EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014"

Transkriptio

1 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ HANKKEEN TARPEELLISUUS Hankeselvitys Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Yleistä TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA Pedagoginen oppimisympäristö Toiminnan laajuus Tilaohjelmat ja laajuus Muut huomioon otettavat asiat RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU Yleistä Energiataloudellisuus Rakennus ja tilat Rakennustapaselostus PIHAT SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Maaperätiedot Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Rakennuskustannukset Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Vuokrakustannukset Rahoitus Liitteet 1. Huonetilaohjelma 2. Kustannusselvitys 3. Vuokrakustannukset 4. Rakennustapaselostus 5. Tontinkäyttösuunnitelmat, vaihtoehdot A3, B2 ja C3 6. Havainnekuva, vaihtoehto A3 7. Tilakaaviot, vaihtoehto A3 8. Nykytilanteen aluepiirustus 9. Nykytilanteen asemakaava

3 3 YHTEENVETO Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Hanketyöryhmä esittää, että toteutussuunnittelu alkaa syksyllä 2016 ja rakentaminen ajoittuu vuosille Tavoite on, että laajennus ja muutostyöt ovat valmiit ja voidaan ottaa käyttöön Hankkeen laajuustiedot - laajennuksen/uudisrakennuksen hyötyala hy-m 2 - laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala br-m 2 Kustannukset ja rahoitus Hinnat ovat ALV 0 %. Rakennuskustannukset - kokonaiskustannukset ovat sisältäen nykyisen rakennuksen purkutyöt, pihatyöt sekä Myllymäen koulun muutostyöt Ensikertaisen kalustamisen kustannukset: - ensikertaisen kalustamisen kustannukset ovat Vuokrakustannukset: - kokonaisvuokra on /v Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

4 4 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Jäsenet: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Pekka Lintonen Janne Mäkinen Marko Lipponen Taina Ahonen Lauri Pouru Tapio Sillfors Konsultit: Teppo Pietarinen tekninen johtaja rakennuttamispäällikkö sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtori rehtori kaavoitusjohtaja kaavoitusinsinööri arkkitehti, pääsuunnittelija, P&R Arkkitehdit Oy 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS 2.1 Hankeselvitys Hankesuunnitelman yhteydessä on tehty vaihtoehtoisia Ehnroosin koulun korvaavien tilojen sijoitusmalleja. Päävaihtoehtoina ovat olleet: A. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen pohjoispuolelle. B. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen eteläpuolelle. C. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulusta erillisenä rakennuksena sen pohjoispuolelle. Näistä vaihtoehdoista on tehty useita eri vaihtoehtoja, joista hankesuunnitelman liitteiksi on valittu vaihtoehdot A3, B2 ja C3. Liitteinä oleva tavoitehintalaskelma, havainnekuva ja tilakaaviot on tehty vaihtoehdon A3 pohjalta. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä valitaan lopullinen uudisrakennuksen sijaintivaihtoehto. 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen Hankkeen tarpeellisuus perustuu tehtyihin tutkimuksiin, joiden perusteella nykyinen Ehnroosin koulu on asetettu käyttökieltoon ja se on siksi tarkoituksenmukaista purkaa ja korvata uudisrakentamisella. Alueen lapsi- ja oppilasmäärän kehitys Hankkeen mitoitus ja tilaohjelma perustuvat siihen, että Ehnroosin kouluun sijoitetaan 360 oppilasta ja sen lisäksi yhteensä 64 erityisopetusta ja vammaisten erityisopetusta tarvitsevaa oppilasta. Väestöennusteen mukaan alueen oppilasmäärät pysyvät tulevina vuosina tasaisena. Näin ollen tällä hankkeella on mahdollisuudet vastata myös tulevaisuuden koulutilatarpeeseen. Oppilaitosturvallisuus Alakoulun ja yläkoulun pihat eriytetään toisistaan siten, että oppilaiden turvallisuus on taattu ja valvonta voidaan suorittaa vaivatta.

5 5 Pysäköinti, saattoliikenne, huoltoliikenne ja jalankulku eriytetään ja niihin liittyvä turvallisuus otetaan erityisesti huomioon suunnittelussa. Pysäköinnissä otetaan huomioon henkilöautojen pysäköinti, mopoautot ja iltakäytön pysäköinti. Rakennuksesta tehdään esteetön rakennus ja liikuntarajoitteisten kulkumahdollisuudet tehdään helpoiksi. Opetustilat ja yhteiset tilat Opetustilat voidaan keskittää yhtenäiseen koulurakennukseen, jolloin tilojen monikäyttöisyyttä voidaan parantaa ja tilojen käyttöastetta nostaa, sillä normaalit väestömäärän kausivaihtelut painottuvat eri ikäluokkiin eri aikoina. Yhdistyksille ja yhteisöille tarvitaan kokoontumis- ja harrastustiloja. Laajennusosan ruokasali ja muut yhteiset tilat suunnitellaan siten, että ne ovat koulun lisäksi myös muiden kunnan toimijoiden käytettävissä, jolloin tilojen käyttöaste saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi. Opettajien tilat ja hallintotilat Siirryttäessä yhtenäiskouluun on tarpeellista kehittää kahden vierekkäisen koulun toimintaa ja yhteisiä tiloja. Yhtenäiskouluajatuksen mukaisesti niiden tulisi sijaita keskeisesti ja keskitetysti. 3. NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE 3.1 Yleistä Nykyisessä Myllymäen koulun rakennuksessa peruskorjataan vain muutostyöalueet. Laajennusosan ja Myllymäen koulun liittymäkohdissa tehdään tarvittavat muutostyöt. 4. TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA 4.1 Pedagoginen oppimisympäristö Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan aiempaa selkeämmin oppimisympäristön merkitystä oppimiselle. Oppiminen on aktiivista ja tilannesidonnaista toimintaa, jossa oppimisympäristön monipuolisuus on tärkeää. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat rakennukset ja tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä muu rakennettu ympäristö, mm. koulupiha ja ympäröivä luonto. Nykyaikainen oppimisympäristö on turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä, luo edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen sekä edistää monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä ja oppilaiden omaa aktiivisuutta. Pedagogisessa oppimisympäristössä opiskelutilat suunnitellaan siten, että ne tekevät monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön sekä oppilaiden tarvitseman erityisen tuen järjestämisen mahdollisiksi. Erilaisten työvälineiden, materiaalien ja kirjastopalvelujen sekä ryhmätyötilojen tulee olla sijoitettuina opetusluokkien läheisyyteen, jotta ne antavat mahdollisuuksia oppilaiden aktiiviseen, tutkivaan ja myös itsenäiseen opiskeluun. Tämä merkitsee muunneltavia luokkatiloja, erityistiloja, pieniä ryhmätiloja tai auloihin sijoitettuja yhteistyötiloja sekä lähivarastoja ja säilytystilaa myös oppilaiden materiaaleja varten. Oppilailla ja opettajilla tulee olla myös mahdollisuus käyttää päivittäisessä työskentelyssään tietokoneita ja tietoverkkoja sekä muuta mediatekniikkaa. Perusopetuksessa on lisääntynyt oppilaiden erityisen tuen tarve ja työmuodot ovat muuttuneet monimuotoisiksi ja joustaviksi. Tämä otetaan huomioon erityisopetuksen tiloissa siten, että

6 6 luokkatilat ovat muunneltavia ja riittävän suuria useallekin pienryhmälle samanaikaisesti ja että niihin mahtuu erityisvälineistöä ja erityisopetuksessa yhä enenevässä määrin käytettäviä tietokoneita. Nykykoulussa koulun tilojen tulee tukea oppilaiden ja opettajien sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tilaratkaisuna voi olla esimerkiksi ruokasalin tai aulan yhteyteen sijoittuva kokoava keskustila, jossa voidaan oleskella ja johon oppilaat voivat kokoontua, sekä eri puolille koulua sijoitetut pienehköt ryhmätilat luokkien välissä tai pöytäryhmät käytävien yhteydessä. Koulun tiloihin on varattava nykysäädösten mukaiset oppilashuollon tilat sekä neuvottelutilaa esim. huoltajien ja oppilashuollon lisääntyneisiin neuvotteluihin. Opettajien taukotilan yhteyteen tarvitaan opettajille mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Tilasuunnittelussa (sisä- ja ulkotilat) tulee ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien lasten ja erityisoppilaiden tilatarpeet sekä kansalaisopiston ja alueen asukkaiden ilta- ja viikonlopputoiminta. Tilaratkaisuilla edistetään yhteistoimintaa ja sosiaalista integraatiota niin käyttäjien välillä kuin myös palvelun tuottajien ja erilaisten toimijoiden välillä. 4.2 Toiminnan laajuus Katso liitteenä oleva huonetilaohjelma. Oppilasmäärät ja mitoitusperusteet: - yläkoulu 360 oppilasta - erityisopetus ja vammaisten erityisopetus 64 oppilasta - yhteensä 424 oppilasta 4.3 Tilaohjelmat ja laajuus Hankkeen laajuustiedot Laajennusosa - hyötyala hy-m 2 - bruttoalatavoite br-m 2 - tilavuustavoite noin m 3 - tilatehokkuustavoite: e=1,47 Myllymäen koulun muutostyöt - bruttoala noin 300 br-m 2 - hyötyala 261 hy-m 2 Myllymäen koulussa tehdään muutostöiden lisäksi opetustilojen välille siirtoseiniä 5 kpl Opetustilat Aineopetustilojen mitoituksessa on käytetty opetushallituksen julkaisemia suunnitteluoppaita sekä tilamitoitusohjeita. Opetustilat luokitellaan kahteen ryhmään: yleisissä opetustiloissa opetetaan aineita, jotka eivät vaadi kalustuksen ja varustuksen vuoksi omaa erillistä opetustilaa (esim. matematiikan, historian ja kielten opetustilat) ja ryhmäopetustilat

7 7 aineopetustiloissa opetetaan aineita, jotka tarvitsevat ainekohtaisen opetustilan (esim. fysiikka ja kemia, käsityö, kuvataide, musiikki). Yleiset opetustilat Opetustilassa käytettävien monipuolisten opetusmenetelmien, opetustilanteiden ja kalustuksen vuoksi yleisopetustilat on mitoitettu seuraavasti: - OT3-luokan pinta-ala 65 m 2, mikä tekee mahdolliseksi tavoitteellisen ryhmäkoon mukaisen ryhmän työskentelyn - OT2-ryhmäopetustilan pinta-ala noin 40 m 2 (luokkatila, jossa opetetaan perusopetusryhmää pienempää ryhmää) - OT1-ryhmäopetustilan pinta-ala 20 m 2 Erityisopetusta varten on hankesuunnitelmassa varattu yhteensä 11 opetustilaa, katso tilaohjelma. Uudet opetustilat voidaan suunnitella periaatteella, jossa opetustilaan liittyy ns. eriyttämistila, joka voi olla myös kahden opetustilan yhteinen. Mahdollisuuksien mukaan opetustilat varustetaan ns. pako-ovella. Koulun perusvarusteluihin kuuluu jokaiseen luokkaan tietoverkkoon kytketty tietokone sekä opetushenkilöstön ja hallinnon käytössä olevat tietoverkkoon kytketyt koneet. Esiopetus ja iltapäiväkerhotoiminta Kouluissa ei järjestetä esiopetusta. Iltapäiväkerhotoiminta järjestetään nykyisen mukaisesti Myllymäen koulun tiloissa. Aineopetustilat Aineopetustilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ulkopuolisten käyttäjien (kansalaisopisto, eläkeläiset yms.) ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Tilaohjelmassa on otettu huomioon ulkopuolisten käyttäjien tilatarpeet sekä opetus- että niihin liittyvissä varastotiloissa. Käsityö Käsityö jakaantuu oppiaineena tekniseen työhön ja tekstiilityöhön. Teknisen työn opetustilat Teknisen työn opetustiloissa on puun työstöön ja metallin työstöön soveltuvia työpaikkoja. Lisäksi erillisessä tilassa on tila suunnittelulle ja atk:lle. Kahdelle ryhmälle työskentely tulee olla opetustilassa mahdollista. Tekstiilityön opetustilat Myllymäen koululle korjataan tilat tekstiilityön opetusta varten. Kuvataide Kuvataiteen opetustilat Kuvataiteella on tilat opetusvälinevarastoineen. Kuvataideluokat suunnitellaan monipuolisiksi tiloiksi koulun, kansalaisopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun käyttöön. Kansalaisopisto käyttää kuvataiteen opetustiloja myös päivisin eri ryhmien tarpeisiin. Musiikki Musiikin opetustilat Musiikilla on opetustilat opetusvälinevarastoineen.

8 8 Luonnontieteelliset aineet Luonnontiede on vuosiluokilla 5-9 annettavaa fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantiedon opetusta. Fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opetustilat Opetustilojen lisäksi tarvitaan varastot/kokoelmahuoneet. Kotitalous Kotitalouden opetustilat Kotitaloudella on opetustilat aputiloineen. Liikuntatilat Liikuntasalit Laajennusosaan rakennetaan uusi 405 m 2 :n liikuntasali aputiloineen. Liikuntasaliin liittyy liikuntavälinevarastot, joista osa on varattu ulkopuoliseen käyttöön Koulun muut tilat Kirjasto Mediateekki / tietotekniikan opetustila / ryhmä- ja kokoustila /oleskelutila Mediateekki toimii myös ryhmä-, työ- ja tiimityöskentelytilana sekä opettajien työ- ja kokoustilana. Tila on tarkoitettu myös iltakäyttöön ja ulkopuolisille käyttäjille. - Noin 30 pöytäkoneen mediateekki ryhmätyöpöydillä palvelee erityisesti laadukasta kuvan-, äänen- ja videonkäsittelyä ja sen yhtäaikaisopetusta sekä julkaisujen tekemistä. Pöytäkoneet ja isommat näytöt mahdollistavat useiden sovellusten rinnakkaiskäytön. - Opettajalle tunnin pitäminen mediateekissa on helpompaa, koska kaikki laitteet ovat toimintavalmiina. Tämä lisää tehokasta työskentelyaikaa erityisesti alkuopetuksessa ja madaltaa tekniikkaa vierastavien opettajien kynnystä hyödyntää tietotekniikkaa. - Koulun tehtävä on pitää oppilaiden tietoisuus ja osaaminen ajan tasalla kehityksessä. Ajanmukainen mediateekki tarjoaa myös kellokoskelaisille seuroille, yhdistyksille ym. mahdollisuuden koulutustilaisuuksien, kurssien ja erilaisten kokousten järjestämiseen nykytekniikkaa hyödyntäen. Keittiö ja ruokasali Laajennusosaan/uuteen rakennukseen sijoitetaan koulujen yhteinen keittiö ja ruokasalit. Keittiö tulee toimimaan jakelukeittiönä. Ruokasalit mitoitetaan 750 ruokailijalle. Ruokalinjastoja 2 kpl (korkeus 750 mm) + 1 dieettilinjasto. Ruokalinjastot erotetaan ruokasalin muista tiloista lounasajan ulkopuolella. Osa ruokasalista erotetaan kabinetiksi (n. 70 m 2 ). Kabinetti sijaitsee laajennuksen sisääntuloaulan läheisyydessä. Kabinettiin sijoitetaan iltakäytön keittiökalustus, jonka on oltava suljettavissa rulo-oven tms. taakse. Kabinetti varustetaan kokouskäyttöön soveltuvaksi. Kabinetin yhteyteen varataan varastotila ulkopuolisia käyttäjiä varten.

9 9 Kouluterveydenhoito- ja oppilashuoltotila odotustiloineen Uudisrakennukseen tarvitaan kouluterveydenhoitajan huoneet Uudisrakennukseen tarvitaan molempien koulujen kouluterveydenhoitajien huoneet, odotustila, wc, lepohuone sekä psykologien ja kuraattorien huoneet. Psykologien ja kuraattorien huoneissa on huomioitava perhe- ja ryhmäneuvottelumahdollisuus. Tilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Hallinto- ja työtilat Tulevan yhtenäiskoulun tavoitteiden mukaisesti ala- ja yläkoulun hallinto sijoitetaan yhteisiin tiloihin laajennusosaan ja osittain nykyisiin tiloihin. Nykyiset hallintotilat peruskorjataan osittain opetustiloiksi. Opettajienhuoneet ja opettajien työskentelytilat Tulevan yhtenäiskoulun hengessä myös koulujen yhteinen opettajanhuone ja työskentelytilat sijoitetaan laajennukseen/uuteen rakennukseen. Ala- ja yläkoulun puolella säilytetään kuitenkin etäpisteet, joissa on muutama työpiste, pieni taukotila ja wc-tilat esim. välituntien aikana tapahtuvaa työskentelyä varten. Muu osa nykyisistä opettajanhuoneista peruskorjataan opetustiloiksi. Sosiaalitilat Opettajien pukeutumis- ja peseytymistilat Opettajien wc-tilat Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Oppilaiden wc-tilat - lähtökohtana yhdelle oppilaalle tarkoitettu wc-yksikkö, jonka koko on noin 1,5 m 2 - vähintään yksi wc-tila á 5,5 m 2 liikuntaesteisiä oppilaita varten - uudet oppilas/yleisö-wc:t - Keittiö-, siivous- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitilat Varastotilat Erilliset opetusvälinetilat - aineopetustilojen yhteydessä on kyseisten aineiden opettamisessa tarvittavien opetusvälineiden ja -materiaalien varastotiloja; näiden lisäksi tarvitaan erillistä opetusvälinetilaa Tuolivarasto Voimisteluvälinevarasto - laajennusosan liikuntasalin yhteyteen oimisteluvälinevarastot, joista osa ulkopuoliseen käyttöön Ulkourheiluvälinevarasto - ulkourheiluvälinevarasto uuden liikuntasalin yhteyteen Kiinteistönhoitotilat Kiinteistön hoitotila sijoitetaan laajennuksen yhteyteen.

10 10 Siivousvälinevarastot ja siivouskeskus Tilojen kokonaistarve on yhteensä noin 1 % koulun hyötypinta-alasta. Eteis- ja käytävätilat Koulun huonetilaohjelmassa hyötypinta-alaan ei lueta eteis- ja käytävätiloja, auloja, tuulikaappeja, LVIS-laitteiden vaatimia tiloja ym. kiinteistön teknisiä tiloja eikä porrashuoneita. Laajennuksen aulaan vaatesäilytystilat. Ala- ja yläkoulun puolella auloihin lisätään vierasnaulakkoja ilta- yms. muita käyttäjiä varten (sekä aikuisille että lapsille). Yläkoulun käytävälle lisätään oppilaiden lokerokaappeja. Väestönsuojat Laajennusosaan uudet S1-luokan väestönsuojat 2 kpl, suoja-ala yhteensä n. 125 m2. Väestönsuojan tarve ja koko on alustavasti arvioitu hankesuunnitelmavaiheessa. Lopullinen tarve ja koko tulee toteutussuunnitteluvaiheessa neuvotella uudelleen paloviranomaisen kanssa. Ulkopuolisten käyttäjien tilat Koulun tilat suunnitellaan varastoineen siten, että ulkopuolinen käyttö on mahdollista. 4.4 Muut huomioon otettavat asiat Koulujen tontit ja rakennusten sijainti. Koulujen saattoliikenteen ja keittiön huoltoliikenteen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laajennusosan suunnittelussa, massoittelussa ja julkisivusuunnittelussa tulee ottaa huomioon sen keskeinen sijainti taajamassa Tilojen ulkopuolinen käyttö Tilojen sijoittelussa otetaan huomioon kulku ja kulun rajaaminen niihin tiloihin, joissa on koulun ulkopuolista käyttöä, kuten liikuntasali, käsityön ja kuvataiteen tilat Hankkeen riskit Hankkeen mahdolliset riskit liittyvät mm. rakennusmassan kokoon sekä tontin rakennusjärjestelyihin liittyviin taloudellisiin tekijöihin. Riskinä on myös itse hankesuunnitelma ja sen kustannustaso. Ellei päättäjiä tyydyttävään kustannustasoon päästä, hankesuunnitelma ei etene. Tällöin joudutaan Ehnroosin koulun tilat viranomaispäätösten mukaisesti kuitenkin korjaamaan. 5. RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU 5.1 Yleistä Laajennusosan ja muutosalueiden tilat suunnitellaan siten, että tilojen sijoittamisella ja monikäyttöisyydellä saavutetaan mahdollisimman paljon yhteiskäyttö- ja synergiaetuja. Suunnitteluvaiheessa tulee tutkia laajennuksen materiaaliratkaisuja, muotoa ja tilojen sijoittamista toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja energiataloudellisuuden optimoimiseksi.

11 Energiataloudellisuus Laajennuksen suunnittelussa tavoitteena on saada aikaan energiatehokas matalaenergiarakennus. Matalaenergiarakennus kuluttaa merkittävästi vähemmän energiaa kuin vastaava nykyiset rakentamismääräykset täyttävä rakennus. Laajennuksen suunnittelussa otetaan huomioon matalaenergiarakentamisen ohjeet. Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava energialaskenta sen osoittamiseksi, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on vastuussa hankkeen tilaaja. Tavoitteiden saavuttamiseksi noudatetaan kunnan matalaenergia-rakentamisen ohjeita. Nykyisten koulurakennusten peruskorjattaville osille ei suoriteta energialaskentaa eikä aseteta E-luku-tavoitetta, mutta peruskorjauksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä ( ). Peruskorjauksessa on täytettävä asetuksen rakennusosakohtaiset ja teknisten järjestelmien vaatimukset (4 ja 5 ) korjattavien rakennusosien ja teknisten järjestelmien osalta. 5.3 Rakennus ja tilat Hankkeen laatutaso on Mäntsälässä noudatettavaa normaalia peruskoulutasoa. Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia ei aseteta. Tilat ovat normaalitasoisia, koulukäyttöön tarkoitettuja tiloja, joiden suunnittelussa edellytetään kustannustietoutta. Tilojen tulee täyttää mm. opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet ja kunnan tiloille asettamat toiminnan vaatimukset. Opetustiloissa noudatetaan normaalia, laatutasoltaan hyvää rakentamista ottaen huomioon tietoverkkopohjaisen oppimisympäristön tuoma lisätekniikka. Osa opetustiloista on muunneltavia. Kalustus ja varustus ovat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan viimeisteltyjä. Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen koulurakennus kestäviä, hyväksi koettuja rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja helppo huollettavuus huomioiden. Rakennus tulee suunnitella yleisten suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee täyttää esteettömän rakennuksen vaatimukset ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F1 määräykset ja ohjeet. Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestäviä, mahdollisimman vähän ympäristöön päästöjä tuottavia (M1-luokka), allergisoimattomia, luontoystävällisillä puhdistusaineilla helposti puhdistettavia ja hoidettavia. Materiaalien tulee olla hyvin ääntä vaimentavia. Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilma- ja askeläänieristävyyden on täytettävä rakentamismääräyskokoelman C1 vaatimukset. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota. Rakennuksen tulee olla ns. terve rakennus, jossa kosteus, melu, emissiot ja ilmanvaihto ovat hallinnassa.

12 12 Rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan oleellinen tehtävä on luoda tiloihin hyvät työskentelyolot. Lvi- tekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa huomioiden aula- ja tietotekniikkatilojen erityisvaatimukset sekä mahdollisesti tavoitteellista suurempien ryhmäkokojen vaikutus ilmanvaihtoon. Sähkötekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa, jossa huomioidaan opetuksen vaatimat av- ja tietotekniset vaatimukset. Myös LVI- ja sähkötekniikan osalta, mm. valaisimien valinnan osalta tulee ottaa huomioon kunnan matalaenergiarakentamisen ohjeet (ks. liite). Rakentamisen aikana otetaan kattavasti kokonaisuudessaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon energian ja materiaalin säästö. Erityistä huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin, emissiopäästöihin ja energiasäästöihin. Rakennustuotteiden on oltava kestäviä, korjattavissa olevia, uudelleen käytettäviä ja jätteinä hyödynnettäviä. Rakennuksen käyttöikä on 75 vuotta ja teknisten järjestelmien järjestelmittäin vaihteleva, ks. KH Rakennuksen vesikaton tulee olla kalteva ja varustettu ulkopuolisella vedenpoistolla. Vesikatto ei saa muodostaa ylipitkiä lappeita eikä lunta kerääviä katvealueita. Ulkoseinissä tulee välttää huoltoa vaativia materiaaleja. 5.4 Rakennustapaselostus Katso liite. 6. PIHAT Piha-alueet Piha-alueet rakennetaan noudattaen kunnan asettamia vaatimuksia sekä yleisiä normeja ja määräyksiä. Pihajärjestelyissä otetaan erityisesti huomioon turvallisuus sekä ajoneuvoliikenteen erottaminen kevyestä liikenteestä ja jalankulkijoista. 7. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 7.1 Tontti Tontilla on rakennusoikeutta kem Maaperätiedot Rakennus perustetaan maanvaraisesti. 7.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ei erityisvaatimuksia. 8. HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Toiminnan toteuttamisen, sen tason ja laadun kehittämisen turvaaminen edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu

13 13 9. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 9.1 Rakennuskustannukset Katso Kustannusselvitys, FMC Laskentapalvelut Oy, Kokonaishinta ( ) - Kokonaishinta, alv 0%: Alv 24%: Yhteensä, alv 24 %: Neliöhinta ( /brm2) - Hinta alv 0%: /brm2 - Hinta alv 24 %: /brm2 Erillishinnat Erillishinnat sisältyvät kokonaiskustannuksiin, alv.0 % - nykyisen koulun purkaminen pihajärjestelyt (sis. mm. pihapinnat, mahd. täytön purettavan rakennuksen kohdalta) - säilyvän koulurakennuksen muutostyöt (sis. matalanosan purun, liittymisrakenteet laajennukseen ja sisäiset muutokset) 9.2 Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Ensikertaisen kalustamisen kustannukset sisältävät laajennusosan ja muutostyöalueiden tilat. Hinnat ovat ALV 0 %. - ensikertaisen kalustamisen kustannukset arvioitu n , nykyisiä kalusteita voidaan hyödyntää uusissa tiloissa 9.3 Vuokrakustannukset Laajennusosan/uudisrakennuksen vuokrakustannukset Pääomavuokra: Ylläpitovuokra: Bruttovuokra, neliövuokra: Kuukausivuokra: Kokonaisvuokra: /v /v 13,80 /m /kk /v

14 14 Huom. Koska laajennusosa/uudisrakennus toteutetaan matalaenergiarakennuksena, tulevat vuotuiset energiakustannukset olemaan vähintään % pienemmät verrattuna nykyisten rakentamismääräysten vähimmäistason mukaan rakennettuun rakennukseen. Henkilökulut Henkilökulut eivät lisäänny nykyisestä. Keittiöhenkilökunnan osalta henkilökulut pienenevät. 9.4 Rahoitus Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut Perus- Tunnusluvut pitävät sisällään kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esiopetuksen toiminnan vaatimat sekä liikenne ja tekniset. Tunnusluvut on laadittu tasasuuruiseen ikäluokkaan perustuen.

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 2 1.1 Oppilaitos 2 1.2 Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS TARVESELVITYS 13.8.2013 1/5 TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS OHJEELLINEN SISÄLTÖ 1. Tarve ja sen määrittely Saada uutta oppimis-, opetus-,

Lisätiedot

PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2

PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2 Suunnitteluohje 2 1(6) PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2 Yleistä Tämä suunnitteluohje 2 käsittelee rakennusten tilojen suunnittelua ja tilamitoitusta. Ohjeessa on huomioitu asiat, jotka

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA KIVINIEMEN KOULU Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 20.4.2010 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä... 4 1.1. Oppilaitoksen nimi

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella

Lisätiedot

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Osoite: Kaikukatu 6, Helsinki Rakennusoikeus: 13 360 kem2 Kerroksia: 8 + kaksi kellaria Kerroskoko: toimistokerros 1 630m2 Pysäköinti: 120 autopaikkaa

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA MÄNTSÄLÄ ELINKAARIHANKE / LAADULLINEN VERTAILUPÖYTÄKIRJA. 1. Hankintayksikkö. 2. Hankinnan kohde. 3. Laatuarvioinnin pisteytys

PÖYTÄKIRJA MÄNTSÄLÄ ELINKAARIHANKE / LAADULLINEN VERTAILUPÖYTÄKIRJA. 1. Hankintayksikkö. 2. Hankinnan kohde. 3. Laatuarvioinnin pisteytys PÖYTÄKIRJA 1 (7) MÄNTSÄLÄ ELINKAARIHANKE / LAADULLINEN VERTAILUPÖYTÄKIRJA Mäntsälän elinkaarihanke 30.3.2015 J.G. Aika: 30.3.2015 klo 09.00-14.10 Paikka: Mäntsälän kunnantalo Osallistujat: Hannu Seppälä,

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005

Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005 Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005 Nyk.tilan. Nyk.tilan. 2010 2010 Yht. henkilöä henk. yht. henkilöä henk.yht m 2 /henk. hym2 hym2 Yleinen toimisto Puheenjohtaja 1 1

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11.

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11. 10.11.2015 Sivu 1/17 Projektinumero: 00031 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), 00000

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Tilaluettelo Kerros Nimi Pinta-ala Lämmin/kylmä Osasto 1 Hallinto 05 3. krs APULAISJ 15.0 m² lämmin 1 Hallinto APULAISJ: 1 15.0 m² 05 3. krs HENKK.TYÖT 30.0 m² lämmin

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki

22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki 22.9.2010 Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma Loviisan kaupunki Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. Hanke...3 1.1. Hankesuunnitelman laatijat...4

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

Projektorit kaikissa tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa. 4-6 oppilasta yhtä päätelaitetta kohti

Projektorit kaikissa tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa. 4-6 oppilasta yhtä päätelaitetta kohti OHJEISTUS Täydennä välilehdillä VAIN VIHREÄLLÄ taustalla oleviin soluihin (ARVO-SARAKE) arvo 1-5, käytä apuna soluissa olevia kommenttitekstejä (vie hiiri solun päälle niin voit lukea kommentin) sekä sarakkeissa

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 6.2.2013 0 YHTEENVETO HANKKEEN NIMI KUVAUS HANKKEESTA HANKEVASTUU VUOKRANANTAJA VUOKRALAISET OSOITE TOIMINNAT VUOKRA AIKATAULU

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot