Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa"

Transkriptio

1

2 Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Maarit Haarma 1, Jari Lämsä 1, Jukka Viitasalo 1 ja Minna Paajanen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Opetusministeriö Copyright 2010 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. ISBN Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä 2010

3 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUS, KIHU YLIOPISTOT Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Liikuntabiologian laitos Liikuntatieteiden laitos Terveystieteiden laitos Muut yliopistot Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Kuopion yliopisto Oulun yliopisto Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Åbo Akademi Maanpuolustuskorkeakoulu LIIKUNTALÄÄKETIETEEN KESKUKSET Helsingin Liikuntalääketieteen keskus UKK-Instituutti ja Tampereen Urheilulääkäriasema TaUla UKK-Instituutti Tampereen Urheilulääkäriasema Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Kultu LIKES Paavo Nurmi-keskus AMMATTIKORKEAKOULUT Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen liikuntainstituutti Rovaniemen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Muut ammattikorkeakoulut URHEILUOPISTOT... 40

4 3 Suomen urheiluopisto Lapin urheiluopisto Kuortaneen urheiluopisto Kuortane Testing Lab Vuokatin urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUKSET Snowpolis Liikuntateknologian mittaustekniikat -tutkimustiimi (LIIMARI) Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitoksen liikuntateknologiayksikkö Verve LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDONVÄLITYS YHTEENVETO TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LÄHDELUETTELO LIITTEET; KILPA- JA HUIPPU-URHEILUUN LIITTYVÄ T&K -TOIMINTA... 62

5 4 TIIVISTELMÄ Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU päivitti strategiansa vuoden 2008 aikana. Prosessin aikana nousi esiin tarve valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämisohjelman rakentamiseksi alalle. KIHUn hallitus esitti, että opetusministeriö käynnistäisi prosessin, jonka lopputuloksena Suomeen syntyy kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelma. Opetusministeriö antoi kesäkuussa 2009 KIHUlle tehtävän laatia selvitys suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K -toiminnan) tilasta. Selvitys on osa opetusministeriön asettaman huippu-urheilun strategiatyöryhmän työtä. (Opetusministeriö 2009.) Kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvät T&K -toiminnan kartoitus kattoi maamme yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, urheiluopistoissa ja liikuntalääketieteenkeskuksissa sekä tutkimus- ja kehityskeskuksissa (KIHU, Snowpolis, Verve, Seinäjoen teknologiakeskus) tehtävän T&K -toiminnan. Kartoitus aloitettiin internet-hakuina ja täydennettiin haastatteluilla. Selvityksen alussa määriteltiin varsin väljästi kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoimintaa. Valinta oli tietoinen, vaikka sen tiedettiin aiheuttavan haasteita aineiston keräämiselle. Toisaalta tärkeää oli saada esiin seikka, että kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta ymmärretään eri tavalla eri yksiköissä. Tärkeää olisikin luoda yhtenäisempi määritelmä kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnalle. Lopputuloksena oli, että liikuntatieteellistä tutkimusta tehdään Suomessa runsaasti, mutta kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvä T&K -toiminta on varsin vähäistä ja se on levittäytynyt laajasti ympäri Suomea. Muutamista tutkimuskeskittymistä huolimatta T&K -toiminta on kansallisesti vailla selkeää koordinointia ja lepää yksittäisten henkilöiden ja heidän omien intressiensä varassa. Toisena merkittävänä puutteena voidaan pitää rahoitusta. Liikuntatieteelliseen T&K -toimintaan suunnataan rahoitusta, mutta kilpa- ja huippuurheilun osuus on melko pieni ja rahoituksen saaminen on haastavaa. Haasteista huolimatta monet haastatelluista näkivät tulevaisuudessa kilpa- ja huippu-urheilun T&K - toiminnan osana yksiköiden työtä. Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnan ongelmana ei ole tutkimustiedon puute tai laatu. Tutkimustietoa ei sen sijaan usein tuoteta kilpa- ja huippu-urheilun lähtökohdista ja lisäksi tutkimustyötä tekevien ja kehitystyöhön keskittyvien yksiköiden välinen etäisyys on usein suuri ja tutkimuksen ja kehitystyön tekijöiden välinen vuorovaikutus saattaa olla vähäistä.

6 5 JOHDANTO Tämä raportti on koostettu opetusministeriön toimeksiannon pohjalta. Toimeksiannon mukaisesti kartoitettiin Suomessa tehtävää kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K -toimintaa). Kartoitus kohdistettiin varsinaisesti julkisen puolen toimijoihin (yliopistot, ammattikorkeakoulut, liikuntalääketieteen keskukset, tutkimuslaitokset, urheiluopistot). Liikunta-alan yrityksiä on esitelty kartoituksessa siinä määrin kuin ne julkisia tahoja tarkasteltaessa tulivat esiin. Kartoituksen ulkopuolelle on jätetty tiedon hyödyntäjien (esim. lajiliitot tms.) toiveiden selvittäminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla on nykyaikaisessa kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisessä oleellinen rooli. Ammattimaistumisen ja kansainvälisen kilpailun kovenemisen myötä yhä useampi maa panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan. (Lämsä ym. 2009, 3.) Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että eräiden menestyvien maiden huippuurheilujärjestelmistä löytyy neljä yhteistä tekijää: 1) huippu-urheilun olosuhteiden kehittäminen, 2) kokopäiväisten urheilijoiden tukeminen, 3) valmennuksen, urheilutieteiden ja lääketieteen tukipalvelut sekä 4) hierarkkinen kilpailujärjestelmä, jonka tavoitteena on menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. (Green & Houlihan, 2005.) Australian huippu-urheilujärjestelmästä tehdyssä tutkimuksessa on saatu selville, että tutkimustoiminnan laajuudesta huolimatta tutkijoiden ja valmentajien yhteistyössä on mm. seuraavia esteitä: a) Tutkijat puuhailevat aloilla, joilta valmentajat eivät koe tarvitsevansa tietoa, b) Tutkimukset tehdään yleensä yhden tieteenalan ongelman ratkaisemiseksi, kun sen sijaan valmentajien tarve on urheilijalähtöistä ja monitieteistä ja c) Huippuvalmentajat kuuntelevat vain tutkijoita, joilla on riittävä kokonaiskäsitys lajista. (Williams & Kendall 2007.) Suomessa liikuntatieteellisellä tutkimuksella on vankat monikymmenvuotiset perinteet, sekä tunnustettu ja arvostettu kansainvälinen asema. Liikuntatieteellistä tutkimusta tehdään Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja liikuntalääketieteen keskusten lisäksi useassa tutkimuslaitoksessa. (Kuvio 1.) Tämä tarjoaa osaltaan hyvän pohjan myös kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan.

7 6

8 7 Liikuntatieteellisen tutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa on opetusministeriö, joka tukee liikuntatieteellistä tutkimusta vuosittain noin 6 miljoonalla eurolla. Tutkimusrahoitus on tähän asti suuntautunut valtaosin perustutkimusluontoisiin biolääketieteen hankkeisiin. Rahoitusta on suunnattu myös yhteiskuntatieteellisiin projekteihin ja eri yksiköiden toimintaan. (Uusi suunta liikuntatutkimukseen 2009, 11.) (Kuvio 2.) Suomen Akatemian tutkimusohjelma 4 % Liikunnan tiedonvälitystoi minta 9 % Kansainväliset kongressit 6 % Liikunnan monitieteiset projektit 2 % Liikuntalääketiet een keskukset (6 kpl) 27 % Liikunnan yhteiskuntakäyttäytymistiet eelliset projektit 14 % Kilpa- ja huippuurheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö rs 17 % Liikunnan biolääketieteelli set projektit 21 % Kuvio 2. Opetusministeriön tutkimusrahoituksen jakautuminen.(uusi suunta liikuntatutkimukseen 2009, 9.) Liikuntatieteellisen tutkimuksen ongelmana on ollut tutkimusryhmien suuri riippuvuus opetusministeriön rahoituksesta. Tutkimuksen rahoituspohja on kuitenkin vähitellen laajenemassa, mikä johtunee liikunnan roolista kansanterveyttä uhkaavien sairauksien ehkäisyssä. Opetusministeriön ja muiden ministeriöiden, lukuisten säätiöiden sekä rahastojen lisäksi liikuntatieteellistä tutkimusta rahoitetaan esimerkiksi Suomen Akatemian, EU:n, SITRA:n, Kansaneläkelaitoksen ja Raha-automaattiyhdistyksen toimesta. (Uusi suunta liikuntatutkimukseen 2009, 9-10.) (Kuvio 2.) Opetusministeriön toimesta rahoitetaan liikuntatieteellisiä tutkimusprojekteja, joihin myönnetään avustusta seuraavan periaatteen mukaisesti: Opetusministeriön liikuntayksikön lähtökohta tutkimuksen rahoittamiselle on, että tutkimuksen keskiössä on liikunta. Tieteellisten kriteereiden lisäksi opetusministeriön rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimuksen tulee olla innovatiivista, sovellettavuusarvoltaan korkeaa ja sen tulee tarjota päätöksenteon tueksi relevanttia, hyödynnettävää ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa.

9 8 Liikuntatieteellisten tutkimusprojektien lisäksi ministeriö avustaa vuosittain urheiluopistoja ja lajiliittoja (vuoteen 2008 saakka) erityisillä kehittämismäärärahoilla (Taulukko 1.) Taulukko 1. Opetusministeriön rahoitus VUOSI LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSPROJEKTIT URHEILUOPISTOJEN KEHIT- TÄMISMÄÄRÄRAHAT LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄ- RAHAT ei jaeta enää Lajien kehittämistoimintaa tuetaan myös olympiakomitean ja paralympiakomitean toimesta (Taulukko 2). Tuki on suunnattu erityisesti lajien valmennuksen kehittämiseen. Olympiakomitean valmennuksen kehittämistukien myöntämisperusteena on: 1. Projektin liittyminen olympiavalmennukseen 2. Merkitys olympiamenestykselle a. painopistelajit b. liittojohtoinen ja henkilökohtainen tarveharkinta c. sovellutusarvo eri lajeihin 3. Muut vaikuttavat tekijät a. tutkijaryhmän pätevyys, toteutuskyky ja kustannusvastaavuus b. lajin oma panostus ja muut rahoitusmahdollisuudet (Olympiakomitea 2009.)

10 9 Taulukko 2. Olympia- ja paralympiakomitean rahoitus VUOSI OLYMPIAKOMITEAN VALMENNUKSEN KEHITTÄMISTUET PARALYMPIAKOMITEAN T&K -HANKKEET Muita kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvän T&K -toiminnan rahoittajia ovat mm. TEKES, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto (Liite 8 ja 9). Myös Suomen Urheiluopistosäätiö ja Suomen Urheilututkimussäätiö ovat rahoittaneet kilpa- ja huippuurheiluun liittyvää T&K -toimintaa jossain määrin, mutta rahoitus ei ole kohonnut kovinkaan merkittäväksi (Liite 10 ja 11). Suomessa tutkimus- ja kehitystoiminta on laajentunut ja toimijoiden määrä on luvulla kasvanut. (Lämsä ym. 2009, 3). Suomalaisesta kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta (T&K -toiminta) ei ole olemassa kattavaa selvitystä eikä valtakunnallista strategiaa ja tutkimusta harjoittavien tahojen toiminta on keskenään heikosti koordinoitua ja monesti hyvin pienimuotoista. Tämän kartoituksen tarkoituksena oli saada selville kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää T&K -työtä Suomessa tekevät tahot. Lähtökohdan kartoitukselle muodosti opetusministeriön Uusi suunta liikuntatutkimukseen, josta saatiin selville liikuntatieteellistä tutkimusta tekevät tahot sekä tutkimuksen rahoittajat. Kartoitus toteutettiin siten, että ensin kartoitettiin Suomessa tehtävää liikuntaan ja urheiluun liittyvää tutkimusta yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, liikuntalääketieteen keskusten, urheiluopistojen, säätiöiden, TEKES:n, ja EU-rahastojen Internetsivuilta kirjastopalveluista ja julkaisuista. Hakusanoina käytettiin sanoja liikunta, urheilu, sport, motion. Ensimmäisellä hakukerralla kerättiin tuloksina saadut hankkeet, projektit, väitöstutkimukset, artikkelit ja erillisteokset sekä sarjajulkaisut. Saadut tulokset käytiin läpi ja niistä karsittiin pelkästään liikuntaan liittyvät osumat. Lisäksi täs-

11 10 sä vaiheessa rajattiin pois myös artikkelit ja erillisjulkaisut ja tuloksiin valittiin ainoastaan väitöstutkimukset sekä erilaiset hankkeet ja projektit. Ammattikorkeakoulujen osalta otettiin mukaan opinnäytetyöt. Kartoituksessa esitellään yksiköt, joista löytyi internet-sivuilta tehdynkartoituksen perusteella kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää tutkimus- tai kehitystoimintaa. Lähes kaikista yksiköistä haastateltiin vähintään yksi henkilö. Kartoituksessa esiteltävät yksiköt ovat: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto Tampereen Teknillinen yliopisto Kuopion yliopisto Oulun yliopisto Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Helsingin Liikuntalääketieteen keskus UKK-Instituutti/TaUla Oulun liikuntaklinikka Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, KuLTu LIKES Paavo Nurmi -keskus Kuortaneen urheiluopisto Suomen urheiluopisto Vuokatin urheiluopisto Lapin urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / Vierumäen liikuntainstituutti Rovaniemen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Snowpolis Verve Liikuntatieteellinen seura

12 11 Tilastokeskuksen määritelmän mukaan T&K -toiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tarkemmin T&K -toiminta voidaan jakaa perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kehittämistyöhön. (Tilastokeskus 2009.) Perustutkimuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen määritelmän mukaan uuden tiedon saavuttamiseksi tehtyä toimintaa, johon ei ensisijaisesti liity tavoite käytännön sovellukseen. Perustutkimusta ovat esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden ja riippuvuuksien analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen ja testaaminen. Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen mukaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Soveltavaa tutkimusta on esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Kehittämistyö (tuote- ja prosessikehitys) on Tilastokeskuksen mukaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnan käsitteellä ei Suomessa ole olemassa yhtenäistä määritelmää, mikä hankaloitti tämänkin selvityksen tekemistä. Tässä selvityksessä tukeuduttiin Tilastokeskuksen laajaan määritelmään T&K -toiminnasta. Jatkon kannalta olisi kuitenkin tärkeää pyrkiä luomaan kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnalle mahdollisimman yhtenäinen määritelmä. Raportissa keskitytään suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminnan kannalta tärkeimpien yksiköiden toimintaa. Tarkastelu aloitetaan kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUsta, joka on ainoastaan kilpa- ja huippu-urheiluun keskittynyt yksikkö. Tämän jälkeen edetään kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää T&K -toimintaa tekeviin yliopistoihin, liikuntalääketieteen keskuksiin, urheiluopistoihin, muihin tutkimus- ja kehityskeskuksiin sekä liikuntatieteelliseen tiedonvälitykseen keskittyviin tahoihin. Ensin kuvataan yksiköiden toimintaa yleisellä tasolla ja sen jälkeen perehdytään tarkemmin yksiköiden kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvään T&K toimintaan. Lopuksi esitetään selvityksen yhteenveto ja johtopäätökset.

13 12 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUS, KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on Jyväskylän yliopiston, Suomen Olympiakomitean, Jyväskylän kaupungin ja LIKES-säätiön opetusministeriön myötävaikutuksella vuonna 1991 perustama monitieteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Vuodesta 2000 KIHU on toiminut tuolloin perustetun Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön alaisena. Hallituksessa ovat edustettuina Suomen olympiakomitea, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki sekä hallituksen kutsumat kaksi kilpa- ja huippuurheilun valmennuksen ja sen kehittämisen piirissä toimivaa lisäjäsentä. KIHUn missiona on edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua innovatiivisella, eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla. (KIHU 2009b.) 2000-luvulla KIHU on tiivistänyt ja tehostanut yhteistyötä lajiliittojen ja valmennuskeskusten kanssa lukuisissa yhteisissä projekteissa. KIHUn asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat viime vuosina olleet n. 30 urheilun lajiliittoa sekä neljä valtakunnallista valmennuskeskusta. KIHU on osallistunut intensiivisesti Suomen olympiakomitean ja paralympiakomitean toimintaan sekä asiantuntijana että partnerina. Suomen Valmentajat ry:n kanssa on ollut kasvavassa määrin projektiyhteistyötä. Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa yhteistyö on tiivistynyt ja käynnissä on useita tutkimus- ja kehityshankkeita. Toiminnan kehittämiseksi sekä sen vaikuttavuuden lisäämiseksi suomalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa, KIHUssa toteutettiin strategian päivitys vuonna Pääteemoina ja kehityskohteina olivat toiminnan painottaminen osaamis- ja painopistealueille, osallistuminen ja vaikuttaminen huippu-urheiluverkostossa, sekä aloitteellisuus kilpa- ja huippu-urheilun alueella toimivassa tutkimusyhteisössä ja tuotekehitysverkostossa. Strategiansa mukaisesti KIHU pyrkii tulevina vuosina rakentamaan kilpa- ja huippu-urheilun yhteistyöverkkoa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja alalla toimivien tutkimuslaitosten kanssa. KIHU pyrkii myös osaltaan tukemaan huippu-urheilun tuotekehitysverkoston rakentumista alan yritysten ja kehitystoimintaa tukevien organisaatioiden kanssa. Strategian suuntauksilla pyritään tutkijoiden aikaa suuntaamaan testaus- ja mittausrutiineista enemmän tiedonvälitykseen ja menetelmien kehittämiseen, ja toisaalta rekrytoitavan henkilöstön avulla tuomaan KIHUn osaaminen nykyistä lähemmäksi huippuurheilun käytännön valmennusta. Tutkimuskeskuksen T&K -toiminnasta vastaava organisaatio rakentuu viiden tieteenalayksikön (urheilubiomekaniikka, -fysiologia, -psykologia, -pedagogiikka ja urheilun yhteiskuntatieteet) sekä viestintä ja tietohallintoyksikön ympärille Yksiköiden sisällä toi-

14 13 mivat tutkimus- kehitys- ja palveluprojektit, sekä osaamis-/painopistealueiden yhteyteen muodostuvat monitieteiset tiimit. KIHUn strategiassa tunnistettuja laitoksen osaamisalueita strategiakaudella tulevat olemaan Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Voima-nopeusharjoittelu ja menetelmäkehitys Kuormittuminen ja palautumien urheilussa Kestävyyssuorituskyky ja -harjoittelu Sopeutuminen ja harjoittelu korkealla Urheilijoiden ja valmentajien psykologinen tuki Taidon oppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talous ja organisaatiot Suomalainen urheilujärjestelmä Strategiseksi kehityshankkeeksi määriteltiin kilpa- ja huippu-urheilun tiedonvälitys ja materiaalituotanto. Vuonna 2008 KIHUn palveluksessa oli keskimäärin 27 henkilöä, joista kuusi (22 %) oli tohtorin tutkinnon ja 13 (28 %) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Työvuosiksi muunnettuna tutkimuskeskuksen palveluksessa on vuosittain ollut henkilöä, joiden palkkakustannuksista opetusministeriön toiminta-avustus on kattanut 12 henkilötyövuotta ja muu osa palkoista on muodostunut projektirahoituksen pohjalle. KIHUssa toteutetaan vuosittain neljästä kuuteen opetusministeriön rahoittamaa tutkimusprojektia, kehitysprojektia olympiakomitean, paralympiakomitean, lajiliittojen ja opetusministeriön tukemana, kahdesta viiteen yritysasiakkaan tuotekehitysprojektia sekä kymmenkunta laajempaa palveluprojektia. Kartoitusvuosien aikana on ollut käynnissä myös TEKES-rahoitteisia kehitysprojekteja. KIHUn toiminta tähtää kilpa- ja huippu-urheilusta nousevien T&K -ongelmien ratkomiseen ja urheiluasiakkaan tiedolliseen ja taidolliseen kehittämiseen. Laitos tuottaa vuosittain n. 10 kansainvälistä tieteellistä tutkimusartikkelia ja pitää kongressiesitelmää kv. tieteellisissä kongresseissa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä on toteutettu viime vuosina mm. seuraavien tahojen kanssa: University of Cape Town, South Africa; Mittuniversitetet, Östersund Sweden, INSEP, Paris, France; Liverpool John Moores University, UK; Queen s University, Canada. Pääpaino KIHUn toiminnassa on kuitenkin yhteistyö suomalaisen urheiluasiakkaan kanssa suomeksi ja mahdollisimman konkreetteja tiedonvälitystapoja ja - sisältöjä käyttäen; vuosittain tuotetaan suomeksi n. 100 käyttöraporttia ja pelianalyy-

15 14 siä, 100 palaute- ja koulutus CD/DVD:tä ja luentoa kotimaisissa tilaisuuksissa, sekä konsultoidaan lajin valmentajia. KIHUn projektit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden opinnäytteiden tekemiseen ja työharjoitteluun. KIHUn tutkijoiden ja vastaavien ainelaitosten yhteisohjauksessa on 2000-luvulla valmistunut 11 väitöskirjaa mm. seuraavista aiheista Game understanding and game performance in badminton - Development and validation of assessment instruments and their application to games teaching and coaching / Minna Blomqvist Long-term effects of physical training on cardiac function and structure in adolescent cross-country skiers / Margareetta Tummavuori The effects of augmented feedback on motor skill learning in shooting: A feedback training intervention among inexperienced rifle shooters / Kaisu Mononen KIHU tukee urheilun lajiliittojen, valmennuskeskusten ja Suomen valmentajat ry:n koulutustoimintaa mm. luennoimalla ja koulutusmateriaalin tuotannolla sekä järjestää joka neljäs vuosi kansainvälisen urheiluvalmennukseen liittyvän kongressin. Yhdessä Suomen olympiakomitean kanssa järjestetään joka toinen vuosi urheilun lajiliitoille kohdennettu kehitysprojektien raportointipäivä. KIHUn T&K -toiminnan pohjalta perustettiin vuonna 2002 sykeanalyysiohjelmistojen kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys Firstbeat oy. Yrityksessä työskentelee 17 henkilöä ja se on sijoittunut hyvinvointiteknologiamarkkinoille varsin hyvin. Se valittiin vuoden 2004 hautomoyritykseksi Suomessa ja vuonna 2004 Firstbeat Oy voitti tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkinnon. KIHU on toteuttanut 2000-luvulla useita sykevariaatioon liittyviä T&K -hankkeita yhdessä Firstbeat Oy:n, Suunto Oy:n, TEKESin, Suomen olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa. Liiketoiminta, esimerkiksi urheiluvälineteollisuudelle tehty tuotekehitys, toteutetaan KIHU-säätiön 100 %:sti omistaman Sports Research and Development SRD Oy:n kautta. Vuosittain SRD Oy on toiminut 2-5 tuotekehitysprojektissa. YLIOPISTOT Tämän selvityksen mukaan maamme kahdestakymmenestä yliopistosta kahdeksassa tehdään kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää tutkimusta, useimmissa lähinnä opinnäytteinä. Yliopistojen osalta kartoituksen ulkopuolelle jätettiin jo alkuvaiheessa Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Svenska Handelshögskolan ja Taideteollinen korkeakoulu. Seuraavassa esitellään selvityksen perusteella keskeisimmät toimijat kilpa- ja

16 15 huippu-urheilun alalla. Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta esitetään muita kattavammin. Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa ja siellä opiskelee yhteensä n opiskelijaa. Yliopistossa on yhdeksän Suomen akatemian nimeämää huippututkimusyksikköä, joista neljä on yhteisiä Helsingin yliopiston kanssa. (Jyväskylän yliopisto 2009.) Jyväskylän yliopiston tutkimusta, koulutusta ja innovaatiotoimintaa profiloivat luonnontieteet, ihmistieteet, liikunta ja terveys sekä opettajankoulutus. Yliopistossa toimii myös useampia monitieteisiä tutkimusryhmiä, jotka tähtäävät kansainvälisen huippututkimuksen osaamiskeskittymiksi. Niiden tehtävänä on vastata keskeisimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä kytkeytyä eri tiedekunnissa oleviin tutkimuksen ja koulutuksen vahvuusalueisiin. (Jyväskylän yliopisto 2009a.) Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Tiedekunnan ainelaitokset ja niiden yhteyteen perustetut tutkimuskeskukset tutkivat laaja-alaisesti ihmisen koko elämänkulkua. Tavoitteena on terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen. Tiedekunnassa toimivat liikuntabiologian, liikuntatieteiden ja terveystieteiden ainelaitokset. Tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueita ovat: Kansainvälisesti johtava tutkimusala o Liikuntabiologinen hermolihasjärjestelmän tutkimus Kansainvälisesti merkittävä tutkimusala o Terveystieteet, erityisesti liikunnan terveysvaikutukset, ikääntyminen ja terveyden edistäminen Tiedekunnan tutkimuksen painopistealueita ovat: Liikuntakulttuurin ja liikuntakasvatuksen tutkimus Ihmisen vanheneminen - erityisesti toimintakyvyn muutokset ikääntyessä Hermo-lihastoiminnan mekanismit ja adaptoituminen liikunnan yhteydessä Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen tutkimus

17 16 Muita keskeisiä tutkimusalueita ovat: Liikuntapsykologia, erityisliikunta ja tanssi Liikunnan yhteiskunnallinen merkitys sekä liikunnan ja urheilun suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmä Liikunta terveyden edistämisessä, sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa Fysioterapiamenetelmät ja niiden arviointi Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi sekä koulun terveystieto (Jyväskylän yliopisto 2009b.) Ainelaitosten lisäksi tiedekunnassa toimii seuraavat tutkimuskeskukset: Neuromuscular Research Centre vuodesta 1997 alkaen o NMRC:n tehtävänä on tutkia neuromuskulaarista systeemiä, sen toimintaa ja adaptoituvuutta, erityisesti harjoittelun aikana ja kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. Research Centre of Sport and Leisure Planning The Finnish Centre for Interdisciplinary Gerontology Research Centre for Health Promotion Motor Behaviour Research Unit (MBRU) o MBRU:n tehtävänä on käyttää tutkittua tietoa motoristen taitojen oppimisen ja opettamiseen kehittämiseen ja lisätä ihmisten läpi elämän kestävää fyysistä aktiivisuutta. o MBRU toimii tietokeskuksena alan asiantuntijoille motoristen tietojen ja taitojen opettamisen ja oppimisen osalta. Se tuottaa innovaatioita ja palveluita koulutukseen, tutkimukseen ja yritysten sekä julkisten organisaatioiden kehittämiseen, laajentaen alan tietopohjaa ihmisten motorisesta käyttäytymisestä. (Jyväskylän yliopisto 2009c.) Liikuntabiologian laitos Liikuntabiologian laitoksen periaatteisiin kuuluu panostaa yhtälailla niin perus- kuin soveltavaankin tutkimukseen. Laitoksella on pitkät perinteet professuureineen tutkimuksesta sekä liikuntafysiologiassa että biomekaniikassa. Biomekaniikan ja fysiologian menetelmiä käytetään usein samanaikaisesti, kun tutkitaan fyysisen aktiivisuuden vaikutusta kehon toimintaan ja ominaisuuksiin. Tutkimusongelmien ratkaisussa hyödynnetään perusluonnontieteitä biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa. Laitokselle perustettiin valmennus- ja testausopin professuuri vuonna Professuurin myötä laitos sai uusia resursseja ja mahdollisuuksia kilpa- ja huippu-urheilun tutkimukseen. Tällä hetkel-

18 17 lä tutkimuksen painopisteitä ovat fyysinen suorituskyvyn mittausmenetelmät sekä harjoittelun vaikutukset urheilijoihin. (Jyväskylän yliopisto 2009d.) Liikuntabiologian laitos tekee tutkimuksissaan runsaasti yhteistyötä ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Laitoksella on myös paljon kotimaisia yhteistyökumppaneita, joista tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat LIKES-tutkimuskeskus, KIHU, Keski-Suomen keskussairaala, Puolustusvoimat ja tiedekunnan muut laitokset. Liikuntabiologian laitoksella on yhteisiä tutkimushankkeita myös muiden yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa, erityisesti Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa sekä viimeisimpänä myös Vuokatin urheiluopistossa. (Jyväskylän yliopisto 2009d.) Liikuntabiologian laitoksella tutkimuksen kohderyhmiä ovat miehet ja naiset lapsista ikääntyneisiin sekä liikuntaa harrastamattomista kuntoilijoihin ja huippu-urheilijoihin sekä erilaiset erityisryhmät. (Antti Mero 2009.) Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimusta on tehty seuraavilla päätutkimusalueilla: Hermolihasjärjestelmän toiminta Lihasväsymys ja lihasvaurio Voima- ja kestävyysharjoittelun adaptaatiomekanismit Sotilaan fyysinen toimintakyky Eri urheilulajien tekniikka-analyysit ja urheilijoiden suorituskykyprofiilit Eri potilasryhmien harjoitteluadaptaatiot Lihavuus, liikunta ja diabetes Väitöstutkimuksia liikuntabiologian laitoksella on viimeisen viiden vuoden aikana tehty esimerkiksi seuraavista aiheista: Transient changes in heart rate variability in response to orthostatic task, endurance exercise and training: with special reference to autonomic blockades and time-frequency analysis / Kaisu Martinmäki Neuromuscular and hormonal adaptations to resistance training: special effects of time of day of training / Milan Sedliak Neuromuscular, hormonal and oxidative stress responses to endurance running exercises in well-trained runners/ Timo Vuorimaa Liikuntabiologian laitoksen liikuntateknologian koulutusohjelma toimii Vuokatissa. Maisteri- ja tohtoriohjelmilla pyritään tuottamaan Kainuun maakuntaan ja Oulun lääniin ammattitaitoista liikuntateknologista osaamista, kehittämään liikuntateknologista yrityslähtöistä tutkimusta Snowpolis-ympäristössä ja synnyttämään alueelle pysyvää kansainvälistä tutkimustoimintaa. Pohjoismaisten hiihtolajien tutkimus on vahvaa sekä opinnäytetöiden osalta että väitöskirjahankkeissa. (Snowpolis 2009d.)

19 18 Liikuntatieteiden laitos Liikuntatieteiden laitoksen tutkimuksen painopiste on liikuntakasvatuksen ja liikuntapedagogiikan tutkimuksessa. Laitoksen keskeisenä tutkimustehtävänä on tuottaa tietoa liikuntakulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin päämääränä ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimustoiminnan vahvuuksina ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon korostaminen. (Jyväskylän yliopisto 2009e, 1.) Liikuntapedagogisen tutkimuksen keskeisiä tehtäviä on tarjota koko väestölle tasaarvoiset mahdollisuudet hyvinvointia tukevalle liikunnalliselle elämäntavalle. Liikuntasosiologisen tutkimuksen tehtävänä on analysoida, kuinka tämä tavoite toteutuu ja miten sitä voidaan tukea julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnalla. Liikuntatieteiden laitoksella kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää tutkimustyötä tehdään niin liikuntapedagogiikan, -psykologian kuin yhteiskuntatieteidenkin alalla. (Jyväskylän yliopisto 2009e, 1.) Liikuntatieteiden laitoksen päätutkimusalueita ovat seuraavat: Liikunnanopettajakoulutus Koululiikunta Motorinen oppiminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen liikunnan avulla Liikunnan kansalaistoiminta Liikuntasuunnittelu ja -hallinto Urheiluetiikka ja ruumiinkulttuuri (Jyväskylän yliopisto 2009e, 2.) Liikuntatieteiden laitos on tutkimuksellisten vahvuuksien pohjalta keskittänyt tutkimustoimintaansa Liikunta elämänkulussa -tutkimuskehikon alle. Keskittämisen tavoitteena on: Syventää liikunnan ja urheilun tutkimusta osana koko elämänkulun käytäntöjä (lapsuus, nuoruus, aikuisuus, kolmas ikä). Luoda edellytyksiä liikunnan ja urheilun tarkastelulle ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa (erityisryhmät, erilaiset elämäntilanteet jne.). Synnyttää temaattisena kokonaisuutena kiinnostusta tieteenalarajat ylittävälle yhteistyölle (monitieteinen lähestyminen liikunnan ja urheilun ilmiökenttään). Edesauttaa laitoksella tehtävän tutkimustiedon kumuloitumista, mikä puolestaan edesauttaa uusien tutkimushankkeiden käynnistymistä ja tutkimusrahoituksen hakemista. Helpottaa verkostoitumista laitoksen ulkopuolisten toimijatahojen kanssa. Lisätä liikuntatieteiden laitoksen tutkimusprofiilia. (Jyväskylän yliopisto 2009e, 2.)

20 19 Kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvä tai sitä suoranaisesti hyödyttävä tutkimus ei kuulu liikuntatieteiden laitoksen päätutkimusalueisiin. Laitoksella kuitenkin tehdään yhteiskuntakäyttäytymistieteellistä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusta jonkun verran. Kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviä väitöstutkimuksia on tehty esimerkiksi seuraavista aiheista: Anger and optimal performance in karate: an application of the IZOF model / Montse Ruiz Cerezo Urheilija ja valmentaja urheilun maailmassa: eetokset, ihanteet ja kasvatus urheilijoiden tarinoissa / Kirsi Hämäläinen Jalkapallon lumo: tutkimus suomalaisesta Everton-faniudesta / Harri Heinonen Kansakunta kilpasilla : urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa / Jouko Kokkonen Terveystieteiden laitos Terveystieteiden laitoksen tutkimuksen profiloitumista, strategista suunnittelua ja koordinaatiota toteutetaan yhteistyössä Suomen gerontologian tutkimuskeskuksen (SGT) ja Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen kanssa. Terveystieteiden laitoksella tehdään perus- ja soveltavaa tutkimusta seuraavilla alueilla: Liikunnan, kasvun ja vanhenemisen vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön Vanhenemiseen liittyvien toiminnanvajausten ja -rajoitusten, kaatumisten ja murtumien kehitysprosessit Liikunnan ja urheilun hyödyntäminen terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisyssä Lasten ja nuorten terveys, hyvinvointi ja terveyskäyttäminen; koulun terveyskasvatus Terveyden edistämispolitiikan evaluointi Terveys- ja liikuntaneuvonta terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Fysio- ja toimintaterapian käytännöt ja niiden vaikuttavuus Terveystieteet ja huipputeknologia (Jyväskylän yliopisto 2009f.) Terveystieteiden laitoksen osuus kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuksesta ei ole kovinkaan merkittävä. Kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvistä väitöskirjoista mainittakoon: Effects of aging and training on sprint performance, muscle structure and contractile function in athletes / Marko Korhonen

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09 Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen LÄHTÖKOHTIA Suomessa hyvää tutkimusosaamista, myös urheilussa Kohtuullisen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄ Liikuntatieteellinen koulutus alkoi Jyväskylässä

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

SPORT NUTRITION WINTER TECHNOLOGY

SPORT NUTRITION WINTER TECHNOLOGY WINTER TECHNOLOGY Liikuntaa Teknologiaa - Turismia Missio Snowpolis on kansainvälinen, hyvinvointiteknologian, liikkumisen ja ympärivuotisen talven yhdistävä osaamis- ja yrityskeskittymä. Visio Snowpolis

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen yliopistotasoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskus. Tapani Mattila

Keski-Suomen yliopistotasoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskus. Tapani Mattila Keski-Suomen yliopistotasoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskus Tapani Mattila 22.9.2017 Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

1.-3.10.2009. Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen symposiumi. Jyväskylä

1.-3.10.2009. Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen symposiumi. Jyväskylä The Third International Scientific Symposium on Learning and Teaching of Motor Skills Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen symposiumi 1.-3.10.2009 Jyväskylä www.jyu.fi/motorskills/symposium2009

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset

PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ on dynaaminen pelastustoimen TKI-toimintaa ohjaava asiakirja PETU10+:n teemat määritellään 10 vuoden perspektiivillä,

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Linjaukset Laaditaan liikuntatutkimuksen Suunta-asiakirjan sijaan liikunnan tiedolla

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Isännän Ääni Mikkeli 5.2.2016 Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Pelaajakehitys Valmennuskeskukset K-S valmennuskeskuksen alue 5 piiriä (Vaasa, Keski- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Itä- Suomi, Kaakko)

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

Informaatiotutkimuksen edustajana monitieteisissä terveystutkimushankkeissa

Informaatiotutkimuksen edustajana monitieteisissä terveystutkimushankkeissa Informaatiotutkimuksen edustajana monitieteisissä terveystutkimushankkeissa FT Heidi Enwald Informaatiotutkimus Humanistinen tiedekunta Oulun yliopisto Heidi.enwald@oulu.fi Oma taustani Biokemia, Informaatiotutkimus

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 Laskennallisia haasteita ja mahdollisuuksia SalWe-SHOKissa Kuluvan syksyn

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

KIHUn toimitilojen laajennushanke

KIHUn toimitilojen laajennushanke Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä KIHUn toimitilojen laajennushanke Jukka Viitasalo www.kihu.fi Taustaa, historiaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU perustettiin vuonna

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden päivä Tampere 13.11.2009 Auri Kaihlavirta Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen 2009 nykytilan

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus taitovalmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus Terve Urheilija -iltaseminaari Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen 20.11.2013 UKK-instituutti, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2016

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2016 TIEDONHANKINTA Energia, ympäristö ja teknologia 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian yksikkö, Vuokatti Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Maisterikoulutus Liikuntateknologia

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Päätoimituskunta. Hannele Hiilloskorpi

Päätoimituskunta. Hannele Hiilloskorpi Päätoimituskunta Antti Mero liikuntatieteiden tohtori, liikuntafysiologian professori Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella valmennusopin dosentti Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Huippu-urheilun Osaamisohjelma ja KIHU

Huippu-urheilun Osaamisohjelma ja KIHU Huippu-urheilun Osaamisohjelma ja KIHU www.kihu.fi KIHUn historia 1990-2013 Perustettu vuonna 1990 Toiminta alkoi 1991. Aluksi palkattiin 4 vanhempaa tutkijaa, 2 nuorempaa tutkijaa sekä 7muuta työntekijää.

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2011 Leena Paavolainen, LitT Huippu urheilun muutosryhmä HUMU 0400 229 652 www.huippu urheilunmuutos.fi EXCELLENCE

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Osaaminen työllistää

Osaaminen työllistää Osaaminen työllistää Kuopion seudulla on yhteensä yli 50 000 työpaikkaa. Savilahden ympäristössä on työpaikkoja seuraavasti: KYS: 4200 Teknian yritysryväs 2300 Kuopion yliopisto 1700 Sektoritutkimuslaitokset

Lisätiedot

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo 15.3.2017 Mervi Friman HAMK AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄ Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta Kota-Amkota-seminaari 23. -24.9.2010

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta Kota-Amkota-seminaari 23. -24.9.2010 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta Kota-Amkota-seminaari 23. -24.9.2010 Tutkimustoiminnan tilastointi: Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta 1971 Laaditaan vuosittain

Lisätiedot

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN JA PÄINVASTOIN: Vahva osaaminen. Kuva: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN JA PÄINVASTOIN: Vahva osaaminen. Kuva: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN JA PÄINVASTOIN: Vahva osaaminen on huippu-urheilun Kuva: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA 4 Liikunta & tiede 48 6 / 2011 Teksti: LEENA PAAVOLAINEN kilpailuetu Osaamisen määrätietoinen kehittäminen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot