Strategiaseuranta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiaseuranta 2015"

Transkriptio

1 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi

2 Hyvinvointiohjelma

3 3.1. Vahvistetaan laaja-alaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja ja palveluohjausta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :45. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Palveluohjausta suunnataan riskiryhmille monipuolisin keinoin Ikäkeskuksen kautta. Eksote (Sotetmk/SN) Yhteistyön lisääminen eri vastuu- ja tulosalueiden välillä. Päällekkäisyyksien poistaminen (mm. tiedot henkilöstä ja elämäntilanteesta, palvelutarpeen arviointi yms.) Rajapintojen työstäminen väliinputoamisen ehkäisemiseksi. Asiakaslähtöisyys. Iso-Apupalvelukeskuksesta ja hyvinvointiasemilta on saatavissa palveluohjausta. Toimintaa on kehitetty prosessimallinnuksella. Iso-Apupalvelukeskukselle on luotu oma prosessi, jolla varmistetaan tarkoituksenmukainen neuvonta ja ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi sekä jatko-ohjaus Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa saa henkilökohtaista asiakaspalvelua koko seudun alueella (2014- Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on säännöllinen päivystys eri kuntien alueella sekä pitkä asiakaspalveluaika Lappeenrannan toimipisteessä Henkilökohtaista asiakaspalvelua saatavilla klo 9-15 arkipäivisin

4 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :54. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.4. Kehitetään yhteisöllistä, turvallista, esteetöntä ja liikunnalliseen elämäntapaan innostavaa elinympäristöä Lisätään neuvontaa ja ohjeistetaan valitsemaan esteetömämpää rakentamista mitä lainsäädännössä edellytetään (2014) Lappeenrannan seudun ympäristötoimi viranomaisena ottaa huomioon turvallisuuden ja terveellisyyden MRL.n menettelyissä sekä kannustaa pyöräilyn kehittämistä osana kasvihuonekaasupäästöje n vähentämistä ( Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun Tekninen lautakunta Rakennusvalvonnan neuvoo ja ohjaa rakentajaa Pelastuslaitos (JK) Osallistuu ja lausuu kaavat ja tarvittaessa muut MRL:n menettelyt Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun. Toteutettu ja osallistuttu pyöräilyn kehittämistyöhön. Lausuntojen antaminen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken. Osallistuminen asiantuntijana turvallisen elinympäristön suunnitteluun. Lausuntojen antaminen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken.

5 4.3. Oppilas- ja opiskelijahuolto edistävät kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän koulun syntymistä. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Räsänen, Ilkka :37. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 4.3. Oppilas- ja opiskelijahuolto edistävät kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän koulun syntymistä Neuvola-asetuksen mukaisesti (2014) Eksote, Sotetmk (SN) Neuvola-asetus Oppilas- ja Toiminta toteutunut opiskeluhuolto sekä neuvolatoiminta asetusten neuvolatoiminta toteutunut mukaisesti. asetuksen muakisesti. Varaudutaan oppilashuoltolainsäädännön tuomiin muutoksiin.oppilasja opiskeluhuoltolaki edellyttää, että myös toisella asteella on koulupsykologija kuraattoripalvelut Kopparitoiminnan laajentaminen? (2014) Eksote Sotetmk (SN) Valvotaan koulutilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta valvonta suunnitelman mukaisesti sekä asiakasaloitteisesti. Osallistutaan sisäilmatyöryhmän työhön resurssien puitteissa - Kopparitoiminnan laajeneminen tarpeita vastaavaksi. -Asiakaslähtöisyys. Kopparitoimintaa on kehitetty osana lasten ja nuorten talon toimintaa. Sisäilmatyöryhmän työhön osallistuminen aktiivista. Koulutilojen valvontakäyntejä suoritettu suunnitelman mukaisesti. Koppari tavoittanut xx nuorta kevään 2014 aikana. Alkuvuoden aikana toteutettu koulutilojen tarkastuskäyntejä 16 kpl. Koko vuoden tilasto saadaan helmikuussa.

6 5.1.Tuetaan yhteisöllisyyttä kehittämällä asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Päätöksenteko on läpinäkyvää. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :49. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Alueraatien toiminnan merkitystä vahvistetaan antamalla lausuntoja alueen asioista, pyytämättäkin (2014) Lisätään sähköisten kyselyiden määrää. (2014) Konsernihallinto (MH) Lausuntojen määrä Kuntarakenneselvityksestä pyydetty lausunnot alueraadeilta ja eri yhdistyksiltä. Toimialat eivät vielä pyydä alueraadeilta lausuntoja. Konsernihallinto esim. joukkoliikennekysely ja pyöräilykysely sekä kuntarakennekysely. Alueraatien toiminnan merkitys vahvistuu. Sähköisten kyselyiden määrä on lisääntynyt Vaikutetaan Kuntalaiset Keskiöön koulutusohjelmalla luottamushenkilöiden ja virkamiesten asenteisiin ja tapoihin toimia enemmän asukaskeskeisen lähidemokratian vahvistamiseksi. (2014) Naapureille tiedottaminen ja kuuleminen osaksi sähköisesti Tehtävät toteutetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. (2014- Konsernihallinto (MH) Rakennuslautakunta Lähidemokratian eri osallistumismuotojen käyttöönotto Toteutettu mm. uutena toimintamuotona päättäjien kyselytunti (5/2014). Valmisteilla Asianosaisia kuullaan ennen päätösten tekemistä, aktiivinen tiedottaminen Ensimmäisellä päättäjien kyselytunnilla n. 20 osallistujaa. Toteutettu

7 5.2. Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Luodaan uusia asiakaslähtöisiä palveluiden kehittämisen malleja mm. palvelumuotoilun, asiakasraatien, kokemusasiantuntijoiden, vertaisryhmien sekä kehittämisfoorumeiden ja -ryhmien avulla. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Vuorovaikutteisuus asukkaiden kanssa on lähtökohta onnistuneelle palveluprosessille (2014- Asianosaisten kuuleminen ennen päätösten tekoa, aktiivinen tiedottaminen valmisteilla olevista asioista Vapaaehtoisasiantuntijaty ö Tekninen lautakunta Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetty vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilysuunnitelman laadinnassa hyödynnetään vapaehtoisasiantuntijuutta. Toimintaa jatketaan. Pyöräilyolosuhteet parantuneet, tavoitteena vuoden 2016 Pyöräilykaupunki -status Uusia yhteydenpitoväyliä ja malleja selvitetään, käyttöön otetaan ja edelleen kehitetään ( Selvitämme asiakastyytyväisyyden vuosittain. Kasvatus- ja opetuslautakunta Oppilaille kysely lähiliikuntapaikkaselvityksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa verkkopohjaisia kyselyjä huoltajille. Kehitetään varhaiskasvatuksessa lapsille verkkopohjainen tyytyväisyyskysely Energia Oppilaiden näkemyksiä otetaan huomioon lähiliikuntapaikkasuunnittelu ssa.

8 5.3. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta osallistumismahdollisuuksista ja osallisuutta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :17. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Henkilöstö tiedottaa aktiivisesti toimialansa tehtävistä. Lisätään myös sähköisiä palveluita valtakunnallinen linja huomioiden Aktiivinen tiedottaminen, kuuleminen ennen päätöksentekoa. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa on seurattu aktiivisesti valtakunnallisia yhteisiä järjestelmiä. Päällekkäisiä järjestelmien käyttöä pyritty vähentämään. tiedotteita tiedotusvälineille laadittu alkuvuoden aikana n. 15 kpl Kehitetään uusia tiedottamisen kanavia asukkaiden informatiiviselle saavuttamiselle. (2015) Uusien vaikuttamismuotojen kehittäminen, esim. alueellisen nuorten kuulemistapahtuman järjestäminen (yhteistyössä alueraadin kanssa) (2015) Nuorisotilaverkoston tarkastelu yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa ( Toteutetaan vahvaa ja kattavaa tiedottamista eri kanavia hyväksi käyttäen. ( Konsernihallinto (AK) Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta Konsernihallinto (AK)

9 6.1. Palveluissa painotetaan välittömyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Asianosaista kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan lisätään itseä koskevassa päätöksenteossa, palveluissa ja niiden kehittämisessä. (Versio 8) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Korhonen, Kati :20. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Kysytään asukkaiden tyytyväisyttä palveluihin ja toimitaan siten, että asiakastyytyväisyys paranee. Tiedotteita ( Rakennusvalvonta tiedottaa osana tiedotteita ja itsenäisesti ajankohtaisista asioista Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävissä lakisääteisyys, yksikön vastuu ja velvoitteet, yleinen etu ja asukastyytyväisyys voivat olla ristiriidassa keskenään, mutta konflikteja sovitellaan vuorovaikutuksessa. Peruslähtökohtana on aina kuitenkin ratkaisujen lainmukaisuus. Eläinlääkäripalveluissa erityisesti huomioidaan palveluiden helppo saavutettavuus. ( Museon vertaisihmettelijätoimintaa jatketaan Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Kulttuurilautakunta (PMP) Asikastyytyväisyys kyselyt toteuttu ja uusia toteutetaan. Ei toteutunut Eläinlääkäripalveluja tarjotaan edelleen pitkälti paikallispalveluna, eläinlääkärivastaanotoista tiedotetaan, virka-ajan ulkopuolinen päivystys ohjautuu yhdestä numerosta käsin. Vertaisihmettelijät paikalla aina museoperjantaisin Toteutettu Museo toimii myös kohtauspaikkana

10 6.2. Kiinnitetään erityistä huomiota rajapinnoilla tehtävään yhteistyöhön ja voimavarojen yhdistämiseen kumppanuusverkostoissa. Lisätään yhteistyötä eri toimialojen, yksityissektorin ja 3. sektorin kesken täsmentämällä hyvinvoinnin alueen rajapinnoilla tehtävää työtä ja työnkuvia eri toimijoiden kesken. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Puuppo, Kirsi :59. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Tapaamiset nuorisojärjestöjen kanssa 2 kertaa vuodessa. (2014) Yhteyksien luominen 3. sektorin toimijoihin varhaiskasvatuksen ja opetuksen tavoitteita täydentävien toimintojen järjestämiseksi (2014) Tehdään erityisesti vesistöjen kunnostuksessa laajaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä asukkaiden ja 3 sektorin kanssa. Tavoitteena on vesistön kunnostaminen, johon etsitään ennakkoluulottomat ratkaisut. Mallia soveletaan tarvittaessa muihin kohteisiin (2014- Nuoriso- ja liikuntalautakunta (SR) Kasvatus- ja opetuslautakunta Tapaamisien tarkoitus on tiedonvälitys puolin ja toisin sekä luoda pohjaa yhteistyölle. Vuonna 2014 tarkoituksena käynnistää avustussääntöjen uudistaminen yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa. Onko tapaamisia järjestetty, onko avustussääntöjä ryhdytty uudistamaan. Järjestetään tapaamisia nuorisojärestöjen kanssa. Asiaa alustavasti käsitelty Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n valmistelun yhteydessä Asukas- ja yhdistysyhteistyö on toiminnassa Tapaamiset järjestetty tammikuussa 2014 ja joulukuussa Avustussääntöjen uudistamista on lykätty toistaiseksi. Vuoden 2015 alusta avustusten anominen siirtyi sähköiseen järjestelmään eikä avustussääntöjä ollut järkevää muuttaa kesken tämän prosessin. Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa nostettu keskeiseksi Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:ssa. Ehdotettu "verkostokartan" laatimista ja toiminnan koordinoinnista vastaavan henkilön nimeämistä. Onnistunut Pien- Saimaalla. Kosteikkoasiamieshanke on palkittu Suomen yhtenä parhaista hankkeista. Myös Lappeenrannan Hanhijärjellä, Savitaipaleen Kuolimolla ja Lappeenrannan Karhusjärvellä tuloksellista toimintaa

11 6.3. Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Natunen, Sanna Mari :29. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 6.3. Luodaan edellytykset sujuvalle, monialaiselle hyvinvointia vahvistavalle yhteistyölle. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä Osallistutaan hyvinvointityöryhmään ja huomioidaan EVA menettely, mikäli se ei ole ristiriidassa erityislainsäädänön kanssa Kasvatus- ja opetustoimen edustajat osallistuvat hyvinvointityöryhmän sekä niiden alaryhmien työskentelyyn sekä välittävät kehittämistavoitteet organisaatioon ( Onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitymisen seuranta. Tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille Kulttuuritoimi on mukana sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Ympäristötoimen edustaja on ollut läsnä hyvinvointityöryhmän toiminnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta Pelastuslaitos (EH, UW, JK) Kulttuurilautakunta (P-LP, HH) Osallistuttu työryhmän työskentelyyn Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymisen seuranta. Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymisen seuranta. Nimetty kulttuuritoimen edustaja hyvinvointiseontekoon. Selonteko valmistuu v. 15 Erityislainsäädäntö ei ole muuttunut Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV tulokset esitelty kaupunginvaltuustolle 12/2014 Onnettomuustilastoinni n perusteella tarvittavien esitysten tekeminen muille viranomaisille ja tahoille. Onnettomuustilastoinni n perusteella tarvittavien esitysten tekeminen muille viranomaisille ja tahoille. Eudstaja on vastuussa selonteon kokoamisesta. Selontekoa on koottu v. 14..

12 Kaupunkirakenneohjelma

13 1.1. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Julkiset tilat suunnitellaan monipuoliseen yhteiskäyttöön. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :14. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.1. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Julkiset tilat suunnitellaan monipuoliseen yhteiskäyttöön. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät Nopea reagointi asukkaiden tarpeisiin ( ) Valmis ja toimiva kunnallistekniikka antaa pohjan arkielämälle ( ) Huolehditaan lakisääteisenä velvollisuutenaan omalta osaltaan terveellisen, turvallisen ja luonnontilaisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön kehittymisestä. (2014- Energia ESITETÄÄN, ETTÄ TÄMÄ POISTETAAN Energia ESITETÄÄN, ETTÄ TÄMÄ POISTETAAN Meluntorjuntaohjelman laadinta käynnissä. Luonnonsuojelukohteiden virkistyskäyttöhanke suunnitteilla Suoritetaan elinympäristöön liittyvää säännöllistä, suunnitelmallista ja asiakasaloitteista valvontaa. Meluntorjunta ohjelma valmistuu Ympäristöterveydenhuollon elinympäristöön kohdistuvia tarkastuskäyntejä toteutettu n kpl.

14 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla Ympäristöohjelman suunnittelu, laadinta ja toteuttaminen Jatketaan kunnostustoimenpiteitä Ympäristöohjelman laadinta Ohjelman laadinta Ohjelman laadinta on aloitettu käynnistetty Kunnostustoimenpiteet johtavat haluttuun tulokseen Joutsenon taimitarhaalue (pima-toimenpiteiden selvittäminen).kivisalmen pumppaamon rakentaminen on käynnissä. Kosteikkojen rakentaminen on käynnissä. Hajakuormituksen vähentämistoimenpiteirtä on käynnissä. Pien-Saimaan tila on ollut parempi. Syksyllä on ollut sinileväkukintoja Ilman laadun tarkkailun jatkaminen yhdessä teollisuuden kanssa Ilmasto-ohjelman toteuttaminen Käynnissä mittaussuunnitelman mukaisesti. Jatkuu suunnitellusti Toteutus on käynnissä Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Ilman laadun tarkkailutulokset Jatkettu HINKU työn ja ympäristöohjelmatyön yhteydessä.

15 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Maakunnallisen energianeuvonnan jatkaminen Pidetään ympäristö siistinä Tekninen lautakunta ENNE hankkeen jatko turvattu vuodeksi 2014 Jatkuu myös loppuvuoden. Vuosi 2015 eteenpäin tilanne epäselvä. ESITETÄÄN TÄMÄ KOHTA POISTETTAVAKSI sukastyytyväisyysmittaus tehty. Yhdyskuntatekniset palvelut.linkki tuloksiin.linnoituksen valaistus ja liikenne - hankkeen viimeistely. Toiminnan raportointi Hanke päättyi vuoden vaihteessa Linkki asukastyytyväisyys tuloksiin!! Roskaamisen valvonta ja ennaltaehkäisevä tiedotus Valvontaa toteutetaan resurssien mukaisesti. Toteutetaan asukastyytyväisyys mittaus Tiedote viihtyisä ympäristön tarkastuksista. Kehoitetaan tai määrätään tulleet ilmoitukset. Isoja kohteita uhkasakkolain mukaisessa menettelyssä. Viihtyisäympäristöprojektin seurantataulukko. Tarkastajaohjelman yhteydenottojen seuranta.

16 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Lisätään yhteistyötä Tekninen lautakunta LUTin kanssa Green Campuksen tukeminen kaupungin ja seudun toimenpitein ( Yhteistyö joukkoliikennehankkeissa, Kivisalmen pumppaamo, kaavahankkeet, Green Campus alueen puisto ja kosteikko, jätevesien käsittelyn ratkaisu, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office. Yhteistyö joukkoliikennehankkeissa, Kivisalmen pumppaamo, kaavahankkeet, Green Campus alueen puisto ja kosteikko, jätevesien käsittelyn ratkaisu, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office, Skinnarilankadun kehittäminen Yliopistonkaduksi. Yhteistyön edistyminen Tervahaudan puiston kosteikko v Hyötyjätepisteiden rakentaminen Skinnarilaan (EKJH) Lipputuotteet ja sähköbussi; luentoyhteistyö Mobiilisovellus joukkoliikenteen käyttäjille ja sähköbussi koekäytössä, Energiatehokas Kivisalmen pumppaamo, Campusalueen yleiskaava, Green Campus alueen puisto ja kosteikko viimeisteltynä, jätevesien käsittelyn ratkaisu tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisena, rakennusten energiatehokkuuskriteeristö, Green office vaatimukset, Skinnarilankadun kehittäminen Yliopistonkaduksi yleissuunnitelma. Toteutettu hankkeet Seurataan asenteita Ei toteuteta v ESITETÄÄN POISTETTAVAKSI

17 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Maankäytön suunnittelu toimintasuunitelman mukaisesti Tekninen lautakunta ESITETÄÄN TÄMÄ KOHTA POISTETTAVAKSI Toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman laatiminen ns. vanhan Lappeenrannan asemakaava-alueen ulkopuolisille metsille + Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma. Valmis Luonnon monimuotoisuuden huomiointi maankäytön suunnittelussa. Luonnon virkistyskäytön koordinoitu suunnittelu Lappeenrannan kaupungissa. Ohjelman valmistelu käynnistetty. Toteutetaan kaavoitusohjelmaa. Luontoselvitykset Ohjelman valmistelu vaadittu maankäytön luonnosvaiheessa. Laajempi suunnittelun yhteydessä. käsittely v Ohjataan rakentamista sekä luontoselvityksiä tarvittaessa. Ohjelman valmistelu luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön edistämiseksi on aloitettu Mm. lehtiroskien ja hiekoitushiekan kierrättäminen Tekninen lautakunta Kierrätys käynnissä. Jatketaan lehtiroskista ja hiekoitushiekasta valmistetun kompostimullan käyttämistä katurakennuskohteissa. Kierrätyslehtiroskan ja hiekoitus sepelistä valmistetun mullan käyttö aloitettu katuviheralueilla. Kompostimultaa katurakennuskohteisiin.

18 1.2. Parannetaan ympäristöä suunnitelmallisesti sekä ylläpidetään ympäristön puhtautta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Kehitetään Lappeenrannan kaupungin ympäristöasioiden hallintaa ympäristöohjelman avulla. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :13. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Hyötykäytön edistäminen Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:n ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan kautta Tuetaan Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:tä hyötyjätteiden kierrätyksessä sekä kuivajätteen energiakäytön lisäämisess. EKJH:n kautta kuljevat jätteet hyödynnetään n. 90 %.sti Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja lisätään maankäytön suunnittelulla sekä metsien, puistojen ja viheralueiden hoidossa. Tekninen lautakunta Metsäsuunnitelman toteuttaminen. Metsäsuunnitelmat ajantasaistettu kaikille kaupungin metsille kuluvana keväänä. Osayleiskaavassa tehty keskustaajamasta luontoselvitykset, jotka otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma on ajantasaistettu. Ahvenlammen metsäsuunnitelma; metsäsuunnitelmien mukainen puuston käsittely Metsäsuunnitelman toteuttaminen. Ahvenlammen metsäsuunnitelman laatiminen. Metsäsuunnitelmat ajantasaistaminen. Osayleiskaavan luontoselvitykset otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa.

19 1.4. Tuetaan yhteisöllisyyttä rohkaisemalla asukkaita kehittämään ja pitämään kunnossa yhteistä omaisuutta ja ympäristöä. Lisätään ja kehitetään tiedottamista asukkaille kaikista ohjelmista, parannuksista, uusista palveluista jne. joita tehdään. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :51. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Sovelletaan ympäristön kunnossapidossa varhaista puuttumista, välitöntä korjausta ja siivousta, annetaan myös positiivista palautetta, mutta sovelletaan myös rikosoikeudellista vastuuta ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Viihtyisä ympäristötyöryhmän toimintaa kehitetään vuosittain Osallistutaan asukastoimintaan asiantuntijoina ( Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet ( Asukastoiminnan tuella innostetaan ja kannustetaan asukkaita yhteisiin sekä omatoimisiin talkoisiin oman asuinympäristön olojen parantamiseksi. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Konsernihallinto (MH) Asukasviihtyvyys Asukastoiminnan määrä Vuosi 2014 puututaan veneiden säilyttämiseen rannoilla sekä teollisuusalueiden toimintaan puistoalueiden lisäksi. Useita isompia ympäristörikosasioita on jouduttu ottamaan käsittelyyn. Toteutunut. Osallistuttu ja järjestetty lukuisia asukastilaisuuksia. Osallistutaan tilaisuuksiin. Toteutunut ESITÄN TÄMÄN KOHDAN POISTAMISTA, ASIA TULEE ESILLE MUUALLA. Länsi-alueen Frisbee golf -rata ja koirapuistotalkoot. Erilaisia siistimistalkoita. Tarkastukset sekä poistetut kohteet. KOhteiden seuranta. Toteutunut. Osallistuttu ja järjestetty lukuisia asukastilaisuuksia. On osallistuttu. Yhteisöllisyys kasvaa

20 1.5. Turvallisen, terveellisen ja häiriöttömän elinympäristön turvaaminen. (Versio 5) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :54. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 1.5. Turvallisen, terveellisen ja häiriöttömän elinympäristön turvaaminen Huolehditaan lakisääteisenä velvollisuutenaan terveellisen, turvallisen ja luonnontilaisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön kehittymisestä. ( Seurataan ilman laatua yhdessä teollisuuden kanssa ( Suoritetaan elinympäristöön kohdituvaa säännöllistä, suunnitelmallista sekä asiakasaloitteista valvontaa Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Ympäristöterveydenhuollon elinympäristöön kohdistuvia tarkastukäyntejä on toteutettu n kpl. Toteutunut ohjelman mukaisesti. Hajuongelmia Lappeenrannassa sekä Joutsenossa Laaditaan meluntorjuntaohjelma ja huolehditaan meluntorjunnasta resurssien puitteissa Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet (2014- Meluntorjuntasuunnitelman laadinta Tekninen lautakunta Toteutunut ESITÄN TÄMÄN ASIA KOHDAN POISTAMISTA. Valmistuu v 2015

21 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :34. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.1. Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään ja hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja rakennuksia sekä maisema-alueita monipuolistavana ja henkistä hyvinvointia tuottavana osana kaupunkikuvaa. Toteutetaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa Tiedotetaan ja ohjataan asukkaita jätehuollossa ja roskaamisen välttämisessä. Valvontaan roskaamista vuosittain resurssien mukaisesti Museon toiminta erilaisissa työryhmissä, arkkitehtuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmässä ja kaupunkikuvatyöryhmäss ä. Museo pyrkii edistämään kulttuuriympäristön säilymistä alueellaan sekä toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuurihistoriallisten kohteiden ja ympäristöjen hoitoon, suojeluun ja korjaushankkeisiin liittyen. Toimii yhdessä Toteutunut viihtyisä ympäristöhankkeen kanssa. Blue White Eagle myös jätelain mukaisena käsittelynä. Kulttuurilautakunta (PMP) Museo toimii asiantuntijana ja viranomaisena kulttuuriympäristöasioissa ja toimii useissa työryhmissä Lausuntoja 37 kpl

22 3.3. Annetaan ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusta. (Versio 7) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Leimi, Pasi :09. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 3.3. Annetaan ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusta Seurataan tilannetta ja tehdään kysely Poistetaan kohta Osallistuaan neuvontakampanjoihin ja valvontaan roskaamista. Käsitellään asukkaiden tekemät toimenpidepyynnöt ( Neuvotanmateriaalin laadinta, tiedotus, ympäristökasvatustyöryh mä Kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon opetussuunitelmia uudistettaessa. Otetaan vastaan ympäristö- ja arkkitehtuuriasiantuntijoit a jakamaan asiantuntemustaan lapsille ja nuorille. Tehdään yhteistyötä museon ja ympäristötoimen kanssa. Poistetaan kohta (IR) Poistetaan kohta (IR) Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuu suunnitellusti Pien-Saimaan kuormituksen vähentäminen aiheena Lappeenrannan ja Taipalsaaren kouluissa. Uusien opetussuunnitelmien perusteluonnoksiin tutustuminen Uusien opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan Toimenpidepyynnöt käsitelty Pien-Saimaa teemana kouluissa Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Opetussuunnitelmien perusteisiin on tutustuttu.

23 4.1. Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :25. Yksilöllinen tunniste: PRO fi 4.1. Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne Valmistellaan asemakaavamuutokset viivytyksettä ja laadukkaasti. (2014) Ohjataan maankäytön suunnittelua yhdyskunnan energiankäytön kannalta vähäiseen suunnataan, liikkumistarpeen alentamiseen ja huomioi valtakunnalliset alueiden käytön suunnitteluperiaatteet Varmistetaan, ettei vesi- ja energiatekniikka aiheuta rajoitteita kaupan ja palvelujen sijoittumiselle Konsernihallinto (JW) Kaavoitusohjelman noudattaminen Kaavojen tärkeysjärjestys priorisoitu. Kaavat viedään viivytyksettä kh:n ja kv:n käsittelyyn. Osallistuminen maankäytön suunnittelun eri vaiheisiin. Energia Kaavoitusohjelma 2014 valmis ja toteutuksessa Toteuteuttu.

24 4.2. Tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Parannetaan joukkoliikenteen palveluedellytyksiä. Tehostetaan maankäyttöä olemassa olevan yhdyskuntatekniikan varrella. Peruskorjataan asuinalueiden ulkoliikuntapaikkoja sekä kehitetään niistä entistä toiminnallisempia ja monipuolisempia lähiliikuntapaikkoja. Turvataan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus. Huolehditaan laadukkaista ja monipuolisista liikuntapaikoista, jotka mahdollistavat monipuolisen urheilun. Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen. (Versio 6) - Lappeenrannan kaupunki Muokattu: Murto, Pekka :28. Yksilöllinen tunniste: PRO fi Osallistutaan suunnitteluun strategioiden, suunntelmien ja maankäytön suunnittelun yhteydessä Tehostetaan olemassa olevan infran käyttöä edistämällä uutta kaavoitusta olemassa olevan tekniikan sisällä, vieressä jne Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti Osallistuttu. Energia Tekninen lautakunta Toteutunut.Kiinteistöohjelma, salkku E, rakennusmassan realisointi (rakennukset ja maat) Kiinteistöohjelma, salkku E, rakennusmassan realisointi (rakennukset ja maat) Osallistuttu. Ensimmäinen erä kilpailutettu.

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE

Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE 1. ESIPUHE Lempäälän kunnanhallitus päätti 3.11.2014 131, että Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma 2010 2030 päivitetään Lempäälän osalta keskittyen kehittämisohjelman toimenpideosioon.

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 Sisällys Porin Seudun kestävän kehityksen indikaattorit... 4 Ympäristötietoisuus & ympäristökasvatus... 9 Yhdyskuntarakenne & asuminen... 11 Jätteet

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KAUPUNKI 2009 KAJAANIN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 26.1.2010 26 Kaupunginvaltuusto 16.2.2010 8 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 2 Riihimäen kaupunki 2009 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot