sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet"

Transkriptio

1 LOHJA KAUPUNKI Sivu 1 (45) LOHJAN KAUPUNKI SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PERIAATTEET JA OHJEET Edellinen hyväksyntä: Yhteistyötoimikunta Kh Dokumentin tiedot: Asiakas: Suunnitelma: Versio: Laatija: Lohjan kaupunki sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet V1 Pasi Perämäki

2 LOHJA KAUPUNKI Sivu 2 (45) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ LAIT JA ASETUKSET MÄÄRITELMIÄ INTERNET YLEISTÄ PÄÄTÖKSENTEOSTA JA PALVELUISTA TIEDOTTAMINEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT KUULUTUKSET VUOROVAIKUTTEISUUS: OSALLISTUMIS- JA PALAUTEMAHDOLLISUUDET VIREILLEPANO, KÄSITTELYN AIKANA PYYDETTÄVÄT LISÄSELVITYKSET JA LAUSUNNOT PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIAN SIIRTÄMINEN MUUTOKSENHAKUASIAT TELEFAX YKSITYISYYDEN SUOJA SÄHKÖISET PALVELUT INTERNETISSÄ VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN OHJEET INTERNETIN KÄYTÖSSÄ OHJEET SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖPERIAATTEET SÄHKÖINEN ASIOINTI LOHJAN KAUPUNGILLE SÄHKÖPOSTIN VÄLITYKSELLÄ VIRKASÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA HENKILÖKOHTAISEN SÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA YKSITYISEN SÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA PERILLE MENEMÄTTÖMÄN SÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELY VÄÄRÄÄN OSOITTEESEEN SAAPUNUT SÄHKÖPOSTIVIESTI ROSKAPOSTIVIESTIN KÄSITTELYPERIAATTEET SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN JULKAISEMINEN SÄHKÖPOSTIN KIELLETTY KÄYTTÖ JA TIETOSISÄLTÖ SÄHKÖPOSTIEN SALAUS JA SALAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ SÄHKÖPOSTIN JA TIETOVERKON KÄYTÖN VALVONTA MENETTELY VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN POISSAOLOJEN AIKANA TYÖNANTAJAN OIKEUDET SÄHKÖPOSTIVIESTIEN LUKEMISEEN TYÖNANTAJALLE KUULUVAN VIESTIN SELVITTÄMINEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN YM. SELVITTÄMINEN MENETTELY SÄHKÖPOSTEJA AVATTAESSA JA VAITIOLOVELVOLLISUUS VÄÄRÄÄN OSOITTEESEEN SAAPUNEET / LÄHETETYT SÄHKÖPOSTIVIESTIT ROSKAPOSTIN KÄSITTELYPERIAATTEET INTRANET KÄYTTÄJÄ- JA KÄYTTÄJÄTIETOJEN HALLINTA KAUPUNGIN VIESTINTÄÄN LIITTYVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT TYÖNANTAJAN TYÖJOHTO-OIKEUS KÄYTTÖOIKEUDET TIETOJÄRJESTELMISTÄ KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA VALVONTA YLLÄPITOHENKILÖKUNNAN OIKEUDET JA VAITIOLOVELVOLLISUUS B. OHJEOSA TYÖRYHMÄOHJELMISTO MITÄ ON EXCHANGE 2007 TYÖRYHMÄOHJELMISTO?... 27

3 LOHJA KAUPUNKI Sivu 3 (45) 7 TYÖRYHMÄOHJELMISTON KÄYTTÖ SÄHKÖPOSTITUNNUKSEN LUONTIPERIAATTEET MIKÄ KÄYTTÄJÄTUNNUS? SALASANAN VAIHTAMINEN SELAIMELLA TAPAHTUVA KÄYTTÖ, OUTLOOK WEB ACCESS OUTLOOK 2003 KÄYTTÖ MOBIILIKÄYTTÖ OHJEISTUS OUTLOOK-KANSIORAKENTEESEEN KALENTERI SÄHKÖINEN KALENTERI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 8.2 SÄHKÖISEN KALENTERIN KÄYTTÖÖNOTTO... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 8.3 KALENTERITYYPI KALENTERIIN TEHTÄVÄT VARAUKSET KALENTERIPYYNTÖJEN KÄSITTELY RESURSSIKALENTERIT RESURSSIEN VARAUS VARAUSTEN SEURANTA KALENTERIEN KÄYTTÖOIKEUDET MITEN KALENTERI JAETAAN NIIN, ETTÄ MUUT NÄKEVÄT KALENTERIN MERKINNÄT? HENKILÖKOHTAISET MERKINNÄT YHTEENVETO LIITTEET LIITE 1. NETIKETTI SÄHKÖPOSTIOSOITE VASTUUHENKILÖ JA JAKELU... 44

4 LOHJA KAUPUNKI Sivu 4 (45) SRATEGIAOSA 1 YLEISTÄ Lohjan kaupungin sähköisen viestinnän periaatteet jaetaan kahteen eri osakokonaisuuteen A:n ja B:n. A. osa sisältää sähköisen viestinnän strategian ja B. osa käyttöohjeet ja periaatteet toiminnalle. 1.1 LAIT JA ASETUKSET Sähköistä viestintää säätelevät mm seuraavat lait: Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa 1318/1999 Henkilötietolaki 523/1999 Laki ja asetus viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999, 1030/1999 Hallintolaki 434/2003 Hallintolainkäyttölaki 586/1996 Arkistolaki 831/1994 Yksityisyyden suojaa sähköpostin käytössä säätelevät mm seuraavat lait: Hallitusmuoto 8 2 momentti Rikoslaki 38 luku 3 Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta MÄÄRITELMIÄ Lohjan kaupungissa käytössä olevia sähköisiä viestimiä ovat sähköposti- ja työryhmäohjelmistot, eri tietoverkot, julkinen internetverkko ja sisäinen intranetverkko sekä telefax. Kaupungin virallinen osoite on Kuntaliitoksen myötä osoittaa Sähköisellä viestillä tarkoitetaan sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä informaatiota. Sähköisellä asiakirjalla tarkoitetaan sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksi antamiseen. Sähköinen viestintä voi olla Kuntalaispalvelua - tiedon välittäminen kunnallishallinnon päätöksenteosta ja tarjotuista palveluista kuntalaisille, esim. internetissä julkaistavat kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat

5 LOHJA KAUPUNKI Sivu 5 (45) - sähköinen asiointi kuntalaisen ja kaupungin viranomaisen välillä, esim. telefaxit, sähköpostit, sähköisten lomakkeiden kautta välitetyt asiointipyynnöt Viranomaisten välistä toimintaa - sähköinen asiointi (vireillepano, lausunnot, kannanotot) ja tiedonvälitys viranomaisten kesken - hallintolain mukainen asiakirjan siirtäminen oikealle viranomaiselle Sisäistä viestintää - sähköposti ja eri intranet-sivustot 2 INTERNET 2.1 YLEISTÄ Internet on nykyisin yleisin palvelukanava, jonka kautta tarjotaan kaupungin asukkaille nopea tapa saada tietoa palveluista ja päätöksenteosta. Internetsivut palvelevat kaupunkilaisten lisäksi yhteisöjä, yrityksiä, matkailijoita sekä kaupunkiin muuttoa harkitsevia. Kaupungin omassa organisaatiossa luottamushenkilöt ja perinteisessä asiakaspalvelussa työtä tekevät voivat käyttää hyväkseen internetsivujen tietoa. Lohjan kaupungissa internetpalveluista vastaa keskushallinto. Tietohallinto vastaa internetpalveluiden teknisestä ylläpidosta ja toimialojen asiakirjahallinnot ja pääkäyttäjät toimitetusta sisällöstä. Yleishyödyllisille lohjalaisille yhdistyksille on tarjottu palvelintilaa ilmaiseksi. Ko. palvelua ei ole vuoden 2006 jälkeen annettu. Kaupungin omille hallinnollisille sivuille ei ole otettu mainoksia ilman kaupunginhallituksen lupaa. Etusivulla on kohderyhmien mukaisesti suunnitellut linkit kaupungin palveluihin, kuten asukas, vierailija, yrittäjä. Palvelulinkeistä avautuvien muiden etusivujen rakenne on määritelty yhtenäiseksi. Varsinaiset palvelusivut ja niiden sisällöt ovat eri hallintokuntien omassa harkinnassa huomioiden kuitenkin yhtenäisen graafisen ulkoasun ja tietoturvan. Kehitys, ylläpito ja kustannukset on hajautettu hallintokuntiin. Ohessa on kaupungin nykyinen etusivu. Kaupungin etusivun ylläpidosta vastaa etusivutoimitus, jolle voi lähettää materiaalia ja kommentteja osoitteella Koko sivuston ja internet-palvelujen kehittämistä varten on perustettu hallintokuntien ylläpitäjistä koottu internetryhmä. Kummankin ryhmän vetäjänä toimii virastopalveluiden kansliasihteeri.

6 LOHJA KAUPUNKI Sivu 6 (45) 2.2 PÄÄTÖKSENTEOSTA JA PALVELUISTA TIEDOTTAMINEN Lohjan kaupungin päätöksenteko tukeutuu Dynasty-asiahallinnan tietojärjestelmään ja tämän avulla tuotettuihin dokumentteihin. Osa dokumenteista julkaistaan myös internetissä ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT Kuntalaissa (29 ) on säädetty kunnalle velvollisuus tiedottaa asukkailleen mm. vireillä olevista asioista, suunnitelmista, käsittelystä, ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kaupunki laittaa yleisölle tarkoitettuihin julkisiin tietoverkkoihin tietoa vain julkisista asioista. Julkiset asiat voivat koskea sekä yksityisiä, luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä eli erilaisia yhteisöjä ja säätiöitä. Salassapidettäviä esityslistatekstejä ja päätöksiä liitteineen ei saa siirtää julkisiin tietovälineisiin. Lohjan kaupungin internetsivuilla esityslistat julkaistaan sinä päivänä kun postitettujen esityslistojen oletetaan olevan perillä luottamushenkilöillä ja pöytäkirjat sinä päivänä, kun ne ovat yleisesti nähtävänä. Internet-palvelimelle tehtävät aineistosiirron suorittavat

7 LOHJA KAUPUNKI Sivu 7 (45) esityslistojen/pöytäkirjojen kokoajat. Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti pöytäkirjoja pidetään nähtävänä internetsivuilla korkeintaan yhden vuoden ajan KUULUTUKSET Internetissä olevalla Tiedotukset-sivulla julkaistaan ne kaupungin kuulutuksia (esim. kaavat ja eri toimielimien kokousajat), joilla katsotaan olevan laajaa tiedotusmerkitystä. Se ei vastaa virallista julkisten kuulutusten ilmoitustaulua, joka sijaitsee kaupungintalon ala-aulassa. Virallista ilmoitustaulua hoitaa keskushallinnon kirjaamo VUOROVAIKUTTEISUUS: OSALLISTUMIS- JA PALAUTEMAHDOLLISUUDET Yksi Lohjan kaupungin sähköisten verkkopalvelujen tavoitteista on kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja demokratian turvaaminen. Tämä toiminnan lisääminen on jatkuva prosessi ja tulisi huomioida kaikkea toimintaa suunniteltaessa. Yleispalaute Lohjan kaupungille on mahdollista lähettää yleispalautetta, joka osoitetaan joko kaupungin yleisosoitteeseen tai asiasisällön mukaan palvelukeskusten kirjaamoihin Lähettäjän ei tarvitse välttämättä tietää, mille palvelukeskukselle asia kuuluu, koska palautteet välitetään kirjaamoista oikeaan osoitteeseen. Samalla lähettäjälle ilmoitetaan, kenelle hänen viestinsä on ohjattu tai mistä hän voi kysyä lisätietoja. Pyydetty / kohdistettu palaute, kansalaiskyselyt Pyydettyjen palautteiden yhteydessä on aina etukäteen määriteltävä onko saatava palaute viesti vai asiakirja (katso määritelmät) ja miten sen kanssa menetellään: vastaaminen, kirjaaminen, tulostaminen, käsitteleminen, säilyttäminen, arkistointi VIREILLEPANO, KÄSITTELYN AIKANA PYYDETTÄVÄT LISÄSELVITYKSET JA LAUSUNNOT Asioiden vireillepano tapahtuu hallintolain mukaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Tietoteknisen kehityksen myötä lainsäädännössä, esim. julkisuuslaissa, on pyritty ottamaan huomioon sähköisten viestien käyttäminen.

8 LOHJA KAUPUNKI Sivu 8 (45) Hallintolain perusteluasiakirjojen mukaan kirjallisella muodolla tarkoitetaan luettavassa muodossa olevaa asiakirjaa. Tämä muotovaatimus täyttyy myös silloin, kun asiakirja toimitetaan sähkeenä, telexinä, telekopiona tai muulla sellaisella tavalla, jossa on kysymys kirjoituksen lähettämisestä ja joka tulostuu kirjallisessa muodossa. Sähköisessä asioinnissa on otettava huomioon lainsäädäntöön sisältyvät muotomääräykset. Muilta osin julkishallinnossa sovelletaan hallintolakia, jonka mukaan on mahdollista viranomaisen suostumuksella panna asia vireille suullisestikin. Vireillepano voi siis yleensä tapahtua myös sähköpostin välityksellä. Eräissä tapauksissa asian käsittelyn eteneminen voi edellyttää lisäksi alkuperäisin allekirjoituksin varustetun asiakirjan toimittamista myöhemmin kuten esimerkiksi virkahakemuksissa ja muutoksenhakuasioissa, vaikka sähköisen asiakirjan saapuminen katkaiseekin määräajan kulumisen. Lisäksi, jos viestin liittyminen sen lähettäjään on vähänkin epävarmaa, on syytä pyytää täydennykseksi allekirjoitettu asiakirja. Käsittelyn aikana voidaan lisätietoja ja lausuntoja pyytää ja vastaanottaa sähköpostilla. Tässä sovelletaan vastaavia periaatteita kuin vireillepanossa. Esim. aloitteen vireillepanossa edellytetään tietoa lähettäjän posti/kotiosoitteesta, jotta lähettäjällä voidaan todeta olevan Lohjan kaupungin asukkaalle kuuluva aloiteoikeus. Kokonaan nimettömät viestit eivät johda vireillepanoon eikä asian käsittelyyn PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Ulkopuolelle Päätös voidaan pätevästi antaa tiedoksi vain virallisesti allekirjoitettuna paperiversiona. Pelkästään tiedoksi annettava julkista, ei-arkaluontoista tietoa sisältävä päätös, johon ei liity muutoksenhakuohjeita tai -kieltoa voidaan lähettää sähköpostilla. Tämä edellyttää, että vastaanottaja on yhteystiedoissaan ilmoittanut sähköpostiosoitteensa. Kyseessä on silloin periaatteessa sama menettelytapa kuin jos päätös lähetetään tavallisena postina ilman saantitodistus- tms. menettelyä. Erilaisten teknisten yhteensopimattomuuksien vuoksi (viesti tai varsinkin sen liitetiedosto saattaa mennä perille sellaisessa muodossa, ettei vastaanottaja pysty sitä avaamaan) on varminta kuitenkin pyytää vastaanottajalta kuittaus. Kaupungin sisällä Kaupungin sisällä päätökset voidaan lähettää tiedoksi ja jatkovalmisteluun sähköpostin välityksellä, kuitenkin sillä edellytyksellä että ne eivät sisällä salassapidettävää arkaluontoista tietoa.

9 LOHJA KAUPUNKI Sivu 9 (45) ASIAN SIIRTÄMINEN Hallintolain mukainen siirtovelvollisuus koskee myös sähköisen viestimen avulla tapahtuvaa asiointia. Jos joku toimittaa ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä viranomaiselle asiakirjan, jonka käsittely ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, viranomaisen on pyrittävä selvittämään, mille viranomaiselle asia kuuluu. Viranomaisen on heti siirrettävä asia toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle ja ilmoitettava siitä lähettäjälle. Siirtämisvelvollisuus koskee myös sähköpostia MUUTOKSENHAKUASIAT Oikaisuvaatimus (kuntalaki, hallintolaki) Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti kaupungin toimivaltaiselle toimielimelle oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen voi määräajan kuluessa toimittaa sähköisellä viestimellä, mutta alkuperäinen asiakirja on lähetettävä myöhemmin täydennyksenä. Muutoksenhakuasiakirjojen saapumisajankohtien todentamiseksi on huolehdittava siitä, että sähköisten viestimien kellot ovat oikeassa ajassa. Kunnallisvalitus, hallintovalitus (kuntalaki, hallintolainkäyttölaki, erityislait) Valitukset kaupungin päätöksistä tehdään toimivaltaiselle muutoksenhakuelimelle kirjallisesti valitusosoituksen mukaisesti. Valituskirjelmä on allekirjoitettava. Valituskirjelmän voi kuitenkin toimittaa määräajan kuluessa sähköisellä viestimellä ja myöhemmin alkuperäisesti allekirjoitettuna TELEFAX Telefaksin käyttöä salassa pidettävien tai arkaluonteisten tietojen välittämisessä on kielletty. Jos ennalta arvaamattoman kiireen vuoksi faksin käyttö on välttämätöntä, on varmistuttava siitä, että henkilö, jolle faksi lähetetään, on henkilökohtaisesti vastaanottamassa sitä. Telefaxin saapumisajankohta on määräaikojen ollessa kyseessä seuraava: viimeistenkin sivujen on saavuttava ennen määräajan päättymistä. Toimipisteeseen saapuneet faxit on päivittäin tarkastettava ja ohjattava välittömästi eteenpäin oikealle käsittelijälle. 2.3 YKSITYISYYDEN SUOJA Yksityisyyden suoja on turvattu hallitusmuodon perusoikeussäännöksissä ja siihen olennaisesti liittyvästä henkilötietojen suojasta on tarkemmin säädetty henkilötietolaissa. Henkilötunnuksia tai muita yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoa EI SAA laittaa julkisiin tietoverkkoihin. Henkilöltä on pyydettävä suostumus, jos julkisissa tietoverkoissa aiotaan julkaista hänen nimensä lisäksi muita henkilötietoja kuten esimerkiksi syntymäaika, kotiosoite, kotipuhelinnumero tai valokuva.

10 LOHJA KAUPUNKI Sivu 10 (45) Työntekijöillä on oikeus tietää, mitä tarkoitusta varten heitä koskevia tietoja on Internetissä ja niitä ei saa julkaista vastoin työntekijän tahtoa. Jos kunnassa katsotaan tarpeelliseksi julkaista kunnan luottamushenkilöiden ja palveluksessa olevien kotiyhteystietoja Internetissä, siihen tarvitaan asianomaisten henkilöiden suostumus. Julkisissa tietoverkoissa voidaan antaa tietoja kunnallisessa luottamustehtävässä olevan nimestä ja puoluejäsenyydestä tehtävän yhteydessä esimerkiksi lautakunnan jäseniä koskevassa luettelossa. 2.4 SÄHKÖISET PALVELUT INTERNETISSÄ Lohjan kaupungin palveluprosesseja suunniteltaessa ja tarkistettaessa selvitetään aina myös se, voidaanko asiakkaille tarjota vaihtoehtona palvelu verkon kautta. Toistaiseksi Lohjan kaupungissa voidaan tarjota vain palveluja, jotka eivät edellytä sähköistä tunnistusta (tupas) tai allekirjoitusta eli sähköistä henkilökorttia. Lohjan kaupungin taustajärjestelmät eivät toistaiseksi pysty vastaanottamaan tietoa suoraan sähköisessä muodossa. Vuoden 2008 aikana avataan sähköiset lomakkeet päivähoitoon ja asuntotoimeen. Olemassa olevat voivat olla kahdenlaisia: - sellaisia jotka asiakas tulostaa, täyttää, allekirjoittaa ja lähettää postissa tai toimittaa asiakaspalvelukeskuksiin. - sellaisia, jotka asiakas voi täyttää ruudulla, tulostaa ja allekirjoittaa ja lähettää postissa. Kun hakulomake laitetaan verkkoon ja halutaan antaa mahdollisuus myös palauttaa se sähköisessä muodossa, täytyy ensin selvittää, vaaditaanko ko. asiaa koskevassa laissa, että hakemus on allekirjoitettu. Useissa hakemuksissa (esim. päivähoito- ja asuntohakemus) pitää olla allekirjoitus. Nämä hakemukset edellyttävät useimmiten myös liitteitä, joita ei voi tai ole tarkoituksenmukaista yleensä toimittaa sähköisesti. Sen sijaan erilaisia ilmoituksia ja ilmoittautumisia voidaan vastaanottaa verkon kautta, jos on käytettävissä lähettäjän identifioiva tunniste (esim. vesimittarilukemat) tai jos vastaanottaja vahvistaa ilmoittautumisen perinteisin keinoin (esim. Hiiden opistoon ilmoittautumiset). Salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja sisältävien lomakkeiden palauttaminen viranomaiselle tietoverkon välityksellä edellyttää aina erityisjärjestelyjä ja tietoturvan varmistamista. 2.5 VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN OHJEET INTERNETIN KÄYTÖSSÄ Internetyhteys on työväline, joka on tarkoitettu työasioiden hoitamiseen työaikana. Henkilökohtaisten asioiden hoito (esim. pankkipalvelut, lomamatkojen varaus) on luvallista ja sallittu kohtuullisessa määrin. Kiistanalaisessa tapauksessa esimies määrittelee kohtuullisen käytön määrän.

11 LOHJA KAUPUNKI Sivu 11 (45) Kaupungin internet-liittymän käyttö kaupalliseen tai poliittiseen tarkoitukseen, kuten yksityiseen yritystoimintaan tai vaalimainontaan on ehdottomasti kielletty. Posti- ja www-palvelinten käyttö sellaiseen harrastustoimintaan ja muuhun toimintaan, joka ei olennaisesti liity kaupungin toimintaan, on kielletty. Työasemat suojataan eri käyttö- ja turvasäännöin. Tällöin käyttäjät eivät pysty itsenäisesti asentamaan internetistä lisäosia. Kaikissa tilanteissa ko. menettely ei onnistu ja käyttäjällä voi olla mahdollisuus itse asentaa ohjelmia. Näissäkään tapauksissa käyttäjä ei saa Internetistä siirtää omalle koneelle mitään ohjelmistoja tai kuvia/taustakuvia mukaan lukien näytönsäästäjät tai musiikki. Erilaisiin keskusteluryhmiin tai kilpailuihin ei saa osallistua Lohjan kaupungin sähköpostilla ja internet-liittymän kautta. Sähköpostikorttien lähettäminen on kielletty. Tietohallinnon asettamien määritysten ja oletuskäynnistyssivun muuttaminen on kielletty. Tietohallinto ohjeistaa näistä asioista tietohallinnon intranetissä. Henkilöstön internetliikennettä voidaan seurata esimiehen pyynnöstä. Tietohallinnon henkilökunnalla on tehtäviensä hoitamiseksi lupa valvoa, rajoittaa ja säädellä tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää poistaa tai selvittää koneissa tai verkoissa olevaa tietoa. Jokaisesta työasemasta syntyy internet-seurantatietoa työasemalle ja verkkoon. Tiedostoista voidaan selvittää internetkäyttäytyminen (osoitteet ja käytetty aika) myös taannehtivasti. 3 OHJEET SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ Sähköposti kuuluu kirjesalaisuuden piiriin. Sähköposti on työväline, joka on tarkoitettu työasioiden hoitamiseen työaikana. Sähköpostin käyttö yksityisiin tarkoituksiin on kohtuullisessa määrin sallittu. Kiistanalaisessa tapauksessa esimies määrittelee kohtuullisen käytön määrän keskustelemalla henkilön kanssa. Käyttö kaupalliseen tai poliittiseen tarkoitukseen, kuten yksityiseen yritystoimintaan tai vaalimainontaan on kuitenkin ehdottomasti kielletty. Myöskään ketjukirjeitä ei saa lähettää kaupungin sähköpostipalvelimilla. Postipalvelinten käyttö joukkopostiluonteisesti harrastustoimintaan ja muuhun toimintaan, joka ei olennaisesti liity kaupungin toimintaan, on kielletty. Tietoturvasyistä kiertokirjeiden lähettäminen ja niihin vastaaminen on kielletty. Liitteiden avaaminen on kielletty, jos on syytä epäillä viestin alkuperää ja tarkoitusta. Edellä mainitut ja vastaavat roskapostiksi luokiteltavat viestit on poistettava välittömästi. Henkilötiedot, jotka sisältyvät sähköpostin käyttöoikeuden määrittävään käyttäjätiedostoon ja sen käyttöä kirjaavaan käyttökirjanpitoon (lokitiedostoon) ovat henkilötietolain (L 523/1999) tarkoittamia henkilötietoja. Luonnollisen henkilön sähköpostiosoite on henkilötie-

12 LOHJA KAUPUNKI Sivu 12 (45) tolain mukaan henkilötieto. Myös viestien sisällöstä voi ilmetä henkilötietoja. Sähköpostijärjestelmä muodostaa henkilötietolain tarkoittaman henkilörekisterin, josta laaditaan rekisteriseloste. Sähköpostijärjestelmässä olevia henkilötietoja käsitellään Lohjan kaupungissa henkilörekisteriselosteen mukaisella tavalla ja tarkoituksessa. 3.1 SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖPERIAATTEET Sähköpostikäyttäjät jaetaan käytettävän palvelinkapasiteetin mukaan 3 eri käyttäjäluokkaan: Peruskäyttäjä, levytilaa käytössä 200 Mb Tehokäyttäjä, levytilaa käytössä 500 Mb Heavykäyttäjä, levytilaa käytössä 1000Mb Teho- ja heavykäyttäjät ovat henkilöitä, joiden työtehtävät vaativat laajaa sähköpostin käyttöä esim. liitteiden perusteella. Nykytilanteen ongelman on käyttäjien ns. laiskuus ylläpitää postilaatikoiden kokoa pienenä. Tällöin käyttäjät haluavat yhä suurempia postilaatikoita, joka taas aiheuttaa infrastruktuurille laajennuspaineita. Perusperiaatteena on huomioida se, että sähköposti ei ole toiminnan arkistointipaikka, vaan viestinvälitysjärjestelmä. Vuosien 2008 ja 2009 aikana avataan käyttäjille mahdollisuus arkistoida viestejä ja niiden liitteitä sähköpostijärjestelmän ulkopuoliseen Rondo- sähköiseen arkistoon. Sähköpostiohjelmiston käytössä voidaan eritellä organisaatiokäyttö, virkakäyttö ja henkilökohtainen käyttö. Organisaatio-käytöllä tarkoitetaan organisaation sähköpostiosoitteeseen (esim. lähetettyjä viranomaistoimenpiteitä edellyttäviä viestejä. Virkakäytöllä (virkasähköposti) tarkoitetaan työnantajan viranhaltijan/työntekijän työkäyttöön antamaan virkasähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä, jotka edellyttävät ko. viranhaltijalta/työntekijältä työtehtäviin liittyviä toimenpiteitä. Henkilökohtaisella käytöllä tarkoitetaan työnantajan viranhaltijan/työntekijän työkäyttöön antamaan sähköpostiosoitteeseen (yleensä sama kuin henkilön virkasähköpostiosoite) liittyviä henkilökohtaisia viestejä. Kaupungin organisaatiosähköpostia saa käyttää pääosin vain viranomaistehtävissä ja sen käyttöoikeudet haetaan aina erikseen. Kaupungin sähköpostiohjelmiston käyttö henkilökohtaiseen käyttöön on kohtuullisessa sallittu, kuitenkin siten, että se ei saa häiritä asianomaisen työtehtävien suorittamista. Järjestelmissä ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista lähettää, vastaanottaa tai säilyttää mitään sellaista yksityistä tietoa, jota ei ole tarkoitettu muiden tietoisuuteen. Yleisenä

13 LOHJA KAUPUNKI Sivu 13 (45) suosituksena on lisäksi, että henkilökohtaiset / luottamukselliset viestit merkitään otsikko-kohdassa tekstillä Yksityinen. 3.2 SÄHKÖINEN ASIOINTI LOHJAN KAUPUNGILLE SÄHKÖPOSTIN VÄLITYKSELLÄ Organisaatio-osoitteelle saapunut sähköposti tulee ohjata kaikille asiaa hoitaville tiedoksi. Jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö, lähetetään kuittausviesti ilman tarpeetonta viivettä. Organisaatiosähköpostiosoitteen vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että osoitteeseen tulleet viestit luetaan riittävän usein erityisesti hakemuksille määrättyinä tärkeinä määräaikoina. Organisaatio- ja virkasähköpostiin toimitetun viranomaistoimintaan liittyvän sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta on ilmoitettava viipymättä viestin lähettäjälle siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 12 :ssä säädetään. Viranomaiselle toimitettu tai viranomaisen laatima sähköpostiviesti on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (L 621/1999) mukaisesti viranomaisen asiakirja lain 5 :n 3 momentissa säädetyin poikkeuksin. Viranomaisen asiakirjan osalta noudatetaan julkisuuslain säädöksiä salassapidosta, tiedon saantioikeudesta ja asiakirjan siirrosta toiselle viranomaiselle. Lohjan kaupungissa laadittua virkasähköpostia, joka sisältää salassa pidettäväksi säädettyjä henkilötietoja tai muita tietoja, ei saa lähettää käyttämättä erillisiä salausmenetelmiä. Tietohallinto järjestää pyytäessä salausohjelmistot. Sähköpostiviestejä käsitellään ja ne kirjataan ja arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelmassa ilmenevällä tavalla. Sähköpostin kautta kulkevista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on otettava arkistokelpoinen paperituloste, jollei arkistonmuodostussuunnitelmassa muuta todeta. Valtiovarainministeriön yleisohje tarpeettomiksi tulleiden tietoaineistojen hävittämisestä ( VM 40/0194) koskee myös määräajan säilytettävien sähköpostitse saapuneiden tai lähetettyjen asiakirjojen hävittämistä. Kaikki sähköiset viestit täytyy käsitellä ja niihin antaa vastaus viipymättä. Silloin kun kyseessä on sähköinen asiakirja (vireillepano, asian käsittelyyn liittyvä, lausunto jne.), se tulostetaan, kirjataan, käsitellään ja arkistoidaan kuten vastaavat paperiasiakirjat. Asiointi tulee ohjata henkilökohtaisten osoitteiden sijasta yleisosoitteisiin (ks. edellä kohta 2.2.3). Keskusten kirjaamoihin tuleva posti ohjautuu 3 5 henkilölle, niin että myös kirjaajien poissaolojen aikana postin käsittely on turvattu. Jos sähköisiä asiakirjoja, joilla on vireillepanovaikutus, tulee yksittäisen viranhaltijan tai työntekijän postilaatikkoon, hänen on toimitettava ne asianmukaisesti käsiteltäväksi ko. keskuksen kirjaamoon. Sähköisen viestin saapumisaika on se aika, jolloin viesti on tullut vastaanottajalle, esim. sähköpostien osalta postipalvelimelle, ei se aika, jolloin viesti luetaan. Vastuu sähköisen viestin perillemenosta on aina lähettäjällä.

14 LOHJA KAUPUNKI Sivu 14 (45) 3.3 VIRKASÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA Virkasähköpostin lähettäminen tai automaattinen ohjaaminen yksityiseen sähköpostiosoitteeseen on kielletty tietosuojan ja tiedonhallinnan vuoksi. Lohjan kaupunki kohtelee virkasähköpostiosoitteella toimitettua viestiä pääsääntöisesti vastaanottajalle osoitettuna henkilökohtaisena viestinä, koska vastaanottaja ei voi estää henkilökohtaisten viestien saapumista. Jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö, vastaanottajan tulee lähettää kuittausviesti. Sähköisessä asioinnissa lähetetään aina kuittausviesti, vaikkei sitä ole erikseen pyydetty. Virkasähköpostiviestistä tulee ilmetä, että sen lähettäjä on viranomainen, ei yksittäinen työntekijä/virkamies esim. liittämällä allekirjoitukseen asema ja yksikön nimi sekä muistuttamalla tai asettamalla paluuosoite siten, että jatkoyhteydet hoidetaan edelleen ao. yleisosoitteen kautta. Virkasähköpostiviestien kohdalla noudatetaan julkisuuslakia ja arkistolakia sekä niiden perusteella annettuja säädöksiä ja ohjeita kuten edellä organisaation sähköpostiviestien kohdalla on todettu. Lohjan kaupungin allekirjoitusmuoto (pakollinen käyttää): Etunimi Sukunimi Matti Meikäläinen Titteli/Virka/Toimi Mikrotukihenkilö Lohjan kaupunki / Toimipaikka Lohjan kaupunki / Tietohallinto Katuosoite (Ei postilokero) Ojamonkatu 36 Postiosoite Lohja Puhelinnumero(t) p. (019) , HENKILÖKOHTAISEN SÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA Henkilökohtainen sähköpostiosoite on tyypillisesti sama kuin virkasähköpostiosoite. Työntekijän tulee siirtää virkasähköpostiosoitteeseensa tulevat henkilökohtaiset viestit välittömästi omaan kansioon, nimeltään yksityinen, tai vaihtoehtoisesti poistaa ne. Tämä koskee sekä saapuvia että lähteviä viestejä. 3.5 YKSITYISEN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA Henkilön omaan käyttöönsä ulkopuoliselta palveluntarjoajalta hankkima yksityinen sähköpostiosoite on yksityisasia, jota ei tässä tarkemmin ohjata. Yksityisessä sähköpostissa ei saa tietoturva syistä käyttää samoja salasanoja kuin kaupungin tarjoamilla sähköpostitunnuksilla.

15 LOHJA KAUPUNKI Sivu 15 (45) 3.6 PERILLE MENEMÄTTÖMÄN SÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELY Sähköpostiviestin lähettäjällä on pääasiallinen vastuu viestin luettavuudesta, viestin perillemenosta, määräajan ylittymisestä ja muista näihin verrattavista seikoista. Mikäli saapuvan viestin osoite ei ole sähköpostijärjestelmän tiedossa, posti palautuu automaattisesti lähettäjälle virheilmoituksen kera. 3.7 VÄÄRÄÄN OSOITTEESEEN SAAPUNUT SÄHKÖPOSTIVIESTI Mikäli käyttäjä saa toiselle henkilölle tarkoitetun sähköpostiviestin, käyttäjällä on vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto niin viestin sisällöstä kuin olemassaolostakin. Toiselle henkilölle (esimerkiksi kaimalle) tarkoitettu sähköpostiviesti on ohjattava edelleen oikeaan osoitteeseen, jos osoite on tiedossa. Mikäli osoitetta ei ole tiedossa, lähettäjälle on annettava tieto epäonnistuneesta toimituksesta ja saapunut viesti hävitetään. Kaupungin toimivaltaan kuulumaton, ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä Lohjan kaupungille lähetetty sähköpostiviesti on siirrettävä hallintolain 21 :n mukaisesti toimivaltaiseksi katsotulle viranomaiselle, jos se on tiedossa; siirrosta on ilmoitettava viestin lähettäjälle. Ellei siirto ole mahdollinen viesti palautetaan ja hävitetään kaupungin palvelimilta. Sama käytäntö koskee myös saapuneita telefaxeja. 3.8 ROSKAPOSTIVIESTIN KÄSITTELYPERIAATTEET Roskapostilla tarkoitetaan häiritseviä sähköpostiviestejä, joita käyttäjä ei halua; yleensä kyse on mainospostista. Varsinaisen roskapostin lisäksi sähköpostitse saattaa tulla suomalaista suoramarkkinointia. Luonnolliselle henkilölle - kuten työntekijälle - osoitettu suoramarkkinointi on kielletty TTsL 21 :n 1 momentin mukaan automaattisten järjestelmien - kuten sähköpostin - avulla, ellei henkilö ole antanut etukäteistä suostumusta. Ulkomaiseen roskapostiin ei pidä vastata, koska vastaamalla osoittaa osoitteensa toimivaksi, jolloin osoite lisätään roskapostituslistoille. Virkasähköpostiosoitteeseen tullut roskapostiviesti katsotaan oikeushenkilöön kohdistuvaksi, jonka Lohjan kaupunki voi tarvittaessa kieltää. Lohjan kaupunki pyrkii pienentämään roskapostiongelmaa teknisin menetelmin estämällä roskapostin saapumisen tunnetuista roskapostia välittävistä palvelimista tai tuhoamalla saapuneen roskapostin. Tähän toimintaan käytetään markkinoilta hankittua erillistä roskapostisuodatusjärjestelmää. Lohjan kaupungin ei tarvitse tiedottaa roskapostin tuhoamisesta viestinnän osapuolille tai palauttaa sitä lähettäjälle. Käyttäjä voi ilmoittaa häiritsevästä roskapostista ylläpitohenkilökunnalle tai atk-tukihenkilölle. Sähköpostijärjestelmän pääkäyttäjä tai varahenkilö vapauttaa jatkolähetykseen roskapostisuodatusjärjestelmän virheellisesti estämät sähköpostit, joko sähköpostiviestin otsikon tai lähettäjän tietojen perusteella. Uuden sähköpostijärjestelmän (Exchange 2007) käyttöönoton valmistuttua voidaan roskapostin käsittelyssä myös ottaa käyttöön käyttäjien itse ylläpitämä roskapostiseuranta.

16 LOHJA KAUPUNKI Sivu 16 (45) 3.9 SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN JULKAISEMINEN Julkaisemisella tarkoitetaan sähköpostiosoitteen ilmaisemista muun muassa kaupungin puhelinluettelossa tai muussa julkaisussa, kaupungin www-sivulla, käyntikortissa ja hakemistopalvelussa. Lohjan kaupunki julkaisee yleiset sähköpostiosoitteet sekä henkilöstön yhteystiedot, joissa sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kaupunki ei julkaise yksityisiä sähköpostiosoitteita. Luottamushenkilöiden yksityiset sähköpostiosoitteet voidaan julkaista ko. henkilön luvalla (Dynasty-yhteystietorekisteri). Sähköpostitunnukset ovat henkilökohtaisia ja niitä tulee käsitellä samoin kuin muitakin käytön turvallisuuden takaavia tunnuksia (esim. pankkikortin tunnusluku). Vaikka virallinen asiointi pyritään ohjaamaan yleisosoitteiden kautta, virallisia viestejä ja asiakirjoja tulee edelleenkin saapumaan myös henkilökohtaisilla osoitteilla, ja sen vuoksi lomien tai muiden pitempiaikaisten poissaolojen yhteydessä on käytettävä toimintoa, jossa viestin lähettäjä saa tiedotuksen poissaolon pituudesta ja sijaisesta. Tämän ohjeen lisäksi on käytettävä yleisiä sähköpostin käyttäytymissääntöjä eli Netikettiä. Työsuhteen päättyessä esimiesten velvollisuus on ilmoittaa tietohallinnolle kuukautta aikaisemmin sähköpostiosoitteen sulkemisesta. Esimiesten on pyrittävä ilmoitettamaan tietohallintoon ennakolta virka- ja työsuhteiden päättymiset SÄHKÖPOSTIN KIELLETTY KÄYTTÖ JA TIETOSISÄLTÖ Sähköpostin käytössä muihin kuin työtehtävien hoitamiseen eli henkilökohtaisessa käytössä tulee olla yleisesti ottaen pidättyväinen, koska jokainen viranhaltija/työntekijä edustaa omalta osaltaan kaupunkia toimiessaan kaupungin myöntämän käyttöluvan turvin ja kaupungin tietojärjestelmien kautta. Myös postituslistoille ilmoittautumista tulee välttää, koska käyttäjien tulee huomioida, että saapuvan postin määrä pysyy kohtuullisena ja saadusta postista on myös ammatillista hyötyä. Keskustelu- ym. foorumeilla tulee käyttäytyä siten, etteivät esitetyt kommentit ole ristiriidassa kaupungin edun kanssa. Roskapostitulvan välttämiseksi sähköpostiosoitetta ei saa keskustelu- ym. foorumeilla ilmaista tai rekisteröidä verkon palveluihin. Epäasiallisten ja vahingollisten viestien ja tietojen lähettäminen sähköpostitse on kiellettyä. Tällaisia viestejä ja tietoja ovat mm. : virukset tai muut automaattisesti leviävät viestit, tiedostot tai ohjelmat nimettömät viestit, ketjukirjeet ja massapostitukset tuntemattomille henkilöille uskonnollisesti, poliittisesti tai muuten propagandistinen/loukkaava viestintä toiseen henkilöön kohdentuvat loukkaavat tai halventavat viestit viestien ja tietojen edelleen jakelu ilman lähettäjän lupaa silloin, kun edelleen jakelu saattaisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa lähettäjälle.

17 LOHJA KAUPUNKI Sivu 17 (45) Sähköpostin käytössä on erityisesti kiinnitettävä huomiota myös lähetettävien tietosisältöjen luottamuksellisuuteen. Lohjan kaupungilla ei ole käytössä salausjärjestelmää. Sähköpostiviestit kulkevat tietoverkoissa avoimina ja selväkielisinä ja siitä syystä luottamuksellisten ja salaisten tietojen lähettäminen sähköpostitse ilman salausjärjestelmän käyttöä on kiellettyä. Sähköpostin automaattinen ohjaaminen toiseen erityisesti kaupungin tietoverkon ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen on kiellettyä tietoturvallisuuden vuoksi. Lohjan kaupungilla on oikeus asettaa rajoituksia sähköpostiviestien ja niiden liitetiedostojen suhteen. Rajoitukset voidaan toteuttaa esimerkiksi suodattamalla liian suuret tai kaupungin tietoturvallisuutta vahingoittavat tai uhkaavat viestit ja tiedostot - kuten haittaohjelmat pois. Käyttäjille tiedotetaan näistä rajoituksista intranetissä. Seuraavat rajoitteet liitetiedostojen vastaanottamisessa ja lähetyksessä ovat automaattisesti voimassa: 50 Mt lähetys- ja vastaanottoviestin maksimikoko Seuraavat liitetiedostot, jotka ovat muotoa:.386,.3gr,.add,.ade,.asp,.bas,.bat,.chm,.cmd,.com,.cpl,.crt.dbx,.dll,.exe,.fon,.hlp,.hta,.inf,.ins,.isp,.js,.jse,.lnk.mdb,.mde,.msc,.msi,.msp,.mst,.ocx,.pcd,.pif,.reg,.scr,.sct.shs,.shb,.url,.vb,.vbe,.vbs,.vxd,.wsc,.wsf,.wsh käytetään seuraavia dns-block-listoja: Sender IP is listed by DNSBL "spamhaus" Sender IP is listed by DNSBL "dsbl" Kaupungilla on oikeus ohjelmallisesti tarkistaa viestit ja liitetiedostot mahdollisten virusten ja muiden haittaohjelmien osalta. Kaupungilla on oikeus myös poistaa viruksia ja muita haittaohjelmia sisältävät viestit ja liitetiedostot. Viestin välittämisessä tehty liitetiedostojen poistaminen on tarvittaessa saatettava viestin vastaanottajan ja lähettäjän tietoon SÄHKÖPOSTIEN SALAUS JA SALAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ Mikäli on tarvetta lähettää sähköisesti luottamuksellista/salaista tietoa yleisen Internet verkon välityksellä, on tieto salakirjoitettava. Salauksessa on käytettävä vahvaa salausta, johon on käytettävissä ns. julkisen avaimen salaus (SMIME). Tällaisissa tapauksissa tietohallinto tuottaa salausjärjestelmät. Kiinteää tiedon salausta ei saa suorittaa ilman erillistä lupaa. Pääsääntönä on, ettei erittäin salaiseksi tai salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja saa missään tapaukseen lähettää sähköpostilla. Muita kuin julkisia tietoja ja julkisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ei tule siirtää sähköpostina tai muuna tietoverkon yli tapahtuvana tie-

18 LOHJA KAUPUNKI Sivu 18 (45) donsiirtona ilman salakirjoitusta. Salassa pidettäviä tietoja ja salassa pidettäviä henkilötietoja voidaan siirtää, mikäli sen salaukseen käytetään riittävän vahvoja salausalgoritmeja. Sähköpostilla vastaanotetun asiakirjan oikeellisuus ja aitous on tarvittaessa varmistettava. Jos virkasähköposti on salattu siten, että vain vastaanottaja voi avata sen, se on avattava välittömästi siirron jälkeen. Tarvittaessa se voidaan salata uudestaan siten, että se on muidenkin asian käsittelijöiden avattavissa SÄHKÖPOSTIN JA TIETOVERKON KÄYTÖN VALVONTA Lohjan kaupunki ei valvo perusteettomasti sähköposteja, eikä loukkaa viestintäosapuolten eikä viestien käsittelemien henkilöiden yksityisyyttä. Myöskään muussa verkkokäytön valvonnassa ei perusteettomasti loukata yksityisyyttä. Joissain olosuhteissa yksityiskohtaisempi tutkinta voi olla välttämätöntä. Ylläpitohenkilökuntaan kuuluvat henkilöt, jotka joutuvat työnsä takia tekemisiin lokitietojen ja toisten ihmisten viestien kanssa. Heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus ja he ovat sitoutuneet noudattamaan ylläpitohenkilöstön toimintasääntöjä. Ylläpitohenkilökunnalle määritellään mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaiset pääkäyttäjätunnukset. Ylläpitotehtävät jaetaan mahdollisuuksien mukaan usealle henkilölle, joilla on eri käyttövaltuudet. Myös ylläpidon toimenpiteistä kerätään tarvittavaa lokitietoa. Syntyvää lokitietoa käytetään normaalisti vain vaitiolovelvollisen ylläpitohenkilöstön teknisluontoisiin tehtäviin. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelun tason varmistaminen, häiriötilanteiden selvittäminen sekä tilastointiin verrattava yhteenveto, jossa ei näy yksityiskohtaista käyttöä. Lokitietoja ei käytetä käyttäjäkohtaisten profiiliyhteenvetojen tms. tekemiseen, mutta perustellusti väärinkäytöstä epäiltäessä voidaan lokitietoja käyttää tilanteen selvittämiseen. Tilanteissa, joissa perustellusti (näyttö) epäillään käyttäjän syyllistyneen rikolliseen toimintaan tai väärinkäytöksiin, kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa harkitsee ja päättää, keillä kaupungin edustajilla oikeus lukea käyttäjälle lähetettyjä tai hänen lähettämiään sähköpostiviestejä tai vastaavia lokitietoja. Tarvittaessa tehdään rikosilmoitus poliisille, joka voi hankkia tuomioistuimelta televalvontaluvan. Arkistonmuodostussuunnitelmassa tai ylläpito-ohjeistuksessa määritellään lokitietojen säilytysaika ja paikka MENETTELY VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN POISSAOLOJEN AIKANA Kun kyse on ennakoidusta poissaolosta, työntekijän on huolehdittava sähköpostinsa asianmukaisesta hoidosta. Ensisijainen menettely on automaattinen poissaoloviesti, josta ilmenee sijaisten yhteystiedot ja mikäli mahdollista poissaolon pituus. Poissaolon syy voi olla esimerkiksi työtehtävien hoitoon liittyvä matka tai koulutus taikka loma, sairaus tai muu työstä poissaoloon oikeuttava syy. Organisaatiosähköpostiosoitteen vastuuhenkilö huolehtii siitä,

19 LOHJA KAUPUNKI Sivu 19 (45) että posti luetaan ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin ryhdytään myös vastuuhenkilön poissaolon aikana. Poissaolojensa aikana työntekijän/viranhaltijan tulee huolehtia automaattisen poissaoloilmoituksen käyttämisestä. Automaattista poissaolotiedotetta on suositeltavaa käyttää aina viranhaltijan/työntekijän ollessa pois työpaikaltaan pidempään kuin yhden työpäivän. Poissaolotiedotteessa on hyvä ilmoittaa sen henkilön yhteystiedot, johon viestin lähettäjä voi ottaa yhteyttä poissaolevan viranhaltijan/työntekijän sijaan. Alla on kuvattu Lohjan kaupungin oletusteksti poissaolotiedotteeseen. Olen poissa työpaikalta xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx välisen ajan. Poissa ollessani ota yhteyttä (henkilön nimi, yhteystiedot) Terveisin, Oma nimi Halutessasi voit korvata poissa työpaikalta tekstin poissaolon syyllä esim. vuosiloma, koulutus, yms. Tieto sijaisuudesta voidaan myös jättää pois. Yli 6 kuukauden poissaoloissa tietohallinto nimeää sähköpostiosoitteen uudestaan, jolloin alkuperäiseen sähköpostiosoitteeseen ei voida lähettää postia. Alkuperäisen sähköpostiosoitteen sähköpostit säilyvät ja henkilön tullessa takaisin tehtäviin sähköposti nimetään takaisin alkuperäiseksi. Viranhaltija/työntekijä voi myös poikkeuksellisesti antaa kirjallisen suostumuksensa siihen, että poissaolon aikana tietty työnantajan tehtävään hyväksymä henkilö voi ottaa vastaan poissa olevalle lähetetyt viestit työnantajan toiminnan kannalta tärkeiden viestien sisällön selvittämiseksi. Tällöinkään selvästi henkilökohtaiseksi merkittyä viestiä ei saa toisen puolesta avata. Sähköpostin käyttöoikeudet päättyvät palvelussuhteen päättyessä. Palvelussuhteen päättyessä esimiehen on kuukautta ennen ilmoitettava tietohallintoyksikölle, että sähköpostiosoite poistetaan käytöstä päivänä xx.xx.xxxx. Ilmoitus tehdään kaupungin intranetissä olevalla lomakkeella. Henkilön poistuessa kaupungin palveluksesta, hänen käyttäjätunnuksensa suljetaan ja sähköpostipostinsa poistuvat automaattisesti 4 kk kuluttua. Esimiehen tulee kehottaa viranhaltijaa/työntekijää hyvissä ajoin poistamaan henkilökohtaiset viestit ja ilmoittamaan viestintäkumppaneilleen sähköpostiosoitteen poistamisesta palvelussuhteen päättyessä.

20 LOHJA KAUPUNKI Sivu 20 (45) Käyttäjän kuoltua hänen sähköpostitunnuksensa suljetaan. Avaamattomat viestit palautetaan lähetysosoitteeseen. Muut viestit säilytetään 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään. Käyttäjän henkilökohtaiset viestit luovutetaan kuolinpesälle yksikön esimiehen ja kuolinpesän hoitajan tehdyn kirjallisen sopimuksen perusteella. Virkasähköpostiviestien käsittelystä päättää yksikön esimies. Menettelyssä tulee noudattaa aikaisemman kohdan mukaisia ohjeita. Tällaisessa tilanteessa tehdään erillinen pöytäkirja tehdyistä toimenpiteistä TYÖNANTAJAN OIKEUDET SÄHKÖPOSTIVIESTIEN LUKEMISEEN TYÖNANTAJALLE KUULUVAN VIESTIN SELVITTÄMINEN Jos viranhaltija/työntekijä on estynyt suorittamasta työtehtäviään, ja on ilmeistä, että työnantajan toiminnan kannalta tärkeitä viestejä ei ole saatu työnantajan käyttöön, on työntekijältä / viranhaltijalta pyydettävä mahdollisuuksien mukaan suostumus työnantajalle kuuluvien viestien selvittämiseen ja tarvittaessa avaamiseen. Seuraavissa tilanteissa voi toimialajohtaja päättää viestien aukaisemisesta yksikön esimiehen esittelystä, jollei työntekijän/viranhaltijan hoitamien asioiden selville saaminen ja työnantajan toiminnan turvaaminen ole muilla keinoin mahdollista: työntekijän/viranhaltijan sähköpostiin on lähetetty tämän poissa ollessa työnantajalle kuuluvia viestijä lähettänyt tai vastaanottanut välittömästi ennen poissaoloaan työnantajalle kuuluvia viestejä Jos työntekijältä ei esimerkiksi vakavan vammautumisen, kuolemantapauksen tai muutoin voida saada suostumusta edellä mainittujen tietojen selvittämiseen, on työnantajalla yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 19 ja 20 :ssä tarkemmin säädetyin edellytyksin oikeus hakea esille ja avata ilmeisimmin työnantajalle kuuluva viesti. Tällaisessa tilanteessa tehdään erillinen pöytäkirja tehdyistä toimenpiteistä. Tämän toimintaprosessin helpottamiseksi esimiesten tulee kehottaa työntekijöitään otsikoimaan yksityisviestit ja siirtämään ne omaan kansioon VÄÄRINKÄYTÖSTEN YM. SELVITTÄMINEN Epäiltäessä väärinkäytöksiä, rikollista toimintaa taikka riitatilanteissa on työnantajalla oikeus lukea viranhaltijalle/työntekijälle lähetettyjä tai hänen lähettämiään sähköpostiviestejä saatuaan suostumuksen ao. henkilöltä tai muuten kirjallisesti sovittuaan asiasta hänen kanssaan. Suostumus voidaan pyytää myös etukäteen käyttöoikeuksia myönnettäessä.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tietohallintotyöryhmä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 27.2.2002 (Päivitetty 30.12.2004) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 27.2.2002 2 LAPPEENRANNAN

Lisätiedot

Sä hkö pöstisä ä nnö t

Sä hkö pöstisä ä nnö t Sä hkö pöstisä ä nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Sähköpostiosoitteet... 3 3 Kirjesalaisuus suojaa sähköpostia...

Lisätiedot

Sähköpostin käsittelysäännöt

Sähköpostin käsittelysäännöt Sähköpostin käsittelysäännöt Johtokunta 15.6.2012 YT-ryhmä 24.5.2012 Johtoryhmä 14.3.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Sähköpostiviestien ja -osoitteiden määritelmät sekä käsittely... 3 2.1 Sähköpostiviestityypit

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava käytä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Sähköpostiviestien ja osoitteiden määritelmät sekä käsittely 2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset 2.2

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja Esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava Käytä

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt. Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) TTY/520/002/2013 23.5.2013. Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt. Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) TTY/520/002/2013 23.5.2013. Sähköpostisäännöt lyhyesti Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat

Lisätiedot

Sähköpostin arkistointi

Sähköpostin arkistointi Suomen XII liikearkistopäivät 1 12.-13.9.2007 Tampere Sähköpostin arkistointi www.industrialitc.fi 2 Esityksen sisältö Sähköpostiarkistointi osana informaation hallintaa ja ECM-kokonaisuutta Lainsäädäntö

Lisätiedot

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia. Sähköpostisäännöt 1/5 Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleistä SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.05.

Sisällysluettelo. Yleistä SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.05. 1 (12) SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus HAUS 15.9.2011 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa - käytännön tilanteita Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto 15.9.2011 HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Sähköisten asiointipalvelujen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT 1(9) SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. YLEISTÄ 2 2. SÄHKÖPOSTIVIESTIEN JA OSOITTEIDEN

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Laki. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen

Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen Tietohallinto Tietoturva, ohje 13.5.2016 Julkinen Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö Esimerkkejä hyötykäytöstä Miksi tämä on ajankohtaista? Säännöksiä ja suosituksia Pohdintaa Kaiser

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste n säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä MTV Oy,, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE SÄÄNTÖÖN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan xx.xx.2010 vahvistama

SOVELLUSOHJE SÄÄNTÖÖN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan xx.xx.2010 vahvistama Sovellusohje sääntöön sähköpostin käsittelysäännöt 1/5 SOVELLUSOHJE SÄÄNTÖÖN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan xx.xx.2010 vahvistama Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 1 2

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle PÄÄTÖS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 27092010 Oma OKV/209/l/2009 Kalevi Kämäräinen Porokylänkatu 18 75530 NURMES 1/5 ASIA Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

VIESTILIIKENTEEN TIETOTURVALLISUUSSUUNNITELMA Voimassaoloaika 11.10.2005 lukien toistaiseksi

VIESTILIIKENTEEN TIETOTURVALLISUUSSUUNNITELMA Voimassaoloaika 11.10.2005 lukien toistaiseksi VIESTILIIKENTEEN TIETOTURVALLISUUSSUUNNITELMA Voimassaoloaika 11.10.2005 lukien toistaiseksi Tässä suunnitelmassa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymästä ja Savonia-ammattikorkeakoulusta käytetään nimitystä

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot