SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS"

Transkriptio

1 SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS EHDOTUS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen liiteasiakirjat Kaavatyöhön liittyvät muut asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu Asemakaavan tiivistelmä LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Liikenne Pohjakartta Maaperän pilaantuneisuus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Vaihtoehtotarkastelu ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Palvelut ja työpaikat Asemakaavamuutokset perusteluineen Rakennuskorttelit Puistot ja lähivirkistysalueet (VP ja VL) Pysäköinti, kadut ja liikennöinti Kunnallistekniikka Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön, ilmastoon ja pohjavesiin Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset voimassa olevaan yleis- ja maakuntakaavaan ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttamisen aikataulu Toteuttamista edeltävät luvat... 11

3 2 6.3 Toteuttamisen seuranta LEMIN KUNTA SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lemin kunnan Kirkonkylän taajaman pohjoispuolella Alue rajautuu suoraan nykyiseen asuinalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 5,1 ha. Kaava-alueen seudullinen sijainti ympyröitynä Kaava-alueen alueellinen sijainti ja likimääräinen rajaus

4 3 1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan koko nimi on. Asemakaavan tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja luoda viihtyisä asuinalueen laajennus Kirkonkylän nykyiseen asemakaavaan liittyen. 1.3 Selostuksen liiteasiakirjat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Voimassa oleva asemakaavaote Kaavakartta Kaavamerkinnät Asemakaavan tilastolomake 1.4 Kaavatyöhön liittyvät muut asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali Etelä-Karjalan maakuntakaava Kirkonkylän yleiskaava 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu 2.2 Asemakaavan tiivistelmä päätti käynnistää asemakaavan laatimisen (khall ). Asemakaavamuutoksesta ei järjestetty viranomaispalaveria, mutta kaavamuutoksen tarvetta käsiteltiin pääpiirteissään kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa Kaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Luonnoksesta jätettiin yksi huomautus. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ. Kaavalla sijoitetaan nykyisen Kirkonkylän asemakaavan pohjoispuolelle uusi vetovoimainen asuinalue, siihen liittyvät tarpeelliset kadut sekä lähivirkistysalueet. Yritystoiminnan jatkumista edesautetaan myös tällä kaavalla.

5 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Alue on ohuturpeista rapakivilaakiota, jonka hietapitoisiin painanteisiin on raivattu muutamia pienialaisia, peltoja, jotka eivät ole enää viljelykäytössä. Vainikkalantien varressa on muutamia pihapiirejä, muuten alue on ollut metsätalouskäytössä. Ilmakuva vuodelta Rakennettu ympäristö Alueen ympäristöä kevät 2014 Suunnittelualueella on 1 omakotitalorakennus ja 1 vanha huoltamo/korjaamorakennus sekä näihin liittyviä talousrakennuksia. Huolto-aseman pihalla toimii polttoaineenjakelun kylmäasema.

6 5 Vainikkalantien varren pientalo SEOn kylmäasema Maanomistus Kaava-alue on Lemin kunnan ja yksityisen omistuksessa Liikenne Pohjakartta Maaperän pilaantuneisuus 3.2 Suunnittelutilanne Uusille tonteille liikennöidään Rinnetien ja Kaaritien kautta. Huoltoaseman ja rakennetun omakotitalon puolelle kulku tapahtuu Vainikkalantien kautta. Pohjakarttana käytetään Lappeenrannan kaupungin geodeetin hyväksymää digitaalista pohjakarttaa (Hyväksyntä ). ELY-keskuksen maaperän riskikohteiden mukaan huolto-aseman alue on potentiaalinen kohde Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT): Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnönsäilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntienkaavoituksessa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut ), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuo-

7 Maakuntakaava toiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan Ensimmäinen vaihemaakuntakaava kattaa koko maakunnan ja teemana on kaupallisten palveluiden, elinkeinoelämän ja liikenteen kehittämismahdollisuudet. Se tulee vahvistuessaan korvaamaan vahvistetun Etelä- Karjalan maakuntakaavan vaihekaavan aluevarausten osalta. Muilta osin vahvistettu maakuntakaava jää voimaan Yleiskaava Maakuntakaavaote Kirkonkylän alueelta Maakuntakaava ei ole voimassa lainvoimaisen yleiskaavan alueella. Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen yleiskaava Alue on määrätty asemakaavalla suunniteltavaksi. Yleiskaavassa päämaankäyttötarkoitukseksi on osoitettu PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE VOI SIJOITTAA YMPÄRISTÖHAITTOJA AIHEUTTAMATTOMIA TYÖTILOJA Alueella on sallittu polttoaineen jakelutoiminta. Ote yleiskaavasta

8 3.2.4 Asemakaava Osalla aluetta on voimassa 2013 hyväksytty asemakaava. 7 Ajantasakaavaote 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan muutostarve on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Kunta on hankkinut maata asuinrakentamisen kaavoitustarpeisiin vuonna Kaavalla on tarkoitus parantaa Kirkonkylän alueen tonttitarjontaa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset on päättänyt käynnistää Sinkon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. (khall ) Lähialueiden asukkaat ja maanomistajat Lähialueen yrittäjät ja yhdistykset Media Viranomaiset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta on mahdollista antaa mielipiteitä. Ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnittelun edetessä. Kaavaehdotusaineistosta voi jättää muistutuksen.

9 4.3.3 Viranomaisyhteistyö Vaihtoehtotarkastelu Luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulemisen aikana pyydetään kirjalliset viranomaislausunnot. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu. Alueen pienialaisuus ja rakennettu ympäristö estävät käytännössä erilaisten maankäyttövaihtoehtojen tutkimisen. Lisäksi alueen kuivatusjärjestelmien suunnittelu ja rakentaminen asettavat tiettyjä rajaehtoja suunnittelulle. Vaihtoehtotarkastelu painottuu tonttien kokoon ja määrään. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavalla sijoitetaan 15 uutta erillispientalon tonttia, niille tarpeellinen katuyhteys ja sekä lähivirkistysalueet. Vainikkalantien varteen osoitetaan rakennetulle alueelle yksi erillispientalon tontti ja huoltoasema-alueelle toimitilarakennusten tontti Palvelut ja työpaikat Alueelle sijoittuu huoltoasemapalveluita sekä korjaustoimintaa. Kunnalliset palvelut löytyvät kuntakeskuksesta ja lähialueelta. Keskimääräinen matka kunnallisiin palveluihin (hallinto, sosiaali- ja terveys, sivistys ja varhaiskasvatus) on n. 1,2 km. Kaavan alueen suhde kunnallisiin palveluihin

10 9 5.2 Asemakaavamuutokset perusteluineen Rakennuskorttelit Erillispientalojen korttelialueet (AO) Asemakaavalla osoitetaan yhteensä 16 AO-tonttia, joista 15 on uusia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat m2:n välillä. Rakennusoikeutta 0,20 tehokkuudella muodostuu k-m2. Tonttien kerrosluvut on määritelty siten, että rakennukset soveltuvat hyvin maaston muotoihin. Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1) Nykyinen huoltoasema osoitetaan otsikon mukaisen maankäyttömerkinnällä. Tontin pinta-ala on noin m2 ja rakennusoikeus k-m2. Alueelle voi rakentaa toimisto- ja liikerakennuksia sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Alueelle saa sijoittaa myös polttoainejakelun kannalta välttämättömiä tiloja ja rakennelmia. KTY-tontti on mahdollinen maaperän pilaantuneisuuskohde ja sille osoitetaan seuraava kaavamerkintä: Tontilla on harjoitettu toimintaa, joka on voinut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Ennen rakentamiseen ja maankaivuun ryhtymistä alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja tarvittaessa maaperä tulee puhdistaa ympäristösuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla Puistot ja lähivirkistysalueet (VP ja VL) Puisto- ja lähivirkistysalueita alueita osoitetaan yhteensä n. 1 ha Pysäköinti, kadut ja liikennöinti Uusien tonttien liikennöinti toteutetaan siten, että nykyisiä katuja Rinnetietä ja Kaaritietä jatketaan palvelemaan uusien tonttien liikennetarpeita. Huoltoasemalle ja asuintontille liikennöinti tapahtuu Vainikkalantien kautta. Kevyen liikenteen yhteydet täydentävät katuverkostoa. Tilan Korpisilta 1:24 tarpeisiin osoitetaan ajoyhteys metsätalouden harjoittamista varten. Kulkuoikeus on nykyisellään lähimmän AO-tontin puolella. Kartta nykyisestä rasitetiestä

11 5.2.4 Kunnallistekniikka 10 Kaikki asemakaavan tontit liitetään kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Maisemalliset haittatekijät jäävät näillä kaavamuutoksilla hyvin vähäisiksi. Uudisrakentamiseen varatut alueet eivät tule näkymään kaukomaisemassa Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön, ilmastoon ja pohjavesiin Sosiaaliset vaikutukset Alueella ei ole todettu sellaisia erityisiä luonnonarvoja, jotka vaarantuisivat asemakaavalla. Luontoa jää välttämättä aina jonkin verran rakentamisen alle. Tässä tilanteessa voidaan kuitenkin todeta, että yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ihmisten elinolojen muuhun paranemiseen on merkittävämmässä asemassa kuin luontoarvot. Kokonaisuutena katsoen kaava ei merkittävästi tule muuttamaan alueen luonto-olosuhteita. Uudisrakentamisessa ovat energiavaatimukset tiukentuneet. Uudisrakentaminen energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksiin liittyvät asiat tulee huomioida rakentamisessa. Maalämpö on suosituimpia energiamuotoja tällä hetkellä. Rakentaminen kuluttaa aina jonkin verran luonnonvaroja. Täysin nollaenergiaratkaisuja ei ole mahdollista toteuttaa. Uusiutuvien kotimaisten energiamuotojen käyttö olisi toivottavaa, mutta asemakaavamääräyksillä ei sitä voi suoraan velvoittaa. Alue ei kuulu kaukolämpöverkoston piiriin. Asemakaava ei sijoitu pohjavesialueille. Vaikutukset ihmisten terveyteen Asemakaavalla ei ole mainittavia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Radonin mahdollisia haittoja pyritään torjumaan kaavamääräyksellä. Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen Alueen viihtyisyys ja virkistysarvot paranevat lisääntyvien hoidettujen puistoalueiden myötä etenkin suunnitellulla leikki- ja urheilualueella. Vaikutukset turvallisuuteen Asemakaava ei heikennä lähiseudun asukkaiden turvallisuutta. Kevyen liikenteen yhteys asuinalueen ja joukkoliikennepysäkin välillä parantaa yleistä turvallisuutta. Iitiän päiväkoti on saavutettavissa kevyen liikenteen väylän kautta.

12 5.3.4 Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen Uudisrakentaminen tuo kunnalle lisää kiinteistövero- ja kunnallisveroja. Toisaalta kunnallisten palveluiden järjestäminen kuluttaa jonkin verran yhteiskunnan varoja. Uudisrakentaminen luo aina jonkin verran uusia työpaikkoja suoraan ja välillisesti. Olemassa olevien katujen liikennemäärät tulevat kasvamaan jonkin verran. Liittyvää ja erkanevaa liikennettä Toukkalantielle tulee jonkin verran lisää. Alue ei kuulu koulukyydityksen piirin. Kevyen liikenteen mahdollisuudet ovat huomioitu riittävällä tasolla kaavaratkaisussa Vaikutukset voimassa olevaan yleis- ja maakuntakaavaan Asemakaava ei ole ristiriidassa yleis- ja maakuntakaava kanssa. Asemakaava toteuttaa ylempien kaavojen edellyttämää maankäyttöä. 6 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisen aikataulu 6.2 Toteuttamista edeltävät luvat 6.3 Toteuttamisen seuranta Kaavan toteutuminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman, edellyttäen että muut luvat ja suunnitelmat ovat valmiina. Korttelialueiden toteuttaminen edellyttää normaalia rakennuslupamenettelyä. Jonkin verran joudutaan tekemään katusuunnittelua ja kunnallistekniikan suunnitelmia. valvoo viranomaisen roolissa alueen jatkosuunnittelua ja rakentamista. LEMIN KUNTA Antti Hirvikallio RI, YKS 371

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotus 15.4.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa.

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAUTJÄRVEN KUNTA SIMPELE ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAMBOLL FINLAND OY Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0101197-5

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot