Uusiutuvaa energiaa Loimaan savesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuvaa energiaa Loimaan savesta"

Transkriptio

1 Uusiutuvaa energiaa Loimaan savesta Esiselvitys paikallisten biomassojen käsittelystä, alueen tarpeet huomioiden. 25. tammikuuta 2017 Markku Riihimäki Riihimäki-Yhtiöt Oy Kustavi

2 Uusiutuvaa energiaa Loimaan savesta Esiselvitys paikallisten biomassojen käsittelystä, alueen tarpeet huomioiden. Raportin saatteeksi Loimaa tunnetaan syvästä viljavasta savesta, joka on antanut alueen maanviljelyyn pitkän ja satoisan perinteen. Maanviljely on Loimaalla säilynyt merkittävänä elinkeinona, tuottaen alueelle alkutuotantona toimeentuloa viljelijöille, paikalliselle yritystoiminnalle sekä asukkaille. Maatalous on muuttunut laadullisesti sekä määrällisesti tehokkaammaksi mutta samalla kustannusten ja kannattavuuden osalta haastavaksi. Maataloudelle onkin pitkään etsitty perustuotannon rinnalle uusia tukijalkoja kannattavuuden parantamiseksi. Vaihtoehtoina on tarjottu verotusta ja tukipolitiikkaa muuttamalla. Ratkaisuja on etsitty neuvontaorganisaatioiden ja tutkijoiden yhteisillä hankkeilla sekä katsomalla mitä muualla maailmassa tehdään. Todellisia vaihtoehtoja perusmaatalouden kannattavuuden parantamiseksi on vaikea löytää globaalissa markkinatilanteessa, koska myös ongelmat ovat globaaleja. Vaihtoehtoja maailmalta toki löytyy, jokainen tarjottu vaihtoehto vaatii investointeja. Perustuotannon huonon kannattavuuden ja itse investoinnin ollessa kiinteästi sidottuna tilalle ne ovat useimmiten vakuus kelvottomia, tämä aiheuttaa tilanteen, että investoinnit saattavat vaarantaa perustuotannon kannattavuutta entistäkin enemmän sitomalla alussa perustuotannon tulovirtoja. Toivon että tämä raportti voi antaa loimaalaisille maatalousyrittäjille sekä alueen asukkaille uusia ajatuksia paikallisen hajautetun energia käytöstä ja tuotannon mahdollisuuksista omassa yritystoiminnassa. Tekijä Kustavi

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen taustaa 3 2. Loimaa kartalla 4 3. Alueelliset biomassat Eläinperäinen biomassa Eläinperäisen biomassan alueellinen jakautuma Eläinperäisen massan metaanin tuottopotentiaalit Peltobiomassat Kerääjäkasvit Vesistökasvit Jätebiomassat Yhdyskuntajäte kunnissa Jäte biomassojen käyttöä rajoittavat Esimerkkejä energia- ja ravinnesisällöstä 9 5. Biokaasu Energian tuottamisen vaihtoehdot Biokaasulaitos Kaasun hyötykäyttökohteet sähkö ja lämpö Taulukko sähkön hintamuutoksesta Biokaasun liikennekäyttö Biokaasun energiavastaavuus Biokaasu Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa Biokaasun jalostus liikennekäyttöön Biokaasulaitosvaihtoehtoja Biojalostamo Mädätyksen lohkokaavio Biokaasulaitosten rahoitukseen myönnettävät tuet Energiatuki Maaseutuohjelman mukaiset tuet biokaasulle Yritystuki Maatalouden investointituki biokaasulle Maatilainvestointi Biokaasulaitoksen kannattavuuden laskenta Biokaasulaitoksen esisuunnittelu Biokaasulaitoksen tarjouspyyntö Biokaasulaitoksen lupamenettely Päätelmiä hankkeesta Laitosten sijoittelu alueelle Esimerkkilaskelmat, liitteenä liitesivut 1-5 2

4 1.Selvityksen taustaa Hallitusohjelmassa on nyt paneuduttu, ehkäpä perusteellisemmin kuin aikaisemmin, ei yksin maatalouden vaan myös Suomen uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksien lisäämiseen. Suomessa metsäenergian hyödyntäminen on huippuluokkaa, verrattiinpa sitä maailman laajuisesti, minne tahansa. Eläinperäisen jätteen ja peltobiomassan energiakäyttö on monestakin syystä jäänyt käyttämättä melkeinpä kokonaan. Halpa energia sekä toisaalta metsäenergian voimakas kehittäminen ovat tunnettuina ja riskittöminä olleet ensisijaiset energia vaihtoehdot maaseudulla. Maataloudelta on puuttunut mahdollisuus tuottaa sellaista energiaa, joka mahdollistaa sen tarjoamisen oman käytön lisäksi myös kenelle tahansa kuluttajalle, jonka käyttö olisi monipuolista, puhdasta ja uusiutuvaa. Vaihtoehtoisten kotimaisten polttoaineiden tuottaminen hajautetusti antaa myös huoltovarmuutta mahdollisten poikkeustilojen aikana. Biokaasun tuotanto on monen haasteen kautta tulossa yhdeksi käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi, ensinnäkin sen raaka-aineet voi muodostaa luonnostaan kasvava biomassa tai eläinperäinen jäte, kuten myös muu orgaaninen jäteaines. Tämä selvitys pyrkii antamaan kuvan, mitkä ovat ne mahdollisuudet joita Loimaan seudulla on uusiutuvan energian tuotannossa, käyttäen raaka-aineena eläinperäisiä jätteitä sekä peltobiomassaa alueellisen tarpeet huomioiden. Loimaan kaupungin antaessa tehtävän, uskoin, että se olisi aikaisemman työkokemuksen perusteella helppoa tuottaa se tieto mitä vuosien aikana on pystynyt omaksumaan vastaavissa tehtävissä. Tarkistaessani uusimpia tutkimustuloksia sekä yleisesti syötteille käytössä olevia arvoja niiden päivittämiseksi tuli esille aivan uusia tietoja. Perusarvot, kuten lannalle annetut kuiva-aine, orgaanisen aineen ja ravinteiden arvot ovat ennallaan mutta metaani tuottopotentiaaleissa on tullut uusilla tutkimuksilla ja innovaatioilla suuria eroavaisuuksia. Tutkimustulokset metaanin tuottamisen sovellutuksista, myös tuotannossa syntyvistä sivutuotteista, kuten hiilidioksidista on metaanin tuottamiselle syntymässä aivan uudet näköalat. Tutkimukset alalla ovat lisääntyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana. Valitettavasti niiden lukemisessa huomaa joskus tutkimuksen olevan sidoksissa joihinkin menetelmiin, tai laitekokonaisuuksiin, joille oli haettu optimaalisia olosuhteita, jotta menetelmille ja niiden valmistajille saataisiin lisää kannattavuutta. Valitettavasti nämä tiedot ovat sekoittamassa ennestään hyvin vaihtelevia biokaasun tuottopotentiaaleja. Myönteistä on kuitenkin kehitys, joka suomalaisessa biokaasun tuotantotekniikassa ja ympäristössä on tapahtunut aivan viime aikoina. LUKE:n tutkijoiden kehittämä ja nyt Qvidjan tilalla jatkokehityksessä oleva, suosta peräisin olevan mikrobin aivan uskomattomat ominaisuudet ja niiden meneillään oleva tuotannollinen soveltaminen. Tuo mikrobi antaa uutta kannattavuutta biokaasulaitoksille sekä vanhoille häkäpöntöille. Varsinkin ajoneuvokaasun valmistus tulee entistä edullisemmaksi ja samalla voidaan tuottaa puhtaampaa kaasua myös muiden käyttökohteiden tarpeisiin, ennen kaikkea korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita. Hyvää kehitystä on tapahtunut myös kuiva-aineiden syöttölaitteissa sekä laitosten esiseoksen käsittelyssä, nämä molemmat oivallukset vaikuttavat reaktorin viipymään ja vaikeasti sulavien syötteiden biokaasun tuottoon merkittävästi, esimerkiksi oljella. 3

5 2.Loimaa kartalla Loimaan sijainti kolmiossa, jossa ympärillä ovat vilkkaat valtatiet 2, 9 ja 41. Lisäksi alueen halkaisee ns. Hakutie Forssa - Uusikaupunki ja lähietäisyydellä on myös valtatie 10. Hallituksen yksi kärkihankkeista on liikenteen päästöjen selkeä vähentäminen, jolloin liikenteellinen sijainti antaa Loimaan alueelle loistavan energian tuotannon ja markkina mahdollisuuden ajoneuvoliikenteen käyttöön. 3. Alueelliset biomassat Loimaan uusiutuva orgaaninen biomassa. Alueen biomassat ovat pääosin maataloudesta peräisin olevia, jakautuen kahteen eri jaeryhmään. Suurin alueellinen potentiaali löytyy peltobiomassasta, jota on viljelykierrossa olevat kasvit ja toisaalta luonnonhoitopellot sekä suoja-alueen kasvustot. Yhtenä vähemmän huomioituna biomassana on vesistöissä kasvavat usein haitalliseksi muodostuvat kasvit. Toisena jakeena on karjatalouden tuottama lanta. Karjankasvatus tuottaa lantana melkoisen energiamäärän vuodessa. Lannan hyötykäyttöä tukee sen keskittyneisyys melko suuriin toisiaan lähellä oleviin tuotantoyksiköihin, jolloin logistiikka ei muodostu suureksi kustannuseräksi. 3.1 Eläinperäinen biomassa Eläintuotanto on Suomessa alueellisesti keskittynyttä tuotantosuunnittain. Alueellinen keskittymä tuo ongelmaksi ravinteiden keskitetyn tarjonnan, joiden fosforin P ja typen N käyttöä kaikessa viljelyssä rajoittaa nitraattidirektiivi. Eläinperäisen biomassan, varsinkin lannan käyttö biokaasun tuottamiseen on suositeltavaa monestakin syystä. Mädätyksessä lannalle muodostuu myönteisiä vaikutuksia, kuten hajuhaittojen vähentyminen ja liukoisen typen sekä eräissä tapauksissa myös fosforin liukoisuuden lisääntyminen, jotka ovat kasvien käytettävissä ja näin vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöön ja uuttumista pohjavesiin. Muutokset kokonaistypen pitoisuuksissa ovat huomattavampia mädätettäessä lannan seassa muuta orgaanista materiaalia, esimerkiksi olkea tai siilorehua. Joissain tutkimuksissa (Marttinen et al) myös liukoisen käyttökelpoisen fosforin osuus kasvoi. Lisäksi kuivajakeen havaittiin sisältävän enemmän fosforia kuin nestejae. Nestejae puolestaan sisälsi runsaammin liukoista typpeä. Tämän perusteella ylimääräfosforin markkinointi eteenpäin kuivajakeena voisi olla taloudellisesti maatiloja hyödyttävää. Separoinnin avulla voidaan myös saavuttaa kasville tasapainoisempi ja täsmällisempi ravinteensaanti, kun ravinteet ovat konsentroituneina omiin jakeisiinsa. Orgaanisesta lannoitteesta, kuten raakalannasta, peräisin olevan fosforin todettiin mineralisoituvan paremmin runsaasti orgaanista ainesta sisältävässä maaperässä. Lannoitteen sisältämän orgaanisen aineksen todettiin myös ehkäisevän fosforin pidättymistä. Lanta on mainettaan huomattavasti parempi ja käyttökelpoisempi lannoite, mihin se haisevana ja vaikeasti levitettävänä peruslantana on viljelijöiden mielikuvassa ja asenteissa asettunut. Lannan ehdottomasti parhaimpiin ominaisuuksiin kuuluu myös humuksen palautuminen pellolle. Vuosikymmenten aikana on pellolta korjattu suuria satoja, palauttamatta sinne humusta, joka sieltä on sadon mukana poistettu. Lannan käyttöä mädätyksessä parantaa myös kuivikkeiden runsas käyttö, joka lisää Kuivalanta ennen ja jälkeen mädätystä sekä lannan että oljen kaasuntuottoa. Kuva Markku Riihimäki 4

6 3.2 Eläinperäisen biomassan alueellinen jakautuma Alastaron alue Tuotantoelimet lannan tuorepaino/t kuiva-aine osuus/ t Energiasisältö MWh/a Lypsylehmän lietelanta Nauta kuivalanta Sian lietelanta Emakot + porsaat lietelanta Lampaan kuivalanta Kanojen kuivalanta Kalkkunan kuivalanta broilerin kuivalanta Lantaa yhteensä vuodessa Loimaan alue Lypsylehmän lietelanta Nauta kuivalanta Sian lietelanta Emakot + porsaat lietelanta Lampaan kuivalanta Kanojen kuivalanta Broilerin kuivalanta Lantaa yhteensä vuodessa Mellilän alue Nauta kuivalanta Sian lietelanta Emakot+ porsaat Kanan kuivalanta Broilerin kuivalanta Lampaan kuivalanta Yhteensä vuodessa Kaikki alueet yhteensä MW Laskennassa on käytetty kirjallisuuteen perustuvia keskimääräisiä, tai laboratoriokokeisiin perustuvia yksittäisen tilan lannasta saatuja arvoja. Käytännössä pitää jokaisesta syötteeksi aiotusta tehdä CH₄ määritys ennen biokaasulaitokseen hyväksymistä. Kirjallisuus ja tilakohtaiset metaanin tuotto ja metaanin osuus biokaasusta 5

7 vaihtelee 2-3 kertaisesti. Kuiva-ainepitoisuuksissa sekä ravinnepitoisuuksissa on myös suuria vaihtelevuuksia. Taulukossa olevat arvot ovat suuntaa antavia, yleisesti käytössä olevia esim. laskimessa käytettyjä. 3.3 Peltobiomassa Peltobiomassan käyttöä energian tuotantoon säännöstellään EU:ssa tarkastelemalla sen kannattavuutta, satotasoa ja käytettävissä olevaa pinta-alaa vasten. Tässä vertailussa Suomen satotasot (keskisadot) jäävät aina alle eurooppalaisen tason, jolloin mahdollisuudet esimerkiksi etanolin tuotantoon on melkeinpä mahdottomuus. Kuitenkin, esimerkiksi Saksassa käytetään yli 2 milj. hehtaaria peltopinta-alaa energiakasvien viljelyyn, joista maissi on eniten viljelty, jonka jälkeen tulevat sokerijuurikas, peruna ja vihreä ruis. Uuden lain perusteella ei Saksaan saa enää perustaa maissia käyttäviä biokaasulaitoksia, lukuun ottamatta kaikkein pienimpiä tilan energiakäyttöä vastaavia laitoksia. Suomessa on viljelyalan käyttö energiatuotantoon erittäin voimakkaan vastustuksen kohteena. Esimerkiksi Uuteenkaupunkiin kaavailtu etanolia valmistava tehdashanke kaatui kestävyysdirektiiviin, vaikka se kaikilla mittareilla todettiin kannattavaksi. Laitos olisi myös korvannut Brasiliasta tuotavaa soijaa eläinten rehuna. Loimaan alue tunnetaan Suomen vilja-aittana, olosuhteiden mukaan alueen viljely on selkeästi suuntautunut viljan viljelyyn. Peltobiomassan viljely merkitsee sen ottamista yhdeksi vaihtoehdoksi viljelykierrossa viljan vuorottelukasvina. Useimmat tutkimukset todistavat vuoroviljelyn ja nurmiviljelyn satoa nostavana sekä maan laatua parantavana viljelymuotona. Peltobiomassat ovat kiinnostavia varsinkin biokaasulaitoksen syötteinä, ne ovat lantaa parempia kaasuntuotantopotentiaalin ansiosta. Loimaan alueella on noin 3690 hehtaaria kesantoja ja luonnonhoitopeltoja, joista kesantoja noin 2600 hehtaaria. Tästä alasta osa soveltuu biomassan korjuuseen koska merkittävää osaa koskee myös niitto- ja korjuuvelvoite. LUKEn 2016 valmistuneessa tutkimuksessa, missä selvitettiin koealoilta ja käytännön hoidettujen viljelemättömien peltojen (HVP pellot) biokaasupotentiaalia, saatiin koealoilta 4,6 5,6 tn ka/ha ja vertailussa käytännön viljelmiltä keskimäärin lähes 5 tn ka/ha satoja. (ka= kuiva-aine) Hehtaarilta saatava energia ilman laitoksen hävikkiä on n.13,5 MWh. Viljanviljelyvaltaisilla alueilla, missä nurmirehulle ei ole luontaisia markkinoita, on tarvetta viljelykierron monipuolistamiseen ja peltojen hiilitalouden kohentamiseen. Mädätykseen soveltuvat hyvin myös viljan ja rypsin olki tai lajite-erotteet viljan kunnostuksesta. Peltobiomassojen yhdistäminen biokaasuprosessissa lantaperäisiin jakeisiin vähentää tai liukoistaa fosforin ja lisää sekä liukoistaa typen suhteellista pitoisuutta lopputuotteessa. Luomutuotannossa on tästä hyötyä erityisesti, jossa typen puute on eniten satoa rajoittava ravinne myös kotieläintiloilla. Apilapitoisilla kesantonurmilla vihermassan korjaaminen edistää typensidontaa, kun kasvustoa ei jätetä helpoksi typen lähteeksi. Peltobiomassojen viljelyä rajoittaa taloudellinen haaste biokaasun raaka-aineena, joka muodostuu korjuun ja logistiikan kustannuksista ja itse syötemateriaalin hinnasta. Myös kesanto- ja tuotantonurmien käyttämillä ravinteilla on merkittävä arvo syötteinä. Ravinteiden palauttaminen peltoon esimerkiksi nurmen perustamisen yhteydessä on tarpeen, mutta jokaisen sadon lannoittaminen muodostuu helposti liian kalliiksi toimenpiteeksi. Osa viljelijöistä katsookin biomassan arvon kompensoituvan sillä, että ulkopuolinen toimija korjaa sadon ja toimittaa korjuukustannuksia vastaavalla hinnalla biokaasulaitokselle, samalla suorittaa siten viljelijää velvoittavan hoitotoimenpiteen. 6

8 Uutena mahdollisuutena biokaasulaitosten syötevalikoimaan on tutkittu kerääjäkasvien vaikutusta satotasoon ja vastaavasti metaanin tuottopotentiaalia biokaasutuotannossa. (Marita Kymäläinen 2016) Hyödyntäminen biokaasulaitoksessa, jonka prosessi on märkäprosessi nämä toimivat hyvänä lisäsyötteenä lietelannan mukana Esim. lehmän lietelannan metaanituotto vastaa noin oljen tuottoa (kuiva-ainetta kohti); kerääjäkasveilla tuotto on parhaimmillaan 2-2,5 kertainen, tässä on eri biokaasulaitoksilla eroavaisuuksia metaanin saannon osalta oljen ja tuorerehun huonon sulavuuden vuoksi. Viljan viljelyyn keskittyneellä alueella kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä, alueella sijaitsevaan biokaasulaitokseen. Biokaasulaitoksen kannattavuus ei mahdollista maksua viljelijälle biokaasun perusraaka-aineesta, joten palkkiona voisi ajatella hyvän lannoitteen saaminen omille pelloille ja lisäksi pellolle syntyvä humuksen hyöty. Ohessa taulukko, josta selviää kerääjäkasvien vaikutus pääsatoon sekä vihermassasta saatava sato. 3.5 Kerääjäkasvit HAMK:n tutkimus Marita Kymäläinen, taulukko 2015tuloksista, 2016 satomäärät olivat suurempia Parhailla kerääjäkasveilla saavutettu vihermassan hehtaarisato on varsin lupaava lisäsyöte biokaasulaitoksille. Kokeissa saavutettu paras tulos monivuotisella heinäseoksella, jolloin ei myöskään pääsato kärsinyt suurta sadonmenetystä. Loimaan ohranviljelyala on n ha, jolloin tulosten perusteella tälle alalle viljelty kerääjäkasvimassa tuottaisi MWh energiatehon. Ilman laitoksen tehohävikkiä, CHP- yksikön hyötysuhde % 35sähköä ja 49 lämpöä, jolloin se tuottaisi energiaa sähköä MWh sähköä ja MWh lämpöä. Ajoneuvopolttoaineeksi muunnettuna ala tuottaisi polttoaineen n 4390 henkilöautoon vuodeksi (18000 km/vuosi). 3.6Vesistökasvit Vesistöissä kasvavilla kasveilla on ominaisuutena sitoa vedessä olevia ravinteita, jolloin niiton yhteydessä myös niissä olevat ravinteet palautuvat kiertoon. Vesistökasvit ovat hyvin reheväkasvustoisia mutta niiden korjuu on vaikeaa, niiden käyttäminen energiakasvina perustuu yleensä korjuun myönteisiin ympäristövaikutuksiin

9 3.7 Jätebiomassa Biomassoja alueelta löytyy myös kaupan ja elintarviketeollisuuden tuottamana sekä yhdyskuntalietteen muodossa. Puhtaasti jätteeksi luokiteltujen jakeiden käyttö on ongelmallisempaa biokaasulaitoksissa lopputuotteen sijoituksen ja laitoksen rakenteen lisäkustannusten vuoksi. Viljan viljelyyn keskittyneellä alueella suosittelen näiden jakeiden selvää erottelua eri käsittelylaitokseen, jolloin lopputuote on ohjattavissa muualle kuin peltokäyttöön. Ongelmana on myös näissä laitoksissa käytetyt ns. puhtaat jakeet, jotka käsittelyn jälkeen ovat muuttuneet ongelmallisemman jakeen mukaiseksi ja rajoittaa näin lopputuotteen käyttöä lisäämällä tarjottavaa massaa. sivut Loimaalla jätejakeiden yhdistäminen yhteen laitokseen on yksi tarkemman selvityksen kohde. Laitoksen sijainniksi sopii erinomaisesti jätevedenpuhdistamo, jolloin jätelietteestä syntyisi peruskuorma n t. Jätelietteen lisäksi laitoksella voitaisiin käsitellä alueella syntyvä II luokan erilliskerätty ruoka ym. jäte. Kaupungille laitoksessa syntyvä lopputuote soveltuisi esimerkiksi maisemointiin ja katujen viheralueiden kunnostukseen. Raaka-aineesta on mahdollista maksaa, jos biokaasuenergiasta saadaan parempaa tuottoa, esim. liikennepolttoaineena sähkön tuotannon sijaan tai lopputuotteelle löytyy uusia käyttömahdollisuuksia. Jäte houkuttelee biokaasuyrittäjiä juuri siitä saatavan porttimaksun vuoksi. Toinen merkittävä etu on siitä muodostuvan metaanin määrä Biojätteen ja jätevesilietteen energiamäärä kunnittain Turun AMK, biomassa selvitys 2014 Biokaasun tuotantoon soveltuvia syötteitä, eli peltobiomassaa ja eläinperäisiä jätteitä ovat orgaanista ainesta sisältävät viljellyt tai viljelemättömät peltokasvit, joita ei luokitella jätteeksi. Eläinperäisiä jätteitä taas ovat eläinten lanta, kuivikkeet ja eläinten teurastuksen yhteydessä syntyvä jäte, maitotilojen pesuvedet, hera ym. nämä luokitellaan jätteeksi EU :n jätedirektiivissä. 3.9 Jäte biomassojen käyttöä rajoittavat Käyttöä rajoittavina ovat eri määräykset, joista tietoa seuraavista linkeistä. EU:n alueella on hyvin tarkkaan määritelty sekä laitoksen että siinä käsiteltävien syötteiden ominaisuudet ja kelpoisuus. Tässä yhteydessä tarkastellaan syötteitä, joita syntyy tai kasvaa tiloilla normaalin viljelyn tai karjanhoidon yhteydessä, jolloin niiden käyttö lannoitteena on riskitöntä. 8

10 4. Eräitä esimerkkejä maatalouden syötteiden ominaisuuksista. Taulukko 1. Esimerkkejä (laskurin oletusarvoja) sekä vaihteluvälejä syötteiden kuiva-ainepitoisuudelle (TS), orgaanisen aineen osuudelle kuiva-aineesta (VS/TS %), orgaanisen aineen metaanintuottopotentiaalille (CH 4 -pot. m 3 /t VS), tuoretonnin metaanintuottopotentiaalille (CH 4 -pot. m 3 /t) ja syötteen kuiva-aineen ravinnepitoisuuksille (NPK %/TS). ( SYÖTE TS VS/TS CH4-pot. CH4-pot. N P K (%) (%) (m 3 /tvs) m 3 /t (%TS) (%TS) (%TS) Naudan lietelanta ,5-0,9 2,8-7,8 Naudan kuivikelanta ,1-3,4 0,6 2,2 Sian lietelanta ,3 5,1 Sian kuivikelanta ,4-5,2 1,6 1,4 Siipikarjan kuivikelanta ,1-5,4 1,7 2,1 Lampaan/vuohen kuivikelanta ,6 0,6 3,3 Hevosen kuivikelanta ,5 0,3 5,3 Turkiseläinten kuivikelanta ,9 4,2 0,5 Yhdyskuntien biojäte ,0 0,4 1,0 Sisävesikala ,0 3,4 1,0 Kala- ja perkuujäte ,0 3,4 1,0 Leipomojäte ,3 0,2 1,0 Maitojäte (hera) ,0 0,8 2,4 Makeisjäte ,0 0,0 1,0 Rasvajäte ,4 0,0 1,0 Teurasjäte ,0 1,0 1,0 Vihannesjäte ,6 0,2 2,0 Viljan lajittelujäte ,5 0,1 1,5 Glyseroli Elintarvikejalostuksen puhdistamoliete Metsäteollisuuden biol. puhdistamon liete Metsäteollisuuden jätevesien primääriliete ,0 2,5 1, ,5 0,3 1, ,2 0,1 1,0 Yhdyskuntien jätevesiliete ,0 2,5 1,0 Säilörehu (nurmiheinät) ,4 0,6 3,0 Ruokohelpi, tuoreena korjattu ,0 0,5 3,0 Järviruoko, tuoreena korjattu ,0 0,1 3,0 Vihannesten naatit ,2 0,2 4,8 Olki ,6 0,1 1,5 Öljykasvien korret ,6 0,1 1,0 9

11 Maissisiilo osaksi käytetty tuotantoon vieressä vielä avaamaton siilo, Saksa. kuva Markku Riihimäki 5. Biokaasu Biokaasu on Suomen lakiin kirjoitettu vasta v uusiutuvana energiana. Tämä lainmuutos mahdollisti myös ensimmäisen teollista kokoa olevan laitoksen investoinnin Vehmaalle. Asiaa vei eteenpäin hankkeen työryhmä, jonka toimintaa auttoi merkittävästi kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä avaamalla Helsingissä niitä ovia, jotka olivat asian keskeisiä päättäjiä. Biokaasu sisältää metaania %, joten se vaatii puhdistusta, jotta se vastaa puhdistettua maakaasua (98%) metaania. Biokaasu on kuitenkin käytettävissä moneen eri kohteeseen ilman puhdistusta, esimerkiksi CHP (sähkön ja lämmön yhteistuotanto) laitteissa sekä poltossa riittää rikin ja veden poisto. Puhdistettuna sen käyttö on hyvin laajaa, auton polttoaineesta -lämpökennoihin. Suurin etu biokaasun (metaanin) käytölle on että käyttökohteet ovat jo olemassa, ainoastaan kaasusäiliö sekä säätölaite joudutaan asentamaan kohteeseen, poltossa ei niitäkään. Useimmiten biokaasua käytetään korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Aine % etaani, CH Hiilidioksidi, CO Hiilimonoksidi, CO 0-0,3 Typpi, N Vety, H2 0-3 Rikkivety, H 2 S 0,1-0,5 Happi, O 2 jälkiä Biokaasu koostuu lähinnä metaanista ja hiilidioksidista. Kaasun koostumus riippuu mädätettävästä biomassasta ja mädätysprosessista. Energiakäytön kannalta biokaasun olennaisin aine on metaani, jota kaasussa on yleensä 50-70%. Hiilidioksidin osuus on vastaavasti 25-45%. Biokaasussa on myös pieniä määriä lukuisia muita aineita, kuten vettä, typpeä, happea, vetyä, ammoniakkia ja rikkivetyä. Muina tuotteina biokaasulaitoksella syntyy hiilidioksidia, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvihuoneissa. Biokaasureaktoreissa tuotetun biokaasun koostumus. 10

12 Metaani CH₄ on kertaa ilmastolle vaarallisempi kaasu kuin hiilidioksidi CO 2, jonka vuoksi sen käyttäminen energiana poistaa maatalouden osalta merkittävän ilmastopäästön. Ruotsissa muutama vuosi sitten eräs tutkija ehdotti lehmien pidon kieltämistä niiden runsaan metaanintuoton vuoksi. Kysymyksessä on orgaanisen aineen mädätyksestä syntyvästä kaasusta, joka esimerkiksi syntyy pellolla mätänevistä heinistä tai karjan lannasta, suot ovat myös runsaita metaanin lähteitä. Biokaasulaitoksessa mädätys tapahtuu suljetussa hapettomassa tilassa, jolloin syntyvä hiilidioksidi ja metaani otetaan talteen ja käytetään polttoaineeksi. Tämä on myös hyvä syy biojätteen kaatopaikkasijoituksen vähentämiseen. Kaatopaikoilta ilmaan vuotavan biometaanin talteenotto ja käyttäminen energiantuotannossa on ympäristön näkökulmasta myös hyvin perusteltua. Biokaasun tuotannossa on selviä etuja jätteiden hyödyntämisen näkökulmasta, koska mädätys säilyttää biomassan ravinteet paremmin kuin kompostointi. 6. Energian tuottamisen vaihtoehdot Edellä on selvitetty alueen voimavarat, alueelliset biomassat, sekä energia jota ne sisältävät. Energiaa biomassat voivat antaa monessa muodossa ja monen eri menetelmän avulla. Useat menetelmät voidaan sulkea pois mahdollisuuksien listalta seuraavien ominaisuuksien vuoksi. Poltto, lanta ym. jätteeksi luokiteltava biomassa, onnistuu suuressa mittakaavassa, yleensä suuren voimalaitoksen yhteydessä (Suomessa 1-2 laitosta). Jatkuvan päästömittauksen sekä korkean lämpötilan vuoksi se on myös kallis toteuttaa. Olki ja heinäkasvit voidaan polttaa myös pienissä laitoksissa mutta niiden vaikutus polttokattilaan tuottaa ylimääräisiä kustannuksia laitteisiin. Etanolin tuottaminen, onnistuu myös pienessä mittakaavassa mutta ei taloudellisesti kannattavana. Suuressa, teollisessa mittakaavassa viljasta tuotettuna esteenä on EU:n kestävyys direktiivi, jolloin esteeksi on muodostunut Suomessa saatava keskimääräinen satotaso. Oljesta tuotettuna esteeksi muodostuu useissa tutkimuksissa todettu sen huono kannattavuus. ST1:n toteuttamassa etanolin tuotannossa hyödynnetään kapeaa leipomon tuottaman jätesektoria. Oleellista siinä on että menetelmä voidaan toteuttaa jätteen syntypaikalla mutta jäännös on edelleen käsiteltävä esimerkiksi biokaasulaitoksella. Pyrolyysi, menetelmää kehitetään monella eri sektorilla. Menetelmän ehdoton etu lopputuotteena on hiili. Hiiltä voidaan käyttää erilaisissa suodattimissa, puhdistettaessa vettä, kaasua ja ilmaa. Hiilen käyttö maaperän parantamiseen viljelykäyttöön on tunnetuimpia menetelmiä hyvin varhaisilta ajoilta. Ongelmana tässä on, hyvää laitosta ei ole onnistuttu skaalaamaan tuotannollisesti kannattavaan kokoluokkaan. Uusia pyrolyysilaitoksia ja menetelmiä on kokeilussa ja edelleen kehitettävänä Suomessa ja muualla. Näitä uusia innovaatioita odotellessa on biokaasulaitoksesta tullut kiinnostava vaihtoehto. 7. Biokaasulaitos Biokaasulaitos on Suomessa ollut aikaisemmin harvojen harrastajien kokeilu sekä harraste energian tuottamiseksi omaan käyttöön. Vuodesta 2004 lähtien se on ollut energiatuen piiriin hyväksyttävä uusiutuvaa energiaa tuottava investointi. Vuonna 2010 valmistuneessa Varsinais-Suomen energiastrategiaa vuoteen 2020 laadittaessa nähtiin biomassat energiapotentiaalina mutta ei merkittävässä osuudessa. Ainoastaan 4 vuotta myöhemmin on tekniset sovellutukset, lainsäädännön tuomat muutokset ja energian hinnan muutosten ennusteet tuoneet biomassat uuteen harkintaan. Energian hintaan vaikuttaa yhä enemmän verotus ja välillisten toimijoiden osuus. Biokaasulaitos on energian tuotannon lisäksi merkittävä ympäristöpäästöjä vähentävä, luonnon lannoitteita tuottava kokonaisuus. 11

13 1 1 1 Biokaasulaitos Biokaasulaitos toimintamalli pelto Kierrätysravinteet 2 Vastaanotto syötteille 3 Muu orgaaninen jäte 4 Reaktori 5 Reaktorin lämmitys 6 Kaasu verkko 7 Ajoneuvopolttoaine 8 Sähkö 9 Lämpö / kylmä 10 Kaasun puhdistus 8. Kaasun hyötykäyttökohteet sähkö ja lämpö Kaasu voidaan käyttää sellaisenaan polttoon esimerkiksi lämpölaitoksissa, viljan kuivauksessa polttoöljyn korvaajana, höyryn tekemiseen laitoksissa, CHP yksikössä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ym. Sähkön hinta on energian osalta Suomessa edullinen, mikä on ollut vaikeuttamassa CHP:llä tuotetun sähkön huonoon kannattavuuteen. Nykyisen energiahinnan vastakohtana on ollut sähkön siirtohintojen ja verojen suhteellinen nousu. Siirtohinnat nousivat pahimmillaan 2016 alussa ja uudet nousut tulevat 2017 alusta. Paikallisen Sallilan sähkö Oy:n hinta on nyt 7.09 snt/ kwh sisältäen arvonlisäveron, sähköveron, huoltovarmuusmaksun. Vertailussa Caruna Oy:n hinta nousee nyt 6,52 sentistä ,01 senttiin / kwh. Sähkön siirrosta onkin tullut uusi mahdollisuus niille laitostoimijoille, joiden kokonaissähkön tarve on alle kwh vuodessa. Mikäli sähkö tuotetaan omaan käyttöön, niin sähkön tuottaminen on eräin edellytyksin myös vero- ja siirtohintavapaata energiaa 800 MW/a asti. /5724/Opas_sahkon_pientuottajalle_2012.pdf Verot muodostavat yli 1/3 osan sähkön hinnasta, joka osuus on myös ollut reilusti nouseva. CHP- yksikössä tuotetun sähkön korvaushintana, kannattavuutta laskettaessa on käytetty siitä sähkön myyjälle ja verkonhaltijalle maksettua yhteishintaa alle 800MW laitoksissa. 12

14 8.1 Taulukko sähkön hintamuutoksesta Taulukko on Sähkömarkkinaviraston julkaisema 1/2017 Toisena vaihtoehtona on tullut kaasuverkoston rakentaminen. CHP- yksikkö voidaan myös asentaa kohteeseen, jolle sähkön ja lämmön yhteistuotanto sopii ja kaasu tuotetaan keskitetysti erillisessä biokaasulaitoksessa, kuitenkin niin, ettei CHP- yksiköiden yhteisteho ylitä 50 kwa tehoa. Lämmityksessä esimerkiksi kuivurissa voidaan käyttää CHP yksiköstä saatavaa lämpöä 80-90º kuumaa vettä/ nestettä lämmönvaihtimeen, tai kaasua olemassa olevaan lämmöntuotanto yksikköön. Kaasu ei vaadi muuta muutosta öljylämmitykseen kuin kaasu/ öljypolttimon asennuksen. Tässä öljy voi jäädä varapolttoaineeksi. Sähkö ja lämpö on kaikille käyttökelpoista energiaa mutta sähkön osalta sitä rajoittaa verkonhaltijoiden oikeus määritellä siirto laitoksen tontin ulkopuolelle Biokaasun liikennekäyttö Biokaasu on tunnetuista ajoneuvopolttoaineista ainoa, joka on CO2 neutraali, jopa sähköauton sähkössä voidaan laskea CO2 päästöjä, riippuen sähkön tuotantotavasta. Biokaasulaitoksen CHP- yksikössä voidaan tuottaa CO2 neutraalia sähköä myös ajoneuvoihin. Tällä hetkellä bensiinin litrahinta vaihtelee 1,45-1,60 / l. Bensiinin energiasisältö on 8,78 kwh, joka tarkoittaa 15,3-17,1 snt/kwh johtuen bensiinin oktaaniarvoista. Kaasun mittarihinta on tällä hetkellä 1,44 /kg eli 10,7 snt/kwh (95 bensiiniä vastaava) Paljonko yksi kilo kaasua vastaa bensiiniä tai dieseliä? Kaasua myydään kiloissa, ja yksi kilo kaasua vastaa 1,56 litraa bensiiniä ja 1,39 litraa dieseliä. Energiasisällöltään maa- tai biokaasu on 50 MJ/kg, kun vastaavasti bensiini on 32 MJ/l ja diesel 36 MJ/l.(95okt.) Bensiiniauto Skoda Octavia 1.4 DSG Yhdistetty kulutus: 5,1 litraa / 100 km Bensiinin hinta 95E10: 1,48 / litra Kustannus kilometrin vuosiajolla: 1509,6 euroa. Vastaavan kaasuauton verrannolliset kustannukset Verrannollinen yhdistetty kulutus 5,1 litraa / 100 km Biokaasun verrannollinen litrahinta 0,93 / litra Kustannus kilometrin vuosiajolla: 948,6 euroa. Säästö vuodessa biokaasulla ajettaessa 561 euroa. (Gasum) Metaani on sellaisenaan hyvin käyttökelpoinen ja helposti säädettävissä oleva energia esimerkiksi teollisuudessa. Metaani soveltuu myös kylmän tekemiseen ja puhtaana energiana soveltuu myös lämpökennojen polttoaineeksi. 13

15 8.3 Biokaasun energia vastaavuudet Energianimike kwh/kg kwh/mᵌ paino kg/mᵌ Biokaasu sisältää metaania n 60%, 5 6 1,15 Biokaasu puhdistettuna 97% metaaniksi ,713 Bensiini 95 12,2 0,75 kg/l Kevyt polttoöljy 11,9 0,85 kg/l Hake 2, Etanoli 7,2 0,79 kg/l 9. Biokaasu Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa Suomen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman mukaan biokaasun käyttöä lisätään 0,7 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2009 biokaasua käytettiin Suomessa noin 0,5 TWh. Reaktorilaitosten biokaasulla tuotetun sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi otetaan käyttöön syöttötariffijärjestelmä, joka takaa biokaasulla tuotetulle sähkölle takuuhinnan 83,50 euroa megawattitunnilta. Kun sähkön ohella tuotetaan myös lämpöä, maksetaan lisäksi nk. lämpöpreemiota 50 euroa megawattitunnilta. Syöttötariffiin pääseminen edellyttää täysin uutta laitosta omarahoitteisena ilman investointitukea. Investointituki voidaan myöntää TEM n myöntämänä energiatukena tai MMM n myöntämästä maaseuturahoituksesta maatalouden investointina. 10.Biokaasun jalostus liikennekäyttöön Puhdistettuna 97% metaaniksi metaani voi korvata maakaasua, ajoneuvopolttoaineena tai sitä voidaan myös syöttää kaasuverkkoon maakaasuun oheiskaasuksi. Uusinta puhdistustekniikkaa edustaa membraanikalvoihin perustuva tekniikka. Kaasu erotellaan membraanikalvoyksikössä käyttäen hyväksi paine-eroa. Laitokselta saadaan kaksi kaasuvirtaa: korkean metaanipitoisuuden tuotekaasu, sekä CO2-rikas kaasu. Tehokkaan membraanin ja metaanin talteenoton avulla voidaan saavuttaa korkein mahdollinen tuotto. Kaasu voidaan jalostaa haluttuun puhtausasteeseen, riippuen kaasuverkon vaatimuksista. Liikennekäytössä kaasu paineistetaan bar paineeseen ja siirretään jakeluasemaan autoilijoiden tankattavaksi. Vähintään kaasuautoa 2030 mennessä. Hallituksen tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 vähintään kaasukäyttöistä autoa. Strategiassa linjataan, että kivihiilen käytöstä luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä bensiinin litrahinta vaihtelee 1,35-1,50 / l. Bensiinin energiasisältö on 8,78 kwh, joka tarkoittaa 15,3-17,1 snt/kwh. Kaasun mittarihinta on tällä hetkellä 1,44 /kg eli 10,7 snt/kwh 14

16 Kaasuauton tankkaus tapahtuu saman luukun alta kuin bensiini, erillisen venttiilin kautta. Suomessa vuonna 2013 käytetyn liikennebiokaasun kasvihuonekaasuintensiteetti Biokaasuauto on normaali kokoomalinjalta tuotettu, yleensä bensiinikäyttöinen auto. Tehtaalla auto varustetaan kaasusäiliöin (pullot) tai auton rakenteisiin sovellettu paineastia. Moottoriin tehtävät muutokset rajoittuvat kaasun syöttöön. 11. Laitosvaihtoehtoja 15 Biokaasulaitos mielletään yleensä yhdeksi ja samaksi laitosmalliksi, jotta se toimisi tehokkaasti eri syötteillä on se aina valittava käytössä olevien syötteiden mukaisesti. Viherrehu on vaikeasti sulavaa, samoin olki, kun taas karjanlanta sulaa melko helposti. Syötteiden sulavuus määrittelee kuinka pitkään, sen on viivyttävä reaktorissa. Laitoksen kuormitettavuus määrittelee sen kyvyn tuottaa metaania siitä syöteseoksesta, jota se käsittelee. Laitoksen kuormitus ilmoitetaan, kg/vs/mᵌd eli miten paljon voidaan orgaanista VS kuiva-ainetta syöttää päivässä reaktorikuutiota kohden Microfermer, lietteelle sopiva laitos, myös yhdyskuntalietteille 2-6% kuiva-ainepitoisuuksille laitokseen. Ihanteellinen luku vaihtelee syötteen sulavuudesta riippuen 1,5-5 kg:n välillä. Usein törmää esimerkiksi 6-11 kg:n lukuihin, jotka ovat suuresti liioiteltuja. Heinämassalle sopivia laitoksia ovat vaaka eli Horisontaalisesti toimivat tulppavirtausreaktorit. Näissä saavutetaan pitkä viipymä ja tehokas sekoitus 10-15% kuiva-ainepitoisuuksille.

17 Lietelannalle soveltuvat pystysekoittimin varustetut tornimaiset reaktorit, joiden suositeltava kuivaainepitoisuus vaihtelee 6-11% välillä. Melko uusina laitosvaihtoehtoina ovat tulleet ns. Biofermerit, joiden erikoisuutena on varsinaisen sekoituksen puuttuminen, jolloin reaktorin sisällä oleva massa pakotetaan kaasun ja pienen potkurin avulla nousemaan reaktorin yläosaan ja toista laitaa myöden alas. Nämä reaktorit käytetään yleensä hyvin pienissä kuiva-ainepitoisuuksissa 3-6% välillä, joko perinteisen reaktorin turbona tai sitten sikalietteen tai yhdyskuntalietteen käsittelyssä itsenäisinä reaktoreina. Menetelmä on edullinen ja toimintavarma Biojalostamo Biojalostamon toimintakaavio. Biokaasulaitoksista on muualla tullut suoranaisia biojalostamoja. pyrkivät ottamaan syötteistä kaiken energian irti ja samalla hyötykäyttämään syntyneen metaanin sen syntysijoilla. Kaikille laitostyypeille ominaista on tuottaa mahdollisimman paljon metaania sisältävää biokaasua sekä hydrolyysijäännöstä (käsiteltyä lietettä) pellolle sopivaksi lannoitteeksi. 16

18 Kotimainen Metaenergian valmistama biokaasulaitos soveltuu 5-12% kuiva-ainepitoisuuksille. Laitos toimitetaan kontteina, reaktoriallasta lukuun ottamatta. Laitos on suunniteltu vaikeasti sulavien syötteiden kuten oljen ja nurmen mädätykseen. Metaenergian biokaasulaitos. Sauter kuivamädätyslaitos Laitos toimii korkeilla 10-15% kuiva-aine pitoisuuksilla. Laitoksen energiatarve on pieni, johtuen siitä, että laitoksessa ei ole mekaanista sekoitusta. Reaktori siilot pyritään tekemään n. 70% maa peitteisesti. 17

19 Saksassa on yleistynyt kuivamädätys, eli mahdollisimman kuivana käsiteltävät syötteet ja tälle menetelmälle siellä annetaan +2 snt/kwh el. lisää tuotantotukea. Kuiva on kuitenkin hieman väärä termi, sillä laitos käsittelee 12-15% kuiva-ainepitoisuuksia. Tämä laitostyyppi soveltuu erinomaisesti karjan kuivalannan ja heinämassan sekä oljen käsittelyyn. Biokaasulaitokselta edellytetään toimintavarmuutta, hyvää metaanintuottoa syötetyistä syötteistä, lopputuotteen hygieniasointia, toiminnan hajuttomuutta, riittävää automatisointia, laitos täyttää kaikilta osa-alueilta viranomaisvaatimukset ja soveltuu paikallisiin olosuhteisiin. Usein myös huomaa laitosten markkinoinnissa esimerkiksi Saksassa saatuja kannattavuuslukuja. Suomessa biokaasulaitoksen kannattavuus perustuu aivan toisiin lähtökohtiin kuin Saksassa, Tanskassa tai Englannissa. Suomessa pitää huomioida sähkön ja lämmön kokonaismarkkina, sekä verkkoyhtiöiden toiminta. Kannattavuuteen vaikuttavat myös laitoksen energian käyttö sekä energian markkinat ja riittävyys vuositasolla Mädätyksen lohkokaavio 12.Biokaasulaitosten rahoitukseen myönnettävät tuet 12.1 Energiatuki Biokaasulaitoksille on syöttötariffin vaihtoehtona suora yritystuki TEM / TEKES hallinnoi energiatukea, joka voidaan myöntää, mikäli laitos ei kuulu päästökaupan piiriin tai syöttötariffiin. -Lämpökeskukset, jotka käyttävät biomassaa polttoaineena -Lämpöpumput -Pienvoimalat, jotka käyttävät biomassaa polttoaineena -Pientuulivoimalat -Pienvesivoimalat -Pienet aurinkosähkö, ja keräimet 18

20 -Kaatopaikkojen kaasuvoimalat lämmön ja sähköntuotannossa -Biokaasuhankkeet, joissa tuotettu biokaasu käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon Tukea voi saada % hankkeen investointikustannuksista, joihin ei lueta energian siirtoon tarkoitettuja lanka tai putkiverkkoja Maaseutuohjelman mukaiset tuet Biokaasulaitoksille: 12.3Yritystuki Myönnettäessä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskevaan investointiin Hankkeen saa aloittaa, kun viranomainen on tehnyt vireilletulo tarkastuksen hakemukselle ja hyväksynyt sen. Investointituen määrä Tukea voidaan myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista: 1) pienelle yritykselle I tukialueella 35 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosenttia; 2) mikroyritykselle ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla I, II ja III tukialueella 35 prosenttia; 3) 1 kohdasta poiketen pienelle yritykselle uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun I, II ja III tukialueella 20 prosenttia tai, kun kyseessä on uusi laitos, 30 prosenttia Maaseutuohjelman mukaiset tuet Lämpöenergian tuotantojärjestelmä / maaperä, kallio, vesi, aurinko, ilma ja tuuli <100 kw järjestelmä kw Sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan 100 kw järjestelmä kw kW ylittävältä osalta, sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan Sähköenergian tuotantojärjestelmä/vesi, aurinko, ilma ja tuuli [th=lämpö; el= sähkö] <100 kw järjestelmä kw el 1600 Sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan 100 kw järjestelmä kw el kw ylittävältä osalta, sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan Sähkön ja lämmön tuotantolaitos / puuta hyödyntävä Sisältää välttämättömät laitteistot ja rakennelmat sekä teknisen tilan, siilon ja syöttöjärjestelmän. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %. <100 kw laitos kw th Nimellislämpötehon mukaan kw el Nimellissähkötehon mukaan 100 kw laitos kw th kw ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan kw el kw ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan Sähkön ja lämmön tuotantolaitos/ lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävä Sisältää välttämättömät laitteistot, rakennelmat sekä teknisen tilan. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %. <250 kw laitos kw th Nimellislämpötehon mukaan kw el Nimellissähkötehon mukaan 250 kw laitos kw th kw ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan kw el kw ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan Lämmönjakokanava jm 130 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt 19

21 12.5 Maatalousinvestointien tuki Maaseutuohjelmasta myönnettävät tuet biokaasulle Maatalousinvestointien tuki biokaasulle (kaikki energia käytettävä maatilalla): Uusiutuvan energian tuotanto, avustus 40 % Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat: , , , Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä, kun haet nuoren viljelijän aloitustukea tai maatalouden investointitukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on tehnyt tukipäätöksen. 13. Biokaasulaitoksen kannattavuus Luke on tehnyt useita tutkimuksia ja koelaskelmia biokaasulaitoksista. Laskelmat ovat pitkälti tietyn laitostyypin perusteella ja keskittyvät tilakohtaiseen kokoluokkaan. Jokainen laitos on aina räätälöitävä tapauskohtaisesti asiantuntijan opastuksella. Apuna oman laitoksen kustannus- ja kannattavuuslaskennassa kannattaa käyttää netissä olevaa ilmaista laskentaohjelmaa. Laskurin käyttöohje löytyy sen toiselta perustiedot sivulta ja klikkaamalla vasemmalla olevaa Perustiedot sanaa. Käy katsomassa myös tehtyjä tutkimuksia esim Biokaasulaitoksen esisuunnittelu Nyrkkisääntö normaalille märkäprosessille: Viipymä yli 20 d vaikuttaa reaktorin tilavuuteen ja siirtolinjoihin. Orgaaninen kuormitus = 2-5 kg VS/mᵌ/d esimerkki kg * 7 % VS / 260 mᵌ= 2,7 kg VS/mᵌ/d Syöteseoksen ka pitoisuus alle 15% ja perinteisissä alle 12, jolloin pumpattavuus säilyy. Käytä laskinta oman laitoksen kokoluokan ja syöteseoksen suunnitteluun Biokaasulaitoksen tarjouspyyntö Tarjouskilpailu ja laitostoimittajan valintaan vaikuttaa. Syöttömateriaalit ominaisuuksineen Typpipitoisuus (esim. jos erityisen korkea N, voi inhiboida) Kuvaus laitoksesta halutusta laitoksesta (räätälöity versio vai jokin perusratkaisu ) laitososat: esisäiliö, reaktori, jälkikaasuallas, varastoaltaat, syöttölaitteiston toimintatapa, jne. haluttu kaasunhyödyntämismuoto (lämpö, CHP, liikennepolttoaine) olemassa olevat ja hyödynnettävät rakenteet (mm. varastoaltaat) Lisäoptiot Laitoksen suunnittelun ja rakentamisen järjestelyt Avaimet käteen vai omaa osallistumista työvaiheisiin (suositeltavaa osallistua itse rakentamiseen). Aikataulu toimitukselle, rakennusvaiheelle ja käyttöönotolle. Käyttöönoton järjestelyt, käyttökoulutus Tarjousten pisteytys, mille osa-alueelle painotus (toimivat referenssit, toimintavarmuus, ym). 20

22 Biokaasulaskuri toimii myös saatujen tarjouksien vertailupohjana, esimerkiksi kaasuntuottopotentiaalin, kuormituksen, reaktoritilavuuden, energiatehoja vertailtaessa. 15.Biokaasulaitoksen lupamenettely YVA- menettely Jos käsittelykapasiteetti on /tai ylittää t/v ELY- keskus määrittelee YVA- menettelyn tarpeellisuuden, voi vaatia jo alle t/v käsitteleville laitoksille. Vaihtoehtoisten toteutustapojen vertaaminen hankkeen ympäristövaikutuksiin Ympäristölupa Kunnan ympäristöviranomainen/ ELY-keskus Voidaan antaa määräyksiä esim. - Toiminnan laajuudesta - Päästöt ja niiden vähentäminen - Ilmoitukset, kirjanpito, raportointiin (omavalvonta asiakirjat) Ei saa aiheuttaa: -Terveyshaittaa -Merkittävää ympäristön pilaantumista tai vaaraa Rakennuslupa Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Yksityiskohtaiset rakennus -ja rakennuttamissuunnitelmat Laitoshyväksyntä Vähintään laitosilmoitus Eviralle Maatilan tai useamman tilan laitos: -omat syötteet, käsittelyjäännös omille pelloille -ei tarvita laitoshyväksyntää Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset -Laitoshyväksyntä Eviralta Hakijan osoitettava lannoitteen turvallisuus Lannoitekäytön lainsäädäntö Oma lantasyöte (maatila/tilojen yhteinen laitos), käsittelyjäännös omille pelloille -toimitaan kuten raakalanta Lannoitevalmiste markkinoille -oltava tyyppinimi Evira Puhdistamolieteperäinen jäännös -käytön rajoitteet -Tuotehyväksyntä Evira Jos tapahtuu markkinointia ja myyntiä lopputuotteelle -Eviran tuotehyväksyntä -Tuoteseloste (ravinnepitoisuudet, valvonta) -Hygieeninen laatu varmistettu Evira valvoo laitoksesta tulevan rejektin ominaisuuksia. 21

23 Kemikaalilain mukainen ilmoitus/lupa Vähäinen toiminta: varastoidaan biokaasua 1tonni / 570 mᵌ -ilmoitus pelastusviranomaiselle Pelastusviranomainen voi pyytää myös pienemmästäkin varastointimäärästä selvitystä -Vaatinee ATEX räjähdyssuojausasiakirjan Laajamittainen kaasuntuotanto käsittely: 5 tonnia / 2850 mᵌ lupa Tukes:lta : turvaohjeita Laitoksen on toimittava myös talvisissa olosuhteissa 75 kwh:n laitos 760 kwh: laitos Laitokset ovat ympäristöltään siistejä ja hajuttomia 760 kwh:n laitos 22

24 16 Päätelmä hankkeesta Selvityksen päätarkoituksena on tuoda esille ne mahdollisuudet, joita alueellinen biomassa tarjoaa paikallisille toimijoille. Biomassa voi tarjota työtä sekä toimeentuloa biokaasulaitosinvestoinnin tekijän lisäksi peltobiomassan korjuussa, lannoitteen kuljetuksessa sekä levityksessä, ajoneuvokaasun jakeluverkossa, lämpöyrityksessä ja tietenkin energiaa käyttävien yritysten imagohyötynä puhtaan energian käytöstä. Käytännössä biokaasulaitoksen operointi vaatii uutta oppimista mutta muu työ on alueen maataloudessa jo entuudestaan tuttua, myös konekantaa urakointiin on jo valmiina. Kartalle on sijoitettu 8 mahdollista biokaasulaitosta, joiden syötekapasiteetti vaihtelee t vuodessa. Lähtökohtana on mahdollisimman kevyt lupamenettely laitosinvestoinnissa sekä myös käytännön toiminnassa. Laitosten koko vaikuttaa myös logistiikka syötteiden hankkimisen ja lopputuotteen peltosijoituksen yhteydessä. Keskitetty suuri laitos tuo aina mukanaan suurten massojen käsittelyn ja varastoinnin tuomat ongelmat. Kokemus on osoittanut, kuinka paljon keskitetty laitos sitoo työvoimaa ja varastokapasiteettia toiminnan aikana. Lopputuotteen markkinointi vaatii myös työaikaa ja laajan toiminta-alueen hallinnan. Pienen tilakeskeisen laitoksen kohdalla myös hajautettu energian kohdalla käyttökohteita on helpompi edullisempi hoitaa. Sähkön verottomuus ja siirtomaksun puuttuminen antaa taloudellisen tavan korvata omaa sähköntarvetta. Ajoneuvopolttoaineen tuottaminen on alueen sijainti huomioiden kannattavin ja alueelle luonnollisin vaihtoehto. Kaasun tuottaminen voidaan tehdä useassa laitoksessa ja puhdistaa metaaniksi keskitetysti tai laitoskohtaisesti. Kaasun tankkaus ja jakelupisteet sijoittuisivat valtateiden varrelle, markkinaehtoisen sijoittelun mukaisesti (kartalla olevat kuvaavat lähinnä mahdollisuuksia) Varsinaiset biokaasulaitokset ovat järkevää sijoittaa mahdollisimman lähelle syötteiden syntysijaa ja energian käyttökohdetta, sekä luonnollista lopputuotteen sijoittamista. Jatkotoimena tälle selvitykselle tulisi olla alueellisten kohteiden ja yrittäjien keskustelutilaisuudet vaihtoehtojen niin kohteiden kuin yrittäjienkin halukkuudesta toiminnan lisäselvityksiin yrityskohtaisesti. Ensiaskeleena infotilaisuus, jossa asiantuntijat (ei laitetoimittajat) tuovat esille biokaasuliiketoiminnan eri vaihtoehtoja. Biokaasuliiketoimintaa valvoo useat viranomaiset, joka myös tuo esille toiminnan monitahoisuuden. Toisena vaiheena suosittelen tutustumismatkoja toimiviin laitoskohteisiin ja toiminnan harjoittajien haastatteluja. Toiminnan aloittaminen uudelle alueelle on aina haastavaa ja vaatii asiantuntija apua, jota nyt alkaa löytyä myös laitostoimittajista riippumattomina. Tämä ominaisuus on tärkeä, koska yrittäjän on pystyttävä vertailemaan puolueettomasti ensiksi laitoksen toimintamallia ja vasta toisessa vaiheessa vertailua valmistajien välillä. Alueellisen toiminnan tärkeimpiä asioita on toimijoiden yhteistyö. Paras vaihtoehto on saman laitostoimittajan käyttäminen, jolloin esim. huolto, ongelmatilanteet, laitosten käytön lomittaminen, yhteishankinta laitoksissa, varaosat, kaasun puhdistaminen, kuljetuspatterit (puhdas kaasu). ym. emisesta+uudistetun+s%c3%a4hk%c3%b6markkinalain+(588_ pdf/762af88f-a34f-4cb1- b305-ad56f7cc

25 17. Ehdotus biomassojen käsittelystä sekä lopputuotteiden käytöstä Ehdotuksena tehdyn yhteenvedon perusteella on useamman 4-7 biokaasulaitoksen investointi alueelle. Perusteluina on perusmaatalouden ja etenkin eläintalouteen tehdyt suuret investoinnit ja niiden investointien tuottavuuden parantaminen. Eläintalous ja varsinkin sen kannattavuus on kiinteästi sidottu elintarviketuotannon ketjuun. Tuotteiden hintaa ei niinkään määrittele markkinat vaan ketjun eri toimijat vahvuutensa mukaan. Lantaa, eli luokan II eläinperäistä jätettä syntyy alueella t/v ja nykyinen nurmiala kaikkineen on n ha, jolloin nurmea korjattaisiin n t/vuosi (vertailun helpottamiseksi otettu nykyinen nurmiala, joka on n.14% viljellystä pinta-alasta). Alueellisesti ja käytännön kannalta nämä ovat teoreettisia lukuja mutta käytännössä on hyvin mahdollista käsitellä n. puolet kummastakin massasta seitsemässä- kymmenessä keskisuuressa laitoksessa, jolloin yhden laitoksen kapasiteetiksi tulisi 18200t /v. 18. Esimerkkilaitoksen tunnuslukuja Syötteiden määrä t/v, josta karjanlantaa 12200t ja peltobiomassaa 6000t Kaasun muodostus karjanlannasta 19% ja peltobiomassasta 81% Reaktorin koko 2x 1600mᵌ mesofiilinen 35º prosessilämpötila. Lopputuotteen varastotila 17700mᵌ lietteenä. Metaanin tuotto mᵌ/v, vastaava kaasuteho 810 kw CHP yksiköllä tuotettu reaktorin tarvitsema energia 11% kokonaisenergiasta ja lisäksi erikseen lämpöä n 4% Metaania jää myytäväksi eri tarkoituksiin jalostettuna tai sellaisenaan kwh /v. 690 kwh/ tunnissa Investointi n. 1,9 3 m kaasun ja lopputuotteen jalostusasteesta riippuen. Investointitukimahdollisuus 30% Lopputuotteena Orgaaninen lannoite tai maanparannusaine, Evira määrittelee nimityksen syntyvän lopputuotteen mukaan. Hydrolyysijäännös lietteenä17700 t, jossa ravinteita N kg, P kg ja K kg NPK 0,15-0, pitoisuus tuoresyötteissä. Pitoisuudet nousevat metaaniksi muuttuneen orgaanisen aineen vähenemän vuoksi n 7%. N liukoisen osuuden lisääntyminen on n 25% kokonaistypestä, eli 6550 kg. 19. Jätevesiliete Lisäksi on mahdollista rakentaa jäteveden käsittelylaitokselle erillinen biokaasulaitos. Laitos käsittelisi jäteveden lietteen ja lisäksi mahdollisen laitoksilta ja kouluilta tulevan erilliskerätyn ruoka ja muun orgaanisen jätteen. Jäteveden puhdistuslaitokselle on tehty energiaa säästäviä ja energiaa tuottavia ratkaisuja, joiden vaikutus tai toiminta biokaasulaitoksen yhteydessä pitää ennen jatkotoimia selvittää. 20. Laitokselle tulevan veden käsittelyyn sopiva biokaasulaitos. Tuleva vesi separoidaan n. 5% kiintoainepitoisuuteen, kokonaismassa 6800 mᵌ, jonka jälkeen se pumpataan biokaasulaitokseen 18,7 mᵌ/d. Reaktori pitää olla tulppavirtausperiaatteella toimiva, jolloin sen hygieniasointi on varmempaa. Reaktori toimii termofiilisessä lämpötilassa 55-57º viipymä n 15 d. Tämän jälkeen hydrolyysijäännös siirtyy jälkikaasuuntumisaltaaseen, jossa viipymä on myös n 15 d, yhteensä viipymä 30d (suositus vähintään 25 d). 24

26 Hydrolyysijäännös lingotaan n 25-30% kuiva-ainepitoisuuteen ja nesteosa pumpataan jäteveden puhdistusaltaisiin. Pumpattavan veden lämpötila on n º. Laitoksen eräitä tunnuslukuja: Syötteenä yhdyskunnan jätevesiliete 6800 t/a FM, jossa TS 5% 340 t/a VS 90% (kirjallisuusarvoja) Reaktorit 2x 321mᵌ Orgaaninen kuormitus 3kgVS/mᵌ*d viipymä 1x15d 55º+1x15d 35º Lopputuotteena maanparannusaine n 900t 30% kuiva-aine pitoisuus (mahdollista levittää myös pellolle) Lopputuote sisältää N kg P 7480 kg K kg (perustuu kirjallisuusarvoihin) Laitoksen energiatuotto 1224 MW/a Kaasuteho 140 kw Jäteveden puhdistuslaitokselle annettava energia (CH₄ mᵌ) kwh Investointi n. 0,7-1,3m, mahdollisuus yritysvetoiseen toimintaan, jolloin investointituki 30%. Mikäli kaasu pystytään käyttämään täysimääräisesti sähkö /lämpö niin laitos saavuttaa kannattava tuloksen n. 15 porttimaksulla / reaktoriin syötetty t /FM, käytössä olevien tietojen mukaan laskien. Laitoksessa voidaan myös ja olisi taloudellisesti kannattavaa ottaa vastaan erilliskerättyä ja lajiteltua biojätettä, jolloin metaanin tuotto kasvaa huomattavasti ja porttimaksut alentavat oman jäteveden käsittelykustannuksia. 21. Muuta huomioitavaa Alueella on joitakin eläinkeskittymiä, joiden lähialueella ei levityspinta-ala riitä niiden tarpeeseen. On myös huomioitava biokaasulaitosten kannattavuuden edellytyksenä oleva metaanin tuottokyky ja sen saavuttamiseksi tarvittavat peltobiomassat, jotka lisäävät lopputuotteen määrää. Lopputuotetta voidaan jatkojalostaa esimerkiksi linkoamalla nestejae erilliseksi, jolloin lähialueen levitysmassa vähenee n % - siitä muutettu vielä metaaniksi n. 8% kiinteästä massasta. Ongelmana levityksessä yleensä on lietteen fosforipitoisuus, jonka lopputuotteessa yleensä määrittää levitysmäärän hehtaaria kohden. Loimaa on ympäröity lännen, luoteen, pohjoisen ja koillisen sekä osin idänkin suunnalta samoissa ongelmissa kamppailevien alueiden kanssa. Suuria eläinkeskittymiä on esim. Vampulan, Huittisten ja Punkalaitumen alueella, joten levityspinta-alaa joudutaan etsimään muualta. Hevosen lantaan tullut mahdollisuus sen polttamiseen avaa jonkin verran uusia mahdollisuuksia. Loimaan lämpö Oy esimerkiksi kokeilee pieniä määriä hevosenlantaa omissa kattiloissaan. Fosforin talteenotossa ja sen pakkaamiseksi on olemassa useita uusia kehityshankkeita ja on vain ajan kysymys, jolloin voimme suhteellisen edullisesti pienentää biomassaa, joka sitoo lannasta syntyvän fosforin peltolevitykseen sopivaksi. Lietteen osalta on jo tekniset mahdollisuudet tuottaa nestejakeesta ammonium vettä, jolla on markkinoita peltolevityksen lisäksi myös jäteveden puhdistuksessa teollisissa prosesseissa. Nämä uudet innovaatiot vähentävät tulevaisuudessa lopputuotteen logistisia ongelmia, samoin tarvittavaa lopputuotteen varastointitilaa ja levityspinta-alaa. Liitteenä esitys maatilalaitoksen kannattavuuden yhteenveto. liitesivut

27 Karttaluonnos tilakohtaisten ja jätevesilietteen biokaasulaitoksista sekä Ajoneuvopolttoaineen jakeluasemat

28 Tekniikka Käytettävän energian valinta Biokaasulaitoksen ja oman yrityksen energiankulutus 1

29 Energiankäytön yhteenveto Tuotot 2

BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI

BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI BIOKAASUN TUOTANTO JA HYÖDYNTÄMINEN Biokaasu on hapettoman mätänemisprosessin tulos, jonka lopputuotteena syntyy myös kiinteää mädätysjäännöstä Biokaasu on koostumukseltaan

Lisätiedot

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Hajautettu / paikallinen energiantuotanto Hajautetun energiatuotannon ajatus lähtee omasta tai alueellisesta tarpeesta sekä raaka-ainevaroista Energian

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

Biokaasu maatiloilla tilaisuus

Biokaasu maatiloilla tilaisuus Biokaasu maatiloilla tilaisuus Kankaanpää 22.01.2019 Markku Riihimäki Riihimäki Yhtiöt Oy 0400 323 730 markku@riihimaki-yhtiot.fi Valintaan vaikuttavat tekijät Valitse tilanteesi mukainen vaihtoehto Biokaasulaitoksia

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot

Biobisnestä Pirkanmaalle

Biobisnestä Pirkanmaalle Biobisnestä Pirkanmaalle Lempäälä 23.2.2017 9.3.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Historia 1998 Biokaasuntuotanto alkoi Kalmarin maatilalla. Biokaasua on tuotettu lannasta, nurmesta ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit 6.5.2014 Erkki Kalmari Prosessikaavio Jalostus -Liikenne -Työkoneet Biokaasu -Lämmöntuotanto -CHP Lanta Energiakasvit Jätteet (porttimaksut) Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

MÄDÄTEPÄIVÄ PORI Biokaasulaitokset. Riihimäki Yhtiöt Oy Markku Riihimäki

MÄDÄTEPÄIVÄ PORI Biokaasulaitokset. Riihimäki Yhtiöt Oy Markku Riihimäki MÄDÄTEPÄIVÄ PORI 28.11.2018 Biokaasulaitokset Riihimäki Yhtiöt Oy Markku Riihimäki 2 1.Laitoksen rakenne meillä ja muualla, onko eroa 2.Laitostyypit 3.Laitoksen vaikutus lopputuotteeseen 4.Viranomaistahot,

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto on nyt. KANNATTAVAMPAA KUIN KOSKAAN Tero Kemppi, Svetlana Smagina

Biokaasun tuotanto on nyt. KANNATTAVAMPAA KUIN KOSKAAN Tero Kemppi, Svetlana Smagina Biokaasun tuotanto on nyt KANNATTAVAMPAA KUIN KOSKAAN Tero Kemppi, Svetlana Smagina 29.11.2017 BIOGTS OY Perustettu 2011 Biokaasu- ja biodiesellaitoksen suunnittelu, rakentaminen, operointi sekä tutkimus

Lisätiedot

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus FM Johanna Kalmari-Harju Kokeet 190 pv ja 90 pv panoskokeet tiloilla käytettävissä olevista massoista. Massat Massojen suhteet N1 Munintakananlanta + heinä 3:1 N2

Lisätiedot

Siipikarjanlannasta biokaasua

Siipikarjanlannasta biokaasua Siipikarjanlannasta biokaasua Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, Dos. sari.luostarinen@luke.fi Biokaasuprosessi Proteiinit Hiilihydraatit Rasvat HYDROLYYSI Eloperäisen materiaalin mikrobiologinen hajotus

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Kerääjäkasveista biokaasua

Kerääjäkasveista biokaasua Kerääjäkasveista biokaasua Erika Winquist (Luke), Maritta Kymäläinen ja Laura Kannisto (HAMK) Ravinneresurssi-hankkeen koulutuspäivä 8.4.2016 Mustialassa Kerääjäkasvien korjuu 2 11.4.2016 1 Kerääjäkasvien

Lisätiedot

Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasu Muodostuu bakteerien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa

Lisätiedot

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta 1. MITÄ BIOKAASU ON Biokaasu: 55 70 tilavuus-% metaania (CH 4 ) 30 45 tilavuus-% hiilidioksidia (CO 2 ) Lisäksi pieniä määriä rikkivetyä (H 2 S), ammoniakkia (NH 3 ), vetyä (H 2 ) sekä häkää (CO) + muita

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

TEHOLANTA SEMINAARI Biokaasun tuotannon kannattavuus

TEHOLANTA SEMINAARI Biokaasun tuotannon kannattavuus TEHOLANTA SEMINAARI 11.12.2018 Biokaasun tuotannon kannattavuus Erika Winquist Siipikarjaliiton seminaari 25.10.2017 Biokaasun tuotannon kannattavuus Esimerkkitilat Broileri-, kalkkuna ja munatila Biokaasulaitokset

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 1 Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 2 Toteutusselvityksen tavoite Selvityksen tavoitteena on esimerkkitilan

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

t / vuosi. Ravinnerikkaita biomassoja syntyy Suomessa paljon. Ravinnerikkaita biomassoja yhteensä t Kotieläinten lanta

t / vuosi. Ravinnerikkaita biomassoja syntyy Suomessa paljon. Ravinnerikkaita biomassoja yhteensä t Kotieläinten lanta Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Maataloudella on merkittävä rooli tavoitteen edistämisessä, sillä se on yksittäisistä toimialoista suurin fosforin ja typen käyttäjä. Ravinteita hyödynnetään

Lisätiedot

Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys

Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys Lämpöyrittäjätapaaminen 10.12.2008 Saarijärvi, Bioenergiakeskus, Kolkanlahti Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa 3.10.2017 15.10.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Biokaasun raaka-aineita 15.10.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 2 Energiasisältö Materiaali

Lisätiedot

Sinustako biokaasuyrittäjä?

Sinustako biokaasuyrittäjä? Sinustako biokaasuyrittäjä? Karstula 28.11.2016 Biokaasun tuotanto Saija Rasi Erika Winquist Ville Pyykkönen Luonnonvarakeskus Kuva: Valtra Biokaasuprosessi Biohajoava jäte Teollisuus Yhdyskunnat Energiakasvit

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Hiilivapaa Loimaa. Kohti uusiutuvaa energiaa. Jari Rantala, kaupunginjohtaja Loimaa

Hiilivapaa Loimaa. Kohti uusiutuvaa energiaa. Jari Rantala, kaupunginjohtaja Loimaa Hiilivapaa Loimaa Kohti uusiutuvaa energiaa Kaukolämpöputki Nahinlahdelle Kaukolämpöverkko laajeni Loimaan uudelle asuinalueelle Nahinlahdelle. Kiinteistön liittyminen kaukolämpöverkkoon on mahdollista

Lisätiedot

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Idea hankkeeksi, liiketoiminnaksi ja rahaksi bioenergian koordinaatiopäivä 13.10.2010 Hämeen ammattikorkeakoulu INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Biokaasulaitosinvestointi - luvituksesta liiketoimintaan

Biokaasulaitosinvestointi - luvituksesta liiketoimintaan Biokaasulaitosinvestointi - luvituksesta liiketoimintaan Erika Winquist 11. 12.10.2016 Investointikustannuksen muodostuminen Investointituki Tarvittavat luvat Kannattavuuden reunaehdot Biokaasulaskurin

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Biokaasuseminaari 27.2.2014

Biokaasuseminaari 27.2.2014 Biokaasuseminaari 27.2.2014 Mitä on biokaasu tuotantoa maatiloilla. 27.2.2014 Liminganlahden luontokeskus Liminka Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy Envitecpolis Oy lyhyesti: Perustettu vuonna 2008. Sonkajärvi,

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Biokaasulaskuri.fi Vastauksia kysymyksiin

Biokaasulaskuri.fi Vastauksia kysymyksiin Biokaasulaskuri.fi Vastauksia kysymyksiin Miksi biokaasulaitos Mitä se syö Mitä se antaa ulos Onko taloudellisesti kannattavaa Oman tarpeen mukainen tai yritys alueellisen tarpeen mukaan Erityisongelmat

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA. Ravinnerenki, Teija Rantala

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA. Ravinnerenki, Teija Rantala ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA Ravinnerenki, Teija Rantala 21.1.2016 Suomen maatilamittakaavan biokaasulaitokset Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 18 Maatiloilla tuotettu

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Sinustako biokaasuyrittäjä?

Sinustako biokaasuyrittäjä? Sinustako biokaasuyrittäjä? Laukaa 24.11.2017 Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, 1.3.2016 30.4.2018 28.11.20 Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, 1.3.2016 30.4.2018 28.11.2017

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maataloustieteen päivät 2014 ja Halola-seminaari 12.2.2014 Tutkija, FM Ville Pyykkönen

Lisätiedot

REKITEC OY/Tero Savela Kalajoki

REKITEC OY/Tero Savela Kalajoki REKITEC OY/Tero Savela 14.07.2016 Kalajoki Naudan liete sisältää n. 11 litraa polttoöljyä metaanina Lannassa on nestettä 96-88% Lanta sisältää typpeä n. 3,5 kg/m3 Lanta sisältää fosforia noin 0,6 kg/m3

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla. Viljelijätilaisuudet

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla. Viljelijätilaisuudet Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla Viljelijätilaisuudet 12.3.2018 GASUM KEHITTÄÄ POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Tornio

Lisätiedot

RAVINNEVISIO. Tiina Mönkäre a, Viljami Kinnunen a, Elina Tampio b, Satu Ervasti b, Eeva Lehtonen b, Riitta Kettunen a, Saija Rasi b ja Jukka Rintala a

RAVINNEVISIO. Tiina Mönkäre a, Viljami Kinnunen a, Elina Tampio b, Satu Ervasti b, Eeva Lehtonen b, Riitta Kettunen a, Saija Rasi b ja Jukka Rintala a RAVIEVIIO elvitys irkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä maa- ja metsätaloudessa sekä viherrakentamisessa Tiina Mönkäre a, Viljami Kinnunen a, Elina

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Sanna Marttinen Jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 Biokaasun energiapotentiaali Suomessa Teoreettinen 24,4 TWh (metaania

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu ja biodiesel laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

Kiertoravinne. Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla

Kiertoravinne. Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla Kiertoravinne Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla Kiertoravinnehanke Jyrki Heilä 10.12.2018 Seinäjoki Kirtoravinnehanke Hankkeessa

Lisätiedot

Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa TUKIRATKAISUJEN ESITTELY Tämän aineiston tarkoitus On auttaa biokaasulaitosta harkitsevaa yrittäjää tai toimijaa hahmottamaan saatavilla olevat tukiratkaisut

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Harri Heiskanen 24.11.2011

Harri Heiskanen 24.11.2011 Harri Heiskanen 24.11.2011 Haapajärven ammattiopisto koostuu liiketalouden ja maa- ja metsätalousosastoista Opiskelijoita 319 + noin 30 aikuisopiskelijaa Koulutetaan mm. maaseutuyrittäjiä ja metsurimetsäpalvelujen

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu- ja biodiesel-laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg

AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg 8.5.2014 Kolmen kunnan omistama biokaasulaitos, joka käsittelee 600 000 asukkaan biojätteet. Teknologia: Kuivamädätys, tulppavirtaus (Thöni). Käyttöönotto: lokakuussa

Lisätiedot

Energiantuotanto ja ravinnekierto maatilalla Case Palopuron agroekologinen symbioosi

Energiantuotanto ja ravinnekierto maatilalla Case Palopuron agroekologinen symbioosi Energiantuotanto ja ravinnekierto maatilalla Case Palopuron agroekologinen symbioosi Elina Virkkunen, Luke Kainuu elina.virkkunen@luke.fi Ilmastonmuutos maaseudulla 26.3.2019, Kajaani Kuvat Elina Virkkunen,

Lisätiedot

Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa

Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa 17.6.2016 Esa Nummela, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy yhtiö perustettu 1994 17 osakaskuntaa 65 työntekijää Liikevaihto

Lisätiedot

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos Biokaasun tuotanto Missä tuotetaan? Suomessa on lietemädättämöitä jäteveden-puhdistamoiden yhteydessä yhteensä 18 kpl 16:ssa eri

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Maatalouden kuivamädätyslaitos. 5.11.2014 Juha Luostarinen Metener Oy

Maatalouden kuivamädätyslaitos. 5.11.2014 Juha Luostarinen Metener Oy Maatalouden kuivamädätyslaitos 5.11.2014 Juha Luostarinen Metener Oy Kalmarin tilalta saatuihin kokemuksiin pohjaten perustettiin 2002 Metener Oy tarjoamaan biokaasuteknologiaa: - Biokaasulaitostoimitukset

Lisätiedot

Viitasaaren biokaasulaitos

Viitasaaren biokaasulaitos Viitasaaren biokaasulaitos Paljonko tuotantopotentiaalia Paljonko tuotantopotentiaalia Valittiin viljelykasvit joiden korvaajana ja viljelykierrossa peltobiomassan tuotanto voisi olla sopivaa Haettiin

Lisätiedot

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN TAUSTAA JA TAVOITTEITA 1) UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMISOHJELMA 2003 2006 Biokaasun hyödyntäminen 2001 0,75 PJ = 208 GWh Tavoite:

Lisätiedot

BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ

BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ Elina Virkkunen p. 040 759 9640 MTT Sotkamo elina.virkkunen@mtt.fi 12.11.2010 Rovaniemi Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita 1 MTT lyhyesti -

Lisätiedot

Ravinnekiertoon perustuvat energiaratkaisut maatiloilla

Ravinnekiertoon perustuvat energiaratkaisut maatiloilla Ravinnekiertoon perustuvat energiaratkaisut maatiloilla Saija Rasi saija.rasi@luke.fi 1 Biokaasuprosessi Biohajoava jäte Teollisuus Yhdyskunnat Energiakasvit Maatalous Lanta Sivutuotteet Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet. 29.10.2014 Juha Luostarinen

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet. 29.10.2014 Juha Luostarinen Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet 29.10.2014 Juha Luostarinen Tausta Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin lypsykarjatilalla alkoi vuonna 1998, tavoitteena mikrobien

Lisätiedot

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET NYKYTILANNE POHJOISESSA KESKI SUOMESSA Biokaasutettavia materiaalien potentiaali suuri Painopistealueet Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas Suurin

Lisätiedot

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan?

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan? Biokaasu sisältää tavallisesti Biokaasuntuotannon perusteita Ville Kuittinen Metaania (CH 4 ) 40 70 % Hiilidioksidia (CO 2 ) 30 60 % Epäpuhtauksina mm. rikkivetyä Biokaasua muodostuu Erilaisten mikrobien

Lisätiedot

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11.

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11. Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11.2013, Jokioinen Biokaasuprosessi sulkee kierron Lähtökohtana lopputuotteiden

Lisätiedot

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet Ville Pyykkönen Saija Rasi Eeva Lehtonen Sari Luostarinen LANNASTA ENEMMÄN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMIN Säätytalo 22.10.2014 1 Miksi lantabiokaasua? MUIDEN

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Orgaaniset lannoitevalmisteet Gasumin biokaasulaitoksilta. Tuotepäällikkö Juhani Viljakainen

Orgaaniset lannoitevalmisteet Gasumin biokaasulaitoksilta. Tuotepäällikkö Juhani Viljakainen Orgaaniset lannoitevalmisteet Gasumin biokaasulaitoksilta Tuotepäällikkö Juhani Viljakainen 27/03/2017 Footertext 2 TAUSTAA ; KAASUYHTIÖ GASUM OSTI BIOVAKAN JA BIOTEHTAAN 2016 Vuoden 2015 aikana kaasuyhtiö

Lisätiedot

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Suomen Ekolannoite Oy Perustettu 2011 Kehittänyt innovatiivisen lietteenkäsittely menetelmän, josta jätetty patenttihakemus Menetelmä kemiallisesti hydroloimalla

Lisätiedot

BIOKAASU. Energiaa orgaanisesta materiaalista. Bioenergiaa tiloille ja taloille infotilaisuus, TORNIO

BIOKAASU. Energiaa orgaanisesta materiaalista. Bioenergiaa tiloille ja taloille infotilaisuus, TORNIO BIOKAASU Energiaa orgaanisesta materiaalista Bioenergiaa tiloille ja taloille infotilaisuus, TORNIO Niemitalo V 2012 Prosessi YKSINKERTAISIMMIL- LAAN REAKTORI ON ASTIA, MISSÄ BIOJÄTE SIIRRETÄÄN PAINOVOIMAISESTI

Lisätiedot

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi 1 24.-28.10.2016 2 Matkan taustat Pirkanmaan metsäkeskus järjesti lokakuussa tutustumismatkan Saksalaisille biokaasulaitoksille Ma 24.10.2016 iltalento Tampereelta Bremeniin, josta bussikuljetus Abenin

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehtaan lannoitevalmisteet Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Kierrätyslannoitevalmisteiden kiemurat uusi opas kierrätysravinteiden tuottajille

Kierrätyslannoitevalmisteiden kiemurat uusi opas kierrätysravinteiden tuottajille Kierrätyslannoitevalmisteiden kiemurat uusi opas kierrätysravinteiden tuottajille Elina Tampio BioRaEE-hankkeen seminaari 28.11.18 Sisällys 1. Opas 2. Selvitys orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämisestä

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

KOHTI HIILINEUTRAALIA MAITOA MAIDONTUOTANNON SIVUVIRTOJEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN

KOHTI HIILINEUTRAALIA MAITOA MAIDONTUOTANNON SIVUVIRTOJEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN KOHTI HIILINEUTRAALIA MAITOA MAIDONTUOTANNON SIVUVIRTOJEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN ANTTI-PEKKA PARTONEN RAVINNERENKI- JA LANTALOGISTIIKKA-HANKKEIDEN TULOSSEMINAARI 25.4.2019 1 N P KESTÄVÄ MAIDONTUONTANTO

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Kotieläinkeskittymän ravinteiden uusjako kehitystä kestävästi

Kotieläinkeskittymän ravinteiden uusjako kehitystä kestävästi Kotieläinkeskittymän ravinteiden uusjako kehitystä kestävästi Projektipäällikkö Teija Paavola, Atria Tuottajat Biokaasusektorin ratkaisut ja mahdollisuudet post-2020 Ravintola Bryggeri, 11.12.2018 Biomassojen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto Biolaitosyhdistyksen seminaari 7.11.2013 Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto FM Johanna Kalmari-Harju Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin tilalla alkoi vuonna 1998, kimmokkeena mm. mikrobien

Lisätiedot

Biokaasuntuotannon kannattavuus

Biokaasuntuotannon kannattavuus Biokaasuntuotannon kannattavuus Ville Kuittinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus Sisältö Biotila hankkeen laskelmat Toni Taavitsainen, Envitecpolis PKAMK:n biokaasulaskurin tuloksia

Lisätiedot