EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014"

Transkriptio

1 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ HANKKEEN TARPEELLISUUS Hankeselvitys Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Yleistä TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA Pedagoginen oppimisympäristö Toiminnan laajuus Tilaohjelmat ja laajuus Muut huomioon otettavat asiat RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU Yleistä Energiataloudellisuus Rakennus ja tilat Rakennustapaselostus PIHAT SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Maaperätiedot Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Rakennuskustannukset Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Vuokrakustannukset Rahoitus Liitteet 1. Huonetilaohjelma 2. Kustannusselvitys 3. Vuokrakustannukset 4. Rakennustapaselostus 5. Tontinkäyttösuunnitelmat, vaihtoehdot A3, B2 ja C3 6. Havainnekuva, vaihtoehto A3 7. Tilakaaviot, vaihtoehto A3 8. Nykytilanteen aluepiirustus 9. Nykytilanteen asemakaava

3 3 YHTEENVETO Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Hanketyöryhmä esittää, että toteutussuunnittelu alkaa syksyllä 2016 ja rakentaminen ajoittuu vuosille Tavoite on, että laajennus ja muutostyöt ovat valmiit ja voidaan ottaa käyttöön Hankkeen laajuustiedot - laajennuksen/uudisrakennuksen hyötyala hy-m 2 - laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala br-m 2 Kustannukset ja rahoitus Hinnat ovat ALV 0 %. Rakennuskustannukset - kokonaiskustannukset ovat sisältäen nykyisen rakennuksen purkutyöt, pihatyöt sekä Myllymäen koulun muutostyöt Ensikertaisen kalustamisen kustannukset: - ensikertaisen kalustamisen kustannukset ovat Vuokrakustannukset: - kokonaisvuokra on /v Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

4 4 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Jäsenet: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Pekka Lintonen Janne Mäkinen Marko Lipponen Taina Ahonen Lauri Pouru Tapio Sillfors Konsultit: Teppo Pietarinen tekninen johtaja rakennuttamispäällikkö sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtori rehtori kaavoitusjohtaja kaavoitusinsinööri arkkitehti, pääsuunnittelija, P&R Arkkitehdit Oy 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS 2.1 Hankeselvitys Hankesuunnitelman yhteydessä on tehty vaihtoehtoisia Ehnroosin koulun korvaavien tilojen sijoitusmalleja. Päävaihtoehtoina ovat olleet: A. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen pohjoispuolelle. B. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen eteläpuolelle. C. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulusta erillisenä rakennuksena sen pohjoispuolelle. Näistä vaihtoehdoista on tehty useita eri vaihtoehtoja, joista hankesuunnitelman liitteiksi on valittu vaihtoehdot A3, B2 ja C3. Liitteinä oleva tavoitehintalaskelma, havainnekuva ja tilakaaviot on tehty vaihtoehdon A3 pohjalta. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä valitaan lopullinen uudisrakennuksen sijaintivaihtoehto. 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen Hankkeen tarpeellisuus perustuu tehtyihin tutkimuksiin, joiden perusteella nykyinen Ehnroosin koulu on asetettu käyttökieltoon ja se on siksi tarkoituksenmukaista purkaa ja korvata uudisrakentamisella. Alueen lapsi- ja oppilasmäärän kehitys Hankkeen mitoitus ja tilaohjelma perustuvat siihen, että Ehnroosin kouluun sijoitetaan 360 oppilasta ja sen lisäksi yhteensä 64 erityisopetusta ja vammaisten erityisopetusta tarvitsevaa oppilasta. Väestöennusteen mukaan alueen oppilasmäärät pysyvät tulevina vuosina tasaisena. Näin ollen tällä hankkeella on mahdollisuudet vastata myös tulevaisuuden koulutilatarpeeseen. Oppilaitosturvallisuus Alakoulun ja yläkoulun pihat eriytetään toisistaan siten, että oppilaiden turvallisuus on taattu ja valvonta voidaan suorittaa vaivatta.

5 5 Pysäköinti, saattoliikenne, huoltoliikenne ja jalankulku eriytetään ja niihin liittyvä turvallisuus otetaan erityisesti huomioon suunnittelussa. Pysäköinnissä otetaan huomioon henkilöautojen pysäköinti, mopoautot ja iltakäytön pysäköinti. Rakennuksesta tehdään esteetön rakennus ja liikuntarajoitteisten kulkumahdollisuudet tehdään helpoiksi. Opetustilat ja yhteiset tilat Opetustilat voidaan keskittää yhtenäiseen koulurakennukseen, jolloin tilojen monikäyttöisyyttä voidaan parantaa ja tilojen käyttöastetta nostaa, sillä normaalit väestömäärän kausivaihtelut painottuvat eri ikäluokkiin eri aikoina. Yhdistyksille ja yhteisöille tarvitaan kokoontumis- ja harrastustiloja. Laajennusosan ruokasali ja muut yhteiset tilat suunnitellaan siten, että ne ovat koulun lisäksi myös muiden kunnan toimijoiden käytettävissä, jolloin tilojen käyttöaste saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi. Opettajien tilat ja hallintotilat Siirryttäessä yhtenäiskouluun on tarpeellista kehittää kahden vierekkäisen koulun toimintaa ja yhteisiä tiloja. Yhtenäiskouluajatuksen mukaisesti niiden tulisi sijaita keskeisesti ja keskitetysti. 3. NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE 3.1 Yleistä Nykyisessä Myllymäen koulun rakennuksessa peruskorjataan vain muutostyöalueet. Laajennusosan ja Myllymäen koulun liittymäkohdissa tehdään tarvittavat muutostyöt. 4. TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA 4.1 Pedagoginen oppimisympäristö Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan aiempaa selkeämmin oppimisympäristön merkitystä oppimiselle. Oppiminen on aktiivista ja tilannesidonnaista toimintaa, jossa oppimisympäristön monipuolisuus on tärkeää. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat rakennukset ja tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä muu rakennettu ympäristö, mm. koulupiha ja ympäröivä luonto. Nykyaikainen oppimisympäristö on turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä, luo edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen sekä edistää monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä ja oppilaiden omaa aktiivisuutta. Pedagogisessa oppimisympäristössä opiskelutilat suunnitellaan siten, että ne tekevät monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön sekä oppilaiden tarvitseman erityisen tuen järjestämisen mahdollisiksi. Erilaisten työvälineiden, materiaalien ja kirjastopalvelujen sekä ryhmätyötilojen tulee olla sijoitettuina opetusluokkien läheisyyteen, jotta ne antavat mahdollisuuksia oppilaiden aktiiviseen, tutkivaan ja myös itsenäiseen opiskeluun. Tämä merkitsee muunneltavia luokkatiloja, erityistiloja, pieniä ryhmätiloja tai auloihin sijoitettuja yhteistyötiloja sekä lähivarastoja ja säilytystilaa myös oppilaiden materiaaleja varten. Oppilailla ja opettajilla tulee olla myös mahdollisuus käyttää päivittäisessä työskentelyssään tietokoneita ja tietoverkkoja sekä muuta mediatekniikkaa. Perusopetuksessa on lisääntynyt oppilaiden erityisen tuen tarve ja työmuodot ovat muuttuneet monimuotoisiksi ja joustaviksi. Tämä otetaan huomioon erityisopetuksen tiloissa siten, että

6 6 luokkatilat ovat muunneltavia ja riittävän suuria useallekin pienryhmälle samanaikaisesti ja että niihin mahtuu erityisvälineistöä ja erityisopetuksessa yhä enenevässä määrin käytettäviä tietokoneita. Nykykoulussa koulun tilojen tulee tukea oppilaiden ja opettajien sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tilaratkaisuna voi olla esimerkiksi ruokasalin tai aulan yhteyteen sijoittuva kokoava keskustila, jossa voidaan oleskella ja johon oppilaat voivat kokoontua, sekä eri puolille koulua sijoitetut pienehköt ryhmätilat luokkien välissä tai pöytäryhmät käytävien yhteydessä. Koulun tiloihin on varattava nykysäädösten mukaiset oppilashuollon tilat sekä neuvottelutilaa esim. huoltajien ja oppilashuollon lisääntyneisiin neuvotteluihin. Opettajien taukotilan yhteyteen tarvitaan opettajille mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Tilasuunnittelussa (sisä- ja ulkotilat) tulee ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien lasten ja erityisoppilaiden tilatarpeet sekä kansalaisopiston ja alueen asukkaiden ilta- ja viikonlopputoiminta. Tilaratkaisuilla edistetään yhteistoimintaa ja sosiaalista integraatiota niin käyttäjien välillä kuin myös palvelun tuottajien ja erilaisten toimijoiden välillä. 4.2 Toiminnan laajuus Katso liitteenä oleva huonetilaohjelma. Oppilasmäärät ja mitoitusperusteet: - yläkoulu 360 oppilasta - erityisopetus ja vammaisten erityisopetus 64 oppilasta - yhteensä 424 oppilasta 4.3 Tilaohjelmat ja laajuus Hankkeen laajuustiedot Laajennusosa - hyötyala hy-m 2 - bruttoalatavoite br-m 2 - tilavuustavoite noin m 3 - tilatehokkuustavoite: e=1,47 Myllymäen koulun muutostyöt - bruttoala noin 300 br-m 2 - hyötyala 261 hy-m 2 Myllymäen koulussa tehdään muutostöiden lisäksi opetustilojen välille siirtoseiniä 5 kpl Opetustilat Aineopetustilojen mitoituksessa on käytetty opetushallituksen julkaisemia suunnitteluoppaita sekä tilamitoitusohjeita. Opetustilat luokitellaan kahteen ryhmään: yleisissä opetustiloissa opetetaan aineita, jotka eivät vaadi kalustuksen ja varustuksen vuoksi omaa erillistä opetustilaa (esim. matematiikan, historian ja kielten opetustilat) ja ryhmäopetustilat

7 7 aineopetustiloissa opetetaan aineita, jotka tarvitsevat ainekohtaisen opetustilan (esim. fysiikka ja kemia, käsityö, kuvataide, musiikki). Yleiset opetustilat Opetustilassa käytettävien monipuolisten opetusmenetelmien, opetustilanteiden ja kalustuksen vuoksi yleisopetustilat on mitoitettu seuraavasti: - OT3-luokan pinta-ala 65 m 2, mikä tekee mahdolliseksi tavoitteellisen ryhmäkoon mukaisen ryhmän työskentelyn - OT2-ryhmäopetustilan pinta-ala noin 40 m 2 (luokkatila, jossa opetetaan perusopetusryhmää pienempää ryhmää) - OT1-ryhmäopetustilan pinta-ala 20 m 2 Erityisopetusta varten on hankesuunnitelmassa varattu yhteensä 11 opetustilaa, katso tilaohjelma. Uudet opetustilat voidaan suunnitella periaatteella, jossa opetustilaan liittyy ns. eriyttämistila, joka voi olla myös kahden opetustilan yhteinen. Mahdollisuuksien mukaan opetustilat varustetaan ns. pako-ovella. Koulun perusvarusteluihin kuuluu jokaiseen luokkaan tietoverkkoon kytketty tietokone sekä opetushenkilöstön ja hallinnon käytössä olevat tietoverkkoon kytketyt koneet. Esiopetus ja iltapäiväkerhotoiminta Kouluissa ei järjestetä esiopetusta. Iltapäiväkerhotoiminta järjestetään nykyisen mukaisesti Myllymäen koulun tiloissa. Aineopetustilat Aineopetustilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ulkopuolisten käyttäjien (kansalaisopisto, eläkeläiset yms.) ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Tilaohjelmassa on otettu huomioon ulkopuolisten käyttäjien tilatarpeet sekä opetus- että niihin liittyvissä varastotiloissa. Käsityö Käsityö jakaantuu oppiaineena tekniseen työhön ja tekstiilityöhön. Teknisen työn opetustilat Teknisen työn opetustiloissa on puun työstöön ja metallin työstöön soveltuvia työpaikkoja. Lisäksi erillisessä tilassa on tila suunnittelulle ja atk:lle. Kahdelle ryhmälle työskentely tulee olla opetustilassa mahdollista. Tekstiilityön opetustilat Myllymäen koululle korjataan tilat tekstiilityön opetusta varten. Kuvataide Kuvataiteen opetustilat Kuvataiteella on tilat opetusvälinevarastoineen. Kuvataideluokat suunnitellaan monipuolisiksi tiloiksi koulun, kansalaisopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun käyttöön. Kansalaisopisto käyttää kuvataiteen opetustiloja myös päivisin eri ryhmien tarpeisiin. Musiikki Musiikin opetustilat Musiikilla on opetustilat opetusvälinevarastoineen.

8 8 Luonnontieteelliset aineet Luonnontiede on vuosiluokilla 5-9 annettavaa fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantiedon opetusta. Fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opetustilat Opetustilojen lisäksi tarvitaan varastot/kokoelmahuoneet. Kotitalous Kotitalouden opetustilat Kotitaloudella on opetustilat aputiloineen. Liikuntatilat Liikuntasalit Laajennusosaan rakennetaan uusi 405 m 2 :n liikuntasali aputiloineen. Liikuntasaliin liittyy liikuntavälinevarastot, joista osa on varattu ulkopuoliseen käyttöön Koulun muut tilat Kirjasto Mediateekki / tietotekniikan opetustila / ryhmä- ja kokoustila /oleskelutila Mediateekki toimii myös ryhmä-, työ- ja tiimityöskentelytilana sekä opettajien työ- ja kokoustilana. Tila on tarkoitettu myös iltakäyttöön ja ulkopuolisille käyttäjille. - Noin 30 pöytäkoneen mediateekki ryhmätyöpöydillä palvelee erityisesti laadukasta kuvan-, äänen- ja videonkäsittelyä ja sen yhtäaikaisopetusta sekä julkaisujen tekemistä. Pöytäkoneet ja isommat näytöt mahdollistavat useiden sovellusten rinnakkaiskäytön. - Opettajalle tunnin pitäminen mediateekissa on helpompaa, koska kaikki laitteet ovat toimintavalmiina. Tämä lisää tehokasta työskentelyaikaa erityisesti alkuopetuksessa ja madaltaa tekniikkaa vierastavien opettajien kynnystä hyödyntää tietotekniikkaa. - Koulun tehtävä on pitää oppilaiden tietoisuus ja osaaminen ajan tasalla kehityksessä. Ajanmukainen mediateekki tarjoaa myös kellokoskelaisille seuroille, yhdistyksille ym. mahdollisuuden koulutustilaisuuksien, kurssien ja erilaisten kokousten järjestämiseen nykytekniikkaa hyödyntäen. Keittiö ja ruokasali Laajennusosaan/uuteen rakennukseen sijoitetaan koulujen yhteinen keittiö ja ruokasalit. Keittiö tulee toimimaan jakelukeittiönä. Ruokasalit mitoitetaan 750 ruokailijalle. Ruokalinjastoja 2 kpl (korkeus 750 mm) + 1 dieettilinjasto. Ruokalinjastot erotetaan ruokasalin muista tiloista lounasajan ulkopuolella. Osa ruokasalista erotetaan kabinetiksi (n. 70 m 2 ). Kabinetti sijaitsee laajennuksen sisääntuloaulan läheisyydessä. Kabinettiin sijoitetaan iltakäytön keittiökalustus, jonka on oltava suljettavissa rulo-oven tms. taakse. Kabinetti varustetaan kokouskäyttöön soveltuvaksi. Kabinetin yhteyteen varataan varastotila ulkopuolisia käyttäjiä varten.

9 9 Kouluterveydenhoito- ja oppilashuoltotila odotustiloineen Uudisrakennukseen tarvitaan kouluterveydenhoitajan huoneet Uudisrakennukseen tarvitaan molempien koulujen kouluterveydenhoitajien huoneet, odotustila, wc, lepohuone sekä psykologien ja kuraattorien huoneet. Psykologien ja kuraattorien huoneissa on huomioitava perhe- ja ryhmäneuvottelumahdollisuus. Tilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Hallinto- ja työtilat Tulevan yhtenäiskoulun tavoitteiden mukaisesti ala- ja yläkoulun hallinto sijoitetaan yhteisiin tiloihin laajennusosaan ja osittain nykyisiin tiloihin. Nykyiset hallintotilat peruskorjataan osittain opetustiloiksi. Opettajienhuoneet ja opettajien työskentelytilat Tulevan yhtenäiskoulun hengessä myös koulujen yhteinen opettajanhuone ja työskentelytilat sijoitetaan laajennukseen/uuteen rakennukseen. Ala- ja yläkoulun puolella säilytetään kuitenkin etäpisteet, joissa on muutama työpiste, pieni taukotila ja wc-tilat esim. välituntien aikana tapahtuvaa työskentelyä varten. Muu osa nykyisistä opettajanhuoneista peruskorjataan opetustiloiksi. Sosiaalitilat Opettajien pukeutumis- ja peseytymistilat Opettajien wc-tilat Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Oppilaiden wc-tilat - lähtökohtana yhdelle oppilaalle tarkoitettu wc-yksikkö, jonka koko on noin 1,5 m 2 - vähintään yksi wc-tila á 5,5 m 2 liikuntaesteisiä oppilaita varten - uudet oppilas/yleisö-wc:t - Keittiö-, siivous- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitilat Varastotilat Erilliset opetusvälinetilat - aineopetustilojen yhteydessä on kyseisten aineiden opettamisessa tarvittavien opetusvälineiden ja -materiaalien varastotiloja; näiden lisäksi tarvitaan erillistä opetusvälinetilaa Tuolivarasto Voimisteluvälinevarasto - laajennusosan liikuntasalin yhteyteen oimisteluvälinevarastot, joista osa ulkopuoliseen käyttöön Ulkourheiluvälinevarasto - ulkourheiluvälinevarasto uuden liikuntasalin yhteyteen Kiinteistönhoitotilat Kiinteistön hoitotila sijoitetaan laajennuksen yhteyteen.

10 10 Siivousvälinevarastot ja siivouskeskus Tilojen kokonaistarve on yhteensä noin 1 % koulun hyötypinta-alasta. Eteis- ja käytävätilat Koulun huonetilaohjelmassa hyötypinta-alaan ei lueta eteis- ja käytävätiloja, auloja, tuulikaappeja, LVIS-laitteiden vaatimia tiloja ym. kiinteistön teknisiä tiloja eikä porrashuoneita. Laajennuksen aulaan vaatesäilytystilat. Ala- ja yläkoulun puolella auloihin lisätään vierasnaulakkoja ilta- yms. muita käyttäjiä varten (sekä aikuisille että lapsille). Yläkoulun käytävälle lisätään oppilaiden lokerokaappeja. Väestönsuojat Laajennusosaan uudet S1-luokan väestönsuojat 2 kpl, suoja-ala yhteensä n. 125 m2. Väestönsuojan tarve ja koko on alustavasti arvioitu hankesuunnitelmavaiheessa. Lopullinen tarve ja koko tulee toteutussuunnitteluvaiheessa neuvotella uudelleen paloviranomaisen kanssa. Ulkopuolisten käyttäjien tilat Koulun tilat suunnitellaan varastoineen siten, että ulkopuolinen käyttö on mahdollista. 4.4 Muut huomioon otettavat asiat Koulujen tontit ja rakennusten sijainti. Koulujen saattoliikenteen ja keittiön huoltoliikenteen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laajennusosan suunnittelussa, massoittelussa ja julkisivusuunnittelussa tulee ottaa huomioon sen keskeinen sijainti taajamassa Tilojen ulkopuolinen käyttö Tilojen sijoittelussa otetaan huomioon kulku ja kulun rajaaminen niihin tiloihin, joissa on koulun ulkopuolista käyttöä, kuten liikuntasali, käsityön ja kuvataiteen tilat Hankkeen riskit Hankkeen mahdolliset riskit liittyvät mm. rakennusmassan kokoon sekä tontin rakennusjärjestelyihin liittyviin taloudellisiin tekijöihin. Riskinä on myös itse hankesuunnitelma ja sen kustannustaso. Ellei päättäjiä tyydyttävään kustannustasoon päästä, hankesuunnitelma ei etene. Tällöin joudutaan Ehnroosin koulun tilat viranomaispäätösten mukaisesti kuitenkin korjaamaan. 5. RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU 5.1 Yleistä Laajennusosan ja muutosalueiden tilat suunnitellaan siten, että tilojen sijoittamisella ja monikäyttöisyydellä saavutetaan mahdollisimman paljon yhteiskäyttö- ja synergiaetuja. Suunnitteluvaiheessa tulee tutkia laajennuksen materiaaliratkaisuja, muotoa ja tilojen sijoittamista toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja energiataloudellisuuden optimoimiseksi.

11 Energiataloudellisuus Laajennuksen suunnittelussa tavoitteena on saada aikaan energiatehokas matalaenergiarakennus. Matalaenergiarakennus kuluttaa merkittävästi vähemmän energiaa kuin vastaava nykyiset rakentamismääräykset täyttävä rakennus. Laajennuksen suunnittelussa otetaan huomioon matalaenergiarakentamisen ohjeet. Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava energialaskenta sen osoittamiseksi, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on vastuussa hankkeen tilaaja. Tavoitteiden saavuttamiseksi noudatetaan kunnan matalaenergia-rakentamisen ohjeita. Nykyisten koulurakennusten peruskorjattaville osille ei suoriteta energialaskentaa eikä aseteta E-luku-tavoitetta, mutta peruskorjauksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä ( ). Peruskorjauksessa on täytettävä asetuksen rakennusosakohtaiset ja teknisten järjestelmien vaatimukset (4 ja 5 ) korjattavien rakennusosien ja teknisten järjestelmien osalta. 5.3 Rakennus ja tilat Hankkeen laatutaso on Mäntsälässä noudatettavaa normaalia peruskoulutasoa. Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia ei aseteta. Tilat ovat normaalitasoisia, koulukäyttöön tarkoitettuja tiloja, joiden suunnittelussa edellytetään kustannustietoutta. Tilojen tulee täyttää mm. opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet ja kunnan tiloille asettamat toiminnan vaatimukset. Opetustiloissa noudatetaan normaalia, laatutasoltaan hyvää rakentamista ottaen huomioon tietoverkkopohjaisen oppimisympäristön tuoma lisätekniikka. Osa opetustiloista on muunneltavia. Kalustus ja varustus ovat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan viimeisteltyjä. Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen koulurakennus kestäviä, hyväksi koettuja rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja helppo huollettavuus huomioiden. Rakennus tulee suunnitella yleisten suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee täyttää esteettömän rakennuksen vaatimukset ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F1 määräykset ja ohjeet. Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestäviä, mahdollisimman vähän ympäristöön päästöjä tuottavia (M1-luokka), allergisoimattomia, luontoystävällisillä puhdistusaineilla helposti puhdistettavia ja hoidettavia. Materiaalien tulee olla hyvin ääntä vaimentavia. Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilma- ja askeläänieristävyyden on täytettävä rakentamismääräyskokoelman C1 vaatimukset. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota. Rakennuksen tulee olla ns. terve rakennus, jossa kosteus, melu, emissiot ja ilmanvaihto ovat hallinnassa.

12 12 Rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan oleellinen tehtävä on luoda tiloihin hyvät työskentelyolot. Lvi- tekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa huomioiden aula- ja tietotekniikkatilojen erityisvaatimukset sekä mahdollisesti tavoitteellista suurempien ryhmäkokojen vaikutus ilmanvaihtoon. Sähkötekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa, jossa huomioidaan opetuksen vaatimat av- ja tietotekniset vaatimukset. Myös LVI- ja sähkötekniikan osalta, mm. valaisimien valinnan osalta tulee ottaa huomioon kunnan matalaenergiarakentamisen ohjeet (ks. liite). Rakentamisen aikana otetaan kattavasti kokonaisuudessaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon energian ja materiaalin säästö. Erityistä huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin, emissiopäästöihin ja energiasäästöihin. Rakennustuotteiden on oltava kestäviä, korjattavissa olevia, uudelleen käytettäviä ja jätteinä hyödynnettäviä. Rakennuksen käyttöikä on 75 vuotta ja teknisten järjestelmien järjestelmittäin vaihteleva, ks. KH Rakennuksen vesikaton tulee olla kalteva ja varustettu ulkopuolisella vedenpoistolla. Vesikatto ei saa muodostaa ylipitkiä lappeita eikä lunta kerääviä katvealueita. Ulkoseinissä tulee välttää huoltoa vaativia materiaaleja. 5.4 Rakennustapaselostus Katso liite. 6. PIHAT Piha-alueet Piha-alueet rakennetaan noudattaen kunnan asettamia vaatimuksia sekä yleisiä normeja ja määräyksiä. Pihajärjestelyissä otetaan erityisesti huomioon turvallisuus sekä ajoneuvoliikenteen erottaminen kevyestä liikenteestä ja jalankulkijoista. 7. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 7.1 Tontti Tontilla on rakennusoikeutta kem Maaperätiedot Rakennus perustetaan maanvaraisesti. 7.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ei erityisvaatimuksia. 8. HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Toiminnan toteuttamisen, sen tason ja laadun kehittämisen turvaaminen edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu

13 13 9. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 9.1 Rakennuskustannukset Katso Kustannusselvitys, FMC Laskentapalvelut Oy, Kokonaishinta ( ) - Kokonaishinta, alv 0%: Alv 24%: Yhteensä, alv 24 %: Neliöhinta ( /brm2) - Hinta alv 0%: /brm2 - Hinta alv 24 %: /brm2 Erillishinnat Erillishinnat sisältyvät kokonaiskustannuksiin, alv.0 % - nykyisen koulun purkaminen pihajärjestelyt (sis. mm. pihapinnat, mahd. täytön purettavan rakennuksen kohdalta) - säilyvän koulurakennuksen muutostyöt (sis. matalanosan purun, liittymisrakenteet laajennukseen ja sisäiset muutokset) 9.2 Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Ensikertaisen kalustamisen kustannukset sisältävät laajennusosan ja muutostyöalueiden tilat. Hinnat ovat ALV 0 %. - ensikertaisen kalustamisen kustannukset arvioitu n , nykyisiä kalusteita voidaan hyödyntää uusissa tiloissa 9.3 Vuokrakustannukset Laajennusosan/uudisrakennuksen vuokrakustannukset Pääomavuokra: Ylläpitovuokra: Bruttovuokra, neliövuokra: Kuukausivuokra: Kokonaisvuokra: /v /v 13,80 /m /kk /v

14 14 Huom. Koska laajennusosa/uudisrakennus toteutetaan matalaenergiarakennuksena, tulevat vuotuiset energiakustannukset olemaan vähintään % pienemmät verrattuna nykyisten rakentamismääräysten vähimmäistason mukaan rakennettuun rakennukseen. Henkilökulut Henkilökulut eivät lisäänny nykyisestä. Keittiöhenkilökunnan osalta henkilökulut pienenevät. 9.4 Rahoitus Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

EHNROOSIN KOULUN HANKESUUNNITELMA

EHNROOSIN KOULUN HANKESUUNNITELMA EHNROOSIN KOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 päivitys 4.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKESUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys...

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 20.11.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Yritysvaikutusten tunnistamiseen liittyvät kysymykset Kyllä Ei EOS Vaikuttaako päätös yritysten

Yritysvaikutusten arviointi Yritysvaikutusten tunnistamiseen liittyvät kysymykset Kyllä Ei EOS Vaikuttaako päätös yritysten Sivistyslautakunta 79 28.10.2014 Sivistyslautakunta 24 08.03.2016 Ehnroosin koulun hankesuunnitelma / sivistyslautakunnan lausunto 439/10/2014 Sivistyslautakunta 28.10.2014 79 Tekniset palvelut on järjestänyt

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Vuosiluokkien

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU

RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU Pöytyän kunta RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU Hankesuunnitelma Kunnanhallitus 23.5.2017 xx Kunnanvaltuusto 30.5.2017 xx Sisällysluettelo 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 3 2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3 HANKKEEN

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut Perus- Tunnusluvut pitävät sisällään kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esiopetuksen toiminnan vaatimat sekä liikenne ja tekniset. Tunnusluvut on laadittu tasasuuruiseen ikäluokkaan perustuen.

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS TARVESELVITYS 13.8.2013 1/5 TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS OHJEELLINEN SISÄLTÖ 1. Tarve ja sen määrittely Saada uutta oppimis-, opetus-,

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 16.02.2012 Sivu 1 / 1 747/10.03.02/2012 25 Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Kaupunginhallitus 203 05.09.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 6 319/2016 10.03.02 40 Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys 18.1.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

VEIKKOLAN KOULU JA PÄIVÄKOTI VEIKKOLAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Hankesuunnitelma 09.03.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. TARVESELVITYS... 4 2.1 Tilatarpeen määrittely... 4 2.2 Ratkaisu tilatarpeeseen... 5 2.3 Tyyppipäiväkodin

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄ- JA VÄISTÖTILAT Lauttasaarentie 50

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄ- JA VÄISTÖTILAT Lauttasaarentie 50 HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto TARVESELVITYS 30.11.2015 LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN TILAPÄISET LISÄ- JA VÄISTÖTILAT 2015 Lauttasaarentie 50 TARVESELVITYS. YHTEENVETO JA TARVEPÄÄTÖSEHDOTUS Tunnistetiedot

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

SIVLK 21 Taloustutkimus Kairitek Oy on jättänyt elokuussa 2008 tarkastusselostuksen yläkoulu/lukion rakennusten kuntoarviosta ja korjaustarpeesta.

SIVLK 21 Taloustutkimus Kairitek Oy on jättänyt elokuussa 2008 tarkastusselostuksen yläkoulu/lukion rakennusten kuntoarviosta ja korjaustarpeesta. Sivistyslautakunta 21 17.02.2009 Kunnanhallitus 126 02.03.2009 Sivistyslautakunta 129 15.10.2009 Kunnanhallitus 446 27.10.2009 Valtuusto 150 04.11.2009 Ruukin yläkoulu/lukion hankesuunnitelma 1449/45/451/2009

Lisätiedot

KANGASALAN TOIMIPISTE

KANGASALAN TOIMIPISTE KANGASALAN TOIMIPISTE Sijainti: Toiminnot: Sahalahdentie 22, 36270 Kangasala Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Matkailualan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Uusien oppimisympäristöjen edut Raila Oksanen, johtava konsultti, FCG Konsultointi Mikko Kaira, toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka & FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

1 LASKENTAMUISTIO 9.1.2016 KASAVUOREN KOULUKESKUS Suunnitteluvaihe: Arkkitehtisuunnitelmat, pvm. 06.11.2015 Laskentametodi: Talonrakennuksen Kustannustieto 2015 Paikkakunta ja hintataso: Kauniainen, 88,0/11.2015

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjaus. Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita

Puolalan koulun peruskorjaus. Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita Puolalan koulun peruskorjaus Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita Huoltajien toiveita Kerätty vanhempainilloissa elokuussa 2017 HUOLTAJIEN MIELESTÄ TÄRKEIMMÄT ASIAT Turvallisuus: portaiden merkintä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 2 1.1 Oppilaitos 2 1.2 Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Osoite: Kaikukatu 6, Helsinki Rakennusoikeus: 13 360 kem2 Kerroksia: 8 + kaksi kellaria Kerroskoko: toimistokerros 1 630m2 Pysäköinti: 120 autopaikkaa

Lisätiedot

PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2

PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2 Suunnitteluohje 2 1(6) PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2 Yleistä Tämä suunnitteluohje 2 käsittelee rakennusten tilojen suunnittelua ja tilamitoitusta. Ohjeessa on huomioitu asiat, jotka

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot