KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI"

Transkriptio

1

2 KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Anna-Liisa Pasanen ja Tuula Hotti Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste 2006

3 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian siivittämänä. Aiomme vaikuttaa, näkyä ja kuulua suomalaisessa työelämässä entistä vahvemmin. Tavoitteenamme on inhimillinen työelämä, jossa työntekijöiden hyvinvointi ja toiminnan tehokkuus kehittyvät rinnakkain. Pelkkä altistumisen ja sairastumisen estäminen ei tänään riitä; huomiota vaativat myös työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen yhteensovittaminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, kiire, muutokset ja epävarmuus, epäsäännölliset työajat, jatkuvasti paisuva informaatiokuormitus ja monet muut uudet ilmiöt. Keskusteluun ovat lisäksi nousseet eri sosiaaliryhmien väliset suuret terveyserot sekä elintavat, kuten ravinto, liikunta ja päihteet. Pyrimme tekemään työelämästä entistä vetovoimaisemman, jotta ihmiset jaksavat ja haluavat tehdä nykyistä pitempää työuraa ja voivat sen jälkeen siirtyä hyvävoimaisina eläkkeelle. Tiede- ja teknologianeuvosto kiirehtii julkaistussa kannanotossaan strategisen huippuosaamisen keskittymien käynnistämistä. Olemme pyrkineet systemaattisesti kehittämään osaamistamme työelämän kehittämisessä turvallisemmaksi, terveellisemmäksi ja mielekkäämmäksi. Haluamme olla työterveys ja työhyvinvointi -alueen strateginen huippuosaaja. Tavoitteidemme saavuttamiseen tarvitsemme yhteistyökumppaneita koko maassa: työpaikkoja, työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstöä, työvälineiden ja työprosessien suunnittelijoita, yksityisen ja julkisen puolen päätöksentekijöitä sekä muita tutkimuslaitoksia. Aluetoimipisteemme Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa ovat perinteisesti toimineet lähellä asiakkaitamme ja alueellisia toimijoita. Ne ovat muodostaneet Työterveyslaitoksen ja käytännön työelämän välille linkin, jota nyt ryhdymme systemaattisesti vahvistamaan: toimimme aktiivisesti alueiden vahvoissa osaamiskeskittymissä ja verkostoissa, solmimme kumppanuuksia sekä vastaamme työpaikoilta nouseviin työterveys- ja työturvallisuushaasteisiin. Uuden toimintatapamme perustaksi olemme laatineet alueelliset toimintaympäristön analyysit. Niissä hahmottelemme kunkin maakunnan erityispiirteet, alueella vaikuttavat valtakunnalliset ja alueelliset ohjelmat sekä työterveyden ja työturvallisuuden nykytilanteen ja kehitystarpeet. Toimintaympäristön analyysien perusteella valitsimme toimialat, joiden työterveys- ja työturvallisuuskehitykseen erityisesti panostamme strategiakauden aikana. Toimialavalintojamme pohjustivat seuraavat kysymykset: Millä toimialoilla on suurimmat ongelmat, joiden ratkaisemista pystymme edesauttamaan? Miten parhaiten tuemme aluepoliittisten tavoitteiden ja kansallisten ohjelmien toteuttamista? Miten voimme tukea alueiden elinvoimaisuutta, tasapainoista kehitystä, kilpailukykyä ja työllisyyttä? Kun keskitymme muutaman toimialan tilanteeseen, pääsemme entistä lähemmäksi työpaikkojen arkea ja pystymme tehokkaasti vaikuttamaan työelämän kehittymiseen. Toimialavalintamme ovat seuraavat: kauppa ja yksityiset palvelut, kemianteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, tieto- ja viestintäteknologia (Helsinki) jäteala, maa- ja metsätalous sekä sen lähielinkeinot kuten bioenergia (Kuopio) metsäteollisuus, liikenne (Lappeenranta) turvallisuusala, teknologiateollisuus: metallit ja metallituotteet (Oulu) rakennusteollisuus, elintarviketeollisuus (Tampere) kunta-ala, sosiaali- ja terveysala (Turku) Vahvistamme toimintaamme myös valtakunnallisesti siten, että kaikki palvelumme ovat saatavilla koko maassa, riippumatta siitä, mikä toimipiste niiden tuottamisesta vastaa. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa rakennamme kestävää pohjaa suomalaiselle työelämälle: kehitämme ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, ja täten edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. pääjohtaja Harri Vainio Työterveyslaitos lokakuu 2006

4 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ ANALYYSIN TAVOITTEET JA TARKOITUS ALUEELLISET ERITYISPIIRTEET Maakuntaprofiilit ja kasvukeskukset Keski-Suomen maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Pohjois-Savon maakunta Itä-Suomen elinkeinoelämä Tutkimustoiminta Yliopistot Tutkimuslaitokset Ammattikorkeakoulut ja muut ammatilliset oppilaitokset Viranomaistoiminta Työsuojeluhallinto Muut viranomaiset Työterveyshuolto Sairaanhoitopiirit Työterveyshuoltojärjestelmä ALUEELLA VAIKUTTAVAT VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET OHJELMAT Alue- ja rakennepoliittisen strategian alueelliset suunnitelmat Keski-Suomen maakunta Itä-Suomi-ohjelmat Pohjois-Karjalan maakunta Pohjois-Savon maakunta Alueelliset osaamiskeskukset ja -keskittymät Sisäasianministeriön osaamiskeskukset Muut osaamiskeskittymät TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN INDIKAATTORIT Ammattitaudit Työtapaturmat Sairauspäivät Altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ALUEELLISEN TYÖTERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN KEHITYSTARPEET...57 LÄHTEET...59

5 Tiivistelmä Keski-Suomen väestön määrä kasvaa tasaisesti. Työttömyysaste on Suomen neljänneksi korkein. Työpaikoista 2/3 on palvelualoilla. Vetovoimaisia palvelualoja ovat terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kauppa, koulutus ja tietojen käsittelypalvelut. Neljännes maakunnan työpaikoista on rakennusalalla ja teollisuudessa. Tärkeimmät teollisuuden alat ovat koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus, paperi- ja puutuoteteollisuus sekä metalliteollisuus. Yrityskanta on maan keskiarvoa alhaisempi, mutta kehittyy myönteisesti. Alkutuotannon työpaikkojen osuus on hieman koko maata suurempi. Työpaikat maa- ja metsätaloudessa ovat vähentyneet, mutta metsätalouden yrittäjien määrä on lisääntynyt. Sivuelinkeinojen harjoittaminen on yleistä maa- ja metsätaloudessa. Maakunnassa hyödynnetään uutta teknologiaa teollisuudessa ja T&K-toimintaan panostetaan aktiivisesti. Jyväskylän seudun vahvuuksia ovat paperinvalmistus-, energia-, ympäristö-, informaatio-, hyvinvointi- ja nanoteknologia, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, käytettävyys ja vaikutukset ihmiseen. Keski-Suomen kehittämistoimet sisältyvät kolmeen klusteriin: elinkeinot, osaaminen ja hyvinvointi. Elinkeinoja ja yrittäjyyttä kehitetään mm. luomalla jatkuvia, yli toimialojen ulottuvia innovaatioketjuja, edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa T&K-toiminnan ja yhteistyöverkostojen avulla, parantamalla globaalia liiketoimintaosaamista ja varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus mm. koulutuksen avulla sekä keskittämällä yrityksille suunnattuja palveluja. Kohderyhminä ovat pk- ja mikroyritykset, yritysverkostoissa toimivat ja yritysten toimintaympäristöä vahvistavat tahot. Uudet teknologiat korostuvat maakunnan osallistumisessa osaamiskeskusohjelmahankkeisiin: asuminen, hyvinvointi, jokapaikan tietotekniikka, nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit, energiateknologia, metsäklusteri ja ympäristöteknologia. Maatalouden tavoitteena on säilyttää nykyinen kokonaistuotanto maitotuotannossa ja parantaa edellytyksiä maaseudun sivuelinkeinoille. Bioja puuenergian lisääntyvä käyttö sekä metsäteollisuuden raaka-ainetarpeet luovat hyvät edellytykset metsäalan yrittäjyydelle. Hyvinvointipalvelujen kaupallistamista, tuotantoa ja saatavuutta parannetaan tiivistämällä palveluntarjoajien ja -rahoittajien yhteistyötä, lisäämällä alan koulutusta ja hyödyntämällä uusia teknologioita kaikkien väestöryhmien, erityisesti nuorten, työttömien, ikääntyvien ja maahanmuuttajien tarpeet huomioiden. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat väestötappioalueita, joilla ikääntyvän väestön osuus kasvaa. Pohjois-Karjalan väestön koulutusaste on maan keskitasoa alhaisempi ja työttömyysaste Suomen maakunnista toiseksi korkein. Myös Pohjois-Savon työttömyysaste on maan keskiarvoa selvästi korkeampi. Molemmissa maakunnissa yli 60% palkansaajista toimii palvelualalla, etenkin kuljetus-, varastointi-, maa- ja tietoliikennepalveluiden, terveydenhuoltoja sosiaalipalveluiden kaupan ja koulutuksen, kiinteistöpalveluiden ja matkailun aloilla. Pohjois- Karjalan työvoimasta neljännes ja Pohjois-Savon työvoimasta reilu viidennes on teollisuuden ja jalostuksen palveluksessa. Itä-Suomen työllistävimmät teollisuuden alat ovat puutavaran, puutuotteiden, paperin ja huonekalujen valmistus, metalliteollisuus, koneiden, laitteiden ja kulkuvälineiden valmistus, elintarviketeollisuus sekä kivi- ja muoviteollisuus. Molemmissa maakunnissa alkutuotannon osuus työpaikoista on muuta maata suurempi. Maa- ja metsätalouden työpaikkojen vähentyessä metsätalouden yrittäjien määrä on kasvanut. Maakuntien yrityskanta on maan keskiarvoa alhaisempi, mutta on kuitenkin kääntynyt hienoiseen nousuun. Joensuun seudun kasvualoja ovat metalli-, muovi- ja metsäalat, matkailu ja liiketoiminta sekä ICT-ala. Kuopion seutu profiloituu hyvinvointipalvelujen kehittäjänä. Muita kasvualoja ovat bio-, terveys- ja ympäristöala sekä informaatio- ja sensoriteknologia. Itä-Suomen kehityksen periaatteita ovat kestävä kehitys, tietoyhteiskunta, verkostoituminen, kumppanuus ja yhtäläiset mahdollisuudet. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämiseksi edistetään innovaatio- ja T&K-toimintaa, verkostoitumista, kansainvälistymistä, liiketoimintaja substanssiosaamista, koulutusjärjestelmiä, palvelujen ja tuotteiden kaupallistamista ja tuotteistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Työllisyyden ja yrittäjyyden lisäämiseksi edistetään työyhteisöjen joustavuutta, muutosvalmiutta ja työhyvinvointia sekä työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta, luodaan välityömarkkinoita ja yhteistoimintahankkeita sekä kehitetään osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi- Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

6 järjestelmiä ja keskitettyjä palvelu-, koulutus-, neuvonta- ja ohjausjärjestelmiä. Kehitystoiminta kohdistuu erityisesti maakuntien perinteisten toimialojen lisäksi tulevaisuuden kasvualoille, mm. hyvinvointi-, ICT- ja materiaaliteknologiaan, ympäristö-, turvallisuus- ja bioenergia-alaan sekä mittaus- ja sensoritekniikkaan. Ne ovat edustettuina myös osaamiskeskus-ohjelmahankkeissa. Kohderyhmänä ovat aloittavat, kasvavat ja murrosvaiheessa olevat yritykset, palvelu-, koulutus- ja työvoimayritykset, pk- ja mikroyritykset, työttömät, nuoret, ikääntyvät, maahanmuuttajat, naiset sekä syrjäytymis- ja työttömyysuhan alaiset väestöryhmät. Maaseudun kehittämisen tavoitteena on monipuolistaa elinkeinoja, tukea maaseudun uutta yritystoimintaa, parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukyvyä, edistää paikallista aktiivisuutta. Keski- ja Itä-Suomen T&K-yhteistyöverkostoihin kuuluu alueen yliopistot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut, yrityksiä, teknologiakeskuksia, kehittämisyhtiötä, viranomaisia ja maakuntaliitot. Joensuun yliopiston painoaloja ovat kasvatustieteet, metsä- ja ympäristötieteet, optiikka, uudet teknologiat sekä Venäjä-yhteistyö. Yliopisto on mukana alueellisissa kehittämisohjelmissa, erityisesti matkailun, maahanmuuttajatyön, metsäalan, bioenergia- ja kestävän kehityksen hankkeissa. Pohjois-Karjalan AMK keskittyy metsäalaan, informaatio- ja sensoriteknologiaan. Jyväskylän yliopisto edistää ihmisen, teknologian ja luonnon tasapainoista vuorovaikutusta ja vastaa inhimillisen teknologian ja monitieteellisyyden kehittämishaasteisiin. Yliopisto osallistuu alueen elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin, tarjoaa työelämän, yritysten ja organisaatioiden koulutus- ja kehittämispalveluja ja kehittää innovaatiojärjestelmäänsä ja kansainvälistymistä. Jyväskylän AMK:n painoalueita ovat informaatio-, nano- ja hyvinvointiteknologia. Kuopion yliopisto on profiloitunut terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiyliopistoksi. Yliopistossa on Suomen suurin lääketieteellinen tiedekunta. Yliopiston tavoitteena on edistää hyvinvointia ja elämisen laatua sekä yritystoiminnan kehittymistä sekä yliopisto- ja teknologiaosaamisen kaupallistamista valtakunnassa, erityisesti Itä-Suomessa. Savonia AMK on erikoistunut informaatio- ja sensoriteknologiaan, ympäristö- ja terveysalaan, liiketoimintaan ja muotoiluun. Lisäksi Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa toimii 10 valtakunnallista tutkimuslaitosta (Evira, GTK, IL, KTL, MTT, Metla, RKTL, Stakes, TTL ja VTT), maakuntien ympäristökeskukset ja useita oppilaitoksia, mm. Pelastusopisto. Näiden painoaloja ovat mm. alkutuotanto (maa-, metsä-, riista- ja kalatalous sekä elintarvikkeet), energiantuotanto, luonnonsuojelu ja kestävä kehitys, ympäristöterveys ja hyvinvointi sekä teknologioiden hyödyntäminen. Tärkeitä alueen viranomaisia ovat työsuojelupiirit, lääninhallitukset, ympäristökeskukset ja TEkeskukset. Työsuojeluhallinnon tavoitteena on ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä vähentää työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työperäisiä terveyden menetyksiä. Työsuojelupiirit opastavat työpaikkoja omatoimiseen työsuojeluun, työntekijöiden työtyytyväisyyden lisäämiseen ja työn tuottavuuteen. Työsuojelun kehityskohteita ovat työperäisten TULE-sairauksien ehkäisy, työntekijöiden henkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä työn hallinta ja työtapaturmien torjunta. Lääninhallitukset ovat alueellisten peruspalvelujärjestelmien kehittäjiä. Ympäristökeskukset vastaavat ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyvistä lupa- ja valvonta-asioista. TE-keskusten tehtävänä on kehittää alueen elinkeinoelämää, maaseutua, yritystoimintaa, kansainvälistymistä ja työvoimapolitiikkaa. Alueen sairaanhoitopiirit tarjoavat terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yhteistyössä terveyskeskusten, alueellisten sairaaloiden ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen painoalueita ovat krooniset kansantaudit, niiden molekyylitason tausta, ehkäisy ja hoito, neurotieteet, kuvantamistutkimukset, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä laaja-alainen kliininen tutkimus. Työterveyshuoltopalveluja tuottavien yksiköiden määrä on laskenut samalla kun työterveyshuollon ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden määrä on kasvanut kaikissa kolmessa maakunnassa. Kuntien terveyskeskukset ovat merkittäviä työterveyshuoltopalvelujen tarjoajia. Myönteisintä työterveyslääkärien ja -hoitajien määrän kehitys on ollut Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Työterveyshuollossa toimivien psykologien määrä on kasvanut erityisesti Pohjois-Karjalassa. Työterveyshuollon ammattihenkilöstö ja asiantuntijat (psykologeja lukuunottamatta) osallistuvat suhteellisen vähän työpaikkaselvityksiin kaikissa kolmessa maakunnassa. Huolestuttavin tilanne on Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

7 Itä-Suomen ammattitauti-ilmoitusten määrä on 2000-luvulla ollut n. 12% ja Keski-Suomen n. 5% koko maan ammattitauti-ilmoituksista. Itä-Suomessa ammattitauteja ilmoitettiin jopa kuusi kertaa odostusarvoa enemmän, Keski-Suomessa suunnilleen odotusarvojen mukaisesti. Itä-Suomen hengityselinallergioiden ammattitauti-ilmoitukset edustivat lähes 20% koko maan kyseisen tautiryhmän ilmoituksista. Myös Keski-Suomessa hengitystieallergioiden osuus ammattitauti-ilmoituksissa on ajoittain ollut korkea, rasitussairauksissa trendi on ollut nouseva ja ihotaudeissa laskeva. Itä-Suomessa kehitys on ollut päinvastainen. Molemmilla alueilla ammattitautien ilmaantuvuus vuonna 2002 oli suurin maa- ja riistataloudessa, rakentamisen ja julkisen hallinnon aloilla sekä teollisuudessa, Itä-Suomessa lisäksi metsätaloudessa, majoitusja ravitsemistoiminnassa sekä kaupan, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen aloilla. Teollisuuden aloista ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin erityisesti koneiden ja laitteiden tai kulkuneuvojen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden ja juomien, Itä-Suomessa lisäksi perusmetallien ja paperin valmistuksessa ja Keski-Suomessa mineraali- ja metallituotteiden valmistuksessa. Paperin, puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa ammattitautien ilmaantuvuus Keski-Suomessa oli pienempi kuin koko maassa. Itä-Suomen työtapaturmien määrä on 2000-luvulla ollut n. 8% ja Keski-Suomen n. 4% koko maan työtapaturmista. Tapaturmia sattui Itä-Suomessa yleensä enemmän ja Keski-Suomessa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Molemmilla alueilla eniten työtapaturmia sattui rakennusalalla, maa- ja riistataloudessa, mineraalien kaivussa ja teollisuudessa, erityisesti mineraalituotteiden ja perusmetallien valmistuksessa, sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen alalla. Lisäksi työtapaturmien sattuvuus koko maan tasoon verrattuna oli suurempi Itä-Suomessa kulkuneuvojen, puutavaran, puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa ja Keski-Suomessa turpeen nostossa ja maaliikenteessä. Vuonna 2003 määrällisesti eniten työtapaturmia sattui molemmissa maakunnissa rakentamisessa, maaliikenteessä, puutavaran ja puutuotteiden, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa, Itä-Suomessa myös maa- ja riistataloudessa. Palkansaajien sairauspäivärahaan oikeuttavien päivien lukumäärä on 2000-luvulla edustanut Itä-Suomessa 7-11% ja Keski-Suomessa 4-6% koko maan sairauspäivistä. Molemmilla alueilla sairauspäiviä palkansaajaa kohden laskettuna oli enemmän kuin koko maassa. Eniten sairauspäiviä korvattiin liikuntaelinsairauksien takia, jotka muodostivat noin kolmanneksen kaikista korvatuista sairauspäivistä. Seuraavaksi eniten sairauspäiviä korvattiin mielenterveyshäiriöiden sekä vammojen, myrkytysten ja muiden ulkoisten syiden takia. Edellä kuvatut erot maakuntien välillä työterveyden ja -turvallisuuden indikaattoreissa voivat selittyä eroista yritysten koossa ja henkilöstörakenteessa, mm. toimihenkilöiden osuudessa sekä toimialaluokituksen epätarkkuuksista. Tilastojen valossa näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että Itä-Suomessa työväestö on keskimääräistä sairastavampaa ja alttiimpaa työtapaturmille. Työterveyslaitoksen Kuopion aluetoimipisteen tehtävänä on edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta erityisesti Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kuopion aluetoimipisteen koordinoiman toimialavastuun ytimen muodostaa maa- ja metsätalous, joka on edelleen perusta maaseudun hyvinvoinnille ja koko Suomen pysymiselle asuttuna. Maatalouden päätuotantolinjojen ympärille kehittynyt elintarvikeala, puutarhatalous ja marjanviljely sekä metsätalouden sivuelinkeinot, pienyrittäjyyteen perustuva puutavaran ja - tuotteiden valmistus ja koneurakointi, ovat tärkeitä maaseudun yrittäjyydelle ja kilpailukyvylle. Bioenergian tuotanto ja jäteala ovat uusia kasvavia elinkeinoja sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Bioenergian raaka-aineet ovat peräisin sekä maa- että metsätaloudesta. Myös jätteen käyttö on mahdollinen bioenergialähteenä. Bioenergia- ja jätealalla tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on vilkasta. Valtion Tiede- ja teknologianeuvosto on määritellyt energia- ja ympäristöalan sekä metsäklusterin strategisiksi huippuosaamisen keskittymiksi. Myös muut valtakunnalliset teknologiastrategiat korostavat Suomen kasvavaa osuutta maailmanmarkkinoista bioenergia-alalla. On odotettavissa, että työvoiman vähentyessä maa- ja metsätaloudessa, työvoiman määrä kasvaa lähielinkeinoissa. Maa- ja metsätalous ja sen lähielinkeinot ovat edelleen riskialttiita aloja työterveyden ja -turvallisuuden indikaattoreilla mitattuna. Näillä konevaltaisilla aloilla ennakoivan suunnittelun ja tuotekehityksen avulla voidaan ehkäistä tapaturmia, liikuntaelinsairauksia ja hallita työympäristön riskitekijöitä. Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

8 1. Analyysin tavoitteet ja tarkoitus Alueellisessa toimintaympäristöanalyysissä esitetään valtakunnalliset elinkeinoelämän linjaukset (Liite 1) toiminta-alueen maakuntien ja elinkeinoelämän rakenne maakuntien strategiset linjaukset alueellinen työterveyshuoltojärjestelmä alueen työterveyteen ja työturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset taustatekijät alueen kuvaus valittujen työterveys- ja -turvallisuusindikaattoreiden valossa arvio alueellisista työterveyden ja -turvallisuuden kehitystarpeista Toimintaympäristöanalyysi luo perustan Työterveyslaitoksen aluetoimipisteen erikoistumiselle ja alueellisen toiminnan suunnittelulle. Analyysi on osa alueellista koordinaatiosuunnitelmaa, jota erityisesti aluetoimpisteessä toimivat tiimit ja alueellinen neuvottelukunta hyödyntävät omassa toiminnassaan. Alueellinen toimintaympäristöanalyysi on tarkoitettu pääasiassa TTL:n sisäiseen käytöön. Siinä esitettyjä tietoja voidaan hyödyntää myös sidosryhmä- ja neuvottelukunnan toiminnassa sekä ulkoisessa viestinnässä. Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

9 2. Alueelliset erityispiirteet 2.1 Maakuntaprofiilit ja kasvukeskukset Keski-Suomen maakunta Keski-Suomen väestön määrä on kasvanut tasaisesti koko maan väestön kasvun tahdissa. Myös Keski-Suomen väestön ikärakenne oli v suunnilleen koko maan väestön ikärakenteen kaltainen; vanhusväestön osuus oli vain hieman korkeampi kuin koko maassa keskimäärin (Kuva 1 ja Liite 2, taulukko 1). Maakunnan asukkaista 30% asuu Jyväskylässä ja yli 60% Jyväskylän seutukunnassa. Maakunnan tavoitteena on ylläpitää myönteistä väestökehitystä jatkossakin ja tukea muuttotappiokuntia. Tilastokeskuksen vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan Keski-Suomen väkiluku kasvaa edelleen, tosin hieman koko maan väestökasvua hitaammin (Liite 2, taulukko 2). Ennusteen mukaan 0-14-vuotiaiden väestön osuus kehittyy Keski-Suomessa jopa koko maata suotuisammin, vaikka lapsia syntyykin yhä vähemmän. Keski-Suomen väestön koulutusaste on maan keskitasoa (Kuva 1 ja Liite 2, taulukko 1). Työttömyysaste on ollut 1990-luvulta lähtien maan keskiarvoa selvästi korkeampi, Suomen maakunnista neljännneksi korkein. Työllistävin toimiala on palveluala (yli 60% työpaikoista), erityisesti terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, koulutus, tukku- ja vähittäiskauppa, julkinen hallinto, yhteiskunnalliset palvelut, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus- ja tietoliikenne, kiinteistöalan, tietojenkäsittelyn ja muut liike-elämän palvelut (Liite 3, taulukko 1). Palkansaajien määrä lisääntyi vuosina etenkin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen, kaupan, koulutuksen ja tietojen käsittelypalvelujen alalla. Palvelualan yrittäjät toimivat pääasiassa kaupan, muiden liike-elämän palvelujen, maaliikenteen ja terveydenhuolto-, sosiaali- ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen aloilla, joissa maaliikennettä lukuunottamatta yrittäjien määrä lisääntyi vuosina (Liite 3, taulukko 2). Yrityssektorin suurimmat työllistäjät ovat rakentaminen ja teollisuus, joiden työpaikkojen osuus on maan keskiarvoa korkeampi (Liite 2, taulukko 1). Neljännes maakunnan työpaikoista on ko. aloilla. Rakennusalalla yrittäjien määrä lisääntyi, mutta palkansaajien määrä vähentyi vuosina sekä Keski-Suomessa että koko maassa (Liite 3, taulukot 1 ja 2). Maakunnan työllistävimmät teollisuuden alat ovat koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus, paperi- ja puutuoteteollisuus sekä metalliteollisuus, joista ainoastaan metallialalla palkansaajien määrä kasvoi (Kuva 2, Liite 3, taulukot 1 ja 2). Kuitenkin yrittäjien määrä lisääntyi erityisesti puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa. Myös tekstiilialalla on merkittävää yritystoimintaa Keski-Suomessa. Profiili noudattaa koko maan tilannetta, tosin Keski-Suomen palvelualan ja teollisuuden palkansaajat ja yritykset edustavat alle 10% koko maan palkansaajista ja yrityksistä. Yritystoimipaikkojen määrä on kehittynyt maakunnassa myönteisesti; alottaneiden yritysten lukumäärä on lopettaneita suurempi (Liite 2, taulukko 1). Maakunnan yrityskanta asukaslukuun suhteutettuna on kuitenkin maan keskiarvoa alhaisempi. Alkutuotannon työpaikkojen osuus on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin (Liite 2, taulukko 1). Maa- ja metsätalouden työpaikat ovat kuitenkin vähentyneet, vaikka metsätalousyrittäjien määrä lisääntyi vv (Liite 3, taulukot 1 ja 2). Keskimääräinen tilakoko on maan keskiarvoa pienempi. Maatalous on erikoistunutta ja monipuolista. Noin 40%:lla maa- ja metsätalouden harjoittajista on muuta yritystoimintaa. Metsän osuus maakunnan pinta-alasta on selvästi maan keskiarvoa korkeampi (Liite 2, taulukko 1). Keski- Suomen kalatalous ja turvetuotanto on valtakunnallisesti merkittävää; yli 10% koko maan palkansaajista työskentelee Keski-Suomessa (Liite 3, taulukko 1). Joutsa-Saarijärvi-Viitasaari on maakunnan maatalousaluetta. Jalostus ja teollisuus on keskittynyt Äänekosken ja Jämsän seutukuntiin, joissa on valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita. Alueella hyödynnetään uutta teknologiaa puunjalostus-, metalli- ja elektroniikka- Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

10 teollisuudessa, puun kemiallisessa jalostuksessa sekä ympäristöalalla. Jyväskylän seutukunnassa työpaikkojen määrä on lisääntynyt muuta maata nopeammin. T&K-toiminnassa Keski-Suomi on Suomen viiden parhaan maakunnan joukossa. Jyväskylä Jyväskylän seutu on Keski-Suomen kasvukeskus. Yrityskehityksen ja kasvuyrittäjyyden edistämiseksi Jyväskylän kaupunki yhdessä yliopiston kanssa tukee teknologian hyödyntämistä, kansainvälistymistä ja yhteistyötä. Jyväskylä kehittää ystävyyskaupunkiyhteistyötä, kumppanuusverkostoa ja hankkii EU-ohjelmarahoitusta. Kaupungin ja sen seutukunnan vahvuuksia ovat mm. paperinvalmistus-, energia- ja ympäristö-, informaatio-, nano- ja hyvinvointiteknologia, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, käytettävyys ja vaikutukset ihmiseen sekä tulevaisuuden ennakointi. Nämä sisältyvät osaamiskeskusohjelmaan ja verkostokaupunkihankkeeseen. Jyväskylä korostaa hyvinvointipalvelujen kehittämistä. Kunta- ja palvelurakenne toteutetaan verkostokaupunkimallilla, jossa peruspalvelut organisoidaan seudullisesti yli kuntarajojen. Tämä edeltää kuntarakenteen muutosta. Jyväskylän strategian painoalue on informaatio- ja hyvinvointiteknologia. Jyväskylän seudun Human Technology City koostuu seuraavista kokonaisuuksista 1) Viveca: WellnessDreamLabohjelma, joka integroi tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisorganisaatiot sekä yritysten tuotekehityksen kansainväliseen liiketoimintaan; 2) AgoraHumanTech-tutkimuskeskus, joka tutkii ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta ja 3) NanoScienceCenter, jonka tavoitteena on liikuntabiologian, ICT, bio- ja nanotieteiden hyödyntäminen. Verkostoon kuuluvat kaupungin lisäksi Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiakeskus Oy, VTT, Keski- Suomen liitto, Keski-Suomen TE-keskus ja Länsi-Suomen lääninhallitus. ICT- alan tavoitteena on 2200 uutta työpaikkaa v mennessä pääasiassa ohjelmistoteknologiaa hyödyntäviin yrityksiin. Panostusta tarvitaan teknologiayritysten liikkeenjohdon ja liiketoiminnan valmiuksien kehittämiseen sekä globaalisti toimivien teknologiayritysten osaamisvalmiuksien tukemiseen (Global Software and Technology-ohjelma, LaunchPadvalmennus) ja ICT-sovellusaloille. Hyvinvointiteknologian osaamisalueet ovat ihmisen terveyden ja toimintakyvyn mittaamiseen ja edistämiseen liittyvät teknologiat ja niitä tukevat ICT-sovellutukset, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus ja näihin liittyvät innovaatioketjut sekä liiketoiminta. Tavoitteena on 500 uutta työpaikkaa v mennessä. Kehittämiskohteita ovat hyvinvointiteknologiayritysten osaamisen, kilpailukyvyn ja verkottumisen edistäminen, ikääntyvän väestön toimintakyky, tuotteiden kaupallistaminen, palveluyritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä bio- ja nanotieteiden sovellukset hyvinvointiteknologiassa (biokuvantaminen, biosensorit ja nanopartikkelit). Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

11 Keski-Suomen väestön määrä kasvaa hieman koko maata hitaammin. Vanhusväestön osuus on vain hieman korkeampi kuin koko maassa. Lapsien osuus kehittyy koko maata suotuisammin. Työttömyysaste on Suomen maakunnista neljänneksi korkein. Yli 60% työpaikoista on palvelualoilla: terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen, kaupan, koulutuksen ja tietojen käsittelypalvelujen sekä muiden liike-elämän ja yhteiskunnallisten palvelujen aloilla. Neljännes maakunnan työpaikoista on rakennusalalla ja teollisuudessa. Työllistävimmät teollisuuden alat ovat koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus, paperi- ja puutuoteteollisuus sekä metalliteollisuus. Alkutuotannon (maa-, metsä- ja kalatalous sekä turvetuotanto) työpaikkojen osuus on hieman koko maata suurempi. Työpaikat maa- ja metsätaloudessa ovat vähentyneet, mutta metsätalosyrittäjien määrä on lisääntynyt. Alueella hyödynnetään uutta teknologiaa teollisuudessa ja panostetaan T&Ktoimintaan. Jyväskylän seutu on Keski-Suomen kasvukeskus. Seudun vahvuuksia ovat mm. paperinvalmistus-, energia- ja ympäristö-, informaatio-, hyvinvointi- ja nanoteknologia, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, käytettävyys ja vaikutukset ihmiseen Pohjois-Karjalan maakunta Pohjois-Karjala on voimakasta väestötappioaluetta; maakunnan väkiluku on vähentynyt n. 5%:lla viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 1 ja Liite 2, taulukko 1). Vanhusväestön ja taajamien ulkopuolella asuvan väestön osuus on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Pohjois-Karjalan asukkaista n. 70% asuu Joensuun seudulla. Tilastokeskuksen vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan Pohjois-Karjala, erityisesti Pielisen Karjala, kuuluu maan synkimpiin väestötappioalueisiin (Liite 2, taulukko 2). Maakunnan väestön ennustetaan vähenevän n. 10% seuraavan 30 vuoden aikana samalla kun väestö ikääntyy; lapsia maakunnassa on ennusteen mukaan viidenneksen ja työikäisiä neljänneksen vähemmän kuin tällä hetkellä. Pohjois-Karjalan väestön koulutusaste on maan keskitasoa alhaisempi (Kuva 1 ja Liite 2, taulukko 1). Työttömyysaste on ollut 1990-luvulta lähtien selvästi koko maan keskiarvoa korkeampi, tällä hetkellä Suomen maakunnista toiseksi korkein. Työllistävin toimiala on palveluala (yli 60% työpaikoista), erityisesti kaupan, kuljetus-, varastointi-, tietoliikenne-, kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut. Myös sosiaali- ja terveysala on tärkeä työllistäjä maakunnassa. Palvelualan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin, vaikka kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennetyöpaikkojen osuus on maan keskiarvoa korkeampi. Vastaavasti alkutuotannon osuus työpaikoista on muuta maata selkeästi suurempi. Alkutuontannon elinkeinoja harjoitetaan koko maakunnan alueella. Metsän osuus maakunnan pinta-alasta on huomattava. Myös teollisuustyöpaikkojen osuus on hieman maan keskiarvoa suurempi. Teollisuuden ja jalostuksen palveluksessa on neljännes maakunnan työvoimasta. Joensuun seudulla on teollisuuskeskittymiä, mm. Outokummun alueella. Pielisen Karjalaan, mm. Lieksan seudulle on keskittynyt kivi-, muovi- ja metallialan yrityksiä, puunjalostusteollisuutta ja elintarvikkeiden jalostusta. Keski-Karjalan seutukunnassa on puunjalostus- ja metalliteollisuutta, myös maaseudun elinkeinot ovat alueella edustettuina. Maakunnan yrityskanta asukaslukuun suhteutettuna on maan keskiarvoa alhaisempi. Yritystoiminta on kuitenkin kääntynyt hienoiseen nousuun; alottaneita yrityksiä oli v enemmän kuin lopettaneita, suhdeluku oli päinvastainen v T&K-toiminnan osuus maakunnan BKT:sta on edelleen vaatimaton. Toimintaympäristöanalyysi Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Työterveyslaitos

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi Toimintaympäristön analyysi Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Toimittanut: Jyrki Liesivuori ja Tuire Westerholm Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot