Toiveita ja todellisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiveita ja todellisuutta"

Transkriptio

1 Toiveita ja todellisuutta Työn ominaisuudet eri työntekijäryhmien näkökulmasta Toim. Liisa Moilanen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 53 Työterveyslaitos Helsinki

2 Toiveita ja todellisuutta Työterveyslaitos Työ ja yhteiskuntatiimi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki Kansi Arja Tarvainen Kannen kuva Nina Moilanen Työterveyslaitos ja kirjoittajat ISBN (nid.) ISSN L ISSN ISBN (PDF) ISSN L ISSN Multiprint 2010

3 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki SISÄLTÖ: ESIPUHE... 5 TAUSTA TUTKIMUSTYÖLLE... 6 Työntekijäryhmien jakoperusteet työelämän tutkimuksessa... 6 TIIVISTELMÄ... 7 Aineisto ja menetelmät... 7 Tulokset TYÖN ARVOT, ARVOMUUTOS, TYÖN MIELEKKYYS SEKÄ YHTEISKUNNALLISET MIELIPITEET Johdanto Asenteet, arvot ja käyttäytyminen Työhön liittyvät arvot Tutkimuskysymykset Aineisto ja menetelmät Arvomuuttujat Yhteiskunnalliset mielipiteet Tulokset Johtopäätökset Kirjallisuus TYÖN MIELEKKYYS, TEHOSTETTU TYÖ JA ELÄKKEELLE HALUAMINEN Johdanto Tutkimusongelmat Aineisto ja menetelmät Tulokset Työn ominaisuudet sosioekonomisissa ryhmissä Työn ominaisuudet eri työsuhteissa Työn mielekkyys Tehostettu työ Työhön vai eläkkeelle mitä toiveita lähitulevaisuudessa? Yhteenveto ja johtopäätökset Kirjallisuutta ELÄMISENHALLINNAN TEORIAA JA TODELLISUUTTA Johdanto Työsuhteen laadun yhteys työn epävarmuuteen Elämisen voimavaramalli Työsuhteiden jaottelu nelikenttä Tutkimusongelma Aineisto ja menetelmät Tulokset Elämisenhallinta työsuhteen ja sosioekonomisen aseman valossa Koulutuksen merkitys elämisenhallinnassa Palkan yhteys elämisenhallintaan Työsuhteen varmuuteen vaikuttavat tekijät Yhteenveto Kirjallisuutta SOSIAALINEN PÄÄOMA: LUOTTAVAISUUS JA AMMATILLINEN KIRJO Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja menetelmät Tulokset Luottavaisuus yhteiskunnallisiin instituutioihin työelämän ongelmien ratkaisussa Ammattien kirjo verkoston laajuus ja rakenne Johtopäätökset ja yhteenveto Kirjallisuus

4 Toiveita ja todellisuutta 5. TYÖELÄMÄVERKOSTOJEN YHTEYS URA JA TYÖMARKKINANÄKYMIIN. 94 Johdanto Tutkimuksen tavoite Aineisto ja menetelmät Sosiaalisen pääoman mittari Työmarkkinanäkymät Tulokset Johtopäätökset Kirjallisuus SOIKO TYÖELÄMÄ DUURISSA SUOMENRUOTSALAISUUS SOSIAALISEN PÄÄOMAN ESIMERKKINÄ? Kieliryhmät erilaisten pääomien valossa Tutkimusongelmat Aineisto ja menetelmät Tulokset Kulttuurisen ja taloudellisen pääoman eroja kieliryhmien välillä Luottavaisuus työelämän toimijoihin eri kieliryhmissä Kirjallisuus TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS? MUUTOSTARPEIDEN JA MAHDOLLISUUKSIEN TARKASTELUA KYSELYTUTKIMUKSEN VALOSSA Työ yhteiskunnallisten keskustelujen keskiössä Tulevaisuuden haasteita Työelämän muutostilanne kansalaisten itsensä näkemänä Ihmisten työelämänäkemysten ja käyttäytymisvalintojen muodostumisen taustoista Millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten yleisten työelämänäkemysten muodostumiseen? Nuorten asennoitumisesta Työurien jatkamishalukkuudesta Millaista kulttuurivallankumousta tarvitsemme jatkossa? Muutos puhetavoissa Kirjallisuus LOPUKSI

5 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki ESIPUHE Työterveyslaitos uudisti vajaat viisi vuotta sitten strategiansa ja organisaationsa. Tuolloin laitos päätti ryhtyä vahvistamaan toimintojaan perinteisten ydintehtäviensä ohella myös työelämän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueella. Alan tutkimusta harjoittamaan perustetun tiimin tavoitteenasettelun yhteydessä nousi esiin havainto siitä, että tutkijoiden keskuudessa ja medioissa keskusteltiin sinänsä paljon suomalaisesta työelämästä ja sen ongelmista. Paljon vähemmän kuitenkin tiedettiin siitä, mitä kansalaiset itse näistä kysymyksistä ajattelivat. Tämän havainnon pohjalta valmistelimme suunnitelman Työ murroksessa hankkeeksi, jonka keskeiseksi osaksi määriteltiin kansalaisten työelämänäkemyksiä kartoittavan valtakunnallisen kyselytutkimuksen suorittaminen. Kootun aineiston syvällisempien analyysien työstämiseksi toteutettiin uusi Toiveita ja todellisuutta niminen hanke, johon saatiin edellisen tavoin tukea Työsuojelurahastolta. Riku Nikkilän, Liisa Moilasen, Simo Virtasen ja Antti Kasvion tutkimusryhmänä työstämän hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut eritellä työn mielekkyyden kokemusten taustatekijöitä, työtä koskevia arvoja, erilaisten epävarmuustekijöiden yhteyksiä ihmisten elämisenhallintaan sekä ihmisten käytettävissä olevia henkilökohtaisia työelämäverkostoja ja niiden vaikutuksia heidän elämäänsä. Tutkimuksen tuloksia on esitelty matkan varrella lukuisissa koulutustilaisuuksissa, tieteellisissä kokouksissa ja artikkeleissa. Aineistoa on määrä hyödyntää jatkossakin samoihin tarkoituksiin. Tässä vaiheessa on kuitenkin tullut aika lausua sydämelliset kiitokset kaikille niille tutkimusorganisaatioille ja rahoittajatahoille, jotka ovat antaneet meille mahdollisuuden tämän prosessin läpiviemiseen. Kiitos kuuluu myös niille tutkijoille, jotka ovat tehneet varsinaisen tutkimustyön. Ja luonnollisesti niille puolelletoistatuhannelle kansalaiselle, jotka uhrasivat aikaansa osallistumalla kyselyymme. Emme ole vieläkään lakanneet lukemasta heidän tuolloin antamiaan palautteita, jotka tarjoavat rikkaan valikoiman erilaisia näkökulmia muuttuvan työelämän monimutkaiseen todellisuuteen. Työsuojelurahaston tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää tälle hankkeelle. Antti Kasvio, tiimipäällikkö Työ ja yhteiskunta tiimi 5

6 Toiveita ja todellisuutta TAUSTA TUTKIMUSTYÖLLE Tämä artikkelikokoelma perustuu Työterveyslaitoksella toteutettuun Työsuojelurahaston tukemaan Toiveita ja todellisuutta hankkeeseen. Tämän hankkeen tarkoituksena oli syventää aiemmin kootun Työ murroksessa hankkeen aineiston analyysia etenkin työn mielekkyyden, elämisenhallinnan ja työelämän verkostojen erittelyn osalta. Riku Nikkilä toimi projektin päätoimisena tutkijana ja Liisa Moilanen vastaavana tutkijana sekä Antti Kasvio ja Simo Virtanen olivat tutkijoina tässä projektissa. Työntekijäryhmien jakoperusteet työelämän tutkimuksessa Tarkastelun taustana on työmarkkinoiden hyvässä vaiheessa oleva tilanne, mutta taustalla työelämän muutokset ja 90 luvun laman pysyvät seuraukset. Näiden analyysien taustalla on ajatus kahdesta eri työntekijöiden jakoperusteesta iän ja sukupuolen lisäksi. Perinteinen yhteiskunnallinen työntekijöiden jako on sosioekonomisten aseman perusteella tehty jako, jossa työntekijöiden asema, koulutus, työtehtävien luonne ja yhteiskunnallinen status ovat sisäänrakennettuina jaon perusteisiin. Tämä on keskeinen jakoperuste pyrittäessä jäsentyneemmin ymmärtämään työelämässä vallitsevia olosuhteita ja statushierarkioita. Työntekijöiden uusi ryhmittely on tehty työsopimuksen laadun perusteella, jossa työn ja tulojen ennakoitavuus on keskeinen jakoperuste. Vanha jakoperuste erottelee statusta, työn mielekkyyttä ja työolojen laatua, tämä työsuhteen laadun perusteella tehty jako taas heijastuu enemmän työn tuoman identiteetin, elämisen laadun ja hallinnan alueelle. Antila (2006) onkin korostanut, että juuri työelämän pirstoutuneisuus ja polarisoituminen olisi hedelmällistä ottaa tutkimuksen lähtökohdaksi. Vastaajien selvä enemmistö on kokoaikaisia ja vakinaisesti työskenteleviä, joten heidän asenteensa painottuvat koko palkansaajaryhmää tai väestöä koskevissa kuvauksissa. Halusimme analysoida ja kuvata näkemyksiä työelämästä ja omasta työstä näiden jakoperusteiden valossa ja ryhmien osalta, kuten esimerkiksi epävarmuutta yrittäjien tai alempien toimihenkilöiden sekä osaaikaisten ja määräaikaisten kannalta. Tässä taustalla on luonnollisesti kiinnostus tekijöihin, jotka pitkällä tähtäyksellä vaikuttavat ihmisten jaksamiseen työelämässä ja työhyvinvointiin. Tavoitteena oli tutkia yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka selittävät eri ryhmien työelämän kokemusta. Tässä yhteydessä haluttiin tutkia aiemmin havaitun työn mielekkyyden muutoksen yhteyttä työn arvoihin (Simo Virtanen). Työn mielekkyyteen liittyviä tekijöitä tutkittiin sekä muutoksia työssä, työn rasittavuutta ja kuormittuneisuutta sekä eläkkeelle haluamista. Lisäksi haluttiin selvittää elämisenhallintaa vakinaisissa ja ei vakinaisissa työsuhteissa (Liisa Moilanen). Työelämän verkostot ja työn epävarmuus on eräs tutkimuksen kohde (Riku Nikkilä). Lisäksi tarkastellaan kehen työelämän toimijoista luotetaan työelämän ongelmien ratkaisijana ja luottamuksen ja ammatillisen kirjon eli lähiverkoston laajuutta ja rakennetta. Minna Janhonen lisäsi artikkeliin luottamusta ja heikkoja siteitä koskevaa kirjallisuuskatsausta. Lopuksi tarkastellaan kieliryhmien eroja lähiverkostojen laajuudessa ja työelämän kokemuksissa (Liisa Moilanen). Suomalaisen työelämän muutostarpeet päättävät tämän seitsemän artikkelin kokoelman (Antti Kasvio). 6

7 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki TIIVISTELMÄ Suomessa on edetty viime vuosina jaetusta hyvinvoinnista kohti kasvavien tulo ja terveyserojen tilannetta. Esimerkiksi OECD:n maaraportin mukaan maamme tuloerojen kasvu on ollut erityisen selvää eri alueiden välillä. Erojen kärjistyminen johtuu yhtäältä työttömyydestä sekä toisaalta käytettävissä olevien tulojen kasvusta ylimmissä tuloluokissa. Viimemainitun kehityksen taustalla nähdään kasvaneet pääomatulot (Noponen 2010). Mitä enemmän tuloerot ja terveyserot kasvavat ja mitä erilaisemmaksi työntekijäryhmien työsuhteet ja työolot kehittyvät, sitä tärkeämpää on tarkastella väestöstä kerättyjä tietoja eri ryhmien tasolla pelkkien keskimääräisten tulosten sijasta. Työelämän tutkimuksessa eräänä perinteisenä jakoperusteena on ollut sosioekonominen asema, josta on erilaisia luokitteluja, mutta tässä työssä käytetään jakoa työntekijöihin, alempiin toimihenkilöihin, ylempiin toimihenkilöihin ja yrittäjiin (ja maatalousyrittäjiin), jossa vastaajat itse määrittelevät asemansa. Työelämän muutosten myötä jakaantuvat työntekijät myös työsuhteen laadun mukaan, ns. vakinaisiin ja erityyppisiin määräaikaisiin. Näiden eri ryhmien eroja työn piirteissä ja näkemyksissä työstä tarkastellaan tässä tutkimuksessa. Suomessa on tutkittu ja kirjoitettu vilkkaasti työelämän muutoksista. Viimeaikaiset palkansaaja ja väestökyselyt osoittavat kiireen ja epävarmuuden kokemusten lisääntyneen ja työn mielekkyyden heikentyneen etenkin vuosituhannen vaihteen jälkeen (esim. Siltala 2004; Alasoini 2006; Antila 2006, Ylöstalo 2005, Lehto & Sutela 2004). Tutkimustulokset viittaavat siihen, että joissakin ryhmissä oman työn ehdot ja mielekkyys, työtä koskevien odotusten toteutuminen ja oma tulevaisuus nähdään selvästi valoisampana kuin toisissa. Tämän pohjalta on esitetty (Antila 2006), että juuri työelämän pirstoutuneisuus ja polarisoituminen olisi hedelmällistä ottaa tutkimuksen lähtökohdaksi. Toiveita ja todellisuutta hanke pyrkii tarkastelemaan työelämänäkemyksiä, työn arvoja ja mielekkyyttä ja elämisenhallintaa eri työntekijäryhmien ja erilaisista työsuhteista käsin. Aineisto ja menetelmät Tutkimusongelmiin haettiin vastauksia vuonna 2007 kesä elokuussa kerätyn, 3000:lle, vuotiaille, suomalaisille lähetetyn postikyselyn aineistosta, johon 1514 vastaajaa osallistui. Kootun aineiston yleisluontoinen analyysi tehtiin Työ murroksessa hankkeen aikana vuosina 2007 ja Kootun aineiston yleisluontoinen analyysi tehtiin Työ murroksessa hankkeen aikana vuosina 2007 ja Vastausosuus oli 51 %. Kysely lähetettiin myös ruotsinkielisille ruotsinkielisenä käännöksenä (Kasvio ym. 2008). Tulokset Ensimmäisessä artikkelissa Simo Virtanen tarkastelee työn arvoista työn tärkeyttä (työkeskeisyyttä), työorientaatiota (ulkoinen/sisäinen motivaatio, postmaterialistisuus) sekä työn velvoittavuutta (työetiikka). Työn tärkeyden havaittiin olevan yhteydessä työn koettuun mielekkyyteen. Eri tutkimusten menetelmällisetkin erot huomioiden työn tärkeydessä havaittiin laskua , minkä voi olettaa olevan yhteydessä työn mielekkyydessä aiemmin havaittuun laskuun (Työolobarometriaineistot). Eri arvomuuttujat olivat yhteydessä osin samoihin, osin eri taustamuuttujiin. Koulutus oli yhteydessä kaikkiin arvomuuttujiin ja yrittäjät poikkesivat arvoiltaan muista sosioekonomisista ryhmistä. Ikä kuitenkin selitti työkeskeisyyttä ja työorientaatiota siten, että työ oli vanhemmille työntekijöille tärkeämpää ja he olivat materialistisempia kuin nuoremmat. Sen sijaan ikä ei liittynyt työetiikkaan, 7

8 Toiveita ja todellisuutta joka taas oli selvemmin yhteydessä asuinpaikkaan. Tarkasteltaessa työn arvojen vaikutuksia havaittiin, että työn velvoittavuus (työetiikka) oli selvästi yhteydessä moniin yhteiskunnallisiin mielipiteisiin, jotka liittyivät työttömyysturvan tasoon, työvoimaviranomaisten toimintaan, perustulojärjestelmään siirtymiseen, maahanmuuttajien asemaan työmarkkinoilla. Toisessa artikkelissa Liisa Moilanen tutkii työn mielekkyyden käsitettä ja sitä selittäviä tekijöitä. Tulokset osoittivat, että työtyytyväisyys ja työn mielekkyys olivat rinnakkaisia käsitteitä. Keskeisiä vaikuttavia taustatekijöitä olivat sukupuoli, ikä, koulutusaste ja sosioekonominen asema. Naiset ja vanhemmat ikäryhmät kokivat työnsä mielekkäämpänä. Korkeampitasoinen koulutus näytti avaavan usein mahdollisuuksia sisällöllisesti mielenkiintoisempiin töihin. Sosioekonomisista ryhmistä yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt kokivat työnsä mielekkäimpänä. Sen sijaan työn mielekkyys ei eronnut erilaatuisissa työsuhteissa sanottavasti. Mahdollisuus vaikuttaa itseä ja työtä koskeviin asioihin liittyi työn koettuun mielekkyyteen. Erityisesti omaan työtahtiin vaikuttamisen mahdollisuus nousi esiin tärkeänä työn piirteenä sekä mielekkyyden että työelämässä jaksamisen selittäjänä. Organisaatioiden piirteet, kuten esimiesten hyvä johtaminen ja myönteiset muutokset työssä, selittivät myös myönteistä suhtautumista työhön ja työssä jatkamisen halukkuutta. Muutosten valenssi, seurausten kielteisyys tai myönteisyys työntekijöille, on luonnollisesti tärkeä muutoksen arvioissa. Työssä viihtymisen muutos kielteiseen suuntaan näytti olevan tärkeä mielekkyyttä vähentävä tekijä. Sukupuolten väliset erot työelämässä eivät näytä vähenevän näiden muutosten valossa. Työelämän muutokset merkitsivät naisten osalta useammin työn huononemista, mutta miehillä sen sijaan ne olivat tuoneet parannusta. Muutokset olivat merkinneet naisille vaikuttamismahdollisuuksien vähenemistä työn määrän ja työtahdin suhteen. Myös tarvittavien resurssien saannissa, työn tehostamisessa sekä sen tuottaman väsymyksen suhteen naisilla oli ollut entistä enemmän ongelmia. Siitä huolimatta naiset olivat tyytyväisempiä työhön kokonaisuudessaan, innostuneempia työstään ja saivat enemmän tyydytystä syventymisestä työhönsä kuin miehet eli työn sisällön mielekkyys oli suurempaa. Myöskään palkkaan ei oltu yhtä tyytyväisiä, naiset olivat tyytymättömämpiä palkkaansa. Työpäivän jälkeistä väsymystä tuotti tehostettu työ, eli ajan ja resurssien puute, työn ulkopuolisen ajan vähyys ja aikaansaamisen tunteen puute. Väsymystä lisäsi myös työn muutosten kielteisyys. Työn intensifiointi (esim. Burchell ym. 2002) on ollut keskeinen ongelma kansainvälisestikin työelämän muutoksessa ja se osoittautui olevan keskeinen työelämän ongelma myös tämän tutkimuksen aineiston avoimissa vastauksissa. Kuitenkaan yhteys ei ole aivan suoraviivainen; työ voi olla joskus samanaikaisesti hyvin mielekästä ja kuormittavaa. Eläkkeelle tai työelämästä pois haluavat olivat lähinnä vanhimpia työntekijöitä. Jos halutaan pidentää työuria, niin mahdollisuus vaikuttaa työtahtiin näytti vähentävän halua siirtyä eläkkeelle, samoin kuin työn mielekkyys. Kolmannessa artikkelissa Liisa Moilanen osoittaa elämisenhallinnan ja eri työsuhteiden välisen voimakkaan yhteyden myös tässä väestöä edustavassa aineistossa. Työelämän muutokset näkyvät työn intensifioitumisen ohella myös yleisenä työn epävarmuuden lisääntymisenä, jolla laajetessaan voi olla merkittäviä seurauksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin eikä vain yksilöiden terveyteen, vaan myös yhteiskunnan toimivuuteen. Satunnaiset ja epävarmat työt, kuten vuokratyö, synnyttänevät työntekijöissä jatkuvaa epävarmuuden tunnetta. Epävakailla töillä voi olla pitkäaikainen vaikutus ihmisten elämään ja hyvinvointiin, samoin kuin työttömyydellä on todettu olevan (Lucas ym. 2004, Moilanen 2007). 8

9 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki Elämisenhallinnan käsite mittaa työn mahdollistavaa tai estävää vaikutusta elämisen tavoitteisiin, kuten tulevaisuuden suunnitteluun, perheen perustamiseen, lasten hankintaan, asunnon ja terveydenhoidon järjestämiseen. Tässä on kyse sekä subjektiivisista asenteista että tosiasiallisista esteistä arjen järjestämisessä. Aiemmissa tutkimuksissa hotelli ja ravintola alalla (Moilanen 2004) on elämisenhallinnan mitta liittynyt epävakaisiin työsuhteisiin ja osoittautunut hyvin reliaabeliksi empiiriseksi käsitteeksi. Sen vuoksi on ollut tarvetta tutkia, miten epävakaissa työsuhteissa elämisenhallinta mahdollistuu tai vaikeutuu koko väestöä edustavassa aineistossa. Koska yleiset, työn tekemisen teoreettiset mallit perustuvat ajatukselle yhdestä jatkuvasta päätyöstä, on tärkeätä tehdä tutkimusta, joka käsittelee myös epävakaiden työsuhteiden kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Tulokset osoittivat, että myös väestöä edustavassa aineistossa tulokset pätevät. Työtyytyväisyys ei ollut ongelmana epävakaissa töissä, vaan keskeinen elämisen suunnitelmallisuus ja yksityiselämän tärkeiden asioiden hoitaminen voi estyä ja myöhentyä työsuhteen luonteen vuoksi. Työsuhteen laatu erotteli ihmisten elämisenhallintaa, työn jatkumisen varmuutta ja toimeentulon ennustettavuutta siten, että epävakaissa ja osa aikaisissa työsuhteissa nämä asiat koettiin ongelmallisempina kuin kokoaikaisessa, vakinaisessa työsuhteessa. Neljännessä artikkelissa käsitellään sosiaalista pääomaa eli verkostojen laajuutta, niiden ammatillista kirjoa ja luottamusta. Ihmisten välisen luottamuksen on todettu olevan taloudellisen kilpailukyvyn parhaita selittäjiä (Helkama & Seppälä 2004). Tästä onkin konkreettisena esimerkkinä globaali lama, kun eri rahoituslaitoksissa työskentelevien välisen luottamuksen suuri taloudellinen painoarvo paljastui viimeistään laman syventyessä kansainvälisten pankkien keskinäisen epäluottamuksen vuoksi. Luottamus tai paremminkin luottavaisuus työelämän toimijoihin nykyisten ongelmien ratkaisijoina on eräs yhteiskunnan tason sosiaalisen pääoman kuvaajana tässä tutkimuksessa. Ystävien ja perheenjäsenten ammattien kirjot kuvasivat luottamuksellisten ihmissuhteiden määrää ja vaihtelevuutta. Tavoitteena oli tutkita miten eri yhteiskunnallisiin toimijaryhmiin luotetaan. Eroavatko eri työntekijäryhmät luottavaisuutensa suhteen? Miten sosiaalinen pääoma ja ystävien ja perheenjäsenten ammattien kirjot eroavat eri sosioekonomisissa ryhmissä? Miten ammatilliset kirjot ovat rakentuneet ystävien ja perheenjäsenten parissa? Tulokset osoittivat, että erityisesti luottavaisuus työelämän toimijoiden kykyyn ratkaista työelämän nykyisiä ongelmia oli kohtalaisen ohutta (Putnam thin trust) keskimääräisesti. Vastaukset painottuivat yleensä vähäisempään luottamukseen kuin vahvasti luottavaan. Kuitenkin yksittäisiin työpaikkoihin ja yrityksiin luotettiin työelämän ongelmien ratkaisuissa, noin kuusi kymmenestä luotti jossain määrin tai vähemmän. Markkinavoimiin ei luotettu yhtä usein. Vähiten luottamusta työelämän ongelmien ratkaisuissa saivat osakseen EU ja globalisaation vastainen liike. Luottavaisuuden summa ja verkostojen laajuus eivät korreloineet, mikä herättää kysymyksen tässä esitetyn luottavaisuuden mitan sopivuudesta sosiaalisen pääoman mittariksi. Tärkeä havainto verkostoista oli, että lähiverkostojen ammatillinen kirjon ulottuvuudet faktoreina osoittivat, että ystävien ja perheenjäsenten ammatit eriytyivät selkeästi sosioekonomisten luokkien mukaan. Sosiaaliset representaatiot eri ammateista näyttävät olevan selvärajaisia yhteiskunnallisen aseman mukaan ja verkostojen rakenne muodostuu näiden perusteella. Analyysin valossa suomalaiset ovat varsin sosiaaliluokkasidonnaisia ystäviensä ja perheenjäsentensä suhteen. 9

10 Toiveita ja todellisuutta Viidennessä artikkelissa Riku Nikkilä osoittaa, miten työvoiman liikkuvuuden ja joustavuuden vaatimukset korostuvat nykyisillä kilpailluilla työmarkkinoilla. Sosiaaliset verkostot näyttäytyvät näissä olosuhteissa sekä yksilöiden että organisaatioiden näkökulmasta yhä tärkeämpinä keinoina työhön liittyvien resurssien ja mahdollisuuksien turvaajina. Tavoitteena oli selvittää: sosiaalista pääomaa ja verkostojen yhteyksiä; 1) koettuun varmuuteen nykyisen työn jatkuvuudesta 2) odotuksiin ylennyksen saamisesta nykyisessä työssä lähivuosina 3) odotuksiin uuden, nykyistä vastaavan osaamistason työpaikan saamisesta, mikäli nyt irtisanottaisiin/irtisanoutuisi. Yksilön työelämän sosiaalista pääomaa mitattiin ns. asematuottajatekniikalla, jossa vastaajaa pyydettiin valitsemaan 33 ammatin listalta kussakin ammatissa toimivat tutut, ystävät ja perheenjäsenet. Analyysiä varten muodostettiin kaksi sosiaalisen pääoman mittaria: 1) verkoston laajuus (eri ammateissa toimivien ystävien tai perheenjäsenten määrä) sekä 2) suhde korkean statuksen ammattiin (onko ystävä/perhesuhdetta?) joihinkin korkeimman statuksen ammateista. Työmarkkinanäkymien mittarina oli varmuus työn jatkuvuudesta ja arvio ylenemismahdollisuuksista lähivuosina sekä odotukset työnsaannista irtisanomisen jälkeen. Tuloksena oli, että nuoremmat työntekijät olivat varmempia työn jatkuvuudesta kuin vanhemmat. Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, eikä miesten ja naisten välillä ollut eroa työn epävarmuudessa. Hyvällä kotitalouden toimeentulolla oli yhteys työn jatkon varmuuteen. Ehkä hieman yllättävä tulos oli, etteivät pidemmälle koulutetut olleet sen varmempia työsuhteensa jatkumisesta tulevaisuudessa kuin lyhyemmän koulutuksen saaneet. Kuntasektorilla koettiin työsuhteen jatkuminen varmempana kuin valtiolla ja yksityisellä. Työsuhteen vakinaisuus ja toimiala paransivat regressiomallin selitysastetta merkitsevästi, eli ne selittivät työn jatkumisen varmuutta hyvin. Sosioekonominen asema tai esimiesasema ei olleet tilastollisesti merkitseviä työsuhteen varmuutta selittäviä tekijöitä, kun mallissa oli kontrolloitu taustamuuttujat. Sen sijaan esimieheltä saatu tuki oli yhteydessä suurempaan varmuuteen työn jatkuvuudesta. Myös suhde korkean statuksen ammattiin ennusti varmuutta työn jatkosta. Nämä tulokset tukevat hypoteesia suhdeverkostojen merkityksestä työelämässä menestymiseen. Kuudennessa artikkelissa tarkastellaan sosiaalista pääomaa eri kieliryhmien osalta. Suomenruotsalaiset muodostavat uniikin vähemmistöryhmän kansainvälisesti tarkastellen, koska he ovat hieman terveempiä ja elävät pitempään kuin suomenkielinen enemmistö. Hyyppä ja Mäki (2003) tarkastelivat terveyseroja suomenruotsalaisten ja suomenkielisten välillä sosiaalisen pääoman näkökulmasta. He päättelivät suomenruotsalaisten paremman terveyden aiheutuvan sosiaalisen pääoman eroista. Tutkimuksen kentällä suomenruotsalaisista on tullut eräänlainen sosiaalista pääomaa kuvaava mielenkiintoinen case. Tavoitteena on tarkastella kieliryhmien välisiä eroja työn eri piirteissä ja sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Suomenruotsalaisten työelämän arviot "soivat kyllä hivenen verran enemmän duurissa" kuin suomenkielisten, mutta mitään yhtenäistä, etuoikeutettujen ihmisten joukkoa ruotsinkieliset eivät muodostaneet. Molemmissa kieliryhmissä olivat miesten ja ylempien toimihenkilöiden palkat korkeampia, mutta kieliryhmien palkkojen välillä ei ollut eroa. Omaisuuden määrä ei eronnut, mutta osakkeiden omistus oli yleisempää ruotsinkielisten parissa. Kieliryhmät erosivat työelämän toimijoihin kohdistuvassa luottamuksessa, mutta ei luottamuksen määrässä. Tuloksena oli, etteivät kieliryhmät eivät juuri eronneet työn piirteiden osalta toisistaan. Mutta luottamuksen ohella toinen sosiaalista pääomaa kuvaava ammattien 10

11 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki kirjo, eli ystävien ja perheenjäsenten erilaisten ammattien summa, oli suomenruotsalaisilla laajempi kuin suomenkielisillä. Tärkeää on huomata, että samoin kuin Sipilän ja Martikaisen (2009) havaitsema suurempi kuolleisuus ajoittui nuorempaan keski ikään (30 45 v.) niin tässäkin tutkimuksessa ruotsinkielisten ammatillisen kirjon suurempi laajuus paikallistui lähinnä nuoriin aikuisiin. Tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua vain hypoteeseja synnyttävänä, koska ruotsinkielisten ryhmä oli kovin pieni. Jatkotutkimuksia tarvittaisiin toteamaan, onko kieliryhmien välinen ero nuorten aikuisten parissa ammatillisen koulutuksen ja ystävien määrässä jokin selittävä tekijä muissa tutkimuksissa (Hyyppä ja Mäki 2003) havaitun samaan ikäryhmään ajoittuvan suomenkielisten suuremman sairastavuuden ja kuolleisuuden kanssa. Onko kyse vähemmästä sosiaalisesta tuesta, kontrollista vai pääomasta suomenkielisten nuorten aikuisten kohdalla? Seitsemännessä artikkelissa Antti Kasvio pohtii suomalaisen yhteiskunnan muutostarpeita. Hänen mukaansa Suomessa keskustellaan nykyisin paljon työelämästä ja sen ongelmista. Päättäjien taholta kansalaisiin kohdistetaan myös monenlaisia heidän työkäyttäytymistään koskevia normatiivisia odotuksia: heidän tulisi muun muassa hakeutua mahdollisimman varhain työelämään, osallistua aktiivisesti tuottavuuden kasvattamispyrkimyksiin sekä jatkaa työuraansa mahdollisimman pitkään. Kansalaiset eivät kuitenkaan välttämättä näe työelämän ajankohtaisia ongelmia ja sen muuttumiseen vaikuttavia tekijöitä aivan samalla tavalla kuin päättäjät. Toivottujen käyttäytymismuutosten aikaansaamiseksi jatkossa tulisikin yrittää vaikuttaa ensisijaisesti niihin konkreettisiin olosuhteisiin, joissa kansalaiset suorittavat erilaisia työelämään kohdistuvia valintoja. Kirjallisuus Alasoini T: Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa vuosina Tykes raportteja 45. Työministeriö, Helsinki Antila J: Työn mielekkyydestä ja mielettömyydestä. Työpoliittinen tutkimus 305. Työministeriö, Helsinki Kasvio, A. Nikkilä S. Virtanen S. Moilanen L. (2008) Suomalaiset ja työelämä Työ murroksessa kyselyn aineistoraportti. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 31. Työterveyslaitos, Yliopistopaino Helsinki. Lucas R, Clark A, Georgellis YD (2004) (eds) : Unemployment alters the set point for life satisfaction. Psychological Science 15, 1, Moilanen L. Työttömien terveys. Työ ja terveys Suomessa (toim.) Kauppinen ym. Työterveyslaitos Helsinki. Noponen S. Suomi valitsi tuloerojen kasvun. Taloussanomat Kiitokset Kiitos prof. Anne Alvesalo Kuuselle ja erikoistutkija Simo Virtaselle työn tarkastuksesta ja parannusehdotuksista. Toimittaja 11

12 Toiveita ja todellisuutta 1. TYÖN ARVOT, ARVOMUUTOS, TYÖN MIELEKKYYS SEKÄ YHTEISKUNNALLISET MIELIPITEET Simo Virtanen Johdanto Tämä artikkeli käsittelee työhön liittyvien arvojen luonnetta, niiden taustatekijöitä sekä niiden vaikutuksia. Suomalaisten aineistojen perusteella tarkastellaan ensinnäkin työn tärkeyttä elämänalueena, sen yhteyttä työn mielekkyyteen sekä näiden molempien muutoksia. Toiseksi artikkelissa tarkastellaan työn tärkeyden, työn motivaattoreiden ja työn velvoittavuuden taustatekijöitä. Lopuksi tarkastellaan työn arvojen vaikutusta eri yhteiskunnallisiin mielipiteisiin: esim. perustulo, maahanmuutto. Asenteet, arvot ja käyttäytyminen Asenteella tarkoitetaan kokonaisvaltaista, vaihtelevassa määrin myönteistä tai kielteistä suhtautumista johonkin kohteeseen (asenneobjekti; Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1999). Kyse on siis arvioivasta suhtautumisesta, jonka taustalla ovat sinänsä neutraalit käsitykset ("belief") kohteesta ja näihin käsityksiin liittyvät arviot ("affective tag"). Kohteen ominaisuudet vaikuttavat siten asenteeseen siinä määrin kuin ominaisuus voidaan arvioida hyväksi tai huonoksi. Asenneobjekti voi luonnollisesti olla melkein mitä tahansa: esimerkiksi henkilö, esine, organisaatio, asia. Se, että usein puhutaan "ennakkoasenteesta", on oikeastaan määritelmällisesti totta, sillä asenne tarkoittaa tiettyä valmiutta suhtautua myönteisesti tai kielteisesti asenneobjekti kohdattaessa. Asenteiden näkökulmasta arvot voidaan tulkita asenteiksi abstrakteja päämääriä tai hyödyllisiä keinoja kohtaan (Eagly & Chaiken 1993). Käytännössä arvoilla yleensä tarkoitetaan niitä tämänkaltaisia asenneobjekteja, joihin suhtaudutaan myönteisesti On kuitenkin muistettava, että samoihin objekteihin voi myös suhtautua kielteisesti ja niinpä eri arvojärjestelmiä erottaakin niiden vaihteleva suhtautuminen päämääriin ja keinoihin. Esimerkiksi poliittiset ideologiat ovat arvojärjestelmiä, joita osin erottelee niiden vaihteleva suhtautuminen sellaisiin päämääriin kuin vapaus ja tasa arvo: joissakin ideologioissa vapaus asetetaan tasa arvon edelle, joissakin tasa arvo vapauden edelle ja joissakin nämä kaksi jäävät jonkin muun päämäärän varjoon. Asenteiden ja arvojen vaikutus käyttäytymiseen on ollut huomattavan mielenkiinnon kohteena, sillä yhteydet mitatun asenteen ja käyttäytymisen välillä ovat usein olleet melko heikkoja. Tämä on johtanut toiminnan teorioihin, joista eräs on "harkitun toiminnan teoria" ("theory of reasoned action"; Fishbein & Ajzen 1975). Teorian pääajatus on, että toimintaan vaikuttavat asenteen lisäksi muutkin asiat. Vaikka "asenne toimintaa kohtaan" olisikin sinänsä myönteinen, toiminta saattaa silti kaatua muiden, itselle tärkeiden henkilöiden oletettuun vastustukseen ("subjektiivinen normi"). Mielipiteitä voidaan pitää ilmaistuina tai käytäntöön sovellettuina asenteina. Kannanotot esimerkiksi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, vaikkapa työttömyysturvan tasoon, saattavat osaltaan perustua useisiin asenteisiin tai arvoihin. On epäselvää, missä määrin tällaiset kysymykset ovat niin vakiintuneita, 12

13 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki että ne voivat itsessään muodostua asenneobjektiksi. Tyypillisimmin ne ehkä kuitenkin ovat siinä määrin muuntuvia tai epämääräisiä, että reagointi niihin tapahtuu tunnistamalla asiayhteyteen liittyviä valmiita asenteita ja johtamalla reaktio näistä. Asenteiden ja arvojen taustaa voidaan etsiä yksilön vuorovaikutuksesta sosiaalisen ympäristön kanssa. Yhtäältä on selvää, että erilaiset sosialisaatioprosessit vaikuttavat asenteenmuodostukseen, sillä eri yhteisöjen normien oppiminen on tärkeä osa ihmiselämää. Syvimmät ja pitkäaikaisimmat arvot omaksuttaneen jo lapsena, mutta myös kouluilla, työpaikoilla ja muilla yhteisöillä on oma vaikutuksensa. Toisaalta asenteisiin vaikuttavat myös eittämättä omat henkilökohtaiset kokemukset eri asenneobjektien kanssa, ilman minkään yhteisön normipainetta tai jopa ristiriidassa yhteisön kanssa. Arvojen muodostumisen suhteen on esitetty myös mielenkiintoinen, statuskilpailuun perustuva tulkinta. Sen tausta on Max Weberin "statusryhmän" käsitteessä, joka viittaa elämäntyyliltään tunnistettavaan ryhmään (Gerth & Mills 1946). Eri ryhmät saavat vaihtelevassa määrin arvostusta osakseen, mikä muodostaa statushierarkian. Hierarkiassa saattaa kuitenkin tapahtua muutoksia. Statukseensa tyytymättömät ryhmät pyrkivät nostamaan tai säilyttämään arvostuksensa korostamalla jotain piirrettä elämäntyylissään, joissakin tapauksissa myös politiikan areenalla. Korostetusta elämäntyylin piirteestä (esim. arvosta) tulee siten "symboli", jonka puolesta ryhmä toimii. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta "symbolisesta politiikasta" tai "statuspolitiikasta" on tarkasteltu amerikkalaisia raittiusliikkeitä (Gusfield 1963), mutta myös rotuun liittyvissä poliittisissa kysymyksissä on Yhdysvalloissa esitetty olevan "symbolisen politiikan" piirteitä (Sears, Hensler & Speer 1979; Kinder & Sears 1981). Teoria on kiistanalainen, osin siksi, että siinä asetetaan symbolina toimivan arvon aitous kyseenalaiseksi. Tutkituissa raittiusliikkeissä ei siis esimerkiksi olisikaan ollut kyse raittiudesta sinänsä vaan johonkin muuhun piirteeseen perustuvan ryhmän yhteiskunnallisesta asemasta. Työhön liittyvät arvot Arvot on liitetty toivottuun tilaan, kohteeseen, päämäärään tai käyttäytymiseen. Ne ylittävät kapea alaiset tilanteet ja soveltuvat normatiivisiksi mittapuiksi ja valintaperusteiksi vaihtoehtoisille toimintamalleille (Schwartz 1992). Kulttuuriin perustuvien arvojen oletetaan vaikuttavan voimakkaasti niihin erityisiin arvostuksiin, joita ihmisillä on ja jotka suuntaavat toimintaa. Arvojen muutos edellyttää muutosta ihmisten toimintaan vaikuttavissa olosuhteissa. Arvoja koskevat teoriat ovatkin olettaneet arvojen pysyvän suhteellisen vakioisina (Hofstede 1980), ja erityisesti perustavien arvojen muuttuminen on nähty yleensä hitaana kehitysprosessina.(weber 1930; Inglehart 1977; Schwartz 1992). Ihmisen arvojen muuttuminen on nähty myös tapahtuvan elämänkaaren aikaisena, sillä iän myötä luodaan erilainen näkökulma elämän sisältöihin ja arvoihin. Muutoksia arvoissa voi tapahtua periodivaikutuksina, kun jokin vaikuttava yhteiskunnallinen tilanne, kuten sota, lama tai voimakas taloudellinen nousukausi voi muuttaa ihmisten suhtautumista työhön ja vapaa aikaan. Työmotivaation tutkimustraditio on pitkä ja laaja joten hyvin lukuisat työhön liittyvät tekijät on liitetty työn mielekkyyteen ja työmotivaatioon. Työn arvoja on viime aikoina tutkittu vähemmän. Tutkimus on keskittynyt enemmän työn ja perheen yhteensovittamisen tai työn ja vapaa ajan koettuihin ristiriitoihin. Perinteinen, historiallinen Weberin työn velvoittavuus ajattelu on ehkä koettu tämän hetken keskusteluissa vanhentuneeksi käsitteistöksi. Eri maiden vertaileva työn arvojen tutkimus ja ajassa tapahtuvien muutosten tutkimus ovat kuitenkin 13

14 Toiveita ja todellisuutta kiinnostaneet esim. Ronald Inglehartia. Hän on perustanut arvojen tutkimuksensa mm. Maslowin tarvehierarkiaan (Maslow 1943), jossa esitetään ihmisten perustarpeiden ensisijaisuus verrattuna itseilmaisullisiin tarpeisiin. Myös Israelissa on työn arvojen tutkimusta tehty viime vuosina, ja Schwartzin arvoteoria on ollut sosiaalipsykologian alalla kiinnostuksen kohteena. Työn arvoissa on osa pysyvämpiä ja hitaammin muuttuvia arvoja ja osa muuttuvampia osa alueita. Harpazin ja Fun (2002) seurantatutkimuksessa työn tärkeyden taso oli Israelissa pysynyt 12 vuotta samalla tasolla, mutta työn merkitys ja siihen liittyvät tekijät olivat muuttuneet. Työn keskeisyys oli hyvin vakaa ja velvoittavuus kohtalaisen vakaa, kun taas taloudelliset, henkilöiden väliset ja ilmaisulliset orientaatiot olivat vähemmän pysyviä. Harpaz ja Fu olettivat, että 1980 luvulla työn tärkeys liittyi työetiikkaan, mutta voimakkaat muutokset yhteiskunnassa liittivät koetun työn tärkeyden työsuhteen turvallisuuteen 1990 luvun lopulla. Ihmistyön korvautumisesta automaatiolla ja ihmisen työstä vapautumisesta on keskusteltu vuosikymmeniä. Tuotantotapojen muutoksen, työtahdin kiristymisen, työsuhteiden katkonaisuuden ym. työelämän epävarmuustekijöiden on otaksuttu heikentävän työnteon yleistä arvostusta sekä työn asemaa yksilön identiteetin perustana (esim. Rifkin 1997). Työnteko on kuitenkin edelleen välttämätön toimeentulon lähde suurimmalle osalle suomalaisista ja arvotutkimusten tulokset osoittavat työnteon arvostuksen olevan edelleen korkealla (World Values Survey 2000). Yleinen suhtautuminen työntekoon ja työn eri osa alueiden arvostus kuitenkin vaihtelee ammattiryhmittäin ja sosiodemografisten tekijöiden mukaisesti. Inglehartin mukaan länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa itsensä toteuttamiseen liittyvät arvot (työn mielekkyys, työtoverit) on asetettu materiaalisten (palkka, työsuhteen varmuus) arvojen edelle. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että Suomessa työssä itsensä toteuttamiseen liittyvien arvojen kannatus on hyvin voimakasta (World Values Survey 2000). Toimeentulon välttämättömyys, palkan korostaminen ja itsensä toteuttaminen eivät kuitenkaan ole vaihtoehtoja, vaan usein hyvän toimeentulon saa sisällöllisesti mielenkiintoisesta työstä tai osittain tyydyttävästi molempia arvoja sisältävästä työstä. Tutkimuskysymykset Osaprojektissa tutkittiin työn arvoja kokonaisvaltaisesti: niiden tasoa ja tason muutoksia, niiden vaikutuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Vastauksia haettiin seuraaviin kysymyksiin: Selittävätkö ammatti ja sosiodemografiset tekijät vaihtelua työn arvostuksessa? Onko suomalaisten työtä kohtaan tuntemassa arvostuksessa tapahtunut muutoksia? Miten työhön liittyvät arvot heijastuvat työhön liittyviin odotuksiin, työn mielekkyyden kokemuksiin sekä käsityksiin yhteiskunnan toiminnasta ja politiikasta? Aineisto ja menetelmät Tutkimusongelmiin haettiin vastauksia vuonna 2007 kesä elokuussa kerätyn, 3000:lle, vuotiaille, suomalaisille lähetetyn postikyselyn aineistosta, johon noin 1500 vastaajaa osallistui. Kootun aineiston yleisluontoinen analyysi tehtiin Työ murroksessa hankkeen aikana vuosina 2007 ja

15 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki Arvomuuttujat Tässä osaprojektissa työhön liittyviä arvoja tutkittiin kolmella tavalla: työn tärkeydellä elämänalueena (työkeskeisyys), työn sisäisellä ja ulkoisella orientaatiolla (työn motivaattorit) sekä työn velvoittavuudella (työetiikka). Työn tärkeyttä mitattiin osiolla, jossa oli valittava eri elämänalueiden tärkeys (taulukko 1). Työn tärkeyttä, samoin kuin perheen, vapaa ajan ja ystävien tärkeyttä kysyttiin samassa yhteydessä. Enemmistö vastaajista piti työtä melko tärkeänä Taulukko 1. Työn tärkeys elämänalueena/työkeskeisyys 2007 Työ murroksessa aineistossa. Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tai ei lainkaan tärkeä 38,5 % 53,4 % 8,1 % Kysymys: 'Seuraavassa esitetään joukko elämänalueita. Merkitkää, miten tärkeäksi koette ne elämässänne. Työ, perhe, ystävät ja tuttavat, vapaa aika, politiikka. (Ei lainkaan tärkeä, ei kovin tärkeä, melko tärkeä, erittäin tärkeä.) ' Taulukko 2. Työn motivaattorit/työorientaatio 2007 Työ murroksessa aineistossa. Ulkoinen/materialistinen (hyvä palkka ja varma työpaikka) Sekamuoto (muut yhdistelmät) Sisäinen/postmaterialistinen (mielenkiintoinen työ ja mukavat työkaverit) 12,3 % 66,6 % 21,1 % Kysymys: 'Valitkaa seuraavista kaksi Teille tärkeintä asiaa työssä: Mielenkiintoinen työ, hyvä palkka, varma työpaikka, mukavat työkaverit.' Taulukko 3. Työn velvoittavuus/työetiikka mittarin ja sen osioiden tunnusluvut 2007 Työ murroksessa aineistossa. Keskiarvo Keskihajonta Reliabiliteetti Työn velvoittavuus 0,65 0,19 0,60 Täytyy olla työpaikka, jotta voi kehittää kykyjään 0,65 0,28 täysipainoisesti On alentavaa vastaanottaa rahaa tekemättä työtä sen 0,58 0,32 eteen Työ on velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan 0,63 0,29 Ihmisten ei pitäisi olla pakko tehdä työtä, jos he eivät 0,75 0,29 halua* Ihmiset, jotka eivät käy työssä, laiskistuvat 0,67 0,31 Vastausskaala: täysin eri mieltä täysin samaa mieltä. Muuttujien vaihteluväli: 0 1. * Osion suunta on käännetty analyysia varten. Työn sisäistä ja ulkoista orientaatiota mitattiin kysymyksellä, jossa sovellettiin Inglehartin yleistä tyypittelyä "materialismista" ja "postmaterialismista" (Inglehart 1977) työtä koskeviin arvoihin siten, että tyypit perustuivat piirteisiin, jotka oli muodostettu neljästä suosituimmasta työhön liittyvästä päämäärästä (World Values Survey 2000). Kaksi neljästä, hyvä palkka ja varma työpaikka, olivat ulkoisia motivaattoreita ja kaksi muuta, mielenkiintoinen työ ja mukavat työkaverit, olivat työn sisäisiä motivaattoreita (taulukko 2). Selvä enemmistö ei kuulunut kumpaankaan "puhtaaseen" arvotyyppiin, ja postmaterialisteja oli materialisteja enemmän Työn velvoittavuus oli 5 osioinen Likert tyyppinen mittari, jonka osioita on käytetty World Values Survey aineistoissa (taulukko 3). Reliabiliteetin suhteen mittari ei toiminut aivan toivotulla tavalla (Cronbachin 0,60). Alimman korrelaation omaava osio oli se, jonka väittämä oli suunnaltaan päinvastainen neljän muun kanssa. Sen 15

16 Toiveita ja todellisuutta poistaminenkaan ei kuitenkaan olisi parantanut reliabiliteettia. Koska Likert asteikoissa tulisi vastausmalliharhan vähentämiseksi olla erisuuntaisia osioita, tämäkin osio on jätetty asteikkoon. Yhteiskunnalliset mielipiteet Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuutta mielipidettä, joista viisi oli esitetty Likert tyyppisinä väittäminä ja kuudennessa kysyttiin suoremmin kantaa perustulojärjestelmään (taulukko 4). Perustuloa lukuun ottamatta mielipidekysymyksiin ei liittynyt suoria poliittisia toimenpiteitä, mutta kaikkiin sisältyi julkisen vallan toiminnan komponentti. Vaikka reaktiota näihin mielipidekysymyksiin ei voida pitää suoraan käyttäytymisenä, niitä voidaan jossain mielessä pitää aiemmin esitellyn "harkitun toiminnan teorian" mukaisina "asenteina toimintaa kohtaan". Ne toisin sanoen voivat osaltaan vaikuttaa esimerkiksi äänestyskäyttäytymiseen siinä tapauksessa, että kyseiset kysymykset ovat esillä vaalikysymyksinä. Suosituimpia ajatuksia olivat ympäristönsuojelun asettaminen työpaikkojen edelle ja työttömien ohjaaminen aktiivisemmin työnhakuun. Vähiten kannatusta saivat ajatus siitä, että suomalaiset jäävät liian varhain eläkkeelle sekä perustulojärjestelmään siirtyminen. Taulukko 4. Eräiden mielipidemittarien tunnusluvut 2007 Työ murroksessa aineistossa. Keskiarvo Keskihajonta Työttömyysturva on nykyisellään aivan riittämätön* 0,57 0,29 Viranomaisten tulisi ohjata työttömiä aktiivisemmin työnhakuun* 0,73 0,25 Työpaikkoja täytettäessä suomalaiset työnhakijat tulisi asettaa etusijalle maahanmuuttajiin nähden* 0,59 0,33 Suomalaiset jäävät nykyisin liian varhain eläkkeelle* 0,41 0,27 Ympäristöä on suojeltava, vaikka se uhkaisi joitakin työpaikkoja* 0,74 0,24 Mitä mieltä olette ajatuksesta, että Suomessa siirryttäisiin 0,44 0,30 perustulojärjestelmään (ns. kansalaispalkka), jolloin kaikilla taataan tietty summa (esim. 500 ) elämiseen?** Muuttujien vaihteluväli: 0 1. * Vastausskaala: täysin eri mieltä täysin samaa mieltä. ** Vastausskaala: erittäin huono ajatus erittäin hyvä ajatus Tulokset Aluksi tarkasteltiin työkeskeisyyttä ja samassa yhteydessä työn mielekkyyttä vain palkansaajien keskuudessa. Näistä tuloksista on kirjoitettu artikkeli, joka on ilmestynyt Työelämän tutkimus lehdessä (Moilanen & Virtanen 2010). Tuloksista pidettiin myös esitys pohjoismaisessa työympäristökokouksessa (NAM) Helsingissä syyskuussa Osin näissä analyyseissa käytettiin vuoden 2007 Työ murroksessa aineiston lisäksi Tilastokeskuksen Työolotutkimuksia vuosilta 1997, 2003 ja 2008 sekä kansainväliseen World Values Survey yhteistyöhön kerättyjä Suomen aineistoja vuosilta 2000 ja Seuraavassa kappaleessa on lyhyt yhteenveto näiden analyysien tuloksista. Ottaen huomioon, että aineistojen välillä oli menetelmällisiä eroja, havaittiin työkeskeisyyden laskeneen periodilla (kuva 1). Kun samaan aikaan oli myös raportoitu työn mielekkyyden lasku (Alasoini 2006; Antila 2006; Ylöstalo 2007), pidettiin tärkeänä tutkia työkeskeisyyden ja työn mielekkyyden välistä suhdetta. Vuoden 2007 Työ murroksessa aineistossa havaittiin selvä yhteys: mitä korkeampi oli työn mielekkyys, sitä tärkeämpi työ oli elämänalueena. Muita työn 16

17 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki tärkeyttä lisääviä tekijöitä olivat käsitykset työnteon velvoittavuudesta ja työnantajan huolenpidosta. Työn mielekkyyden keskeisen aseman vuoksi myös sen osatekijät nousivat mielenkiinnon kohteeksi. Tulokset näyttivät, että työolosuhteista vaikutusmahdollisuudet ja esimiehen tuki lisäsivät työn mielekkyyttä kun taas kiire ja työsuhteen epävarmuus vähensivät sitä. (Moilanen & Virtanen 2010) Kuvio 1. Työn erittäin tärkeäksi elämänalueeksi ilmoittaneiden prosenttiosuus ja sen luottamusväli kuudessa aineistossa, vain palkansaajat (Tilastokeskuksen Työolotutkimukset 1997, 2003, 2008 [sininen]; World Values Survey 2000, 2005 [punainen]; Työ murroksessa kysely 2007 [keltainen]) Toiseksi kaikkia kolmea arvomuuttujaa tarkasteltiin koko Työ murroksessa aineistossa, mukaan lukien yrittäjät ja työn ulkopuolella olevat. Työn keskeisyyden osalta havaittiin, että työkeskeisyys oli korkeimmillaan yrittäjillä ja seuraavaksi korkein työntekijäasemassa olevilla palkansaajilla (taulukko 5). Näitä seurasivat palkansaajatoimihenkilöt ja opiskelijat sekä lopuksi muut työelämän ulkopuolella olevat. Työn tärkeys oli pääosin käänteisessä suhteessa koulutustasoon: mitä alhaisempi koulutus, sitä tärkeämmäksi työ koettiin. Työn tärkeys toisaalta pääsääntöisesti kasvoi iän lisääntyessä. 17

18 Toiveita ja todellisuutta Taulukko 5. Taustamuuttujien vaikutus työn tärkeyteen ja työn motivaattoreihin (postmaterialistisuus) 2007 Työ murroksessa aineistossa (järjestysasteikollinen logistinen regressio). Työn Motivaattorit tärkeys Muuttuja Luokka Estimaatti Keskivirhe Estimaatti Keskivirhe Toimeentulo 0,169 0,250 0,769** 0,266 Sukupuoli Nainen 0 0 Mies 0,079 0,116 0,541 0,125 Ikä ,055 0,244 0,032 0, ,379 0,245 0,358 0, ,697** 0,243 0,371 0, ,831** 0,250 0,517* 0,264 Sosioekonominen Työntekijä 0 0 asema Alempi 0,187 0,179 0,186 0,191 toimihenkilö Ylempi 0,260 0,191 0,237 0,203 toimihenkilö Yrittäjä 0,588* 0,260 0,535* 0,270 Eläkkeellä 0,757** 0,245 0,381 0,261 Opiskelija 0,352 0,306 0,550 0,318 Työtön 0,473 0,258 0,511 0,275 Muu 0,534* 0,239 0,112 0,252 Koulutus Perusaste 0 0 Keskiaste 0,420* 0,186 0,222 0,197 Korkea aste 0,495** 0,192 0,592** 0,205 Äidinkieli Ruotsi 0 0 Suomi 0,076 0,270 0,106 0,282 Asuinpaikka Kaupungin 0 0 keskusta Kaupungin 0,060 0,156 0,304 0,164 lähiö Maaseudun 0,082 0,188 0,293 0,199 taajama Maaseudun 0,028 0,189 0,101 0,198 haja asutus Estimaatit ovat ristitulosuhteiden (odds ratio) logaritmeja (vertailuluokka lihavoitu). * Merkitsevä 0,05 tasolla (kaksisuuntainen testi). ** Merkitsevä 0,01 tasolla (kaksisuuntainen testi). Työn motivaattoreihin havaittiin myös taustamuuttujilla olevan vaikutusta (taulukko 5). Ulkoinen sisäinen ulottuvuudella mitattuna naisia motivoivat työn sisäiset piirteet enemmän kuin miehiä eli naiset olivat Inglehartin terminologialla miehiä postmaterialistisempia. Vastaavasti hyvään toimeentuloon, korkeampaan koulutukseen, yrittäjyyteen sekä alhaisempaan ikään liittyivät useammin työn sisäiset motivaattorit. Postmaterialistisuus eli sisäisten motivaattoreiden korostus väheni iän lisääntyessä. 18

19 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 53 Työterveyslaitos Helsinki Taulukko 6. Taustamuuttujien vaikutus työn velvoittavuus mittariin 2007 Työ murroksessa aineistossa (jatkuvan muuttujan lineaarinen regressio). Muuttuja Luokka Estimaatti Keskivirhe Toimeentulo 0,069** 0,023 Sukupuoli Nainen 0 Mies 0,005 0,011 Ikä ,020 0, ,011 0, ,001 0, ,038 0,023 Sosioekonominen Työntekijä 0 asema Alempi toimihenkilö 0,001 0,017 Ylempi toimihenkilö 0,008 0,018 Yrittäjä 0,069* 0,023 Eläkkeellä 0,027 0,022 Opiskelija 0,007 0,028 Työtön 0,055* 0,024 Muu 0,028 0,022 Koulutus Perusaste 0 Keskiaste 0,021 0,017 Korkea aste 0,035* 0,018 Äidinkieli Ruotsi 0 Suomi 0,034 0,025 Asuinpaikka Kaupungin keskusta 0 Kaupungin lähiö 0,044** 0,014 Maaseudun taajama 0,054** 0,017 Maaseudun haja asutus 0,052** 0,017 Estimaatit ovat vakioimattomia regressiokertoimia (vertailuluokka lihavoitu). * Merkitsevä 0,05 tasolla (kaksisuuntainen testi). ** Merkitsevä 0,01 tasolla (kaksisuuntainen testi). Työn korkea velvoittavuus oli selvimmin yhteydessä hyvään toimeentuloon ja yrittäjyyteen (taulukko 6). Asuinpaikka oli yhteydessä velvoittavuuteen siten, että velvoittavuus oli korkeinta kaupunkien keskustojen ulkopuolella, erityisesti maaseudulla. Työttömät kokivat työn vähiten velvoittavana. Arvomuuttujien vaikutus yhteiskunnallisiin mielipiteisiin vaihteli huomattavasti (taulukko 7). Työn arvoilla ei näyttänyt olevan yhteyttä käsitykseen ympäristönsuojelun ja työpaikkojen säilyttämisen suhteellisesta tärkeydestä. Työkeskeisyys ei ylipäätään ollut yhteydessä tutkittuihin mielipiteisiin. Työn motivaattorit olivat selvemmin yhteydessä kahteen mielipidemuuttujaan: ulkoista motivaatiota painottavat (materialistit) olivat useammin sitä mieltä, että työttömyysturva on riittämätön ja että suomalaisille työnhakijoille tulisi antaa etusija maahanmuuttajiin nähden. Yhteiskunnallisiin mielipiteisiin selvimmin yhteydessä ollut arvomuuttuja oli työn velvoittavuus. Korkea velvoittavuus voimisti käsityksiä, että työttömiä tulisi ohjata aktiivisemmin työnhakuun, että suomalaisia työhakijoita tulisi suosia ja että suomalaiset jäävät liian varhain eläkkeelle. Korkea velvoittavuus toisaalta vähensi perustulojärjestelmän kannatusta ja käsitystä työttömyysturvan riittämättömyydestä. 19

20 Toiveita ja todellisuutta Taulukko 7. Työn arvojen yhteys eräisiin yhteiskunnallisiin mielipiteisiin. Arvomittari Työn tärkeys Työn motivaattorit Väittämä/Kysymys Ei/kovin Melko Erittäin Ulk. Seka Sis. Työttömyysturva on 0 0,004 0, ,081 0,097 nykyisellään aivan ** ** riittämätön Viranomaisten tulisi ohjata työttömiä aktiivisemmin työnhakuun Työpaikkoja täytettäessä suomalaiset työnhakijat tulisi asettaa etusijalle maahanmuuttajiin nähden Suomalaiset jäävät nykyisin liian varhain eläkkeelle Ympäristöä on suojeltava, vaikka se uhkaisi joitakin työpaikkoja Mitä mieltä, että Suomessa siirryttäisiin perustulojärjestelmään? Velvoittavuus 0,242 ** 0 0,015 0, ,016 0,030 0,401 ** 0 0,011 0, ,103 ** 0,152 ** 0,217 ** 0 0,047 0, ,015 0,007 0,108 ** 0 0,013 0, ,039 0,077 ** 0, ,008 0, ,039 0,023 0,337 ** Luvut ovat vakioimattomia regressiokertoimia (vertailuluokka lihavoitu). Kutakin väittämää/kysymystä kohden on estimoitu yksi regressiomalli. Työn arvojen lisäksi selittäjinä malleissa ovat sukupuoli, ikäluokka, koulutusaste, sosioekonominen asema, äidinkieli, asuinpaikka. * Merkitsevä 0,05 tasolla (kaksisuuntainen testi). ** Merkitsevä 0,01 tasolla (kaksisuuntainen testi). Johtopäätökset Työn tärkeys elämänalueena on poikkileikkausaineistossa selvästi yhteydessä työn koettuun mielekkyyteen. Vaikka suora toistomittauksiin perustuva näyttö puuttuukin, on kohtuullista olettaa, että Suomessa havaittu työn mielekkyyden lasku on myös saanut aikaan muutoksia siinä, miten tärkeänä työ koetaan. Työn tärkeyden osalta ei siis ole kyse pelkästään talouden suhdanteista eli työn tarjonnan ja kysynnän välisestä suhteesta. Niin sanottu puutehypoteesihan olettaisi, että työtä arvostetaan enemmän silloin kun sen saaminen on vaikeaa. Vastaavasti taloudellisen nousukauden aikana työn arvostus vähenisi. Työn tärkeyden lasku 1990 luvun lamaa seuranneena nousukautena olisi sinänsä puutehypoteesin mukaista, mutta laskun pitäisi tällöin perustua myös työn epävarmuuden vähenemiseen. Työn mielekkyyden viimeaikaista laskua tutkittaessa sen on kuitenkin todettu liittyvän epävarmuuden lisääntymiseen. Tässä esitetyt tulokset ovat samansuuntaiset: epävarmuus laskee työn mielekkyyttä ja mielekkyyden mukana laskee myös työn koettu tärkeys. Vastaavasti esitettyjen tulosten perusteella ei voida olettaa, että puutehypoteesin mukaisesti meneillään oleva talouslama automaattisesti palauttaisi työn 20

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Mielenterveys ja työ Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Maailma muuttuu, työ muuttuu Nykypäivän työelämässä pitää koko ajan aloittaa alusta, näyttää jatkuvasti osaavansa ja olevansa hyvä. Työssä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia AIKUISKOULUTUS KANTAA JHL:n koulutuspoliittinen seminaari Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin verkkokyselynä 26.11. 7.12.2018 Vastaajiksi kutsuttiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Liite artikkeliin Intohimo tasa-arvoon

Liite artikkeliin Intohimo tasa-arvoon Liite artikkeliin Intohimo tasa-arvoon Menetelmäkuvaus Artikkelissa käytetty regressiomalli on ns. binäärinen logistinen monitasoregressiomalli. Monitasoanalyysien ideana on se, että yksilöiden vastauksiin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT,

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, LIITTYKÄÄ YHTEEN! Sosiaalinen pääoma maailmanvalloittajana Esitys Tilastokeskuksen asiakaspäivänä 10.10.2006 Tilastojohtaja Jussi Simpura Tähtiä kuin Otavassa poikia on Jukolassa,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Jukka Hirvonen (Aalto-yliopisto / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Elokuu

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyky. Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL

Työ- ja toimintakyky. Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Työ- ja toimintakyky Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Mitä toimintakyky tarkoittaa? kykyä selviytyä itseään tyydyttävällä tavalla jokapäiväisen elämänsä toiminnoista omassa elinympäristössään toimintakyky

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN KASVUMAHDOLLISUUKSIIN Mikko Martikainen Selvitys Palvelutyönantajien jäsenyritysten näkemyksistä työntekijän tuloverotuksen, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA NUORISOBAROMETRI : VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta, mutta kiinnostus vaihtelee koulutustason mukaan. Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Socca. Pääkaupunkiseudunsosiaalialan osaamiskeskus. Vaikuttavuuden mittaaminen sosiaalihuollossa. Petteri Paasio FL, tutkija

Socca. Pääkaupunkiseudunsosiaalialan osaamiskeskus. Vaikuttavuuden mittaaminen sosiaalihuollossa. Petteri Paasio FL, tutkija Socca Pääkaupunkiseudunsosiaalialan osaamiskeskus Vaikuttavuuden mittaaminen sosiaalihuollossa Petteri Paasio FL, tutkija 1 Mitä mittaaminen on? RIITTÄVÄN TARKAT HAVAINNOT KÄSITTEET, JOILLA ON RIITTÄVÄN

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työnteon monet muodot, kommentti Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Sisällys Työ elämän kokonaisuudessa Työsuhteiden ajalliset muutokset Työn laatu osa- ja määräaikaistyössä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen data

Sosiaalisten verkostojen data Sosiaalisten verkostojen data Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 2. luento - 17.10.2008 Antti Kortemaa, TTY/Hlab Wasserman, S. & Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. 1 Mitä

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja terveyserot. Kristiina Manderbacka SLY-seminaari 14.4.2015

Terveyspalvelut ja terveyserot. Kristiina Manderbacka SLY-seminaari 14.4.2015 Terveyspalvelut ja terveyserot Kristiina Manderbacka SLY-seminaari 14.4.2015 Yksinkertaistettu teoreettinen kehikko terveyserojen synnystä Sosioekonominen ja poliittinen ympäristö Hallintojärjestelmä Politiikat

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot. Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot. Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL Sosiodemografiset tekijät ja elinolot Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL Maahanmuuttotausta Suomeen on muutettu nuorena: keskimääräinen muuttoikä oli 24 25 vuotta. alaistaustaiset muuttivat hieman muita

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 0..-.. päivien

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 V ls. Uusintamahdollisuus on rästitentissä.. ke 6 PR sali. Siihen tulee ilmoittautua WebOodissa 9. 8.. välisenä aikana. Soveltuvan

Lisätiedot

sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle

sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle Tuen antajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle Ira Virtanen ab, Seija Pekkala b ja Saila Poutiainen b a Viestinnän, median

Lisätiedot

Tiivistelmä yhteiskunnalliset aineet

Tiivistelmä yhteiskunnalliset aineet Tiivistelmä yhteiskunnalliset aineet Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 11 (Ouakrim- Soivio, N. & Kuusela, J.) Opetushallitus arvioi keväällä 11 historian ja yhteiskuntaopin

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

Muutos, kasvu, kuntoutuminen

Muutos, kasvu, kuntoutuminen P Ä Ä K I R J O I T U S Asko Apukka ja Veijo Notkola Muutos, kasvu, kuntoutuminen Lähes kaikissa kokouksissa ja seminaareissa pidetyissä puheenvuoroissa kuntoutukselta odotetaan tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Sosioekonomiset terveyserot 90-vuotiailla naisilla ja miehillä

Sosioekonomiset terveyserot 90-vuotiailla naisilla ja miehillä Sosioekonomiset terveyserot 90-vuotiailla naisilla ja miehillä Työpäivä on päättynyt Finlaysonilla vuonna 1950. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto Linda Enroth, Tohtoriopiskelija Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Syntyvyyden laskusta. Lapsistrategiahankkeen ohjausryhmän kokous Tutkimusprofessori

Syntyvyyden laskusta. Lapsistrategiahankkeen ohjausryhmän kokous Tutkimusprofessori Syntyvyyden laskusta Lapsistrategiahankkeen ohjausryhmän kokous 2.10.18 Tutkimusprofessori Anna Rotkirch @annarotkirch @perhetutkimus Syntyvyyden lasku 2010-2018 Syntyneet Kokonaishedelmällisyys 64 000

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä 21.1.2010

Osaaminen osana työkykyä 21.1.2010 Osaaminen osana työkykyä 21.1.2010 Kommenttipuheenvuoro Anu Polvinen, Eläketurvakeskus Koulutusta kuvaava mittari (5 ryhmää): 1. Akateeminen korkea-aste 2. Ammatillinen korkea-aste 3. Keskiasteen koulutus

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Kunta-alalla työskentelee Suomessa noin 434 000 työntekijää. Tämä tarkoittaa

Kunta-alalla työskentelee Suomessa noin 434 000 työntekijää. Tämä tarkoittaa Työhyvinvointi, työnantajamaine ja työssä jatkaminen kuntatyössä Artikkeli kertoo tuoreista tuloksista, jotka on saatu Kevan toteuttamasta Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi -tutkimuksesta. Pauli Forma

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot Aikuisuuden muuttuvat ehdot Sukupolvien väliset suhteet -STYR-seminaari 12.3.2012 Hanna Sutela 12.3.2012 Tausta Aikuisuuteen siirtyminen asteittainen prosessi: muutto vanhempien luota, opiskelu, työmarkkinoille

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella Niina Lehtinen Tavoite Vastaus kysymykseen Mitkä kuntien toimenpiteet vaikuttavat niin, että ihmiset kykenevät vahvistamaan elämänhallintataitojansa?

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa?

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? Hyvinvointia työstä Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? GAS-seminaari 2.12.2015 Hilkka Ylisassi, erikoistutkija, Työterveyslaitos Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä

Lisätiedot

Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin

Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin Kaikki Nainen Mies 1 Raportti ISSP 2018 kyselystä / Kirkon tutkimuskeskus Julkaisuvapaa 13.3.2019 klo 7.00. Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin Suomalaisten uskonnollisuutta kartoittaneesta

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot