Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa"

Transkriptio

1 1 (10) Jyrki Lappi / JL Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategia Kaupungin energian kulutuksen nykytila Kaarinan kaupungilla energian käyttö painottuu ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin. Vähäisessä määrin energiaa kuluu ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä sekä katuvalaistuksessa. Kaarinan kaupungin energiakustannukset ovat olleet vuonna 2011 ilman kaukolämpölaitosta 2,94 milj. euroa. Energiankulutus on euromääräisesti jakautunut eri tuotantomuodoille ja lajeille seuraavasti: Autojen ja koneiden polttoaineet 4 % Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa Sähkö 46 % Kaukolämpö 36 % Lämmitysöljy 14 % Kaavio 1: Kaupungin energiankustannusten jakauma Energiakustannukset euroina Kaukolämpö Lämmitysöljy Autojen ja koneiden polttoaineet Sähkö 0 1 Kaavio 2: Energiakustannukset lajeittain Postiosoite Käyntiosoite Puhelin/Faksi Internet PL 12 Lautakunnankatu 4 (02) KAARINA KAARINA (02) (Faksi)

2 2 (10) Sähkön kulutusjakauma 2011 Yht. 1,37 milj. euroa katuvalaistus 15 % vesihuolto 5 % muut rakennukset 56 % sähkölämmit teiset rakennukset 24 % Kaavio 3: Sähkön kulutuksen jakauma n. 13 GWH/v. Kiinteistöjen energiankulutus Kaupungin omistamien kiinteistöjen ominaiskulutukset vaihtelevat runsaasti. Energiatehokkaimpien opetuskiinteistöjen ominaiskustannus on n. 1,20 /rm3, kun vastaavien heikoimpien ominaiskustannukset ovat n. 3,00-6,00 /rm3. Päiväkotikiinteistöissä ominaiskustannukset vaihtelevat Piispalähteen päiväkodin valmistuttua n. 1,20-6,40 /rm3 välillä. Rakennusten teknisissä ominaisuuksissa on merkittäviä eroja niin vaipan kuin talotekniikankin osalta. Keskimääräiset ominaiskulutukset kiinteistöryhmittäin kwh/rm3 on esitetty oheisessa kaaviossa. Liitteenä on esitetty kaupungin rakennuskannan energiakustannukset /rm3 rakennuksittain.

3 3 (10) Kaavio 4: Rakennusten ominaiskulutukset kwh/rm3/v. Energian hankinta ja tuotanto Kaarinan kaupunki hankkii kaiken käyttämänsä energian kaupungin ulkopuolisilta toimijoilta. Kaupungilla on myös Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n omistusosuuden kautta omaa sähkön tuotantoa n. 30 GWh vuodessa, mutta se myydään markkinoille ja oma käyttösähkö ostetaan erikseen. TSME:n tuotanto on n. kaksinkertainen kaupungin omaan käyttöön (13 GWh/v.) nähden. Kaupunki on hankkinut sähköenergian viimeisten vuosien aikana Oulun Sähkömyynti Oy:ltä. Kaupunki ei ole edellyttänyt sähkön hankinnassaan pelkästään uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa sähköntuotantoa. Kaupunki omistaa oman kaukolämpölaitoksen, mutta on vuokrannut sen Turku Energialle vuoden 2026 loppuun saakka ulottuvalla sopimuksella. Täten kaupunki ostaa myös kaukolämmön Turku Energialta. Energian keskihinnat vuosina 2010 ja 2011 ilmenevät alla olevasta taulukosta. Vuoden 2012 alusta lukien kaukolämmön keskihinta on laskenut Turku Energialle siirtymisen perusteella n. 20 %.

4 4 (10) Energian keskihinta ,00 100,00 80,00 60, ,00 20,00 0,00 Kaukolämpö Lämmitysöljy Sähkö Kaavio 4: Energian keskihinta vuosina Ilmastonmuutos Suomessa Muutoksesta on esitetty useita arvioita. Se voi pahimmillaan aiheuttaa esim. seu raavia asioita: Ilman keskilämpötila nousee 4-8 astetta vuoteen 2080 mennessä muutoksia lumipeitteen ja meren/järvien jääpeitteen kestoajoissa ja meriveden lämpötiloissa, talvet lämpenevät enemmän kuin kesät (jopa + 7 astetta) suuret sademäärän muutokset, % vuoteen 2080 mennessä ääri-ilmiöiden kuten myrskyjen, rankkasateiden ja pitkien kuivien tai kosteiden jaksojen todennäköisyys kasvaa. Ilmastonmuutos aiheutuu lisääntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä ja nämä puolestaan aiheutuvat esim. energian kulutuksen kasvusta mm. liikenteessä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Trendin muuttamiseksi tarvitaan enemmän uusiutuvia polttoaineita hyödyntäviä laitoksia tai ratkaisuja ja panostusta joukkoliikenteen kehittämiseen tai liikennetarpeen vähentämiseen. Lisäksi tarvitaan päästöjen vähentämistä ja energian kulutuksen hillintää.

5 5 (10) Päästö- ja ilmastotavoitteet EU:n asettamana tavoitteena on päästöjen vähentäminen 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Saavuttaakseen EU:n tavoitteen, Suomen hallitus laati vuonna 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (VN, 2008). Strategian mukaan maamme päästöt vuonna 2020 olisivat noin 20 prosenttia vuoden 1990 tasoa korkeammalla, mikäli uusia ilmastopoliittisia toimenpiteitä ei tehdä. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vaikka Suomen tavoitteet onkin asetettu valtakunnan tasolla, niin varsinainen työ niiden saavuttamiseksi tehdään kuntatasolla. Suomessa on nykyään noin 80 kuntaa mukana CO2 raporttipalvelun piirissä ja niiden asukasluku on noin 3,6 miljoonaa. Kymmenesosalla kuntia (Kuntaliiton kysely v. 2009) on päästövähennystavoite asetettu. Tavoitteita on asetettu mm. seuraavilla tavoilla: - 40 % päästövähennys v mennessä vuoteen 1990 verrattuna, - 25 % päästövähennys 2012 mennessä vuoteen 2002 verrattuna. - (tavoitetaso päästöissä) 4,3 tonnia CO 2 -ekv. asukasta kohden vuoteen 2030 mennessä (Espoo), - Tavoitteena "hiilineutraalikunta" kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Noin 80 % vähennystavoite hiilidioksidipäästöissä. (Kuhmoinen) - Vuoteen 2020 mennessä - 40 % vuoden 1990 tasosta. (Kuopio) - Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 vuoden 1990 tasolla, kaupungin uudessa strategiassa on tavoitteena - 50 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. (Lahti) Varsinais-Suomessa on valmistunut v laajapohjaisen valmistelun tuloksena Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia Työn tuloksena on syntynyt yhteinen visio ja merkittävä joukko tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiavisio on seuraava: - Vuonna 2020 Varsinais-Suomi on saavuttanut kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiatavoitteet ja on matkalla kohti hiilineutraliutta. - Toimintatavat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ovat muuttuneet tukemaan hiilineutraaliuden tavoitteita, ja tällä on myönteinen vaikutus maakunnan elinkeinoelämään. Varsinais-Suomi ei ole energiavaroiltaan omavarainen. Vuonna 2007 fossiilisten polttoaineiden osuus oli 88 prosenttia ja uusiutuvien osuus oli vain 12 prosenttia. Eri sektoreiden keskeinen yhdistävä tavoite on fossiilisten polttoaineiden osuuden vähentäminen energiantuotannossa 60 prosenttiin, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja yhdyskuntarakenteen ohjaaminen joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta.

6 6 (10) Kaarinan päästötilanne Kaupunki on mukana valtakunnallisessa CO2-raportoinnissa. Raportissa on koottu yhteen sekä Kaarinan että muiden mukana olevien kuntien alueen koko energiankäyttö ja laskettu niistä aiheutuvat CO2-päästöt. Kaarinan päästöt ovat vertailukuntiin nähden lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Tieliikenteen päästöt alittavat valtakunnallisen keskiarvon ja lämmityksen päästöt ylittävät sen. Raportti Kaarinan osalta ja valtakunnalliset vertailut ovat liitteenä. Kaarinan kaupungin päästöt olivat v eri sektoreilla t CO 2 -ekv. ja asukasta kohti lasketut päästöt olivat 6,5 t CO 2 -ekv. Päästöt kasvoivat vuodessa noin 10 %. Toisaalta kaupungin päästöt ovat olleet jälkikäteen esitetyn arvion mukaan noin 10 % pienemmät vuonna 1990 kuin v Vuoden 2010 päästöt olivat t CO 2 -ekv. ilman teollisuuden päästöjä ja asukaskohtaiset päästöt ovat noin 7,0 t CO 2 - ekv. Kaavio 5: CO2-raportissa mukana olevien asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta Päästöt ovat keskimäärin suuremmat niissä kunnissa, joissa kaukolämpö tuotetaan joko turpeella tai kivihiilellä. Kaarinan ongelma on nimenomaan kivihiilellä tuotettu kaukolämpö ja kokonaisuuden kannalta myös liikenne. Kaarinan liikenteen päästöihin lasketaan mukaan kaikki alueen läpi kulkeva liikenne, josta syystä vaikutusmahdollisuudet kaikkiin liikenteen päästöihin ovat vähäiset. Päästömäärien kasvu Kaarinassa on edellä olevien tietojen perusteella valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteiden vastainen.

7 7 (10) Energiastrategiset linjaukset Kaukolämpötoiminnan kehittäminen Kaukolämmön tuotannon näkökulmasta linjauksia on erittäin vaikea tehdä pidemmällä aikavälillä, koska tekniiikan kehitystä on erittäin vaikea arvioita. Tässä vaiheessa on parempi laatia suunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle eli vuoteen 2016 saakka. Suunnittelu on lähinnä linjausta niiden asioiden osalta, joilla Kaarina pyrkii takaamaan omistamansa lämpölaitoksen toiminnan myös tulevaisuudessa erityisesti vuokra-ajan päättymisen jälkeen Seuraavan viiden vuoden aikana luodaan kaavalliset edellytykset oman lämpölaitoksen toteuttamiseen - Krossin asemakaavan laajentamisen yhteydessä luodaan mahdollisuudet yhden biolämpölaitoksen toteuttamiseen, jonka avulla nykyinen Kaarinan alueen kaukolämmön kulutus voidaan tarvittaessa tyydyttää. Vuoteen 2016 saakka kaikki kaupungin kiinteistöt liitetään kaukolämpöverkkoon niillä alueilla, joilla verkko on kohtuullisella etäisyydellä. Kerrostaloalueet pyritään ohjaamaan jatkossakin kaukolämpöön. Toteutetaan sellaisia ratkaisuja, jotka eivät estä jatkossa uusien energiamuotojen käyttöä. Kaukolämpötoimintaa pyritään laajentamaan alueille, joilla nähdään selkeätä kulutuspotentiaalia. Alueet on esitetty liitekartoilla. Liite 1. Uusiutuvien energioiden käytön lisääminen Tuulivoiman eteen ei luoda ylimääräisiä esteitä - Pientuulivoimaloiden rakentaminen asemakaava-alueilla mahdollistetaan rakennusjärjestystä muuttamalla. - Suurten tuulivoimaloiden rakentamismahdollisuuksia pyritään edistämään kaavallisin ratkaisuin. Kaupunki ei pakota kiinteistöjä liittymään kaukolämpöön Pyritään kaavaratkaisuissa mahdollistamaan myös aurinkolämmön hyödyntäminen

8 8 (10) - Hyväksytään ratkaisut, joissa aurinkolämmön hyödyntäminen on integroitu rakenteisiin. - Alueet pyritään asemakaavoittamaan siten, että rakennusten suuret katto- tai julkisivupinnat suuntautuvat etelään. Kaupungin omien kiinteistöjen energiaratkaisut Uudisrakentaminen - Uudisrakentamisessa hyödynnetään ensisijaisesti maalämpöratkaisuja pl. kaukolämmön piiriin toteutettavat kohteet. - Uudisrakennukset suunnitellaan siten, että rakennusten energiankulutus on käyttötarkoituksittain ET-luokan A mukainen kwh/brm2 - Uudisrakennuksissa käytetään läsnäoloantureita valaistuksen ohjauksessa. Vanhoissa rakennuksissa pyritään läsnäoloantureita lisäämään lähinnä aula yms. tiloissa. - Valaistuksessa hyödynnetään kokonaistaloudellisesti edullisimpia ratkaisuja. Lämmöntalteenottolaitteiden kehittäminen edelleen ja ilmalämpöpumppujen hyödyntäminen - Vanhojen kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä toteutetaan vain sellaisia kiinteistön energiataloutta parantavia ratkaisuja, jotka ovat kokonaistaloudellisesti perusteltuja. - Ilmanvaihtokoneiden uusimisten yhteydessä käytetään pääosin ilmalämpöpumppuratkaisuja. Rakennusten vaipan korjaukset - Rakennusten vaippojen korjauksiin ei ryhdytä pelkästään energiataloudellisista syistä kuin erikoistapauksissa, joissa elinkaarilaskennassa takaisinmaksuaika jää alle 10 vuoden. Vaippojen korjaukset suoritetaan muiden peruskorjausten yhteydessä. Öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttaminen uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviksi - Vuoteen 2016 mennessä energiankulutukseltaan 30 % nykyisistä öljylämmitteisistä kiinteistöistä muutetaan uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviksi. (Vertailutasona vuosi 2011.) Vuoteen 2020 mennessä

9 9 (10) määrä kasvatetaan 50 %:iin. Tavoitteeseen päästään lähinnä muuttamalla kiinteistöt pelletti/hakelämpöä hyödyntäviksi. - Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä siirrytään vuoteen 2020 mennessä maalämmön ja mahdollisesti ilmalämpö- tai ilma-vesi lämpöpumppujen hyödyntämiseen seuraavissa kohteissa: - Kultanummen päiväkoti - Kesämäen päiväkoti - Tienniityn päiväkoti Kaupungin muut energiansäästötoimenpiteet Ajoneuvokaluston kehittäminen siten, että hyödynnetään uudishankinnoissa sähköautoja tai hybridejä, mikäli niitä on käytettävyyden perusteella tarjolla. Ajoneuvokalustoa pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja ehkäisemään turhaa ajoa. Uusien alueiden toteutuksessa pyritään välttämään ratkaisuja, joissa sekä jäte- että hulevesiä joudutaan pumppaamaan. Katuvalaistuksen valonlähteiden ja ohjausten kehittäminen energiaa säästävämmiksi. Pyritään siihen, että valaistustehoa pystytään alentamaan yöaikaan täydellisen pimennyksen sijaan. - Vuoden 2013 aikana siirrytään keskuskohtaiseen valaistuksen ohjaukseen, jolla voidaan etänä säätää valaistustehoa ja päälläoloaikoja. - Vuosittain vaihdetaan vanhoja elohopealamppuja uusiin energiatehokkaampiin valaisimiin n kappaletta. - Uudisrakennuskohtessa hyödynnetään kokonaistaloudellisesti edullisimpia ratkaisuja. (Suurpainenatrium, LED, monimetalli) - Uudisrakentamisessa noudatetaan valaistusluokituksessa normien mukaisia ratkaisuja. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen - Toteutetaan rakennemallissa yhteisesti hyväksyttyjä linjauksia - Pyritään kehittämään joukkoliikennekäytäviä siten, että niiden vaikutusalueilla asukastiheys on n asukasta/km2

10 10 (10) Kaupungin päästövähennystavoitteet Päästöt eivät kasva vuoden 2012 tasosta vuoteen 2016 mennessä (n. 7 tn CO2-ekv.) Vuonna 2020 päästöt ovat asukasta kohden 10 % alemmat kuin vuonna 2012 Vuonna 2030 päästöt ovat asukasta kohden 25 % alemmat kuin vuonna (n. 5,3 tn CO2-ekv). Energia- ja ilmastostrategian seuranta Tämän strategian linjausten seuranta on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden välein erillisessä seurantaraportissa. Raportin yhteydessä voidaan toteuttaa myös muutoksia strategian linjauksiin, mikäli esim. tekniikan kehittyminen tai muut tekijät antavat siihen aihetta. Liite 1: Kartta kaukolämpöön liitettävistä alueista

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot