PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja B8-0029/2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP)) Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tıkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska- Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta RE\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 B8-0029/2015 Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta, erityisesti 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta 1, ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n alustavat havainnot Ukrainassa 26. lokakuuta 2014 järjestetyistä aikaistetuista parlamenttivaaleista, ottaa huomioon 20. marraskuuta 2014 julkaistun YK:n raportin vakavista ihmisoikeusloukkauksista Itä-Ukrainassa ja marraskuussa 2014 julkaistun Human Rights Watch -järjestön raportin väärinkäytöksistä Krimillä, ottaa huomioon 2. joulukuuta 2014 annetun Nato Ukraina-komission yhteisen julkilausuman, ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin julkilausuman, jonka tämä antoi 3. joulukuuta 2014 Ukrainan presidentin Petro Porošenkon kanssa käymänsä puhelinkeskustelun jälkeen, ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 pidetyn Euroopan unionin ja Ukrainan assosiaationeuvoston ensimmäisen kokouksen tulokset, ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 18. joulukuuta 2014 antamat päätelmät Ukrainasta ja 28. marraskuuta 2014 täytäntöönpannut uudet rajoittavat toimenpiteet, ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, A. ottaa huomioon, että 26. lokakuuta 2014 järjestettyjä aikaistettuja parlamenttivaaleja pidettiin laajalti kiistanalaisina vaaleina ja että ne tarjosivat äänestäjille todellisen vaihtoehdon, niissä yleisesti ottaen kunnioitettiin perusvapauksia ja niissä toimi puolueeton ja tehokas keskusvaalilautakunta; B. ottaa huomioon, että uusi hallitus koostuu Eurooppa-mielisistä voimista, joihin kuuluvat Petro Porošenkon kannattajat, Isänmaa-puolue (Batkivštšina), pääministeri Jatsenjukin Kansanrintama, Oma apu -puolue (Samopomoc) ja Radikaalipuolue, ja hallituksella on perustuslaillinen enemmistö uudistusten tekemiseen; C. ottaa huomioon, että tunnustettu Eurooppa-mielinen enemmistö on hyväksynyt hallitusohjelman, jossa luodaan perusta tinkimättömälle uudistusprosessille tavoitteena edistää maan lähentymistä Euroopan unioniin jatkossakin; 1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0025. PE v /8 RE\ doc

3 D. katsoo, että Ukrainalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus nykyaikaistua, kehittyä, vaurastua ja luoda aito demokratia ja oikeusvaltio sekä laatia muutoksia perustuslakiin Porošenkon rauhansuunnitelmassa ehdotetun mukaisesti; E. ottaa huomioon, että 5. ja 19. syyskuuta tehtyjä Minskin sopimuksia ei ole vieläkään pantu täytäntöön, että Ukraina soveltaa niitä yksipuolisesti ja että Venäjän tukemat separatistit rikkovat niitä toistuvasti; F. ottaa huomioon, että sovittua tulitaukoa rikotaan edelleen; G. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on lähettänyt useita väitetysti humanitaarisia saattueita, joilla ei ole ollut Ukrainan hallituksen hyväksyntää ja joita kansainväliset humanitaariset järjestöt eivät ole etukäteen tarkastaneet; H. ottaa huomioon, että Naton mukaan sotilaallista kalustoa ja Venäjän taistelujoukkoja on siirretty rajan yli Ukrainaan ja Venäjän pommikoneet loukkaavat säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa; I. ottaa huomioon, että Ukrainan itäosissa toimivia separatisteja vastaan hyväksyttiin lisää rajoittavia toimenpiteitä; toteaa, että näiden joukkoon lisättiin 13 henkilöä ja 5 yhtiötä, jotka ovat osallistuneet Ukrainan alueellisen koskemattomuuden vastaisiin toimiin muun muassa järjestämällä laittoman äänestyksen Donbassissa 2. marraskuuta 2014; J. ottaa huomioon, että YK:n raportin mukaan konfliktialueilla Itä-Ukrainassa on kuollut henkeä ja on haavoittunut ja näistä lähestulkoon tuhat 5. syyskuuta 2014 Minskissä tehdyn tulitaukosopimuksen jälkeen; K. ottaa huomioon, että Krimin niemimaan laiton liittäminen oli ensimmäinen kerta Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, kun jokin valtio muutti voimakeinoin rajoja ja liitti toisen valtion alueita itseensä; L. toteaa, että tämä konflikti herättää henkiin traagiset muistot entisiltä ajoilta, jolloin demokratiaa ja vapauksia ei voitu pitää itsestäänselvyyksinä; M. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama allekirjoitti 18. joulukuuta 2014 lain Ukrainan vapauden tukemisesta (Ukraine Freedom Support Act of 2014); katsoo, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen läheisempi yhteistyö Ukrainaa koskevissa toimissa olisi eduksi; N. ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentti äänesti 23. joulukuuta 2014 maan liittoutumattomuudesta luopumisen puolesta; katsoo, että olisi tuettava läheisempiä Euroopan unionin ja Ukrainan ja Ukrainan ja Naton välisiä suhteita; 1. pitää myönteisenä presidentti Porošenkon, pääministeri Jatsenjukin ja parlamentin puhemiehen Groismanin vahvaa poliittista sitoumusta tehdä yhteistyötä ja tehostaa tinkimätöntä uudistusprosessia; RE\ doc 3/8 PE v01-00

4 2. kehottaa unionin toimielimiä löytämään tehokkaan ja toimivan ratkaisun kriisiin, jossa Venäjä suhtautuu välinpitämättömästi vapauteen, demokratiaan, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen ja oikeusvaltion periaatteeseen; katsoo, että myöntymispolitiikkaan perustuva vastaus kannustaisi Venäjää käyttämään hybridisotataktiikkaa muissakin maissa; 3. tuomitsee jyrkästi Venäjän aggressiivisen laajentumispolitiikan, joka on uhka sekä Ukrainan yhtenäisyydelle ja itsenäisyydelle että Euroopan unionille, sen sotilaallisen väliintulon ja Ukrainan alueiden miehityksen, myös Krimin laittoman liittämisen, joka rikkoo kansainvälistä oikeutta ja Venäjän omia sitoumuksia, jotka pohjautuvat YK:n peruskirjaan, Etyjin Helsingin päätösasiakirjaan, 5. joulukuuta 1994 tehtyyn Budapestin muistioon ja 5. syyskuuta 2014 tehtyihin Minskin sopimuksiin; korostaa, että Euroopassa ei ole mitään syytä käyttää sotavoimia niin sanottujen historiallisten tai turvallisuussyiden vuoksi tai ulkomailla asuvien maanmiesten suojelemiseksi; pyytää Venäjää toimimaan velvoitteidensa mukaisesti ja pyrkimään panemaan nämä sopimukset kokonaisuudessaan täytäntöön vilpittömin mielin, jotta edettäisiin kohti aitoa rauhanprosessia; 4. katsoo, että tukemalla Ukrainaa Euroopan unioni varmistaa myös oman turvallisuutensa pitkällä aikavälillä; painottaa, että unionin diplomatian ohella tarvitaan päättäväisiä toimia konfliktin rauhoittamiseksi, kuitenkin niin että pysytään uskollisina eurooppalaisille arvoille; toteaa, että Euroopan unionin on oltava valmis tukemaan ulkorajoilla sijaitsevia jäsenvaltioita, joille olisi tarjottava sama turvallisuuden taso kuin kaikille muille jäsenvaltioille; 5. kehottaa Euroopan unionia pitämään voimassa erityisesti tulevassa maaliskuussa 2015 pidettävässä neuvoston kokouksessa rajoittavat toimenpiteet, jotka kohdistuvat alueen epävakaudesta vastuussa oleviin venäläisiin yksityishenkilöihin ja separatisteihin, niin kauan kuin Venäjä ei täysin noudata kaikkia Minskin velvoitteitaan, toimi niiden mukaisesti ja muuta toimintatapaansa Ukrainassa; toteaa, että näihin velvoitteisiin kuuluvat erityisesti kaikkien Venäjän sotajoukkojen, laittomien aseistettujen joukkojen, sotilaskaluston, taistelijoiden ja palkkasoturien täydellinen ja ehdoton poisvetäminen Ukrainasta, Etyjin erityistarkkailuoperaation suorittama Ukrainan ja Venäjän välisen rajan jatkuva tarkkailu ja varmistaminen sekä kaikkien vankien, myös Nadija Savtšenkon, vaihtaminen; kehottaa Eurooppa-neuvostoa hyväksymään lisää rajoittavia toimenpiteitä ja laajentamaan niiden soveltamisalaa kattamaan ydinalan sekä rajoittamaan venäläisten yhtiöiden valmiuksia suorittaa kansainvälisiä finanssitransaktioita, jos Venäjän jatkaa toimiaan Ukrainan vakauden horjuttamiseksi; 6. korostaa, että poliittiset ja diplomaattiset kanavat Venäjälle on pidettävä auki, jotta voidaan löytää diplomaattinen ratkaisu konfliktiin, ja kannattaa sen vuoksi Genevessä ja Normandiassa käytetyn kaltaisia menettelytapoja, jos niiden avulla voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia; 7. korostaa, että Euroopan parlamentti lähetti 26. lokakuuta 2014 Ukrainassa järjestettyihin aikaistettuihin parlamenttivaaleihin vaalitarkkailuvaltuuskunnan, joka totesi muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa, että vaativista olosuhteista huolimatta vaalit järjestettiin kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti; pitää myönteisenä PE v /8 RE\ doc

5 26. lokakuuta 2014 järjestettyjen aikaistettujen parlamenttivaalien tulosta ja sitä, että uudistus- ja Eurooppa-mielinen hallitus hyväksyi kunnianhimoisen uudistusohjelman; toteaa Ukrainan viranomaisten saaneen tänä vuonna kahdesti ensin presidentin- ja sitten parlamenttivaaleissa oikeutuksen jatkaa uudistuksia ripeästi pyrkimyksenään nykyaikaistaa ja kehittää maataan; 8. korostaa, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen olisi toimittava ohjenuorana nopeasti tarvittaville ja kiireesti täytäntöönpantaville uudistuksille huolimatta vaikeista sotaolosuhteista osissa Luhanskin ja Donetskin alueita; nostaa jälleen esille assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta Venäjälle lisääntyneen kaupankäynnin ja taloudellisen toiminnan sekä vakaamman naapuruussuhteen muodossa mahdollisesti koituvan hyödyn; korostaa, että Venäjällä ei ole syitä arvostella Euroopan unionin ja Ukrainan välistä sopimusta tai reagoida siihen perusteettomilla kaupan rajoituksilla ja sotilaallisilla hyökkäyksillä; tähdentää sosiaaliseen markkinatalouteen perustuvien perusteellisten ja kattavien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja poliittisten uudistusten merkitystä ja toteaa niiden sisältävän riippumattoman oikeuslaitoksen, oikeusvaltion, avoimuuden lisäämisen ja laajalle levinneen korruption torjumisen; toteaa jälleen olevansa valmis antamaan tukensa näiden välttämättömien uudistusten täytäntöönpanolle; 9. on valmis osallistumaan laajemmin Ukrainan parlamentin Eurooppa-asioita koskevan työn tukemiseen; painottaa, että tulevan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan toimilla olisi pyrittävä vahvistamaan demokratiaa ja Euroopan unionin näkyvyyttä Ukrainassa ja että se voisi tarjota puitteet unionin jäsenvaltioiden parlamenttien antamalle kahdenväliselle avulle; 10. pyytää nopeampaa ja runsaampaa teknistä apua komission Ukrainan tukiryhmältä, muun muassa unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden neuvonantajien käyttöä; painottaa, että tämä apu on olennaisen tärkeää, sillä uudistukset voidaan panna tehokkaasti täytäntöön vasta sitten, kun hallinnollisia valmiuksia on vahvistettu; pyytää Ukrainan viranomaisia perustamaan Euroopan unioniin lähentymistä ja unionilta saatavaa apua koordinoivan ministeriön tai viraston sekä ministeriöiden välisen korkean tason koordinointikomitean, jolla olisi valtuudet seurata ja valvoa Euroopan unioniin lähentymisen edistymistä ja uudistuksia ja joka voisi valmistella ja koordinoida uudistusten täytäntöönpanoa; 11. kehottaa Ukrainan johtoa hävittämään järjestelmällisen korruption perustamalla poliittisesti riippumattoman korruption vastaisen viraston, jolla on riittävästi valtuuksia ja resursseja, jotta se voi tuoda merkittävän panoksen hyvin toimivien valtion laitosten rakentamiseen; 12. palauttaa mieliin, että 16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin neuvosto lakkautti Ukrainaa koskevan aseidenvientikiellon ja että näin ollen ei ole olemassa enää esteitä eikä myöskään oikeudellisia rajoituksia puolustukseen tarkoitettujen aseiden viennille jäsenvaltioista Ukrainaan; katsoo, että tämä voisi toimia lend-lease-tyyppisen järjestelyn pohjalta; katsoo, että välitön tehtävä on vahvistaa Ukrainan puolustusvalmiuksia, kuten sen viranomaiset ovat pyytäneet, ja että Euroopan unionin olisi tutkittava tapoja tukea Ukrainan hallitusta sen puolustusvalmiuksien vahvistamisessa ja ulkorajojen RE\ doc 5/8 PE v01-00

6 suojelemisessa niiden unionin jäsenvaltioiden asevoimien muuntamisesta saatujen kokemusten pohjalta, jotka ovat entisiä Varsovan liiton jäseniä; katsoo, että tämä olisi tehtävä erityisesti muualla maailmassa jo käytössä olevien asevoimien harjoitusoperaatioiden puitteissa; 13. kehottaa komissiota ja komissaari Hahnia valmistelemaan ja esittelemään parlamentille kahden kuukauden kuluessa viestintästrategian, jolla vastataan Euroopan unioniin, sen itäisiin kumppaneihin ja Venäjään itseensä kohdistettuun Venäjän propagandakampanjaan sekä kehittämään välineitä, joiden avulla Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voisivat torjua tätä propagandakampanjaa unionin ja kansallisella tasolla; 14. korostaa, että Ukrainan kansalaisyhteiskuntaa on vahvistettava, jotta se voisi valvoa tilannetta ja tuoda julki epäkohtia sekä avustaa viranomaisia näiden uudistuslupausten täyttämisessä; 15. kehottaa komissiota kehittämään Ukrainaa varten eurooppalaisen Marshall-suunnitelman, jolla tuettaisiin vastamuodostettua Eurooppa-mielistä hallitusta ja sen uudistusohjelmaa; ehdottaa, että tähän suunnitelmaan sisällytetään painopisteitä, konkreettisia kriteerejä ja aikataulu täytäntöönpanolle, jotta taloudellinen apu voidaan liittää konkreettisiin uudistusaloihin; pitää seuraavien vuosien aikana Ukrainalle maksettavaa 11 miljardin euron tukipakettia tervetulleena; toteaa, että tukipakettiin kuuluu makrotaloudellista rahoitusapua ja lainoja IMF:ltä, Maailmanpankilta sekä Euroopan unionissa sijaitsevilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen myöntää Ukrainalle 1,8 miljardin euron edestä lisää keskipitkän aikavälin luottoja ja kehottaa järjestelemään uudelleen Ukrainan velan; kehottaa Ukrainan asiantuntijayhteisöä sekä unionin asiantuntijoita toimimaan aktiivisesti ja tarjoamaan riippumatonta asiantuntemusta sekä seuraamaan uudistusten täytäntöönpanoprosessia; 16. pitää tervetulleena siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan Euroopan unionin neuvontaoperaation käynnistämistä Ukrainassa; toteaa, että operaation on tarkoitus helpottaa tehokkaiden ja luotettavien siviiliturvallisuuselinten, kuten poliisi- ja siviiliturvallisuuspalvelujen, syyttäjäviraston ja tuomioistuinten, luomista; 17. kehottaa lisäämään yksimielisyyttä ja yhteistyötä jäsenvaltioiden ja itäisten kumppaneiden keskuudessa; kehottaa Euroopan unionia päivittämään turvallisuusstrategiansa ja vahvistamaan yhteistyötä Naton kanssa, jotta voidaan vastata tehokkaasti uusiin turvallisuushaasteisiin; pitää myönteisenä, että viimeisimmän Nato-huippukokouksen aikana liittoutuneet vakuuttivat jälleen tukevansa Ukrainan itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta; katsoo, että Ukrainaa uhkaa julistamaton hybridisota, jossa on elementtejä kybersodankäynnistä ja jossa käytetään virallisia ja epävirallisia joukkoja, propagandaa, taloudellista painostusta, energialla kiristämistä, diplomatiaa sekä horjutetaan poliittista vakautta; 18. kehottaa Ukrainan hallitusta ja kansainvälistä yhteisöä tekemään yhteistyötä avunantajakonferenssin sekä investoijakonferenssin kokoon kutsumiseksi, jotta saataisiin lisää taloudellista tukea sekä taitotietoa ja parhaita käytäntöjä eri aloille; PE v /8 RE\ doc

7 19. korostaa energiavarmuuden merkitystä Ukrainassa; pitää tervetulleena entisen energiakomissaarin Günther Oettingerin johdolla aikaansaatua Euroopan unionin, Venäjän ja Ukrainan sopimusta talvipaketista, jolla varmistetaan kaasutoimitukset Venäjältä maaliskuuhun 2015 asti; paheksuu Venäjän energiaministerin Aleksander Novakin lausuntoa, jossa tämä toteaa, että kolmenvälinen sopimus ei ole sitova, ja kehottaa Venäjän federaatiota jatkamaan yhteistyötä hyvässä hengessä; kehottaa Ukrainan viranomaisia lisäämään maan energiatehokkuutta, jotta se voisi hyödyntää resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla; kehottaa Euroopan unionia jatkamaan aitoa yhteistä ulkoista energiapolitiikkaa sekä Euroopan energiaunionin luomista; kannustaa toteuttamaan kokonaisuudessaan yhteiset energian sisämarkkinat, myös kolmannen energiapaketin, ja jatkamaan varauksetta vireillä olevaa oikeusmenettelyä Gazpromia vastaan; 20. korostaa, että etusijalle on asetettava kaasuputkihanke, joka monipuolistaa unionin energiatarjontaa, ja kannattaa näin ollen South Stream -hankkeen lopettamista; kehottaa Euroopan energiayhteisöä kehittämään yhteistyöstrategian Ukrainan sekä Etelä-Kaukasian, Keski-Aasian, Lähi-idän ja Välimeren maiden kanssa tavoitteena kehittää infrastruktuuria ja yhteenliitettävyyttä Euroopan unionin ja sen eurooppalaisten naapurien kanssa riippumatta Venäjän kaasu- ja geopolitiikasta; on sitä mieltä, että vakaat kaasuntoimitukset Ukrainaan ovat erittäin tärkeitä myös jäsenvaltioiden energiavarmuuden takaamisessa; 21. on erittäin huolissaan ihmisoikeusloukkauksista Itä-Ukrainassa ja Krimillä, joka on laittomasti liitetty Venäjään ja jossa tataarit ja muut erityisesti uskonnolliset vähemmistöt joutuvat kohdennettujen ihmisoikeusloukkausten kohteiksi, koska laki ja järjestys ovat täysin romahtaneet; kehottaa näin ollen perustamaan riippumattoman tarkkailuvaltuuskunnan ja lähettämään sen paikalle, kuten Krimin tataarien viralliset edustajat ovat vaatineet; korostaa vastuullisuutta ja rankaisemattomuuden lopettamista rauhan, sovinnon ja pitkäjänteisen elpymisen keskeisinä tekijöinä; kehottaa Euroopan unionia jatkamaan Krimillä hankkeita, joilla pyritään tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa Ukrainassa; 22. tähdentää, että Euroopan unionin ja Ukrainan viranomaisten on kiinnitettävä enemmän huomiota Ukrainan humanitaariseen kriisiin ja puututtava katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, erityisesti maan sisäisiin pakolaisiin; kehottaa komissiota ja komissaari Stylianidesia valmistelemaan laajaa ja välitöntä kauan odotettua humanitaarista toimintaa, jossa ei olisi välittäjäorganisaatioita, Blue Convoy -tyyppisen humanitaarisen toiminnan muodossa, josta näkee selvästi, että se on peräisin Euroopan unionilta; kehottaa komissiota esittämään tätä koskevan toimintasuunnitelman parlamentille seuraavan kahden kuukauden kuluessa; korostaa, että Ukraina tarvitsee unionilta lisää taloudellista apua selvitäkseen humanitaarisesta kriisistä; 23. kehottaa Euroopan unionia edelleenkin vaatimaan, että kaikki osapuolet takaavat jatkuvan, turvallisen ja rajoittamattoman pääsyn MH17-lennon turmapaikalle ja asettavat saataville kaikki tarvittavat resurssit, jotka voivat auttaa tutkinnassa; korostaa moraalista velvollisuutta ja laillista velvoitetta tapahtumien kattavaan tutkintaan ja tähdentää, että kaikki vastuulliset on tuotava oikeuden eteen; RE\ doc 7/8 PE v01-00

8 24. painottaa, että Etyjin erityistarkkailuoperaation työ on keskeisen tärkeää jännitysten lieventämiseksi ja rauhan, vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi; korostaa kuitenkin, että sen resursseja paikan päällä on lisättävä, jotta varmistetaan Ukrainan ja Venäjän välisen rajan tehokas valvonta ja varmentaminen säilyttäen samalla toiminnan objektiivisuus; katsoo, että Euroopan unionin olisi Ukrainan viranomaisten sitä pyytäessä lähetettävä unionin tarkkailuvaltuuskunta osallistumaan Ukrainan ja Venäjän välisen rajan tehokkaaseen valvontaan ja seurantaan; suosittaa, että yhteistyötä itäisten kumppanimaiden kanssa olisi tehostettava YTPP:n puitteissa; 25. kehottaa korkeaa edustajaa Mogherinia ja komissaari Hahnia ryhtymään valtuuksiensa puitteissa toimiin sellaisen poliittisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainan kriisiin, joka kunnioittaisi kaikkia osapuolia; tähdentää, että ratkaisulla on vältettävä lukkiutuneen konfliktin syntyminen Itä-Ukrainaan ja Krimille; 26. kehottaa alueiden komiteaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa rakentamaan hyvää yhteistyötä Ukrainan vastaavien elinten kanssa, sillä Ukrainan vahva itsemääräämisoikeus ja tehokkaat julkiset toimijat lisäisivät kansallista yhtenäisyyttä ja kehittäisivät lujaa paikallisdemokratiaa; 27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille. PE v /8 RE\ doc

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 16.9.2014 B8-0123/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.4.2014 B7-0436/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 16. heinäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0108 Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Moldovan

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 26.2.2015 2014/0197(COD) TARKISTUKSET 9-15 Mietintöluonnos Goffredo Maria Bettini (PE546.867v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 5.7.2011 B7-0396/2011 } B7-0448/2011 } B7-0450/2011 } B7-0451/2011 } B7-0452/2011 } RC1 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta 28.6.2017 A8-0234/26 26 8 kohta 8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelukehyksen puitteissa keskeyttämään viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos perustuslakipaketti pannaan täytäntöön

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 16.9.2014 B8-0125/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0055/4. Tarkistus. Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0055/4. Tarkistus. Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta 8.3.2017 A8-0055/4 4 Horisontaalinen tarkistus Korvataan sana Makedonia eri taivutusmuotoineen sanalla maa koko tekstissä 8.3.2017 A8-0055/5 5 Johdanto-osan 12 viite ottaa huomioon Etyjin demokraattisten

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1250/2016 21.11.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 15.7.2014 B8-0056/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP)) P8_TA-PROV(2014)0009 Ukrainan tilanne Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 7.11.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Montenegroa koskevasta vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos P8_TA-PROV(2014)0025 Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2014 Ukrainan tilanteesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2015-00383 ITÄ-20 Veikanmaa Henrik(UM) 09.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Euroopan unionin ja Ukrainan välinen huippukokous 27.4.2015

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 21.5.2007 B6-0214/2007 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittäjä(t):

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0248 Venäjän hyökkäys Ukrainaan Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon aiemmat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2123(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2123(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 2017/2123(INI) 28.7.2017 MIETINTÖLUONNOS Vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2123(INI))

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.4.2014 B7-0435/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2128(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.759v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 23. toukokuuta 2016 hyväksymät päätelmät Etelä-Sudanista.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 23. toukokuuta 2016 hyväksymät päätelmät Etelä-Sudanista. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2016 (OR. en) 9110/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 17.9.2014 B8-0118/2014 } B8-0122/2014 } B8-0123/2014 } B8-0127/2014 } B8-0128/2014 } RC1/rev YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 123 artiklan 2

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 25.2.2014 B7-0221/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1214/2015 12.11.2015 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI työjärjestyksen 227 artiklan mukaisesti 11 artiklan muuttaminen (jäsenten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston päätelmät Tunisiasta, jotka neuvosto hyväksyi istunnossaan 17. lokakuuta 2016.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston päätelmät Tunisiasta, jotka neuvosto hyväksyi istunnossaan 17. lokakuuta 2016. Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 17. lokakuuta 2016 (OR. fr) 13056/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat MAMA

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.11.2012 B7-0000/2012 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Islantia koskevasta vuoden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1240/2016 16.11.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 27.5.2010 B7-0000/2010 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti Islannin hakemuksesta Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasiainvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasiainvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 30.1.2015 2014/2220(INI) TARKISTUKSET 1-160 Mietintöluonnos Arnaud Danjean (PE544.334v01-00) yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1126/2016 19.10.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B8-1803/2016 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti eurooppalaisesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppaneuvoston

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppaneuvoston Eurooppa-neuvosto Bryssel, 30. elokuuta 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous (30.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasiainvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasiainvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 2014/0197(COD) 6.2.2015 TARKISTUKSET 4-16 Lausuntoluonnos Cristian Dan Preda (PE546.665v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2586(RSP) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-6 Norbert Neuser, Bogdan Brunon Wenta (PE601.263v01-00) uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2016/2239(INI) 15.3.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2036(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2036(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 2015/2036(INI) 6.3.2015 MIETINTÖLUONNOS sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (2015/2036(INI))

Lisätiedot