EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014"

Transkriptio

1 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ HANKKEEN TARPEELLISUUS Hankeselvitys Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Yleistä TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA Pedagoginen oppimisympäristö Toiminnan laajuus Tilaohjelmat ja laajuus Muut huomioon otettavat asiat RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU Yleistä Energiataloudellisuus Rakennus ja tilat Rakennustapaselostus PIHAT SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Maaperätiedot Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Rakennuskustannukset Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Vuokrakustannukset Rahoitus Liitteet 1. Huonetilaohjelma 2. Kustannusselvitys 3. Vuokrakustannukset 4. Rakennustapaselostus 5. Tontinkäyttösuunnitelmat, vaihtoehdot A3, B2 ja C3 6. Havainnekuva, vaihtoehto A3 7. Tilakaaviot, vaihtoehto A3 8. Nykytilanteen aluepiirustus 9. Nykytilanteen asemakaava

3 3 YHTEENVETO Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Hanketyöryhmä esittää, että toteutussuunnittelu alkaa syksyllä 2016 ja rakentaminen ajoittuu vuosille Tavoite on, että laajennus ja muutostyöt ovat valmiit ja voidaan ottaa käyttöön Hankkeen laajuustiedot - laajennuksen/uudisrakennuksen hyötyala hy-m 2 - laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala br-m 2 Kustannukset ja rahoitus Hinnat ovat ALV 0 %. Rakennuskustannukset - kokonaiskustannukset ovat sisältäen nykyisen rakennuksen purkutyöt, pihatyöt sekä Myllymäen koulun muutostyöt Ensikertaisen kalustamisen kustannukset: - ensikertaisen kalustamisen kustannukset ovat Vuokrakustannukset: - kokonaisvuokra on /v Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

4 4 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Jäsenet: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Pekka Lintonen Janne Mäkinen Marko Lipponen Taina Ahonen Lauri Pouru Tapio Sillfors Konsultit: Teppo Pietarinen tekninen johtaja rakennuttamispäällikkö sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtori rehtori kaavoitusjohtaja kaavoitusinsinööri arkkitehti, pääsuunnittelija, P&R Arkkitehdit Oy 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS 2.1 Hankeselvitys Hankesuunnitelman yhteydessä on tehty vaihtoehtoisia Ehnroosin koulun korvaavien tilojen sijoitusmalleja. Päävaihtoehtoina ovat olleet: A. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen pohjoispuolelle. B. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulun yhteyteen sen eteläpuolelle. C. Uudisrakennuksen sijoittaminen Myllymäen koulusta erillisenä rakennuksena sen pohjoispuolelle. Näistä vaihtoehdoista on tehty useita eri vaihtoehtoja, joista hankesuunnitelman liitteiksi on valittu vaihtoehdot A3, B2 ja C3. Liitteinä oleva tavoitehintalaskelma, havainnekuva ja tilakaaviot on tehty vaihtoehdon A3 pohjalta. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä valitaan lopullinen uudisrakennuksen sijaintivaihtoehto. 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden määrittely ja ratkaisut tilatarpeeseen Hankkeen tarpeellisuus perustuu tehtyihin tutkimuksiin, joiden perusteella nykyinen Ehnroosin koulu on asetettu käyttökieltoon ja se on siksi tarkoituksenmukaista purkaa ja korvata uudisrakentamisella. Alueen lapsi- ja oppilasmäärän kehitys Hankkeen mitoitus ja tilaohjelma perustuvat siihen, että Ehnroosin kouluun sijoitetaan 360 oppilasta ja sen lisäksi yhteensä 64 erityisopetusta ja vammaisten erityisopetusta tarvitsevaa oppilasta. Väestöennusteen mukaan alueen oppilasmäärät pysyvät tulevina vuosina tasaisena. Näin ollen tällä hankkeella on mahdollisuudet vastata myös tulevaisuuden koulutilatarpeeseen. Oppilaitosturvallisuus Alakoulun ja yläkoulun pihat eriytetään toisistaan siten, että oppilaiden turvallisuus on taattu ja valvonta voidaan suorittaa vaivatta.

5 5 Pysäköinti, saattoliikenne, huoltoliikenne ja jalankulku eriytetään ja niihin liittyvä turvallisuus otetaan erityisesti huomioon suunnittelussa. Pysäköinnissä otetaan huomioon henkilöautojen pysäköinti, mopoautot ja iltakäytön pysäköinti. Rakennuksesta tehdään esteetön rakennus ja liikuntarajoitteisten kulkumahdollisuudet tehdään helpoiksi. Opetustilat ja yhteiset tilat Opetustilat voidaan keskittää yhtenäiseen koulurakennukseen, jolloin tilojen monikäyttöisyyttä voidaan parantaa ja tilojen käyttöastetta nostaa, sillä normaalit väestömäärän kausivaihtelut painottuvat eri ikäluokkiin eri aikoina. Yhdistyksille ja yhteisöille tarvitaan kokoontumis- ja harrastustiloja. Laajennusosan ruokasali ja muut yhteiset tilat suunnitellaan siten, että ne ovat koulun lisäksi myös muiden kunnan toimijoiden käytettävissä, jolloin tilojen käyttöaste saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi. Opettajien tilat ja hallintotilat Siirryttäessä yhtenäiskouluun on tarpeellista kehittää kahden vierekkäisen koulun toimintaa ja yhteisiä tiloja. Yhtenäiskouluajatuksen mukaisesti niiden tulisi sijaita keskeisesti ja keskitetysti. 3. NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUSTARVE 3.1 Yleistä Nykyisessä Myllymäen koulun rakennuksessa peruskorjataan vain muutostyöalueet. Laajennusosan ja Myllymäen koulun liittymäkohdissa tehdään tarvittavat muutostyöt. 4. TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TILAT JA TILAOHJELMA 4.1 Pedagoginen oppimisympäristö Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan aiempaa selkeämmin oppimisympäristön merkitystä oppimiselle. Oppiminen on aktiivista ja tilannesidonnaista toimintaa, jossa oppimisympäristön monipuolisuus on tärkeää. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat rakennukset ja tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä muu rakennettu ympäristö, mm. koulupiha ja ympäröivä luonto. Nykyaikainen oppimisympäristö on turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä, luo edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen sekä edistää monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä ja oppilaiden omaa aktiivisuutta. Pedagogisessa oppimisympäristössä opiskelutilat suunnitellaan siten, että ne tekevät monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön sekä oppilaiden tarvitseman erityisen tuen järjestämisen mahdollisiksi. Erilaisten työvälineiden, materiaalien ja kirjastopalvelujen sekä ryhmätyötilojen tulee olla sijoitettuina opetusluokkien läheisyyteen, jotta ne antavat mahdollisuuksia oppilaiden aktiiviseen, tutkivaan ja myös itsenäiseen opiskeluun. Tämä merkitsee muunneltavia luokkatiloja, erityistiloja, pieniä ryhmätiloja tai auloihin sijoitettuja yhteistyötiloja sekä lähivarastoja ja säilytystilaa myös oppilaiden materiaaleja varten. Oppilailla ja opettajilla tulee olla myös mahdollisuus käyttää päivittäisessä työskentelyssään tietokoneita ja tietoverkkoja sekä muuta mediatekniikkaa. Perusopetuksessa on lisääntynyt oppilaiden erityisen tuen tarve ja työmuodot ovat muuttuneet monimuotoisiksi ja joustaviksi. Tämä otetaan huomioon erityisopetuksen tiloissa siten, että

6 6 luokkatilat ovat muunneltavia ja riittävän suuria useallekin pienryhmälle samanaikaisesti ja että niihin mahtuu erityisvälineistöä ja erityisopetuksessa yhä enenevässä määrin käytettäviä tietokoneita. Nykykoulussa koulun tilojen tulee tukea oppilaiden ja opettajien sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tilaratkaisuna voi olla esimerkiksi ruokasalin tai aulan yhteyteen sijoittuva kokoava keskustila, jossa voidaan oleskella ja johon oppilaat voivat kokoontua, sekä eri puolille koulua sijoitetut pienehköt ryhmätilat luokkien välissä tai pöytäryhmät käytävien yhteydessä. Koulun tiloihin on varattava nykysäädösten mukaiset oppilashuollon tilat sekä neuvottelutilaa esim. huoltajien ja oppilashuollon lisääntyneisiin neuvotteluihin. Opettajien taukotilan yhteyteen tarvitaan opettajille mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Tilasuunnittelussa (sisä- ja ulkotilat) tulee ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien lasten ja erityisoppilaiden tilatarpeet sekä kansalaisopiston ja alueen asukkaiden ilta- ja viikonlopputoiminta. Tilaratkaisuilla edistetään yhteistoimintaa ja sosiaalista integraatiota niin käyttäjien välillä kuin myös palvelun tuottajien ja erilaisten toimijoiden välillä. 4.2 Toiminnan laajuus Katso liitteenä oleva huonetilaohjelma. Oppilasmäärät ja mitoitusperusteet: - yläkoulu 360 oppilasta - erityisopetus ja vammaisten erityisopetus 64 oppilasta - yhteensä 424 oppilasta 4.3 Tilaohjelmat ja laajuus Hankkeen laajuustiedot Laajennusosa - hyötyala hy-m 2 - bruttoalatavoite br-m 2 - tilavuustavoite noin m 3 - tilatehokkuustavoite: e=1,47 Myllymäen koulun muutostyöt - bruttoala noin 300 br-m 2 - hyötyala 261 hy-m 2 Myllymäen koulussa tehdään muutostöiden lisäksi opetustilojen välille siirtoseiniä 5 kpl Opetustilat Aineopetustilojen mitoituksessa on käytetty opetushallituksen julkaisemia suunnitteluoppaita sekä tilamitoitusohjeita. Opetustilat luokitellaan kahteen ryhmään: yleisissä opetustiloissa opetetaan aineita, jotka eivät vaadi kalustuksen ja varustuksen vuoksi omaa erillistä opetustilaa (esim. matematiikan, historian ja kielten opetustilat) ja ryhmäopetustilat

7 7 aineopetustiloissa opetetaan aineita, jotka tarvitsevat ainekohtaisen opetustilan (esim. fysiikka ja kemia, käsityö, kuvataide, musiikki). Yleiset opetustilat Opetustilassa käytettävien monipuolisten opetusmenetelmien, opetustilanteiden ja kalustuksen vuoksi yleisopetustilat on mitoitettu seuraavasti: - OT3-luokan pinta-ala 65 m 2, mikä tekee mahdolliseksi tavoitteellisen ryhmäkoon mukaisen ryhmän työskentelyn - OT2-ryhmäopetustilan pinta-ala noin 40 m 2 (luokkatila, jossa opetetaan perusopetusryhmää pienempää ryhmää) - OT1-ryhmäopetustilan pinta-ala 20 m 2 Erityisopetusta varten on hankesuunnitelmassa varattu yhteensä 11 opetustilaa, katso tilaohjelma. Uudet opetustilat voidaan suunnitella periaatteella, jossa opetustilaan liittyy ns. eriyttämistila, joka voi olla myös kahden opetustilan yhteinen. Mahdollisuuksien mukaan opetustilat varustetaan ns. pako-ovella. Koulun perusvarusteluihin kuuluu jokaiseen luokkaan tietoverkkoon kytketty tietokone sekä opetushenkilöstön ja hallinnon käytössä olevat tietoverkkoon kytketyt koneet. Esiopetus ja iltapäiväkerhotoiminta Kouluissa ei järjestetä esiopetusta. Iltapäiväkerhotoiminta järjestetään nykyisen mukaisesti Myllymäen koulun tiloissa. Aineopetustilat Aineopetustilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ulkopuolisten käyttäjien (kansalaisopisto, eläkeläiset yms.) ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Tilaohjelmassa on otettu huomioon ulkopuolisten käyttäjien tilatarpeet sekä opetus- että niihin liittyvissä varastotiloissa. Käsityö Käsityö jakaantuu oppiaineena tekniseen työhön ja tekstiilityöhön. Teknisen työn opetustilat Teknisen työn opetustiloissa on puun työstöön ja metallin työstöön soveltuvia työpaikkoja. Lisäksi erillisessä tilassa on tila suunnittelulle ja atk:lle. Kahdelle ryhmälle työskentely tulee olla opetustilassa mahdollista. Tekstiilityön opetustilat Myllymäen koululle korjataan tilat tekstiilityön opetusta varten. Kuvataide Kuvataiteen opetustilat Kuvataiteella on tilat opetusvälinevarastoineen. Kuvataideluokat suunnitellaan monipuolisiksi tiloiksi koulun, kansalaisopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun käyttöön. Kansalaisopisto käyttää kuvataiteen opetustiloja myös päivisin eri ryhmien tarpeisiin. Musiikki Musiikin opetustilat Musiikilla on opetustilat opetusvälinevarastoineen.

8 8 Luonnontieteelliset aineet Luonnontiede on vuosiluokilla 5-9 annettavaa fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantiedon opetusta. Fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opetustilat Opetustilojen lisäksi tarvitaan varastot/kokoelmahuoneet. Kotitalous Kotitalouden opetustilat Kotitaloudella on opetustilat aputiloineen. Liikuntatilat Liikuntasalit Laajennusosaan rakennetaan uusi 405 m 2 :n liikuntasali aputiloineen. Liikuntasaliin liittyy liikuntavälinevarastot, joista osa on varattu ulkopuoliseen käyttöön Koulun muut tilat Kirjasto Mediateekki / tietotekniikan opetustila / ryhmä- ja kokoustila /oleskelutila Mediateekki toimii myös ryhmä-, työ- ja tiimityöskentelytilana sekä opettajien työ- ja kokoustilana. Tila on tarkoitettu myös iltakäyttöön ja ulkopuolisille käyttäjille. - Noin 30 pöytäkoneen mediateekki ryhmätyöpöydillä palvelee erityisesti laadukasta kuvan-, äänen- ja videonkäsittelyä ja sen yhtäaikaisopetusta sekä julkaisujen tekemistä. Pöytäkoneet ja isommat näytöt mahdollistavat useiden sovellusten rinnakkaiskäytön. - Opettajalle tunnin pitäminen mediateekissa on helpompaa, koska kaikki laitteet ovat toimintavalmiina. Tämä lisää tehokasta työskentelyaikaa erityisesti alkuopetuksessa ja madaltaa tekniikkaa vierastavien opettajien kynnystä hyödyntää tietotekniikkaa. - Koulun tehtävä on pitää oppilaiden tietoisuus ja osaaminen ajan tasalla kehityksessä. Ajanmukainen mediateekki tarjoaa myös kellokoskelaisille seuroille, yhdistyksille ym. mahdollisuuden koulutustilaisuuksien, kurssien ja erilaisten kokousten järjestämiseen nykytekniikkaa hyödyntäen. Keittiö ja ruokasali Laajennusosaan/uuteen rakennukseen sijoitetaan koulujen yhteinen keittiö ja ruokasalit. Keittiö tulee toimimaan jakelukeittiönä. Ruokasalit mitoitetaan 750 ruokailijalle. Ruokalinjastoja 2 kpl (korkeus 750 mm) + 1 dieettilinjasto. Ruokalinjastot erotetaan ruokasalin muista tiloista lounasajan ulkopuolella. Osa ruokasalista erotetaan kabinetiksi (n. 70 m 2 ). Kabinetti sijaitsee laajennuksen sisääntuloaulan läheisyydessä. Kabinettiin sijoitetaan iltakäytön keittiökalustus, jonka on oltava suljettavissa rulo-oven tms. taakse. Kabinetti varustetaan kokouskäyttöön soveltuvaksi. Kabinetin yhteyteen varataan varastotila ulkopuolisia käyttäjiä varten.

9 9 Kouluterveydenhoito- ja oppilashuoltotila odotustiloineen Uudisrakennukseen tarvitaan kouluterveydenhoitajan huoneet Uudisrakennukseen tarvitaan molempien koulujen kouluterveydenhoitajien huoneet, odotustila, wc, lepohuone sekä psykologien ja kuraattorien huoneet. Psykologien ja kuraattorien huoneissa on huomioitava perhe- ja ryhmäneuvottelumahdollisuus. Tilat sijoitetaan ja suunnitellaan siten, että ilta- ja erilliskäyttö on mahdollista. Hallinto- ja työtilat Tulevan yhtenäiskoulun tavoitteiden mukaisesti ala- ja yläkoulun hallinto sijoitetaan yhteisiin tiloihin laajennusosaan ja osittain nykyisiin tiloihin. Nykyiset hallintotilat peruskorjataan osittain opetustiloiksi. Opettajienhuoneet ja opettajien työskentelytilat Tulevan yhtenäiskoulun hengessä myös koulujen yhteinen opettajanhuone ja työskentelytilat sijoitetaan laajennukseen/uuteen rakennukseen. Ala- ja yläkoulun puolella säilytetään kuitenkin etäpisteet, joissa on muutama työpiste, pieni taukotila ja wc-tilat esim. välituntien aikana tapahtuvaa työskentelyä varten. Muu osa nykyisistä opettajanhuoneista peruskorjataan opetustiloiksi. Sosiaalitilat Opettajien pukeutumis- ja peseytymistilat Opettajien wc-tilat Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Oppilaiden wc-tilat - lähtökohtana yhdelle oppilaalle tarkoitettu wc-yksikkö, jonka koko on noin 1,5 m 2 - vähintään yksi wc-tila á 5,5 m 2 liikuntaesteisiä oppilaita varten - uudet oppilas/yleisö-wc:t - Keittiö-, siivous- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitilat Varastotilat Erilliset opetusvälinetilat - aineopetustilojen yhteydessä on kyseisten aineiden opettamisessa tarvittavien opetusvälineiden ja -materiaalien varastotiloja; näiden lisäksi tarvitaan erillistä opetusvälinetilaa Tuolivarasto Voimisteluvälinevarasto - laajennusosan liikuntasalin yhteyteen oimisteluvälinevarastot, joista osa ulkopuoliseen käyttöön Ulkourheiluvälinevarasto - ulkourheiluvälinevarasto uuden liikuntasalin yhteyteen Kiinteistönhoitotilat Kiinteistön hoitotila sijoitetaan laajennuksen yhteyteen.

10 10 Siivousvälinevarastot ja siivouskeskus Tilojen kokonaistarve on yhteensä noin 1 % koulun hyötypinta-alasta. Eteis- ja käytävätilat Koulun huonetilaohjelmassa hyötypinta-alaan ei lueta eteis- ja käytävätiloja, auloja, tuulikaappeja, LVIS-laitteiden vaatimia tiloja ym. kiinteistön teknisiä tiloja eikä porrashuoneita. Laajennuksen aulaan vaatesäilytystilat. Ala- ja yläkoulun puolella auloihin lisätään vierasnaulakkoja ilta- yms. muita käyttäjiä varten (sekä aikuisille että lapsille). Yläkoulun käytävälle lisätään oppilaiden lokerokaappeja. Väestönsuojat Laajennusosaan uudet S1-luokan väestönsuojat 2 kpl, suoja-ala yhteensä n. 125 m2. Väestönsuojan tarve ja koko on alustavasti arvioitu hankesuunnitelmavaiheessa. Lopullinen tarve ja koko tulee toteutussuunnitteluvaiheessa neuvotella uudelleen paloviranomaisen kanssa. Ulkopuolisten käyttäjien tilat Koulun tilat suunnitellaan varastoineen siten, että ulkopuolinen käyttö on mahdollista. 4.4 Muut huomioon otettavat asiat Koulujen tontit ja rakennusten sijainti. Koulujen saattoliikenteen ja keittiön huoltoliikenteen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laajennusosan suunnittelussa, massoittelussa ja julkisivusuunnittelussa tulee ottaa huomioon sen keskeinen sijainti taajamassa Tilojen ulkopuolinen käyttö Tilojen sijoittelussa otetaan huomioon kulku ja kulun rajaaminen niihin tiloihin, joissa on koulun ulkopuolista käyttöä, kuten liikuntasali, käsityön ja kuvataiteen tilat Hankkeen riskit Hankkeen mahdolliset riskit liittyvät mm. rakennusmassan kokoon sekä tontin rakennusjärjestelyihin liittyviin taloudellisiin tekijöihin. Riskinä on myös itse hankesuunnitelma ja sen kustannustaso. Ellei päättäjiä tyydyttävään kustannustasoon päästä, hankesuunnitelma ei etene. Tällöin joudutaan Ehnroosin koulun tilat viranomaispäätösten mukaisesti kuitenkin korjaamaan. 5. RAKENNUKSEN JA TILOJEN LAATU 5.1 Yleistä Laajennusosan ja muutosalueiden tilat suunnitellaan siten, että tilojen sijoittamisella ja monikäyttöisyydellä saavutetaan mahdollisimman paljon yhteiskäyttö- ja synergiaetuja. Suunnitteluvaiheessa tulee tutkia laajennuksen materiaaliratkaisuja, muotoa ja tilojen sijoittamista toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja energiataloudellisuuden optimoimiseksi.

11 Energiataloudellisuus Laajennuksen suunnittelussa tavoitteena on saada aikaan energiatehokas matalaenergiarakennus. Matalaenergiarakennus kuluttaa merkittävästi vähemmän energiaa kuin vastaava nykyiset rakentamismääräykset täyttävä rakennus. Laajennuksen suunnittelussa otetaan huomioon matalaenergiarakentamisen ohjeet. Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava energialaskenta sen osoittamiseksi, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on vastuussa hankkeen tilaaja. Tavoitteiden saavuttamiseksi noudatetaan kunnan matalaenergia-rakentamisen ohjeita. Nykyisten koulurakennusten peruskorjattaville osille ei suoriteta energialaskentaa eikä aseteta E-luku-tavoitetta, mutta peruskorjauksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä ( ). Peruskorjauksessa on täytettävä asetuksen rakennusosakohtaiset ja teknisten järjestelmien vaatimukset (4 ja 5 ) korjattavien rakennusosien ja teknisten järjestelmien osalta. 5.3 Rakennus ja tilat Hankkeen laatutaso on Mäntsälässä noudatettavaa normaalia peruskoulutasoa. Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia ei aseteta. Tilat ovat normaalitasoisia, koulukäyttöön tarkoitettuja tiloja, joiden suunnittelussa edellytetään kustannustietoutta. Tilojen tulee täyttää mm. opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet ja kunnan tiloille asettamat toiminnan vaatimukset. Opetustiloissa noudatetaan normaalia, laatutasoltaan hyvää rakentamista ottaen huomioon tietoverkkopohjaisen oppimisympäristön tuoma lisätekniikka. Osa opetustiloista on muunneltavia. Kalustus ja varustus ovat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan viimeisteltyjä. Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen koulurakennus kestäviä, hyväksi koettuja rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja helppo huollettavuus huomioiden. Rakennus tulee suunnitella yleisten suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee täyttää esteettömän rakennuksen vaatimukset ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F1 määräykset ja ohjeet. Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestäviä, mahdollisimman vähän ympäristöön päästöjä tuottavia (M1-luokka), allergisoimattomia, luontoystävällisillä puhdistusaineilla helposti puhdistettavia ja hoidettavia. Materiaalien tulee olla hyvin ääntä vaimentavia. Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilma- ja askeläänieristävyyden on täytettävä rakentamismääräyskokoelman C1 vaatimukset. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota. Rakennuksen tulee olla ns. terve rakennus, jossa kosteus, melu, emissiot ja ilmanvaihto ovat hallinnassa.

12 12 Rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan oleellinen tehtävä on luoda tiloihin hyvät työskentelyolot. Lvi- tekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa huomioiden aula- ja tietotekniikkatilojen erityisvaatimukset sekä mahdollisesti tavoitteellista suurempien ryhmäkokojen vaikutus ilmanvaihtoon. Sähkötekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa, jossa huomioidaan opetuksen vaatimat av- ja tietotekniset vaatimukset. Myös LVI- ja sähkötekniikan osalta, mm. valaisimien valinnan osalta tulee ottaa huomioon kunnan matalaenergiarakentamisen ohjeet (ks. liite). Rakentamisen aikana otetaan kattavasti kokonaisuudessaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon energian ja materiaalin säästö. Erityistä huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin, emissiopäästöihin ja energiasäästöihin. Rakennustuotteiden on oltava kestäviä, korjattavissa olevia, uudelleen käytettäviä ja jätteinä hyödynnettäviä. Rakennuksen käyttöikä on 75 vuotta ja teknisten järjestelmien järjestelmittäin vaihteleva, ks. KH Rakennuksen vesikaton tulee olla kalteva ja varustettu ulkopuolisella vedenpoistolla. Vesikatto ei saa muodostaa ylipitkiä lappeita eikä lunta kerääviä katvealueita. Ulkoseinissä tulee välttää huoltoa vaativia materiaaleja. 5.4 Rakennustapaselostus Katso liite. 6. PIHAT Piha-alueet Piha-alueet rakennetaan noudattaen kunnan asettamia vaatimuksia sekä yleisiä normeja ja määräyksiä. Pihajärjestelyissä otetaan erityisesti huomioon turvallisuus sekä ajoneuvoliikenteen erottaminen kevyestä liikenteestä ja jalankulkijoista. 7. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 7.1 Tontti Tontilla on rakennusoikeutta kem Maaperätiedot Rakennus perustetaan maanvaraisesti. 7.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ei erityisvaatimuksia. 8. HANKEAIKATAULU, VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Toiminnan toteuttamisen, sen tason ja laadun kehittämisen turvaaminen edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu

13 13 9. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 9.1 Rakennuskustannukset Katso Kustannusselvitys, FMC Laskentapalvelut Oy, Kokonaishinta ( ) - Kokonaishinta, alv 0%: Alv 24%: Yhteensä, alv 24 %: Neliöhinta ( /brm2) - Hinta alv 0%: /brm2 - Hinta alv 24 %: /brm2 Erillishinnat Erillishinnat sisältyvät kokonaiskustannuksiin, alv.0 % - nykyisen koulun purkaminen pihajärjestelyt (sis. mm. pihapinnat, mahd. täytön purettavan rakennuksen kohdalta) - säilyvän koulurakennuksen muutostyöt (sis. matalanosan purun, liittymisrakenteet laajennukseen ja sisäiset muutokset) 9.2 Ensikertainen kalustaminen ja irtaimistohankinnat Ensikertaisen kalustamisen kustannukset sisältävät laajennusosan ja muutostyöalueiden tilat. Hinnat ovat ALV 0 %. - ensikertaisen kalustamisen kustannukset arvioitu n , nykyisiä kalusteita voidaan hyödyntää uusissa tiloissa 9.3 Vuokrakustannukset Laajennusosan/uudisrakennuksen vuokrakustannukset Pääomavuokra: Ylläpitovuokra: Bruttovuokra, neliövuokra: Kuukausivuokra: Kokonaisvuokra: /v /v 13,80 /m /kk /v

14 14 Huom. Koska laajennusosa/uudisrakennus toteutetaan matalaenergiarakennuksena, tulevat vuotuiset energiakustannukset olemaan vähintään % pienemmät verrattuna nykyisten rakentamismääräysten vähimmäistason mukaan rakennettuun rakennukseen. Henkilökulut Henkilökulut eivät lisäänny nykyisestä. Keittiöhenkilökunnan osalta henkilökulut pienenevät. 9.4 Rahoitus Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella. Rahoituksessa ei ole otettu huomioon mahdollista myöhemmistä päätöksistä riippuvaa valtionosuutta.

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 20.11.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIVLK 21 Taloustutkimus Kairitek Oy on jättänyt elokuussa 2008 tarkastusselostuksen yläkoulu/lukion rakennusten kuntoarviosta ja korjaustarpeesta.

SIVLK 21 Taloustutkimus Kairitek Oy on jättänyt elokuussa 2008 tarkastusselostuksen yläkoulu/lukion rakennusten kuntoarviosta ja korjaustarpeesta. Sivistyslautakunta 21 17.02.2009 Kunnanhallitus 126 02.03.2009 Sivistyslautakunta 129 15.10.2009 Kunnanhallitus 446 27.10.2009 Valtuusto 150 04.11.2009 Ruukin yläkoulu/lukion hankesuunnitelma 1449/45/451/2009

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015

Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015 Esitys Pekka Talaskivi / Rapal Oy 2015 Rapal Oy Luottamuksellinen 1 KIINTEISTÖHALLINNAN OSA-ALUEET Yleiset toiminnot Järjestelmän toiminnot Käyttövaltuushallinta Haku, selailu ja raportointi Työjono ja

Lisätiedot

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh.

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh. Rakennusoikeuslaskelma: rakennusoikeus tontilla etty rak.oik. purettava rakennus 9521 kem2 9523 kem2 4483 kem2 + kirjasto n.300 kem2 rak.oik. jää (mahd. ylitys 5% yht. 4781 kem2 476 kem2) 5257 kem2 suunnitelman

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

NYKYINEN ns. 0 vaihtoehto Tesomajärven ja Tesoman koulu säilyvät erillisinä koulukiinteistöinä.

NYKYINEN ns. 0 vaihtoehto Tesomajärven ja Tesoman koulu säilyvät erillisinä koulukiinteistöinä. KOULUT TOIMINTA yhtenäinen perusopetus tuen järjestäminen oppilashuolto kouluterveyden huolto aamu ja iltapäivätoiminta hip toiminta esiopetus Tesomajärven ja Tesoman koulu säilyvät erillisinä koulukiinteistöinä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET OVAT:

LAPSIVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET OVAT: Lapsivaikutusten ennakkoarviointi (Suomiehen koulu) Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätösesityksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia moderni koulu

Nova Schola Finlandia moderni koulu Nova Schola Finlandia moderni koulu Raila Oksanen 22.9.2016 Page 1 JOS HALUAT MUUTTAA KULTTUURIA, PITÄÄ MUUTTAA ITSE YRITYSTÄ JA SEN TOIMINTATAPOJA. (Molotsi, H. 2014. The Lean Enterprise) JOS HALUAT MUUTTAA

Lisätiedot

Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005

Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005 Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005 Nyk.tilan. Nyk.tilan. 2010 2010 Yht. henkilöä henk. yht. henkilöä henk.yht m 2 /henk. hym2 hym2 Yleinen toimisto Puheenjohtaja 1 1

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Sipoon suunnittelua ohjaavia strategisia periaatteita 1. Palveluverkko

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Vertailun tiivistelmä

Vertailun tiivistelmä Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on vertailtu vaihtoehtoisia hankekokonaisuuksia Loviisan ruotsinkielisen koulukeskuksen (RKK) toteuttamiseksi. Yksinkertaistettu hankevertailu

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta VESALAN YLÄASTEEN KOULU

Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta VESALAN YLÄASTEEN KOULU Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta 16.9.2015 VESALAN YLÄASTEEN KOULU Asukasilta klo 17.30-19.30 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö Taina Tervonen Alustukset Linjanjohtaja Outi Salo Hankepäällikkö Irmeli

Lisätiedot

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 Koulut perukoulu luokat 1-6 ja esiopetus 21.5.2015 oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 2 36 1-2 luokat 21 6

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta 21.9.2015 Ylä-Malmin pk Pohjola (1-4 lk) Ylä-Malmin pk Talvela (5-9 lk) Kotinummen ala-asteen koulu Asukasilta klo 18.00-20.00 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 25.1.2017 51 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen

Lisätiedot