EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014"

Transkriptio

1 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ HANKKEEN TARPEELLISUUS Hankeselvitys Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Yleistä TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA Pedagoginen oppimisympäristö Toiminnan laajuus Tilaohjelmat ja laajuus Muut huomioon otettavat asiat RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU Yleistä Energiataloudellisuus Rakennus ja tilat Rakennustapaselostus PIHAT SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Maaperätiedot Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Rakennuskustannukset Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Vuokrakustannukset Rahoitus Liitteet 1. Huonetilaohjelma 2. Kustannusselvitys 3. Vuokrakustannukset 4. Rakennustapaselostus 5. Tontinkäyttösuunnitelmat, vaihtoehdot A3, B2 ja C3 6. Havainnekuva, vaihtoehto A3 7. Tilakaaviot, vaihtoehto A3 8. Nykytilanteen aluepiirustus 9. Nykytilanteen asemakaava

3 3 YHTEENVETO Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Hanketyöryhmä esittää, että toteutussuunnittelu alkaa syksyllä 2016 ja rakentaminen ajoittuu vuosille Tavoite on, että laajennus ja muutostyöt ovat valmiit ja voidaan ottaa käyttöön Hankkeen laajuustiedot - laajennuksen/uudisrakennuksen hyötyala hy-m 2 - laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala br-m 2 Kustannukset ja rahoitus Hinnat ovat ALV 0 %. Rakennuskustannukset - kokonaiskustannukset ovat sisältäen nykyisen rakennuksen purkutyöt, pihatyöt sekä Myllymäen koulun muutostyöt Ensikertaisen kalustamisen kustannukset: - ensikertaisen kalustamisen kustannukset ovat Vuokrakustannukset: - kokonaisvuokra on /v Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

4 4 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Jäsenet: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Pekka Lintonen Janne Mäkinen Marko Lipponen Taina Ahonen Lauri Pouru Tapio Sillfors Konsultit: Teppo Pietarinen tekninen johtaja rakennuttamispäällikkö sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtori rehtori kaavoitusjohtaja kaavoitusinsinööri arkkitehti, pääsuunnittelija, P&R Arkkitehdit Oy 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS 2.1 Hankeselvitys Hankesuunnitelman yhteydessä on tehty vaihtoehtoisia Ehnroosin koulun korvaavien tilojen sijoitusmalleja. Päävaihtoehtoina ovat olleet: A. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen pohjoispuolelle. B. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen eteläpuolelle. C. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulusta erillisenä rakennuksena sen pohjoispuolelle. Näistä vaihtoehdoista on tehty useita eri vaihtoehtoja, joista hankesuunnitelman liitteiksi on valittu vaihtoehdot A3, B2 ja C3. Liitteinä oleva tavoitehintalaskelma, havainnekuva ja tilakaaviot on tehty vaihtoehdon A3 pohjalta. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä valitaan lopullinen uudisrakennuksen sijaintivaihtoehto. 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen Hankkeen tarpeellisuus perustuu tehtyihin tutkimuksiin, joiden perusteella nykyinen Ehnroosin koulu on asetettu käyttökieltoon ja se on siksi tarkoituksenmukaista purkaa ja korvata uudisrakentamisella. Alueen lapsi- ja oppilasmäärän kehitys Hankkeen mitoitus ja tilaohjelma perustuvat siihen, että Ehnroosin kouluun sijoitetaan 360 oppilasta ja sen lisäksi yhteensä 64 erityisopetusta ja vammaisten erityisopetusta tarvitsevaa oppilasta. Väestöennusteen mukaan alueen oppilasmäärät pysyvät tulevina vuosina tasaisena. Näin ollen tällä hankkeella on mahdollisuudet vastata myös tulevaisuuden koulutilatarpeeseen. Oppilaitosturvallisuus Alakoulun ja yläkoulun pihat eriytetään toisistaan siten, että oppilaiden turvallisuus on taattu ja valvonta voidaan suorittaa vaivatta.

5 5 Pysäköinti, saattoliikenne, huoltoliikenne ja jalankulku eriytetään ja niihin liittyvä turvallisuus otetaan erityisesti huomioon suunnittelussa. Pysäköinnissä otetaan huomioon henkilöautojen pysäköinti, mopoautot ja iltakäytön pysäköinti. Rakennuksesta tehdään esteetön rakennus ja liikuntarajoitteisten kulkumahdollisuudet tehdään helpoiksi. Opetustilat ja yhteiset tilat Opetustilat voidaan keskittää yhtenäiseen koulurakennukseen, jolloin tilojen monikäyttöisyyttä voidaan parantaa ja tilojen käyttöastetta nostaa, sillä normaalit väestömäärän kausivaihtelut painottuvat eri ikäluokkiin eri aikoina. Yhdistyksille ja yhteisöille tarvitaan kokoontumis- ja harrastustiloja. Laajennusosan ruokasali ja muut yhteiset tilat suunnitellaan siten, että ne ovat koulun lisäksi myös muiden kunnan toimijoiden käytettävissä, jolloin tilojen käyttöaste saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi. Opettajien tilat ja hallintotilat Siirryttäessä yhtenäiskouluun on tarpeellista kehittää kahden vierekkäisen koulun toimintaa ja yhteisiä tiloja. Yhtenäiskouluajatuksen mukaisesti niiden tulisi sijaita keskeisesti ja keskitetysti. 3. NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE 3.1 Yleistä Nykyisessä Myllymäen koulun rakennuksessa peruskorjataan vain muutostyöalueet. Laajennusosan ja Myllymäen koulun liittymäkohdissa tehdään tarvittavat muutostyöt. 4. TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA 4.1 Pedagoginen oppimisympäristö Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan aiempaa selkeämmin oppimisympäristön merkitystä oppimiselle. Oppiminen on aktiivista ja tilannesidonnaista toimintaa, jossa oppimisympäristön monipuolisuus on tärkeää. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat rakennukset ja tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä muu rakennettu ympäristö, mm. koulupiha ja ympäröivä luonto. Nykyaikainen oppimisympäristö on turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä, luo edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen sekä edistää monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä ja oppilaiden omaa aktiivisuutta. Pedagogisessa oppimisympäristössä opiskelutilat suunnitellaan siten, että ne tekevät monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön sekä oppilaiden tarvitseman erityisen tuen järjestämisen mahdollisiksi. Erilaisten työvälineiden, materiaalien ja kirjastopalvelujen sekä ryhmätyötilojen tulee olla sijoitettuina opetusluokkien läheisyyteen, jotta ne antavat mahdollisuuksia oppilaiden aktiiviseen, tutkivaan ja myös itsenäiseen opiskeluun. Tämä merkitsee muunneltavia luokkatiloja, erityistiloja, pieniä ryhmätiloja tai auloihin sijoitettuja yhteistyötiloja sekä lähivarastoja ja säilytystilaa myös oppilaiden materiaaleja varten. Oppilailla ja opettajilla tulee olla myös mahdollisuus käyttää päivittäisessä työskentelyssään tietokoneita ja tietoverkkoja sekä muuta mediatekniikkaa. Perusopetuksessa on lisääntynyt oppilaiden erityisen tuen tarve ja työmuodot ovat muuttuneet monimuotoisiksi ja joustaviksi. Tämä otetaan huomioon erityisopetuksen tiloissa siten, että

6 6 luokkatilat ovat muunneltavia ja riittävän suuria useallekin pienryhmälle samanaikaisesti ja että niihin mahtuu erityisvälineistöä ja erityisopetuksessa yhä enenevässä määrin käytettäviä tietokoneita. Nykykoulussa koulun tilojen tulee tukea oppilaiden ja opettajien sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tilaratkaisuna voi olla esimerkiksi ruokasalin tai aulan yhteyteen sijoittuva kokoava keskustila, jossa voidaan oleskella ja johon oppilaat voivat kokoontua, sekä eri puolille koulua sijoitetut pienehköt ryhmätilat luokkien välissä tai pöytäryhmät käytävien yhteydessä. Koulun tiloihin on varattava nykysäädösten mukaiset oppilashuollon tilat sekä neuvottelutilaa esim. huoltajien ja oppilashuollon lisääntyneisiin neuvotteluihin. Opettajien taukotilan yhteyteen tarvitaan opettajille mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Tilasuunnittelussa (sisä- ja ulkotilat) tulee ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien lasten ja erityisoppilaiden tilatarpeet sekä kansalaisopiston ja alueen asukkaiden ilta- ja viikonlopputoiminta. Tilaratkaisuilla edistetään yhteistoimintaa ja sosiaalista integraatiota niin käyttäjien välillä kuin myös palvelun tuottajien ja erilaisten toimijoiden välillä. 4.2 Toiminnan laajuus Katso liitteenä oleva huonetilaohjelma. Oppilasmäärät ja mitoitusperusteet: - yläkoulu 360 oppilasta - erityisopetus ja vammaisten erityisopetus 64 oppilasta - yhteensä 424 oppilasta 4.3 Tilaohjelmat ja laajuus Hankkeen laajuustiedot Laajennusosa - hyötyala hy-m 2 - bruttoalatavoite br-m 2 - tilavuustavoite noin m 3 - tilatehokkuustavoite: e=1,47 Myllymäen koulun muutostyöt - bruttoala noin 300 br-m 2 - hyötyala 261 hy-m 2 Myllymäen koulussa tehdään muutostöiden lisäksi opetustilojen välille siirtoseiniä 5 kpl Opetustilat Aineopetustilojen mitoituksessa on käytetty opetushallituksen julkaisemia suunnitteluoppaita sekä tilamitoitusohjeita. Opetustilat luokitellaan kahteen ryhmään: yleisissä opetustiloissa opetetaan aineita, jotka eivät vaadi kalustuksen ja varustuksen vuoksi omaa erillistä opetustilaa (esim. matematiikan, historian ja kielten opetustilat) ja ryhmäopetustilat

7 7 aineopetustiloissa opetetaan aineita, jotka tarvitsevat ainekohtaisen opetustilan (esim. fysiikka ja kemia, käsityö, kuvataide, musiikki). Yleiset opetustilat Opetustilassa käytettävien monipuolisten opetusmenetelmien, opetustilanteiden ja kalustuksen vuoksi yleisopetustilat on mitoitettu seuraavasti: - OT3-luokan pinta-ala 65 m 2, mikä tekee mahdolliseksi tavoitteellisen ryhmäkoon mukaisen ryhmän työskentelyn - OT2-ryhmäopetustilan pinta-ala noin 40 m 2 (luokkatila, jossa opetetaan perusopetusryhmää pienempää ryhmää) - OT1-ryhmäopetustilan pinta-ala 20 m 2 Erityisopetusta varten on hankesuunnitelmassa varattu yhteensä 11 opetustilaa, katso tilaohjelma. Uudet opetustilat voidaan suunnitella periaatteella, jossa opetustilaan liittyy ns. eriyttämistila, joka voi olla myös kahden opetustilan yhteinen. Mahdollisuuksien mukaan opetustilat varustetaan ns. pako-ovella. Koulun perusvarusteluihin kuuluu jokaiseen luokkaan tietoverkkoon kytketty tietokone sekä opetushenkilöstön ja hallinnon käytössä olevat tietoverkkoon kytketyt koneet. Esiopetus ja iltapäiväkerhotoiminta Kouluissa ei järjestetä esiopetusta. Iltapäiväkerhotoiminta järjestetään nykyisen mukaisesti Myllymäen koulun tiloissa. Aineopetustilat Aineopetustilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ulkopuolisten käyttäjien (kansalaisopisto, eläkeläiset yms.) ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Tilaohjelmassa on otettu huomioon ulkopuolisten käyttäjien tilatarpeet sekä opetus- että niihin liittyvissä varastotiloissa. Käsityö Käsityö jakaantuu oppiaineena tekniseen työhön ja tekstiilityöhön. Teknisen työn opetustilat Teknisen työn opetustiloissa on puun työstöön ja metallin työstöön soveltuvia työpaikkoja. Lisäksi erillisessä tilassa on tila suunnittelulle ja atk:lle. Kahdelle ryhmälle työskentely tulee olla opetustilassa mahdollista. Tekstiilityön opetustilat Myllymäen koululle korjataan tilat tekstiilityön opetusta varten. Kuvataide Kuvataiteen opetustilat Kuvataiteella on tilat opetusvälinevarastoineen. Kuvataideluokat suunnitellaan monipuolisiksi tiloiksi koulun, kansalaisopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun käyttöön. Kansalaisopisto käyttää kuvataiteen opetustiloja myös päivisin eri ryhmien tarpeisiin. Musiikki Musiikin opetustilat Musiikilla on opetustilat opetusvälinevarastoineen.

8 8 Luonnontieteelliset aineet Luonnontiede on vuosiluokilla 5-9 annettavaa fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantiedon opetusta. Fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opetustilat Opetustilojen lisäksi tarvitaan varastot/kokoelmahuoneet. Kotitalous Kotitalouden opetustilat Kotitaloudella on opetustilat aputiloineen. Liikuntatilat Liikuntasalit Laajennusosaan rakennetaan uusi 405 m 2 :n liikuntasali aputiloineen. Liikuntasaliin liittyy liikuntavälinevarastot, joista osa on varattu ulkopuoliseen käyttöön Koulun muut tilat Kirjasto Mediateekki / tietotekniikan opetustila / ryhmä- ja kokoustila /oleskelutila Mediateekki toimii myös ryhmä-, työ- ja tiimityöskentelytilana sekä opettajien työ- ja kokoustilana. Tila on tarkoitettu myös iltakäyttöön ja ulkopuolisille käyttäjille. - Noin 30 pöytäkoneen mediateekki ryhmätyöpöydillä palvelee erityisesti laadukasta kuvan-, äänen- ja videonkäsittelyä ja sen yhtäaikaisopetusta sekä julkaisujen tekemistä. Pöytäkoneet ja isommat näytöt mahdollistavat useiden sovellusten rinnakkaiskäytön. - Opettajalle tunnin pitäminen mediateekissa on helpompaa, koska kaikki laitteet ovat toimintavalmiina. Tämä lisää tehokasta työskentelyaikaa erityisesti alkuopetuksessa ja madaltaa tekniikkaa vierastavien opettajien kynnystä hyödyntää tietotekniikkaa. - Koulun tehtävä on pitää oppilaiden tietoisuus ja osaaminen ajan tasalla kehityksessä. Ajanmukainen mediateekki tarjoaa myös kellokoskelaisille seuroille, yhdistyksille ym. mahdollisuuden koulutustilaisuuksien, kurssien ja erilaisten kokousten järjestämiseen nykytekniikkaa hyödyntäen. Keittiö ja ruokasali Laajennusosaan/uuteen rakennukseen sijoitetaan koulujen yhteinen keittiö ja ruokasalit. Keittiö tulee toimimaan jakelukeittiönä. Ruokasalit mitoitetaan 750 ruokailijalle. Ruokalinjastoja 2 kpl (korkeus 750 mm) + 1 dieettilinjasto. Ruokalinjastot erotetaan ruokasalin muista tiloista lounasajan ulkopuolella. Osa ruokasalista erotetaan kabinetiksi (n. 70 m 2 ). Kabinetti sijaitsee laajennuksen sisääntuloaulan läheisyydessä. Kabinettiin sijoitetaan iltakäytön keittiökalustus, jonka on oltava suljettavissa rulo-oven tms. taakse. Kabinetti varustetaan kokouskäyttöön soveltuvaksi. Kabinetin yhteyteen varataan varastotila ulkopuolisia käyttäjiä varten.

9 9 Kouluterveydenhoito- ja oppilashuoltotila odotustiloineen Uudisrakennukseen tarvitaan kouluterveydenhoitajan huoneet Uudisrakennukseen tarvitaan molempien koulujen kouluterveydenhoitajien huoneet, odotustila, wc, lepohuone sekä psykologien ja kuraattorien huoneet. Psykologien ja kuraattorien huoneissa on huomioitava perhe- ja ryhmäneuvottelumahdollisuus. Tilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Hallinto- ja työtilat Tulevan yhtenäiskoulun tavoitteiden mukaisesti ala- ja yläkoulun hallinto sijoitetaan yhteisiin tiloihin laajennusosaan ja osittain nykyisiin tiloihin. Nykyiset hallintotilat peruskorjataan osittain opetustiloiksi. Opettajienhuoneet ja opettajien työskentelytilat Tulevan yhtenäiskoulun hengessä myös koulujen yhteinen opettajanhuone ja työskentelytilat sijoitetaan laajennukseen/uuteen rakennukseen. Ala- ja yläkoulun puolella säilytetään kuitenkin etäpisteet, joissa on muutama työpiste, pieni taukotila ja wc-tilat esim. välituntien aikana tapahtuvaa työskentelyä varten. Muu osa nykyisistä opettajanhuoneista peruskorjataan opetustiloiksi. Sosiaalitilat Opettajien pukeutumis- ja peseytymistilat Opettajien wc-tilat Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Oppilaiden wc-tilat - lähtökohtana yhdelle oppilaalle tarkoitettu wc-yksikkö, jonka koko on noin 1,5 m 2 - vähintään yksi wc-tila á 5,5 m 2 liikuntaesteisiä oppilaita varten - uudet oppilas/yleisö-wc:t - Keittiö-, siivous- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitilat Varastotilat Erilliset opetusvälinetilat - aineopetustilojen yhteydessä on kyseisten aineiden opettamisessa tarvittavien opetusvälineiden ja -materiaalien varastotiloja; näiden lisäksi tarvitaan erillistä opetusvälinetilaa Tuolivarasto Voimisteluvälinevarasto - laajennusosan liikuntasalin yhteyteen oimisteluvälinevarastot, joista osa ulkopuoliseen käyttöön Ulkourheiluvälinevarasto - ulkourheiluvälinevarasto uuden liikuntasalin yhteyteen Kiinteistönhoitotilat Kiinteistön hoitotila sijoitetaan laajennuksen yhteyteen.

10 10 Siivousvälinevarastot ja siivouskeskus Tilojen kokonaistarve on yhteensä noin 1 % koulun hyötypinta-alasta. Eteis- ja käytävätilat Koulun huonetilaohjelmassa hyötypinta-alaan ei lueta eteis- ja käytävätiloja, auloja, tuulikaappeja, LVIS-laitteiden vaatimia tiloja ym. kiinteistön teknisiä tiloja eikä porrashuoneita. Laajennuksen aulaan vaatesäilytystilat. Ala- ja yläkoulun puolella auloihin lisätään vierasnaulakkoja ilta- yms. muita käyttäjiä varten (sekä aikuisille että lapsille). Yläkoulun käytävälle lisätään oppilaiden lokerokaappeja. Väestönsuojat Laajennusosaan uudet S1-luokan väestönsuojat 2 kpl, suoja-ala yhteensä n. 125 m2. Väestönsuojan tarve ja koko on alustavasti arvioitu hankesuunnitelmavaiheessa. Lopullinen tarve ja koko tulee toteutussuunnitteluvaiheessa neuvotella uudelleen paloviranomaisen kanssa. Ulkopuolisten käyttäjien tilat Koulun tilat suunnitellaan varastoineen siten, että ulkopuolinen käyttö on mahdollista. 4.4 Muut huomioon otettavat asiat Koulujen tontit ja rakennusten sijainti. Koulujen saattoliikenteen ja keittiön huoltoliikenteen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laajennusosan suunnittelussa, massoittelussa ja julkisivusuunnittelussa tulee ottaa huomioon sen keskeinen sijainti taajamassa Tilojen ulkopuolinen käyttö Tilojen sijoittelussa otetaan huomioon kulku ja kulun rajaaminen niihin tiloihin, joissa on koulun ulkopuolista käyttöä, kuten liikuntasali, käsityön ja kuvataiteen tilat Hankkeen riskit Hankkeen mahdolliset riskit liittyvät mm. rakennusmassan kokoon sekä tontin rakennusjärjestelyihin liittyviin taloudellisiin tekijöihin. Riskinä on myös itse hankesuunnitelma ja sen kustannustaso. Ellei päättäjiä tyydyttävään kustannustasoon päästä, hankesuunnitelma ei etene. Tällöin joudutaan Ehnroosin koulun tilat viranomaispäätösten mukaisesti kuitenkin korjaamaan. 5. RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU 5.1 Yleistä Laajennusosan ja muutosalueiden tilat suunnitellaan siten, että tilojen sijoittamisella ja monikäyttöisyydellä saavutetaan mahdollisimman paljon yhteiskäyttö- ja synergiaetuja. Suunnitteluvaiheessa tulee tutkia laajennuksen materiaaliratkaisuja, muotoa ja tilojen sijoittamista toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja energiataloudellisuuden optimoimiseksi.

11 Energiataloudellisuus Laajennuksen suunnittelussa tavoitteena on saada aikaan energiatehokas matalaenergiarakennus. Matalaenergiarakennus kuluttaa merkittävästi vähemmän energiaa kuin vastaava nykyiset rakentamismääräykset täyttävä rakennus. Laajennuksen suunnittelussa otetaan huomioon matalaenergiarakentamisen ohjeet. Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava energialaskenta sen osoittamiseksi, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on vastuussa hankkeen tilaaja. Tavoitteiden saavuttamiseksi noudatetaan kunnan matalaenergia-rakentamisen ohjeita. Nykyisten koulurakennusten peruskorjattaville osille ei suoriteta energialaskentaa eikä aseteta E-luku-tavoitetta, mutta peruskorjauksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä ( ). Peruskorjauksessa on täytettävä asetuksen rakennusosakohtaiset ja teknisten järjestelmien vaatimukset (4 ja 5 ) korjattavien rakennusosien ja teknisten järjestelmien osalta. 5.3 Rakennus ja tilat Hankkeen laatutaso on Mäntsälässä noudatettavaa normaalia peruskoulutasoa. Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia ei aseteta. Tilat ovat normaalitasoisia, koulukäyttöön tarkoitettuja tiloja, joiden suunnittelussa edellytetään kustannustietoutta. Tilojen tulee täyttää mm. opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet ja kunnan tiloille asettamat toiminnan vaatimukset. Opetustiloissa noudatetaan normaalia, laatutasoltaan hyvää rakentamista ottaen huomioon tietoverkkopohjaisen oppimisympäristön tuoma lisätekniikka. Osa opetustiloista on muunneltavia. Kalustus ja varustus ovat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan viimeisteltyjä. Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen koulurakennus kestäviä, hyväksi koettuja rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja helppo huollettavuus huomioiden. Rakennus tulee suunnitella yleisten suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee täyttää esteettömän rakennuksen vaatimukset ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F1 määräykset ja ohjeet. Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestäviä, mahdollisimman vähän ympäristöön päästöjä tuottavia (M1-luokka), allergisoimattomia, luontoystävällisillä puhdistusaineilla helposti puhdistettavia ja hoidettavia. Materiaalien tulee olla hyvin ääntä vaimentavia. Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilma- ja askeläänieristävyyden on täytettävä rakentamismääräyskokoelman C1 vaatimukset. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota. Rakennuksen tulee olla ns. terve rakennus, jossa kosteus, melu, emissiot ja ilmanvaihto ovat hallinnassa.

12 12 Rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan oleellinen tehtävä on luoda tiloihin hyvät työskentelyolot. Lvi- tekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa huomioiden aula- ja tietotekniikkatilojen erityisvaatimukset sekä mahdollisesti tavoitteellista suurempien ryhmäkokojen vaikutus ilmanvaihtoon. Sähkötekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa, jossa huomioidaan opetuksen vaatimat av- ja tietotekniset vaatimukset. Myös LVI- ja sähkötekniikan osalta, mm. valaisimien valinnan osalta tulee ottaa huomioon kunnan matalaenergiarakentamisen ohjeet (ks. liite). Rakentamisen aikana otetaan kattavasti kokonaisuudessaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon energian ja materiaalin säästö. Erityistä huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin, emissiopäästöihin ja energiasäästöihin. Rakennustuotteiden on oltava kestäviä, korjattavissa olevia, uudelleen käytettäviä ja jätteinä hyödynnettäviä. Rakennuksen käyttöikä on 75 vuotta ja teknisten järjestelmien järjestelmittäin vaihteleva, ks. KH Rakennuksen vesikaton tulee olla kalteva ja varustettu ulkopuolisella vedenpoistolla. Vesikatto ei saa muodostaa ylipitkiä lappeita eikä lunta kerääviä katvealueita. Ulkoseinissä tulee välttää huoltoa vaativia materiaaleja. 5.4 Rakennustapaselostus Katso liite. 6. PIHAT Piha-alueet Piha-alueet rakennetaan noudattaen kunnan asettamia vaatimuksia sekä yleisiä normeja ja määräyksiä. Pihajärjestelyissä otetaan erityisesti huomioon turvallisuus sekä ajoneuvoliikenteen erottaminen kevyestä liikenteestä ja jalankulkijoista. 7. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 7.1 Tontti Tontilla on rakennusoikeutta kem Maaperätiedot Rakennus perustetaan maanvaraisesti. 7.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ei erityisvaatimuksia. 8. HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Toiminnan toteuttamisen, sen tason ja laadun kehittämisen turvaaminen edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu

13 13 9. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 9.1 Rakennuskustannukset Katso Kustannusselvitys, FMC Laskentapalvelut Oy, Kokonaishinta ( ) - Kokonaishinta, alv 0%: Alv 24%: Yhteensä, alv 24 %: Neliöhinta ( /brm2) - Hinta alv 0%: /brm2 - Hinta alv 24 %: /brm2 Erillishinnat Erillishinnat sisältyvät kokonaiskustannuksiin, alv.0 % - nykyisen koulun purkaminen pihajärjestelyt (sis. mm. pihapinnat, mahd. täytön purettavan rakennuksen kohdalta) - säilyvän koulurakennuksen muutostyöt (sis. matalanosan purun, liittymisrakenteet laajennukseen ja sisäiset muutokset) 9.2 Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Ensikertaisen kalustamisen kustannukset sisältävät laajennusosan ja muutostyöalueiden tilat. Hinnat ovat ALV 0 %. - ensikertaisen kalustamisen kustannukset arvioitu n , nykyisiä kalusteita voidaan hyödyntää uusissa tiloissa 9.3 Vuokrakustannukset Laajennusosan/uudisrakennuksen vuokrakustannukset Pääomavuokra: Ylläpitovuokra: Bruttovuokra, neliövuokra: Kuukausivuokra: Kokonaisvuokra: /v /v 13,80 /m /kk /v

14 14 Huom. Koska laajennusosa/uudisrakennus toteutetaan matalaenergiarakennuksena, tulevat vuotuiset energiakustannukset olemaan vähintään % pienemmät verrattuna nykyisten rakentamismääräysten vähimmäistason mukaan rakennettuun rakennukseen. Henkilökulut Henkilökulut eivät lisäänny nykyisestä. Keittiöhenkilökunnan osalta henkilökulut pienenevät. 9.4 Rahoitus Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 20.11.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut Perus- Tunnusluvut pitävät sisällään kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esiopetuksen toiminnan vaatimat sekä liikenne ja tekniset. Tunnusluvut on laadittu tasasuuruiseen ikäluokkaan perustuen.

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI

KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KARKKILAN KAUPUNKI 19.9.2012 NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 2 1.1 Oppilaitos 2 1.2 Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS TARVESELVITYS 13.8.2013 1/5 TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS OHJEELLINEN SISÄLTÖ 1. Tarve ja sen määrittely Saada uutta oppimis-, opetus-,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

SIVLK 21 Taloustutkimus Kairitek Oy on jättänyt elokuussa 2008 tarkastusselostuksen yläkoulu/lukion rakennusten kuntoarviosta ja korjaustarpeesta.

SIVLK 21 Taloustutkimus Kairitek Oy on jättänyt elokuussa 2008 tarkastusselostuksen yläkoulu/lukion rakennusten kuntoarviosta ja korjaustarpeesta. Sivistyslautakunta 21 17.02.2009 Kunnanhallitus 126 02.03.2009 Sivistyslautakunta 129 15.10.2009 Kunnanhallitus 446 27.10.2009 Valtuusto 150 04.11.2009 Ruukin yläkoulu/lukion hankesuunnitelma 1449/45/451/2009

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015

Laukaan Ekokoulu. Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu Antti Tourunen Puukouluseminaari 20.5.2015 Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella

Lisätiedot

PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2

PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2 Suunnitteluohje 2 1(6) PORVOON ELINKAARIHANKKEET 2014 / SUUNNITTELUOHJE 2 Yleistä Tämä suunnitteluohje 2 käsittelee rakennusten tilojen suunnittelua ja tilamitoitusta. Ohjeessa on huomioitu asiat, jotka

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Osoite: Kaikukatu 6, Helsinki Rakennusoikeus: 13 360 kem2 Kerroksia: 8 + kaksi kellaria Kerroskoko: toimistokerros 1 630m2 Pysäköinti: 120 autopaikkaa

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA KIVINIEMEN KOULU Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 20.4.2010 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä... 4 1.1. Oppilaitoksen nimi

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA MÄNTSÄLÄ ELINKAARIHANKE / LAADULLINEN VERTAILUPÖYTÄKIRJA. 1. Hankintayksikkö. 2. Hankinnan kohde. 3. Laatuarvioinnin pisteytys

PÖYTÄKIRJA MÄNTSÄLÄ ELINKAARIHANKE / LAADULLINEN VERTAILUPÖYTÄKIRJA. 1. Hankintayksikkö. 2. Hankinnan kohde. 3. Laatuarvioinnin pisteytys PÖYTÄKIRJA 1 (7) MÄNTSÄLÄ ELINKAARIHANKE / LAADULLINEN VERTAILUPÖYTÄKIRJA Mäntsälän elinkaarihanke 30.3.2015 J.G. Aika: 30.3.2015 klo 09.00-14.10 Paikka: Mäntsälän kunnantalo Osallistujat: Hannu Seppälä,

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja:

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Tilaluettelo Kerros Nimi Pinta-ala Lämmin/kylmä Osasto 1 Hallinto 05 3. krs APULAISJ 15.0 m² lämmin 1 Hallinto APULAISJ: 1 15.0 m² 05 3. krs HENKK.TYÖT 30.0 m² lämmin

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015

Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015 Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015 Rapal Oy Luottamuksellinen 1 KIINTEISTÖHALLINNAN OSA-ALUEET Yleiset toiminnot Järjestelmän toiminnot Käyttövaltuushallinta Haku, selailu ja raportointi Työjono ja

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005

Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005 Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005 Nyk.tilan. Nyk.tilan. 2010 2010 Yht. henkilöä henk. yht. henkilöä henk.yht m 2 /henk. hym2 hym2 Yleinen toimisto Puheenjohtaja 1 1

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11.

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11. 10.11.2015 Sivu 1/17 Projektinumero: 00031 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), 00000

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot