita muut palveluntarjoajat eivät tavoita. Tähän kohderyhmään kuuluvat muun muassa liikunnan soveltamista tarvitsevat, syrjäytymisvaarassa olevat, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat sekä kaikki liikuntaharrastusta aloittelevat. (Liikuntalaki /1054.) Kuntien näkökulmasta kansanterveys- ja vammaisyhdistykset muodostavat valtavan liikunnan voimavaran. Monin paikoin kunnan ja yhdistysten yhteistyö onkin jo hyvin tiivistä ja monipuolista. Päävastuu liikunnan järjestämisestä on kunnilla, mutta kolmannen sektorin rooli liikunnan käytännön toteutuksessa tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Kansanterveys- ja vammaisyhdistyksillä on lisäksi oma tärkeä roolinsa sosiaali- ja terveyssektorin ja liikuntapalvelujen välimaastossa, kun kuntoutuksesta siirrytään liikuntapalvelujen puoleen. Yhdistyksissä on soveltavan liikunnan kokemustietoa ja vertaistukea. On siis oletettavissa, että erilaiset kumppanuus-, toiminta- ja avustusmallit kuntien ja yhdistysten välillä yleistyvät ja kehittyvät. Yhdistyksiltä tämä lisääntyvä yhteistyö edellyttää suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, avointa suhtautumista ja aktiivista tiedottamista omista palveluista. Tarvitaan kuvaukset esimerkiksi siitä, millaista liikuntaa yhdistys tarjoaa, miten ryhmiin ilmoittaudutaan ja kuinka ryhmien saavutettavuus toteutuu. Näin kuntalaisten on mahdollista löytää yhdistysten liikuntatarjonta, valita siitä itselleen sopivat osat ja ohjautua palveluiden käyttäjiksi. Kuntien ja yhdistysten yhteistyö mahdollistaa hyvinvoinnin palveluketjujen rakentumisen. Koulutukset ovat yksi keino saattaa toimijat yhteen ja kehittää liikuntaa. Koulutuksista yhdistykset saavat eväitä liikunnan suunnitteluun, tavoitteelliseen toteuttamiseen ja koordinointiin. Samalla liikuntavastaavat oppivat paikallista vaikuttamista ja yhteistyötä keskenään ja kunnan kanssa. SoveLin jäsenjärjestöihin kuuluu lähes eri-ikäistä suomalaista. Heistä valtaosalla on jokin liikkumiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Liikunnan soveltamista tarvitsee nykypäivänä kuitenkin vielä huomattavasti suurempi joukko jopa viidesosa suomalaisista (Alavähälä 2010). SoveLi, sen jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset toteuttavat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 2011 kirjattua tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on mahdollista ainoastaan monipuolisella hallinto-, organisaatio- ja ammatti rajat ylittävällä yhteistyöllä. Myös kolmannen sektorin on oltava tiiviisti mukana. Jotta tavoitteeseen päästään, on vaikutettava moniin asioihin: kulttuuriin, elinympäristöön, olosuhteisiin, tuotteisiin ja rakenteisiin. On varmistettava, että kaikilla väestöryhmillä on riittävästi tietoa ja taitoa terveyttä edistävän elämäntavan pohjaksi. Ihmisiä on tuettava ja kannustettava liikkumaan monipuolisesti. (Terveyttä edistävä liikunta kunnissa, perusraportti 2010.) SoveLin toiminnan tavoitteena strategian mukaisesti on lisätä laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan. SoveLi edistää alan osaamista tarjoamalla laadukkaita koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja yhdessä jäsenjärjestöjensä ja kumppaneidensa kanssa. Kove-hanke toteutui aikana, jolloin liikunnan rakenteet kävivät läpi isoja muutoksia. Liikuntalain uudistaminen alkoi osana pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa Sen toteuttamissuunnitelmaan on kirjattu muun muassa, että liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestel- 11

12 mää kehitetään. Lain uudistamisella halutaan vahvistaa liikunnan asemaa peruspalveluna. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aloittivat valtakunnallisen terveysliikuntastrategian valmistelun. Vuoden 2012 lopussa Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n sekä Kuntoliikuntaliitto ry:n toiminta päättyi erillisinä toimijoina ja ne lähtivät rakentamaan Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:tä. Valon tavoitteena on toimia suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana visionaan Olemme maailman liikkuvin urheilukansa SoveLi seuraa näitä linjauksia ja toteuttaa osaltaan yhteisiä tavoitteita. Kuva Janne Ruotsalainen 12

13 2 Taustatekijät, suunnittelu ja aikataulut SoveLin järjestelmällinen työ soveltavan liikunnan koulutuksen kehittämiseksi jatkui Kove-hankkeessa Opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä hankkeelle terveyttä edistävän liikunnan avustuksista rahoituksen helmikuussa 2011 alkoi projektipäällikön rekrytointi SoveLi-messut hankkeen käynnistäjänä Hankkeen lähtölaukauksena toimivat SoveLi-messut, jotka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyössä toteutettujen messujen idea lähti SoveLin koulutustyöryhmän ajatuksesta tuottaa toimintamalli SoveLin, SoveLin jäsenjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja ammattikorkeakoulujen välille. SoveLimessut-tapahtuman tarkoituksena oli kehittää ja lisätä yhteistyötä niin oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien kuin myös SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen välillä. Ajatuksena oli myös, että messut olisivat samalla kouluttajaverkoston ensimmäinen kokoontuminen, mutta tämä ei aikataulusyistä toteutunut. SoveLi-messut järjestettiin Näytteilleasettajina olivat SoveLin jäsenjärjestöistä 11 järjestöä (Aivoliitto, Hengitys liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Psoriasisliitto Psoriasisförbundet, Suomen CP-liitto, Suomen MS-liitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Parkinsonliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto, Suomen Sydänliitto). Lisäksi toimintaansa esittelivät SOLIA soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta, VAU ry ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Messujen toteutuksesta vastasivat Metropolian innovaatio-opintokokonaisuuden opiskelijat ja opettajat yhdessä SoveLin kanssa. Opiskelijoiden tavoitteena oli harjoitella projektityöskentelyä ja moniammatillisissa ryhmissä toimimista. Samalla he tutustuivat soveltavaan liikuntaan. Järjestöt esittelivät toimintaansa ja opinnäytetyöaiheitaan opiskelijoille. Messujen avulla SoveLi ja Metropolia aloittivat koulutusyhteistyön Tarkennettu hankesuunnitelma ja aikataulu Pohja aiemmissa hankkeissa Kove-hankkeen lähtökohtina olivat SoveLin strategia ja koulutussuunnitelma sekä aikaisemmat koulutushankkeet. Vuosina toteutettu Virveli Virtaa verkos toihin liikunnasta -hanke (Hölsömäki ym. 2010) pilotti koulutuksineen selvensi yhdistysten liikunta vastaavien ja vertaisohjaajien soveltavan liikunnan koulutustarpeita. Hankkeen aikana suunniteltiin Liikkeelle-peruskoulutusten sisällöt. Jatkosta todettiin, että on tärkeää kehittää alueellisia soveltavan liikunnan koulutuksia, tapaamisia ja tapahtumia. Niihin voisivat osallistua sekä järjestöjen että kuntien edustajat. Vuosina toteutetun Liikunta sopii jokaiselle -hankkeen (Kivimäki ym. 2011) taustana oli havainto, että soveltavan liikunnan koulutusjärjestelmä vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä. Tarvittiin uusia paikallisyhdistysten tarpeista lähteviä koulutuksia. Näiden tarpeiden täsmentämiseksi SoveLi tilasi ulkopuoliselta tutkijalta selvityksen, johon haastateltiin jäsenjärjestöjen liikunnan yhteyshenkilöitä (Puranen 2009). Arvio koulutustarpeista toimi perustana koulutusten kehittämiselle. Hankkeen päättyessä SoveLin koulutustarjonnan muodostivat Liikkeelleperuskoulutus, Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus ja Liikkeelle-virikekoulutus. Koulutuksissa pystyttiin vastaamaan yhdistysten liikuntavastaavien monenlaisiin tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin Kuntaliiton kanssa liikunnan itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä VapaaehtoisITE, liikuntaa. 13

14 Projektipäällikkö aloitti hankesuunnitelman laatimisen ohjausryhmäksi nimetyn SoveLin koulutustyöryhmän kanssa. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 2. SoveLin työntekijät osallistuivat hankkeen eri vaiheisiin. Hankkeen päätavoitteeksi tuli muodostaa kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla on mahdollista entistä paremmin tukea ja edistää kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntaa. Hankkeen osatavoitteet: Kouluttaa verkoston toimijat soveltavan liikunnan kouluttajiksi. Luoda edellytyksiä yhteistyölle ja vuorovaikutukselle kouluttajaverkostossa. Tuottaa kouluttajaopas ja muuta materiaalia koulutustoiminnan tueksi. Vahvistaa kouluttajien osaamista ja kehittää koulutuksia. Juurruttaa SoveLin koulutustarjonta pysyväksi osaksi soveltavan liikunnan koulutuksia. Hankkeen visio: Koulutuksen avulla kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunta kehittyy suunnitelmalliseksi ja laadukkaaksi. Koulutus antaa paikallisyhdistystoimijoille yhä paremmat edellytykset liikuntatoiminnan suunnitteluun ja koordinointiin. Hankkeen alkaessa lähtötilanne: SoveLilla ei ollut kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä palvelevaa soveltavan liikunnan kouluttajaverkostoa, vaan yksittäisiä kouluttajia. Toiminta oli organisoitumatonta ja vaati koordinointia. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry tuotti hankkeen alussa koulutusten sisäpeliosuudet. Sari Kuivas VAUsta opastaa Rovaniemen Reumayhdistyksen Kaisa Mattilaa sisäcurlingissa. Kuva Janne Ruotsalainen 14

15 Hankkeelle tehtiin työkalenteri (liite 1). Siinä kullekin vuodelle annettiin oma tavoitteensa: Vuoden 2011 lopussa kouluttajaverkoston muodostuminen on alkanut. Ensimmäinen kouluttajakoulutus on pidetty. Kouluttajien tueksi on laadittu oppimissuunnitelma ja Opas Liikkeelle-kouluttajalle. Vuoden 2012 aikana kouluttajaverkosto toteuttaa Liikkeelle- koulutuksia valta kunnallisesti. Muodostetaan kouluttaja rekisteri ja valmistellaan kou luttajaintranetiä. Järjestetään jäsen järjestöjen koulutustoripäivä yhteistyön lisäämiseksi. Julkaistaan Liikkeelle liikunta vastaavan käsikirja ja sen sähköinen osa Vuoden 2013 aikana jokainen kouluttaja on perehtynyt SoveLin toimintakenttään ja koulutustarjontaan, ja hänet on liitetty verkoston jäseneksi. Kouluttajaverkosto ja koulutustarjonta vakiintuvat Arviointi hankkeen onnistumisen tukena Projektipäällikkö laati yhteistyössä ohjausryhmän kanssa arviointisuunnitelman. Menetelmäksi valittiin jatkuva itsearviointi verkostossa (www.jarjestoarviointi.fi/tukea_arviointiin/verkoston_arviointi/tyokalut/). Verkostoarvioinnin todettiin sopivan hyvin hankkeen luonteeseen ja SoveLin toimintakulttuuriin. Kuva Janne Ruotsalainen Ohjausryhmä teki hankkeen riskianalyysin. Alkuvaiheen suurimmaksi uhaksi arvioitiin lisärahoituksen saamisen epävarmuus. Muita merkittäviä riskejä ei havaittu: sitoutuneiden ja motivoituneiden kouluttajien löytäminen tuntui todennäköiseltä. Erilaiset näkemykset hankkeen sisällöstä koettiin rikkaudeksi. Hankkeen hyödyt nähtiin alusta lähtien erittäin suuriksi riskien rinnalla. Ohjausryhmä teki myös analyysin kouluttajaverkoston rakenteesta ja tehtävistä. Verkoston päämääräksi määriteltiin kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukeminen. Näistä lähtökohdista oli hyvä jatkaa hankkeen suunnittelua ja toteuttamista. 15

16 Tilauskoulutusten määrä kasvoi Kove-hankkeen aikana. SoveLin jäsenjärjestöt hyödynsivät räätälöityä koulutuspakettia, ja esimerkiksi Diabetesliitto tilasi useita koulutuksia omille yhdistyksilleen (kuvissa Varalassa pidetty koulutus). Kuvat Rami Marjamäki. 16

17 3 Hankkeen käynnistäminen ja verkoston rakentaminen Suunnittelun jälkeen päästiin rakentamaan verkostoa. Verkoston rakentaminen tapahtui tiedottamisen, alkutilanteen arvion, kouluttajien rekrytoinnin, sähköisen toimintaympäristön ja koulutustarjonnan kehittämisen kautta Tiedottaminen ja arvio alkutilanteesta Viestintä kuului tärkeimpiin keinoihin tukea kouluttajaverkoston syntyä. Tiedottamalla myös lisättiin hankkeen tunnettuutta ja juurrutettiin toimintatapoja sekä hyviä käytäntöjä. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat uutiskirje SoveLi-info, SoveLin verkkosivusto ja Soveli Soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti ja kohdennetut sähköpostiviestit. Lisäksi kumppanit julkaisivat tiedotteita hankkeesta omissa tiedotuskanavissaan. Viestinnän tavoitteita olivat: 1. Tavoittaa soveltavan liikunnan koulutuksen parissa toimivat. 2. Tukea verkoston muodostumista sekä kouluttajien motivoitumista ja sitoutumista. 3. Vahvistaa hankkeen tunnettuutta jäsenjärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. 4. Tiedottaa yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille hankkeen etenemisestä. Hankkeen ydinviesteiksi määriteltiin: SoveLi kokoaa soveltavan liikunnan valtakunnallisen kouluttajaverkoston. Soveltavan liikunnan koulutus tukee kansanterveysja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistysten soveltavan liikunnan asiantuntijuutta, liikuntaa sekä yhteistyötä yli järjestö- ja yhdistysrajojen. Kouluttajaverkostoa ja SoveLin koulutuksia tarvitaan, sillä muut tahot eivät tarjoa vastaavanlaista koulutusta. Yhdistykset tarvitsevat liikunnan järjestämiseen ja koulutusten toteuttamiseen kunnan tukea. Kuva Mari Männistö 17

18 Turussa pidetty Liikkeelle-virikepäivä kokosi 50 innokasta koulutettavaa Turusta ja sen ympäristökunnista. Kuvat Mari Männistö 18

19 SoveLin kouluttajina jo aiemmin toimineilta kysyttiin, millaista kouluttajaverkostoa heidän mielestään tavoitellaan ja mitä soveltavan liikunnan kouluttajilta vaaditaan. Lisäksi kysyttiin, ovatko he itse edelleen käytettävissä. SoveLin rooli yhteistyöjärjestönä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta jäsenjärjestöjen kanssa. Niinpä hankkeen aluksi selvitettiin sähköpostikyselyssä jäsenjärjestöjen liikuntakoulutustarpeita ja kiinnostusta toimia SoveLin kouluttajana. Samalla pyydettiin liikunnan yhteyshenkilöiltä mielipiteitä SoveLin kouluttajaverkostosta, koulutuksista ja yhteistyötahoista. Lisäksi kysyttiin arviota yhdistysten tarvitsemien koulutettujen liikuntavastaavien ja vertaisohjaajien määrästä. omaa osaamistaan. Hakemuksia tuli runsaasti ja kouluttajiksi valikoitui 14 kouluttajaksi haluavaa. Vuoden 2012 aikana mukaan tuli muutama kouluttaja lisää. Kouluttajille suunniteltiin ja rakennettiin osoitteeseen oma wiki-sivusto. Se on sivusto, josta löytyvät kaikki kouluttajien tarvitsemat tiedot ja materiaalit. Kouluttajilla on mahdollisuus lisätä wikiin aineistoja ja wikissä kouluttajat voivat pitää yhteyttä tapaamisten välillä. Käydyt keskustelut ovat kaikkien verkostoon kuuluvien nähtävillä ja kommentoitavissa. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevätkin wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun Kouluttajien rekrytointi ja sähköinen toimintaympäristö Kouluttajiksi haettiin verkostoituvia ja asiantuntevia liikunta-, sosiaali-, terveys- tai muun soveltuvan alan tulevia ja nykyisiä ammattilaisia eri puolilta maata. Ohjausryhmä määritteli, että Liikkeelle-kouluttajana toimiminen edellyttää kansanterveys- ja vammaisjärjestökentän sekä soveltavan liikunnan tuntemista. Kouluttaja omaa joustavuutta, sitoutuneisuutta, valmiutta oppia uutta sekä halua kehittää SoveLin koulutustarjontaa ja 3.3. Koulutustarjonnan kehittäminen SoveLin aiemmissa hankkeissa oli todettu, etteivät valmiit liikunnan koulutusjärjestelmät sovellu suoraan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksille. Liikkeelle-koulutuksista muokkautui toimintamalli, joka vastaa yhdistysten liikuntavastaavien hyvin monenlaisiin ja -tasoisiin koulutustarpeisiin. Kove-hankkeessa Liikkeelle-koulutusperhettä (katso taulukko) muokattiin edelleen. Varsinkin koulutusten sisäl- Kouluttajille suunniteltu oma wiki-sivusto. 19

20 töjä säädettiin tarkasti. Kehittämistä ohjasivat palautteet. Niitä kerättiin koulutuksiin osallistuneilta, kuntien edustajilta ja kouluttajilta itseltään. Alkuvaiheessa yhteistyö Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa oli tiivistä. Vuosina 2011 ja 2012 VAU vastasi Liikkeelle-peruskoulutusten kolmituntisesta Säpinää sisällä -pelisovellusosiosta. SoveLi markkinoi ja valmisteli Liikkeelle-peruskoulutusten toteutuksen yhdessä kuntien kanssa. Kumpikin järjestö huolehti omien kouluttajiensa kuluista, materiaaleista ja jäsenistölle markkinoinnista. Vuoden 2012 lopussa todettiin, ettei VAUn paikallisyhdistysten jäsenistöä ollut osallistunut koulutuksiin toivotulla tavalla. Yhteistyötä päätettiin jatkaa siten, että kouluttamisesta vastaavat jatkossa SoveLin kouluttajaverkostoon kuuluvat. VAU tuottaa koulutuksiin oman materiaalin ja tarvittaessa lainaa välineitä. Kuva Rami Marjamäki 20

21 Liikkeelle-koulutusperheen muodostavat: Liikkeelle-peruskoulutus (14 t) tukee paikallisyhdistysten liikunnan käynnistämistä ja suunnitelmallista toteuttamista. Tässä yhdistyksen liikunnan starttikoulutuksessa osallistujat tutustuvat soveltavan liikunnan paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä keskustelevat liikunnan järjestämisestä. Osallistujat pohtivat oman yhdistyksensä liikuntavastaavan rooleja ja jäsenistön motivoimista liikkumaan. Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus (14 t) auttaa yhdistyksiä kehittämään ja monipuolistamaan liikuntaansa sekä syventämään yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Jatkokoulutus vahvistaa liikuntavastaavien ja vertaisohjaajien osaamista. Osallistujat pohtivat yhteistyömahdollisuuksia muiden yhdistysten, liikuntaseurojen ja kunnan kanssa. Lisäksi käsitellään vaikuttamista, tiedottamista ja turvallisuuskysymyksiä. Liikkeelle-virikepäivä (3 7 t) tarjoaa ideoita yhdistyksen entistä monipuolisempaan liikuntaan. Osallistujat tutustuvat sovellettuihin liikuntalajeihin. Lisäksi keskustellaan erilaisista tavoista toteuttaa yhdistyksen liikuntaa. Liikkeelle-kehittämispäivä (7 t) tarjoaa työkaluja yhdistysliikunnan kehittämiseen ja laadunarviointiin. Osallistujat tutustuvat ITE-itsearviointimenetelmään. Sen avulla he pystyvät analysoimaan yhdistyksensä liikunnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tämän jaon pohjalta lähdettiin suunnittelemaan koulutuskalenteria. Koulutuskalenteri on tärkeä keino kertoa Liikkeelle-koulutuksista. Huomattiin, että potentiaaliset osallistujat on syytä tavoittaa vähintään puoli vuotta ennen koulutusta. Parhaiksi koulutusjaksoiksi havaittiin syys marraskuu ja tammi maaliskuu. Koulutuskalenteri julkaistaan jatkossa osoitteessa Kuva Rami Marjamäki 21

22 Liikkeelle-koulutuksia on järjestetty halki Suomen, Helsingistä Sodankylään. Kuvat Sodankylän Liikkeelle-koulutuksesta Kuvat: Janne Vuojärvi 22

23 4 Kouluttajaverkosto Liikkeellekoulutusten toteuttajiksi Hankkeen kolmannessa vaiheessa kouluttajaverkosto perehtyi tehtäväänsä. He suorittivat ennakko- ja välitehtäviä sekä osallistuivat kouluttajakoulutuksiin. Laadittiin Liikkeelle-kouluttajan kouluttajapolku. 4.1 Kouluttautuminen osaksi verkostoa Kouluttajat jakoivat asiantuntijuuttaan sähköisessä wiki-oppimisympäristössä, ja ennakkotehtävässä he tutustuivat SoveLiin ja sen toimintaympäristöön. Aluksi kouluttajilla oli mahdollisuus joko seurata Liikkeelleperuskoulutusta tai toimia avustavana kouluttajana. He perehtyivät myös muihin Liikkeelle-koulutusperheen osiin. Päävastuullisina Liikkeelle-kouluttajina verkoston jäsenet toimivat vuodesta 2012 alkaen. Hankkeen aikana SoveLi kutsui verkoston jäsenet vuosittain kouluttajakoulutukseen. Näiden päivien tavoitteena oli perehdyttää kouluttajat entistä paremmin soveltavaan liikuntaan ja SoveLi-yhteisöön sekä tukea heidän osaamista. Pajulahti 2011 Ensimmäinen kouluttajakoulutus pidettiin Pajulahdessa. Osallistujat perehtyivät SoveLin toimintaan, jäsenjärjestöihin ja etenkin Liikkeelle-peruskoulutukseen. Takarivissä vasemmalta: Kirsi Forsell, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Virpi Pennanen, Jaana Hoti, Arja Liemula, Sari Kivimäki ja Juha Laukka. Eturivissä Ursula Haapanen, Pirkko Pello, Hanna Järvinen, Arja Palonen, Helena Pietilä ja Sari Pekkala. Heidän lisäkseen Liikkeelle-kouluttajiksi ovat kouluttautuneet Ismo Linnus, Terhi Turunen, Pia Nykänen, Sirpa Kälviäinen ja Erkka Ikonen. 23

24 Varala 2012 Varalan Urheiluopistossa purettiin ensimmäisen kouluttajavuoden kokemuksia. Osallistujat jakoivat hyviä käytäntöjä ja nostivat esiin kehittämiskohteita. Päivien tärkeä anti oli tavata jälleen muita kouluttajia. Vierumäki 2013 Kouluttajaverkostoa oli mukana SoveLin 20-vuotisjuhlavuoden avauksessa ja Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirjan julkaisutilaisuudessa. Takarivissä projektipäällikkö Tinja Saarela, Ismo Linnus, Margit Eerola, Marja Rönkkö, Terhi Turunen ja Arja Palonen. Eturivissä Sari Kivimäki, Erkka Ikonen, Pirkko Pello ja Hanna Järvinen. Vierumäen tilaisuus oli samalla vuoden 2013 kouluttajakoulutus. 24

25 4.2. Opas Liikkeelle-kouluttajalle Kouluttajat pätevöityivät vähitellen tehtäväänsä ja vahvistivat asiantuntijuuttaan. Kouluttajien tueksi ja yhteisten pelisääntöjen varmistamiseksi laadittiin Opas Liikkeelle-kouluttajalle. Sen tarkoituksena on auttaa kouluttajia menestymään tehtävässään. Oppaassa jäsennetään, miten onnistunut koulutus rakennetaan alusta loppuun. Lisäksi kerrotaan esimerkiksi palkkioista ja koulutusmateriaalien julkaisuoikeuksista. Yhdessä sovittiin, että verkostossa pysyminen edellyttää 1 2 Liikkeelle-koulutuksen toteuttamista vuodessa ja kouluttajakoulutuksiin osallistumista. Hankkeen päätyttyä kouluttajakoulutukset pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi. Lisäksi kouluttajilla on mahdollisuus osallistua muihin, yhdessä sovittuihin SoveLin tilaisuuksiin Liikkeelle-koulutusten toteuttaminen Hankkeen aikana toteutettiin 33 Liikkeelle-koulutusta, joihin osallistui yli 520 henkilöä. Peruskoulutuksia oli 18, jatkokoulutuksia 3, virikekoulutuksia 3 ja jäsenjärjestöjen tilauskoulutuksia 9. Kumppaneina koulutusten toteuttamisessa toimivat muun muassa VAU ry ja kunnat. SoveLi markkinoi koulutuksia aktiivisesti kunnille ja jäsenjärjestöille. Osallistujina oli paitsi SoveLin ja VAUn jäsenyhdistysten ihmisiä myös muita paikallisia toimijoita eläkelaisjärjestöistä ja urheiluseuroista. Liikkeelle-koulutusten tavoitteena on: Vastata paikallisyhdistysten yhteisiin liikuntakoulutusten tarpeisiin. Tukea paikallisyhdistysten liikuntaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikkuminen arjessa mahdollistuu monipuolisesti ja tasavertaisesti. Tukea jäsenjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä tarjoamaan jäsenilleen sopivaa liikuntaa. Saada riittävästi osaavia liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia, joilla on soveltavan liikunnan kokemusasiantuntijuutta. Vahvistaa kuntayhteistyötä ja lisätä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä. Jokaisen koulutuksen suunnittelu lähtee osallistujien tarpeista. Tavoitteet tarkentuvat työn edetessä. Koulutuksen keskiössä ovat nimenomaan osallistujat. He jakavat kokemuksiaan ja tuovat esille tarpeitaan ja kysymyksiään. Koulutuksissa rakennetaan eri näkökantojen pohjalta yhteistä näkemystä liikunnasta ja sen merkityksestä. Koulutuksissa pyritään vastavuoroisuuteen ja avoimuuteen. Käytetyt toimintatavat mahdollistavat aidon vuoropuhelun ja tasavertaisuuden. Kuva: Janne Vuojärvi 25

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

SoveLi-info 3/2013 TOIMINNNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä SoveLi-infon lukija,

SoveLi-info 3/2013 TOIMINNNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä SoveLi-infon lukija, SoveLi-info 3/2013 TOIMINNNANJOHTAJALTA Hyvä SoveLi-infon lukija, syksy on saapunut ja toiminta päässyt täyteen vauhtiin kesän jälkeen. SoveLin syyskauden toiminta sisältää tuttuun tapaan runsaasti koulutus-,

Lisätiedot

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä,

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLin upea 20-vuotisjuhlavuosi Liiku terveemmäksi soveltaen on takana ja vuosi 2014 on lähtenyt vauhdikkaana ja toiminnantäyteisenä

Lisätiedot

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle 1 Soveltava Liikunta SoveLi ry:n selvitystyö 10.3.2011 Erityisliikunnan jaoston nimeämälle inkluusion arviointityöryhmälle 2 Sisällysluettelo 1. Selvitystyön tehtävänanto 2 2. Taustaa 2 3. Kyselyn tulokset

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

10 kuntaa yhteen, muuttuuko mikään?

10 kuntaa yhteen, muuttuuko mikään? Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2008 10 kuntaa yhteen, muuttuuko mikään? sivu 6 Liikunta on tärkeä kotouttamisen keino sivut 10 16 Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä julkaisee

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Jukka Lehtonen liikuttaa Parkinsonyhdistyksen

Jukka Lehtonen liikuttaa Parkinsonyhdistyksen Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2007 Jukka Lehtonen liikuttaa Parkinsonyhdistyksen väkeä sivu 21 Liikunta kannattaa myös sairastumisen jälkeen ja ikäihmisenä sivut 30 35 Soveli soveltavan liikunnan

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 Esittelyssä ministeri Paavo Arhinmäki 6 Kala-Pentin pilkkituoli 20 Terveysliikunta uutta seuroille 41 Pallo avustajalla TEEMA: Ilman vapaaehtoisia ja ammattiavustajia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

Soveli. Jari Tissari tarttui kahvakuulaan. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2009. Kansanterveysjärjestöjen. rahoitus auki

Soveli. Jari Tissari tarttui kahvakuulaan. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2009. Kansanterveysjärjestöjen. rahoitus auki Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2009 Jari Tissari tarttui kahvakuulaan Kansanterveysjärjestöjen liikunnan rahoitus auki Liite: Yhdistykset ja kunnat soveltavat yhdessä Lounais-Suomessa Soveli

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 Kourukeilaaja Liisa Vatanen: "Suunta on tärkein" Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" TEEMA Erityisliikunnan päivät 2014 SOVELI

Lisätiedot

Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto

Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto Omaistyön helmi Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry 1 Sisällys Kiitos... 3 Johdanto... 4 1. Projektin lähtökohtana jäsenyhdistysten tarpeet... 7 Aktiivinen

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

teksti reetta kettunen

teksti reetta kettunen SoveLi-info 2/2012 SoveLi koordinoi vuoden 2013 Liiku terveemmäksi -päivää SoveLi on ottanut haasteen vastaan ja lupautunut Liiku terveemmäksi -vuoden 2013 koordinoijaksi. Liiku terveemmäksi -verkoston

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

SoveLi-info 6/2011. SoveLi hakee suunnittelijaa kehittämään soveltavaa liikuntaa. Tilaa SoveLi-Info

SoveLi-info 6/2011. SoveLi hakee suunnittelijaa kehittämään soveltavaa liikuntaa. Tilaa SoveLi-Info SoveLi-info 6/2011 SoveLi hakee suunnittelijaa kehittämään soveltavaa liikuntaa SoveLi etsii yhteistyökykyistä ja asiantuntevaa suunnittelijaa kehittämään soveltavaa liikuntaa yhdessä jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot