Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa"

Transkriptio

1 Henri Rajaviita Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Henri Rajaviita Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikan koulutusohjelma/ LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVI-urakkalaskennassa Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko määrälaskentaan pystyvistä tietokoneohjelmista hyötyä LVItarjouslaskennassa. Työssä tutkittiin ohjelmien käyttöä, niiden käytöstä saatavaa ajallista hyötyä sekä saatujen tuloksien luotettavuutta. Tietokoneiden avulla suoritettava määrälaskenta on ollut mahdollista jo jonkin aikaa, mutta tämä laskentamenetelmä ei ole yleistynyt LVI-urakoitsijoiden keskuudessa. Lähes kaikissa markkinoilla olevissa suunnitteluohjelmissa on olemassa määrälaskentaominaisuus. Suurin osa LVI-urakoitsijoista suorittaa määrälaskennan käsin paperikuvista. Käsin laskentaan kuluu paljon aikaa ja samalla myös rahaa. Arvioiden mukaan tarjouslaskentaan käytettävä aika LVI-alalla vastaa vuosittain noin 60 miljoonaa euroa. Tämän työn tarkoituksena oli löytää nopeampia ja luotettavampia vaihtoehtoja määrälaskennan suorittamiseen. Työ tapahtui vertailemalla kolmea yleisintä määrälaskentaan pystyvää ohjelmaa, joilla saatuja laskentatuloksia vertailtiin keskenään sekä käsin laskennalla saatuihin laskentatuloksiin. Lopputuloksista voitiin päätellä, että ohjelmilla säästettiin huomattavasti aikaa ja että niillä saadut tulokset olivat pääasiassa luotettavia. Mitä suuremmasta laskettavasta kohteesta on kyse, sitä suuremmaksi kasvavat myös säästöt, jos laskennassa käytetään apuna tietokoneohjelmia. Työn aikana selvisi, että suunnittelijan taidot vaikuttavat eniten suunnitteluohjelmilla saatujen laskentatulosten tarkkuuteen. Tulevaisuudessa olisi suotavaa, että LVI-suunnittelijat saisivat entistä suuremman vastuun määrälaskennasta ja tuottaisivat määräluettelot valmiiksi jo suunnitteluvaiheessa. Tällä toiminnalla urakoitsijoiden aikaa voitaisiin säästää lähes puolella. Asiasanat (avainsanat) määrälaskenta, määräluettelo, tarjouslaskenta, massaluettelo, LVI-suunnittelu Sivumäärä Kieli URN 40 s. + liitt. s. 9 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Kalervo Myllyrinne Opinnäytetyön toimeksiantaja Saipu Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Henri Rajaviita Degree programme and option Building services engineering Name of the bachelor's thesis Benefits of electrical quantity calculation for HVAC contract calculation Abstract The purpose of this bachelor's thesis was to find out if computer programs capable of quantity calculation are good at HVAC offer calculations. The work contained researching the use of programs, the benefit of time and the reliability of obtained results. With computers the quantity calculations have been possible for quite some time but this calculation methods hasn't been getting popular among the HVAC contractors. Almost every planning program in the markets offer the feature for quantity calculation. Most of the HVAC contractors perform the quantity calculations on paper. This takes time and money at the same time. According to assesments the time used to offer calculations in the HVAC field correspond approximately 60 millions of euros. The purpose of the research was to find faster and more reliable alternatives to perform quantity calculations. The work took place by comparing the three most common programs that are able for quantity calculation. The obtained results were compared with each other and with results made on paper. The results gave a conclusion that the programs saved a great amount of time and the results made by the programs were essentially reliable. The bigger the calculated contract becomes the bigger are also the savings if the calculating is done by using computer programs. During the work it was noticed that the skills of a designer affected the most the results made by desing programs. In future it would be desirable that the HVAC designers could have a bigger responsibility of quantity calculations and would already produce the volume lists at the design state. By doing this, the time of the contractors could be saved almost by half. Subject headings, (keywords) quantity calculation, quantity list, offer calculation, computation of quantities, HVAC design Pages Language URN 40 p. + app. 9p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Kalervo Myllyrinne Bachelor s thesis assigned by Saipu Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Työn tarkoitus ja tavoitteet Toimeksiantaja Saipu Oy LVI-URAKKALASKENTA Historiaa Urakkalaskenta nykypäivänä Tulevaisuus MÄÄRÄLASKENTA Taustaa Määräluetteloiden luominen käsin Määräluetteloiden luominen ohjelmilla Ohjelmien esittely Cads Planner Hepac Jcad quantum LVI MagiCad Ventilation, Heating & Piping OHJELMIEN VERTAILU Ajankäyttö Tarkkuus Käytettävyys Massojen siirrettävyys Lisenssien hinnat VERTAILUN TULOKSET JA ANALYSOINTI Laskentakohteen esittely Käsin tuotettu määrälaskenta Käsin tuotetun määrälaskennan tulokset CADS PLANNER HEPAC- ohjelman käyttö Cads Planner Hepac- ohjelmalla saadut tulokset JCAD QUANTUM LVI- ohjelman käyttö Jcad Quantum LVI- ohjelmalla saadut tulokset MAGICAD VENTILATION, HEATING & PIPING- ohjelman käyttö MagiCad- ohjelmalla saadut tulokset... 27

5 5.6 Vertailun keskeiset tulokset Määrälaskennan tulevaisuus POHDINTA LÄHTEET LIITTEET 1. Käsin tuotetut määräluettelot 2. Cads Planner Hepac- ohjelmalla tuotetut määräluettelot 3. Jcad Quntum LVI-ohjelmalla tuotetut määräluettelot 4. MagiCad- ohjelmalla tuotetut määräluettelot

6 1 JOHDANTO Työn tarkoitus ja tavoitteet Työn tarkoituksena on tutkia sähköiseen määrälaskentaan tarkoitettujen tietokoneohjelmien hyödyntämistä LVI-urakan massoittelussa. Tavoitteena on saada selville, onko ohjelmien käytöstä hyötyä ajallisesti, taloudellisesti ja ovatko ne luotettavia. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan, kannattaako sähköistä määrälaskentaa käyttää ja onko joku ohjelmista kannattavaa hyödyntää tulevaisuudessa Saipu Oy:ssä. Tähän opinnäytetyöhön valittiin kolme yleisimmin käytettyä määrälaskentaan pystyvää tietokoneohjelmaa, joista kaksi on cad-suunnitteluun tarkoitettuja ja yksi pelkästään määrälaskentaan. Työssä vertailtavat kaksi ohjelmaa ovat myös samalla suunnitteluohjelmia, joten niiden kokonaisvaltaiseen käyttöön on mahdotonta perehtyä, joten työ rajataan sen asettaman aikataulun takia pelkästään ohjelmien määrälaskentatoimintoihin. Vertailu toteutetaan tekemällä määrälaskenta Lappeenrannassa sijaitsevaan kahteen kaksikerroksiseen uudisrakennukseen. Laskenta suoritetaan neljällä eri tavalla: kahdella cad-pohjaisella suunnitteluohjelmalla, yhdellä määrälaskentaohjelmalla ja käsin. Projektissa ovat käytettävissä LVI-piirustukset sähköisessä muodossa sekä paperiversoina. Moni LVI-urakointiyritys on varmasti miettinyt keinoja, joilla urakoiden käsin massoittelu voitaisiin helpottaa. Kyseiseen tarkoitukseen on kyllä keksitty atk-pohjaisia määrälaskentaohjelmia ja niitä on myös kokeiltu. Suurimpana ongelmana on, että ohjelmia on vaikea oppia käyttämään ja luottaa niiden antamiin tuloksiin. Ongelmana on myös se kuinka hyvin LVI-suunnittelija on suunnitellut ja piirtänyt piirustukset. Tänä päivänä suunnittelija antaa suunnitelmistaan urakoitsijoille paperiversiot joista urakoitsijat laskevat massat ja tekevät tarjouksen. Tässä laskentatyylissä kuluu paljon aikaa ja sillä tapahtuu myös usein laskentavirheitä. Urakan saanut yritys saa työlleen katetta, ja muut laskennan tehneet tekevät ns. turhaa työtä. Tämän takia olisi kannattavaa etsiä uusia mahdollisuuksia suorittaa määrälaskentaa, joiden avulla säästettäisiin aikaa ja vaivaa.

7 1.2 Toimeksiantaja Saipu Oy 2 Yritys on perustettu vuonna 1967 Lappeenrantaan, nimellä Saimaan putkityöt Jahma & Suokas. Vuodesta 1985 yritys toimi nimellä Saimaan Putkityö KY, ja vuonna 1992 yrityksen nimeksi tuli Saipu Oy. Vuoteen 2000 asti yritys toimi perheyhtiönä, kunnes yritys siirtyi Rakennusosakeyhtiö Hartelan omistukseen. Yrityksellä on toimipisteet tällä hetkellä Lappeenrannassa, Espoossa, Turussa ja Venäjällä. Saipun toimitusjohtajana toimii Olli Lintula. Yritys tarjoaa kattavia talotekniikan palveluita LVI:stä sprinkleri ja jäähdytys asennuksiin. Jokaisessa Saipu Oy:n toimipisteessä urakat lasketaan itse ja kaikilla on käytössään sama tarjouslaskentaohjelma Broker. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2008 n. 45 M. Saipu Oy onkin yksi johtavista LVI-urakoitsijoista Suomessa. 2 LVI-URAKKALASKENTA Urakkalaskenta on yrityksessä yleensä se epämiellyttävin työvaihe. Suhteutettuna tarvittavaan työmäärään ja saataviin tuloksiin, se on vähiten tuottava ja hankalin, mutta samalla tärkein, koska sillä saadaan urakka. Ja vasta kun urakka on saatu, voidaan olla varmoja toiminnan jatkuvuudesta. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Yhdessä yrityksessä on keskimäärin yksi kokopäiväinen tarjouslaskija. Tämä oletus on täysin pitävä, sillä monissa yrityksissä on monta täysipäiväistä tarjouslaskijaa ja joissakin yrityksissä on tarjouksia laskevia projektipäälliköitä, joten kaskiarvoksi saadaan noin yksi täysipäiväinen tarjouslaskija yritystä kohden. Taulukossa 1 on esitetty, minkälaisia kustannuksia tarjouslaskenta aiheuttaa eri aloilla. Laskennassa on oletettu, että tarjouslaskijan keskiansio on 2000 ja että yksi LVI-urakkalaskija käyttää työajastaan n. 70 % tarjouslaskentaan. Tarjouslaskennasta aiheutuu n. 57 M kustannukset LVIalalla vuotta kohden ja kaikilla toimialoilla n.154 M. Laskentaan käytetyt kustannukset pistävät mietityttämään. Oletetaan, että jos kymmenestä tarjouksesta saadaan yritykselle jäämään yksi tilaus, niin tarjoustoiminnan tuottamaton kustannus on n. 139 M. (Oy Mercus Software Ltd 2005). Tässä kappaleessa esitettävät luvut ovat tutkimuksen keskiarvoja, joten ne ovat vain suuntaa antavia, mutta luvut antavat silti hyvän kuvan tarjouslaskentaan käytetyistä kustannuksista.

8 3 Taulukko 1 Tarjoustoiminnan kustannuksia eri segmenteissä (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Taulukossa 2 on eritelty tarjoustoimintaan käytetyn ajan jakautuminen yrityksessä. Laskennassa on edelleen ajateltu, että tarjouslaskijan palkka olisi 2500 kuukaudessa ja yrityksessä toimisi keskimäärin yksi kokopäiväinen tarjouslaskija. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Laskennassa tulee esille seuraavanlasia tuloksia. Esimerkiksi yhden kunnon tarjouksen kustannus yritykselle on noin 2000 euroa. Voidaan ajatella, että 100 tarjouksen laskennan osalta yrityksen tuottavan tarjoustoiminnan kustannus on noin euroa ja tuottamattoman osuus on jopa euroa. Laskelmasta voidaan päätellä, että 30 tuhannen euron työ alkaa olla yritykselle kannattava, koska sillä rahalla tuodaan myös ne kaupat kotiin, joilla rahoitetaan tuottamattomaan tarjoustoimintaan käytetty työ. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Ylivoimaisesti eniten aikaa vie massoittelu. Lähes poikkeuksetta tarjouslaskentaohjelmien ominaisuuksien hyödyntäminen alkaa vasta, kun suurin työ on jo tehty. Kun tarjous on käsin massoiteltu, tuotteet löydetty ja valittu, lasketaan kokonaisuus yhteen. Siihen riittää täysin vaikka perinteinen taulukkolaskenta-ohjelma. (Oy Mercus Software Ltd 2005.)

9 4 Taulukko 2 Tarjoustoimintaan käytetyn ajan jakautuminen yrityksessä (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Taulukossa 3 on esitetty nykyisin massoitteluun käytettyä työaikaa, verrattuna automatisoinnin kautta saavutettavaan hyötyyn. Täysin automaattiseksi tässä vaiheessa massoittelua ei voida vielä viedä, mutta on helppo osoittaa, että % hyöty on saavutettavissa ilman suurempaa vaivaa. Tarjoustoiminnan kannalta tämä tarkoittaa ajan käytön puolittumista. Tämä taas mahdollistaa parempien ja tarkempien tarjouksien laskennan, mikä puolestaan johtaa tuloksellisten tarjousten määrän kasvuun. (Oy Mercus Software Ltd 2005.) Taulukko 3 Käsin massoitteluun käytetyn ajan vertaaminen ohjelmalla saatuihin tuloksiin (Oy Mercus Software Ltd 2005.)

10 2.1 Historiaa 5 Ennen LVI-urakkalaskennassa oli niin sanottu musta kirja, jota kaikki urakoitsijat noudattivat. Kirjassa oli määritelty työyksikkö jokaiselle putkistossa olevalle osalle, hitsaukselle ja juotokselle. Laskenta todettiin todella aikaa vieväksi sekä työnjohdon että urakkaa tekevien putkimiesten mielestä. Loppu-urakan yhteenveto tehtiin paperilla ja laskukoneella, ja se saattoi kestää useita päiviä isommissa kohteissa. 80-luvun lopussa tuli niin sanottu harmaa kirja, joka sisälsi normituntihinnoittelun. Se yksinkertaisti työn hinnoittelua huomattavasti. Sen periaatteena oli, että putkimetrit sisälsivät kaikki osat, kannakkeet ja juotokset. Tämä oli suuri helpotus tarjouslaskijalle, sekä asennusryhmälle loppumittauksessa. Cad-suunnittelun yleistyessä 90-luvun alussa alkoi alalle tulla ensimmäisiä ATKpohjaisia tarjouslaskentaohjelmia, jotka olivat vielä todella alkeellisia ja vaikeakäyttöisiä, mutta ohjelmat ovat kehittyneet nopeasti ja ovat varmasti käytössä lähes jokaisessa LVI-urakointiliikkeessä tänä päivänä. (Loikkanen 2009). 2.2 Urakkalaskenta nykypäivänä Nykyään jokainen LVI-urakoitsija noudattaa urakkaa laskiessaan LVI-toimialan työehtosopimusta. Sopimuksesta löytyy kaikki alaan liittyvät säädökset ja urakkahinnoitteluperiaatteet. Suunnittelijalta saaduista piirustuksista lasketaan kaikki putkitarvikkeet ja kalusteet yms. Saadut massat syötetään urakkalaskentaohjelmaan, jossa jokaiselle putkimetrille, lämmönvaihtimen yms. asennuksille on määritelty normituntihinta. Urakan summa saadaan kertomalla normitunnit normituntikertoimella, joka on 13,83 /NH Normituntikerroin muuttuu 14,69 /NH. Lopuksi saadaan urakalle kokonaissumma laskemalla työn ja tarvikkeiden osuus yhteen ja määrittämällä sille kate. Tarjous lähetetään kaikille tarjousta pyytäneille. Urakan saa yleensä halvimman hinnan tarjonnut urakoitsija. (Loikkanen 2009).

11 2.3 Tulevaisuus 6 Kun yritys laskee urakoita, sen tarkoituksena on päästä mahdollisimman tarkkaan nettohintaan. Nettohintaan jokainen yritys lisää yrityskohtaisesti katteen. Hienoin tilanne olisi, jos tulevaisuudessa yrityksille voitaisiin antaa mahdollisimman tarkat tiedot ja tarvittavat määrälistat urakkaan kuuluvista laitteista. Koska jokaisella yrityksellä on omat alennuksensa tuotteista sekä hinnoitteluperiaatteensa, saataisiin urakoiden hinnoissa varmasti tarpeeksi kilpailua ilman, että jokainen yritys joutuisi käyttämään paljon aikaa urakan määrälaskentavaiheeseen. (Loikkanen 2009). 3 MÄÄRÄLASKENTA 3.1 Taustaa Määräluettelo on käsitteenä laaja. Määräluetteloksi voidaan kutsua sellaista luetteloa, johon on eritelty yksitellen tarvittavat materiaalit sekä asennettavat laitteet ja tarvikkeet. Määräluettelon tarkoituksena on että, sen avulla voitaisiin hinnoitella urakka ja se helpottaa tarvikkeiden hankinnassa, mikäli urakka jää yritykselle. Yleensä luetteloissa eritellään ilmastointi kanavat, laitteet ja koneet sekä vesi- ja viemäri ja lämmitys laitteet erikseen. Yleensä myös eristettävät putket ja kanavat eritellään. Putken tai kanavan olosuhde vaikuttaa myös massalistan erittelyyn, riippuen kulkeeko putki tai kanava hormissa, korkealla katossa tai maassa, sillä jokaisella olosuhteella on omat kertoimet urakkalaskentaa varten. Tässä työssä on tarkoitus tuottaa mahdollisimman tarkat ja eritellyt massalistat edellä mainitulla tavalla. (Mäkeläinen 2007, 16.) Tällä hetkellä LVI-suunnittelija laatii suunnitelmansa tietokoneella tehden niistä cadkuvia. Vielä ei ole kovin yleistä, että urakoitsijat käyttäisivät suunnittelijan cad-kuvia, vaan ne toimitetaan paperiversioina laskentaa varten. Paperikuvista urakoitsijat laskevat kuvien massat. Yleensä suunnittelija lähettää kojeluettelon, jossa on merkittävimmät urakkaan kuuluvat laitteet, sekä kalusteluettelon. Muuten urakoitsija joutuu massoittelemaan kuvasta kaikki putket, kanavat, venttiilit, säätöpellit yms. Kun tarvikkeet on massoiteltu, siirretään tuotteet urakkalaskentaohjelmaan. Ohjelma sisältää tuotepa-

12 ketteja, jotka sisältävät tuotteen lisäksi myös asennettavan tuotteen työn osuuden. (Mäkeläinen 2007, 16.) 7 Järkevintä olisi, jos suunnittelija voisi laatia määräluettelot suunnittelun yhteydessä. Näin säästettäisiin urakoitsijoitten aikaa ja laskentaan käytettyjä kustannuksia. Tähän olaan siirtymässä, mutta siirtyminen on todella hidasta. Siirtymisen hitauteen vaikuttavia tekijöitä on varmasti monia, mutta suurin näistä on varmasti vastuukysymys. Siirtyykö kokonaisvastuu silloin rakennusprojektissa urakoitsijalta suunnittelijalle? (Mäkeläinen 2007, 16,17). Mikäli tähän ollaan siirtymässä, tulee alalla sopia yleiset pelisäännöt, sekä miten työ tullaan hinnoittelemaan ja kuka lopulta maksaa laskun. (Schroderus 2005, 26.) Hyvin tehdystä määräluettelosta on hyötyä koko rakennusprojektin aikana. Määräluettelo toimii suurena apuna työmaan logistiikan hoidossa. Kun tarvikkeet on selkeästi luetteloitu esimerkiksi huone- tai kerroskohtaisesti, voidaan tilaukset tehdä helposti tarpeen mukaan luettelon avulla ilman lisälaskentaa. Tällä saavutetaan hävikin minimointi sekä saadaan varastointi aikaa lyhennettyä. (Mäkeläinen 2007, 17.) Massaluetteloita voidaan hyödyntää myös rakennuksen valmistumisen jälkeen sen käytön aikana. Rakennuksen huoltokirjoihin ja loppudokumentteihin on helppo liittää tarvittavat laitetiedot laaditusta määräluettelosta. (Haikka, 2007, 17.) 3.2 Määräluetteloiden luominen käsin Käsin tuotettu laskeminen paperikuvista on yleisin tyyli, jolla massoja kerätään kuvista. Saadut massat kerätään joko itse tehtyihin taulukoihin tai muuten vaan tyhjälle paperille. Työssä tarvittavat välineet ovat kynä, kumi, suhdeviivoitin ja erilaiset yliviivaustussit. Eli suuria kustannuksia ei ainakaan välineistä pääse syntymään. Käsin suoritettavaan määrälaskentaan kuluu runsaasti aikaa varsinkin suuremmissa kohteissa, mutta lopputulos voi olla hyvin tarkka. Massoittelussa tulee olla hyvin tarkka ja edetä järjestelmällisesti, ettei kerää jo kerran kerättyjä massoja kahteen kertaan tai jätä jotakin osiota laskematta.

13 3.3 Määräluetteloiden luominen ohjelmilla 8 Pikkuhiljaa ollaan siirtymässä siihen, että määrälaskentaa aletaan tuottaa sähköisistä suunnitelmista. Mutta tämä siirtyminen on hidasta, sillä ongelmana on ohjelmien käytettävyys, ajan käyttö ja hinta. Kenelläkään ei ole aikaa opetella käyttämään uutta ohjelmaa, vaikka sen tiedettäisiin nopeuttavan urakan massoittelua. Ohjelmaa pitäisi oppia käyttämään todella hyvin, että sillä saataisiin merkittäviä säästöjä laskennan kannalta. Ongelmana on myös, että urakoitsijalla tulee olla sama suunnitteluohjelma kuin suunnitelman laatineella LVI-suunnittelijalla, jotta massat saataisiin kerättyä. Markkinoilla on myös ohjelma, joka ei ole suunnitteluohjelma, vaan pelkästään määrälaskentaan tarkoitettu ohjelma, jolla massat voidaan kerätä millä tahansa ohjelmalla suunnitellusta kuvasta. (Mäkeläinen 2007, 20). Tarkoituksena on vertailla ohjelmien määrälaskentaominaisuuksia ja niiden välisiä eroja. Tehtäessä määrälaskentaa LVI-suunnittelijan laatimista kuvista on muistettava, että kaikkia urakkahintaan vaikuttavia tarvikkeita ei näy kuvissa. Suunnitelmista pystyy laskemaan pelkästään siihen piirretyt putket ja laitteet. Jos suunnittelija suunnittelee kuvansa huomioimatta pystynousuja ja korkoja, antavat ohjelmat väärän tuloksen. Koska suurin osa urakoitsijoista laskee massat paperikuvista, ei suunnittelijoiden tarvitse huomioida pystynousuja ja korkoja. (Mäkeläinen 2007, 20). Haastatellessani muutamia suunnittelijoita, kävi ilmi, etteivät he käytä ohjelman mitoitusominaisuuksia, vaan mitoittavat putkistot muilla alkeellisimmilla ohjelmilla, joten heidän ei tarvitse piirtää kuvia oikeaoppisesti. Kannakkeet, läpiviennit, yms. tulee urakoitsijan itse huomioida urakkaa laskiessaan. Tämän takia täysin tarkkaa määrälaskentaa ei pystytä kuvista suorittamaan. Kun ohjelmilla saatuja massoja siirretään urakkalaskentaohjelmaan, eivät nämä puutteet juurikaan haittaa, sillä urakkalaskenta ohjelman avulla kiinnitystarvikkeet ovat mukana, kun putkimetrejä lisätään ohjelmaan.

14 3.4 Ohjelmien esittely Cads Planner Hepac Kymdata Oy on vuonna 1979 perustettu suomalainen CAD-ohjelmistotalo, joka on kehittänyt toimialakohtaisia CADS Plannereita yli 20 vuotta. Yritys kertoo olevansa jo usean vuoden ajan tutkitusti Suomen käytetyin ohjelmisto LVI- suunnittelutoimistoissa. Ohjelmisto tuottaa DRW-, DWG-, DXF- ja PDF-tiedostomuotoja sekä lukee DRW-, DWG- ja DXF-tiedostoja. 3D-suunnittelun ansiosta yritys kertoo määrälaskennan tuloksien olevan tarkkoja. Määräluettelo voidaan siirtää CADS Planner Hepacista suoraan MS Exceliin tai suoraan tarjouslaskentaohjelmaan. Ohjelmaa käyttäneiden kokemuksen mukaan tämä nopeuttaa huomattavasti tarjouslaskennan tekemistä. (CADS Planner 2009.) Jcad quantum LVI Jidea Oy on vuonna 1985 perustettu suomalainen, Oulussa pääkonttoriaan pitävä ohjelmistotalo, joka keskittyy talotekniikan, rakennusalan ja teollisuuden toimialakohtaisiin CAD-ohjelmistoihin ja asiakaskohtaisiin sovelluksiin. (JCad 2008.) JCAD quantum LVI on LVI-urakoitsijan määrälaskentaan ja työmaan materiaalihallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmiston käyttö on täysin riippumaton siitä, millä CAD-ohjelmistolla suunnitelma on tehty. Laskentakuviksi soveltuvat CAD-kuvien lisäksi myös pdf-tiedostot ja skannatut kuvat. JCAD quantum ei tarvitse pohjalle erillistä CAD-ohjelmistoa. (JCad quantum LVI pdf 2008.) Yritys kertoo ohjelmiston olevan yhteensopiva kaikkien merkittävien LVI-alan tarjouslaskentaohjelmistojen kanssa ja siksi ohjelmalla saatujen massojen siirtäminen tarjouslaskentaohjelmiin tai MS Excel taulukkoon käy helposti. Ohjelma hyödyntää käyttäjän valitsemaa LVI-tukkujen tuoterekistereitä, jotka voidaan ladata OVTformaatista Internetistä. (JCad quantum LVI pdf 2008.)

15 3.4.3 MagiCad Ventilation, Heating & Piping 10 Progman Oy on perustettu Suomessa vuonna 1983 yhden työntekijän voimin. Ohjelman valmistaja Progman Oy sijaitsee Raumalla. Yrityksessä työskentelee 40 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa. Yritys on keskittynyt talotekniikan suunnitteluohjelmiin ja kokonaistoimituksiin lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköteknisiin yrityksiin. MagiCad Ventilation heating & piping on Autocad-pohjainen LVI- suunnitteluohjelma. (Progman 2008.) MagiCAD Ventilation, Heating & Piping on 3D-suunnitteluohjelma, jolla voidaan suorittaa myös 2D-suunnittelua. Suurin osa suunnittelusta tehdään 2D-tilassa ja tuotetta tarkastellaan 3D-tilassa. Yritys mainostaa 3D-mahdollisuudesta olevan hyötyä määrälaskennassa, koska putkien ja kanavien todelliset kulkureitit näkyvät suoraan suunnittelukuvassa. Yritys väittää, että tämän ominaisuuden avulla voidaan ohjelmalla tuottaa riittävän tarkkoja määräluetteloja. (Progman 2008.) 4 OHJELMIEN VERTAILU Työn päätarkoituksena on saada selville, onko erilaisista ATK-pohjaisista määrälaskentaan pystyvistä ohjelmista hyötyä urakkalaskennassa. Ohjelmien vertailuun tarvitaan erilaisia vertailukohtia, joista tulee selville ohjelmien hyödyt ja haitat. Tärkeänä osana ohjelmien antamien tulosten luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka ohjelmaa osataan käyttää ja kuinka hyvin suunnitelmat on laadittu. Kaksi kolmesta testattavasta ohjelmasta on suunnitteluohjelmia (Cads Planner Hepac ja MagiCad ventialtion, heating and piping), joiden käyttö ei juuri tässä vertailuyössä eroa toisistaan. Molemmilla ohjelmilla massat saadaan kerättyä nopeasti suunnittelijan kuvista. Ohjelmissa on paljon muitakin pieniä ominaisuuksia, jotka oppimalla olisi ohjelmien käyttö helpompaa. Suunnitteluohjelmien lisäksi vertailussa on mukana JCAD quantum LVI, joka on pelkästään määrälaskentaan tarkoitettu ohjelma. Hankittuani ohjelman opiskelijalisenssin minut kutsuttiin Helsinkiin kurssille, jossa käytiin läpi ohjelman peruskäyttöä. Kurssista oli suuri hyöty ohjelman käytön kannalta. Ilman kurssia ohjelman käyttö on vaikea oppia, sillä se toimii aivan eri tavalla kuin muut suunnitteluohjelmat.

16 4.1 Ajankäyttö 11 Urakkaa laskiessa kuluu sen massoitteluun yleensä paljon aikaa ja olisi hyvä, jos siihen olisi olemassa nopeampia tapoja. Aika on suureista se, joka maksaa yritykselle sillä hetkellä eniten. Urakkakilpailussa yritys, joka saa urakan itselleen, saa työlleen katetta ja muille urakan laskijoille kulut jäävät yleiskuluiksi. Yleensä urakan laskentaan jää vähän aikaa, ja laskentavirheitä tapahtuu varmasti usein. Jos aikaa kuluisi vähemmän yhden urakan laskentaan, voitaisiin säästetty aika käyttää useamman urakan laskentaan tai muuhun työnjohdolliseen tehtävään. Ajankäyttöä on helppo vertailla ohjelmin ja käsin laskennan välillä, joten se on hyvä suure vertailtavaksi. 4.2 Tarkkuus Tietokoneohjelmilla saatujen massojen tarkkuus on hyvin tärkeä suure tässä työssä. Sillä tarkoitetaan laskentakohteesta saatujen putkien, kalusteiden, yms. tärkeiden komponenttien mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa laskentaa. Urakan suurin kustannuserä tulee tarvikkeista, joten on erityisen tärkeää, että tarvikkeiden laskennassa ei tule virheitä. Käsin laskettaessa, laskelmista on mahdollista saada melko tarkkoja, jolloin voidaan päästä jopa kahden prosentin tarkkuuteen. Ohjelmilla on vaikea seurata laskennan etenemistä ja vaikea todeta laskemisessa tehtyjä virheitä. Ohjelmien valmistajat väittävät tarkkuuden olevan tarkempaa ohjelmilla laskiessa verrattuna käsin laskentaan. Ohjelmia käyttäessä tulee ymmärtää LVI-piirustuksien pääperiaatteet. Ohjelmien antamiin tuloksiin ei voi suoraan luottaa, vaan pitää olla tietämys siitä, ovatko ohjelman antamat suureet oikeaa luokkaa. 4.3 Käytettävyys Tarkasteltavana asiana oli myös ohjelmien käytettävyys. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka helppoa ohjelmaa olisi käyttää. Tätä suuretta on vaikea vertailla, sillä jokainen ohjelma vaatii oman opettelunsa, ja kaikki riippuu laskijan omista taidoista. Koska itsekin käytän ohjelmia ensimmäisiä kertoja, on helppo vertailla, kuinka nopeasti kun-

17 kin ohjelman peruskäytön oppii. Ohjelmien käytön perusteella voidaan selvittää, mitä parannettavaa ohjelmien käytettävyydessä voisi olla Massojen siirrettävyys Hyvin merkittävänä vertailukohtana voidaan pitää myös ohjelmilla saatujen massojen siirrettävyyttä tarjouslaskentaohjelmiin tai MS Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Tämä toiminta nopeuttaa huomattavasti tarjouslaskentaa, sillä jos ohjelmilla saadut massat saadaan helposti siirrettyä, jää urakkalaskentaohjelmaan tehtävä massojen käsin syöttö kokonaan pois. 4.5 Lisenssien hinnat Ohjelmien lisenssien hinnat ovat aika arvokkaita, mutta jokainen LVI-urakointiyritys voi miettiä, saako ohjelmien avulla niin suuren hyödyn, että niihin investointi kannattaa. Suunnitteluohjelmat, kuten MagiCad ja Cads ovat hinnoiltaan arvokkaampia, kuin pelkästään määrälaskentaan tarkoitettu Jcad, koska ne ovat pääasiassa tarkoitettu LVIsuunnitteluun. MagiCad Ventilationin, eli ilmastointijärjestelmiin tarkoitetun ohjelman lisenssihinta on 2600 ja MagiCad Heatin & Piping, eli lämpö-, vesi-, viemäri-, sprinkleri- ja erikoisverkostoihin tarkoitettu ohjelman lisenssi maksaa (Hirvonen 2009). Cads planner Hepacista on olemassa kolme erilaista sovellustasoa, jotka ovat hinnoiteltu seuraavasti: Hepac Lite : 2040 eur,alv0% - kevyeen suunnitteluun ja dokumentointiin Hepac Standard : 3590 eur,alv0% - suunnitteluun monin automaattisin toiminnoin Hepac Pro : 6195 eur,alv0% - suunnittelujärjestelmä, mm. mitoitus, energialaskenta, tilatoiminnot (Riisiö 2009).

18 13 Jcad quantum LVI määrälaskentaohjelman lisenssin hinta on Ohjelmassa on mukana Dahl, Ahlsell ja Onninen LVI-tukkureiden tuoterekisterit. Tuoterekistereitä voidaan päivittää veloituksetta. (Nurkkala 2009). Jokaisella ohjelmanvalmistajalla on olemassa erikseen omat päivityssopimukset, joiden avulla ohjelmia päivitetään niiden tarpeen mukaan. Koska päivityssopimukset eivät vaikuta ohjelmien toimintaan, niitä ei ole tässä opinnäytetyössä otettu huomioon. Voidaan kuitenkin karkeasti sanoa, että päivityksien ylläpitosopimukset maksavat noin vuodessa. 5 VERTAILUN TULOKSET JA ANALYSOINTI 5.1 Laskentakohteen esittely Laskentakohteena oli kaksi uudisrakennusta. Talot olivat 2-kerroksisia, joissa oli yhteensä 20 huoneistoa. Huoneistojen koot vaihtelivat 40,5 m²-56 m² kaksioihin. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkikuva laskentakohteesta, jossa ollaan tekemässä ilmanvaihtokanavien mittausta. Kuva 1 Esimerkkikuva laskentakohteesta

19 5.2 Käsin tuotettu määrälaskenta 14 Käsin tuotettu määrälaskenta on kaikista eniten käytetty laskentamalli LVI-alalla. Kaikilla laskijoilla on oma tyylinsä kerätä materiaalit kuvista. Käytännössä materiaalin laskenta tapahtuu paperikuvista. Paperikuvat vievät monesti paljon tilaa, jos kyseessä on suuri kohde ja siksi laskentaa varten olisi hyvä olla kunnon laskentatilat. Monella on käytössään itse tehdyt laskentataulukot tai taulukkolaskentapohjaisia keräilytaulukoita, joihin on helppo eritellä kerättävät materiaalit. Kerätyt materiaalit siirretään laskennan jälkeen tarjouslaskentaohjelmaan. Suurin heikkous käsin laskennassa on sen hitaus. Yksittäisten kalusteiden, pattereiden yms. kerääminen on hidasta, sekä suhdeviivoittimella putkimetrien laskenta on vaivalloista. Jos laskennan saa tehdä kiirehtimättä, voidaan käsin laskettaessa päästä todella tarkkoihin lopputuloksiin. Vaikka olemassa onkin ohjelmia, jotka nopeuttaisivat laskentaa, olisi vaikea oppia luottamaan niiden antamiin tuloksiin. Tästä johtuen tuloksia tarkasteltaisiin todennäköisesti aluksi käsin laskennan avulla Käsin tuotetun määrälaskennan tulokset Ennen laskentaa on hyvä lukea kuvien mukana tulevat urakkarajaliite ja työselitys. Seuraavaksi olisi hyvä käydä kaikki kuvat läpi yksitellen, jotta laskettavan kohteen kokonaisuudesta saisi selvän kuvan. Aloitin määrälaskennan keräämällä kaikki ilmanvaihtoon kuuluvat kanavat, kanaviston osat, päätelaitteet ja ilmanvaihtokoneet. Keräsin kaikki kanavat ja osat itse tehdyille laskentataulukoille. Laskentakohteessa oli kaksi taloa. A-talossa oli 12 huoneistoa ja B-talossa 8, sekä kellarikerros ja molempien talojen ullakkokerrokset. Laskentaa nopeutti se, että siitä ei tarvinnut laskea, kuin toinen puoli kummastakin talosta. Kohteen kerrokset olivat täysin identtiset ja talo oli jaettu kahteen rappuun, joista toinen puoli oli toteutettu peilikuvana. Kellarikerroksen ja ullakkokerroksien kanavat laskettiin erikseen. Kohteessa oli valmiiksi tehdyt ELPO-pystyhormit, joissa ilmastointikanavat ja viemärit kulkivat. Jokaiseen huoneistoon tuli oma LTO-kone, johon kanavat liitettiin. Laskentaan kului aikaa noin 4h.

20 15 Seuraavaksi laskin kohteesta lämpöjohdot ja siihen kuuluvat tarvikkeet. Lämpöjohdot oli piirretty kulkemaan lattiantasossa ja ne oli tarkoitus tehdä muoviputkella. Alimmassa kerroksessa putket kulkivat katossa, joista ne haarautuivat jokaisen asunnon omalle jakotukille ja sieltä maata pitkin huoneistojen pattereille. Huoneistojen pattereiden keräämiseen kului noin kaksi tuntia. Putkien laskeminen oli nopeaa, koska ei tarvinnut laskea, kuin yksi puoli talosta, samalla tavalla, kuin ilmastointikanaviakin laskiessa. Putkien ja venttiileiden laskentaan kului aikaa noin kaksi tuntia. Viimeiseksi laskin vesijohdot ja viemärit. Aloitin laskennan keräämällä kuvista vesijohtokalusteet. Työselostuksessa oli tehty erittely kohteeseen tulevista kalusteista. Keräsin kalusteet työselostuksen kalusteluettelon avulla ja aikaa siihen kului noin tunti. Vesijohtojen laskenta vei enemmän aikaa. Vesijohtojen koot ja määrät muuttuivat jokaisessa kuvassa, eli kaikki kuvat jouduttiin käymään erikseen läpi ja niiden laskentaan kului aikaa 3 tuntia. Jokaisessa huoneistossa oli oma henkilökohtainen vesimittarijärjestelmä ja kerroksessa oli kolmea huonetta kohden oma vedenlukulaite. Viemäriputkien ja niiden osien laskenta oli taas helpompaa, koska ei tarvinnut laskea kuin neljäsosa talosta ja kertoa saatu tulos neljällä. Molempiin taloihin laskenta tapahtui samalla tavalla. Viemäreiden pystynousuja ei tarvinnut huomioida, koska kytkentä tehtiin valmiiseen pystyhormiin. Viemäreihin ja niiden osien laskemiseen kuluin noin kaksi tuntia. Kun kaikki kuvan massat on saatu laskettua, pitää kaikki papereille kirjattu materiaali siirtää tarjouslaskentaohjelmaan. Kun urakoita on laskenut paljon, alkaa laskijalle tulla kuva siitä, mitä kuvasta kannatta kerätä ja mistä urakan hinta muodostuu. Käsin tehdyistä määräluetteloista on helppo siirtää kerätyt tuotteet tarjouslaskentaohjelmaan. Esimerkiksi putkimetrejä laskiessa voisi määrät syöttää suoraan tarjouslaskentaohjelmaan, eikä ensiksi paperille. Näin säästettäisiin jo paljon aikaa, mutta laskenta tulisi tehdä mahdollisimman yhtäjaksoisesti, ilman keskeytyksiä. Liitteessä 1 on esitetty käsin tuotetun määrälaskennan tulokset.

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016 Suunnitteluohjelmistotutkimus Sähkö- ja automaatiosuunnitteluyritysten näkemyksiä suunnitteluohjelmistoista Kymdata suunnitteluohjelmistot Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tiedonkeruu.. -.9. Kerätä tietoa

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009 sähkötietokortisto Sähkötietokortisto ST-kortisto antaa ohjeet sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille ja kuntotutkijoille alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Kustannusten pikalaskentaohjelma asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteisiin

Kustannusten pikalaskentaohjelma asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteisiin Otto Lohi Kustannusten pikalaskentaohjelma asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 8.5.2015 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Tieteenpäivät 2015, Työohje Sami Varjo Johdanto Digitaalinen signaalienkäsittely on tullut osaksi arkipäiväämme niin, ettemme yleensä edes huomaa sen olemassa

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Piirikaavion piirto ja piirilevyn suunnittelutehtävä

Piirikaavion piirto ja piirilevyn suunnittelutehtävä Piirikaavion piirto ja piirilevyn suunnittelutehtävä Piirikaavion piirto ja komponenttien mitoitus Osiossa piirretään vapaavalintaisella piirikaavio-ohjelmistolla piirikaavio. Annettu piirikaavio on lähes

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot