Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa"

Transkriptio

1 Henri Rajaviita Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Henri Rajaviita Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikan koulutusohjelma/ LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVI-urakkalaskennassa Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko määrälaskentaan pystyvistä tietokoneohjelmista hyötyä LVItarjouslaskennassa. Työssä tutkittiin ohjelmien käyttöä, niiden käytöstä saatavaa ajallista hyötyä sekä saatujen tuloksien luotettavuutta. Tietokoneiden avulla suoritettava määrälaskenta on ollut mahdollista jo jonkin aikaa, mutta tämä laskentamenetelmä ei ole yleistynyt LVI-urakoitsijoiden keskuudessa. Lähes kaikissa markkinoilla olevissa suunnitteluohjelmissa on olemassa määrälaskentaominaisuus. Suurin osa LVI-urakoitsijoista suorittaa määrälaskennan käsin paperikuvista. Käsin laskentaan kuluu paljon aikaa ja samalla myös rahaa. Arvioiden mukaan tarjouslaskentaan käytettävä aika LVI-alalla vastaa vuosittain noin 60 miljoonaa euroa. Tämän työn tarkoituksena oli löytää nopeampia ja luotettavampia vaihtoehtoja määrälaskennan suorittamiseen. Työ tapahtui vertailemalla kolmea yleisintä määrälaskentaan pystyvää ohjelmaa, joilla saatuja laskentatuloksia vertailtiin keskenään sekä käsin laskennalla saatuihin laskentatuloksiin. Lopputuloksista voitiin päätellä, että ohjelmilla säästettiin huomattavasti aikaa ja että niillä saadut tulokset olivat pääasiassa luotettavia. Mitä suuremmasta laskettavasta kohteesta on kyse, sitä suuremmaksi kasvavat myös säästöt, jos laskennassa käytetään apuna tietokoneohjelmia. Työn aikana selvisi, että suunnittelijan taidot vaikuttavat eniten suunnitteluohjelmilla saatujen laskentatulosten tarkkuuteen. Tulevaisuudessa olisi suotavaa, että LVI-suunnittelijat saisivat entistä suuremman vastuun määrälaskennasta ja tuottaisivat määräluettelot valmiiksi jo suunnitteluvaiheessa. Tällä toiminnalla urakoitsijoiden aikaa voitaisiin säästää lähes puolella. Asiasanat (avainsanat) määrälaskenta, määräluettelo, tarjouslaskenta, massaluettelo, LVI-suunnittelu Sivumäärä Kieli URN 40 s. + liitt. s. 9 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Kalervo Myllyrinne Opinnäytetyön toimeksiantaja Saipu Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Henri Rajaviita Degree programme and option Building services engineering Name of the bachelor's thesis Benefits of electrical quantity calculation for HVAC contract calculation Abstract The purpose of this bachelor's thesis was to find out if computer programs capable of quantity calculation are good at HVAC offer calculations. The work contained researching the use of programs, the benefit of time and the reliability of obtained results. With computers the quantity calculations have been possible for quite some time but this calculation methods hasn't been getting popular among the HVAC contractors. Almost every planning program in the markets offer the feature for quantity calculation. Most of the HVAC contractors perform the quantity calculations on paper. This takes time and money at the same time. According to assesments the time used to offer calculations in the HVAC field correspond approximately 60 millions of euros. The purpose of the research was to find faster and more reliable alternatives to perform quantity calculations. The work took place by comparing the three most common programs that are able for quantity calculation. The obtained results were compared with each other and with results made on paper. The results gave a conclusion that the programs saved a great amount of time and the results made by the programs were essentially reliable. The bigger the calculated contract becomes the bigger are also the savings if the calculating is done by using computer programs. During the work it was noticed that the skills of a designer affected the most the results made by desing programs. In future it would be desirable that the HVAC designers could have a bigger responsibility of quantity calculations and would already produce the volume lists at the design state. By doing this, the time of the contractors could be saved almost by half. Subject headings, (keywords) quantity calculation, quantity list, offer calculation, computation of quantities, HVAC design Pages Language URN 40 p. + app. 9p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Kalervo Myllyrinne Bachelor s thesis assigned by Saipu Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Työn tarkoitus ja tavoitteet Toimeksiantaja Saipu Oy LVI-URAKKALASKENTA Historiaa Urakkalaskenta nykypäivänä Tulevaisuus MÄÄRÄLASKENTA Taustaa Määräluetteloiden luominen käsin Määräluetteloiden luominen ohjelmilla Ohjelmien esittely Cads Planner Hepac Jcad quantum LVI MagiCad Ventilation, Heating & Piping OHJELMIEN VERTAILU Ajankäyttö Tarkkuus Käytettävyys Massojen siirrettävyys Lisenssien hinnat VERTAILUN TULOKSET JA ANALYSOINTI Laskentakohteen esittely Käsin tuotettu määrälaskenta Käsin tuotetun määrälaskennan tulokset CADS PLANNER HEPAC- ohjelman käyttö Cads Planner Hepac- ohjelmalla saadut tulokset JCAD QUANTUM LVI- ohjelman käyttö Jcad Quantum LVI- ohjelmalla saadut tulokset MAGICAD VENTILATION, HEATING & PIPING- ohjelman käyttö MagiCad- ohjelmalla saadut tulokset... 27

5 5.6 Vertailun keskeiset tulokset Määrälaskennan tulevaisuus POHDINTA LÄHTEET LIITTEET 1. Käsin tuotetut määräluettelot 2. Cads Planner Hepac- ohjelmalla tuotetut määräluettelot 3. Jcad Quntum LVI-ohjelmalla tuotetut määräluettelot 4. MagiCad- ohjelmalla tuotetut määräluettelot

6 1 JOHDANTO Työn tarkoitus ja tavoitteet Työn tarkoituksena on tutkia sähköiseen määrälaskentaan tarkoitettujen tietokoneohjelmien hyödyntämistä LVI-urakan massoittelussa. Tavoitteena on saada selville, onko ohjelmien käytöstä hyötyä ajallisesti, taloudellisesti ja ovatko ne luotettavia. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan, kannattaako sähköistä määrälaskentaa käyttää ja onko joku ohjelmista kannattavaa hyödyntää tulevaisuudessa Saipu Oy:ssä. Tähän opinnäytetyöhön valittiin kolme yleisimmin käytettyä määrälaskentaan pystyvää tietokoneohjelmaa, joista kaksi on cad-suunnitteluun tarkoitettuja ja yksi pelkästään määrälaskentaan. Työssä vertailtavat kaksi ohjelmaa ovat myös samalla suunnitteluohjelmia, joten niiden kokonaisvaltaiseen käyttöön on mahdotonta perehtyä, joten työ rajataan sen asettaman aikataulun takia pelkästään ohjelmien määrälaskentatoimintoihin. Vertailu toteutetaan tekemällä määrälaskenta Lappeenrannassa sijaitsevaan kahteen kaksikerroksiseen uudisrakennukseen. Laskenta suoritetaan neljällä eri tavalla: kahdella cad-pohjaisella suunnitteluohjelmalla, yhdellä määrälaskentaohjelmalla ja käsin. Projektissa ovat käytettävissä LVI-piirustukset sähköisessä muodossa sekä paperiversoina. Moni LVI-urakointiyritys on varmasti miettinyt keinoja, joilla urakoiden käsin massoittelu voitaisiin helpottaa. Kyseiseen tarkoitukseen on kyllä keksitty atk-pohjaisia määrälaskentaohjelmia ja niitä on myös kokeiltu. Suurimpana ongelmana on, että ohjelmia on vaikea oppia käyttämään ja luottaa niiden antamiin tuloksiin. Ongelmana on myös se kuinka hyvin LVI-suunnittelija on suunnitellut ja piirtänyt piirustukset. Tänä päivänä suunnittelija antaa suunnitelmistaan urakoitsijoille paperiversiot joista urakoitsijat laskevat massat ja tekevät tarjouksen. Tässä laskentatyylissä kuluu paljon aikaa ja sillä tapahtuu myös usein laskentavirheitä. Urakan saanut yritys saa työlleen katetta, ja muut laskennan tehneet tekevät ns. turhaa työtä. Tämän takia olisi kannattavaa etsiä uusia mahdollisuuksia suorittaa määrälaskentaa, joiden avulla säästettäisiin aikaa ja vaivaa.

7 1.2 Toimeksiantaja Saipu Oy 2 Yritys on perustettu vuonna 1967 Lappeenrantaan, nimellä Saimaan putkityöt Jahma & Suokas. Vuodesta 1985 yritys toimi nimellä Saimaan Putkityö KY, ja vuonna 1992 yrityksen nimeksi tuli Saipu Oy. Vuoteen 2000 asti yritys toimi perheyhtiönä, kunnes yritys siirtyi Rakennusosakeyhtiö Hartelan omistukseen. Yrityksellä on toimipisteet tällä hetkellä Lappeenrannassa, Espoossa, Turussa ja Venäjällä. Saipun toimitusjohtajana toimii Olli Lintula. Yritys tarjoaa kattavia talotekniikan palveluita LVI:stä sprinkleri ja jäähdytys asennuksiin. Jokaisessa Saipu Oy:n toimipisteessä urakat lasketaan itse ja kaikilla on käytössään sama tarjouslaskentaohjelma Broker. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2008 n. 45 M. Saipu Oy onkin yksi johtavista LVI-urakoitsijoista Suomessa. 2 LVI-URAKKALASKENTA Urakkalaskenta on yrityksessä yleensä se epämiellyttävin työvaihe. Suhteutettuna tarvittavaan työmäärään ja saataviin tuloksiin, se on vähiten tuottava ja hankalin, mutta samalla tärkein, koska sillä saadaan urakka. Ja vasta kun urakka on saatu, voidaan olla varmoja toiminnan jatkuvuudesta. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Yhdessä yrityksessä on keskimäärin yksi kokopäiväinen tarjouslaskija. Tämä oletus on täysin pitävä, sillä monissa yrityksissä on monta täysipäiväistä tarjouslaskijaa ja joissakin yrityksissä on tarjouksia laskevia projektipäälliköitä, joten kaskiarvoksi saadaan noin yksi täysipäiväinen tarjouslaskija yritystä kohden. Taulukossa 1 on esitetty, minkälaisia kustannuksia tarjouslaskenta aiheuttaa eri aloilla. Laskennassa on oletettu, että tarjouslaskijan keskiansio on 2000 ja että yksi LVI-urakkalaskija käyttää työajastaan n. 70 % tarjouslaskentaan. Tarjouslaskennasta aiheutuu n. 57 M kustannukset LVIalalla vuotta kohden ja kaikilla toimialoilla n.154 M. Laskentaan käytetyt kustannukset pistävät mietityttämään. Oletetaan, että jos kymmenestä tarjouksesta saadaan yritykselle jäämään yksi tilaus, niin tarjoustoiminnan tuottamaton kustannus on n. 139 M. (Oy Mercus Software Ltd 2005). Tässä kappaleessa esitettävät luvut ovat tutkimuksen keskiarvoja, joten ne ovat vain suuntaa antavia, mutta luvut antavat silti hyvän kuvan tarjouslaskentaan käytetyistä kustannuksista.

8 3 Taulukko 1 Tarjoustoiminnan kustannuksia eri segmenteissä (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Taulukossa 2 on eritelty tarjoustoimintaan käytetyn ajan jakautuminen yrityksessä. Laskennassa on edelleen ajateltu, että tarjouslaskijan palkka olisi 2500 kuukaudessa ja yrityksessä toimisi keskimäärin yksi kokopäiväinen tarjouslaskija. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Laskennassa tulee esille seuraavanlasia tuloksia. Esimerkiksi yhden kunnon tarjouksen kustannus yritykselle on noin 2000 euroa. Voidaan ajatella, että 100 tarjouksen laskennan osalta yrityksen tuottavan tarjoustoiminnan kustannus on noin euroa ja tuottamattoman osuus on jopa euroa. Laskelmasta voidaan päätellä, että 30 tuhannen euron työ alkaa olla yritykselle kannattava, koska sillä rahalla tuodaan myös ne kaupat kotiin, joilla rahoitetaan tuottamattomaan tarjoustoimintaan käytetty työ. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Ylivoimaisesti eniten aikaa vie massoittelu. Lähes poikkeuksetta tarjouslaskentaohjelmien ominaisuuksien hyödyntäminen alkaa vasta, kun suurin työ on jo tehty. Kun tarjous on käsin massoiteltu, tuotteet löydetty ja valittu, lasketaan kokonaisuus yhteen. Siihen riittää täysin vaikka perinteinen taulukkolaskenta-ohjelma. (Oy Mercus Software Ltd 2005.)

9 4 Taulukko 2 Tarjoustoimintaan käytetyn ajan jakautuminen yrityksessä (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Taulukossa 3 on esitetty nykyisin massoitteluun käytettyä työaikaa, verrattuna automatisoinnin kautta saavutettavaan hyötyyn. Täysin automaattiseksi tässä vaiheessa massoittelua ei voida vielä viedä, mutta on helppo osoittaa, että % hyöty on saavutettavissa ilman suurempaa vaivaa. Tarjoustoiminnan kannalta tämä tarkoittaa ajan käytön puolittumista. Tämä taas mahdollistaa parempien ja tarkempien tarjouksien laskennan, mikä puolestaan johtaa tuloksellisten tarjousten määrän kasvuun. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Taulukko 3 Käsin massoitteluun käytetyn ajan vertaaminen ohjelmalla saatuihin tuloksiin (Oy Mercus Software Ltd 2005.)

10 2.1 Historiaa 5 Ennen LVI-urakkalaskennassa oli niin sanottu musta kirja, jota kaikki urakoitsijat noudattivat. Kirjassa oli määritelty työyksikkö jokaiselle putkistossa olevalle osalle, hitsaukselle ja juotokselle. Laskenta todettiin todella aikaa vieväksi sekä työnjohdon että urakkaa tekevien putkimiesten mielestä. Loppu-urakan yhteenveto tehtiin paperilla ja laskukoneella, ja se saattoi kestää useita päiviä isommissa kohteissa. 80-luvun lopussa tuli niin sanottu harmaa kirja, joka sisälsi normituntihinnoittelun. Se yksinkertaisti työn hinnoittelua huomattavasti. Sen periaatteena oli, että putkimetrit sisälsivät kaikki osat, kannakkeet ja juotokset. Tämä oli suuri helpotus tarjouslaskijalle, sekä asennusryhmälle loppumittauksessa. Cad-suunnittelun yleistyessä 90-luvun alussa alkoi alalle tulla ensimmäisiä ATKpohjaisia tarjouslaskentaohjelmia, jotka olivat vielä todella alkeellisia ja vaikeakäyttöisiä, mutta ohjelmat ovat kehittyneet nopeasti ja ovat varmasti käytössä lähes jokaisessa LVI-urakointiliikkeessä tänä päivänä. (Loikkanen 2009). 2.2 Urakkalaskenta nykypäivänä Nykyään jokainen LVI-urakoitsija noudattaa urakkaa laskiessaan LVI-toimialan työehtosopimusta. Sopimuksesta löytyy kaikki alaan liittyvät säädökset ja urakkahinnoitteluperiaatteet. Suunnittelijalta saaduista piirustuksista lasketaan kaikki putkitarvikkeet ja kalusteet yms. Saadut massat syötetään urakkalaskentaohjelmaan, jossa jokaiselle putkimetrille, lämmönvaihtimen yms. asennuksille on määritelty normituntihinta. Urakan summa saadaan kertomalla normitunnit normituntikertoimella, joka on 13,83 /NH Normituntikerroin muuttuu 14,69 /NH. Lopuksi saadaan urakalle kokonaissumma laskemalla työn ja tarvikkeiden osuus yhteen ja määrittämällä sille kate. Tarjous lähetetään kaikille tarjousta pyytäneille. Urakan saa yleensä halvimman hinnan tarjonnut urakoitsija. (Loikkanen 2009).

11 2.3 Tulevaisuus 6 Kun yritys laskee urakoita, sen tarkoituksena on päästä mahdollisimman tarkkaan nettohintaan. Nettohintaan jokainen yritys lisää yrityskohtaisesti katteen. Hienoin tilanne olisi, jos tulevaisuudessa yrityksille voitaisiin antaa mahdollisimman tarkat tiedot ja tarvittavat määrälistat urakkaan kuuluvista laitteista. Koska jokaisella yrityksellä on omat alennuksensa tuotteista sekä hinnoitteluperiaatteensa, saataisiin urakoiden hinnoissa varmasti tarpeeksi kilpailua ilman, että jokainen yritys joutuisi käyttämään paljon aikaa urakan määrälaskentavaiheeseen. (Loikkanen 2009). 3 MÄÄRÄLASKENTA 3.1 Taustaa Määräluettelo on käsitteenä laaja. Määräluetteloksi voidaan kutsua sellaista luetteloa, johon on eritelty yksitellen tarvittavat materiaalit sekä asennettavat laitteet ja tarvikkeet. Määräluettelon tarkoituksena on että, sen avulla voitaisiin hinnoitella urakka ja se helpottaa tarvikkeiden hankinnassa, mikäli urakka jää yritykselle. Yleensä luetteloissa eritellään ilmastointi kanavat, laitteet ja koneet sekä vesi- ja viemäri ja lämmitys laitteet erikseen. Yleensä myös eristettävät putket ja kanavat eritellään. Putken tai kanavan olosuhde vaikuttaa myös massalistan erittelyyn, riippuen kulkeeko putki tai kanava hormissa, korkealla katossa tai maassa, sillä jokaisella olosuhteella on omat kertoimet urakkalaskentaa varten. Tässä työssä on tarkoitus tuottaa mahdollisimman tarkat ja eritellyt massalistat edellä mainitulla tavalla. (Mäkeläinen 2007, 16.) Tällä hetkellä LVI-suunnittelija laatii suunnitelmansa tietokoneella tehden niistä cadkuvia. Vielä ei ole kovin yleistä, että urakoitsijat käyttäisivät suunnittelijan cad-kuvia, vaan ne toimitetaan paperiversioina laskentaa varten. Paperikuvista urakoitsijat laskevat kuvien massat. Yleensä suunnittelija lähettää kojeluettelon, jossa on merkittävimmät urakkaan kuuluvat laitteet, sekä kalusteluettelon. Muuten urakoitsija joutuu massoittelemaan kuvasta kaikki putket, kanavat, venttiilit, säätöpellit yms. Kun tarvikkeet on massoiteltu, siirretään tuotteet urakkalaskentaohjelmaan. Ohjelma sisältää tuotepa-

12 ketteja, jotka sisältävät tuotteen lisäksi myös asennettavan tuotteen työn osuuden. (Mäkeläinen 2007, 16.) 7 Järkevintä olisi, jos suunnittelija voisi laatia määräluettelot suunnittelun yhteydessä. Näin säästettäisiin urakoitsijoitten aikaa ja laskentaan käytettyjä kustannuksia. Tähän olaan siirtymässä, mutta siirtyminen on todella hidasta. Siirtymisen hitauteen vaikuttavia tekijöitä on varmasti monia, mutta suurin näistä on varmasti vastuukysymys. Siirtyykö kokonaisvastuu silloin rakennusprojektissa urakoitsijalta suunnittelijalle? (Mäkeläinen 2007, 16,17). Mikäli tähän ollaan siirtymässä, tulee alalla sopia yleiset pelisäännöt, sekä miten työ tullaan hinnoittelemaan ja kuka lopulta maksaa laskun. (Schroderus 2005, 26.) Hyvin tehdystä määräluettelosta on hyötyä koko rakennusprojektin aikana. Määräluettelo toimii suurena apuna työmaan logistiikan hoidossa. Kun tarvikkeet on selkeästi luetteloitu esimerkiksi huone- tai kerroskohtaisesti, voidaan tilaukset tehdä helposti tarpeen mukaan luettelon avulla ilman lisälaskentaa. Tällä saavutetaan hävikin minimointi sekä saadaan varastointi aikaa lyhennettyä. (Mäkeläinen 2007, 17.) Massaluetteloita voidaan hyödyntää myös rakennuksen valmistumisen jälkeen sen käytön aikana. Rakennuksen huoltokirjoihin ja loppudokumentteihin on helppo liittää tarvittavat laitetiedot laaditusta määräluettelosta. (Haikka, 2007, 17.) 3.2 Määräluetteloiden luominen käsin Käsin tuotettu laskeminen paperikuvista on yleisin tyyli, jolla massoja kerätään kuvista. Saadut massat kerätään joko itse tehtyihin taulukoihin tai muuten vaan tyhjälle paperille. Työssä tarvittavat välineet ovat kynä, kumi, suhdeviivoitin ja erilaiset yliviivaustussit. Eli suuria kustannuksia ei ainakaan välineistä pääse syntymään. Käsin suoritettavaan määrälaskentaan kuluu runsaasti aikaa varsinkin suuremmissa kohteissa, mutta lopputulos voi olla hyvin tarkka. Massoittelussa tulee olla hyvin tarkka ja edetä järjestelmällisesti, ettei kerää jo kerran kerättyjä massoja kahteen kertaan tai jätä jotakin osiota laskematta.

13 3.3 Määräluetteloiden luominen ohjelmilla 8 Pikkuhiljaa ollaan siirtymässä siihen, että määrälaskentaa aletaan tuottaa sähköisistä suunnitelmista. Mutta tämä siirtyminen on hidasta, sillä ongelmana on ohjelmien käytettävyys, ajan käyttö ja hinta. Kenelläkään ei ole aikaa opetella käyttämään uutta ohjelmaa, vaikka sen tiedettäisiin nopeuttavan urakan massoittelua. Ohjelmaa pitäisi oppia käyttämään todella hyvin, että sillä saataisiin merkittäviä säästöjä laskennan kannalta. Ongelmana on myös, että urakoitsijalla tulee olla sama suunnitteluohjelma kuin suunnitelman laatineella LVI-suunnittelijalla, jotta massat saataisiin kerättyä. Markkinoilla on myös ohjelma, joka ei ole suunnitteluohjelma, vaan pelkästään määrälaskentaan tarkoitettu ohjelma, jolla massat voidaan kerätä millä tahansa ohjelmalla suunnitellusta kuvasta. (Mäkeläinen 2007, 20). Tarkoituksena on vertailla ohjelmien määrälaskentaominaisuuksia ja niiden välisiä eroja. Tehtäessä määrälaskentaa LVI-suunnittelijan laatimista kuvista on muistettava, että kaikkia urakkahintaan vaikuttavia tarvikkeita ei näy kuvissa. Suunnitelmista pystyy laskemaan pelkästään siihen piirretyt putket ja laitteet. Jos suunnittelija suunnittelee kuvansa huomioimatta pystynousuja ja korkoja, antavat ohjelmat väärän tuloksen. Koska suurin osa urakoitsijoista laskee massat paperikuvista, ei suunnittelijoiden tarvitse huomioida pystynousuja ja korkoja. (Mäkeläinen 2007, 20). Haastatellessani muutamia suunnittelijoita, kävi ilmi, etteivät he käytä ohjelman mitoitusominaisuuksia, vaan mitoittavat putkistot muilla alkeellisimmilla ohjelmilla, joten heidän ei tarvitse piirtää kuvia oikeaoppisesti. Kannakkeet, läpiviennit, yms. tulee urakoitsijan itse huomioida urakkaa laskiessaan. Tämän takia täysin tarkkaa määrälaskentaa ei pystytä kuvista suorittamaan. Kun ohjelmilla saatuja massoja siirretään urakkalaskentaohjelmaan, eivät nämä puutteet juurikaan haittaa, sillä urakkalaskenta ohjelman avulla kiinnitystarvikkeet ovat mukana, kun putkimetrejä lisätään ohjelmaan.

14 3.4 Ohjelmien esittely Cads Planner Hepac Kymdata Oy on vuonna 1979 perustettu suomalainen CAD-ohjelmistotalo, joka on kehittänyt toimialakohtaisia CADS Plannereita yli 20 vuotta. Yritys kertoo olevansa jo usean vuoden ajan tutkitusti Suomen käytetyin ohjelmisto LVI- suunnittelutoimistoissa. Ohjelmisto tuottaa DRW-, DWG-, DXF- ja PDF-tiedostomuotoja sekä lukee DRW-, DWG- ja DXF-tiedostoja. 3D-suunnittelun ansiosta yritys kertoo määrälaskennan tuloksien olevan tarkkoja. Määräluettelo voidaan siirtää CADS Planner Hepacista suoraan MS Exceliin tai suoraan tarjouslaskentaohjelmaan. Ohjelmaa käyttäneiden kokemuksen mukaan tämä nopeuttaa huomattavasti tarjouslaskennan tekemistä. (CADS Planner 2009.) Jcad quantum LVI Jidea Oy on vuonna 1985 perustettu suomalainen, Oulussa pääkonttoriaan pitävä ohjelmistotalo, joka keskittyy talotekniikan, rakennusalan ja teollisuuden toimialakohtaisiin CAD-ohjelmistoihin ja asiakaskohtaisiin sovelluksiin. (JCad 2008.) JCAD quantum LVI on LVI-urakoitsijan määrälaskentaan ja työmaan materiaalihallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmiston käyttö on täysin riippumaton siitä, millä CAD-ohjelmistolla suunnitelma on tehty. Laskentakuviksi soveltuvat CAD-kuvien lisäksi myös pdf-tiedostot ja skannatut kuvat. JCAD quantum ei tarvitse pohjalle erillistä CAD-ohjelmistoa. (JCad quantum LVI pdf 2008.) Yritys kertoo ohjelmiston olevan yhteensopiva kaikkien merkittävien LVI-alan tarjouslaskentaohjelmistojen kanssa ja siksi ohjelmalla saatujen massojen siirtäminen tarjouslaskentaohjelmiin tai MS Excel taulukkoon käy helposti. Ohjelma hyödyntää käyttäjän valitsemaa LVI-tukkujen tuoterekistereitä, jotka voidaan ladata OVTformaatista Internetistä. (JCad quantum LVI pdf 2008.)

15 3.4.3 MagiCad Ventilation, Heating & Piping 10 Progman Oy on perustettu Suomessa vuonna 1983 yhden työntekijän voimin. Ohjelman valmistaja Progman Oy sijaitsee Raumalla. Yrityksessä työskentelee 40 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa. Yritys on keskittynyt talotekniikan suunnitteluohjelmiin ja kokonaistoimituksiin lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköteknisiin yrityksiin. MagiCad Ventilation heating & piping on Autocad-pohjainen LVI- suunnitteluohjelma. (Progman 2008.) MagiCAD Ventilation, Heating & Piping on 3D-suunnitteluohjelma, jolla voidaan suorittaa myös 2D-suunnittelua. Suurin osa suunnittelusta tehdään 2D-tilassa ja tuotetta tarkastellaan 3D-tilassa. Yritys mainostaa 3D-mahdollisuudesta olevan hyötyä määrälaskennassa, koska putkien ja kanavien todelliset kulkureitit näkyvät suoraan suunnittelukuvassa. Yritys väittää, että tämän ominaisuuden avulla voidaan ohjelmalla tuottaa riittävän tarkkoja määräluetteloja. (Progman 2008.) 4 OHJELMIEN VERTAILU Työn päätarkoituksena on saada selville, onko erilaisista ATK-pohjaisista määrälaskentaan pystyvistä ohjelmista hyötyä urakkalaskennassa. Ohjelmien vertailuun tarvitaan erilaisia vertailukohtia, joista tulee selville ohjelmien hyödyt ja haitat. Tärkeänä osana ohjelmien antamien tulosten luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka ohjelmaa osataan käyttää ja kuinka hyvin suunnitelmat on laadittu. Kaksi kolmesta testattavasta ohjelmasta on suunnitteluohjelmia (Cads Planner Hepac ja MagiCad ventialtion, heating and piping), joiden käyttö ei juuri tässä vertailuyössä eroa toisistaan. Molemmilla ohjelmilla massat saadaan kerättyä nopeasti suunnittelijan kuvista. Ohjelmissa on paljon muitakin pieniä ominaisuuksia, jotka oppimalla olisi ohjelmien käyttö helpompaa. Suunnitteluohjelmien lisäksi vertailussa on mukana JCAD quantum LVI, joka on pelkästään määrälaskentaan tarkoitettu ohjelma. Hankittuani ohjelman opiskelijalisenssin minut kutsuttiin Helsinkiin kurssille, jossa käytiin läpi ohjelman peruskäyttöä. Kurssista oli suuri hyöty ohjelman käytön kannalta. Ilman kurssia ohjelman käyttö on vaikea oppia, sillä se toimii aivan eri tavalla kuin muut suunnitteluohjelmat.

16 4.1 Ajankäyttö 11 Urakkaa laskiessa kuluu sen massoitteluun yleensä paljon aikaa ja olisi hyvä, jos siihen olisi olemassa nopeampia tapoja. Aika on suureista se, joka maksaa yritykselle sillä hetkellä eniten. Urakkakilpailussa yritys, joka saa urakan itselleen, saa työlleen katetta ja muille urakan laskijoille kulut jäävät yleiskuluiksi. Yleensä urakan laskentaan jää vähän aikaa, ja laskentavirheitä tapahtuu varmasti usein. Jos aikaa kuluisi vähemmän yhden urakan laskentaan, voitaisiin säästetty aika käyttää useamman urakan laskentaan tai muuhun työnjohdolliseen tehtävään. Ajankäyttöä on helppo vertailla ohjelmin ja käsin laskennan välillä, joten se on hyvä suure vertailtavaksi. 4.2 Tarkkuus Tietokoneohjelmilla saatujen massojen tarkkuus on hyvin tärkeä suure tässä työssä. Sillä tarkoitetaan laskentakohteesta saatujen putkien, kalusteiden, yms. tärkeiden komponenttien mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa laskentaa. Urakan suurin kustannuserä tulee tarvikkeista, joten on erityisen tärkeää, että tarvikkeiden laskennassa ei tule virheitä. Käsin laskettaessa, laskelmista on mahdollista saada melko tarkkoja, jolloin voidaan päästä jopa kahden prosentin tarkkuuteen. Ohjelmilla on vaikea seurata laskennan etenemistä ja vaikea todeta laskemisessa tehtyjä virheitä. Ohjelmien valmistajat väittävät tarkkuuden olevan tarkempaa ohjelmilla laskiessa verrattuna käsin laskentaan. Ohjelmia käyttäessä tulee ymmärtää LVI-piirustuksien pääperiaatteet. Ohjelmien antamiin tuloksiin ei voi suoraan luottaa, vaan pitää olla tietämys siitä, ovatko ohjelman antamat suureet oikeaa luokkaa. 4.3 Käytettävyys Tarkasteltavana asiana oli myös ohjelmien käytettävyys. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka helppoa ohjelmaa olisi käyttää. Tätä suuretta on vaikea vertailla, sillä jokainen ohjelma vaatii oman opettelunsa, ja kaikki riippuu laskijan omista taidoista. Koska itsekin käytän ohjelmia ensimmäisiä kertoja, on helppo vertailla, kuinka nopeasti kun-

17 kin ohjelman peruskäytön oppii. Ohjelmien käytön perusteella voidaan selvittää, mitä parannettavaa ohjelmien käytettävyydessä voisi olla Massojen siirrettävyys Hyvin merkittävänä vertailukohtana voidaan pitää myös ohjelmilla saatujen massojen siirrettävyyttä tarjouslaskentaohjelmiin tai MS Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Tämä toiminta nopeuttaa huomattavasti tarjouslaskentaa, sillä jos ohjelmilla saadut massat saadaan helposti siirrettyä, jää urakkalaskentaohjelmaan tehtävä massojen käsin syöttö kokonaan pois. 4.5 Lisenssien hinnat Ohjelmien lisenssien hinnat ovat aika arvokkaita, mutta jokainen LVI-urakointiyritys voi miettiä, saako ohjelmien avulla niin suuren hyödyn, että niihin investointi kannattaa. Suunnitteluohjelmat, kuten MagiCad ja Cads ovat hinnoiltaan arvokkaampia, kuin pelkästään määrälaskentaan tarkoitettu Jcad, koska ne ovat pääasiassa tarkoitettu LVIsuunnitteluun. MagiCad Ventilationin, eli ilmastointijärjestelmiin tarkoitetun ohjelman lisenssihinta on 2600 ja MagiCad Heatin & Piping, eli lämpö-, vesi-, viemäri-, sprinkleri- ja erikoisverkostoihin tarkoitettu ohjelman lisenssi maksaa (Hirvonen 2009). Cads planner Hepacista on olemassa kolme erilaista sovellustasoa, jotka ovat hinnoiteltu seuraavasti: Hepac Lite : 2040 eur,alv0% - kevyeen suunnitteluun ja dokumentointiin Hepac Standard : 3590 eur,alv0% - suunnitteluun monin automaattisin toiminnoin Hepac Pro : 6195 eur,alv0% - suunnittelujärjestelmä, mm. mitoitus, energialaskenta, tilatoiminnot (Riisiö 2009).

18 13 Jcad quantum LVI määrälaskentaohjelman lisenssin hinta on Ohjelmassa on mukana Dahl, Ahlsell ja Onninen LVI-tukkureiden tuoterekisterit. Tuoterekistereitä voidaan päivittää veloituksetta. (Nurkkala 2009). Jokaisella ohjelmanvalmistajalla on olemassa erikseen omat päivityssopimukset, joiden avulla ohjelmia päivitetään niiden tarpeen mukaan. Koska päivityssopimukset eivät vaikuta ohjelmien toimintaan, niitä ei ole tässä opinnäytetyössä otettu huomioon. Voidaan kuitenkin karkeasti sanoa, että päivityksien ylläpitosopimukset maksavat noin vuodessa. 5 VERTAILUN TULOKSET JA ANALYSOINTI 5.1 Laskentakohteen esittely Laskentakohteena oli kaksi uudisrakennusta. Talot olivat 2-kerroksisia, joissa oli yhteensä 20 huoneistoa. Huoneistojen koot vaihtelivat 40,5 m²-56 m² kaksioihin. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkikuva laskentakohteesta, jossa ollaan tekemässä ilmanvaihtokanavien mittausta. Kuva 1 Esimerkkikuva laskentakohteesta

19 5.2 Käsin tuotettu määrälaskenta 14 Käsin tuotettu määrälaskenta on kaikista eniten käytetty laskentamalli LVI-alalla. Kaikilla laskijoilla on oma tyylinsä kerätä materiaalit kuvista. Käytännössä materiaalin laskenta tapahtuu paperikuvista. Paperikuvat vievät monesti paljon tilaa, jos kyseessä on suuri kohde ja siksi laskentaa varten olisi hyvä olla kunnon laskentatilat. Monella on käytössään itse tehdyt laskentataulukot tai taulukkolaskentapohjaisia keräilytaulukoita, joihin on helppo eritellä kerättävät materiaalit. Kerätyt materiaalit siirretään laskennan jälkeen tarjouslaskentaohjelmaan. Suurin heikkous käsin laskennassa on sen hitaus. Yksittäisten kalusteiden, pattereiden yms. kerääminen on hidasta, sekä suhdeviivoittimella putkimetrien laskenta on vaivalloista. Jos laskennan saa tehdä kiirehtimättä, voidaan käsin laskettaessa päästä todella tarkkoihin lopputuloksiin. Vaikka olemassa onkin ohjelmia, jotka nopeuttaisivat laskentaa, olisi vaikea oppia luottamaan niiden antamiin tuloksiin. Tästä johtuen tuloksia tarkasteltaisiin todennäköisesti aluksi käsin laskennan avulla Käsin tuotetun määrälaskennan tulokset Ennen laskentaa on hyvä lukea kuvien mukana tulevat urakkarajaliite ja työselitys. Seuraavaksi olisi hyvä käydä kaikki kuvat läpi yksitellen, jotta laskettavan kohteen kokonaisuudesta saisi selvän kuvan. Aloitin määrälaskennan keräämällä kaikki ilmanvaihtoon kuuluvat kanavat, kanaviston osat, päätelaitteet ja ilmanvaihtokoneet. Keräsin kaikki kanavat ja osat itse tehdyille laskentataulukoille. Laskentakohteessa oli kaksi taloa. A-talossa oli 12 huoneistoa ja B-talossa 8, sekä kellarikerros ja molempien talojen ullakkokerrokset. Laskentaa nopeutti se, että siitä ei tarvinnut laskea, kuin toinen puoli kummastakin talosta. Kohteen kerrokset olivat täysin identtiset ja talo oli jaettu kahteen rappuun, joista toinen puoli oli toteutettu peilikuvana. Kellarikerroksen ja ullakkokerroksien kanavat laskettiin erikseen. Kohteessa oli valmiiksi tehdyt ELPO-pystyhormit, joissa ilmastointikanavat ja viemärit kulkivat. Jokaiseen huoneistoon tuli oma LTO-kone, johon kanavat liitettiin. Laskentaan kului aikaa noin 4h.

20 15 Seuraavaksi laskin kohteesta lämpöjohdot ja siihen kuuluvat tarvikkeet. Lämpöjohdot oli piirretty kulkemaan lattiantasossa ja ne oli tarkoitus tehdä muoviputkella. Alimmassa kerroksessa putket kulkivat katossa, joista ne haarautuivat jokaisen asunnon omalle jakotukille ja sieltä maata pitkin huoneistojen pattereille. Huoneistojen pattereiden keräämiseen kului noin kaksi tuntia. Putkien laskeminen oli nopeaa, koska ei tarvinnut laskea, kuin yksi puoli talosta, samalla tavalla, kuin ilmastointikanaviakin laskiessa. Putkien ja venttiileiden laskentaan kului aikaa noin kaksi tuntia. Viimeiseksi laskin vesijohdot ja viemärit. Aloitin laskennan keräämällä kuvista vesijohtokalusteet. Työselostuksessa oli tehty erittely kohteeseen tulevista kalusteista. Keräsin kalusteet työselostuksen kalusteluettelon avulla ja aikaa siihen kului noin tunti. Vesijohtojen laskenta vei enemmän aikaa. Vesijohtojen koot ja määrät muuttuivat jokaisessa kuvassa, eli kaikki kuvat jouduttiin käymään erikseen läpi ja niiden laskentaan kului aikaa 3 tuntia. Jokaisessa huoneistossa oli oma henkilökohtainen vesimittarijärjestelmä ja kerroksessa oli kolmea huonetta kohden oma vedenlukulaite. Viemäriputkien ja niiden osien laskenta oli taas helpompaa, koska ei tarvinnut laskea kuin neljäsosa talosta ja kertoa saatu tulos neljällä. Molempiin taloihin laskenta tapahtui samalla tavalla. Viemäreiden pystynousuja ei tarvinnut huomioida, koska kytkentä tehtiin valmiiseen pystyhormiin. Viemäreihin ja niiden osien laskemiseen kuluin noin kaksi tuntia. Kun kaikki kuvan massat on saatu laskettua, pitää kaikki papereille kirjattu materiaali siirtää tarjouslaskentaohjelmaan. Kun urakoita on laskenut paljon, alkaa laskijalle tulla kuva siitä, mitä kuvasta kannatta kerätä ja mistä urakan hinta muodostuu. Käsin tehdyistä määräluetteloista on helppo siirtää kerätyt tuotteet tarjouslaskentaohjelmaan. Esimerkiksi putkimetrejä laskiessa voisi määrät syöttää suoraan tarjouslaskentaohjelmaan, eikä ensiksi paperille. Näin säästettäisiin jo paljon aikaa, mutta laskenta tulisi tehdä mahdollisimman yhtäjaksoisesti, ilman keskeytyksiä. Liitteessä 1 on esitetty käsin tuotetun määrälaskennan tulokset.

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarjouslaskentaohjelma kerrostaloille

Ilmanvaihdon tarjouslaskentaohjelma kerrostaloille Miikka Multanen Ilmanvaihdon tarjouslaskentaohjelma kerrostaloille Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 29.4.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Miikka Multanen

Lisätiedot

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016 Suunnitteluohjelmistotutkimus Sähkö- ja automaatiosuunnitteluyritysten näkemyksiä suunnitteluohjelmistoista Kymdata suunnitteluohjelmistot Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tiedonkeruu.. -.9. Kerätä tietoa

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA

ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA 2 ILMASTOINTIALAN URAKANMITTAUSOHJELMA Mittausohjelman avulla pystyt seuraamaan urakkasi kehitystä sen eri vaiheissa. Voit syöttää tietoja laskentataulukkoon

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

OVeT hinnastopalvelu (LVI)

OVeT hinnastopalvelu (LVI) OVeT hinnastopalvelu (LVI) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Automaattinen tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista...2 2 Tiedostojen valinta Ecom OVeTista...2

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

OVeT hinnastopalvelu (Sähkö)

OVeT hinnastopalvelu (Sähkö) OVeT hinnastopalvelu (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Automaattinen tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista...2 2 Ecom OVeT-palveluun valittavat tiedostot...2

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009 sähkötietokortisto Sähkötietokortisto ST-kortisto antaa ohjeet sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille ja kuntotutkijoille alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten

Lisätiedot

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Käyttöohje Vallox MagiCAD konfiguraattori

Käyttöohje Vallox MagiCAD konfiguraattori Käyttöohje Vallox MagiCAD konfiguraattori Version 2011.9.1 Sisältö Vallox Konfiguraattori... 1 Konfiguraattorin asentaminen... 1 Tarvittavat ohjelmat... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistäminen... 2 Konfiguraattorin

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET

1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET 1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET Työn tavoitteena oli laskea suunnitelmien mukainen kokonaishiilijalanjälki pienkerrostalolle rakennesuunnittelijan näkökulmasta. Rakennuksien

Lisätiedot

Kustannusten pikalaskentaohjelma asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteisiin

Kustannusten pikalaskentaohjelma asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteisiin Otto Lohi Kustannusten pikalaskentaohjelma asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 8.5.2015 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista

Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista Aihepiiri Tilastollisiin tunnuslukuihin tutustuminen Luokka-aste Kesto Tarvittavat materiaalit / välineet Lyhyt kuvaus tehtävästä Yläaste 9. luokka 30 min

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy -2013

Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Perustettu 1983, perustajina/omistajina Armas Kallio perheineen 2007 Urakointitoiminnan aloittaminen pääkaupunkiseudulla 2010 Omistusjärjestely yrityksen omistuksen siirtyminen

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 1 (7) Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML-moottori Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

Climecon MagiCADliitosohjelma

Climecon MagiCADliitosohjelma Käyttöohje Climecon MagiCADliitosohjelma Versio 2011.11.1 Sisältö Luku 1. Yleistä 3 Ohjeen sisältö...3 Ohjelman asentaminen...3 Vaaditut ohjelmistot... 3 Asennus... 3 Ohjelman käynnistäminen...5 Luku 2.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new Solar Arena Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new era Solar Arena Mikä? Aurinkoenergian online-markkinointityöväline

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

ILMARI KÄYTTÖOHJE

ILMARI KÄYTTÖOHJE ILMARI KÄYTTÖOHJE 7.8.2011 1. Kirjautumissivu Kirjoita selaimeen http://ilmari.vtt.fi. Täytä käyttäjätunnus ja salasana. Kirjaudu sisään painamalla login. Kuva 1. Kirjautumissivu 2. Projektilistaus Kirjautumisen

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Aki Kanto LVI-SUUNNITTELUTOIMISTOJEN KÄYTTÄMÄT OHJELMISTOT

Aki Kanto LVI-SUUNNITTELUTOIMISTOJEN KÄYTTÄMÄT OHJELMISTOT Aki Kanto LVI-SUUNNITTELUTOIMISTOJEN KÄYTTÄMÄT OHJELMISTOT LVI-SUUNNITTELUTOIMISTOJEN KÄYTTÄMÄT OHJELMISTOT Aki Kanto Opinnäytetyö Syksy 2013 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot