AC30A8000 Kandidaatin tutkielma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AC30A8000 Kandidaatin tutkielma"

Transkriptio

1 AC30A8000 Kandidaatin tutkielma

2 KEITÄ OLEMME? Pasi Tuominen,Johtaminen ja Organisaatiot, huone Strateginen johtaminen, osuuskunnat, alueellisuus, paikallisuus Heidi Olander, Strategiatutkimus, huone Innovaatioyhteistyö, tiedon jakamisen ja suojaamisen mekanismit, henkilöstöhallinnon rooli tiedon jakamisessa ja suojaamisessa Helena Sjögrén, Yritysjuridiikka, huone Yhtiöoikeus, pk-yritykset, corporate governance"

3 ILMOITTAUTUMINEN Kurssille on avattu jälki-ilmoittautuminen, joka sulkeutuu tänään 8.9 klo Eli jos et vielä ole ilmoittautunut, niin tee se heti seminaaritilaisuuden jälkeen!

4 KURSSIN AIKATAULU Ke 8.9. Johdanto (Sali 7332, klo 14-16) Ke Tiedonhaku (Marja Talikka, Sali 7332, klo 14-16) To Henkilökohtaiset keskustelut (klo 9-16) Pe Henkilökohtaiset keskustelut (klo 9-16) Ke Tutkimussuunnitelmien esitykset (Sali , klo 9-16) To Tutkimussuunnitelmien esitykset (Sali 1382, klo 9-16) Ke Ongelmanratkaisupäivä (Sali 7332, klo 14-16) Ke Tutkielmien esitykset (YO-talo, LS 209, klo 8-16) To Tutkielmien esitykset (YO-talo, LS 209, klo 8-16)

5 KURSSIN SUORITUSTAVAT Osallistuminen seminaaritilaisuuksiin Kandidaatin tutkielma ja sen esitys Opponointi Arvostelu: Kandidaatin tutkielma 70% Esitys 15% Opponointi 15% Läpäistäkseen kurssin on kaikki osa-alueet suoritettava hyväksytysti

6 MIKÄ ON KANDIDAATIN TUTKIELMA? Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö Julkinen asiakirja, joka tulee kaikelle maailmalle tiedoksi kirjastojen kautta Pituus ilman liitteitä noin sivua Prosessi, jossa oppii tekemään itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä Tiedonhaku Tieteellisten menetelmien hallinta Kriittisyys vallitsevaa tietoa kohtaan Oman tutkimuksen väitteiden julkista puolustamista Teoriaa ja useimmiten empiriaa sisältävä tutkimus Erityisosaamista tuova prosessi (valmentaa pro gradu -tutkielmaa varten sekä käytännön työelämän vaatimuksiin laajojen kirjallisten ja suullisten raporttien täsmällisen laatimisen ja perustellun esittämisen osalta) Syventymällä valittuun aiheeseen saa erityisosaamista, jonka avulla voi valmistuessaan erottua muista

7 MIKSI, MITEN, MISSÄ, MILLOIN? Kehittyminen tutkielman tekijänä ja arvioijana miten tutkimusta tehdään, miten siitä raportoidaan, miten arvioidaan muita teoria + empiria käsitteelliset työkalut vs. käytäntö kirjallinen + suullinen esiintyminen Menetelmätietous mikä sopii mihinkin, miten tutkimusmenetelmä valitaan Itsenäisyys opinnäyte, sovitut tapaamiskerrat ja henkilökohtainen ohjaus Aikataulutus

8 MISTÄ AIHE, MISTÄ AINEISTO? Oma kiinnostus, hämmästys, ärsyyntyminen, epätietoisuus tms. Yrityskontaktit Valmiit aineistot (lehdet, muiden keräämät aineistot tms.) erilaiset vaihtoehdot, eri osapuolten odotukset muotoillaan tutkimuskysymykset siten, että niihin on mahdollista vastata kanditutkielman puitteissa valitse itseäsi kiinnostava aihe!

9 MISTÄ HAKEA TIETOA? Ensisijaisina lähteinä akateemiset referoidut tiedelehdet (Journal) tietokannat! (mm. ABI, EBSCO, ELSEVIER, JSTOR, tiedonhausta enemmän ensi kerralla) vältetään bullshittiä - Tekijä voi olettaa lukijakunnan itseään vastaavaksi, joten perustason kurssikirjallisuutta ei lähteinä tulisi pääsääntöisesti käyttää - Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää käyttämiensä lähteiden sisältö, pelkkä tiedelehtien runsas käyttö ei siis takaa onnistumista kaikkea on jollain tasolla tutkittu kysy per heti, jos et pääse eteenpäin!

10 MITEN PÄÄSTÄ SISÄÄN TUTKIMUKSEN TEKEMISEEN? Mitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu? Mitkä asiat sivuavat aihetta? Etsiydy lähteiden äärelle: lue, lue ja lue Keskustele runsaasti kavereiden ja muun tiedeyhteisön kanssa ja kun olet perehtynyt aiheeseen, aloita kirjoittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

11 TUTKIMUSSUUNNITELMA -Muutama sivu & esitys noin 5-10 min, sisältäen: 1) Otsikko 2) Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Miksi juuri tällainen tutkielma? Miksi aihe on tutkimisen arvoinen? Miten aihetta on aikaisemmin tutkittu? Mitä uutta tutkimus tuo? Muista tutkimusaiheen perustelut (tutkimusaukon osoittaminen)! 3) Tutkimusongelma 4) Teoreettinen viitekehys eli kirjallisuuskatsaus 5) Rajaukset 6) Tutkimusmenetelmät 7) Aikataulu ja toteutus 8) Alustava sisällysluettelo

12 TUTKIMUSMENETELMISTÄ MÄÄRÄLLISET kyselylomaketutkimukset numerodata tilastolliset analyysit LAADULLISET haastattelut, havainnointi tekstiaineisto laadullinen analyysi SAMA MENETELMÄ EI PÄDE KAIKKEEN! Tutkimusongelma määrää menetelmän, ts. menetelmää ei valita mukavuuden perusteella.

13 TUTKIELMAN RAPORTOINTI Johdanto (ks. tutkimussuunnitelma) Teoreettinen viitekehys: mikä olennaista tämän tutkimuksen kannalta? Linssi, jonka kautta aineistoa tarkastellaan ja johon tulkinta perustuu. Menetelmät: miten olen tutkinut, miksi näin, aineiston keruun kuvaus, aineiston käsittely ja tulkinta Aineiston analyysi + vuoropuhelu teorian kanssa Tutkimustulosten yhteenveto (vastaukset tutkimuskysymyksiin), johtopäätökset (tutkimustulosten suhteuttaminen aiempaan tutkimukseen - tukevat aiempaa, ovat ristiriidassa, tuovat uutta, mitä? ja jatkotutkimustarpeet) kaikki valinnat on perusteltava! Tieteessä asioita ei vain tapahdu.

14 Johdonmukaisuus, tasapainoisuus, punainen lanka Raportointiohjeiden noudattaminen Graduohjeet, paitsi -Marginaalit 2,5 cm sivun joka laidalta -Tiivistelmäsivua ei liitetä työhön -Sivunumero kansilehteä lukuun ottamatta joka sivulle juoksevasti ykkösestä alkaen Työn nimi merkitään aina myös englannin kielellä Lähteiden määrän oltava riittävä ja niiden on oltava tieteellisiä

15 OPPONOINTI Opponoinnin eli arvioinnin tarkoituksena on auttaa sekä arvioitavan seminaarityön tekijää että opponoijaa kehittymään tutkielman tekijänä ja raportin laatijana. Tavoitteena on, että opponoija kykenee osoittamaan arvioitavasta työstä sellaiset osat, joissa tutkielman tekijä on onnistunut, ja sellaiset osat, joissa tutkielman tekijällä on kehitettävää. Lisäksi opponoinnin tulisi synnyttää tieteellistä keskustelua. Arviointi suoritetaan kriittisenä ja asiallisena vuoropuheluna (ei yksinpuheluna), jolloin opponentti esittää oman näkemyksensä arvioitavasta työstä ja esityksestä sekä pyytää tutkielman tekijää perustelemaan tekemänsä valinnat. Opponoijan tulee perehtyä etukäteen erittäin huolellisesti tutkielmaan sekä sen aihealueeseen voidakseen tehdä kattavan ja uskottavan tutkielman arvioinnin. Opponoija toimittaa arviointinsa myös 3-5 sivun mittaisena kirjallisena raporttina. Raportti luovutetaan opponoinnin jälkeen tutkielman kirjoittajalle sekä seminaarin ohjaajille.

16 ARVIOINTIMATRIISI KANDITUTKIELMALLE Haasteellisuuden ja syvällisyyden lisäksi opiskelija osoittaa työssään lisäksi lahjakkuutta, innovatiivisuutta, huolellisuutta, ahkeruutta ja kykyä tarttua haasteelliseen aiheeseen menestyksekkäästi. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet on määritelty erittäin selkeästi. Työ on erittäin johdonmukainen, tasapainoinen ja siinä on selkeä punainen lanka. Keskeiset käsitteet on määritelty selkeästi ja teoreettinen viitekehys on selkeä. Aineisto on juuri sopiva tutkimukseen ja sen laajuudessa ei ole mitään toivomisen varaa. Käytetyt menetelmät ja tutkimuksessa tehdyt valinnat on perusteltu erittäin hyvin. Aineiston analyysi on ensiluokkaista ja aikaisempaa kirjallisuutta on hyödynnetty siinä erittäin hyvin. Tutkimuksessa esitetään perustellut johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet. Lähteet ovat ensiluokkaisia, referoituja akateemisia tiedelehtiä ja lähdemerkinnät on tehty ohjeen mukaisesti, kuten myös muut muotoseikat. Opiskelija osoittaa työssään akateemista haasteellisuutta ja syvällisempää osaamista. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet on määritelty selkeästi. Työ on johdonmukainen, tasapainoinen ja siinä on selkeä punainen lanka. Keskeiset käsitteet on määritelty selkeästi ja teoreettinen viitekehys on selkeä. Aineisto on sopiva tutkimukseen ja sen laajuudessa ei ole toivomisen varaa. Käytetyt menetelmät ja tutkimuksessa tehdyt valinnat on perusteltu hyvin. Aineiston analyysi on hyvää ja aikaisempaa kirjallisuutta on hyödynnetty siinä hyvin. Tutkimuksessa esitetään perustellut johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet. Lähteet ovat pääosin referoituja akateemisia tiedelehtiä ja lähdemerkinnät on tehty ohjeen mukaisesti, kuten myös muut muotoseikat. Normaali työ laajuuden, sisällön ja muotoseikkojen suhteen. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet on määritelty. Työ on jokseenkin johdonmukainen, tasapainoinen ja siinä on punainen lanka. Keskeiset käsitteet on määritelty ja teoreettinen viitekehys on kohtuullisen selkeä. Aineisto on kohtuullisen sopiva tutkimukseen ja sen laajuudessa ei ole paljoa toivomisen varaa. Käytetyt menetelmät ja tutkimuksessa tehdyt valinnat on perusteltu. Aineiston analyysi on kohtuullisen hyvää ja aikaisempaa kirjallisuutta on hyödynnetty siinä kohtuullisen hyvin. Tutkimuksessa esitetään kohtuullisen hyvin perustellut johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet. Lähteissä on referoituja akateemisia tiedelehtiä ja lähdemerkinnät on tehty kohtuullisen hyvin ohjeen mukaisesti, kuten myös muut muotoseikat

17 ..JATKUU Opiskelijalla on yritystä, mutta osaaminen, laajuus tai muut seikat eivät nosta työtä odotetulle tasolle. Työn johdonmukaisuudessa, tasapainoisuudessa punaisessa langassa on puutteita. Keskeisten käsitteiden määrittelyssä sekä teoreettisessa viitekehyksessä on puutteita. Aineiston sopivuudessa tutkimukseen sekä sen laajuudessa on toivomisen varaa. Käytettyjen menetelmien ja tutkimuksessa tehtyjen valintojen perustelussa on puutteita. Aineiston analyysissä ja aiemman kirjallisuuden hyödyntämisessä on jonkin verran puutteita. Johtopäätösten ja jatkotutkimustarpeiden esityksessä on puutteita. Lähteissä on joitakin referoituja akateemisia tiedelehtiä, mutta lähdemerkinnöissä ja muissa muotoseikoissa on toivomisen varaa. Opiskelija saavuttaa kandidaatin tutkielmalle asetetut minimitavoitteet. Työn johdonmukaisuudessa, tasapainoisuudessa punaisessa langassa on selkeitä puutteita. Keskeisten käsitteiden määrittelyssä sekä teoreettisessa viitekehyksessä on selkeitä puutteita. Aineiston sopivuudessa tutkimukseen sekä sen laajuudessa on paljon toivomisen varaa. Käytettyjen menetelmien ja tutkimuksessa tehtyjen valintojen perustelussa on selkeitä puutteita. Aineiston analyysissä ja aiemman kirjallisuuden hyödyntämisessä on puutteita. Johtopäätösten ja jatkotutkimustarpeiden esityksessä on puutteita, tai ne puuttuvat kokonaan. Lähteet pääosin muita kuin akateemisia tiedelehtiä ja lähdemerkinnöissä ja muissa muotoseikoissa on puutteita. 2 1

18 ARVIOINTIMATRIISI OPPONOINNILLE Suullinen viestintä on erittäin selkeää, ymmärrettävää ja tehokasta. Kaikesta näkee ja kuulee, että opponointiin on valmistauduttu erittäin huolellisesti. Opponentti kykenee osoittamaan arvioitavasta työstä täsmälleen oikein osat, joissa tekijä on onnistunut ja joissa hänellä on kehitettävää. Lähestymistapa on esittäjää kunnioittava ja hänen näkökulmansa ymmärtävä. Opponointi etenee vuoropuheluna erittäin rakentavassa hengessä. Opponointi synnyttää runsaasti tieteellistä keskustelua sekä esittäjän, opponentin että yleisön välillä. Opponointiraportti on kiitettävä. Suullinen viestintä on selkeää, ymmärrettävää ja tehokasta. Opponointiin on valmistauduttu huolellisesti. Opponentti kykenee osoittamaan arvioitavasta työstä osat, joissa tekijä on onnistunut ja joissa hänellä on kehitettävää. Lähestymistapa on esittäjää kunnioittava ja hänen näkökulmansa ymmärtävä. Opponointi etenee pääsääntöisesti vuoropuheluna ja hyvässä hengessä. Opponointi synnyttää tieteellistä keskustelua sekä esittäjän, opponentin että yleisön välillä. Opponointiraportti on erittäin hyvä. Suullinen viestintä on kohtuullisen selkeää, ymmärrettävää ja tehokasta. Opponointiin on valmistauduttu melko huolellisesti. Opponentti kykenee kohtuullisen hyvin osoittamaan arvioitavasta työstä osat, joissa tekijä on onnistunut ja joissa hänellä on kehitettävää. Lähestymistapa on melko kunnioittava ja esittäjän näkökulma ymmärretään, mutta rakentavuudessa ja vuoropuhelussa on hieman parantamisen varaa. Opponointi synnyttää myös tieteellistä keskustelua esittäjän ja opponentin välillä. Opponointiraportti on hyvä. Suullinen viestintä on kohtuullisen selkeää ja ymmärrettävää. Opponointiin on valmistauduttu jonkin verran. Opponentti kykenee osoittamaan arvioitavasta työstä joitakin osia, joissa tekijä on onnistunut ja joissa hänellä on kehitettävää. Lähestymistapa on melko kunnioittava ja esittäjän näkökulma ymmärretään, mutta vuoropuhelussa on parantamisen varaa. Opponointi synnyttää hieman tieteellistä keskustelua esittäjän ja opponentin välillä. Opponointiraportti on erittäin tyydyttävä. Suullisessa viestinnässä on puutteita. Vaikuttaa siltä, että opponointiin on valmistauduttu pintapuolisesti. Opponentti kykenee kuitenkin osoittamaan arvioitavasta työstä ainakin yhden osan joissa tekijä on onnistunut ja jossa hänellä on kehitettävää. Lähestymistapa on melko kunnioittava ja esittäjän näkökulma ymmärretään, mutta vuoropuhelu puuttuu miltei kokonaan. Opponointi ei juuri synnytä tieteellistä keskustelua. Opponointiraportti on tyydyttävä

19 ARVIOINTIMATRIISI ESITYKSELLE Suullinen esitys on jäsennelty, looginen ja havainnollinen, eikä paperiin turvauduta. Työn eri osa-alueet ovat esityksessä juuri oikeassa tasapainossa ja sen keskeinen sisältö välittyy yleisölle erittäin selkeästi. Esitys pysyy aikataulussa erinomaisesti. 5 Suullinen esitys on selkeä, harkittu ja havainnollinen, eikä paperiin turvauduta useasti. Työn eri osa-alueet ovat esityksessä tasapainossa ja sen keskeinen sisältö välittyy yleisölle selkeästi. Esitys pysyy aikataulussa hyvin. 4 Suullinen esitys on selkeä, harkittu ja ymmärrettävä, mutta paperiin joudutaan tukeutumaan kohtuullisen usein. Työn eri osa-alueet ovat esityksessä kohtuullisen hyvin tasapainossa ja sen keskeinen sisältö välittyy yleisölle hyvin. Aikataulussa pysytään kohtuullisen hyvin. 3 Suullinen esitys on ymmärrettävä, mutta paperiin joudutaan tukeutumaan paljon ja kalvojen selkeydessä ja loogisuudessa on jonkin verran toivomisen varaa. Työn eri osa-alueet ovat esityksessä jonkin verran epätasapainossa, mutta sen keskeinen sisältö välittyy yleisölle kohtuullisen hyvin Aikataulussa pysymisessä on toivomisen varaa. Suullinen esitys luetaan miltei suoraan paperista ja kalvojen selkeydessä ja loogisuudessa on runsaasti toivomisen varaa. Vaikka työn eri osa-alueet ovat esityksessä epätasapainossa, välittyy työn sisältö kuitenkin yleisölle tyydyttävästi. Aikataulussa pysymisessä on runsaasti toivomisen varaa. 2 1

20 ESITYKSISTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 1. Esitys, n. 20 minuuttia Työ palautettava n. viikkoa ennen esitystä sähköisesti ohjaajille sekä opponentille. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin esitys on pidettävä siten, että siinä käydään läpi mm. työ prosessina, tutkimusongelma, teoria, empiria sekä johtopäätökset työn on esitettävä opettaen. Ei siis ulkoalukua paperista. 2. Opponointi, n. 10 minuuttia kirjallisena (palautus 2 vuorokautta ennen esitystä luennoitsijoille sähköpostilla EI esittäjälle), n. 3-5 sivua keskustellen!!!

21 3. Yleinen keskustelu Se todellinen vääntö. Käydään yhdessä (koko porukka) läpi työtä sekä aihepiiriä kriittisellä otteella. Samassa esitetään myös ohjaajien kommentit mahdollisista plussista sekä parannusehdotuksista (suullisesti, ei kirjallisena) 4. Töiden virittäminen (vapaaehtoinen) Viimeinen palautuspäivä ilmoitetaan myöhemmin

22 ESITYSAIKATAULUT Esitys ja opponointi samana päivänä. Läsnäolo koko päivän pakollinen. Edellisenä vuosina ollut yleistä, että opiskelijat ovat käyneet myös muissa sessioissa? Miksi? tajuttu, että tieto on kilpailuetu mistään muualta ei saa pureksittua tietopakettia aiheesta 20 minuutissa.

23 ESIMERKKEJÄ KANDITUTKIELMISTA Urasuunnittelun haasteet ICT-alalla: Nuorten osaajien näkökulma Corporate governance venäläisessä tytäryhtiössä suomalaisen emoyhtiön näkökulmasta Strateginen uudistuminen omistajajohtoisessa yrityksessä omistajanvaihdoksen jälkeen Keskijohto muutoksessa. Case: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketoimintaprosessien uudistaminen - Toimintatutkimus Myllykosken Pallo - 47 Ry:n ottelutapahtumasta Rekrytointiprosessin muodostuminen kunnallisorganisaatiossa Miten vapaaehtoistyö eroaa palkkatyöstä? Vapaaehtoistyön erityispiirteet Suomen Unicefin vapaaehtoisryhmien puheenjohtajien kuvaamina Alaistaidot rahtivirkailijoilla. Case: Finnair Cargo Terminal Operations Oy Osuustoiminta hyvinvointialalla

24 TUTKIMUSKIRJALLISUUTTA Hirsitalo, Remes & Sajavaara (2007): Tutki ja kirjoita Uusitalo (1991): Tiede, tutkimus ja tutkielma: johdatus tutkielman maailmaan Black (1991) Doing Quantitative Research in the Social Sciences, SAGE, London Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (2002): Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät Koskinen, Alasuutari & Peltonen (2005): Laadulliset menetelmät kauppatieteissä Sarajärvi (2003): Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi Ruusuvuori & Tiittula (2005): Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus (Tampereen yliopisto, menetelmäopetuksen tietovaranto)

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400 Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi Kurssitietoa KTK3, 3. 4. periodi, 6 op 1. Infoluento 2. Ryhmien muodostaminen

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2012

Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2012 Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2012 Gradujen arvostelusta Tommi Kärkkäinen 1 G - Mitä piti olla jo tehtynä? Aihe valittuna Lähdemateriaaleja kasattuna (ja mieluusti jo analysoituna) Tavoitteet

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari. Kevät 2014, 40op Jaakko Peltonen

MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari. Kevät 2014, 40op Jaakko Peltonen MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari Kevät 2014, 40op Jaakko Peltonen Osaamistavoitteet Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tilastollista tutkimustyötä ja osaa raportoida sekä käyttämiensä menetelmien

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO 16.5.2011 Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Pro gradu tutkielmatyöskentelyn vaiheet Alkuraportti/tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2011

Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2011 Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2011 Gradujen arvostelusta Tommi Kärkkäinen 1 Muistutus: Aikataulut ja tekemiset 13.1. (AgC233, 16:15-18.00) Aloitusluento: yleisiä juttuja gradusta ja sen tekemisestä

Lisätiedot

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori 1 Seminaariesitys Jokainen pitää työstään seminaariesityksen Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori Jokainen opponoi jonkun toisen työn ja esityksen. Esityksen pitäjä lähettää omalle opponentilleen

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ ARVIOINTI OPINNÄYTEPROSESSISSA Arvioidaan myös oppimista tuketyöprosessin aikana opinnäytetyön lisäksi Opiskelija kirjoittaa koko ajan oppimispäiväkirjaa, joka

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori Tekniikan alan kesäkandiseminaari 2016 Tiede ja tieteen pelisäännöt Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori 31.05.2016 Käsiteltävät asiat Mitä tiede on? Tieteellisen työskentelyn hyvät käytännöt Tieteen

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena LTY / Teknistaloudellinen tiedekunta / Tuotantotalouden osasto 1 (5) Sisältö: 1 TYÖVAIHEET...1 1.1 Työn aloitus...1 1.2 Väliraportointi (Vapaaehtoinen)...2 1.3 Loppuraportti...2 1.4 Seminaaritilaisuudet

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti ONT-prosessi Opinnäytetyö on vaativa prosessi, joka vaatii hyvän suunnittelun. Toteutus vaatii hyvää itsekuria.

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Pikkugee Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Intoa Gradu on usein mielekkäin osa opiskeluja jälkikäteen mietittynä, vaikkei siltä gradua tehdessä tunnukaan varsinkin, jos aihe on jollain lailla antoisa Omaan

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA?

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? Melina Bister, Helsingin yliopiston kielikeskus Kielikeskuslaisten Minikonferenssi IV, 26.11.2015 ITSENÄINEN

Lisätiedot

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Tiina Pusa 12.9.2015 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kurssiohjelma 12.9. Orientaatio. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja tehtävät. 19.9. Arkistotutkimuksen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ -

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ - Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Syksy 2015 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ - TIETOPAKETTI OPISKELIJALLE ALKUSANAT Kandidaattiseminaari on monelle opiskelijalle ensimmäinen tilanne,

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto Vinkkejä hyvään graduun Janne Hukkinen Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi Rakenne: perinteinen toimii Johdanto ja tausta Analyyttinen viitekehys Aineisto ja menetelmät Analyysi Tulokset ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Tervetuloa! Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteiset sisältöpainotukset 1 Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteinen formaatti

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma YAMK / Teknologiaosaamisen johtaminen Karelia-Ammattikorkeakoulu Jani Jämsä TUTKIMUSONGELMAT: -

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

Kandidaatintyö Tuotantotalouden osasto Mirja Väänänen & Henna Paananen & Hanna Kropsu-Vehkaperä

Kandidaatintyö Tuotantotalouden osasto Mirja Väänänen & Henna Paananen & Hanna Kropsu-Vehkaperä Kandidaatintyö 23.9.2010 Kandintyön osaamistavoitteet Opiskelija osaa ratkaista pieniä organisaatioiden ongelmia itsenäisesti eli osaa laatia tutkimussuunnitelman, osaa määritellä tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset.

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Materiaalitutkimus Kirsti Taiviola/kevät2016

Materiaalitutkimus Kirsti Taiviola/kevät2016 Materiaalitutkimus Kirsti Taiviola/kevät2016 Outi Mustonen 2015: Tutkimus kierrätystekstiilimaateriaaleista Ville Heimala 2015: Savua ilman tulta? Puupolttoisen keramiikan tunnelmaa sähköuunilla Hanna-Kaarina

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

HISTORIAN KANDIDAATTI-

HISTORIAN KANDIDAATTI- HISTORIAN KANDIDAATTI- Aloitus 4.11.2014 SEMINAARI Seija Jalagin & Reija Satokangas Oulun yliopisto, Historia KUKA, MISSÄ? Kaksi seminaariryhmää, kaksi vetäjää Suomen historian ryhmä: FT, yliopistonlehtori

Lisätiedot