VOIKUKKIA-VanhempainRaadin linjauksia ja toimintaperiaatteita (Hyväksytty, voimassa alkaen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIKUKKIA-VanhempainRaadin linjauksia ja toimintaperiaatteita (Hyväksytty, voimassa 6.6.2013 alkaen)"

Transkriptio

1 VOIKUKKIA-VanhempainRaadin linjauksia ja toimintaperiaatteita (Hyväksytty, voimassa alkaen) 1. VOIKUKKIA-VanhempainRaatien toiminnan kuvaus VOIKUKKIA-VanhempainRaadit osana VOIKUKKIA-verkostohankkeen toimintaa VanhempainRaadit toimivat keväästä 2013 alkaen VOIKUKKIA-verkostohankkeen loppuun 2015 asti. Raatien jatkosta vuoden 2015 jälkeen sovitaan erikseen. VanhempainRaadit ovat osa VOIKUKKIA-vanhemman palvelupakettia ja siihen liittyviä kehittämistyötehtäviä. Raadit ja niiden toiminta ovat pilotteja, joiden avulla arvioidaan vanhempien osallistumista ja yhteistyötä Vanhemman palvelupaketin eri toimintoihin ja arviointiin. Raatipilotit toteutetaan kahdessa eri maakunnassa: Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. VanhempainRaadit kokoontuvat vähintään 4 kertaa vuodessa/ alue VanhempainRaatien toiminta Raatien jäsenten näkökulmasta Mahdollisuus toimia sillanrakentajana vanhempien ja viranomaisten välillä. Mahdollisuus lisätä tietoisuutta lastensuojelusta, erityisesti perheiden näkökulmasta, ja siten vaikuttaa myönteisesti niin vanhempien, ammattilaisten kuin suuren yleisönkin käsityksiin lastensuojelusta ja lastensuojelun palveluita käyttävistä perheistä. Mahdollisuus vaikuttaa lastensuojelun toimintaan siten, että vanhempien asemaan, palveluihin ja tuen saamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota koko lastensuojeluasiakkuuden aikana (avohuolto, sijoitus, jälkihuolto) siten, että perheiden tarpeet huomioidaan ja tuki rakennetaan yhteistyössä kunkin perheen tarpeita vastaavaksi. Vaikuttaminen siihen, että vanhemman asiakassuunnitelma vanhemmuuden tukemiseksi tehdään aina säännönmukaisesti ja yhdessä vanhempien kanssa. Mahdollisuus vaikuttaa lastensuojelun toimintatapojen muuttamiseen aktiivisemmin perheitä yhdistäviksi. Osallistuminen VOIKUKKIA-verkostohankkeen kehittämistyöhön. VanhempainRaatien toiminta VOIKUKKIA-verkostohankkeen näkökulmasta VanhempainRaatien avulla tuotetaan VOIKUKKIA-verkostohankkeelle tietoa siitä miten sijoitettujen lasten vanhemmat arvioivat hankkeen työtä ja sen tuottamia palveluita. Arvioinnin kohteita ovat esim. hankkeen tuottamat ja ylläpitämät Internetsivut osoitteessa ja sieltä erityisesti oma tieto-osionsa vanhemmille. Lisäksi arviointia ja kehittämisideoita hyödynnetään tiedottamisessa, vanhemman äänen esillä pitämisessä ja vaikuttamistyössä vanhempien hyväksi. Raadeista saatava palaute on kehittämistyölle tärkeä osa arviointia ja sitä hyödynnetään myös hankkeen jatkosuunnitelmissa vuoden 2015 jälkeisen toiminnan suunnittelussa. VanhempainRaadit voivat tuottaa VOIKUKKIA-verkostohankkeelle myös erilaisia ehdotuksia, ideoita, palautetta ja suosituksia erilaisista toimenpiteistä VanhempainRaadin nimissä. Raatien toiminta ei kuitenkaan sisällä lopullista päätösvaltaa hankkeen toimintojen osalta, vaan toimeenpanovalta ja lopullinen päätösvalta säilyvät VOIKUKKIA-verkostohankkeella. Raadin antamat ehdotukset, ideat yms. otetaan käsittelyyn niiltä osin, kun ne voidaan sisällyttää VOIKUKKIA-verkostohankkeen omiin toimintasuunnitelmiin, toimintaperiaatteisiin ja eettisiin periaatteisiin sekä muihin hankkeen laatimiin linjauksiin.

2 VanhempainRaadeissa voidaan myös ideoida ja suunnitella kokonaan uutta toimintaa, johon VOIKUKKIA-verkostohanke voi omien resurssiensa salliessa tarjota suunnittelu- tai rahoitushakemusapua. 2. VOIKUKKIA-verkostohankkeen eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen VanhempainRaadeissa VOIKUKKIA-VanhempainRaadit noudattavat VOIKUKKIA-verkostohankkeen eettisiä periaatteita: Kunnioittaminen ja erilaisuuden arvostaminen VOIKUKKIA-VanhempainRaadissa hyväksytään osallistujien erilaiset arvot ja mielipiteet, vaikka ne poikkeaisivat omista näkemyksistä. Raadissa ei puututa toisten henkilökohtaiseen elämään (ainoana poikkeuksena lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus, katso kohta 4.). Erilaisten kokemusten arvostaminen tarkoittaa kehittämistyössä sitä, että kysymyksiä ja ratkaisuja mietitään yleisemmällä tasolla, niin että niistä olisi hyötyä mahdollisimman monelle, ei vain yksittäistapauksiin. VanhempainRaadin ja sen jäsenten julkisissa esiintymisissä ja kirjoituksissa noudatetaan samoja kunnioituksen ja arvostamisen periaatteita kuin Raadin sisälläkin. Emme puutu yksittäistapauksiin vaan keskustelemme yleisemmällä tasolla ja viestitämme vanhempien arvostamisen tärkeydestä. Luottamus ja yksityisyys Raatilaisten kesken jaetut henkilökohtaiset kokemukset on luottamuksella kerrottu ja niitä ei saa kertoa eteenpäin. Raadin kesken on lupa olla myös kriittinen ja puhkua ja tuulettaa, mutta Raadin ulkopuolelle ei näitä asioita kerrota. Luottamuksellisesti kerrottuja henkilökohtaisia esimerkkejä voidaan esityksissä käyttää ainoastaan suoraan asianosaiselta saadulla luvalla. Rehellisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus Raadin toiminta on avointa ja toimintaperiaatteet selkeästi ilmaistuja. Vanhempien kokemuksista puhutaan julkisuudessa vain yleisellä tasolla sekä seurantapalautteista saadun tiedon perusteella. VOIKUKKIA- VanhempainRaadin julkisesti esittämät näkemykset perustuvat ajankohtaiseen ja luotettavaan tietoon. Luotettavuus Hanketyöntekijät välittävät ja tuottavat raatilaisten työskentelyn tueksi luotettavaa tietoa. Raatilaisten kesken jaettavassa tiedossa mainitaan tiedon lähde. Luotettavuudella tarkoitetaan myös sitä, että niin vanhemmat kuin VOIKUKKIA-verkostohankkeen työntekijätkin sitoutuvat tässä asiakirjassa kuvattuihin Raatien toimintaan liittyviin linjauksiin ja toimintaperiaatteisiin. Myönteisyys ja maltillisuus Raadin sisäinen keskustelu johtaa tuuletuksen jälkeenkin selkeisiin ja helposti ilmaistaviin tavoitteisiin tai tuloksiin: mitä positiivisista saamme tästä aikaan? Mihin voimme vaikuttaa? Miten sen teemme? Erityisen tärkeää on, että Raadin, vanhempien ja VOIKUKKIA-hankkeen muille tahoille ilmaisemat mielipiteet, kannanotot ja toiveet esitetään maltillisesti myönteisessä, kehitystä eteenpäin vievässä hengessä. Pitkäjänteisyys ja yhteistyö VOIKUKKIA-verkostohanke ja VanhempainRaadit tekevät pitkäjänteistä kehittämistyötä, jonka tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien asemaan ja heille suunnattuihin palveluihin. Kukaan ei pysty muutokseen yksinään vaan tarvitsemme siihen monia kumppaneita. Rakennamme yhteistyötä ja siltoja ammattilaisten, kuntien, järjestöjen, seurakuntien, yksityisten palveluntarjoajien sekä vanhempien välille myönteisessä yhteistyön hengessä. Tästä syystä myös Raatien jäsenten sitoutuminen työskentelyyn pitkäjänteisesti on toivottavaa ja tärkeää.

3 3. VanhempainRaadin jäsenyys, eroaminen ja liittyminen Raatiin, vapaaehtoistyö VanhempainRaadissa VOIKUKKIA-VanhempainRaadit toimivat hankevuosina Raadin jäsenet ovat oman lapsen huostaanoton tai sijoituksen kokeneita vanhempia sekä VOIKUKKIA-hanketyöntekijöitä. Raadin jäsenet tulevat erilaisista taustoista, heillä on monenlaisia kokemuksia ja osaamista. Raadin jäsenenä voi olla myös VOIKUKKIA-vertaisohjaajan koulutuksen saaneita vanhempia. VOIKUKKIA-VanhempainRaatiin osallistuminen on vanhemmalle vapaaehtoista. Periaatteena on, että jäsen sitoutuu raadin toimintaan mahdollisuuksiensa mukaisesti suunnitellun toimintajakson ajaksi. Keski-Suomen Raatilaiset sitoutuvat toimintaan hankkeen loppuun asti. Tavoitteena on Raadin toiminnan pitkäjänteisyys. Uudenmaan Raatilaiset sitoutuvat toimintaan kalenterivuodeksi kerrallaan pilottikauden ajaksi. Tämän jälkeen Raadin jäsenyysaika voidaan määritellä uudelleen. Jäsen voi kuitenkin erota raadista painavien syiden vuoksi. Raadista voi erota tekemällä kirjallisen ilmoituksen yhteyshenkilölle (sähköposti riittää). Raadin kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa, esimerkiksi useamman jäsenen luopuessa tehtävästä. Uusia jäseniä haetaan Raateihin samanlaisella hakumenettelyllä kuin aiemminkin (julkinen ilmoitus esim. voikukkia.fi-sivuilla ja uutiskirjeissä). Myös Raadin jäsenet voivat ehdottaa uusia jäseniä Raateihin. Uudet jäsenet hakevat Raatien jäsenyyttä VOIKUKKIA-verkostohankkeelta ja VOIKUKKIA-verkostohanke päättää uuden jäsenen/jäsenien valinnasta. Raadin jäsenyys edellyttää sitoutumista ja osallistumista kokouksiin. Mikäli Raadin jäsen on ilmoittamatta poissa kolmesta peräkkäisestä kokouksesta, hän luopuu näin ollen Raadin jäsenyydestä. VOIKUKKIAverkostohanke ottaa tässä tapauksessa Raadin jäseneen henkilökohtaisesti yhteyttä sekä lähettää kirjallisen ilmoituksen postitse jäsenyyden lakkaamisesta. Raadin jäseneksi voi hakea uudestaan normaalin hakumenettelyn kautta. Raadin koko on 5-10 henkilöä. Raati voi tarvittaessa jakaantua myös pienempiin työryhmiin pohtimaan eri teemoja. Vapaaehtoistyö VOIKUKKIA-vanhempainRaadissa tarkoittaa sitä, että raadin jäsenet eivät ole työsuhteessa VOIKUKKIA-verkostohankkeeseen, eivätkä työsuhde-edut esim. vakuutukset, koske raadin jäseniä. Poikkeustapauksista, esim. yhteisistä kokous- tai esiintymismatkoista, sovitaan erikseen. Matkakorvauksista ja palkkioista sovitaan erillisessä liitteessä: VOIKUKKIA-VanhempainRaadin toimintaohjeita 3, Matkakorvaukset, päivärahat ja palkkiot. 4. VanhempainRaadin salassapitovelvollisuus VanhempainRaatitoiminnan yhteydessä kuultuja toisten henkilökohtaiseen elämään kuuluvia asioita ja kokemuksia ei saa kertoa muille ilman asianosaisen antamaa lupaa. Salassapitovelvollisuus koskee niin yksityisiä keskusteluja kuin julkisia esiintymisiä. VOIKUKKIA-VanhempainRaadin jäsenet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toistensa yhteystietoja muille tahoille (henkilöille tai organisaatioille) ilman asianomaisen henkilön lupaa. Myöskään VOIKUKKIAhanketyöntekijät eivät luovuta raatilaisten yhteystietoja muille ilman asianosaisten lupaa. VOIKUKKIAverkostohanke säilyttää raatilaisten yhteystietoja henkilötietorekisterilain periaatteiden mukaisesti. Lastensuojelulain 25 mukainen lastensuojeluilmoitusvelvollisuus koskee myös VOIKUKKIAverkostohankkeen työntekijöitä. Mikäli Raadissa herää vakava huoli lapsen hyvinvoinnista, keskustellaan asiasta huolellisesti asianosaisen kanssa ja sovitaan yhdessä miten ilmoitus tehdään.

4 5. VanhempainRaatien sisäisen viestinnän periaatteet Sisäinen viestintä Sisäistä viestintää ovat Raadin tapaamiset sekä kaikki raatilaisten ja hanketyöntekijöiden välinen yhteydenpito. Kaikkea VanhempainRaadin yhteydenpitoa ja viestintää koskevat kohdassa 2. määritellyt VOIKUKKIA-verkostohankkeen eettiset periaatteet: kunnioittaminen, erilaisuuden arvostaminen, luottamus, yksityisyys, rehellisyys, läpinäkyvyys, avoimuus, luotettavuus, myönteisyys, maltillisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö. Päätösten tekeminen VanhempainRaadeissa Toimintasuunnitelmista ja Raadin toiminnasta yleisesti päätetään Raadin kokouksissa. Kilpailevista ehdotuksista äänestetään tarvittaessa. Raati ehdottaa ja lopullisen päätöksen toiminnasta tekee VOIKUKKIA-verkostohanke. Tärkeistä päätöskohdista tiedotetaan etukäteen kokouskutsuissa. Päätettäviin asioihin voi ilmoittaa kantansa sähköpostitse, jos ei pääse kokoukseen. Keskinäisen yhteydenpidon periaatteet VOIKUKKIA-VanhempainRaatien yhteyshenkilöinä toimivat VOIKUKKIA-hanketyöntekijät. He pitävät yhteyttä raadin jäseniin pääasiassa sähköpostitse ja puhelimitse. Muista yhteydenpitotavoista voi sopia henkilökohtaisesti. Raadin jäsenet voivat vaihtaa yhteystietoja keskenään, mutta siihen ei ole velvollisuutta. Hanketyöntekijöillä on oltava kaikkien raadin jäsenten ajantasaiset yhteystiedot välttämätöntä yhteydenpitoa varten. Yhteydenpidossa noudatetaan yleisiä hyviä tapoja. 6. VanhempainRaatien ulkoisen viestinnän periaatteet Ulkoinen viestintä Ulkoista viestintää ovat esim. lehtijutut, verkkosivuilla tai lehdissä julkaistavat kannanotot, puheenvuorot seminaareissa sekä esiintymiset muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Ulkoista viestintää on myös yhteistyö muiden kanssa (mm. asiantuntijat, järjestöt, virkamiehet, muut vanhempien organisaatiot). VanhempainRaatien ja VOIKUKKIA-verkostohankkeen ulkoista viestintää sekä näkymistä ohjaavat hankkeen eettiset periaatteet: kunnioittaminen, erilaisuuden arvostaminen, luottamus, yksityisyys, rehellisyys, läpinäkyvyys, avoimuus, luotettavuus, myönteisyys, maltillisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö. Esiintyminen yksityishenkilönä ja VanhempainRaadin jäsenenä Kokemusasiantuntijoiden arvo ymmärretään yhä paremmin ja VOIKUKKIA-vanhempainRaatien jäsenille voi tulla kysymyksiä tai pyyntöjä erilaisiin esiintymisiin, kommentteihin, haastatteluihin jne. Raadin jäsenyys ei velvoita esiintymään tai kommentoimaan. Kokemusammattilaisen punnittujen näkemysten esittäminen julkisesti kuitenkin edistää sijoitettujen lasten vanhempien asemaa ja siksi VOIKUKKIA-verkostohanke kannustaa näkyvyyteen. Mikäli VOIKUKKIA-verkostohanke välittää esiintymispyynnön tai pyynnöstä käy selvästi ilmi, että Raadin jäseneltä pyydetään kommentteja nimenomaisesti VOIKUKKIA-VanhempainRaadin jäsenenä, tällöin esiintyjä noudattaa VOIKUKKIA-verkostohankkeen eettisiä periaatteita sekä VanhempainRaadin linjauksia. POIKKEUS: mikäli esiintymispyyntö on tullut raadin jäsenelle suoraan ja henkilökohtaisesti, eikä tilaisuus tai haastattelu koske VOIKUKKIA-VanhempainRaadin työskentelyä, voi hän esiintyä yksityishenkilönä omine mielipiteineen ja arvoineen. Salassapitovelvollisuus Raadissa kuulluista kokemuksista pätee kuitenkin tässäkin tapauksessa. Kaikkien esiintymispyyntöjen yhteydessä Raadin jäsenet voivat olla yhteydessä hanketyöntekijöihin. Toivottavaa on, että Raadin jäsenet ilmoittavat kaikista lastensuojeluun liittyvistä esiintymisistään ja yhteistyöstään muiden toimijoiden kanssa VOIKUKKIA-verkostohankkeelle.

5 (Lisätty ) Toiminnassa mukana olevat vanhemmat kohtaavat toisinaan erilaisia kriisejä lapsensa huostaanottoon, sijoitukseen ja muuhun perheen elämään liittyen. VOIKUKKIA-toiminnan periaatteiden mukaisesti ketään ei jätetä yksin. Kriisin kokeneelle vanhemmalle tarjotaan luottamuksellinen keskustelumahdollisuus ja kartoitetaan, mitä he juuri ovat käymässä/käyneet läpi. Vanhemman kanssa pyritään yhdessä kartoittamaan ja etsimään menetelmiä parempaan reaktioiden ja oireiden hallintaan sekä luomaan luottamusta selviytymiseen. VOIKUKKIA hanketyöntekijät eivät kuitenkaan ole terapeutteja eivätkä voi sellaisina toimia. Kriisin keskellä elävää vanhempaa ei tieten tahtoen oteta mukaan erilaisiin esiintymisiin tai lähetetä puheenvuoron pitäjäksi. Kriisin kohdanneen vanhemman kanssa keskustellaan, häneltä tiedustellaan onko hän saanut jo apua joltain muulta taholta ja tarvittaessa ohjataan eteenpäin. Tärkeintä on yhdessä vanhemman kanssa pohtia hänen tilannettaan ja vasta keskustelujen pohjalta päättää onko vanhemmalla voimavaroja ja resursseja osallistua ennalta sovittuihin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Keskusteluissa on aina ensimmäisellä kerralla kaksi hanketyöntekijää mukana. Tällä toimenpiteellä saadaan luotettavampi arvio vanhemman tilanteesta. VOIKUKKIA-hankkeen työntekijät ovat vastuussa myös siitä, ettei yleisö sijaistraumatisoidu. Haluamme suojella sekä kriisissä olevaa ihmistä että yleisöä. Edellä mainitut huomioiden VOIKUKKIA toiminnassa halutaan aina varmistua siitä, ettei kriisin keskellä elävää vanhempaa altisteta vaativiin tilanteisiin/esiintymisiin.

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot