Strategiaseuranta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiaseuranta 2015"

Transkriptio

1 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi

2 Hyvinvointiohjelma

3 3.1. Vahvistetaan laaja-alaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja ja palveluohjausta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :45. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Palveluohjausta suunnataan riskiryhmille monipuolisin keinoin Ikäkeskuksen kautta. Eksote (Sotetmk/SN) Yhteistyön lisääminen eri vastuu- ja tulosalueiden välillä. Päällekkäisyyksien poistaminen (mm. tiedot henkilöstä ja elämäntilanteesta, palvelutarpeen arviointi yms.) Rajapintojen työstäminen väliinputoamisen ehkäisemiseksi. Asiakaslähtöisyys. Iso-Apupalvelukeskuksesta ja hyvinvointiasemilta on saatavissa palveluohjausta. Toimintaa on kehitetty prosessimallinnuksella. Iso-Apupalvelukeskukselle on luotu oma prosessi, jolla varmistetaan tarkoituksenmukainen neuvonta ja ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi sekä jatko-ohjaus Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa saa henkilökohtaista asiakaspalvelua koko seudun alueella (2014- Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on säännöllinen päivystys eri kuntien alueella sekä pitkä asiakaspalveluaika Lappeenrannan toimipisteessä Henkilökohtaista asiakaspalvelua saatavilla klo 9-15 arkipäivisin

4 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :54. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä Lisätään neuvontaa ja ohjeistetaan valitsemaan esteetömämpää rakentamista mitä lainsäädännössä edellytetään (2014) Lappeenrannan seudun ympäristötoimi viranomaisena ottaa huomioon turvallisuuden ja terveellisyyden MRL.n menettelyissä sekä kannustaa pyöräilyn kehittämistä osana kasvihuonekaasupäästöje n vähentämistä ( Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun Tekninen lautakunta Rakennusvalvonnan neuvoo ja ohjaa rakentajaa Pelastuslaitos (JK) Osallistuu ja lausuu kaavat ja tarvittaessa muut MRL:n menettelyt Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun. Toteutettu ja osallistuttu pyöräilyn kehittämistyöhön. Lausuntojen antaminen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken. Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun. Lausuntojen antaminen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken.

5 4.3. Oppilas- ja opiskelijahuolto edistävät kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän koulun syntymistä. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Räsänen, Ilkka :37. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 4.3. Oppilas- ja opiskelijahuolto edistävät kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän koulun syntymistä Neuvola-asetuksen mukaisesti (2014) Eksote, Sotetmk (SN) Neuvola-asetus Oppilas- ja Toiminta toteutunut opiskeluhuolto sekä neuvolatoiminta asetusten neuvolatoiminta toteutunut mukaisesti. asetuksen muakisesti. Varaudutaan oppilashuoltolainsäädännön tuomiin muutoksiin.oppilasja opiskeluhuoltolaki edellyttää, että myös toisella asteella on koulupsykologija kuraattoripalvelut Kopparitoiminnan laajentaminen? (2014) Eksote Sotetmk (SN) Valvotaan koulutilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta valvonta suunnitelman mukaisesti sekä asiakasaloitteisesti. Osallistutaan sisäilmatyöryhmän työhön resurssien puitteissa - Kopparitoiminnan laajeneminen tarpeita vastaavaksi. -Asiakaslähtöisyys. Kopparitoimintaa on kehitetty osana lasten ja nuorten talon toimintaa. Sisäilmatyöryhmän työhön osallistuminen aktiivista. Koulutilojen valvontakäyntejä suoritettu suunnitelman mukaisesti. Koppari tavoittanut xx nuorta kevään 2014 aikana. Alkuvuoden aikana toteutettu koulutilojen tarkastuskäyntejä 16 kpl. Koko vuoden tilasto saadaan helmikuussa.

6 5.1.Tuetaan yhteisöllisyyttä kehittämällä asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Päätöksenteko on läpinäkyvää. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :49. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Alueraatien toiminnan merkitystä vahvistetaan antamalla lausuntoja alueen asioista, pyytämättäkin (2014) Lisätään sähköisten kyselyiden määrää. (2014) Konsernihallinto (MH) Lausuntojen määrä Kuntarakenneselvityksestä pyydetty lausunnot alueraadeilta ja eri yhdistyksiltä. Toimialat eivät vielä pyydä alueraadeilta lausuntoja. Konsernihallinto esim. joukkoliikennekysely ja pyöräilykysely sekä kuntarakennekysely. Alueraatien toiminnan merkitys vahvistuu. Sähköisten kyselyiden määrä on lisääntynyt Vaikutetaan Kuntalaiset Keskiöön koulutusohjelmalla luottamushenkilöiden ja virkamiesten asenteisiin ja tapoihin toimia enemmän asukaskeskeisen lähidemokratian vahvistamiseksi. (2014) Naapureille tiedottaminen ja kuuleminen osaksi sähköisesti Tehtävät toteutetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. (2014- Konsernihallinto (MH) Rakennuslautakunta Lähidemokratian eri osallistumismuotojen käyttöönotto Toteutettu mm. uutena toimintamuotona päättäjien kyselytunti (5/2014). Valmisteilla Asianosaisia kuullaan ennen päätösten tekemistä, aktiivinen tiedottaminen Ensimmäisellä päättäjien kyselytunnilla n. 20 osallistujaa. Toteutettu

7 5.2. Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Luodaan uusia asiakaslähtöisiä palveluiden kehittämisen malleja mm. palvelumuotoilun, asiakasraatien, kokemusasiantuntijoiden, vertaisryhmien sekä kehittämisfoorumeiden ja -ryhmien avulla. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Vuorovaikutteisuus asukkaiden kanssa on lähtökohta onnistuneelle palveluprosessille (2014- Asianosaisten kuuleminen ennen päätösten tekoa, aktiivinen tiedottaminen valmisteilla olevista asioista Vapaaehtoisasiantuntijaty ö Tekninen lautakunta Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetään vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilyolosuhteet parantuneet, tavoitteena vuoden 2016 Pyöräilykaupunki -status Uusia yhteydenpitoväyliä ja malleja selvitetään, käyttöön otetaan ja edelleen kehitetään ( Selvitämme asiakastyytyväisyyden vuosittain. Kasvatus- ja opetuslautakunta Oppilaille kysely lähiliikuntapaikkaselvityksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa verkkopohjaisia kyselyjä huoltajille. Kehitetään varhaiskasvatuksessa lapsille verkkopohjainen tyytyväisyyskysely Energia Oppilaiden näkemyksiä otetaan huomioon lähiliikuntapaikkasuunnittelu ssa.

8 5.3. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta osallistumismahdollisuuksista ja osallisuutta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :17. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Henkilöstö tiedottaa aktiivisesti toimialansa tehtävistä. Lisätään myös sähköisiä palveluita valtakunnallinen linja huomioiden Aktiivinen tiedottaminen, kuuleminen ennen päätöksentekoa. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa on seurattu aktiivisesti valtakunnallisia yhteisiä järjestelmiä. Päällekkäisiä järjestelmien käyttöä pyritty vähentämään. tiedotteita tiedotusvälineille laadittu alkuvuoden aikana n. 15 kpl Kehitetään uusia tiedottamisen kanavia asukkaiden informatiiviselle saavuttamiselle. (2015) Uusien vaikuttamismuotojen kehittäminen, esim. alueellisen nuorten kuulemistapahtuman järjestäminen (yhteistyössä alueraadin kanssa) (2015) Nuorisotilaverkoston tarkastelu yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa ( Toteutetaan vahvaa ja kattavaa tiedottamista eri kanavia hyväksi käyttäen. ( Konsernihallinto (AK) Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta Konsernihallinto (AK)

9 6.1. Palveluissa painotetaan välittömyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Asianosaista kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan lisätään itseä koskevassa päätöksenteossa, palveluissa ja niiden kehittämisessä. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Korhonen, Kati :20. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Kysytään asukkaiden tyytyväisyttä palveluihin ja toimitaan siten, että asiakastyytyväisyys paranee. Tiedotteita ( Rakennusvalvonta tiedottaa osana tiedotteita ja itsenäisesti ajankohtaisista asioista Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävissä lakisääteisyys, yksikön vastuu ja velvoitteet, yleinen etu ja asukastyytyväisyys voivat olla ristiriidassa keskenään, mutta konflikteja sovitellaan vuorovaikutuksessa. Peruslähtökohtana on aina kuitenkin ratkaisujen lainmukaisuus. Eläinlääkäripalveluissa erityisesti huomioidaan palveluiden helppo saavutettavuus. ( Museon vertaisihmettelijätoimintaa jatketaan Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Kulttuurilautakunta (PMP) Asikastyytyväisyys kyselyt toteuttu ja uusia toteutetaan. Ei toteutunut Eläinlääkäripalveluja tarjotaan edelleen pitkälti paikallispalveluna, eläinlääkärivastaanotoista tiedotetaan, virka-ajan ulkopuolinen päivystys ohjautuu yhdestä numerosta käsin. Vertaisihmettelijät paikalla aina museoperjantaisin Toteutettu Museo toimii myös kohtauspaikkana

10 6.2. Kiinnitetään erityistä huomiota rajapinnoilla tehtävään yhteistyöhön ja voimavarojen yhdistämiseen kumppanuusverkostoissa. Lisätään yhteistyötä eri toimialojen, yksityissektorin ja 3. sektorin kesken täsmentämällä hyvinvoinnin alueen rajapinnoilla tehtävää työtä ja työnkuvia eri toimijoiden kesken. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :59. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Tapaamiset nuorisojärjestöjen kanssa 2 kertaa vuodessa. (2014) Yhteyksien luominen 3. sektorin toimijoihin varhaiskasvatuksen ja opetuksen tavoitteita täydentävien toimintojen järjestämiseksi (2014) Tehdään erityisesti vesistöjen kunnostuksessa laajaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä asukkaiden ja 3 sektorin kanssa. Tavoitteena on vesistön kunnostaminen, johon etsitään ennakkoluulottomat ratkaisut. Mallia soveletaan tarvittaessa muihin kohteisiin (2014- Nuoriso- ja liikuntalautakunta (SR) Kasvatus- ja opetuslautakunta Tapaamisien tarkoitus on tiedonvälitys puolin ja toisin sekä luoda pohjaa yhteistyölle. Vuonna 2014 tarkoituksena käynnistää avustussääntöjen uudistaminen yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa. Onko tapaamisia järjestetty, onko avustussääntöjä ryhdytty uudistamaan. Järjestetään tapaamisia nuorisojärestöjen kanssa. Asiaa alustavasti käsitelty Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n valmistelun yhteydessä Asukas- ja yhdistysyhteistyö on toiminnassa Tapaamiset järjestetty tammikuussa 2014 ja joulukuussa Avustussääntöjen uudistamista on lykätty toistaiseksi. Vuoden 2015 alusta avustusten anominen siirtyi sähköiseen järjestelmään eikä avustussääntöjä ollut järkevää muuttaa kesken tämän prosessin. Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa nostettu keskeiseksi Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:ssa. Ehdotettu "verkostokartan" laatimista ja toiminnan koordinoinnista vastaavan henkilön nimeämistä. Onnistunut Pien- Saimaalla. Kosteikkoasiamieshanke on palkittu Suomen yhtenä parhaista hankkeista. Myös Lappeenrannan Hanhijärjellä, Savitaipaleen Kuolimolla ja Lappeenrannan Karhusjärvellä tuloksellista toimintaa

11 6.3. Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :29. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 6.3. Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä Osallistutaan hyvinvointityöryhmään ja huomioidaan EVA menettely, mikäli se ei ole ristiriidassa erityislainsäädänön kanssa Kasvatus- ja opetustoimen edustajat osallistuvat hyvinvointityöryhmän sekä niiden alaryhmien työskentelyyn sekä välittävät kehittämistavoitteet organisaatioon ( Onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitymisen seuranta. Tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille Kulttuuritoimi on mukana sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Ympäristötoimen edustaja on ollut läsnä hyvinvointityöryhmän toiminnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta Pelastuslaitos (EH, UW, JK) Kulttuurilautakunta (P-LP, HH) Osallistuttu työryhmän työskentelyyn Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymisen seuranta. Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymisen seuranta. Nimetty kulttuuritoimen edustaja hyvinvointiseontekoon. Selonteko valmistuu v. 15 Erityislainsäädäntö ei ole muuttunut Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV tulokset esitelty kaupunginvaltuustolle 12/2014 Onnettomuustilastoinni n perusteella tarvittavien esitysten tekeminen muille viranomaisille ja tahoille. Onnettomuustilastoinni n perusteella tarvittavien esitysten tekeminen muille viranomaisille ja tahoille. Eudstaja on vastuussa selonteon kokoamisesta. Selontekoa on koottu v. 14..

12 Kaupunkirakenneohjelma

13 1.1. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Julkiset tilat suunnitellaan monipuoliseen yhteiskäyttöön. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :14. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.1. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Julkiset tilat suunnitellaan monipuoliseen yhteiskäyttöön. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät Nopea reagointi asukkaiden tarpeisiin ( ) Valmis ja toimiva kunnallistekniikka antaa pohjan arkielämälle ( ) Huolehditaan lakisääteisenä velvollisuutenaan omalta osaltaan terveellisen, turvallisen ja luonnontilaisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön kehittymisestä. (2014- Energia ESITETÄÄN, ETTÄ TÄMÄ POISTETAAN Energia ESITETÄÄN, ETTÄ TÄMÄ POISTETAAN Meluntorjuntaohjelman laadinta käynnissä. Luonnonsuojelukohteiden virkistyskäyttöhanke suunnitteilla Suoritetaan elinympäristöön liittyvää säännöllistä, suunnitelmallista ja asiakasaloitteista valvontaa. Meluntorjunta ohjelma valmistuu Ympäristöterveydenhuollon elinympäristöön kohdistuvia tarkastuskäyntejä toteutettu n kpl.

14 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla Ympäristöohjelman suunnittelu, laadinta ja toteuttaminen Jatketaan kunnostustoimenpiteitä Ympäristöohjelman laadinta Ohjelman laadinta Ohjelman laadinta on aloitettu käynnistetty Kunnostustoimenpiteet johtavat haluttuun tulokseen Joutsenon taimitarhaalue (pima-toimenpiteiden selvittäminen).kivisalmen pumppaamon rakentaminen on käynnissä. Kosteikkojen rakentaminen on käynnissä. Hajakuormituksen vähentämistoimenpiteirtä on käynnissä. Pien-Saimaan tila on ollut parempi. Syksyllä on ollut sinileväkukintoja Ilman laadun tarkkailun jatkaminen yhdessä teollisuuden kanssa Ilmasto-ohjelman toteuttaminen Käynnissä mittaussuunnitelman mukaisesti. Jatkuu suunnitellusti Toteutus on käynnissä Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Ilman laadun tarkkailutulokset Jatkettu HINKU työn ja ympäristöohjelmatyön yhteydessä.

15 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Maakunnallisen energianeuvonnan jatkaminen Pidetään ympäristö siistinä Tekninen lautakunta ENNE hankkeen jatko turvattu vuodeksi 2014 Jatkuu myös loppuvuoden. Vuosi 2015 eteenpäin tilanne epäselvä. ESITETÄÄN TÄMÄ KOHTA POISTETTAVAKSI sukastyytyväisyysmittaus tehty. Yhdyskuntatekniset palvelut.linkki tuloksiin.linnoituksen valaistus ja liikenne - hankkeen viimeistely. Toiminnan raportointi Hanke päättyi vuoden vaihteessa Linkki asukastyytyväisyys tuloksiin!! Roskaamisen valvonta ja ennaltaehkäisevä tiedotus Valvontaa toteutetaan resurssien mukaisesti. Toteutetaan asukastyytyväisyys mittaus Tiedote viihtyisä ympäristön tarkastuksista. Kehoitetaan tai määrätään tulleet ilmoitukset. Isoja kohteita uhkasakkolain mukaisessa menettelyssä. Viihtyisäympäristöprojektin seurantataulukko. Tarkastajaohjelman yhteydenottojen seuranta.

16 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Lisätään yhteistyötä Tekninen lautakunta LUTin kanssa Green Campuksen tukeminen kaupungin ja seudun toimenpitein ( Yhteistyö joukkoliikennehankkeissa, Kivisalmen pumppaamo, kaavahankkeet, Green Campus alueen puisto ja kosteikko, jätevesien käsittelyn ratkaisu, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office. Yhteistyö joukkoliikennehankkeissa, Kivisalmen pumppaamo, kaavahankkeet, Green Campus alueen puisto ja kosteikko, jätevesien käsittelyn ratkaisu, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office, Skinnarilankadun kehittäminen Yliopistonkaduksi. Yhteistyön edistyminen Tervahaudan puiston kosteikko v Hyötyjätepisteiden rakentaminen Skinnarilaan (EKJH) Lipputuotteet ja sähköbussi; luentoyhteistyö Mobiilisovellus joukkoliikenteen käyttäjille ja sähköbussi koekäytössä, Energiatehokas Kivisalmen pumppaamo, Campusalueen yleiskaava, Green Campus alueen puisto ja kosteikko viimeisteltynä, jätevesien käsittelyn ratkaisu tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisena, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office vaatimukset, Skinnarilankadun kehittäminen Yliopistonkaduksi yleissuunnitelma. Toteutettu hankkeet Seurataan asenteita Ei toteuteta v ESITETÄÄN POISTETTAVAKSI

17 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Maankäytön suunnittelu toimintasuunitelman mukaisesti Tekninen lautakunta ESITETÄÄN TÄMÄ KOHTA POISTETTAVAKSI Toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman laatiminen ns. vanhan Lappeenrannan asemakaava-alueen ulkopuolisille metsille + Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma. Valmis Luonnon monimuotoisuuden huomiointi maankäytön suunnittelussa. Luonnon virkistyskäytön koordinoitu suunnittelu Lappeenrannan kaupungissa. Ohjelman valmistelu käynnistetty. Toteutetaan kaavoitusohjelmaa. Luontoselvitykset Ohjelman valmistelu vaadittu maankäytön luonnosvaiheessa. Laajempi suunnittelun yhteydessä. käsittely v Ohjataan rakentamista sekä luontoselvityksiä tarvittaessa. Ohjelman valmistelu luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön edistämiseksi on aloitettu Mm. lehtiroskien ja hiekoitushiekan kierrättäminen Tekninen lautakunta Kierrätys käynnissä. Jatketaan lehtiroskista ja hiekoitushiekasta valmistetun kompostimullan käyttämistä katurakennuskohteissa. Kierrätyslehtiroskan ja hiekoitus sepelistä valmistetun mullan käyttö aloitettu katuviheralueilla. Kompostimultaa katurakennuskohteisiin.

18 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Hyötykäytön edistäminen Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:n ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan kautta Tuetaan Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:tä hyötyjätteiden kierrätyksessä sekä kuivajätteen energiakäytön lisäämisess. EKJH:n kautta kuljevat jätteet hyödynnetään n. 90 %.sti Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja lisätään maankäytön suunnittelulla sekä metsien, puistojen ja viheralueiden hoidossa. Tekninen lautakunta Metsäsuunnitelman toteuttaminen. Metsäsuunnitelmat ajantasaistettu kaikille kaupungin metsille kuluvana keväänä. Osayleiskaavassa tehty keskustaajamasta luontoselvitykset, jotka otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma on ajantasaistettu. Ahvenlammen metsäsuunnitelma; metsäsuunnitelmien mukainen puuston käsittely Metsäsuunnitelman toteuttaminen. Ahvenlammen metsäsuunnitelman laatiminen. Metsäsuunnitelmat ajantasaistaminen. Osayleiskaavan luontoselvitykset otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa.

19 1.4. Tuetaan yhteisöllisyyttä rohkaisemalla asukkaita kehittämään ja pitämään kunnossa yhteistä omaisuutta ja ympäristöä. Lisätään ja kehitetään tiedottamista asukkaille kaikista ohjelmista, parannuksista, uusista palveluista jne. joita tehdään. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :51. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Sovelletaan ympäristön kunnossapidossa varhaista puuttumista, välitöntä korjausta ja siivousta, annetaan myös positiivista palautetta, mutta sovelletaan myös rikosoikeudellista vastuuta ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Viihtyisä ympäristötyöryhmän toimintaa kehitetään vuosittain Osallistutaan asukastoimintaan asiantuntijoina ( Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet ( Asukastoiminnan tuella innostetaan ja kannustetaan asukkaita yhteisiin sekä omatoimisiin talkoisiin oman asuinympäristön olojen parantamiseksi. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Konsernihallinto (MH) Asukasviihtyvyys Asukastoiminnan määrä Vuosi 2014 puututaan veneiden säilyttämiseen rannoilla sekä teollisuusalueiden toimintaan puistoalueiden lisäksi. Useita isompia ympäristörikosasioita on jouduttu ottamaan käsittelyyn. Toteutunut. Osallistuttu ja järjestetty lukuisia asukastilaisuuksia. Osallistutaan tilaisuuksiin. Toteutunut ESITÄN TÄMÄN KOHDAN POISTAMISTA, ASIA TULEE ESILLE MUUALLA. Länsi-alueen Frisbee golf -rata ja koirapuistotalkoot. Erilaisia siistimistalkoita. Tarkastukset sekä poistetut kohteet. KOhteiden seuranta. Toteutunut. Osallistuttu ja järjestetty lukuisia asukastilaisuuksia. On osallistuttu. Yhteisöllisyys kasvaa

20 1.5. Turvallisen, terveellisen ja häiriöttömän elinympäristön turvaaminen. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :54. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.5. Turvallisen, terveellisen ja häiriöttömän elinympäristön turvaaminen Huolehditaan lakisääteisenä velvollisuutenaan terveellisen, turvallisen ja luonnontilaisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön kehittymisestä. ( Seurataan ilman laatua yhdessä teollisuuden kanssa ( Suoritetaan elinympäristöön kohdituvaa säännöllistä, suunnitelmallista sekä asiakasaloitteista valvontaa Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Ympäristöterveydenhuollon elinympäristöön kohdistuvia tarkastukäyntejä on toteutettu n kpl. Toteutunut ohjelman mukaisesti. Hajuongelmia Lappeenrannassa sekä Joutsenossa Laaditaan meluntorjuntaohjelma ja huolehditaan meluntorjunnasta resurssien puitteissa Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet (2014- Meluntorjuntasuunnitelman laadinta Tekninen lautakunta Toteutunut ESITÄN TÄMÄN ASIA KOHDAN POISTAMISTA. Valmistuu v 2015

21 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :34. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa Tiedotetaan ja ohjataan asukkaita jätehuollossa ja roskaamisen välttämisessä. Valvontaan roskaamista vuosittain resurssien mukaisesti Museon toiminta erilaisissa työryhmissä, arkkitehtuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmässä ja kaupunkikuvatyöryhmäss ä. Museo pyrkii edistämään kulttuuriympäristön säilymistä alueellaan sekä toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuurihistoriallisten kohteiden ja ympäristöjen hoitoon, suojeluun ja korjaushankkeisiin liittyen. Toimii yhdessä Toteutunut viihtyisä ympäristöhankkeen kanssa. Blue White Eagle myös jätelain mukaisena käsittelynä. Kulttuurilautakunta (PMP) Museo toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuuriympäristöasioissa ja toimii useissa työryhmissä Lausuntoja 37 kpl

22 3.3. Annetaan ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :09. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.3. Annetaan ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusta Seurataan tilannetta ja tehdään kysely Poistetaan kohta Osallistuaan neuvontakampanjoihin ja valvontaan roskaamista. Käsitellään asukkaiden tekemät toimenpidepyynnöt ( Neuvotanmateriaalin laadinta, tiedotus, ympäristökasvatustyöryh mä Kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon opetussuunitelmia uudistettaessa. Otetaan vastaan ympäristö- ja arkkitehtuuriasiantuntijoit a jakamaan asiantuntemustaan lapsille ja nuorille. Tehdään yhteistyötä museon ja ympäristötoimen kanssa. Poistetaan kohta (IR) Poistetaan kohta (IR) Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuu suunnitellusti Pien-Saimaan kuormituksen vähentäminen aiheena Lappeenrannan ja Taipalsaaren kouluissa. Uusien opetussuunnitelmien perusteluonnoksiin tutustuminen Uusien opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan Toimenpidepyynnöt käsitelty Pien-Saimaa teemana kouluissa Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Opetussuunnitelmien perusteisiin on tutustuttu.

23 4.1. Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :25. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 4.1. Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne Valmistellaan asemakaavamuutokset viivytyksettä ja laadukkaasti. (2014) Ohjataan maankäytön suunnittelua yhdyskunnan energiankäytön kannalta vähäiseen suunnataan, liikkumistarpeen alentamiseen ja huomioi valtakunnalliset alueiden käytön suunnitteluperiaatteet Varmistetaan, ettei vesi- ja energiatekniikka aiheuta rajoitteita kaupan ja palvelujen sijoittumiselle Konsernihallinto (JW) Kaavoitusohjelman noudattaminen Kaavojen tärkeysjärjestys priorisoitu. Kaavat viedään viivytyksettä kh:n ja kv:n käsittelyyn. Osallistuminen maankäytön suunnittelun eri vaiheisiin. Energia Kaavoitusohjelma 2014 valmis ja toteutuksessa Toteuteuttu.

24 4.2. Tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Parannetaan joukkoliikenteen palveluedellytyksiä. Tehostetaan maankäyttöä olemassa olevan yhdyskuntatekniikan varrella. Peruskorjataan asuinalueiden ulkoliikuntapaikkoja sekä kehitetään niistä entistä toiminnallisempia ja monipuolisempia lähiliikuntapaikkoja. Turvataan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus. Huolehditaan laadukkaista ja monipuolisista liikuntapaikoista, jotka mahdollistavat monipuolisen urheilun. Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :28. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Osallistutaan suunnitteluun strategioiden, suunntelmien ja maankäytön suunnittelun yhteydessä Tehostetaan olemassa olevan infran käyttöä edistämällä uutta kaavoitusta olemassa olevan tekniikan sisällä, vieressä jne Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti Osallistuttu. Energia Tekninen lautakunta Toteutunut.Kiinteistöohjelma, salkku E, rakennusmassan realisointi (rakennukset ja maat) Kiinteistöohjelma, salkku E, rakennusmassan realisointi (rakennukset ja maat) Osallistuttu. Ensimmäinen erä kilpailutettu.

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti LCA Consulting Oy Ruokolahdella 11.2.2016 Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma - Vaihe 2 - Koko hanke Kuntien omien ympäristöohjelmien viimeistely

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu Hallituksen puheenjohtaja MATTI VÄISTÖ Kumppanuuspäivä 14.10.2015 TÄSTÄ LÄHDETTIIN Joensuun kaupunki, selvityshanke: Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.2015 Turku Sivu 1 6.5.2015 Resurssitehokas - AJATELKAA JÄRJESTELMIÄ

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot