LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen keskus, Kuningattarenkatu 15 B, 3 krs. Penninkangas Anne jäsen Saapui 17:40 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 18. Tekninen keskus, Kuningattarenkatu 15 B, 3 krs. Penninkangas Anne jäsen Saapui 17:40 14"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-18:00 PAIKKA Tekninen keskus, Kuningattarenkatu 15 B, 3 krs. LÄSNÄ Turku Roger puheenjohtaja Viklund Raija varapuheenjohtaja Laiho Pasi jäsen Martinoff Minerva jäsen Meriheinä Thérèse jäsen Bäcklund Lars jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Nyström Rune jäsen Penninkangas Anne jäsen Saapui 17:40 14 Liljeström Anna varajäsen MUUT Iivari Saara nuorisovaltuutet Lyytikäinen Heidi ymp.suoj.siht/esitt. Lehtomäki Maija ymp.suoj.tark. POISSA Konttinen Lisbeth jäsen Helgars Frej jäsen Heijnsbroek-Wirén Mia kaup.hall.puh.joht. Träskelin Jerry kaup.hall.edust. Skogberg Rolf joht.rak.tark/esitt. Östman Maud ymp.suoj.tark. Mäntynen Marjaterttu lupatarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Roger Turku KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Maija Lehtomäki Thérèse Meriheinä Raija Viklund PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa (Lovinfo, Mariankatu 12 A) SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Esityslistan hyväksyminen Ympäristönsuojeluviranomaisen päätäntäoikeuden siirtäminen alaisenaan toimiville viranhaltijoille 15 Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainesluvan peruuttaminen kiinteistöllä Norr-Sarvlaks 2 RN:o Loviisan kaupungin Sarvilahden 16 Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupa kiinteistöllä Norr-Sarvlaks 2 RN:o Loviisan kaupungin Sarvilahden kylässä Viranhaltijapäätöksiä Tiedoksi Pekka Rossille kiinteistölle myönnetyn maa-ainesluvan ( , 28, Lapinjärven kunnanhallitus) siirtäminen Matti Viren Oy:lle 35

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAYML 11 Ehdotus: Päätös: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti Todettiin läsnäolijat: pu heen joh ta ja, varapuheenjohtaja, 7 varsinaista jäsentä, 1 va ra jä sen ja 1 nuo ri so val tuu tet tu. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ---

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat RAYML 12 Ehdotus: Valitaan kokouksen sihteeri. Thérèse Meriheinä ja Frej Helgars valitaan pöy tä kir jan tar kis ta jiksi. Pöy tä kir jan tar kis tus on tiistaina Päätös: Maija Lehtomäki valittiin kokouksen sihteeriksi. Thérèse Meriheinä ja Raija Viklund valittiin pöy tä kir jan tar kis tajik si. Pöy tä kir jan tar kis tus on tiistaina

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslistan hyväksyminen RAYML 13 Ehdotus: Päätös: Kokouskutsun mukana jaettu asialista hyväksytään kokouksen esitys lis tak si. Kokouskutsun mukana jaettu asialista hyväksyttiin kokouksen esitys lis tak si. ---

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristönsuojeluviranomaisen päätäntäoikeuden siirtäminen alaisenaan toimiville viran hal ti joil le 112/11.00/2016 RAYML 14 Valmistelija ja esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyy ti käinen, puh Kuntien ympäristönsuojelunhallinnosta annetun lain (64/1986) 7 :n (1013/1996) mukaan kunnanvaltuusto voi antaa ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le oikeuden siirtää päätäntäoikeuden edelleen alai suu des saan toi mi val le viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei kui ten kaan voida siirtää viranhaltijalle asias sa, joka sisältää hallinnollisen pa kon käyttämistä. Vi ran hal tijal le, jolle siirretään kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le kuulu vaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edellyttämä pä te vyys. Loviisan kaupunginvaltuuston :ssä hyväksymän hal lin to sään nön 19 :n mukaisesti rakennus- ja ym pä ris tö lau takun ta voi päättää sil le hallintosäännössä tai lainsäädännössä siir retyn toimivallan siirtämisestä alai sel leen viranhaltijalle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan aiemmin antamaa de le goin tipää tös tä ( ) on syytä täsmentää. Aiemmin annetusta de le goin ti pää tök ses tä puuttuvat mm. tietyt jätelain (646/2011) rutii nin omai set tehtävät, ke mi kaa li lain (599/2013) tarkastus- ja tiedon saan ti oi keus ja ulkoilulain (606/1973) määräyksenanto-oikeus. Li säk si on nähty tarpeelliseksi de le goi da viranhaltijoille sellaisia ym pä ris tön suo je lu lain (527/2014), ve si huol to lain (119/2001), maas to lii ken ne lain (1710/1995), vesiliikennelain (463/1996), ve silain (587/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) teh tä viä jotka lisäävät työn joustavuutta. Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kuntien ym pä ris tön suoje lun hal lin nos ta annetun lain 7 :n, ympäristönsuojelulain 22 :n, ve si lain 14 luvun 11 :n, ulkoilulain 26 :n ja Loviisan kaupungin hal lin to sään nön 19 :n pe rus teel la siirtää ym pä ris tön suo je lu sih teeril le ja ym pä ris tön suo je lu tar kas ta jil le 1) ympäristönsuojelulain 116 :n (ilmoitus toiminnasta re kis teröin tiä var ten), 118 :n (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toimin ta), 119 :n (koe luon tei nen toiminta), 120 :n (poik keuk sel liset tilanteet) mukaisten il moi tus ten käsittelyn ja 122 :n mukaisen pää tök sen teon 2) jätelain 100 :n mukaisen ilmoituksen (ilmoitus ke räys toi minnas ta jä te huol to re kis te riin) tarkastamisen ja rekisteröinnin

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ) vesilain 18 luvun 1 :n (531/2014) mukaisten tietojen mer kit semi sen ym pä ris tön suo je lun tietojärjestelmään 4) merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 :n jä te huol tosuun ni tel man hy väk sy mi sen ja merkitsemisen ympäristönsuojelun tie to jär jes tel mään 5) ympäristönsuojelulain 182 :n väliaikaisen määräyksen an ta misen kii reel li ses sä tapauksessa (175 :n mukainen määräys ja 181 mu kai nen toi min nan keskeyttäminen) 6) jätelain 126 :n määräyksen antamisen kiireellisessä ta pauk sessa 7) maa-aineslain (555/1981) 15 :n (463/1997) ottamisen kes keyttä mi sen kii reel li ses sä tapauksessa 8) vesilain 14 luvun 11 :n toiminnan keskeyttämisen kii reel li sessä ta pauk ses sa 9) ulkoilulain 21 ja 25 :n (1343/1994) mukaisten mää räys ten anta mi sen ja toi min nan kieltämisen kiireellisissä tapauksissa 10) lupa-asian siirtämisen aluehallintoviranomaisen ratkaistavaksi ym pä ris tön suo je lu lain 36 :n mukaisesti 11) ympäristöluvan raukeamisesta päättämisen ym pä ris tön suo je lulain 88 :n mukaisesti 12) poikkeusten myöntämisen talousjätevesien käsittelyä kos kevis ta vaa ti muk sis ta ympäristönsuojelulain 157 :n mukaisesti 13) poikkeusten myöntämisen kunnan ym pä ris tön suo je lu mää räyksis tä ym pä ris tön suo je lu lain 202 :n mukaisesti 14) vesihuoltolain 11 :n ja 17 c :n (681/2014) mu kai sis ta va pautus ha ke muk sis ta päättämisen 15) maastoliikennelain 30 :n 2 momentin mukaisen luvan myöntä mi sen yk sit täi sel le tapahtumalle 16) vesiliikennelain 21 :n 2 momentin mukaisen luvan myön tämi sen yk sit täi sel le tapahtumalle 17) Porvoon alueellisten jätehuoltomääräysten 15 :n tarkoittaman jät teen laa dun hyväksymisen sekä 34 :n mukaisen päätöksenteon (jä te huol to suun ni tel man tarve yli 1000 henkilön ylei sö ta pah tu missa)

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ) Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 8 :n tar koit taman yh teis as tian käytön kieltämisen ja 23 :n tarkoittaman jä te astian tiheämpään tyh jen nys vä liin velvoittamisen 19) tarkkailusuunnitelmien hyväksymisen 20) maa-ainesten ottolupiin ja ympäristölupiin liittyvien va kuuksien hy väk sy mi sen, valvomisen ja vapauttamisen 21) ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon tai vastineen an tami sen hal lin to-oi keuk sil le, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, alue hal lin to vi ras tol le ja kau pun ki suun nit te lu yk si köl le jos ra kennus- ja ympäristölautakunta ei ko kous ai ka tau lun sa puitteissa pysty asiaa käsittelemään 22) ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon antamisen ym päris tön suo je lu mää räys ten nojalla tehtävistä ilmoituksista, lau sunnon antamisen jä te huol to vi ran omai sel le jätehuoltomääräyksistä poik kea mi ses ta sekä lausunnon an ta mi sen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le meluilmoituksesta. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa ym pä ristön suo je lu sih tee ril le ja ympäristönsuojelutarkastajille kuntien ympä ris tön suo je lun hal lin nos ta annetun lain 7 :n, ym pä ris tön suo jelu lain 22 :n, vesilain 14 luvun 11 :n ja Loviisan kaupungin hallin to sään nön 19 :n perusteella 23) ympäristönsuojelulain 172 :n tiedonsaanti- ja tar kas tus oi keuden ja 188 :n mukaisen oikeuden ilmoituksen tekemiseen po liisil le esitutkintaa varten 24) jätelain 122 :n mukaisen tiedonsaantioikeuden ja 123 :n tarkas tus oi keu den sekä 136 :n mukaisen oikeuden ilmoituksen te kemi seen poliisille tai tulliviranomaiselle 25) vesilain 14 luvun 3 :n tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden sekä 14 luvun 2 :n mukaisen oikeuden tutkintapyynnön tekemiseen 26) maa-aineslain 14 :n tarkastus-, mittaus- ja näyt teen ot to-oikeu den sekä 18 :n mukaisen oikeuden tehdä ilmoitus syyt tä jä viran omai sel le syytteen nos ta mi sek si 27) kemikaalilain 48 :n tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden 28) ympäristönsuojelulain 186 :n, jätelain 134 :n ja vesilain 14 lu vun 14 :n vireillepano-oikeuden. Tämä päätös korvaa rakennus- ja ympäristölautakunnan

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ an ta man delegointipäätöksen. Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kuntien ym pä ris tön suoje lun hal lin nos ta annetun lain 7 :n, ympäristönsuojelulain 22 :n, ve si lain 14 luvun 11 :n, ulkoilulain 26 :n ja Loviisan kaupungin hal lin to sään nön 19 :n pe rus teel la siirtää ym pä ris tön suo je lu sih teeril le ja ym pä ris tön suo je lu tar kas ta jil le 1) ympäristönsuojelulain 116 :n (ilmoitus toiminnasta re kis teröin tiä var ten), 118 :n (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toimin ta), 119 :n (koe luon tei nen toiminta), 120 :n (poik keuk sel liset tilanteet) mukaisten il moi tus ten käsittelyn ja 122 :n mukaisen pää tök sen teon 2) jätelain 100 :n mukaisen ilmoituksen (ilmoitus ke räys toi minnas ta jä te huol to re kis te riin) tarkastamisen ja rekisteröinnin 3) vesilain 18 luvun 1 :n (531/2014) mukaisten tietojen mer kit semi sen ym pä ris tön suo je lun tietojärjestelmään 4) merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 :n jä te huol tosuun ni tel man hy väk sy mi sen ja merkitsemisen ympäristönsuojelun tie to jär jes tel mään 5) ympäristönsuojelulain 182 :n väliaikaisen määräyksen an ta misen kii reel li ses sä tapauksessa (175 :n mukainen määräys ja 181 mu kai nen toi min nan keskeyttäminen) 6) jätelain 126 :n määräyksen antamisen kiireellisessä ta pauk sessa 7) maa-aineslain (555/1981) 15 :n (463/1997) ottamisen kes keyttä mi sen kii reel li ses sä tapauksessa 8) vesilain 14 luvun 11 :n toiminnan keskeyttämisen kii reel li sessä ta pauk ses sa 9) ulkoilulain 21 ja 25 :n (1343/1994) mukaisten määräysten anta mi sen ja toi min nan kieltämisen kiireellisissä tapauksissa 10) lupa-asian siirtämisen aluehallintoviranomaisen ratkaistavaksi ym pä ris tön suo je lu lain 36 :n mukaisesti 11) ympäristöluvan raukeamisesta päättämisen ym pä ris tön suo je lulain 88 :n mukaisesti 12) poikkeusten myöntämisen talousjätevesien käsittelyä kos kevis ta vaa ti muk sis ta ympäristönsuojelulain 157 :n mukaisesti

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ) poikkeusten myöntämisen kunnan ym pä ris tön suo je lu mää räyksis tä ym pä ris tön suo je lu lain 202 :n mukaisesti 14) vesihuoltolain 11 :n ja 17 c :n (681/2014) mukaisista va pautus ha ke muk sis ta päättämisen 15) maastoliikennelain 30 :n 2 momentin mukaisen luvan myöntä mi sen yk sit täi sel le tapahtumalle 16) vesiliikennelain 21 :n 2 momentin mukaisen luvan myön tämi sen yk sit täi sel le tapahtumalle 17) Porvoon alueellisten jätehuoltomääräysten 15 :n tarkoittaman jät teen laa dun hyväksymisen sekä 34 :n mukaisen päätöksenteon (jä te huol to suun ni tel man tarve yli 1000 henkilön ylei sö ta pah tu missa) 18) Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 8 :n tar koit taman yh teis as tian käytön kieltämisen ja 23 :n tarkoittaman jä te astian tiheämpään tyh jen nys vä liin velvoittamisen 19) tarkkailusuunnitelmien hyväksymisen 20) maa-ainesten ottolupiin ja ympäristölupiin liittyvien va kuuksien hy väk sy mi sen, valvomisen ja vapauttamisen 21) ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon tai vastineen an tami sen hal lin to-oi keuk sil le, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, alue hal lin to vi ras tol le ja kau pun ki suun nit te lu yk si köl le jos ra kennus- ja ympäristölautakunta ei ko kous ai ka tau lun sa puitteissa pysty asiaa käsittelemään 22) ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon antamisen ym päris tön suo je lu mää räys ten nojalla tehtävistä ilmoituksista, lau sunnon antamisen jä te huol to vi ran omai sel le jätehuoltomääräyksistä poik kea mi ses ta sekä lausunnon an ta mi sen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le meluilmoituksesta. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa ym pä ristön suo je lu sih tee ril le ja ympäristönsuojelutarkastajille kuntien ympä ris tön suo je lun hal lin nos ta annetun lain 7 :n, ym pä ris tön suo jelu lain 22 :n, vesilain 14 luvun 11 :n ja Loviisan kaupungin hallin to sään nön 19 :n perusteella 23) ympäristönsuojelulain 172 :n tiedonsaanti- ja tar kas tus oi keuden ja 188 :n mukaisen oikeuden ilmoituksen tekemiseen po liisil le esitutkintaa varten 24) jätelain 122 :n mukaisen tiedonsaantioikeuden ja 123 :n tar-

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ kas tus oi keu den sekä 136 :n mukaisen oikeuden ilmoituksen te kemi seen poliisille tai tulliviranomaiselle 25) vesilain 14 luvun 3 :n tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden sekä 14 luvun 2 :n mukaisen oikeuden tutkintapyynnön tekemiseen 26) maa-aineslain 14 :n tarkastus-, mittaus- ja näyt teen ot to-oikeu den sekä 18 :n mukaisen oikeuden tehdä ilmoitus syyt tä jä viran omai sel le syytteen nos ta mi sek si 27) kemikaalilain 48 :n tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden 28) ympäristönsuojelulain 186 :n, jätelain 134 :n ja vesilain 14 lu vun 14 :n vireillepano-oikeuden. Tämä päätös korvaa rakennus- ja ympäristölautakunnan an ta man delegointipäätöksen. Tiedoksi: Hallintojohtaja Lapinjärven kunta ---

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainesluvan peruuttaminen kiinteistöllä Norr-Sarvlaks 2 RN:o Loviisan kaupungin Sarvilahden 508/ /2015 RAYML 15 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Lemminkäinen In fra Oy:lle maa-ainesluvan (Dnro 508/ /2015). Lupa myön net tiin kiviainesten (hiekka ja so ra) ottamiselle ja louheen vas taan ot ta mi sel le Loviisan kaupungissa Sar vi lah den kylässä kiinteistöllä Norr-Sarv laks 2 RN:o Alueella ei ole aiemmin ollut maa-aineksen ot ta mis toi min taa. Suunnitellulta ottoalueelta on poistettu puusto aiemmin. Suun nitte lu alue ra joit tuu Lägermalmintien tiealueeseen. Alueen koil lispuo lel ta virtaa oja poh jois-ete lä suun tai ses ti. Myös tiealueen toi sella puolella ojien virtaussuunta on kohti etelää. Alue sijaitsee Lägermalmin ( ) vedenhankintaan so vel tuval la II-luo kan pohjavesialueella (kuva 1). Pohjavesialueen ko konais pin ta-ala on 2,39 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,18 km2. Muodostuvaksi pohjaveden mää räk si arvioidaan 900 m3/d. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 919 ha ja varsinaisen ot tamis alu een ala on noin 4 ha. Maa-ainesten ottamisen ko ko nais määrä on noin m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Päätöksen antamisen jälkeen on ilmennyt, että pohjaveden pinnan ta so ja ei ole riittävästi hakemusvaiheessa selvitetty. Pohjaveden pin nan ta son mää rit tä mi nen luvassa määrätyn yhden, alueen pohjois osas sa olevan poh ja ve si put ken avulla ei ole riittävää, koska alu een eteläosassa pohjavedentaso on il mei ses ti huomattavasti kor keam mal la. Näin ollen, ennen ottamistoiminnan aloit ta mis ta alu een eteläosaan olisi tarpeen asentaa toinen pohjavesiputki, jot ta maa-ai nes ten ot ta mis ta so voitaisiin luotettavalla tavalla varmistaa. Lemminkäinen on esittänyt uuden putken sijoituspaikkaa ot ta misalu een ete lä osaan. Putki tulee sijoittumaan niin, ettei se ole maankai vun tiellä. Putken si joi tus koh das sa maapinta on tasolla +43 ja put ken alapää tulisi tasolle +33, kui ten kin niin, että se porataan vä hin tään 2 metriä kallioon (kartta ja sel vi tys liitteenä). Viranomaisen virheellinen päätös voidaan poistaa ja asia ratkaista uu del leen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puut teel li-

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ seen sel vi tyk seen (hallintolain 50, 434/2003). Liite 1 Esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, puh Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta peruuttaa hallintolain 50 :n (434/2003) no jal la Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnetyn maa-aines lu van kiinteistöllä Norr-Sav laks 2 RN:o Loviisan kau pun gin Sarvilahden ky läs sä. Liite 1 Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta peruuttaa hallintolain 50 :n (434/2003) no jal la Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnetyn maa-aines lu van kiinteistöllä Norr-Sav laks 2 RN:o Loviisan kau pun gin Sarvilahden ky läs sä. Liite 1 Jakelu: Tiedoksi: Lemminkäinen Infra Oy Uudenmaan ELY-keskus Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto Uudenmaan liitto Muistuttajat ---

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupa kiinteistöllä Norr-Sarvlaks 2 RN:o Loviisan kaupungin Sarvilahden kylässä 508/ /2015 RAYML 16 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Lem minkäi nen In fra Oy:lle maa-ainesluvan Lupa on peruu tet tu saman lautakunnan kokouksessa hal lin tolain (434/2003) 50 :n 1 mo men tin kohdan 1 nojalla. Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnetään uusi lupa kiviainesten (hiek ka ja so ra) ottamiselle ja louheen vastaanottamiselle Loviisan kau pun gis sa Sar vi lah den kylässä kiinteistöllä Norr-Sarvlaks 2 RN:o Alueella ei ole aiemmin ollut maa-aineksen ottamistoimintaa. Suun ni tel lul ta ottoalueelta on poistettu puusto aiemmin. Suun nitte lu alue rajoittuu Lä ger mal min tien tiealueeseen. Alueen koil lispuo lel ta virtaa oja poh jois-ete lä suun tai ses ti. Myös tiealueen toi sella puolella ojien virtaussuunta on kohti ete lää. Alue sijaitsee Lägermalmin ( ) vedenhankintaan so vel tuval la II-luo kan pohjavesialueella. Pohjavesialueen ko ko nais pinta-ala on 2,39 km2 ja muo dos tu mis alu een pinta-ala 1,18 km2. Muo dos tu vak si pohjaveden mää räk si arvioidaan 900 m3/d. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 919 ha ja varsinaisen ot tamis alu een ala on noin 4 ha. Maa-ainesten ottamisen ko ko nais määrä on noin m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Pohjaveden pinnantason määrittäminen jo aiemmin luvassa mää rätyn yh den, alueen pohjoisosassa olevan pohjavesiputken avulla ei ole riittävää, kos ka alueen eteläosassa pohjavedentaso on il mei sesti huomattavasti kor keam mal la. Näin ollen, ennen ot ta mis toi minnan aloittamista alueen ete lä osaan tulee asentaa toinen poh ja ve siput ki, jotta maa-ainesten ottamistaso voi daan luotettavalla tavalla var mis taa. Lemminkäinen on esittänyt uuden putken sijoituspaikkaa ot ta misalu een ete lä osaan. Putki tulee sijoittumaan niin, ettei se ole maankai vun tiellä. Putken si joi tus koh das sa maapinta on tasolla +43 ja put ken alapää tulisi tasolle +33, kui ten kin niin, että se porataan vä hin tään 2 metriä kallioon (kartta ja sel vi tys liitteenä).

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lupamääräys nro 13 eli pohjaveden tarkkailupisteet, niistä tehtävä tark kai lu ja määräyksen perustelut on muutettu. Uusi pohjavesiputki ja pohjavedenpinnan mittaus kahdesta pistees tä vai kut taa myös ottosyvyyden tarkempaan määrittelyyn. Otto sy vyy teen liittyvää lu pa mää räys tä nro 6 on myös muutettu siten, et tä määräystä on täydennetty vel voit teel la toimittaa uusittu ot tosuun ni tel ma lupaviranomaiselle hy väk syt tä väk si mennes sä. Ottosuunnitelmassa tulee nimenomaan huo mioi da ot to syvyy den tarkempi määrittely. Muilta osin lupapäätös pysyy ennallaan. Liite 2 Esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, puh Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-ai nes lu van Sarvilahden kylään kiinteistölle Norr-Sarvlaks 2 RN:o , dnro 508/ /2015. Liite 2 Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-ai nes lu van Sarvilahden kylään kiinteistölle Norr-Sarvlaks 2 RN:o , dnro 508/ /2015. Liite 2 Jakelu: Tiedoksi: Lemminkäinen Infra Oy Uudenmaan ELY-keskus Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto Uudenmaan liitto Muistuttajat ---

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätöksiä RAYML 17 Valmistelijat ja esittelijät: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh ja ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyy tikäi nen, puh Rakennustarkastajien päätökset Liite 3 2. Ympäristönsuojeluviranomaisten päätökset Liite 4 Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tie dok si. Liitteet 3 ja 4 Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tie dok si. Liitteet 3 ja 4 ---

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tiedoksi RAYML Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukai nen pää tös (ESAVI/12259/2014) si vii li pal ve lus keskuk sen jä te ve den puh dis ta mon ympäristöluvan lupamääräysten tarkis ta mis ta, Lapinjärvi. 2. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö (ESA VI/685/2016) Jussi Kangaskolkan eläinsuojan toiminnan lopet ta mi ses ta, La pin jär vi. Asiasta ei anneta lausuntoa. 3. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Milla ja Ilk ka Knuu ti lan eläinsuojan ympäristöluvan (ESA VI/276/04.08/2013, ) val von ta vas tuun siirtäminen kun nal le. 4. Rudus Murskaus Oy, Koskenkylän kallioalue, vuosiraportti vuo den 2015 toi min nas ta. 5. Fortum: Loviisan voimalaitoksen ympäristönsuojelun yh teen veto Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään , Por voon Ener gian energiatuotantolaitos KPA 2, Urakoitsijantiellä, Lo vii sas sa. 7. Loviisan kaupunki: Loviisan pohjavesialueiden suo je lu suun nitel man päi vi tys Liite 5 8. Lapinjärven kunta: Lapinjärven pohjavesialueiden suo je lu suunni tel man päi vi tys Liite 6 9. Talouskatsaus Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. ---

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pekka Rossille kiinteistölle myönnetyn maa-ainesluvan ( , 28, La pin jär ven kunnanhallitus) siirtäminen Matti Viren Oy:lle 111/ /2016 RAYML 19 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh Matti Viren Oy on toimittanut rakennus- ja ym pä ris tö lau ta kun nalle il moi tuk sen kiinteistön ostamisesta Pekka Rossil ta Lapinjärven Por lam mil la. Kiinteistöllä on voimassaoleva maa-ai nes lu pa, joka kaupan myö tä siirretään Matti Viren Oy:lle. Kiin teis tön entinen omistaja ja maa-ai nes lu van haltija on ollut Pek ka Rossi. Matti Viren Oy toimittaa Loviisan kaupungille maa-ainesluvan mu kai sen euron vakuuden. Maa-aineslain 13a :n mukaisesti luvan siirrosta ja siten toisen toimin nan har joit ta jan hyväksymisestä päättää lupaviranomainen. Aikai sem pi lu van hal ti ja vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä vel voit teis ta, kunnes hä nen tilalleen lupaviranomainen on hy väksy nyt toisen toimijan. Hy väk sy mis pää tök sen myötä entinen lu vanhal ti ja vapautuu luvassa esitetyistä vel voit teis ta ja maksuista. Lupa vi ran omai nen voi määrätä, että luvan uusi haltija aset taa ennen ai nes ten ottamista sitä varten tarkoitetun vakuuden. Liite 7 Matti Viren Oy:n ilmoitus luvan siirtämisestä ja kaup pa kir ja kiin teis tön ostamisesta sekä Pekka Ros - sin ilmoitus kiinteistön myynnistä. Esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, puh Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Pekka Rossille kiinteis töl le myönnetyn maa-ainesluvan ( , 28, Lapinjärven kun nan hal li tus, antopäivä ) siirtämisen Mat ti Viren Oy:lle. Pää tök sen myötä lupavelvoitteet siirtyvät sel lai se naan uudelle luvanhaltijalle. Matti Viren Oy:n on asetettava Loviisan kaupungille maa-ai nes luvas sa esi tet ty euron vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa kuu si kuukautta yli tä män luvan voimassaoloajan ja sen arvo voidaan tarkistaa luvan voi mas sa olo ai ka na. Pekka Rossi vapautuu maa-ai nes lu vas sa asetetuista velvoitteista ja maksuista, kun hy väksyt tä vä vakuus on asetettu.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perustelu: Luvan siirtämiselle ei maa-aineslain säännösten perusteella ole estet tä. Il moi tuk sen mukaan toiminta säilyy ennallaan, eikä toi minnan siirtämisestä toi sel le toiminnanharjoittajalle aiheudu sellaista muu tos ta, joka estäisi lu van siirron. Asian käsittelymaksut: Lupavelvoitteista vapautettavalta entiseltä luvanhaltijalta Pekka Ros sil ta pe ri tään Lapinjärven kunnan maa-ainestaksan mukaisesti 200,00 euroa. Uudelta luvanhaltijalta Matti Viren Oy:ltä peritään Lapinjärven kun nan maa-ai nes tak san mukaisesti 50,00 euroa maa-ainesluvassa mää rä tyn va kuu den hyväksymisestä. Sovelletut säädökset: - Maa-aineslaki (555/1981) 13a - Lapinjärven kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tar kas tami ses ta ja ot ta mis toi min nan valvonnasta suoritettavat maksut, 5. ja 6. (kun nan val tuus to , 48) Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Pekka Rossille kiinteis töl le myönnetyn maa-ainesluvan ( , 28, Lapinjärven kun nan hal li tus, antopäivä ) siirtämisen Mat ti Viren Oy:lle. Pää tök sen myötä lupavelvoitteet siirtyvät sel lai se naan uudelle luvanhaltijalle. Matti Viren Oy:n on asetettava Loviisan kaupungille maa-ai nes luvas sa esi tet ty euron vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa kuu si kuukautta yli tä män luvan voimassaoloajan ja sen arvo voidaan tarkistaa luvan voi mas sa olo ai ka na. Pekka Rossi vapautuu maa-ai nes lu vas sa asetetuista velvoitteista ja maksuista, kun hy väksyt tä vä vakuus on asetettu. Perustelu: Luvan siirtämiselle ei maa-aineslain säännösten perusteella ole estet tä. Il moi tuk sen mukaan toiminta säilyy ennallaan, eikä toi minnan siirtämisestä toi sel le toiminnanharjoittajalle aiheudu sellaista muu tos ta, joka estäisi lu van siirron. Asian käsittelymaksut: Lupavelvoitteista vapautettavalta entiseltä luvanhaltijalta Pekka Ros sil ta pe ri tään Lapinjärven kunnan maa-ainestaksan mukaisesti 200,00 euroa. Uudelta luvanhaltijalta Matti Viren Oy:ltä peritään Lapinjärven kun nan maa-ai nes tak san mukaisesti 50,00 euroa maa-ainesluvassa mää rä tyn va kuu den hyväksymisestä.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sovelletut säädökset: - Maa-aineslaki (555/1981) 13a - Lapinjärven kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tar kas tami ses ta ja ot ta mis toi min nan valvonnasta suoritettavat maksut, 5. ja 6. (kun nan val tuus to , 48) Jakelu: Pekka Rossi Matti Viren Oy Lapinjärven kunta ---

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ( ) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohje Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 11, 12, 13, 14. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän al le kir joi tet ta va. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Valitus tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnalle: Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta PL 11, Kuningattarenkatu 15 B, Loviisa sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yk si tyis koh tai nen oikaisuvaatimus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Kunnallisvalituksen valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kai suvaa ti muk sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. 15. Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelinvaihde: , Faksi: Sähköposti:

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen vali tus osoi tus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Hallintovalituksen valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valituksella hallinto-oikeuteen. Päätök seen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 16, 19. Helsingin hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen valitusosoitus lii te tään pöytäkirjaotteeseen. Valitus tehdään joko Helsingin hallinto-oikeuteen tai Vaasan hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelinvaihde: , Faksi: Sähköposti: Vaasan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 Postiosoite: PL 204, Vaasa Puhelin kirjaamo: , Faksi: Sähköposti: Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oi keu den käyn ti maksun, jonka suuruus on 250 euroa. Maksuista säädetään tuomioistuinlaissa (1455/2015). Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy tän töön panoa. 17, 18.

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen:

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen: Ympäristölautakunta 147 21.12.2011 Lausunto Pirkko Käckin valituksesta Kuopion hallinto-oikeudelle ympäristöpäällikön päätöksestä 21.10.2011 179 koskien talousjätteen aluekeräyspisteen käyttömaksua vuodelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot