ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Sähköpostiviestien ja osoitteiden määritelmät sekä käsittely 2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset 2.2 Sähköpostiosoitteiden julkaiseminen 2.3 Organisaation sähköpostiviestien käsittely 2.4 Virkasähköpostiviestien käsittely 2.5 Henkilökohtaisten sähköpostiviestien käsittely 2.6 Muiden sähköpostiviestien käsittely 3. Erityistoimenpiteitä edellyttävät viestit 3.1 Sähköpostiviestien ja niiden liitetiedostojen rajoittaminen 3.2 Roskapostiviestien käsittely 3.3 Perille menemättömän sähköpostiviestin käsittely 3.4 Väärään osoitteeseen saapunut sähköpostiviesti 4. Sähköpostin käsittely erityistilanteissa 4.1 Automaattiset vastaukset viesteihin 4.2 Palvelussuhteen tai opiskeluoikeuden päättyminen 4.3 Menettelysäännöt työntekijän ollessa väliaikaisesti poissa 4.4 Ylläpitäjän oikeudet sähköpostijärjestelmään 5. Sähköpostiviestin salaus ja todentaminen 6. Sähköpostin käytön valvonta sekä lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen 7. Näiden sääntöjen valvonta 8. LIITE 1

2 1. Yleistä Sähköisten asiakirjojen käsittelyssä sovelletaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä kirjesalaisuuden, yksityisyyden suojan ja hyvän hallintomenettelyn periaatteita samalla tavalla kuin muussakin virallisten asioiden hoidossa. Käyttäjiä koskevat vaitiolovelvollisuudet ja hyväksikäyttökiellot on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa sekä Tietojärjestelmien käytön säännöissä ja Tietojärjestelmien ylläpitosäännöissä. Pääsääntöisesti postin, tiedoston tai interaktiivisen viestin lähettäminen toiselle käyttäjälle edellyttää tämän nimenomaista tai sanatonta suostumusta. Kiellettyjä ovat kaikki sellaiset postitukset, joita vastaanottajat yleisesti eivät halua vastaanottaa. Erityisesti ilmaistua toivomusta olla saamatta esim. postia määrätyltä henkilöltä tulee ehdottomasti kunnioittaa. Henkilökohtainen postilla häiritseminen ja sopimattomuudet ovat sopimattomuuksia myös tietokonejärjestelmän avustuksella tehtyinä. Lähettäessä postia toiselle henkilölle on postin vastaanottaja tai kopio kentässä käytävä ilmi kaikki ne henkilöt joille posti on tarkoitettu, kiellettyä on käyttää piilokopio määrittelyjä. Kiellettyjä ovat summittaiset massapostitukset: sähköpostiviestien lähettäminen suurelle joukolle ihmisiä, jotka eivät ole erikseen ilmoittaneet haluavansa vastaanottaa viestejä ko. aiheesta. Tämä tuhlaa sekä tiedonsiirto- että talletuskapasiteettia. Sellaiset postit, joiden jakelu olisi huomattavan suuri, on periaatteessa hyväksyttävissäkin tapauksissa usein järkevintä hoitaa systeemitasoisten postituslistojen, uutisryhmien tms. avulla. Lisäksi on kiellettyä lähettää tai välittää ketjukirjeitä, mainoksia, automaattisesti leviäviä tiedostoja tai muutoksia (kuten tietokoneviruksia tai matoja) sekä ns. hyvien tapojen vastaista materiaalia. Sähköpostiviestin perillemenosta varmistuminen on lähettäjän vastuulla. Sähköisessä asioinnissa lähettäjä voi varmistua viestin perille saapumisesta viranomaisen lähettämästä kuittauksesta viestin vastaanottamisesta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on oikeus määrätä, mihin sähköpostia ja tietoverkkoa käytetään ja niiden käyttöä voidaan rajoittaa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on oikeus määrätä käyttäjän postilaatikon koko ja käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä ettei postilaatikko täyttyminen vaikuta postin kulkuun. Sähköpostiviestien säilyvyys postilaatikossa on käyttäjän vastuulla. Viestien arkistoinnin jälkeen niitä käsitellään tiedostoina ja niitä koskevat mm. varmistusmenettelyt. Ohjeet ja suositukset sähköpostin käsittelyssä huomioitavista asioista perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön, valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI, ohjeisiin sähköpostin käsittelystä sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän laatimiin suunnitelmiin ja sääntöihin. Tämä sääntö ja muita ohjeita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmien käytöstä on saatavilla Rovaniemen koulutuskuntayhtymän www-sivuilta.

3 2. Sähköpostiviestien ja osoitteiden määritelmät sekä käsittely 2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset Sähköpostiviestit on tässä säännössä jaettu neljään eri luokkaan sen mukaisesti millaiseen osoitteeseen ne on lähetetty. Säännössä sekä lähetetyt että vastaanotetut viestit määritellään seuraavasti: organisaation sähköpostiviesti on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tai yksikön organisaatio-osoitteeseen (esim. lähetetty viesti- virkasähköpostiviesti liittyy sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän työntekijälle työkäyttöön antamaan henkilökohtaiseen virkasähköpostiosoitteeseen (esim. että työntekijän työtehtäviin. Opiskelijan Rovaniemen koulutuskuntayhtymäyhteisön osana toimimiseen liittyvä sähköpostiviesti rinnastetaan soveltuvin osin virkasähköpostiviestiin. henkilökohtainen sähköpostiviesti on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän antamaan sähköpostiosoitteeseen (yleensä sama kuin virkasähköpostiosoite) liittyvä henkilökohtainen viesti. muu sähköpostiviesti on käyttäjän Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen (esim. tai liittyvä viesti. Virkasähköpostiosoitteet muodostuvat käyttäjän nimestä. Muotoon tekevät poikkeuksen samannimiset henkilöt, joiden kaikkien osoitteisiin lisätään erotteleva osa. Myös sähköpostiviestin lähetysosoitteen tulee olla joko organisaatio-osoite tai nimimuotoinen virkasähköpostiosoite. Luonnollisen henkilön sähköpostiosoite on henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilötieto. Henkilötiedot on rekisteröity Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilötietorekistereihin, joista on laadittu henkilörekisteriselosteet. Henkilötietoja käsitellään Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä henkilörekisteriselosteiden mukaisella tavalla ja tarkoituksessa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä ja sen yksiköillä tulee virallisten asioiden hoitoa ja palveluiden tarjoamista varten olla organisaatio-osoitteet (esim. tai Rovaniemen koulutuskuntayhtymän palveluita tulee lähestyä ensisijaisesti organisaatio-osoitteiden, eikä yksittäisten työntekijöiden virkasähköpostiosoitteiden kautta. 2.2 Sähköpostiosoitteiden julkaiseminen Julkaisemisella tarkoitetaan sähköpostiosoitteen ilmaisemista muun muassa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän puhelinluettelossa tai muussa julkaisussa, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän julkisilla www-sivuilla, käyntikortissa ja hakemistopalvelussa. Sähköpostiosoitteen julkaisussa mm. www sivuilla on huomioitava se että itse osoitteessa ei käytetä henkilön nimeä vaan osoite julkaistaan muodossa

4 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä julkaisee organisaatio-osoitteet sekä työntekijöidensä virkasähköpostiosoitteet, niiltä osin kuin se on tarpeen palveluiden käytön ja tehtävien hoidon kannalta. Pääsääntöisesti opiskelijan sähköpostiosoitteen julkaiseminen edellyttää opiskelijan suostumuksen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ei julkaise Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuolisia sähköpostiosoitteita. Työntekijän tulee käyttää virkasähköpostiosoitteenaan aina nimimuotoista osoitetta niin sähköpostiohjelmissaan kuin muutoinkin osoitetta julkaistessaan. 2.3 Organisaation sähköpostiviestien käsittely Jokaiselle organisaatio-osoitteelle tulee nimetä vähintään yksi vastuuhenkilö. Organisaation tulee huolehtia osoitteeseen saapuvien viestien säännöllisestä käsittelystä. Organisaatiosähköpostin välittäminen tai automaattinen ohjaaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen on kiellettyä tietosuojan ja tiedonhallinnan vuoksi. Jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö, lähetetään kuittausviesti ilman tarpeetonta viivettä. Sähköisessä asioinnissa viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle kuittausviestillä. Kuittausviestin lähettää asiaa käsittelevä henkilö. Automaattikuittauksia ei tule käyttää muissa kuin erityisesti sitä varten suunnitelluissa asiointijärjestelmissä. Työntekijän lähettämästä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vastauksesta tulee ilmetä, että se on lähetetty vastauksena organisaatio-osoitteeseen tulleeseen viestiin. Vastauksessa on myös koros- tettava tai asetettava paluuosoite siten, että yhteydenotot jatkossakin tapahtuvat organisaatio- osoitteeseen. Tarvittaessa sähköpostiviestiin voidaan lisätä luottamuksellisuutta osoittava lopputeksti (malli liitteenä 1). Organisaation sähköpostiviestejä käsitellään lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslain, 621/1999) edellyttämällä tavalla. Julkisuuslaissa säädetään muun muassa, mikä on viranomaisen asiakirja, mitkä ovat salassa pidettävät tiedot ja milloin on oikeus saada tieto asiakirjasta. Lisätietoja julkisen hallinnon sähköpostisuosituksesta JHS 132 (http://www.intermin.fi/juhta). Organisaation sähköpostiviestejä käsitellään ja ne arkistoidaan tarvittaessa arkistonmuodostussuunnitelmassa ilmenevällä tavalla. 2.4 Virkasähköpostiviestien käsittely Virkasähköpostin välittäminen tai automaattinen ohjaaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen on kielletty tietosuojan ja tiedonhallinnan vuoksi. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä kohtelee virkasähköpostiosoitteella toimitettua viestiä pääsääntöisesti vastaanottajalle osoitettuna henkilökohtaisena viestinä, koska vastaanottaja ei voi estää henkilökohtaisten viestien saapumista.

5 Työnantajan oikeudesta hakea esille tai avata työntekijälle lähetettyjä tai tämän lähettämiä sähköpostiviestejä (HE 162/ /2004) katso tarkemmin luku 4.3 Jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö, lähetetään kuittausviesti ilman tarpeetonta viivettä. Sähköisessä asioinnissa viranomaisen on viipymättä ilmoitettava kuittausviestillä lähettäjälle sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta. Kuittausviestin lähettää asiaa käsittelevä henkilö, automaattikuittauksia ei tule käyttää. (Automaattikuittauksista ks. myös luku 4.1). Työntekijän lähettämästä virkasähköpostiviestistä tulee ilmetä, että sen lähettäjä on viranomainen, ei yksittäinen työntekijä, esim. liittämällä allekirjoitukseen asema ja yksikön nimi. Mikäli kysymyksessä on hakemus tms. viranomaistoimenpiteitä edellyttävä toimenpide, tulee paluuosoite asettaa siten tai muistuttaa asiakasta siitä, että jatkoyhteydet hoidetaan organisaatioosoitteen kautta. Tarvittaessa sähköpostiviestiin voidaan lisätä luottamuksellisuutta osoittava lopputeksti (malli liitteenä 1). Virkasähköpostiviestejä käsitellään lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslain, 621/1999) edellyttämällä tavalla. Julkisuuslaissa säädetään muun muassa mikä on viranomaisen asiakirja, mitkä ovat salassa pidettävät tiedot ja milloin on oikeus saada tieto asiakirjasta. Virkasähköpostiviestejä käsitellään ja ne arkistoidaan tarvittaessa arkistonmuodostamissuunnitelmassa ilmenevällä tavalla. 2.5 Henkilökohtaisten sähköpostiviestien käsittely Jotta Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle kuuluvat, sen toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät viestit työntekijän estyneenä ollessa saadaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän käyttöön, työntekijän henkilökohtaiset viestit tulee erottaa selvästi Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle kuuluvista viesteistä. Työntekijän tulee siirtää virkasähköpostiosoitteeseensa tulevat henkilökohtaiset viestit välittömästi omiin kansioihinsa, joiden nimestä yksityisyys on nähtävissä (PERSONAL tai YKSITYISASIAT). Tämä koskee sekä saapuvia että lähteviä viestejä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostiosoitteen käyttö työntekijän tai opiskelijan henkilökohtaisiin tarkoituksiin on luvallista vähäisessä määrin ja siten, että se ei haittaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintoja. Kuitenkin käyttö kaupalliseen tai poliittiseen tarkoitukseen on kiellettyä. 2.6 Muiden sähköpostiviestien käsittely Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuolinen sähköpostiosoite (eli muu osoite on yksityisasia, jota ei tässä tarkemmin ohjata. Työntekijä ei saa käyttää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuolista sähköpostiosoitetta Rovaniemen koulutuskuntayhtymään liittyviin työtehtäviin. Opiskelijan opiskeluun ja muuhun Rovaniemen koulutuskuntayhtymäyhteisön osana toimimiseen ei pidä käyttää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuolista sähköpostiosoitetta. Rovaniemen

6 koulutuskuntayhtymä voi edellyttää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostiosoitteen käyttöä sähköpostin avulla tapahtuvassa asioinnissa työntekijöiden ja opiskelijoiden osalta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen liittyvillä käyttäjätunnuksilla ei saa käyttää samoja salasanoja kuin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamilla käyttäjätunnuksilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuolisen sähköpostiosoitteen ja palvelun käyttöä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän työasemilta käsin ei suositella. 3. Erityistoimenpiteitä edellyttävät viestit 3.1 Sähköpostiviestien ja niiden liitetiedostojen rajoittaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on oikeus ohjelmallisesti tarkistaa sähköpostiviestit ja niiden liitetiedostot mahdollisten virusten ja muiden haittaohjelmien osalta sekä rajoittaa mahdollisesti haitallisten tai liian suurien liitetiedostojen vastaanottamista. Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on oikeus myös poistaa viruksia ja muita haittaohjelmia sisältävät viestit ja liitetiedostot. Suodatus tapahtuu sähköpostijärjestelmässä automaattisesti. 3.2 Roskapostiviestien käsittely Rovaniemen koulutuskuntayhtymä saa estää roskapostin vastaanottamisen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vähentää käyttäjiensä roskapostiongelmaa suodattamalla viestit, jotka saapuvat tunnetuista roskapostia välittävistä palvelimista tai jotka luokitellaan roskapostiksi otsikkotietojensa tai automaattisen sisältöanalyysin perusteella. Esto toteutetaan teknisin menetelmin sähköpostipalvelussa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä voi myös tuhota suodatetut viestit käyttäjän puolesta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ei tarvitse tiedottaa yksittäisen roskapostiviestin suodattamisesta tai tuhoamisesta viestinnän osapuolille tai palauttaa tuhottua viestiä lähettäjälle. Roskapostiin ei pidä vastata, koska näin vain lisätään roskapostin saapumista. Vastaamalla osoittaa sähköpostiosoitteensa toimivaksi, ja se lisätään roskapostittajien osoitelistoille. Käyttäjä voi ilmoittaa häiritsevästä roskapostista ylläpitohenkilöstölle tai atk-tukihenkilölle. 3.3 Perille menemättömän sähköpostiviestin käsittely Sähköpostiviestin lähettäjällä on vastuu viestin luettavuudesta, viestin perillemenosta, mahdollisen määräajan ylittymisestä ja muista näihin verrattavista seikoista, kunnes hän on saanut tiedon viestin onnistuneesta perillemenosta. Mikäli saapuvan viestin osoite ei ole sähköpostijärjestelmän tiedossa, lähetetään viestin lähettäjälle automaattisesti virheilmoitus. Ilmoitus lähetetään lähettäjälle myös, jos vastaanottajan sähköpostin tilakiintiö on täynnä. Käyttäjät vastaavat itse tilakiintiöstään. Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske roskapostia.

7 3.4 Väärään osoitteeseen saapunut sähköpostiviesti Mikäli käyttäjä saa toiselle henkilölle tarkoitetun sähköpostiviestin, käyttäjällä on vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto niin viestin sisällöstä kuin olemassaolostakin. Toiselle henkilölle (esimerkiksi kaimalle) tarkoitettu sähköpostiviesti on ohjattava edelleen oikeaan osoitteeseen, jos osoite on tiedossa. Mikäli osoitetta ei ole tiedossa, on viestin vastaanottajan lähetettävä alkuperäiselle lähettäjälle tieto epäonnistuneesta toimituksesta ja hävitettävä saapunut viesti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tai virkamiehen toimivaltaan kuulumaton, ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä lähetetty sähköpostiviesti on siirrettävä hallintolain (434/2003) 21 :n mukaisesti toimivaltaiseksi katsotulle viranomaiselle, jos se on tiedossa; siirrosta on ilmoitettava viestin lähettäjälle. Ellei siirto ole mahdollinen, viesti palautetaan ja hävitetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän palvelimilta. Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske roskapostia. 4. Sähköpostin käsittely erityistilanteissa 4.1 Automaattiset vastaukset viesteihin Automaattisten vastausten käyttöä ei suositella. Jos automaattivastaus kuitenkin katsotaan välttämättömäksi (esimerkiksi työntekijöiden pitkät lomat tai virkavapaudet tai palvelussuhteen päättyminen), tulee siinä kehottaa lähettäjää ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sopivaan organisaatio-osoitteeseen. 4.2 Palvelussuhteen tai opiskeluoikeuden päättyminen Henkilön käyttöoikeus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän antamaan sähköpostiosoitteeseen päättyy opiskelijan osalta opiskeluoikeuden päättymiseen ja työntekijän osalta siitä päättää työnantaja. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ulkopuolisten henkilöiden käyttöoikeuksien voimassaolosta vastaa käyttöoikeutta puoltaneen yksikön esimies. Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ei ota vastaan henkilölle lähetettyjä viestejä vaan ilmoittaa automaattisesti lähettäjälle osoitteen toimimattomuudesta. Ennen palvelussuhteen päättymistä työntekijän tulee ilmoittaa viestintäkumppaneilleen sähköpostiosoitteensa poistumisesta ja poistaa henkilökohtaiset viestinsä. Muut viestit jäävät Rovaniemen koulutuskuntayhtymän haltuun. Jos työntekijä lakkaa hoitamasta tehtäviään jo ennen työsuhteen päättymistä, tulee sähköpostin vastaanotto estää jo siinä vaiheessa. Ennen käyttöoikeuden päättymistä opiskelijan tulee ilmoittaa viestintäkumppaneilleen sähkö- postiosoitteensa poistumisesta ja poistaa viestinsä. Käyttäjän kuoltua hänen sähköpostiosoitteensa suljetaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät erillisestä ohjeesta.

8 4.3 Menettelysäännöt työntekijän ollessa väliaikaisesti poissa Kun kyse on ennakoidusta poissaolosta, työntekijän ja esimiehen on huolehdittava työntekijän sähköpostin asianmukaisesta hoidosta. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) määrittelee toimenpiteet tämän osalta. Työntekijä voi käytettävän sähköpostijärjestelmän automaattisen vastaustoiminnon avulla lähettää viestin lähettäjälle ilmoituksen poissaolostaan ja sen kestosta sekä tiedon henkilöstä, joka hoitaa poissa olevalle työntekijälle kuuluvia tehtäviä. Kohdassa 3.1 todetaan automaattisten viestien osalta se että niiden käyttöä ei suositella. Suositeltava tapa. Työntekijä voi ohjata viestit toiselle työnantajan tähän tehtävään hyväksymälle henkilölle tai toiseen omassa käytössään olevaan työnantajan hyväksymään osoitteeseen; taikka työntekijä voi antaa suostumuksensa siihen, että työntekijän poissa ollessa tämän valitsema työnantajan hyväksymä toinen henkilö voi ottaa vastaan työntekijälle lähetetyt viestit sen selvittämiseksi, onko työntekijälle lähetetty sellainen viesti, joka on selvästi tarkoitettu työnantajalle työtehtävien hoitamiseksi ja josta työnantajan on toimintansa tai työtehtävien asianmukaisen järjestämisen vuoksi välttämätöntä saada tieto. Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on oikeus lain yksityisyyden suojasta työelämässä (HE 162/2003, 759/2004, ) asettamissa rajoissa saada käyttöönsä Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle kuuluvat, sen toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät viestit työntekijän estyneenä ollessa. Työntekijälle virkasähköpostiosoitteella lähetettyjen tai tämän lähettämien viestien sekä selville saaminen että niiden avaaminen perustuu ensisijaisesti työntekijän suostumukseen sekä siihen että työntekijän luottamukselliset henkilökohtaiset viestit ovat erotettavissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle selvästi kuuluvista viesteistä. Mikäli työntekijä ei ole antanut toiselle työnantajan hyväksymälle henkilölle suostumusta, että tämä saa etsiä ja avata työntekijän poissa ollessa tämän sähköpostiviesteistä työnantajalle kuuluvat viestit, tai vakavan sairauden takia häneltä ei voida suostumusta saada, voi yksikönjohtaja määrätä henkilön postipalvelimen pääkäyttäjän avulla selvittämään ja avaamaan työntekijän poissa ollessa yllä määritellyt virkasähköpostiviestit. Viestien etsinnän ja avaamisen syy, siihen osalliset ja ajankohta sekä kenelle avatusta viestistä on annettu tieto on kirjattava ja ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä työntekijälle. 4.4 Ylläpitäjän oikeudet sähköpostijärjestelmään. Ylläpitäjällä tarkoitetaan kaikkia Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmien atkteknisestä ylläpidosta vastaavia henkilöitä sekä muita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän atk- tukihenkilöitä, jotka näiden kanssa vastaavat järjestelmien ylläpitoon liittyvistä toimista sekä käyttäjien tuesta ja ohjauksesta. Ylläpitäjä voi joutua avaamaan käyttäjien sähköpostia sisältäviä tiedostoja seuraavissa tilanteissa: Käyttäjän pyytäessä sitä ylläpitäjältä. Pyyntö voidaan esittää esim. tilanteessa, jossa sähköpostilaatikko ei aukea käyttäjän käytettävissä olevilla ohjelmilla. Lupa koskee vain yhtä nimenomaista kertaa. Mikäli käyttäjä pyytää tietoa postilaatikon sisällöstä, ylläpitäjän

9 on ehdottomasti varmistuttava pyytäjän henkilöllisyydestä. Käyttäjän postilaatikon aiheuttaessa häiriötilanteita esimerkiksi suuren koon tai vaurioituneen rakenteen vuoksi. o Suuren kokonsa takia postinkulkua haittaava postilaatikko tulee ensisijaisesti siirtää avaamattomana muualle. Käyttäjälle on ilmoitettava, missä postilaatikko sijaitsee, mikäli postijärjestelmä ei automaattisesti löydä sitä uudesta sijaintipaikasta. Jos postilaatikkoa ei voida suuren kokonsa takia sijoittaa käyttäjän tavoitettavissa olevaan paikkaan, on käyttäjän kanssa sovittava toimenpiteistä viestien luovuttamiseksi käyttäjälle. Siirretyn postilaatikon saa pakata vähemmän tilaa vievään muotoon, mikäli käyttäjälle annetaan tarkat ohjeet kuinka postiviesteihin pääsee jälleen käsiksi. Suuri postilaatikko voidaan erityisessä poikkeustilanteessa myös tuhota, ellei sille kohtuudella voida tehdä muuta. Päätöksen tekee tietohallintopäällikkö tai tietoturvavastaava. o Ylläpitäjä saa korjata rakenteellisesti rikkinäisen postilaatikon kysymättä käyttäjältä erikseen lupaa. Ylläpitäjällä ei ole kuitenkaan lupaa lukea vain vastaanottajalle tarkoitettua tekstisisältöä. Tässä, kuten kaikissa muissakin tilanteissa, ylläpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. o Postilaatikkoon kohdistuvista ei-automaattisista toimenpiteistä ilmoitetaan käyttäjälle viipymättä. Kun postijärjestelmä ei kykene toimittamaan sitä eteenpäin puutteellisen tai vaurioituneen rakenteen vuoksi. Tällöin ylläpitäjällä on lupa tutkia ja korjata viestin teknisiä ohjaustietoja, mutta ylläpitäjän tulee mahdollisuuksien mukaan olla tutustumatta viestin vastaanottajalle tarkoitettuun tekstisisältöön. Ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa välitettävänä olevan sähköpostin jonosta postijärjestelmän toiminnan vaarantavat sekä ilmeisen tarpeettomat teknisestä virheestä aiheutuneet viestit. Tietoliikenneverkon ylläpitäjällä on lupa estää tietoliikenneyhteydet tai tietyn palvelun käyttö koneeseen tai verkon osaan. joka aiheuttaa verkkoliikenteen palvelutasoa tai turvallisuutta uhkaavaa liikennettä, jos on perusteltua syytä epäillä, että kone tai koneita on väärissä käsissä tai haittaohjelman saastuttama, jossa rikotaan Tietojärjestelmien käytön sääntöjä tai joka ei ole erityisesti tietoturvallisuuden suhteen asianmukaisesti ylläpidetty. 5. Sähköpostiviestin salaus ja todentaminen Käyttäjällä on oikeus salata sähköpostiviestinsä salausmenetelmää käyttäen. Erittäin salaisiksi tai salaisiksi turvaluokiteltuja asiakirjoja ei saa lähettää sähköpostilla. Muita kuin julkisia tietoja ja julkisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ei tule siirtää sähköpostina tai muuna tietoverkon yli tapahtuvana tiedonsiirtona ilman salausta.

10 Salassa pidettäviä henkilö- ja muita tietoja voidaan kuitenkin siirtää sähköisesti, mikäli tiedon salaukseen käytetään riittävän vahvoja salausalgoritmeja tai koko tiedonsiirtoväylää voida pitää riittävän turvallisena. Käytettävien salausohjelmien tulee organisaatio- ja virkasähköpostiviestien osalta olla Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hyväksymiä ja käyttöönottamia. Sähköpostilla vastaanotetun asiakirjan oikeellisuus ja aitous on tarvittaessa varmistettava. Jos virkasähköposti on salattu siten, että vain vastaanottaja voi avata sen, se on avattava välittömästi siirron jälkeen. Tarvittaessa se voidaan salata uudestaan siten, että se on muidenkin asian käsittelijöiden avattavissa. 6. Sähköpostin käytön valvonta sekä lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen Sähköpostin käytön valvonta sekä lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen on ohjeistettu Tieto- järjestelmien ylläpitosäännöissä ja Lokien käsittelysäännöissä. 7. Näiden sääntöjen valvonta Näiden sääntöjen valvonnasta vastaavat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tietohallintopäällikkö ja tietoturvavastaava. Sääntörikkomusten käsittely tapahtuu Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännön mukaisesti. Sääntöjä päivitetään tarvittaessa tai Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteisen sääntösuosituksen muuttuessa. Päivitystarvetta seuraa tietoturvavastaava. 8. LIITE 1 LUOTTAMUKSELLISUUSILMOITUS Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki HE 125/2003).

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja Esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava Käytä

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava käytä

Lisätiedot

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 1 (22) KONTIOLAHDEN KUNTA Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 2 (22) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 4 Käyttäjän käsikirja perustuu kunnanhallituksen hyväksymään

Lisätiedot

Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Käyttäjän tietoturvakäsikirja Käyttäjän tietoturvakäsikirja Ilomantsin kunta 2 (17) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt... 4 Tietosuojan toteuttaminen kunnassa... 4 Tietoaineiston

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Annamaria Kukkonen 0267826 TYÖNANTAJAN OIKEUS LUKEA TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖPOSTEJA Työn tarkastaja: Tutkijaopettaja Helena Sjögren 2. tarkastaja Professori Pasi

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohje

Henkilöstön tietoturvaohje Henkilöstön tietoturvaohje 25.3.2014 2 (18) Sisällysluettelo JOHDANTO 3 Keskeiset ohjeet Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? Lainsäädäntö tietoturvallisuuden perustana

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA

SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA SMS 11 1 (13) Sisällys 1. SOVELTAMISALA...2 2. MÄÄRITELMÄT...2 3. STANDARDIEN

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TIEToTurvaopaS

HENKILÖSTÖN TIEToTurvaopaS HENKILÖSTÖN Tietoturvaopas Lokakuu 2013 Sisällysluettelo Miksi tietoturvallisuus on tärkeää sinulle ja yliopistolle...1 Käytä vahvoja salasanoja ja pidä ne salassa...2 Sähköpostin käyttö...3 Varo kalasteluviestejä

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA - Ohje toiminnan suunnittelemiseksi Julkaistu 4.6.2010 www.tietosuoja.fi 1 JOHDANTO... 3 VÄÄRINKÄYTÖSVALVONTA JA MUU

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot