Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 1 (13)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 1 (13)"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 1 (13) Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö Valtuusto: Voimaantulo: Muutos: Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Voimaantulo: Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus Toimielimet ja niiden tehtäväalueet sekä toimielinten kokoonpano ja esittely... 3 Toimielimet... 3 A. Tekninen lautakunta... 3 Teknisen lautakunnan tilaajaluonteiset tehtävät... 3 B. Yksityistiejaosto... 4 C. Valmisteluelin... 4 Toimielinten esittelijät... 4 A. Tekninen lautakunta... 4 B. Yksityistiejaosto Toimielimien tehtävät ja ratkaisuvalta... 5 A. Tekninen lautakunta... 5 Tehtävät:... 5 Ratkaisuvalta:... 6 B. Yksityistiejaosto... 8 Tehtävät ja ratkaisuvalta: Viranhaltijoiden ratkaisuvalta... 8 a) Tekninen johtaja... 8 b) Kuntatekniikan mestari... 8 c) Kaavoitusarkkitehti... 9 d) Yleiskaavoittaja... 9 e) Maankäyttöinsinööri... 9 f) Paikkatietoinsinööri g) Tilapalveluinsinööri h) Talonrakennusmestari i) Vesihuoltoinsinööri k) Vesilaitosteknikko l) Hallinto- ja taloussihteeri m) Rakennuttajainsinööri Estyneenä oleminen Toimivallan edelleen siirtäminen... 12

2 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 2 (13) 1 Toiminta-ajatus Kunnallistekniikka ja maankäyttö Taseyksikkö tilapalvelu Tekniset palvelut järjestää kuntalaisille fyysiseen elinympäristöön kohdistuvia yhdyskuntateknisiä palveluja, edistää hyvää rakennustapaa, huolehtii maankäytön suunnittelusta, huolehtii yksityistietoimesta sekä asukkaiden viihtyvyyden ja elinympäristön monipuolisuuden säilyttämisestä. Tilapalvelu on teknisen lautakunnan alainen taseyksikkö, jonka tehtävänä on järjestää keskitetysti Nastolan kunnan palveluyksiköille toimitilat ja niiden ylläpito-, tila- ja rakentamispalvelut. Tilapalvelujen toiminta suuntautuu pääosin kunnan omistamiin tai hallinnoimiin palvelutoiminnan tiloihin. Lisäksi toiminnan kohteena ovat kunnan suoraan omistamat asunnot ja kiinteistöt. Erikseen sovittaessa suoritetaan palveluja myös kunnan omistamien tytäryhteisöjen rakennuskantaan liittyen. Tilapalvelu järjestää toimitilojen ja kiinteistöjen ylläpito-, tila- ja rakentamispalvelut omana työnä tai ulkoisena palveluna. Palveluihin kuuluvat kiinteistöjen hoitopalvelut, kunnossapito, rakentaminen ja rakennuttaminen. Tilapalveluyksikkö ostaa tapauksittain harkittuna mm. erikoistöihin ja suurten kohteiden rakentamiseen liittyviä palveluja. Taseyksikön toimintatavoitteet käsitellään talousarvion laatimisen yhteydessä, ja toteutumat todetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Taseyksikkö vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on teknisen lautakunnan alainen taseyksikkö, jonka tehtävänä on hoitaa läkisääteinen Nastolan kunnan vesihuolto sisältäen käyttöveden hankinnan ja jäteveden lupaehtojen mukaisen käsittelyn vesi- ja viemäriverkostoineen. Vesihuoltolaitos omistaa kaiken laitoksen toiminnallisen omaisuuden sisältäen vedenottamot käsittelylaitoksineen, vesitornin ja jätevedenpuhdistamon sekä vesi- ja viemäriverkoston pumppaamoineen ja lisäksi hallinnoi omaisuutta. Vesihuoltolaitos vastaa toimintaan liittyvästä operoinnista kaikilta osin. Operointi suoritetaan pääosin omana työnä lukuun ottamatta erikoisosaamista tai -kalustoa edellyttäviä töitä. Vesihuoltolaitos keskittyy operointitehtäviin niin, että erilaiset rakentamisoperaatiot teetetään osittain ulkoistettuna. Kunnan vesihuollon kehittämisestä ja haja-asutusalueiden vesihuollosta vastaa vesihuoltolaitos yhteistyössä kunnan muiden yksiköiden kanssa. Hulevesijärjestelmästä vastaa teknisten palvelujen kunnallistekniikkatehtäväalue.

3 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 3 (13) Taseyksikön toimintatavoitteet käsitellään talousarvion laatimisen yhteydessä, ja toteutumat lautakuntatasolla vähintään vuosineljänneksittäin ja todetaan vuositasolla tilinpäätöksen yhteydessä. 2 Toimielimet ja niiden tehtäväalueet sekä toimielinten kokoonpano ja esittely Toimielimet A. Tekninen lautakunta Lautakunnan tehtäväalueita ovat kunnallistekniikka ja maankäyttö, johon kuuluvat kaavoitus ja paikkatieto. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimivia tehtäväalueita ovat taseyksikkömuotoiset tilapalvelu ja vesihuoltolaitos. Lautakunta vastaa tehtäväalueistaan sen mukaan kuin tässä säännössä tai muualla on säädetty tai määrätty. Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilöllä henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan tehtävänä on valvoa ja vastata siitä, että valtuuston ja kunnanhallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Lautakunta ohjaa ja valvoo palvelualueen toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä sekä seuraa toiminnan tuloksia. Teknisen lautakunnan tilaajaluonteiset tehtävät Nastolan kunta on liittymällä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:öön siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät jätelain 2011/ :n mukaisesti kuntien omistamalle yhtiölle. Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii jätelain 23 :n mukaisesti yhteistoiminta-alueen yhteinen toimielin, Päijät-Hämeen jätelautakunta. Lautakunnalla ei ole maksuosuutta jätehuoltotoimintaan liittyen. Alueellinen pelastustoimi on vastannut Päijät-Hämeen liiton alaisuudessa lukien pelastuslain mukaisista alueen pelastustoimen tehtävistä. Tekninen lautakunta toimii kunnan edustajana alueellisen pelastuslaitoksen yhteistyökumppanina. Tekninen lautakunta vastaa pelastustoimen sopimuksen mukaisesta vuosikustannuksesta. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on vastannut seudullisena viiden kunnan yhteisenä toimijana kaavakatujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta sekä tapauksittain sovituista rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä alkaen aluksi liikelaitoksena ja alkaen osakeyhtiönä. Tekninen lautakunta toimii tilaajaorganisaationa ja vastaa eri sopimusten mukaisista kustannuksista. Lahden seudun ympäristöpalvelut ja seudullinen ympäristölautakunta on vastannut lukien kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, maa-aineslain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, ulkoilulain mukaisista kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä sekä luon-

4 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 4 (13) B. Yksityistiejaosto C. Valmisteluelin Toimielinten esittelijät A. Tekninen lautakunta B. Yksityistiejaosto nonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä siltä osin kuin niitä ei ole säädetty valtuuston tehtäväksi. Tekninen lautakunta on toiminut alkaen ympäristölautakunnan lakatessa kunnan ympäristönsuojelutehtäviä hoitavan Lahden seudun ympäristöpalvelujen yhteistyökumppanina ja tilaajaorganisaationa ja vastaa ympäristönsuojelun sopimuksen mukaisesta vuosikustannuksesta. Lahden kaupunki vastaa keskuskuntana lukien Nastolan kunnan osalta kunnalle lakisääteisesti kuuluvista rakennusvalvontatehtävistä. Tekninen lautakunta toimii rakennusvalvontatehtävien osalta tailaajaorganisaationa ja vastaa tehtäväalueen sopimuksen mukaisesta vuosikustannuksesta. Nastolan kunta osallistuu eri sopimusten mukaan edellä mainittujen toimijoiden hallintoyhteistyöhön. Yksityistiejaosto ratkaisee yksityisistä teistä annetun lain mukaan tielautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat asiat. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilöllä henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valmisteluelimen tarkoituksena on selvittää ja valmistella tehtäväalueen toimintaan liittyviä, lähinnä periaatteellisia asioita ennen asioiden virallista käsittelyä teknisessä lautakunnassa. Tässä tarkoitettuja tehtäväalueita ovat kunnallisteknikka, maankäyttö ja taseyksiköt erikseen. Valmisteluelimellä ei ole päätösvaltaa. Tehtäväalueittaisen valmisteluelimen muodostavat lautakunnan nimeämät 1-2 edustajaa, tekninen johtaja ja tehtäväalueen vastuuhenkilö. Tekninen johtaja esittelee tekniseen lautakuntaan tulevat asiat. Teknisen johtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, joka on vastuussa asiaa koskevasta tehtäväalueesta tai taseyksiköstä. Asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella, mikäli esittelijänä toimiva viranhaltija ja hänen tehtäviään hoitava muu viranhaltija ovat samanaikaisesti poissa tai esteellisiä. Maankäyttöinsinööri esittelee yksityistiejaostoon tulevat asiat. Maankäyttöinsinöörin poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä

5 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 5 (13) 3 Toimielimien tehtävät ja ratkaisuvalta A. Tekninen lautakunta Tehtävät: se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella, mikäli esittelijänä toimiva viranhaltija ja hänen tehtäviään hoitava muu viranhaltija ovat samanaikaisesti poissa tai esteellisiä. Voimassaolevan organisaation mukaisesti 1. vastaa teknisten palvelujen toiminta-ajatuksen mukaisesti toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo suunnittelua ja toteutusta; 2. hankkii tarvittavat luvat, lausunnot, ja hyväksymiset rakennushankkeiden toteuttamiseen, avustusten ja valtionavun hakemisesta vastaa kulloisenkin hankkeen toimijataho; 3. huolehtii tehtäväalueidensa toimintaan liittyvän suunnittelun ja rakentamisen ohjelmoinnista sekä toimii näiltä osin rakennuttajana; 4. huolehtii tehtäväalueisiinsa liittyen hallinnointi-, kunnossapito- ja hoitotehtävistä, ellei niistä ole erikseen sovittu muuta; 5. toimii tehtäväalueidensa toimintaan liittyvien kuntayhteistyöorganisaatioiden hallintoon osallistuvana tai tilaajana siten kuin tapauksittain laaditut sopimukset edellyttävät; 6. toimii teknisten palveluiden taseyksiköiden osalta viranomaisena; 7. huolehtii, että tehtäväalueiden omaisuus ja toiminnat on vakuutettu valtuuston ja kunnanhallituksen määrittämien periaatteiden mukaan; 8. huolehtii kunnan maanmittaustoimituksista; 9. huolehtii liikenneolojen kehittämisestä; 10. toimii tämän johtosäännön 2 :n mukaisena tilaajaorganisaationa; 11. valmistelee kunnan lausunnot kunnanhallitukselle yleisten teiden suunnitelmista ja kustannusjaosta; 12. valmistelee kunnan lausunnot alueelliselle pelastustoimelle; 13. vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen ja muiden säännösten edellyttämistä rakennusvalvontatehtävistä, mikäli kyseisiä tehtäviä ei ole sisällytetty kuntayhteistyön yhteistyösopimukseen;

6 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 6 (13) Ratkaisuvalta: 14. huolehtii luonnon virkistyskäytön edistämisestä yhteistyössä kunnan muiden toimielinten kanssa; 15. tielautakunnan toimialaan kuuluvat tehtävät; 16. pitää rekisteriä ja karttaa kunnan alueella olevista tiekunnista ja yksityisistä teistä; 17. tekee aloitteita tai esityksiä yksityisteiden muuttamisesta maanteiksi tai paikallisteiksi ja huolehtii, että eri tiehankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen; 18. antaa sovittelu-, neuvonta- ja asiantuntija-apua liittyen yksityisteihin kustannusvelvoitteet huomioon ottaen; 19. huolehtii yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen laatimisesta yhdessä kunnanhallituksen kanssa erikseen laaditun toimintamallin mukaisesti; 20. seuraa asema- ja yleiskaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin vanhentuneiden kaavojen uudistamiseksi; 21. valmistelee maanhankintaan ja myyntiin liittyvä selvityksiä, asiakirjoja ja myyntiehtoja; 22. huolehtii, että rakentajien käytettävissä on rakentamisen yksityiskohtaista toteuttamista koskevia määräyksiä ja ohjeita; 23. valmistelee kaavoituskatsauksen. Muiden lautakunnan päätettäväksi määrättyjen asioiden, joita ei ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi, lisäksi lautakunta ratkaisee seuraavat asiat: 1. päättää haittakorvauksen myöntämisestä kunnan ollessa korvausvelvollinen kunnanhallituksen mahdollisesti vahvistamissa rajoissa niiltä osin kuin päätösoikeutta ei ole annettu viranhaltijoille; 2. laatii ja hyväksyy erillisen tonttijaon (MRL 79 ); 3. hyväksyy tehtäväalueiden toimintaan liittyvät sopimukset sekä urakka- ja hankintasopimukset niiltä osin kuin päätösoikeutta ei ole annettu viranhaltijoille; 4. vastaa hallinnoimansa kiinteän omaisuuden myymisestä sekä tehtäväalueidensa irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä toimivaltansa rajoissa; 5. hyväksyy talonrakennushankkeiden hankesuunnitelman hankkeissa, joiden kustannusarvio ei ylitä euroa; hankesuunnitelmat laaditaan tapauksittain yhteistyössä palvelutoiminnasta vastaavan kunnan organisaation kanssa;

7 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 7 (13) 6. hyväksyy tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta; 7. päättää palvelualueen toimintaan liittyvien saatavien poistamisesta ja perintäasioista 8. päättää toimialansa käyttöön tarvittavien maa-alueiden ja muun kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja haltuunotosta; 9. päättää palvelualueen hinnoittelun perusteista; 10. päättää kadunpidon aloittamisesta ja kadunpidon lopettamisesta (MRL 86 ); 11. päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisen tehtäväksi (MRL 84 ); 12. hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen; 13. päättää järjestäytyneiden yksityistiekuntien tukemiseen osoitettujen määrärahojen jakoperusteista ja yksityistiejaostolle siirrettyä tehtävää lukuunottamatta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä; 14. päättää yksityisteiden liikenteen ohjauslaitteista sekä liikennerajoituksista kunnan toimivallan osalta; 15. päättää erilaisten katselmus- ja arviointitoimitusten suorittamisesta, mikäli ne asioiden luonteen tai päätöksenteon kannalta ovat tarpeen; 16. päättää kaavoituskatsauksen ulkopuolisen asemakaavan muuttamisesta ja uusien alueiden kaavoittamisesta, kun kaava-alue on kolme hehtaaria tai alle; 17. antaa lausunnon valmisteilla olevista oman kunnan asema-, rantaasema- ja yleiskaavoista; 18. päättää annettavista vastineista kaavojen ehdotusvaiheen muistutuksiin ja lausuntoihin sekä esittää kaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle; 19. päättää rakentamiskehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueelle sijaitseva tontti ja pitää luetteloa antamistaan rakentamiskehotuksista (MRL 97 ); 20. päättää rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettamisesta asema-, ranta-asema- ja yleiskaavan laatimisalueelle; 21. päättää MRL 60 :n mukaisesta asemakaavan ajanmukaisuudesta; 22. päättää erillisten rakennustapaohjeiden hyväksymisestä; 23. päättää MRL:n 171 :n mukaisesta poikkeamisesta rantaasemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella;

8 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 8 (13) B. Yksityistiejaosto 24. päättää MRL:n 171 :n mukaisesta poikkeamisesta asemakaavaalueella; 25. päättää MRL:n 137 :n mukaisesta suunnittelutarveratkaisusta. Tehtävät ja ratkaisuvalta: 4 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta a) Tekninen johtaja 1. käsittelee ja päättää yksityisistä teistä annetussa laissa tielautakunnan toimituksessa säädetyt asiat; 2. toimia yksityistielaissa tarkoitetuissa valtionavustusasioissa valvonta- ja tarkastusviranomaisena; 3. toimia kunnan yksityisille teille myönnettyjen avustusten valvonta- ja tarkastusviranomaisena. 1. hyväksyy teknisten palvelujen toimintaan liittyvien hankkeiden lopulliset toteutussuunnitelmat; 2. päättää järjestyslain mukaan kunnalle määrätyt tehtävät siltä osin kuin niistä päättämistä ei ole annettu muulle kunnan viranomaiselle; 3. hyväksyy palvelualueen toimintaan liittyvät vuokrasopimukset lautakunnan määräämien toimivaltarajojen mukaan; 4. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa sekä teknisen lautakunnan vahvistamaan käyttösuunnitelmaan perustuvista hankinnoista, jotka ylittävät viranhaltijoiden hankintarajat; 5. vahvistaa palvelualueen laskutushinnoittelun teknisen lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti; 6. päättää palvelualueen vahingonkorvauksista silloin, kun korvausvaatimus ei ylitä vastuuvakuutuksen omavastuurajaa eikä päätösoikeutta ole annettu muille viranhaltijoille. b) Kuntatekniikan mestari 1. päättää kunnan ylläpitämiin liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin annettavista sijoitus- ja tilapäisistä käyttöluvista; 2. päättää yleisellä alueella sijaitsevan johdon, laitteen tai rakennelman siirtopaikasta (MRL 89 ); 3. päättää ja huolehtii ja tekee esityksiä katujen ja yleisten teiden liikennemerkeistä, opasteista ja viitoituksesta sekä liikennerajoituksista kunnan toimivallan osalta; 4. päättää katuja, puistoja ja muita yleisiä alueita koskevien suunnitelmaehdotuksien ja muutosehdotuksien nähtäville asettamisesta;

9 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 9 (13) c) Kaavoitusarkkitehti d) Yleiskaavoittaja e) Maankäyttöinsinööri 5. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa; 6. hyväksyy kunnan ylläpitämiin liikenneväyliin liittyvien tontti- ja muiden liittymien sijainnin ja liittymätiedot; 7. päättää tehtäväalueen vahingonkorvauksista silloin, kun korvausvaatimus ei ylitä vastuuvakuutuksen omavastuurajaa; 8. päättää asemakaavoitetun alueen metsien, puistometsien sekä puistojen hoidosta ja harvennushakkuista teknisen lautakunnan vahvistamia vuosisuunnitelmia noudattaen; 9. tekee ajoneuvosiirtol (828/2008) mukaiset kunnalle kuuluvat päätökset. 1. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 10 :n ja asetuksen 3 :n mukaisen kaavan laatijan hyväksymisestä; 2. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa; 3. päättää suostumuksen antamisesta rakennuksen sijoittamiseen viittä metriä lähemmäksi kunnan omistaman alueen rajaa alueilla, joilla ei ole vahvistettua asema- tai ranta-asemakaavaa, sekä edellä mainituilla kaava-alueilla lähemmäksi ko. rajaa kuin mitä kaavassa on määrätty; 4. antaa kunnan puolesta lausunnon vähäisestä poikkeamisesta rakennusvalvontaviranomaisen tehdessä rakennuslupapäätöksen (MRL 175 ); 5. antaa lausunnon rakennusluvista; 6. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 :n mukaisista kadun ja muiden yleisten alueiden nimien ja numeroiden muuttamisista. 1. antaa kunnan puolesta lausunnon ELY-keskuksen tehdessä poikkeamispäätöksen (MRL 173 ); 2. päättää asema-, ranta-asema- ja yleiskaavojen sekä näiden kaavojen muutoskaavojen vireilletulosta; 3. päättää asema-, ranta-asema- ja yleiskaavaluonnoksien ja -ehdotuksien nähtäville asettamisesta; 4. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa. 1. hyväksyy yleisten väylien ja yksityisteiden kunnalle tulevat kustannusosuudet ja maksuunpanee ne;

10 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 10 (13) 2. päättää yksityistieavustuksien maksuunpanosta hyväksyttyjen jakoperusteiden puitteissa; 3. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa; 4. käyttää päätösvaltaa toimiessaan kunnan edustajana niissä tiekunnissa, joissa kunta on mukana omistajana tai valtuuttaa edustajan; 5. päättää tonttien varaamisesta; 6. päättää tonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta kunnanhallituksen vahvistamien myynti- ja vuokrausehtoja noudattaen ja allekirjoittaa ko. kauppakirjat ja vuokrasopimukset; 7. päättää lykkäyksen myöntämisestä tontin ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämiseen; 8. hyväksyy ostajan myytäessä edelleen alun perin kunnalta ostettu rakentamaton tontti; 9. antaa kunnan suostumuksen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan lohkomiseen alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten (Kiinteistönmuod.L 35 ); 10. antaa kunnan suostumuksen määräalan lohkomiseksi tilaksi rantavyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella (Kiinteistönmuod. L 36 ); 11. päättää maanomistajan maksettavaksi määrättävän katualueen korvauksen (MRL 105 ); 12. päättää kunnan omistuksessa olevien peltoalueiden ja vesialueiden vuokrasopimuksista sekä metsästysvuokrasopimuksista; 13. käyttää päätösvaltaa toimiessaan kunnan edustajana niissä maanmittaus- ja tietoimituksissa, joissa kunta on mukana kaavoittajan ominaisuudessa tai valtuuttaa edustajan; 14. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 104 :n mukaisesta kunnan suoritettavaksi määrättävän katualueen korvauksesta maanomistajalle; 15. päättää asemakaava-alueen ulkopuolisten metsien hoidosta teknisen lautakunnan vahvistamia vuosisuunnitelmia noudattaen; 16. päättää tehtäväalueen vahingonkorvauksista silloin, kun korvausvaatimus ei ylitä vastuuvakuutuksen omavastuurajaa; 17. päättää kunnan omistamiin alueisiin annettavista sijoitus- ja tilapäisistä käyttöluvista hallinnoimiensa maa- ja metsätilojen sekä vesialueiden osalta; 18. päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisen lunastustoimituksen hakemisesta.

11 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 11 (13) f) Paikkatietoinsinööri g) Tilapalveluinsinööri 1. päättää rakennusten osoitemerkinnästä (MRA 84 ); 2. käyttää päätösvaltaa toimiessaan kunnan edustajana niissä maanmittaus- ja tietoimituksissa missä kunta on maanomistajana tai valtuuttaa edustajan; 3. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa; 4. päättää haja-asutusalueen teiden nimeämisestä; 5. päättää kunnan numeeristen pohja- ja opaskartta-aineistojen käyttöluvista. 1. päättää tilapalvelun toimintaan liittyvistä hankinnoista lautakunnan määräämissä rajoissa; 2. hyväksyy tilapalvelun toimintaan liittyvät vuokrasopimukset lautakunnan määräämien toimivaltarajojen mukaan; 3. päättää tilapalvelun hallinnoimiin alueisiin annettavista sijoitus- ja tilapäisistä käyttöluvista; 4. päättää tilapalvelun vahingonkorvauksista silloin, kun korvausvaatimus ei ylitä vastuuvakuutuksen omavastuurajaa; 5. päättää tilapalvelun toimintaan liittyvästä tiedottamisesta. h) Talonrakennusmestari i) Vesihuoltoinsinööri 1. päättää tilapalvelun toimintaan liittyvistä hankinnoista lautakunnan määräämissä rajoissa. 1. päättää vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvistä hankinnoista lautakunnan määräämissä rajoissa: 2. hyväksyy vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvät vuokrasopimukset lautakunnan määräämien toimivaltarajojen mukaan; 3. päättää vesihuoltolaitoksen hallinnoimiin alueisiin annettavista sijoitus- ja tilapäisistä käyttöluvista, 3. hyväksyy liittymien siirtosopimukset ja liittymissopimukset, kun maksu määräytyy lautakunnan vahvistaman taksan mukaan; 4. päättää vesihuoltolaitoksen numeerisen johtokartan käyttöluvista; 5. päättää vesihuoltolaitoksen vahingonkorvauksista silloin, kun korvausvaatimus ei ylitä vastuuvakuutuksen omavastuurajaa; 6. päättää vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta.

12 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 12 (13) k) Vesilaitosteknikko 7. hyväksyy MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamissopimukset vesihuoltolaitoksen osalta, 8. myöntää jatkoajat vesihuoltolaitoksen laskujen maksamiselle lautakunnan määräämissä rajoissa. 1. päättää vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvistä hankinnoista lautakunnan määräämissä rajoissa. l) Hallinto- ja taloussihteeri 1. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa m) Rakennuttajainsinööri 1. päättää hankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa 5 Estyneenä oleminen 6 Toimivallan edelleen siirtäminen Kuntatekniikan mestarin ollessa estyneenä hänen virkatehtävänsä hoitaa rakennuttajainsinööri. Varsinaisen viranhaltijan ollessa estyneenä hänen virkatehtävänsä hoitaa sijaiseksi määrätty viranhaltija: - kaavoitusarkkitehti ja yleiskaavoittaja sijaistavat toisiaan. - maankäyttöinsinööri ja paikkatietoinsinööri sijaistavat toisiaan. - tilapalveluinsinööri ja talonrakennusmestari sijaistavat toisiaan. - vesihuoltoinsiööri ja vesilaitosteknikko sijaistavat toisiaan. Viranhaltijan ja hänelle sijaiseksi määrätyn viranhaltijan ollessa samanaikaisesti estyneinä heidän virkatehtävänsä hoitaa tekninen johtaja. Teknisen johtajan estyneenä ollessa lautakunnan esittelytehtävät hoidetaan 2 :n mukaisesti. Muilta osin sijaisuudesta vastaa yleiskaavoittaja. Tässä säännössä määrätty viranomainen voi päätökselllään siirtää käsiteltäväkseen säädetyt tai määrätyt, päätöksessään mainitut asiat edelleen alaisenaan olevalle muulle kunnan viranomaiselle. Päätöksessä on yksilöitävä selkeästi siirrettävä tehtävä ja toimivaltainen viranomainen. Viranhaltija voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, lautakunnan käsiteltäväksi. Tekemistään päätöksistä viranhaltijan tulee antaa tieto lautakunnalle neljän päivän kuluessa päätöksenteosta.

13 Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 13 (13) Todistan tämän johtosäännön valtuuston , , , , , , , , , ja tekemien päätösten mukaiseksi. Nastolassa Hallintojohtaja Lotta Mikkola

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 6.3.2002 6) (muutos KV 26.1.2005 6) Voimaantulopäivä 01.01.2002 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan toiminta-ajatuksena on osaltaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala... 2 2. luku TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 2 Tekninen lautakunta...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 126 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 7.12.2015 175 Voimaan 1.1.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS

JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa 13.2.2018 alkaen Janakkalan Veden johtokunta 13.12.2017 36 Kunnanhallitus 18.12.2017 365 Valtuusto 5.2.2018 7 2 JANAKKALAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KUNTAKEHITYSPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KUNTAKEHITYSPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Kuntakehityslautakunta 17.4.2019 50 1.6.2019 voimassa Maankäyttölautakunta 10.5.2017 56 1.6.2017 Kunnanhallitus 27.6.2016 168 päivitys 8.6.2016 93 Kunnanhallitus 27.6.2011 222 Maankäyttölautakunta 18.5.2011

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Tekninen toimiala. Päätösvaltaluettelo alkaen. Tekninen lautakunta

Tekninen toimiala. Päätösvaltaluettelo alkaen. Tekninen lautakunta toimiala luettelo 22.6.2016 alkaen 21.6.2016 77 toimiala 2 Hallinto- ja talousasiat sekä muut yhteiset asiat Hyväksyy työohjelmat Päättää investointien aloittamisesta silloin, kun investointiin on varattu

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu:8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu: 12.3.2012

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.3.2011 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN LAUTAKUNNAT JA JÄSENMÄÄRÄ

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Teknisen toimialan viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Teknisen toimialan viranhaltijoiden ratkaisuvalta Teknisen toimialan viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen Päivitetty 30.1.2019 11 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA. Hyväksytty: 9.2.2009 / Kv 146. Voimaantulo: 1.1.

KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA. Hyväksytty: 9.2.2009 / Kv 146. Voimaantulo: 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 9.2.2009 / Kv 146 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 12.3.2012/ Kv 26 Voimaantulo: 1.4.2012 Muutettu: 11.6.2012

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2014 65 Voimaantulo: 2.12.2014 Päivitetty: Kaupunginhallitus 21.3.2016 75 Jämsän kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat VESILAHDEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2010 / 59 Voimaantulo: 15.12.2010 I LUKU YLEISTÄ 1 TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Voimaantulo 1.1.2016 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätettäväksi,

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA (Otteita hallintosääntömuutosehdotuksesta, elinkeino- ja maaseutulautakunta 2792012) VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA 49 Keskusvaalilautakunta 50 Kunnanhallitus, tehtävät, jäsenmäärä ja esittely

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TÖYSÄN KUNTA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TÖYSÄN KUNTA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Tekninen lautakunta 6.6.2011 22 Kunnanhallitus 13.6.2011 64 Kunnanvaltuusto 21.6.2011 22 TÖYSÄN KUNTA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ TÖYSÄN KUNNAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksyntä 21.6.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33) Voimaantulo 01.01.2002 1 Toimiala ja kokoonpano Tekninen lautakunta huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta tiehallinnosta,

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot