Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen EHDOTUS KAAVASELOSTUS Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus 2015 Tekninen lautakunta xxxx Kaupunginhallitus xxxx Kaupunginvaltuusto xxxx

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN KAUPUNKI... 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 TAVOITTEET JA SUUNNITELTAVAT ASIAT... 3 SUUNNITTELUALUE... 3 KAAVOITUSTILANNE MAANOMISTUSOLOT YMPÄRISTÖN NYKYTILA, RAKENNETTU YMPÄRISTÖ KAAVAMUUTOSTEN TAVOITTEET OSAYLEISKAAVA JA RANTAKAAVAN KUMOAMINEN VOIMASSA OLEVAN OSAYLEISKAAVAN LOMA-ASUTUKSEN MITOITUSPERUSTEET: RAKENTAMISEN TIHEYS, MITOITUS JA RAKENNETTAVUUSKERTOIMET KAAVAKARTTA JA SEN MERKINNÄT OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET OSAYLEISKAAVAN LAADINTA...12

3 3 Lähtökohdat Punkaharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vaahersalon Haukiniemeen rantakaavan (nykyisin ranta-asemakaava). Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut kaavan. Punkaharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt samalle alueelle Pihlajaveden osayleiskaavan. Ympäristökeskus on tehnyt yleiskaavan vahvistamispäätöksen, jonka korkein hallinto-oikeus on päätöksellään vahvistanut. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaan yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin ohjeena asemakaavan muuttamista varten. Edellä mainitut kaavat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Yleiskaavassa rantakaavaan sisämaahan loma-asuntojen korttelialueille ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille osoitettu rakennusoikeus on siirretty rantaan omarantaisiksi lomarakennuspaikoiksi. Tarkoitus on ollut ja jota alkuperäinen maanomistaja (Sampo Oy) on anonutkin, että yleiskaavan voimaantulon jälkeen rantakaava kumotaan. Rantakaavaa ei kuitenkaan ole kumottu. Valtaosa yleiskaavan lomarakennuspaikoista on myyty ja lohkottu omiksi tiloikseen 2000-luvun alussa. Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yhden poikkeamisluvan alueelle yleiskaavan mukaisesti. Punkaharjun kunta on myöntänyt virheellisesti useita rakennuslupia 2000-luvun alussa lomarakentamiseen yleiskaavan mukaisesti. Tavoitteet ja suunniteltavat asiat Suunnittelualue Kaavoitustilanne Maakuntakaava Jotta kaava- ja maankäyttötilanne saataisiin järjestykseen ja lailliseen tilaan, on tarkoituksenmukaista kumota Haukiveden rantakaava muilta osin paitsi tilan Soppinen, kiinteistötunnus osalta (maanomistaja vastustaa kaavan kumoamista). Tällöin muulle alueelle jäisi voimaan Pihlajaveden osayleiskaava, jonka mukaan rakentaminen jatkossa tapahtuisi. Kaavamuutosalueet sijaitsevat Punkaharjun Vaahersalon Haukiniemessä n. 6 km Punkasalmen keskustasta luoteeseen Pihlajaveden (Jännevesi) rannalla. Muutos koskee tiloja Honkaranta, Paalumäki, Kesäniemi, Heikkilä, Marlonniemi, Pekkola, Haukiniemi, Kyheröinen, Pihlajarinne, Pohjakivi ja Suvikallio. Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Maakuntakaavassa alueella ei ole aluevarauksia. Yleiskaava Alueella on voimassa Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaava, jonka Punkaharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ympäristökeskus on tehnyt yleiskaavan vahvistamispäätöksen, jonka korkein hallinto-oikeus on päätöksellään vahvistanut. Edellä mainitussa osayleiskaavassa rakennuspaikkoja loma-asuntoja varten on rantavyöhykkeelle sijoitettu kantatilakohtaisen mitoitustarkastelun perusteella.

4 4 Olemassa olevat loma-asunnot ja myönnetyt rakennusluvat on merkitty kaavan tekovaiheen tilanteen mukaisesti sekä mitoituksen mukaiset uudet (kaavan tekovaiheessa) lomarakennuspaikat on pyritty merkitsemään olemassa olevan loma-asutuksen läheisyyteen. Uusien rakennuspaikkojen osalta on pyritty ottamaan huomioon maisemalliset tekijät sekä soveltuvuus loma-rakentamiseen. Aluetta koskevat seuraavat kaavamerkinnät: RA: Loma-asuntojen alue Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna - ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2. 1 Luku RA-merkinnän vasemmalla puolella osoittaa alueelle sijoitettavien lomarakennuspaikkojen enimmäismäärän Olemassa oleva lomarakennuspaikka Uusi lomarakennuspaikka M: Maa- ja metsätalousvaltainen alue Alue on varattu pääasiassa maa-ja metsätalouskäyttöön. Rakentamismääräykset: Alueella on sallittu rakennuslain 4 :ssä tarkoitettu haja-asutusluontoinen rakentaminen lukuunottamatta 200 metrin syvyistä rantavyöhykettä. Rakennuslain 31 :n nojalla määrätään, että alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty. Poikkeuksen on yleiskaavan vahvistamishetkellä olemassa olevan tilan asuinrakennukseen liittyvän enintään 25 m2:n suuruisen saunarakennuksen rakentaminen. M-1 Maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja. Alue on varattu pääasiassa maaja metsätalouskäyttöön. Rakentamismääräykset: Rakennuslain 31 :n nojalla määrätään, että alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty. LV: Venesatama Alueelle voidaan sijoittaa kalastusta, veneilyä, uittoa ja muuta vesiliikennettä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä laitteita. SL: Luonnonsuojelualue, jolla on ympäristöarvoja Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu. Alueella on merkittäviä luonnonarvoja. Suojelumääräykset:

5 5 Alueella on voimassa rakennuslain 124 a :n mukainen toimenpidekielto. Rakennuslain 135 :n nojalla määrätään, että SL-alueilla on kiellettyä rakennusten ja rakennelmien tekeminen, maaperän kaivaminen ja muokkaaminen, turvemaiden ojittaminen, vesistön muuttaminen sekä muut maisemaa oleellisesti muuttavat toimenpiteet, kunnes alueesta on maanomistajan hakemuksesta tai toimesta muodostettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue, kuitenkin enintään viisi vuotta kaavan vahvistamisesta alkaen. ET: Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue Kyläalue (at) (Vaahersalon kyläkeskuksen ympäröimä alue Kulennoiseen asti sekä Vuoriniemen alueet sekä Särkilahden alueet ja Saukonsaaren kylä rantoineen on merkitty kyläalueeksi, jolle pysyvää asumista sekä asutusta tukevia palveluja kuten matkailupalvelut tulisi suosia sekä olemassaolevien palvelujen säilyminen tulisi turvata. Kyläalueisiin kuuluu myös ympäristön kannalta merkittäviä rakennuksia ja arvokkaita kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueita sekä yhtenäisiä maatalous- ja peltoalueita, joiden luonne tulee säilyttää.) Kaavamääräys: Kyläalue, jolle voidaan sijoittaa pysyvää asumista ja palveluja kylärakennetta tukemaan. Myös rantavyöhykkeelle on tapauskohtaisesti mahdollista toteuttaa pysyvää asumista seuraavin edellytyksin: rakennuspaikan tulee sijoittua hyvien kulkuyhteyksien päähän lähelle muuta pysyvää asumista ja sen pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m 2 Vesi- ja jätehuolto tulee voida toteuttaa kunnan valvontalautakunnan edellyttämällä tavalla. Yleiset määräykset: Rakentaminen Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan eikä niitä saa sijoittaa avoimille ranta - tai peltoalueille. Uudet rakennukset on pyrittävä sijoittamaan olemassa olevien rakennusryhmien yhteyteen. varsinkin loma-asunnon sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maaston sopivuuteen ja riittävän suojapuuston jääminen rantaviivan ja rakennusten väliin. Rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena. Tavanomaisten omarantaisten lomarakennuspaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää tämän osayleiskaavan perusteella. Mikäli olemassa olevan rakennuspaikan rantaviivan pituus tai rakennuspaikan pinta-ala ei täytä kunnan rakennusjärjestyksen ehtoja, tulee rakennuspaikan kokonaiskerrosala kyseisellä rakennuspaikalla harkita tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä. Rakennuspaikat tulee merkitä maastoon korttelialueittain ennen rakennusluvan myöntämistä, siten kuin siitä on erikseen säädetty. Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan poiketa pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa, tai mikäli teiden ja rakennusten sijoittaminen ja maasto-olosuhteet sitä edellyttävät. Kun rantavyöhykkeelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa hankkeelle, joka sijoittuu vesiväylämerkkien alueelle, tulee ennen luvan myöntämistä pyytää asiasta vesiväylästä vastaavan viranomaisen lausunto. Tilalta muodostettavien uusien saarirakennuspaikkojen käyttöön tuleva venevalkama on osoitettava kyseessä olevan kantatilan mantereen alueelta. M-, M-1-, MU-, MY-, ja SL-alueilta on rakennusoikeus rantavyöhykkeeltä siirretty maanomistajakohtaisesti A-, RA-, ja RM - alueille. M-, M-1-, MU-, MY-alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ellei kaavassa ole toisin osoitettu. Vesi - ja jätehuolto

6 6 Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohjavesiä ja pintavesiä saastuteta. Jätevesien käsittelytapa on tutkittava joka rakennushankkeen yhteydessä erikseen. Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöihin ellei kiinteistö liity kunnallistekniikkaan. Vesikäymälöitä ei sallita rakennettavaksi saaristoon tai paikkoihin, jossa jätesäiliön tyhjennys ei ole mahdollista. Rakennuspaikan koko ja maaperän laatu vaikuttavat jätevesien käsittelytavan valintaan. Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä. Vesihuoltosuunnitelma ja mahdollisen vesikäymälän rakentaminen on esitettävä rakennusluvan yhteydessä erikseen hyväksyttäväksi. Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua ja muitakaan haittoja synny. Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 20 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä jätesäiliöillä, joka on tyhjennettävä riittävän usein hoidettuun kompostiin. Kompostit ja kompostoivat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle. Ns. harmaat jätevedet voidaan imeyttää maahan, mikäli olosuhteet ja maaperä ovat soveltuvat. Imeytys ei voi tapahtua kuitenkaan 30 metriä lähemmäksi rannasta tai vesipisteestä, kun ainoastaan rantasaunan osalta, jossa imeytysetäisyys rannasta on oltava vähintään 15 metriä. Imeytykseen vaaditaan ympäristöviranomaisen lupa. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulee ottaa huomioon jo rakennuspaikkaa muodostettaessa. Maiseman -ja metsänhoito: Maisemaa tulee käsitellä siten, että vesistöstä käsin katsottuna maiseman peruspiirteet eivät oleellisesti muutu. Varsinkin laivaväylän tuntumassa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema-arvoihin. Metsänhoidossa noudatetaan metsäkeskus Tapion metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. SL, VR, M-1 ja MU- alueilla sekä sm-vyöhykkeillä tulee erityisesti ottaa huomioon alueen maisema-arvot. Ote Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavasta

7 7 Haukiniemen rantakaava-alueen rajaus Rantakaava Punkaharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vaahersalon Haukiniemeen rantakaavan (nykyisin ranta-asemakaava). Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut kaavan. Haukiniemen rantakaava

8 8 Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestys on tullut voimaan Maanomistusolot Kaavamuutosalueet ovat yksityisten omistuksessa. 2.5 Ympäristön nykytila, rakennettu ympäristö Pihlajaveden osayleiskaava ja Haukiniemen rantakaava poikkeavat huomattavasti toisistaan. Yleiskaavassa rantakaavaan sisämaahan loma-asuntojen korttelialueille ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille osoitettu rakennusoikeus on siirretty rantaan omarantaisiksi lomarakennuspaikoiksi. Tarkoitus on ollut ja jota alkuperäinen maanomistaja Sampo Oy on esittänytkin, että yleiskaavan voimaantulon jälkeen rantakaava kumotaan. Rantakaavaa ei kuitenkaan ole kumottu.

9 9 Valtaosa yleiskaavan lomarakennuspaikoista on myyty ja lohkottu omiksi tiloikseen 2000-luvun alussa. Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yhden poikkeamisluvan alueelle yleiskaavan mukaisesti. Punkaharjun kunta on myöntänyt virheellisesti useita rakennuslupia 2000-luvun alussa lomarakentamiseen yleiskaavan mukaisesti. Alueella ja sen ympäristössä on suoritettu hakkuita Palvelut Palvelut sijoittuvat pääasiassa Punkaharjun keskustaan. Vaahersalossa toimii kansanopisto ja maatilamatkailuyritys, jonka yhteydessä on ratsastustalli. Punkaharjun kuntoutuskeskus sijaitsee Potkusalmen sillan itäpuolella Vaahersalontie alkupäässä. Alueella on järjestetty jätteidenkuljetus Virkistys Osayleiskaavassa on osoitettu virkistys- ja retkeilyalueita Vaahersaloon sekä sen eteläpuoleiseen saaristoon valtuuston hyväksymän osayleiskaavan mukaisesti. Kesällä 2013 kunnostettu Harjureitti yhdistää Tuunaansaaren matkailualueen, Valtionhotellin ja Kruunupuiston alueen. Kruunupuiston puoleisesta päästä voi kävelyä jatkaa Vaahersalon maaseutumatkailukohteisiin tai suunnata Mustaniemen-Kuikonniemen alueelle, jossa sijaitsee Salpalinjan linnoitusalue Liikkuminen ja liikennöinti 2.56 Tekninen huolto Punkaharjun harjutieltä lähtee Vaahersalontie Punkaharjun harjualueelle. Harjualueelta Vaahersaloon rakennettiin lossin tilalle Potkusalmen silta, joka täytti 30 vuotta tänä vuonna (2015). Linja-auto- ja rautatieasema sijaitsevat Punkaharjun keskustassa. Lähin lentokenttä sijaitsee n.35 kilometrin päässä Savonlinnan Materkankaalla. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Alueen läpi kulkee sähköjohto (ilmajohto) ja alueella sijaitsee muuntamo Rakennetun ympäristön erityispiirteet Kaavoitettavalla alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä, muinaisjäännöksiä eikä suojelukohteita. 2.6.Kaavamuutosten tavoitteet Jotta kaava- ja maankäyttötilanne saataisiin lailliseen tilaan, on tarkoituksenmukaista kumota Haukiniemen rantakaava.tilan Soppinen,kiinteistötunnus osalta rantakaava on yleiskaavan mukainen ja maanomistaja vastustaa rantakaavan kumoamista. Tilan Soppinen osalta jätetään rantakaava voimaan. Rantakaavan kumoamisen jälkeen alueelle jäisi voimaan Pihlajaveden osayleiskaava, jonka mukaan rakentaminen jatkossa tapahtuisi. Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos koskee tiloja Kesäniemi (LV-alueen osoittaminen M-alueeksi), Marlonniemi (LV-alueen osoittaminen M-alueeksi ja kiinteistölle

10 10 osoitetaan kaavamerkintä RA-4, jolla kokonaisrakennusoikeus on 250 m2.) sekä tilaa Haukiniemi (RA-alueen rajauksen tarkistus maanomistussuhteiden mukaisesti). Haukiniemen rantakaavan kumoaminen koskee koskee tiloja Honkaranta, Paalumäki, Kesäniemi, Heikkilä, Marlonniemi, Pekkola, Haukiniemi, Kyheröinen, Pihlajarinne, Pohjakivi ja Suvikallio. 3. Osayleiskaava ja rantakaavan kumoaminen 3.1 Osayleiskaavan- ja rantakaavan kuvaus Osayleiskaavan muutoksella ja Haukiniemen rantakaavan kumoamisella ratkaistaan muutosalueen maankäyttö. 3.2 Voimassa olevan osayleiskaavan loma-asutuksen mitoitusperusteet: rakentamisen tiheys, mitoitus ja rakennettavuuskertoimet Rakentamisen tiheys Koko Punkaharjun Pihlajaveden rantayleiskaava-alueen mitoituksen mukainen rakennusoikeus on 1505 rantarakennuspaikkaa, mikä on 4,7 rakennuspaikkaa mitoitusrantaviivakilometriä kohden. Kun otetaan huomioon nykyiset jo liian tiheään rakennetut alueet ja tilat, joiden rantaviiva ei riittäisi loma-asunnon rakennusoikeuden mitoitukselliseen määrään ja korvattavaksi tulevat rakennusoikeudet sekä saunoista puolet (noin puolet sijoittuvat asuinrakennuksen yhteyteen ja asuinrakennus on laskettu mitoitukseen mukaan), näin kokonaisrakennusoikeus nousee 1627 rakennuspaikkaan, mikä on 3,4 rakennus-paikkaa todellista rantaviivakilometriä kohden ja 5,1 rakennuspaikkaa mitoitus rantaviivakilometriä kohden Kantatilatarkastelu Loma-asutuksen mitoituksessa on otettu huomioon ns. kantatilasta jälkeen lohotut tilat ja myydyt määräalat ja mikäli on selvästi osoitettavissa myös aikaisemmat myydyt tilat sekä myönnetyt rakennus- ja poikkeusluvat sekä olemassa olevat loma-asunnot nykyisen tilanteen mukaisesti. Vahvistetut rantakaavat on pääosin merkitty osayleiskaavaan sellaisinaan. Muutamissa rantakaavoissa on tehty poikkeuksia luonnonarvoista johtuen. Myös luonnosvaiheessa olevat rantakaavat on pyritty ottamaan huomioon Rakennusoikeuden määrittäminen Rakennusoikeus on määritelty kuvioittain maanomistajakohtaisesti. Jokaisen kuvion rakennusoikeus on laskettu maanomistajakohtaisesti siten, että kuviolle on laskettu mitoitusrantaviiva. Mitoitusrantaviivan pituus kerrotaan tämän jälkeen alueen mitoitusnormilla tai vaihtoehtoisesti alle 5 ha:n saarten osalta rakennusoikeus on määritelty saaren pinta-alan mukaan. Lähes kaikille alueen maanomistusyksiköille on osoitettu vähintään yksi rakennuspaikka, mikäli se vain on ollut mahdollista. Maanomistusyksikkö käsittää kaikki samalle maanomistajalle kuuluvat alueet. Alle 200 metrin etäisyydeltä rantaviivasta sijaitsevat olemassaolevat asuin- ja lomarakennukset on laskettu mitoitukseen mukaan Mitoitusrantaviiva Muunnettu rantaviiva

11 11 Lomarakentamisen mitoituksessa käytetty rantaviivan pituus on muunnettua rantaviivaa (MR). Rantaviiva on mitattu kuvioittain 1: mittakaavaiselta rekisterikartalta, josta on laskettu muunnettu rantaviiva (MR) muunnetun rantaviivan mittausmenetelmän mukaisesti. (Rantojen mittaus rakennusoikeutta laskettaessa). Muunnetussa rantaviivassa on kapeiden niemien, kannasten, saarten, salmien ja lahden osalta käytetty kertoimia 1/4-3/4 riippuen alueesta. Rakennettavuuskertoimet Muunnetussa rantaviivassa ei ole vähennetty jyrkkiä kalliorantoja tai muita rakentamiseen huonosti soveltuvia alueita. Jyrkkien vaikeasti rakennettavien kalliorantojen, rakentamiseen soveltumattomien kallioseinämärantojen ja soistuneiden rantojen, peltorantojen osalta on käytetty erilaisia rakennettavuuskertoimia Haukiniemi Rantaviivan muuntamisessa otetaan huomioon mm. niemen tai saaren leveys sekä vastarannan etäisyys. Mitoitusrantaviivassa otetaan huomioon em. muuntokertoimien lisäksi rakennettavuustekijät. Alkuperäisen yleiskaavan rekisteri- ja mitoitustaulukon mukaan, kantatilan 10:25 (Sampo Oy) teoreettinen mitoitus antoi rakennusoikeudeksi 8,84 rakennuspaikkaa. Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavassa tilalle 10:25 on osoitettu 8 uutta ja 2 rakennettua rakennuspaikkaa. Koska nyt kysymyksessä on kaava-ja maankäyttötilanteen saaminen lailliseen tilaan ja Haukiniemen rantakaavan kumoaminen, Pihlajaveden osayleiskaavan sisältöön on puututtu mahdollisimman vähän, mm. mitoitusperusteisiin ei ole tehty muutoksia. 3.3 Kaavakartta ja sen merkinnät Pohjakartta Osayleiskaava on laadittu peruskartan pohjalle. Yleiskaavamerkinnät ja määräykset Käytetyt merkinnät ovat sisäasiainministeriön päätöksen antaman asetuksen mukaiset. Yleiskaavamerkinnät ovat luonteeltaan yleismerkintöjä, jotka osoittavat alueen pääkäyttötarkoituksen. Yleiskaavamerkinnän osoittamaa maankäyttöä täsmennetään yleiskaavamääräyksillä. 4. Osayleiskaavan vaikutukset 4.1 Yleistä Muutosalue ei sijoitu Natura 2000 verkoston läheisyyteen, joten osayleiskaavan muutos ei heikennä valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon sisällytettyjen alueiden luonnonarvoja. Nyt käsillä olevat tarkistukset eivät aiheuta muutoksia aiemmin arvioituihin vaikutuksiin. 5. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavamuutos ei ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Loma-asutus tukee osaltaan Punkasalmen keskustan palveluja.

12 12 Loma-asutus sijoittuu olemassa olevan loma-asutuksen läheisyyteen, eikä vähennä alueen virkistykseen tai jokamiehenoikeuteen käytettävien alueiden määrää. 6. Osayleiskaavan laadinta 6.1 Laadintaorganisaatio Yleiskaavatyö on suoritettu teknisen toimialan kaavoituspalveluissa yleiskaavoitushenkilöstön toimesta ja teknisen lautakunnan johdolla. Yhteystiedot: Kaavoituspäällikkö Risto Aalto, Kaavavalmistelija Elina Nuopponen, Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, Savonlinna 6.2 Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet Tilojen Haukiniemi , Pekkola ja Heikkilä omistajien (sama omistaja) ja kaupungin edustajien kanssa käytiin neuvottelu Haukiniemen rantakaavan kumoamisesta. Neuvotteluissa maanomistaja ilmoitti, että kaupanteon jälkeen myyjä oli maininnut mahdollisesta rantasaunan rakennusoikeudesta. Keskustelun yhteydessä todettiin, että kaavatyön valmistelu voisi lähteä siitä, että yleiskaavan osoitettaisiin rantasaunan rakennuspaikka. Kaupungin edustajien lähtökohtana oli, että rantasaunan rakennuspaikkaa ei voida osoittaa itsenäiseksi rakennuspaikaksi. Maanomistaja halusi, että rantasaunan rakennuspaikan voisi erottaa omaksi tilaksi. Muille kaava-alueen maanomistajille on lähetetty kirje, jossa on kerrottu alueella oleva kaavatilanne ja asian virelletulo. Maanomistajilta (9 kpl) pyydettiin suostumusta Haukiniemen rantakaavan kumoamiseen / mielipidettä kuinka alueella oleva maankäytöllinen ongelma pitäisi ratkaista. Kuusi maanomistajaa jätti mielipiteensä, joista yksi vastusti rantakaavan kumoamista. Edellä mainitun maanomistajan tilalla (Soppinen ) Haukiniemen rantakaavaa ei kumota.. Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavatyöt Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutokseksi ja Haukiniemen rantakaavan osittaiseksi kumoamiseksi. Luonnokset Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutokseksi sekä Haukiniemen rantakaavan osittaiseksi kumoamiseksi pidettiin nähtävänä Luonnoksessa Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutokseksi ei edellä mainittua rantasaunan rakennuspaikkaa kuitenkaan osoitettu kaavamuutokseen, koska osa kaavaalueen maanomistajista vastusti sitä. Luonnoksista jätettiin kaksi mielipidettä. Luonnoksista pyydettiin lausunnot rakennus-ja ympäristölautakunnalta sekä Etelä-Savon Ely-keskukselta.

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen LUONNOS KAAVASELOSTUS 21.9.2015 Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaan yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin ohjeena asemakaavan muuttamista varten.

Maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaan yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin ohjeena asemakaavan muuttamista varten. Kaavoituspalvelujen laatima kooste ja vastineraportti luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä, Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen Yleistä

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itä-Savon hallinto-oikeus kehottaa Savonlinnan kaupunkia antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista.

Itä-Savon hallinto-oikeus kehottaa Savonlinnan kaupunkia antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. SAVONLINNAN KAUPUNKI ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VIITE: Itä-Suomen Hallinto-oikeuden lähete 8.8.2016 01296/16/4102 01297/16/4104 ASIA: Lausunto Ari Leskelän ja Outi Sipilän valituksesta Savonlinnan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA

KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA RISTIINAN KUNTA KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA 2.5.2003 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTARAKENTAMISTA, RAKENNUSPAIKAN KOKOA, RAKENNUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET MUODOSTUVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄJESTYKSEN

Lisätiedot

MOINSALMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS MÄÄRÄALALLE TILASTA 740-518-12-10

MOINSALMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS MÄÄRÄALALLE TILASTA 740-518-12-10 SAVONLINNAN KAUPUNKI MOINSALMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS MÄÄRÄALALLE TILASTA 740-518-12-10 EHDOTUS SELOSTUS Teknisen toimialan kaupunkisuunnittelu / yleiskaavoitus 26.4.2016 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, PILPPA. Kaavaselostus, luonnos

Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, PILPPA. Kaavaselostus, luonnos Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, PILPPA Kaavaselostus, luonnos FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus I Kuopio muuttaminen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA Alueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia maakaapeleita. Maakaapelit kulkevat pääosin olemassa olevien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue

Lisätiedot

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 25.6.2012 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 25.6.2012 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VESANTO POHJOIS-KONNEVEDEN JA KUNNAN LUOTEISOSAN JÄRVIEN JA LAMPIEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1:15000

VESANTO POHJOIS-KONNEVEDEN JA KUNNAN LUOTEISOSAN JÄRVIEN JA LAMPIEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1:15000 VESANTO POHJOIS-KONNEVEDEN JA KUNNAN LUOTEISOSAN JÄRVIEN JA LAMPIEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1:15000 MERKINNÄT: A/1 AP AM ARA/1 RA/1 RA-s/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen.

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bränbodan kylä Bränboda by. Kiinteistöt Fastigheter 322-525-2-48 Bergö 322-525-2-70 Bergvik. Työ/arbete: E23886

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bränbodan kylä Bränboda by. Kiinteistöt Fastigheter 322-525-2-48 Bergö 322-525-2-70 Bergvik. Työ/arbete: E23886 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Bränbodan kylä Bränboda by Bergönin ranta-asemakaavan muutos Stranddetaljplaneändring för Bergön Kiinteistöt Fastigheter 322-525-2-48 Bergö 322-525-2-70 Bergvik Työ/arbete:

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN,

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN, S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN, TILAT 407-7-80 LEPOLA JA 410-2-219 MÖKÄRÄSAARET Kaavaselostus ehdotus 20.3.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

684 Rauma 423 Kodisjoki

684 Rauma 423 Kodisjoki Naantali 25.2.2009 684 Rauma 423 Kodisjoki KALJASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kaljasjärven pohjoisosassa kiinteistön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2.

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2. RISTIINA LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-HEIMARI OSAYLEISKAAVA Kaavaehdotus 17.2.1999 Merkintöjen selitykset: AT A KYLÄKESKUKSEN ALUE Olemassa oleva kyläasutuksen alue. ASUNTOALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KESÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

KESÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ KESÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin 1 (8) Maria Auranen / Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA

LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA 205-RAK1521 UUSIKAUPUNKI LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos 10.3.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (20) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Lähivirkistysalue. Alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Aluetta kehitetään nykyisen maaston, kasvillisuuden ja poluston pohjalta.

Lähivirkistysalue. Alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Aluetta kehitetään nykyisen maaston, kasvillisuuden ja poluston pohjalta. RYMÄTTYLÄ ETELÄISEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA VÄLI- JA SISÄSAARISTO 1:10 000 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AM VL VR RA RA-1 RA/0 RM RM/0 Asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 1(8) Punkaharjun Pihlajaveden sekä Moinsalmen osayleiskaavojen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos, 4.1.

Savonlinnan kaupunki 1(8) Punkaharjun Pihlajaveden sekä Moinsalmen osayleiskaavojen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos, 4.1. Savonlinnan kaupunki 1(8) PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN SEKÄ MOINSALMEN OSAYLEISKAAVOJEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

25 k-m²:n SUURUISEN SAUNAN TILAN RANTA-ALUEELLE.

25 k-m²:n SUURUISEN SAUNAN TILAN RANTA-ALUEELLE. VIROLAHDEN KUNTA MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVALUONNOS 20.4.2015 1:10 000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A ERILLISPIENTALOJEN ALUE. ALUEELLE VOIDAAN RAKENTAA ASUINPIENTALOJA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Kaavan tunnus: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu

Määräysnumero Ulkoasu Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.00 selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KOOSTE I, II, III ja IV OSA-ALUEEN MERKINNÖISTÄ. Yleiset määräykset: Rakentamisessa on säästettävä arvokkaita kasvillisuuden

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, TILAT 432-3-111, 408-1-74, 893-1-10, 417-22-7. Kaavaselostus, luonnos

Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, TILAT 432-3-111, 408-1-74, 893-1-10, 417-22-7. Kaavaselostus, luonnos Heinäveden kunta HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMI- NEN, TILAT 432-3-111, 408-1-74, 893-1-10, 417-22-7 Kaavaselostus, luonnos FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 12.5.2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali Ruokorauma 470470 529 536 LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiinanmaan rantaa. Naantali 28.2.2014 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/5 1. Suunnittelualue Kaavamuutosalueeseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

PÄIJÄNNE RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA ASIKKALA KAAVAMÄÄRÄYKSET JA MERKINNÄT 16.11.1998/05.03.1999/2.12.2002

PÄIJÄNNE RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA ASIKKALA KAAVAMÄÄRÄYKSET JA MERKINNÄT 16.11.1998/05.03.1999/2.12.2002 1 PÄIJÄNNE RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA ASIKKALA KAAVAMÄÄRÄYKSET JA MERKINNÄT 16.11.1998/05.03.1999/2.12.2002 Kaavamääräykset ja merkinnät liittyvät 16.11.1998/05.03.1999 päivättyihin Asikkalan kunnan

Lisätiedot

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Kankaanpään Vihteljärven kylän tiloja Vähäkivijärvi 214-425-27-24, Urjanlinna 214-425-27-22, Rantatila 214-425-27-23 KAAVATUNNUS 214003028 27.6.2011 1.

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 MITOITUSPERIAATTEET Sysmän kunnanhallitus hyväksyi tämän kappaleen mukaiset mitoitusperusteet 14.3.2011. 1. Loma-asuntojen

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 NURMES, PIELISEN-KUOKKASTENJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA -LAAJENNUS (ELLUN ALUEEN MOOTTORIKELKKA- JA KOIRAVALJAKKOURA SEKÄ YHTEISKÄYTTÖ MÖNKIJÄLLE JA

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot