Ohje 14/ (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus"

Transkriptio

1 Ohje 14/ (9) Sairaanhoitopiireille Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Silmätautien klinikan ja HYKS Jorvin sairaalan menettelyn olleen lainvastaista, kun ne ovat ohjanneet potilaan leikkauksen jälkitarkastukseen yksityissektorille potilaan omalla kustannuksella. Sairaanhoitopiirin olisi tullut järjestää tarpeelliset jälkitarkastukset potilaalle joko itse tai käyttämällä muita vaihtoehtoisia keinoja järjestää lakisääteiset terveyspalvelut. Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt edellä mainitussa päätöksessään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valviraa) ohjaamaan ja valvomaan sitä, että julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä noudatetaan lainmukaista menettelyä jälkitarkastusten järjestämisessä. Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Valviraa ilmoittamaan mennessä toimenpiteistään, joihin se on asiassa ryhtynyt. Valvira on selvittänyt oikeusasiamiehen päätöksen (Dnro 3283/4/10) johdosta kevään 2012 aikana erikoissairaanhoidon valtakunnallisia jälkitarkastuskäytäntöjä kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä. Valvira on pyytänyt kaikkia sairaanhoitopiirejä antamaan selvityksen jälkitarkastusten järjestämisessä noudattamastaan käytännöstä ja sen perusteista. Valvira on pyytänyt liittämään selvityksiin myös mahdolliset jälkitarkastuksia koskevat toimintaohjeet ja määräykset, ja erityisesti kirurgisten, silmätautien ja gynekologisten toimenpiteiden yhteydessä asiassa potilaalle annettavat ohjeet ja/tai kirjepohjat. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus 1 Yleistä Haasteista sairaanhoitopiirien menettelyn arvioinnissa Valviran kaikilta sairaanhoitopiireiltä saamat selvitykset niiden menettelystä silmätautien, gynekologisten, kirurgisten sekä muiden erikoisalojen toimenpiteiden jälkitarkastusten järjestämisestä olivat sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin eritasoisia. Selvitysten liitteenä on toimitettu vaihtelevan laajuinen kooste jälkitarkastuksia koskevista toimintaohjeista ja määräyksistä sekä potilaalle annettavista potilasohjeista tai kirjepohjista. Osa potilasohjeista on kattavia, ja niistä saa hyvän käsityksen potilaiden ohjeistamiskäytännöistä, kun taas joistakin sairaanhoitopiireistä on saatu niukasti potilasohjeita, eikä kaikista ole ilmennyt olennaisia tietoja jälkitarkastuskäytännön arvioimiseksi. Sairaanhoitopiirien lausunnot ja potilasohjeet kirurgisten ja muiden erikoisalojen toimenpiteiden jälkitarkastuksista poikkeavat sisällöltään ja laa-

2 Ohje 14/ (9) juudeltaan eniten toisistaan, ja johtopäätösten tekeminen aloilla noudatettavista käytännöistä on ollut sen vuoksi vaikeaa. Valvira pitää mahdollisena, että kaikkea informaatiota sairaanhoitopiirien toimintakäytännöistä tai potilaille tehtävistä jälkitarkastuksista ja niihin liittyvistä ohjeista ei ole toimitettu lausuntojen yhteydessä Valviralle. Jälkitarkastusten järjestäminen ja niiden tarpeen arviointi Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön pitää järjestää tarpeelliset jälkitarkastukset potilaalle joko itse tai käyttämällä muita vaihtoehtoisia keinoja järjestää lakisääteiset terveyspalvelut. Kuten oikeusasiamies on todennut edellä mainitussa päätöksessään, toimenpiteen jälkeiset, lääketieteellisesti perustellut jälkitarkastukset ovat tarpeellinen osa hoitokokonaisuutta, johon potilaalla on perustuslain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (jäljempänä potilaslaki) mukaisesti oikeus. Tämän johdosta hoitokokonaisuuteen sisältyvät jälkitarkastukset kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle. Kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvasta erikoissairaanhoidosta säädetään erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 :ssä, jonka mukaan kunnan, joka on kotikuntalain mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kansanterveyslain 5 :n nojalla kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä eli perusterveydenhuollosta. Kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toteuttamisesta ja sisällöstä säädetään terveydenhuoltolain 2-6 luvuissa. Jos julkinen terveydenhuolto ei voi itse tuottaa palvelua, sen on hankittava palvelu joko muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 :ssä säädetyin tavoin. Mainitun lainkohdan mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: 1. hoitamalla toiminnan itse; 2. sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 3. olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 4. hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka 5. antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. Potilaalle ei saa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 12 :n mukaan aiheutua hoidosta ylimääräisiä kustannuksia, vaikka julkinen terveydenhuolto ei itse toteuttaisi järjestämisvastuulleen kuuluvaa hoitoa. Olennaista on, ettei hoitokokonaisuuteen kuuluvaa jälkitarkastusta saa erottaa hoitokokonaisuudesta siten, että potilaalle koituu siitä ylimääräisiä

3 Ohje 14/ (9) kustannuksia. Jälkitarkastusten tarve on arvioitava, ja lääketieteellisesti tarpeelliset jälkitarkastukset on järjestettävä julkisen terveydenhuollon toimesta ja kustannusvastuulla. Jälkitarkastusten tarvearvioinnissa on tärkeää määritellä myös se, tarvitseeko potilas erikoissairaanhoidon tasoista jälkitarkastusta vai voidaanko se toteuttaa perusterveydenhuollossa. Jos kyse on esimerkiksi ompeleiden poistosta ja haavaalueen tarkistamisesta, on yleensä perusteltua siirtää potilaan hoito perusterveydenhuoltoon. Tällöin terveyskeskuslääkäri voi muun ohella arvioida sitä, onko potilasta tarpeen ohjata takaisin erikoissairaanhoitoon jälkitarkastukseen. Valvira toteaa, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on terveydenhuoltolain (1326/2010) 33 :n mukaan suunniteltava ja kehitettävä erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tämä merkitsee sopimista alueellisista hoitokäytännöistä, muun ohella potilaiden erikoissairaanhoidon jälkeisten tarkastusten tekemisestä perusterveydenhuollossa. Mainitun lain 34 :n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Valtioneuvoston asetuksen (337/2011) 7 :n mukaisesti suunnitelmassa on sovittava muun muassa alueellisista hoitoketjuista. Osa sairaanhoitopiireistä on selvityksessään arvioinut strukturoidusti, milloin jälkitarkastus on tarpeen järjestää erikoissairaanhoidossa, milloin se voidaan järjestää perusterveydenhuollossa, ja milloin pelkkä yhteydenotto potilaaseen tai potilaalta riittää varmistamaan, että toimenpiteestä toipuminen on sujunut ilman komplikaatioita. Jälkihoidon suunnittelua koskeva toimintaohje on saadun selvityksen mukaan ollut käytössä ainakin kolmessa sairaanhoitopiirissä. Muut sairaanhoitopiirit ovat todenneet, että niissä noudatetaan vakiintunutta käytäntöä jälkitarkastusten järjestämisestä, tai että jatkohoito riippuu hoitavan lääkärin arvioista. Osa sairaanhoitopiireistä, on viitannut julkisen terveydenhuollon rajallisiin resursseihin ja perustellut sillä jälkitarkastusten siirtämistä yksityiselle sektorille. Valvira toteaa, etteivät hoidon kustannukset ole laillinen peruste erottaa hoitokokonaisuuteen olennaisesti kuuluvaa osaa, kuten jälkitarkastusta, potilaan järjestämis- ja kustannusvastuulle. Myös eduskunnan oikeusasiamies on todennut eräässä päätöksessään (921/04), että potilaan on saatava hoitoa terveydentilansa ja lääketieteellisesti todetun hoidon tarpeen perusteella. Määrärahojen puuttuminen ei ole peruste jättää hoito antamatta. Valviran käsityksen mukaan sairaanhoitopiirien tulisi täsmentää toimintaohjeitaan ja -käytäntöjään sen arvioimisessa, mitkä jälkitarkastukset ovat lääketieteellisesti perusteltuja ja kuuluvat hoitokokonaisuuteen ja siten julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle. Samoin Valviran käsityksen mukaan sairaanhoitopiirien tulisi tarkentaa ohjeitaan siitä, millaisia toimintakäytäntöjä noudatetaan tarpeellisten jälkitarkastusten toteuttamisessa.

4 Ohje 14/ (9) Jälkitarkastuksen järjestämisestä ja tarpeellisuudesta Potilaan informointi Saadun selvityksen mukaan sairaanhoitopiirit järjestävät potilaan jatkohoidon tai jälkitarkastuksen joko 1. erikoissairaanhoidossa hoidon antaneessa yksikössä tai niin kutsutulla jälkipoliklinikalla, 2. perusterveydenhuollossa (terveyskeskuksessa) oman lääkärin vastaanotolla, 3. työterveyshuollossa, 4. antamalla potilaalle maksusitoumuksen (yksi sairaanhoitopiiri), 5. hankkimalla hoidon ostopalveluna (kolme sairaanhoitopiiriä), 6. siirtämällä potilaan hoidon lähetteen tehneelle lääkärille (riippumatta siitä missä hän työskentelee), 7. kehottamalla potilasta ottamaan yhteyttä hoidon antaneeseen yksikköön, jos toimenpiteen jälkeisiä komplikaatioita ilmenee, 8. antamalla potilaalle soittoajan tai niin että, 9. potilas hakeutuu halutessaan yksityisen lääkärin vastaanotolle omalla kustannuksellaan tai että, 10. potilas ohjataan yksityisen lääkärin vastaanotolle jälkitarkastukseen. Selvityksessä on ilmennyt, että sairaanhoitopiireillä on erilaiset käsitykset siitä, mikä on lääketieteellisesti tarpeellinen hoitokokonaisuuteen kuuluva jälkitarkastus. Erityisesti kaihileikkauksien jälkitarkastusten tarpeellisuudesta on suuria näkemyseroja, joihin palataan kohdassa 4. Valvira korostaa, että potilaan selkeä informointi toimenpiteen jälkitarkastuksesta ja jälkihoidosta on erittäin tärkeää. Potilaalla on oikeus saada tieto hoitoonsa liittyvistä seikoista, muun muassa jälkitarkastuksen tarpeellisuudesta, sen järjestämisestä ja siihen pääsyn ajankohdasta sekä siitä, mihin tahoon hän ottaa yhteyttä mahdollisten komplikaatioiden ilmaantuessa. Potilaan tiedonsaantioikeudesta ja vastaavasti terveydenhuollon ammattihenkilön potilaan hoitoa koskevasta selontekovelvollisuudesta säädetään potilaslain 4 ja 5 :ssä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 15 :ssä. Potilasasiakirjoihin on kirjattava selkeästi muun muassa potilaan hoidon järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot potilaslain 12 :n ja sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaisesti. Potilaalla on luonnollisesti oikeus valita, hakeutuuko hän hoidettavaksi julkiselle vai yksityiselle sektorille. Monet sairaanhoitopiirit ovat selvityksissään esittäneet, että potilaan kanssa voidaan sopia siitä, että hän menee jälkitarkastukseen yksityislääkärin vastaanotolle, jos potilaalla on esimerkiksi oma hoitava lääkäri tai hän on tullut yksityislääkärin lähetteellä julkiseen terveydenhuoltoon. Valvira korostaa, että potilaalle on aina selvitettävä, että hänellä on oikeus saada hoitokokonaisuuteen kuuluva, hoitavan lääkärin tarpeelliseksi arvioima jälkitarkastus julkisen terveydenhuollon (sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen) järjestämänä riippumatta siitä, missä potilaan aiemmin käyttämä tai hänet toimenpiteeseen lähettänyt lääkäri työskentelee. Kunta voi käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetussa laissa tar-

5 Ohje 14/ (9) koitettuja, vaihtoehtoisia tapoja järjestää tarpeelliset hoidot potilailleen. Potilaalle voidaan esimerkiksi antaa maksuseteli, jolloin potilas voi itse valita, mihin hän menee jälkitarkastukseen. Valvira pitää jossain määrin ongelmallisena myös potilaan ohjaamista työterveyshuoltoon jälkitarkastukseen. Saadun selvityksen mukaan 13 kahdestakymmenestä sairaanhoitopiiristä ohjaa potilaita jälkitarkastuksiin tai ompeleiden poistoon työterveyshuoltoon. Valvira toteaa, että siirrettäessä potilaan jatkohoito työterveyshuoltoon, on selvitettävä, saako potilas todella kyseisen hoidon työterveyshuollossaan. Ellei kyseessä ole työterveyslaissa tarkoitettu työhön liittyvän sairauden tai vamman hoito, tai potilaan työnantaja ei ole tehnyt vapaaehtoista sopimusta työntekijöidensä sairaanhoidon järjestämisestä, potilas ei välttämättä pääse jälkitarkastukseen ja jatkohoitoon työterveyshuoltoon. Valviran käsityksen mukaan sairaanhoitopiirien tulisi varmistua siitä, että työterveyshuoltoon jälkitarkastukseen tai jatkohoitoon ohjattavien potilaiden työnantajilla on sellainen työterveyshuoltoa koskeva sopimus, että potilaat todella saavat jälkitarkastuksen tai jatkohoidon työterveyshuollon palveluina. Saadun selvityksen mukaan kaikissa sairaanhoitopiireissä annetaan potilaalle ohje ottaa yhteyttä hoitaneeseen yksikköön, päivystyspoliklinikalle tai terveyskeskukseen, mikäli hänellä ilmenee leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. Ohjeiden sisältö kuitenkin vaihtelee suuresti. Osa ohjeista on kattavia ja informatiivisia, ja niihin on kirjattu diagnoosi, selvitys toimenpiteen kulusta, jatkohoitotiedot sekä ohjeet toipilasajaksi, kun taas osa ohjeista on sisällöltään yleisiä toimenpidekuvauksia. Valvira pitää esimerkiksi hyvänä käytäntönä erään sairaanhoitopiirin tapaa antaa jokaiselle potilaalle henkilökohtainen kotiutusohje, johon on kirjattu jälkitarkastuspaikka. Joistakin potilasohjeista puuttuvat hoitaneen yksikön yhteystiedot ja sellaisten komplikaatioiden kuvaukset, joiden johdosta pitää ottaa terveydenhuoltoon yhteyttä, kuvaillaan usein suppeasti. Osassa sairaanhoitopiirien Valviralle toimittamista selvityksistä kerrotaan jälkitarkastusten järjestämisestä eri tavoin kuin selvityksen liitteenä olevissa potilasohjeissa. Valvira toteaa, että useissa potilasohjeessa oleva maininta siitä, että jälkitarkastuksesta sovitaan erikseen, ei ole riittävän informatiivinen. Myöskään useissa potilasohjeissa esiintyvät termit avohoito tai avoterveydenhuolto eivät ole potilaalle ymmärrettäviä. Avohoitoa (laitoshoidon vastakohta) annetaan sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisellä sektorilla. Valvira huomauttaa, että potilasohjeissa toistuvasti esiintyvä ohjeistus hakeutua jälkitarkastukseen joko terveyskeskukseen tai yksityisen lääkärin vastaanotolle on epäasianmukainen, koska vaihtoehdot eivät ole rinnasteisia. Jos potilaalle kerrotaan mahdollisuudesta hakeutua jälkitarkastukseen yksityissektorille, hänelle on myös kerrottava, että hänelle aiheutuu silloin enemmän kustannuksia kuin julkisella sektorilla. Valviran käsityksen mukaan potilaalle tulee antaa jälkihoidosta selkeät ohjeet sekä kirjallisesti että suullisesti. Jos potilaan hoito on päätetty erikoissairaanhoidossa, ja hänelle on annettu ohjeet ottaa komplikaatioiden ilmetessä yhteyttä johonkin terveydenhuollon toimintayksikköön, komplikaatiot on kuvailtava ohjeessa niin selkeästi, että potilas osaa hakeutua ajoissa hoitoon. Potilasohjeessa on kuvailtava

6 Ohje 14/ (9) ne oireet ja tilanteet, joiden takia on ehdottomasti otettava yhteyttä toimenpiteen suorittaneeseen yksikköön. Potilasohjeessa pitää myös olla niiden toimintayksiköiden tarkat yhteystiedot, joihin potilasta kehotetaan ottamaan yhteyttä. Samoin potilaalle on kerrottava, mihin vuorokauden aikaan mihinkin toimintayksikköön voi ottaa yhteyttä komplikaatioiden johdosta. Kattava kirjallinen ohjeistus jälkitarkastuksesta ja jälkihoidosta vähentää myös potilaan turhia tai epätarkoituksenmukaisia yhteydenottoja toimintayksiköihin. Jos sairaanhoitopiiri on sopinut alueellisista hoitokäytännöistä siten, että jälkitarkastus tehdään terveyskeskuksessa, potilasohjeessa on oltava yhteystiedot, joista potilas voi varata jälkitarkastusajan. Ohjeista on käytävä selkeästi ilmi, missä julkisessa toimintayksikössä jälkitarkastus tehdään. Yksityislääkäriä ei saa esittää rinnasteisena vaihtoehtona. 2 Jälkitarkastukset gynekologisten toimenpiteiden jälkeen Saadun selvityksen mukaan seitsemän sairaanhoitopiiriä on luopunut rutiininomaisista jälkitarkastuksista gynekologisten toimenpiteiden jälkeen. Vain yksi naistentautien yksikkö ilmoittaa järjestävänsä jälkitarkastukset lähes poikkeuksetta kaikille leikkauspotilaille gynekologian poliklinikalla. Suurin osa sairaanhoitopiireistä on todennut arvioivansa toimenpiteen jälkeen, onko potilaalle tarvetta järjestää jälkitarkastus erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Kaikissa sairaanhoitopiireissä oli käytäntönä kehottaa potilasta ottamaan yhteyttä naistentautien poliklinikalle, mikäli leikkauksen jälkeen ilmenee komplikaatioihin viittaavia ongelmia. Useista Valviralle toimitetuista potilasohjeista ei kuitenkaan käynyt selvästi ilmi, mihin hoitoyksikköön pitää ottaa yhteyttä, eikä yhteystietoja ollut annettu. Epäselvyyttä oli erityisesti raskauden keskeytystä ja keskeytymistä koskevissa potilasohjeissa. Osassa ohjeista todetaan, että jatkohoito järjestetään avohoidossa tai potilaita kehotettiin ottamaan yhteyttä avoterveydenhuoltoon, ilman, että ilmenisi, mistä avohoidon järjestäjästä on kyse ja mitkä ovat yhteystiedot sinne. Kuten edellä on mainittu, potilaille annettavien tietojen on oltava selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Valvira pitää myös ongelmallisena sitä, että potilas ohjataan gynekologisten toimenpiteiden jälkeen vaihtoehtoisesti terveyskeskukseen tai yksityisen gynekologin vastaanotolle. Valvira viittaa edellä toteamaansa siitä, että julkiselle tai yksityiselle terveydenhuollon palveluntuottajalle ohjaamista ei tule esittää potilasohjeessa rinnasteisesti, vaan potilasta tulee informoida kustannuseroista, jotka hänelle syntyvät, jos hän valitsee yksityisen palveluntarjoajan sekä hänen oikeudestaan saada tarpeelliseksi arvioitu jälkitarkastus julkisin varoin kustannettuna ja julkisen terveydenhuollon järjestämänä. 3 Jälkitarkastukset kirurgisten ja muiden erikoisalojen toimenpiteiden jälkeen Kuten edellä on todettu, sairaanhoitopiirien antamat selvitykset kirurgisilla ja muilla erikoisaloilla noudatettavista jälkitarkastuskäytännöistä ovat sisäl-

7 Ohje 14/ (9) löltään toisistaan hyvin erilaisia, ja johtopäätösten tekeminen on ollut sen vuoksi vaikeaa. Saadusta selvityksestä ilmenee kuitenkin, että lähes kaikki sairaanhoitopiirit arvioivat toimenpiteen jälkeen, onko potilaalle tarvetta järjestää jälkitarkastusta poliklinikalla. Jatkohoitokäytännöt vaihtelevat erikoisaloittain, mikä onkin perusteltua. Valvira pitää potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta kuitenkin ongelmallisena sitä, että joidenkin selvityksien perusteella jatkohoidosta päättäminen on lääkärikohtaista. Jatkohoidon tarpeen arvioi luonnollisesti parhaiten hoitava lääkäri, mutta Valviran käsityksen mukaan sairaanhoitopiirien tulisi täsmentää toimintaohjeitaan niin, että niiden alueella noudatettava jatkohoito- ja jälkitarkastuskäytäntö on yhtenäinen siten, että sen periaatteet eivät vaihtele lääkärikohtaisesti. Yhdeksän sairaanhoitopiiriä kertoo ohjaavansa potilaita työterveyshuoltoon jälkitarkastukseen tai ompeleiden poistoon. Valvira viittaa edellä esittämäänsä ja toteaa, että sairaanhoitopiirien pitää varmistua siitä, että työterveyshuoltoon jälkitarkastuksiin tai jatkohoitoon ohjattavilla potilailla todella on myös oikeus saada sieltä kyseisiä terveyden- tai sairaanhoidon palveluita. Osa kirurgisten toimenpiteiden potilasohjeista on yleisluontoisia kuvauksia sairaudesta tai vaivasta, sen hoitamiseksi tehtävästä toimenpiteestä ja toipumisesta, eikä niissä ole mitään mainintoja jälkihoidosta. Valvira pitää tarpeellisena, että jälkihoidon ohjeistus annetaan sekä suullisesti että kirjallisesti. 4 Jälkitarkastukset silmätaudeissa Tarvearviointi silmätautien erikoisalan jälkitarkastuksissa Saadun selvityksen mukaan kaikki sairaanhoitopiirit ovat arvioineet ennen potilaan kotiuttamista, onko potilaalle suoritettu toimenpide sellainen, että hänelle tarvitsee tehdä jälkitarkastus erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi silmänpaineen leikkaushoidon jälkeen yhdeksän sairaanhoitopiiriä piti jälkitarkastusta silmätautien poliklinikalla tarpeellisena. Harmaakaihileikkausten jälkitarkastukset Saadun selvityksen mukaan kaihileikkauksen jälkihoito järjestetään eri tavalla eri sairaanhoitopiireissä. Jälkitarkastus tehdään joko a) leikkauspäivänä tai b) noin kuukauden kuluttua leikkauksesta silmätautien poliklinikalla tai yksityisen silmälääkärin vastaanotolla taikka c) jälkitarkastusta ei järjestetä lainkaan. Sairaanhoitopiireissä oli myös vaihtelevia käsityksiä siitä, onko jälkitarkastus kaihileikkauksen jälkeen tarpeellinen. Kaksi sairaanhoitopiiriä katsoi selvityksissään, että jälkitarkastus on aina välttämätöntä suorittaa kuukauden kuluttua leikkauksesta ja esitti asialle perustelunsa. Viidessä sairaanhoitopiirissä on suositeltu kaihia koskevissa potilasohjeissa, että potilaan tulee hakeutua avosektorin silmälääkärin vastaanotolle

8 Ohje 14/ (9) kuukauden kuluttua kaihileikkauksesta. Valvira katsoo, että edellä mainittujen sairaanhoitopiirien kaihileikkauksia koskevista potilasohjeista on tulkittavissa, että jälkitarkastukset katsotaan tarpeellisiksi, vaikka potilasohje onkin tältä osin epämääräinen. Neljässä sairaanhoitopiirissä katsotaan, että kotiinlähtöpäivänä, muutaman tunnin kuluttua toimenpiteestä, tehtävä tarkastus on jälkitarkastus. Yhden sairaanhoitopiirin selvityksen mukaan jälkitarkastus voidaan tehdä joko leikkauspäivänä tai myöhemmin. Yhdentoista sairaanhoitopiirin selvityksessä katsottiin, ettei kaihileikkauksen jälkeen ole tarpeen tehdä lainkaan jälkitarkastusta. Jotkut sairaanhoitopiirit ovat perustelleet kaihileikkauksen jälkitarkastuksen tarpeettomuutta sillä, että kaihileikkauksen jälkeen on harvoin komplikaatioita sekä sillä, ettei jokaisen leikkauksen jälkeen ole terveydenhuollon rajallisten resurssien johdosta mahdollista tehdä jälkitarkastusta. Valvira toteaa, että resurssien puute ei saa vaikuttaa arvioon jälkitarkastuksen tarpeellisuudesta. Terveydenhuollon palvelujen tarvetta arvioitaessa perusteena pitää olla potilaan terveydentilan edellyttämä, lääketieteellisesti perusteltu hoidon tarve. Osa sairaanhoitopiireistä on todennut, että potilasta ohjeistetaan hakeutumaan yksityisen silmälääkärin vastaanotolle jälkitarkastukseen, jotta hänelle voidaan samalla tehdä silmälasimääritys. Osa taas toteaa, että potilaat ohjataan yksityisen silmälääkärin vastaanotolle vain uusien silmälasien hankkimista varten. Valvira viittaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ratkaisuun Dnro 5008/13/2007, jossa todetaan, että silmälasien määrääminen silmien taittovirheen korjaamiseksi ei kuulu julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuteen ja toteaa, että silmäleikkauksen jälkitarkastus ja kaihileikkauksen jälkeen tehtävä silmälasimääritys on pidettävä erillään. Potilaalle pitää kuitenkin selvittää, että hänellä on oikeus saada tarpeelliseksi arvioitu jälkitarkastus julkisen terveydenhuollon järjestämänä, eikä potilaita saa ohjata näihin jälkitarkastuksiin yksityiselle silmälääkärille omalla kustannuksellaan. Valvira toteaa, ettei se voi valvontaviranomaisena määritellä sitä, onko jälkitarkastus lääketieteellisesti tarpeen tietyn toimenpiteen jälkeen ja kuuluuko se siten potilaan hoitokokonaisuuteen. Valvira lähettää Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitokselle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen siitä, että maassamme on tarpeen saada valtakunnallisesti yhtenäinen linjaus harmaakaihileikkausten jälkitarkastusten tarpeellisuudesta, jotta potilaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, missä heidän leikkauksensa on suoritettu. Valvira lähettää ehdotuksen tiedoksi Duodecimille, joka laatii Käypä hoito suositukset. Valvira ehdottaa valtakunnallisen ohjeistuksen laatimista siitä, onko kaihileikkauksen jälkeen tarpeen tehdä kliininen tutkimus eli jälkitarkastus osana leikkaushoidon kokonaisuutta myöhäisten komplikaatioiden poissulkemiseksi. Ohjeessa pitää ottaa kantaa myös siihen, tarvitseeko jälkitarkastus tehdä kaikille, ja jos ei, niin mille potilasryhmille se pitää tehdä.

9 Ohje 14/ (9) Lisätiedot Asiasta antaa tarvittaessa lisätietoja lakimies Maria Färkkilä, puh ja ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson puh Sovelletut säännökset Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 3 ja 5 Kansanterveyslaki (66/1972) 2 ja 5 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 :n 2 mom., 4, 5 ja 6 ja 12 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 12 Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008) 2 :n 2 mom. 1 kohta ja 6 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992) 4 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 15 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 7 :n 1 mom., 11 ja 18 Suomen perustuslaki (731/1999)19 :n 3 mom. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 2-6 luvut Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011) 1-2 luvut Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen Marja-Liisa Partanen Lakimies Maria Färkkilä Maria Färkkilä Jakelu Tiedoksi Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin ja Uudenmaan, Itä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien terveydenhuollosta vastaavat johtajat Sosiaali- ja terveysministeriö, Eduskunnan oikeusasiamies, Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos, Oikeuskansleri, Kuntaliitto ja Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito toimitus sekä, Etelä-Suomen, Itä- Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA 22.10.2015 Dnro 4709/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAAN ALOITTEESEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON VALINNANVAPAUDESTA

PÄÄTÖS OMAAN ALOITTEESEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON VALINNANVAPAUDESTA 30.12.2015 Dnro 4160/2/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen PÄÄTÖS OMAAN ALOITTEESEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON VALINNANVAPAUDESTA 1 KANTELU

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta 19.9.2014 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Hankintalainsäädännön uudistaminen Hankintalain uudistaminen - aikataulu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet 20.11.2014 Taneli Puumalainen LT, DTM&H, Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 21.11.2014 2 Oikeus terveyteen

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää?

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 1 Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 10.10.2007 Anne Nordblad 2 Taustaa ja julkaistua tietoa mielenterveyspotilaiden suun hoidosta ja palveluista Hammassairauksien ehkäisy

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

KIIREELLINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO JÄRJESTETTY PUUTTEELLISESTI

KIIREELLINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO JÄRJESTETTY PUUTTEELLISESTI 15.12.2011 Dnro 1451/2/11 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KIIREELLINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO JÄRJESTETTY PUUTTEELLISESTI 1 ASIA Eräässä

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Paperittomien neuvolapalvelut

Paperittomien neuvolapalvelut Paperittomien neuvolapalvelut 22.10.2014 Taneli Puumalainen Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 30.10.2014 2 Kuka on paperiton? Muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 241 OIKAISUVAATIMUS TERVEYSKESKUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1165 Esityslistan asia TJA/23 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Lausunto hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta

Lausunto hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta 25.2.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Asia: Lausunto hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta Suomen Hammaslääkäriliitto haluaa lausunnossaan

Lisätiedot

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset Määräys 3/2010 1/(8) Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Taustaa Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio 29.4.2004: Kunnalla on velvollisuus järjestää kroonisen glaukooman hoito ja sen seuraamiseksi

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Muistio sarjahoitomaksusta / asiakasmaksuasetus 11 / marraskuu 2011

Muistio sarjahoitomaksusta / asiakasmaksuasetus 11 / marraskuu 2011 Muistio Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Muistio sarjahoitomaksusta / asiakasmaksuasetus 11 / marraskuu 2011 Sarjahoidosta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja sen toimeenpano - tietopaketti http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/aiheet/tietopaketit/terveydenhuoltolaki/usein_kysyttya

Terveydenhuoltolaki ja sen toimeenpano - tietopaketti http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/aiheet/tietopaketit/terveydenhuoltolaki/usein_kysyttya Terveydenhuoltolaki ja sen toimeenpano - tietopaketti http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/aiheet/tietopaketit/terveydenhuoltolaki/usein_kysyttya Terveydenhuoltolain toimeenpanosta kysyttyä http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/aiheet/tietopaketit/terveydenhuoltolaki/usein_kysyttya

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Toteuttajat Suomen Lääkäriliitto, Kuntoutussäätiö ja Avire-yhtiöt Vastausaika 19.-28.3.2013 Vastauksia 2 226

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot