TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA ENONTEKIÖN KUNTA TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS

2 ENONTEKIÖN KUNTA TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS Päivämäärä Viite Laatija Dennis Söderholm Tarkastaja Annu Tulonen Hyväksyjä Matti Kautto Kannen kuva Havainnekuva Lammasoaivilta 2014 Ramboll 1

3 Sisältö 1. Lähtökohdat Selvityksen tavoitteet Menetelmät Paikkatietoanalyysin periaate Kriteeristö Vesialueet Taajama-alueet ja asutus Tuulisuus Virkistys Maisema ja kulttuuriympäristö Tie- ja sähköverkosto Linnusto Luonnonsuojelu Poronhoito Ilmaliikenteen korkeusrajoitukset Naapurimaiden maankäyttö Analyysin lopputulos Jatkosuunnittelu Nykyiset tuulivoimalat Johtopäätökset Lähteet Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

4 1. Lähtökohdat 2. Selvityksen tavoitteet Enontekiön kunnanvaltuusto päätti selvittää yleiskaavoituksella mahdollisuudet paikalliselle sähköntuotannolle kunnan alueella. Kaavalla ja sen perustaksi tehtävillä selvityksillä inventoidaan kaikki paikallinen potentiaali sähköntuottamiselle tuulivoima, vesivoima ja niiden yhdistelmä pumppuvoimalana). Kaavan tavoitteena on selvittää kunnan alueen mahdolliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet, niiden lisäksi myös muun mahdollisen paikallisen energiantuotannon ja laatia hankkeiden jatkosuunnittelua ohjaamaan ns. strategisen vaiheyleiskaavan. Yleiskaavaa ei ole tarkoitus laatia MRL 77a :n mukaisena yleiskaavana, jota voisi käyttää tuulivoimaloiden rakentamista koskevien rakennuslupien myöntämisen perusteena, vaan tavoitteena on että rakentamista ohjaavat tuulivoimayleiskaavat laaditaan koko kunnan yleiskaavassa osoite-tuille alueille hankekohtaisesti. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa on esitetty kaksi alueelta parhaiten tuulivoimatuotantoon sopivaa aluetta. Tuulivoimateknologian nopea kehittyminen ja tuuliolosuhteiden tutkimus tuottavat jatkuvasti uusia mahdollisia tuulivoimapuistojen sijoittumisen vaihtoehtoja erityisesti aiempaa matalammille alueille. Näitä tulevaisuuden mahdollisia tuulivoimaloiden alueita ei maakuntakaavassa ole ollut mahdollista ratkaista. Maakuntakaavan selostuksen mukaan riittäviin selvityksiin perustuen on myös yleiskaavalla mahdollista osoittaa tuulivoima-alueita. Työssä tarkasteltiin Enontekiön kunnan alue paikkatietopohjaisesti ja etsittiin ne alueet, jotka soveltuvat tuulivoimarakentamiseen hyvin ja ne jotka oli syytä jättää rakentamisen ulkopuolelle. Tehtävänä oli laatia koko kunnan kattava selvitys, jossa tutkittiin tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia ja tehtiin ehdotus soveltuvien alueiden varaamisesta Enontekiön kunnan tuulivoimayleiskaavaan tai muuhun soveltuvaksi katsottuun kaavamuotoon. Selvitys antaa kunnalle hyvät mahdollisuudet osallistua maakuntakaavan suunnittelutyöhön tulevaisuudessa tuulivoiman rakentamisen osalta Ramboll 3

5 3. Menetelmät 3.1 Paikkatietoanalyysin periaate Tämä selvitys on tehty paikkatietoanalyysina eri rekistereistä saatavilla oleviin tietoihin pohjautuen. Analyysi lähtee liikkeelle siitä, että valitaan tietyt kriteerit ja katsotaan miten ne sijoittuvat maantieteellisesti. Kriteerit voivat olla mahdollistavia tai rajaavia. Mahdollistavia tekijöitä ovat nykyisen tieverkon läheisyys ja nykyisen sähkönsiirtoverkon läheisyys, eli seikkoja, jotka vaikuttavat positiivisesti tuulivoimarakentamisen kustannuksiin. Poissulkeva kriteeristö on kuitenkin pääroolissa tässä selvityksessä. Se tarkoittaa, että kriteerit on luokiteltu ehdottomasti tuulivoimaa ei mahdollistaviksi EI-alue ) ja tuulivoimaa mahdollisesti rajaaviksi EHKÄ-alue ) kriteereiksi. Jäljelle jäävät alueet ovat sen kriteerin osalta mahdollisia tuulivoima-alueita KYLLÄ-alue ). Kun kaikki kriteerit on kerätty ja analysoitu ne laitetaan kartalle päällekkäin ja saadaan paikkatietoanalyysin lopputulos, eli alueet joille ei voida rakentaa tuulivoimaloita, alueet joille mahdollisesti voi rakentaa tuulivoimaloita ja alueita joille mitä todennäköisimmin voidaan rakentaa tuulivoimaloita. Seuraavissa kappaleissa on esitetty käytetty kriteeristö ja analyysin lopputulos. 3.2 Kriteeristö Työn ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin tuulivoimarakentamisen kannalta tärkeät kriteerit, joiden pohjalta kunnan alue tutkittiin paikkatietopohjaisesti. Kullekin kriteerille määriteltiin lisäksi raja-arvot, joiden perusteella alueet jaettiin KYLLÄ-, EHKÄ- ja EI-alueiksi, lukuun ottamatta kahta kriteeriä, joiden kohdalla joustoa EHKÄalueiden määrittämiseksi ei ole Vesialueet Selvityksessä jätettiin pois laajempien järvialueiden > 4 ha) ja yli 5 metriä leveiden jokien rantojen tutkiminen. Rantavyöhyke on jätetty tuulivoimatarkastelusta pois sen ollen maisemallisesti ja virkistyksellisesti herkkää aluetta. Maa-alueista KYLLÄ-alueiksi luokiteltiin ne, jotka sijaitsivat rannasta 500 m etäisyydellä tai sitä kauempana. EHKÄ-alueita olivat ne, jotka sijoittuivat m etäisyydelle rannasta ja EIalueita olivat ne, joilta matkaa rantaan oli vähemmän kuin 100 m. 4 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

6 Enontekiön tuulivoimaselvitys Paikkatietoanalyysin kriteerit: Vesistöt /DS EI-alue yli 4 ha järvi tai yli 5 m leveä joki alle 100 m päässä) EHKÄ-alue yli 4 ha järvi tai yli 5 m leveä joki alle 500 m päässä) Kuva 3 1. Analyysissa huomioidut vesialueet Ramboll 5

7 3.2.2 Taajama-alueet ja asutus Enontekiön kunnassa on asukkaita noin 1 900, josta 800 asuu Hetassa. Asuinrakennuksia on maastotietokannan mukaan noin kpl ja lomarakennuksia kpl. Asutuksen lisäksi taajama-alueilla ja loma-asutusalueilla on alueiden virkistyskäyttöön liittyviä ja huomioon otettavia asioita. Rakennusten tiedot on otettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Asuminen rajoittaa huomattavasti tuulivoima-alueiden rakentamista ensisijaisesti Enontekiön tuulivoimaa koskevien melurajoitusten osaltuulivoimaselvitys ta. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan Paikkatietoanalyysin kriteerit: Asutus Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 4/2012) ulkomelutaso ei saa ylittää 45 db asumiseen käytettävillä alueilla päiväaikaan eikä 40 db yöaikaan. Loma-asumisen vastaavat rajat ovat 40 db ja 35 db. Vaikka Valtioneuvoston yleiset meluohjearvot ovatkin 5 db korkeammat, on suunnittelussa hyvä edetä tiukempien ohjeiden mukaisesti ja jättää tarpeeksi etäisyyttä tuulivoimarakentamisen ja asuinalueiden väliin. Lisäksi häiriötä aiheuttavat asumiselle välke ja ympäristön muutos. Selvityksessä on edellä mainittujen häiriötekijöiden vuoksi päädytty seuraaviin etäisyyksiin KYLLÄ-, EHKÄ- ja EI-alueiden määrittämiseksi. KYLLÄ-alueita ovat ne, joista on matkaa lähimpään asuinrakennukseen enemmän kuin m ja lomarakennukseen enemmän kuin m. EHKÄ-alueiden määrittämiseen käytettiin /DS vastaavasti m ja m. EIalueita ovat ne, joilta matkaa lähimpään asuinrakennukseen on alle 700 m ja lomarakennusten osalta alle m. EI-alue asutukseen alle 700 m, loma-asutukseen alle 1000 m) EHKÄ-alue asutukseen m, loma-asutukseen m) Kuva 3 2. Asuin- ja lomarakennuksista muodostuneet vyöhykkeet. 6 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

8 3.2.3 Tuulisuus Tuulivoimayhtiöt laskevat tuulivoiman tuotannon kannattavuutta tarkastellen ensimmäisessä vaiheessa alueen tuulisuusolosuhteita. Tässä selvityksessä tuulisuutta tutkittiin Tuuliatlaksen tietojen perusteella, joka perustuu tietokonemallinnukseen. Tuulimittauksia ei tehty, vaan ne jäävät tuulivoimayhtiöiden hankkeiden yhteydessä suoritettaviksi. Marraskuussa 2009 julkistettu Suomen Tuuliatlas on tietokonemallinnukseen perustuva tuulisuuskartoitus ja sen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tarkka kuvaus paikkakohtaisista tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta alkaen 50 metrin korkeudesta aina 400 metriin saakka vuosi- ja kuukausikeskiarvoina. Tuloksia on mahdollista tarkastella tässä vaiheessa tarkkuudeltaan Enontekiön 2,5 x 2,5 tuulivoimaselvitys kilometrin karttaruuduissa, sekä rannikolla Paikkatietoanalyysin ja muutamilla kriteerit: sisämaan Tuulisuus paikkakunnilla 250 x 250 metrin karttaruuduissa. Näitä tarkempia 250 metrin ruutuja löytyy Enontekiön alueelta Lammasoaivin läheisyydeltä, sekä kapealta kaistaleelta Muonion vastaiselta kuntarajalta. KYLLÄ-alueiksi määriteltiin alueet, joiden vuosikeskituulennopeus sadan metrin korkeudessa on enemmän, kuin 6,5 m/s. EHKÄ-alueita ovat ne, joiden tuulisuus on välillä 6,0 6,5 m/s ja EIalueita sellaiset joiden tuulisuus jää alle 6,0 m/s. Vastaavia arvoja on käytetty mm. maakuntakaavojen tuulivoimaselvityksissä. Koska tarkempaa tuulisuusaineistoa oli saatavilla vain rajoitetulta alueelta, tuulisuuskriteeri päätettiin jättää pois lopulliselta analyysikartalta. Tuuliatlaksen mukainen tuulisuus käy ilmi seuraavalta kartalta Kuva 3 3). Tuuliatlas ei anna luotettavaa tietoa nykyaikaisten voimaloiden tuulisuudesta. Uusissa voimaloissa ratkaisevaa on tuulisuus korkeudella m maanpinnasta. Lisäksi tuuliatlas ottaa huonosti huomion alueelliset korkeuden vaihtelut esim. tunturit. Siksi on tärkeää, että tuulivoimahankkeiden suunnittelun yhteydessä /DS tehdään tuulisuusmittaukset riittävän korkeista mastoista. 100 m 3,9-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,0 7,0-7,5 7,5-8,0 8,0-10,5 Kuva 3 3. Tuulisuus Enontekiön kunnassa Tuuliatlaksen mukaan Ramboll 7

9 3.2.4 Virkistys Tuulivoimalat ovat hallitsevia maisemassa ja ne tuottavat melua. Tämän vuoksi niiden voidaan katsoa häiritsevän virkistysalueiden ja -reittien käyttöä. Joissain tapauksissa tuulivoimalat voivat olla sovitettavissa myös virkistysalueille, sillä ne eivät sinänsä estä virkistyskäyttöä ja ne voivat jopa edistää virkistyskäyttöä poikkeuksellisina kohteina, joita käydään katsomassa. Alueilla risteilevät retkeilyreitit ja levähdysalueet voidaan ottaa huomioon suunnittelussa, eikä tuulienontekiön tuulivoimaselvitys voimarakentaminen estä niiden käyttöä. Paikkatietoanalyysi: Virkistys Selvityksessä määritettiin kansallispuisto EIalueeksi tämä on tehty osana luonnonsuojelualuetta, ks. kohta 3.2.8). Lisäksi tutkittiin moottorikelkkareittien sijaintia ja muodostettiin niiden ympärille 300 metrin suojavyöhyke /DS EI-alue moottorikelkkareitti alle 300 m päässä) Kuva 3 4. Analyysissa huomioidut virkistysalueet ja -reitit. 8 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

10 3.2.5 Maisema ja kulttuuriympäristö Tuulivoimalat ja maisema -selvityksen Suomen ympäristö -sarja 5/2006) mukaan tuulivoimalat eivät sovi maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden läheisyyteen. On kuitenkin huomioitava maiseman herkkyyteen liittyvät ja voimaloiden näkyvyyttä korostavat tekijät. Maisemallisesti merkittävien alueiden kohdalla on mahdollista tarkemmissa selvityksisenontekiön tuulivoimaselvitys sä arvioida sitä, kestävätkö suurimittakaavaiset Paikkatietoanalyysin kriteerit: Maisema maisemat voimaloita. Kulttuuriympäristöalueet ovat herkkiä alueita, joiden arvo voi heiketä maisemaa hallitsevan tuulivoimalan tai -voimaloiden vuoksi. Selvityksessä on luokiteltu maankuntakaavassa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet, sekä maailmanperintökohteet EI-alueiksi. EHKÄ-alueiksi määriteltiin ne alueet, joilta matkaa valtakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle tai maailmanperintökohteelle on 0 3 km ja maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle tai merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristölle on 0 1 km. KYLLÄ /DS alueita ovat muut kuin maisema-alueet ja niitä ympäröivät EHKÄ-alueet. EI-alue valta- tai maakunnallinen maisema-alue, RKY-alue, maailmanperintökohde) EHKÄ-alue RKY-alueelle ja maakunnalliselle maisema-alueelle alle 1 km, maailmanperintökohteelle ja valtakunnalliselle maisema-alueelle alle 3 km) Kuva 3 5. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, sekä valtakunnallisesti merkittävät rakenne tut kulttuuriympäristöt ja maailmanperintökohteet Ramboll 9

11 3.2.6 Tie- ja sähköverkosto Kriteereistä tie- ja sähköverkosto on sellainen, jonka osalta on mahdollista jakaa alueet vain KYLLÄ- ja EI-alueisiin. Liikenneviraston ohjeen mukaan tuulivoimalan etäisyys maantiestä tulee olla tien suojavyöhyke lisättynä voimalan korkeuteen. Tässä selvityksessä etäisyys yleistettiin 300 m:iin tien keskiviivasta. EI-alueiksi muodostuivat siis ne alueet, joihin on maantieltä tai valenontekiön tatieltä matkaa tuulivoimaselvitys vähemmän kuin 300 m ja KYLLÄalueita taas ne, joihin on Tiet matkaa enemmän kuin Paikkatietoanalyysi: ja sähköverkko 300 m. Sähköverkostolle ei muodostettu vastaavia suojavyöhykkeitä, koska Enontekiön alueella ei ole suurjännitelinjoja yli 110 kv), joihin yleensä sovelletaan vastaavia suojavyöhykkeitä kuin maanteille. Selvityksessä otettiin kantaa siihen, mitkä KYLLÄ-alueet ovat erityisen hyviä tuulivoiman rakentamiseen, koska olemassa oleva tieverkosto tai mahdollisuus sen rakentamiseen on tuulivoimahankkeiden perusedellytys. Nämä erityisen soveliaat alueet ovat ne, jotka sijaitsevat alle 5 km tiestä. Myös tuulivoimaloiden liittäminen sähköverkkoon on kallista samoin, kuin pitkän siirtolinjan /DS rakentaminen. KYLLÄ-alueita jaettiin voimalinjojen edullisen sijainnin mukaan paremmuusjärjestykseen siten, että alle 5 km etäisyys nykyiselle keskijännitteiselle sähköverkolle lasketaan paremmaksi sijainniksi. EI-alue yleiselle tielle alle 300 m) KYLLÄ-alue maantielle ja nyk. sähköverkolle alle 5 km) Kuva 3 6. Yleiset tiet ja sähkölinjat. 10 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

12 3.2.7 Linnusto Tuulivoima-alueet voivat olla vahingollisia linnustolle, mikäli ne sijaitsevat lintujen päämuuttoreiteillä, pesintä- tai ruokailualueilla. Enontekiön alueella sijaitsee neljä FINIBA-aluetta Suomen tärkeät lintualueet). Alueet on esitetty kartalla luvussa Linnuston osalta joudutaan tekemään tarkempia selvityksiä yksityiskohtaisemmassa suunnitteluvaiheessa. ti tarkastamaan niiden suojeluperusteita. Jatkon tarkemmissa tutkimuksissa ja aluerajauksia tehtäessä on kuitenkin mahdollista tehdä luonnonsuojelulain 65 mukainen luontotyyppi- ja lajitason vaikutusarviointi, jonka pohjalta arvioidaan onko alueelle mahdollista toteuttaa tuulivoimahanke vaarantamatta niitä luontoarvoja, joiden vuoksi alue on osa Natura suojelualueverkkoa. Tarkastelussa EI-alueiksi määriteltiin kaikki luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelma-aluluonnonsuojelualueet on jätettävä tuulivoimara- eet ja KYLLÄ-alueita ovat ne, jotka jäävät näikentamisen sijainteja mietittäessä ulkopuolelle, den ulkopuolelle. EHKÄ-alueita ei vielä tässä vaisillä ne on luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alu- heessa määritelty, sillä suojaetäisyyden leveyeita. Niiden alueella voidaan kieltää liikkuminen det on tutkittava yksityiskohtaisesti ja on riipkokonaan tai ainakin rajoittaa sitä, jos kasvilli- puvainen luonnonsuojelualueiden suojeluarvoisenontekiön tuulivoimaselvitys ta. KYLLÄ-alueita ovat siten kaikki suojelualusuuden tai eläimistön säilyminen sitä edellyttää /DS Paikkatietoanalyysin kriteerit: Luonnonsuojelu eiden ulkopuoliset alueet. Natura-alueet kattaalueet jotka ovat luonnonsuojeluohjelmilla varat- vat suurimman osan Enontekiön pinta-alasta ja tu luonnonsuojelutarkoituksiin, on jätetty myös ne jätettiin pois tarkastelusta, koska suojelussa pois tätä selvitystä laadittaessa, vaikka ne eivät on Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue, joten ole varsinaisia luonnonsuojelualueita. Natura- maalla tapahtuva tuulivoimarakentaminen ei vaialueidenkin kohdalla joudutaan tapauskohtaises- kuta vesistöalueeseen Luonnonsuojelu muut Natura-alueet IBA-alue Tornionjoen ja Muonionjoen vesistö -Natura-alue FinIBA-alue Luonnonsuojelualue Luonnonsuojeluohjelma Kuva 3 7. Luonnonsuojelualueet, Natura-alueet, luonnonsuojeluohjelmat, sekä Suomen tärkeät lintualueet FINIBA) Ramboll 11

13 3.2.9 Poronhoito Poronhoitoon liittyvät alueidenkäytön rajoitukset on huomioitava tuulivoimasuunnittelussa. Poronhoitoon liittyvä paikkatietoaineisto ei saatu käyttöön vielä tämän selvityksen valmistumisen aikaan. Poronhoito huomioidaan kuitenkin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. KYLLÄ-alueiksi paikat, jossa korkeusrajapinta on yli 600 m. Korkeiden tunturien takia on vielä jatkosuunnitelmissa tarkistettava kyseisten paikkojen suhde korkeusrajoituspintoihin Naapurimaiden maankäyttö Tässä selvityksessä ei ole huomioitu naapurimaissa Ruotsi ja Norja) olevaa maankäyttöä. Naapurimaissa, lähellä Enontekiön rajaa, Finavia on julkaissut paikkatietoaineiston ilmai- voi esiintyä vastaavanlaisia kohteita kuin täsluliikenteen korkeusrajoituksista, jota on tarkoi- sä selvityksessä on analysoitu Suomen puolella. tus käyttää esim. tuulivoimaa suunniteltaessa. Näitä on syytä käydä läpi tapauskohtaisesti siienontekiön tuulivoimaselvitys Aineistossa on ilmoitettu korkeusrajoitus met- nä vaiheessa kun jatkosuunnitteluun /DS aluvalitut Paikkatietoanalyysi: Ilmaliikenteen korkeusrajoitukset reinä merenpinnasta. Enontekiön lentokenttä eet ovat selvillä. Naapurimaiden kohteissa pitää rajoittaa korkeiden rakennelmien pystyttämis- käyttää samoja kriteerejä kuin tässä selvityksestä sen läheisyyteen. Selvityksessä on luokitel- sä on käytetty. Lisäksi naapurimaiden viranomaitu EI-alueeksi ne alueet, jossa Finavian paikka- sia on kuultava kun tuulivoimaselvitykset tarkentietoaineistossa rakennelmien korkeus on rajat- tuvat. tu alle 200 metriin, EHKÄ-alueiksi m, ja Ilmaliikenteen korkeusrajoitukset Ilmaliikenteen korkeusrajoitukset 0m 560 m 858 m Kuva 3 8. Ilmaliikenteen korkeusrajoitukset. 12 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

14 3.3 Analyysin lopputulos Analyysin lopputulos on saatu yhdistämällä kaikki yllä olevat kriteerit siten, että jos yksikään edellisessä luvussa mainituista EI-alueista osuu kohdalle, alue määritetään lopputuloksessakin EI-alueeksi. Samalla periaatteella on muodostettu myös EHKÄ-alueet. KYLLÄ-alueiksi on valikoitu ne alueet, joiden kohdalla ei ollut yhtään EItai EHKÄ-kriteeriä. Jatkotarkastelussa pitää EHKÄ-alueiden kohdallaenontekiön myös huomioida mitkä ehkä-kriteerit ovat ja tuulivoimaselvitys montako päällekkäisiä ehkä-kriteeriä osuu tiepaikkatietoanalyysi: "kyllä", "ehkä" ja "ei" tylle alueelle. Lopputuloksessa ei ole huomioitu tuulisuudesta muodostuneet ei- ja ehkä-alueet, vaan tuulisuus kannattaa tutkia vielä erikseen tarkemmassa suunnittelussa. Tämä ehkä-kriteeri on käsitelty erikseen, koska Tuuliatlaksen aineisto on suurimmalta osin erittäin karkea 2500 x 2500 m ruuduissa). Vain kahdelta kohdalta Enontekiön alueelta on saatavilla tarkempaa aineistoa 250 x 250 m) Tuuliatlaksesta. On hyvä muistaa, että tämä analyysi ei ole lopullinen tulos siitä, onko mahdollista rakentaa tuulivoimaloita tietylle alueelle. Analyysin tulos kertoo vain, onko käytettyjen kriteerien osalta mahdollista rakentaa niitä. Tämän kaltainen analyysi on kuitenkin oiva työkalu, kun halutaan analysoida isoja alueita ja saada suuntaa antavat tulokset. Tästä on edettävä tarkempaan suunnitte/ds -alueet luun, jonka yhteydessä esiin vielä mahdollisesti nousee asioita, jotka estävät tuulivoiman rakentamisen tietylle alueelle. Lopullisten alueiden koko, toiminnot ja reunaehdot määritetään tarkemmassa suunnittelussa. KYLLÄ-alue maantielle ja nyk. sähköverkolle alle 5 km) EI-alue EHKÄ-alue Kuva 3 9. Analyysin lopputulos: EI-alue = alue, jolle todennäköisesti ei voida rakentaa tuulivoimaloita; EHKÄ-alue = alue, jolla voi olla tiettyjä tuulivoimarakentamista rajoittavia tekijöitä. Mahdollistavat ja rajoittavat tekijät on selvitettävä tarkemman suunnittelun yhteydessä; KYLLÄ-alue = alue, jolla tässä selvityksessä käytettyjen kriteerien mukaan ei ole estettä tuulivoimarakentamiselle Ramboll 13

15 4. Jatkosuunnittelu Tämä selvitys on tausta-aineistoa, joka ohjaa valintaa koko kunnan tuulivoimayleiskaavassa tarkemmin tarkasteltavista tuulivoima-alueista. Jatkosuunnittelun yhteydessä tarkennetaan selvityksiä ja arvioidaan vaikutuksia maankäyttöja rakennuslain mukaisena menettelynä. Kunnan vaiheyleiskaavan perusteella tuulivoimayhtiö tai muu toimija voi esittää kunnalle rakennuslupiin oikeuttavan tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. 5. Nykyiset tuulivoimalat Tunturituuli Oy:llä on kolme tuulivoimalaa Enontekiön alueella. Lammasoaivin tunturille on rakennettu kaksi 0,45 MW turbiinia vuonna 1996 ja yksi 0,65 MW turbiini vuonna Voimaloiden tornikorkeus on 35 ja 41 metriä. Roottorien halkaisijat ovat 37 ja 44 metriä. Tuulivoimalat eivät ole enää toiminnassa. Kuva 4 1. Tuulivoimahankkeen jatkosuunnittelun etenemismalli 14 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

16 6. Johtopäätökset Tämän selvityksen perusteella suositellaan, että valitaan noin seitsemän tuulivoima-aluetta jatkotarkasteluun. Nämä alueet koostuvat KYLLÄ- ja EHKÄ-alueista. Sen lisäksi tarkistetaan Jyppyränselän soveltuvuutta tuulivoima-alueeksi, vaikka alue sijaitsee lentoliikenteen korkeusrajoitusalueella. Enontekiön tuulivoima-alueet suunnitellaan etenkin paikallista energiantuotantoa varten, joten jatkotarkastelualueille on tarkoitus sovittaa muutamista tuulivoimaloisenontekiön tuulivoimaselvitys ta koostuva tuulivoimapuisto. Lisäksi paikallisen Paikkatietoanalyysi: "kyllä", "ehkä" ja ko"ei" sähköverkon siirtokapasiteetti ei mahdollista vin isoja tuulivoimapuistoja. -alueet /DS Alueet, joille suositellaan jatkotarkasteluja on esitetty alla olevassa kartassa. Leutsuvaara Lammasoaivi Dálvas Látnjavárit Sinettä Lavivaara Jyppyränselkä Sonkavaara EI-alue KYLLÄ-alue maantielle ja nyk. sähköverkolle alle 5 km) Ehdotetut selvityskohteet EHKÄ-alue Kuva 6 1. Alueet, joille suositellaan jatkotarkastelua Ramboll 15

17 7. Lähteet TuuliAtlas Tuulivoimalat ja maisema -selvitys, Suomen ympäristö -sarja 5/2006 Ympäristöministeriön ohje Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 4/2012 Asutustiedot: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta Paikkatiedot ja pohjakartat: Maanmittauslaitos Luonnonsuojelualueet: Oiva-tietokanta Kulttuuriympäristö ja maisema: Oivatietokanta, Museovirasto Tunturi-Lapin maakuntakaava IBA-alueet: Birdlife Finland Lentoesteet/korkeusrajoitukset: Finavia Oyj Moottorikelkkareitit: Kelkkareitit.fi Luonnonsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Lahdessa 6.lokakuuta 2014 Ramboll Finland Oy/Kaavoitusyksikkö Matti Kautto johtava asiantuntija Dennis Söderholm suunnittelija, FM 16 Enontekiön kunta, Tuulivoiman paikkatietoselvitys

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulihanke Satakuntaliitto Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet.

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Tuulivoima-alueiden rajaus, Uusikaupunki Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Alustavassa selvitysvaiheessa

Lisätiedot

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä Foorumi tuulivoimayrityksille

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 28.07.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M /MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 2.2.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulihanke Satakuntaliitto Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

Erkki Haapanen Tuulitaito

Erkki Haapanen Tuulitaito SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden paikkaselvitys Oulun alueella

Tuulivoimaloiden paikkaselvitys Oulun alueella SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA BUSINESS OULU Tuulivoimaloiden paikkaselvitys Oulun alueella YHTEENVETO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY YHTEENVETO 1 (19) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 Kansikuvassa mustalla katkoviivalla on maakuntakaavatyön

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU Tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Tuulivoimaa sisämaasta

Tuulivoimaa sisämaasta Tuulivoimaa sisämaasta SISÄ-SUOMEN SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET ALUEET Saarijärvi 25.1.2011 Erkki Haapanen www.tuulitaito.fi Tekijänoikeuksista Huom. Mikäli tässä esityksessä olevia karttoja

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

ILMATAR JÄMSÄ OY Maisema- ja ympäristöanalyysi Täydentävä luontoselvitys

ILMATAR JÄMSÄ OY Maisema- ja ympäristöanalyysi Täydentävä luontoselvitys RAPORTTI 4.5.2012 ILMATAR JÄMSÄ OY Maisema- ja ympäristöanalyysi Täydentävä luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus

Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus Kehittämiskeskustelu 5.9.2013 Kankaanpää Anu Lillunen VARELY / Ympäristönsuojeluyksikkö / AL 5.9.2013 Tavoitteita Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020: Uusiutuvan

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.2.2012 päivitetty 24.4.2012 kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE...2 2. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Työohjelma 26.4.2012 Sisällysluettelo 1 Tausta... 1 2 Lähtökohta... 3 3 Tavoite... 5 4 Työn toteutus... 6 5 Lähtöaineistot... 6 6 Työryhmä... 7 7 Yhteistyö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

POHJANMAAN TUULI SAPPION TUULIVOIMAPUISTON ESISELVITYS TUULIVOIMAPUISTON ESISELVITYS 29.8.2014

POHJANMAAN TUULI SAPPION TUULIVOIMAPUISTON ESISELVITYS TUULIVOIMAPUISTON ESISELVITYS 29.8.2014 POHJANMAAN TUULI SAPPION TUULIVOIMAPUISTON ESISELVITYS SISÄLTÖ 1. Alueen yhteenveto a. Tarkastelualue ja sijianti b. Yhteenveto tuloksista c. Nykytila d. Hankkeen eteneminen next steps 2. Työn tausta ja

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Tuulialfa Oy, Pitkäsuon tuulivoimalat, harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta

Tuulialfa Oy, Pitkäsuon tuulivoimalat, harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta Kainuun ELY-keskus 15.5.2015 kirjaamo PL 115 87101 KAJAANI kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi Tuulialfa Oy Iirislahdentie 23 a 02230 Espoo www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Tuulialfa Oy, Pitkäsuon tuulivoimalat,

Lisätiedot

7.2. UUDET JA MUUTTUVAT ALUEVARAUKSET, MAAKUNTAKAAVAMER- KINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

7.2. UUDET JA MUUTTUVAT ALUEVARAUKSET, MAAKUNTAKAAVAMER- KINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 7. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTEET 7.1. YLEISTÄ JA KESKEINEN SISÄLTÖ Tällä tuulivoimamaakuntakaavalla ohjataan teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden sijoittumista maakunnan alueella. Tuulivoimamaakuntakaavassa

Lisätiedot

Tuulisuuden kartoitus Suomessa

Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuuliatlas on tärkeä tietolähde Tuuliatlas-hanke Nykyinen tuuliatlas on vuodelta 1991 Kuvaa tuulioloja 30 40 metrin korkeudelta Puutteellinen ja epätarkka Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

Vindkraftsutredning i Egentliga Finland 2010-2011. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011. Kimito Kemiö 21.6.2011, Heidi Saaristo

Vindkraftsutredning i Egentliga Finland 2010-2011. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011. Kimito Kemiö 21.6.2011, Heidi Saaristo Vindkraftsutredning i Egentliga Finland 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Kimito Kemiö 21.6.2011, Heidi Saaristo Hallitusohjelma 17.6.2011 Hallituksen päämääränä on kehittää Suomesta

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä

Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä Sisä-Suomen tuulivoima-alueiden arviointi Esimerkki Tuuliatlaksen ja WASP-laskennan tuloksista Erkki Haapanen Mikkeli 3.11.2010 Erkki.Haapanen(at)tuulitaito.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2005. luonnos 13.10.2005

VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2005. luonnos 13.10.2005 VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2005 luonnos 13.10.2005 Sisältö TU1. JohdantoUT...3 TU2. MenetelmäUT...4 TU2.1 KuntakyselyUT...4 TU2.2 AineistotUT...5 TU2.3 Tuulivoimalle osoitettavien alueiden poissulkemisen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET

POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen Kankaanpään kaupunginarkkitehti/ Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

T u u l i v o i m a r a k e n t a m i n e n S a l o s s a

T u u l i v o i m a r a k e n t a m i n e n S a l o s s a T u u l i v o i m a r a k e n t a m i n e n S a l o s s a 2 2. 1 1. 2 0 1 1 Sisällysluettelo Tuulivoimalan sijoittamisessa huomioitavat asiat Tuulivoimarakentaminen ja kaavoitus Tarvittavat luvat Lupiin

Lisätiedot