Vararehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt peruskoulutuksen valintaperusteet liitteen mukaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vararehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt peruskoulutuksen valintaperusteet liitteen mukaisesti."

Transkriptio

1 SIBELIUS-AKATEMIA Dnro SIBELIUS-AKATEMIAN PERUSKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2012 Vararehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt peruskoulutuksen valintaperusteet liitteen mukaisesti. Pl86, Helsinki Pa 86, Helsingfors P.O.Box, FIN Helsinki

2 PERUSKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET Yleistä hakemisesta Sibelius-Akatemian tutkinnot ja valintaperusteet perustuvat yliopistolakiin (558/2009), valtioneuvoston asetukseen yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) sekä Sibelius-Akatemian koulutussääntöön. Koulutussäännön 2 :n mukaan yliopisto ottaa opiskelijat ja opiskeluoikeutta haetaan yliopiston määräämällä tavalla. Hakijoihin sovelletaan sekä korkeakoulukelpoisuutta koskevia valintaperusteita että hakukohdekohtaisia valintaperusteita. Hakukohdekohtaisia valintaperusteita sovelletaan hakijoiden sijoittamiseksi paremmuusjärjestykseen omassa valintaryhmässään, joita ovat pääaine tai pääinstrumentti. Musiikkikasvatuksessa ja kirkkomusiikissa suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakijat valitaan omissa valintaryhmissään. Valinta opiskelijaksi perustuu hakemukseen ja muuhun aineistoon, joka on vararehtorin valintaperustepäätöksessä määrätty toimitettavaksi yliopistolle sekä valintakoesuorituksiin. Valintalautakunta arvioi valintakoesuoritukset hakijan taitojen, tietojen ja valmiuksien mukaan. Arviointi perustuu hakukohdekohtaisiin valintaperusteisiin. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus. Hakija voi hakea yhteen tai useampaan pääaineeseen tai pääinstrumenttiin. Hakiessaan useampaan kohteeseen hakijan tulee hakulomakkeessaan ilmoittaa hakukohteidensa ensisijaisuusjärjestys. Ellei järjestystä ole ilmoitettu, yliopisto päättää hakijan hakukohteen ensisijaisuudesta. Hakija voi hakea Sibelius-Akatemiassa enintään kolmeen hakukohteeseen samassa valintaerässä. Mikäli hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisissa instrumentti- ja lauluopinnoissa siihen pääinstrumenttiin), josta hän on valmistunut. Hakija voi hakea joko 5,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa sekä musiikin kandidaatin että musiikin maisterin tutkintoon, tai 2,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa pelkästään musiikin maisterin tutkintoon. Hakija ei voi hakea samana vuonna saman pääaineen tai pääinstrumentin sekä 2,5- vuotiseen että 5,5-vuotiseen koulutukseen. Mikäli hakija kuitenkin on jättänyt hakemuksen saman pääaineen/pääinstrumentin sekä 2,5- että 5,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon vain hakemus 5,5-vuotiseen koulutukseen. 1

3 2. Kelpoisuus opiskelijaksi (korkeakoulukelpoisuus) Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta. 5,5-vuotinen koulutus: Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon on henkilö, joka on suorittanut: 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. (Yliopistolaki 37 ). Musiikkikasvatuksen hakijoilta edellytetään kuitenkin aina ylioppilastutkintoa tai vastaavaa ulkomaista tutkintoa. Sibelius-Akatemia toteaa hakijoiden hakukelpoisuuden hakuvaiheessa. Kaikki kevään 2012 abiturientit ja muut yllä mainitun tutkinnon viimeistään suorittavat hakijat katsotaan korkeakoulukelpoisiksi. Heidän ei tarvitse toimittaa hakuvaiheessa todistuksia siihen mennessä suorittamistaan opinnoista. Jos hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, hänen ei tarvitse toimittaa todistuskopiota Sibelius-Akatemiaan. Muussa tapauksessa hakijat toimittavat kopion tutkintotodistuksestaan Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin viimeistään klo Mikäli hakija ei ole suorittanut tai ole suorittamassa viimeistään mitään edellä mainituista korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista, Sibelius-Akatemia voi todeta hakijan korkeakoulukelpoisuuden muulla tavalla. Hakijan tulee tällöin hakuajan päättymiseen mennessä toimittaa Sibelius-Akatemiaan kaikki sellaiset todistukset aikaisemmista yleissivistävistä opinnoistaan, joiden perusteella Sibelius-Akatemia voi todeta hakijan saavuttaneen yliopisto-opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Sibelius-Akatemia voi todeta korkeakoulukelpoiseksi hakijan, joka on opiskellut peruskoulun jälkeen jossakin edellä yliopistolaissa mainituista koulutuksista ja suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä tutkinnosta vähintään 2/3. Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä todistukset suorittamistaan yleissivistävistä opinnoista sekä oppilaitoksen selvitys siitä, että suoritetut opinnot muodostavat vähintään 2/3 tutkinnon kokonaislaajuudesta. Yliopistokelpoisuuden arvioinnissa otetaan huomioon suoritettujen opintojen laatu sekä hakijan opintomenestys. 2

4 Riittävien yleissivistävien opintojen tai niitä koskevien todistusten puuttuminen johtaa siihen, että hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin. Yleissivistäviä opintoja koskevien todistusten tulee olla perillä Sibelius-Akatemian Hakijapalveluissa viimeistään klo ,5-vuotinen koulutus: Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 1) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon; 2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. (Yliopistolaki 37 ). Soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan Sibelius-Akatemiassa musiikkialan korkeakoulututkintoa. Tästä säännöstä poiketaan seuraavasti: Musiikkikasvatuksessa soveltuvaksi tutkinnoksi voidaan katsoa myös kasvatustieteellinen korkeakoulututkinto, mikäli hakijalla on lisäksi suoritettuna riittävä määrä musiikin alan opintoja. Sibelius-Akatemia voi todeta hakijan hakukelpoiseksi 2,5-vuotiseen koulutukseen myös muuten kuin edellä mainittujen soveltuvien tutkintojen perusteella. Tällöin hakijan tulee olla suorittanut jonkin muun alan korkeakoulututkinto ja sen lisäksi riittävä määrä musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja. Muun alan korkeakoulututkinnon perusteella hakevan hakijan tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan todistus suorittamastaan korkeakoulututkinnosta ja selvitys musiikkialan korkeakoulutasoisista opinnoista, joilla yliopisto voi todeta hakijan saavuttaneen ylempää korkeakoulututkintoa varten tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet. Sibelius-Akatemia ei totea kelpoiseksi ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin hakijaa, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa. Yliopisto voi edellyttää, että 3 momentissa tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 37 ). Tieto opiskelijalta vaadittavista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan valintapäätöksen julkistamisen yhteydessä. Opiskelijan tulee suorittaa täydentävät opinnot ainejohtajan määräämällä tavalla ensimmäisenä opiskeluvuonna. Täydentävät opinnot eivät ole osa tutkintoa. 3. Hakijoiden kielitaito Tutkintoihin johtava koulutus Sibelius-Akatemiassa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Musiikkikasvatuksen koulutuksessa suoritettavia opintoja varten edellytetään aina suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kirkkomusiikin opetus tapahtuu pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä, vaikka valintakokeen voi suorittaa myös englanniksi. 3

5 Jos hakija hakee ulkomaisella tutkinnolla ja on muun kuin EU/EFTA-maan kansalainen, hänen on hakuvaiheessa osoitettava kielitaitonsa todistuksin englannin, suomen tai ruotsin kielessä hakukohteesta riippumatta. Mikäli musiikkikasvatuksen tai kirkkomusiikin hakija ei ole saanut koulusivistystään suomeksi tai ruotsiksi, hänen on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito myös valintakokeen yhteydessä riippumatta siitä, onko hän toimittanut Sibelius-Akatemiaan kielitaitotodistuksen hakuvaiheessa. Todistus tai internetin välityksellä tuleva tieto hakijan osoittamasta kielitaidosta tulee olla Sibelius-Akatemian Hakijapalveluissa viimeistään klo Hakijaa kehotetaan toimittamaan väliaikainen kielikoetulos sähköpostitse hakijapalveluihin, jotta tulos saapuu määräaikaan mennessä. Virallisten tulosten saanti testiorganisaatiolta postitse voi kestää viikkoja. 3.1 Englannin kielen taidon osoittaminen Englannin kielen taito voidaan osoittaa seuraavilla suoritetuilla kansainvälisillä kielikokeilla (huom. taitotasovaatimukset ovat erilaiset 5,5-vuotiseen koulutukseen hakeville kuin 2,5-vuotiseen koulutukseen hakeville): 5,5-vuotiseen koulutukseen hakevat (jokin seuraavista): TOEFL minimipistemäärä 200 (tietokone) / 533 (paperi) / 73 (internet) IELTS-testin minimipistemäärä on 5.5 (Academic training) Cambridge First Certificate in English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) (tasot A, B ja C) Sekä TOEFL- että IELTS-testitulos on voimassa 2 vuotta. 2,5-vuotiseen koulutukseen hakevat (jokin seuraavista): TOEFL minimipistemäärä 213 (tietokone) / 550 (paperi) / 79 (internet) IELTS-testin minimipistemäärä on 6.0 (Academic training) Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) (tasot A, B ja C) Sekä TOEFL- että IELTS-testitulos on voimassa 2 vuotta. Kaikki hakijat: Englannin kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään lisäksi jossakin EU/EFTA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa suoritettu englanninkielinen koulusivistys tai edellä mainituissa maissa suoritettu alempi tai ylempi englanninkielinen korkeakoulututkinto. Mikäli hakija suorittaa edellä mainitun tutkinnon vasta hakuajan päättymisen jälkeen, hänen tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan hakuajan päättymiseen mennessä opiskelutodistus, josta käy ilmi suoritettavan tutkinnon kieli. 4

6 3.2 Suomen tai ruotsin kielen taidon osoittaminen Suomen tai ruotsin kielen taito voidaan esittää seuraavasti: Hakija esittää todistuksen suomen tai ruotsin kielen taidostaan jollakin seuraavista tavoista: Yleinen kielitutkinto vähimmäistasolla 3/6 (keskitaso) Valtionhallinnon kielitutkinto tasolla Tyydyttävä kielitaito Todistus kielitaidosta vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2 Suomen tai ruotsin kielen taidon voi osoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi suoritetulla koulusivistyksellä tai korkeakoulututkinnolla. Mikäli hakija suorittaa edellä mainitun tutkinnon vasta hakuajan päättymisen jälkeen, hänen tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan hakuajan päättymiseen mennessä opiskelutodistus, josta käy ilmi suoritettavan tutkinnon kieli. 4. Hakeminen 4.1 Hakemus 5,5-vuotiseen koulutukseen (yhteishaku) Hakeminen Sibelius-Akatemian 5,5-vuotiseen koulutukseen tapahtuu sivulla Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä saa ko. verkkosivuilta ja Opetushallituksesta. Hakuaika alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina klo 16.15, jolloin sähköisten hakemusten on oltava tallennettuina yliopistojen yhteishakujärjestelmään. Myös mahdollisten paperisten hakulomakkeiden on oltava perillä Opetushallituksessa klo 16.15, Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 4.2 Hakemus 2,5-vuotiseen koulutukseen (maisterihaku) Hakeminen Sibelius-Akatemian 2,5-vuotiseen koulutukseen tapahtuu sivulla Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä saa ko. verkkosivuilta ja Opetushallituksesta. Hakuaika alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina klo 16.15, jolloin sähköisten hakemusten on oltava tallennettuina yliopistojen yhteishakujärjestelmään. Mahdollisten paperisten hakulomakkeiden on oltava perillä Sibelius- Akatemiassa klo Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 4.3 Todistukset Kaikki Sibelius-Akatemian valintaperusteissa mainitut todistukset mukaan lukien kohdassa 3 mainittu kielitaidon osoittava todistus tulee toimittaa Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin viimeistään pe klo Hakijapalveluiden käyntiosoite on Töölönkatu 28, Helsinki, postiosoite Sibelius-Akatemia/Hakijapalvelut, PL 86, Helsinki. 5

7 Hakija voi toimittaa todistukset myös faksilla tai sähköpostitse. Sallittu tiedostomuoto on pdf ja suurin sallittu tiedostokoko on 20Mt. Todistusten tulee tällöinkin olla perillä pe klo Hakijan tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan jäljennös Kelpoisuus opiskelijaksi -kohdassa tarkoitetusta tutkintotodistuksesta. Jos tutkintotodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, hakijan tulee toimittaa tutkintotodistuksesta myös käännös jollakin edellä mainitulla kielellä. Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, hakijan on liitettävä mukaan selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Todistuksista tulee käydä ilmi hakijan nykyinen nimi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos 5,5-vuotisen koulutuksen hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, hänen ei tarvitse toimittaa todistuskopiota Sibelius-Akatemiaan. Kevään 2012 abiturienttien ei tarvitse toimittaa opiskelutodistusta Sibelius-Akatemiaan hakuvaiheessa. Opiskelutodistusta ei tarvitse toimittaa hakuvaiheessa myöskään, jos valmistuu jostakin muusta korkeakoulukelpoisuuden antamasta koulutuksesta vasta hakuajan päättymisen jälkeen mutta kuitenkin mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2012 suorittavien hakijoiden ylioppilastiedot tarkistetaan hakijarekisteristä toukokuun 2012 lopussa. Muiden valittujen osalta valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kun he toimittavat Sibelius-Akatemiaan todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Todistus suoritetusta tutkinnosta tulee toimittaa Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin viimeistään klo Rehtorin valintapäätös on ehdollinen tällaisen hakijan osalta. Ehdollisesti valittu hakija, joka ei toimita jäljennöstä tutkintotodistuksesta vaaditulla tavalla määräaikana, ei saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa. Jos 2,5-vuotiseen koulutukseen valittu opiskelija suorittaa yllä kohdassa 2 tarkoitetun korkeakoulututkinnon ja saa tutkintotodistuksen vasta hakuajan päättymisen jälkeen, hänen tulee toimittaa jäljennös tutkintotodistuksesta Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin viimeistään klo Rehtorin valintapäätös on ehdollinen tällaisen hakijan osalta. Ehdollisesti valittu hakija, joka ei toimita jäljennöstä tutkintotodistuksesta vaaditulla tavalla määräaikana, ei saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa. Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös korkeakoulun tai yliopiston antaman virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen. 6

8 4.4 Liitteet ja ennakkotehtävät Mikäli hakukohdekohtaisissa valintaperusteissa edellytetään ennakkotehtäviä tai muita liitteitä, ne tulee toimittaa vaaditussa formaatissa Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen klo mennessä. Mukana tulee toimittaa selvitys siitä, kenen hakemukseen ja mihin hakukohteeseen liitteet liittyvät. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Mikäli ennakkotehtävä tai muu vaadittu liite (esim. cv) puuttuu tai sitä ei ole palautettu vaaditussa formaatissa, hakija voi jäädä kutsumatta valintakokeisiin. HUOM! Ennakkotehtäviä (ml. nuotit) ei voi palauttaa sähköpostitse tai faksitse. 5. Valintakokeet Kaikki hakemusten ja hakijoiden toimittamien todistusten ja muiden selvitysten perusteella hakukelpoisiksi todettavat hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Päätöksen hakukelpoisuudesta tekee rehtori yllä kohdissa 2 ja 3 esitetyin kriteerein. Hakija voidaan jättää kutsumatta valintakokeisiin myös ennakkotehtävien perusteella. Mikäli hakija ei palauta valintaperusteissa vaadittuja ennakkotehtäviä ja muita todistuksia tai selvityksiä Sibelius- Akatemiaan määräaikaan mennessä, hakija voi jäädä kutsumatta valintakokeisiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuun lopusta toukokuun loppuun. Kokeet pidetään Helsingissä. Valintakokeisiin kutsumatta jätetyille ilmoitetaan asiasta huhtikuun alussa. Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan Sibelius-Akatemian www-sivuilla keväällä Tarkat koepäivämäärät ilmoitetaan valintakoekutsussa. Mikäli hakija on antanut hakulomakkeessaan sähköpostiosoitteen, valintakoekutsu tai ilmoitus kutsumatta jättämisestä lähetetään sähköpostitse. Kutsut lähetetään viimeistään 2-3 viikkoa ennen kyseisen pääaineen/pääinstrumentin koetta. Valintakokeisiin on osallistuttava paikan päällä. Hakijoille annetaan valintakoekutsussa henkilökohtainen valintakoeaika, jota ei voi muuttaa. Mikäli hakija ei osallistu valintakokeisiin, hän luopuu kaikista oikeuksistaan. Mikäli valintakokeissa on useampia vaiheita, niiden tiedotuskäytännöistä ilmoitetaan viimeistään valintakokeissa. Hakijoiden on koetilaisuuksissa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi sekä EUhenkilökortti. Lisäksi henkilöllisyyden voi todistaa suomalaisella ajokortilla. Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon hakija voi tuoda oman säestäjän tai avustavan muusikon valintalautakunnan luvalla, mutta ei muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei tallenneta. 6. Pistearviointi Valintakoesuoritus ja sen osat arvioidaan pistein. Hakija jää valitsematta, jos joku valintakokeen pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään. Kirjallisissa kokeissa hakijoille annetaan pisteitä heidän vastaustensa perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat 7

9 hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella hakijoiden taidot, tiedot, valmiudet ja koulutettavuuden. Jokainen valintalautakunnan jäsen antaa itsenäisesti pisteitä kullekin hakijalle, joka osallistuu kyseiseen valintakokeen osaan. Hakijat asetetaan valintajärjestykseen pisteiden perusteella. 7. Tulosten ilmoittaminen ja oikaisupyyntö Valintapäätös julkistetaan torstaina klo Rehtorin päätös opiskelijaksi hyväksytyistä on nähtävillä alkaen Sibelius- Akatemian toimitalojen ulko-ovissa osoitteissa Töölönkatu 28, Helsinki sekä Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio. Päätös julkistetaan myös verkkosivuilla ( sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sibelius-Akatemian opiskelijavalintojen tulokset voi nähdä myös nettihaun Hakijapalvelussa (katso kohta 12, Hakijapalvelu). Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan hyväksymisestä kirjeellä. Muille ei lähetetä kirjettä, vaan he voivat tarkistaa valinnan tuloksen itse joko nettihaun hakijapalvelusta, Sibelius- Akatemian www-sivuilta tai listasta Sibelius-Akatemian toimipisteistä. Valinnan tulosta voi tiedustella myös sähköpostitse osoitteesta Rehtorin korkeakoulukelpoisuudesta tekemään päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua rehtorilta 14 päivän kuluessa tiedon saamisesta. Tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yliopiston rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. 8. Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös Sibelius-Akatemian opiskelijavalinta järjestetään opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua hakija- ja opintooikeusrekisteriä (HAREK) käyttäen. Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin syyslukukausi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta ja kevätlukukausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. (Yliopistolaki 38 ) 8

10 9. Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko nettihaun hakijapalvelussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään klo mennessä. Lisätietoa nettihaun hakijapalvelusta: kohta 12. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Halutessaan 5,5-vuotisen koulutuksen hakija voi jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon hän on jäänyt varasijalle. Opiskelijaksi hyväksytty merkitsee jonottamansa koulutuksen vastaanottamislomakkeeseen. Jonotusoikeus on voimassa saakka. Jos hakija tulee siihen mennessä hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, tästä tulee hänen lopullinen opiskelupaikkansa. Jos hakija ei tule hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen tulee se koulutus, jonka hän on ilmoittanut vastaanottavansa siinä tapauksessa, ettei pääse jonottamaansa koulutukseen. Hakija voi ilmoittaa luopuvansa jonotuksesta, jos häntä ei vielä ole hyväksytty hänen jonottamaansa opiskelupaikkaan. Hakijan on ilmoitettava jonotuksesta luopumisesta kirjallisesti. Jonotuskohteen vaihtaminen ei ole mahdollista. 9

11 Jazzmusiikki Jazzmusiikin oppiaineessa on kaksi pääainetta: 1. Instrumentti- tai lauluopinnot 2. Sävellys Kutsut valintakokeeseen: Pääaineena instrumentti- ja lauluopinnot: kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Pääaineena sävellys: 1. vaiheen arvioinnin perusteella 2. vaiheeseen hyväksytyt saavat kutsun valintakokeisiin. PÄÄAINEENA INSTRUMENTTI- TAI LAULUOPINNOT Valinta on kaksivaiheinen. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset ja koulutettavuus alalle. Esitysnäytteissä lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Valintakokeissa on kaksi kokonaisuutta: a) Soitto-/laulukoe b) Teorian ja säveltapailun koe Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija jää valitsematta jos jokin osasuoritus puuttuu. Valintakokeen teoria- ja säveltapailuosuuksiin osallistuvat vain soitto-/laulukokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyt. Molemmissa soitto-/laulukokeen vaiheissa lautakunta voi antaa lisätehtäviä (esim. bluesia F:sta tai Bb:sta). Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Hakijalla tulee olla vapaavalintaisia kappaleita varten nuottimateriaali säestäjiä varten. 10

12 Materiaalin toimittaminen Sibelius Akatemiaan: Ensimmäisen vaiheen nuottien tulee olla toimitettuina Sibelius-Akatemiaan viimeistään perjantaina Nuotit voi toimittaa sähköpostitse PDF -muodossa osoitteeseen, tai postitse osoitteeseen Sibelius Akatemia, Jazzmusiikin opiskelijavalinnat, PL 86, Helsinki. Toisen vaiheen nuotit voi tuoda teoria- ja säveltapailukokeen yhteydessä. a) Soitto-/laulukoe Soitto-/laulukoe on kaksivaiheinen. Toiseen vaiheeseen valitaan korkeintaan 15 hakijaa ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan nykytaitojen lisäksi myös lautakunnan arvio hakijan koulutettavuudesta. Ensimmäisessä vaiheessa hakijan on esitettävä vapaavalintainen jazzstandardi tai muu tunnettu jazzsävellys, joka on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylilaji on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Laulajille riittää melodian tulkinta ensimmäisessä vaiheessa. Scat-laulu on vapaaehtoista. Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 10 minuuttia. Toisessa vaiheessa hakijan on esitettävä: - etukäteen valmisteltuna tehtävänä vapaavalintainen jazzteos tai esim. oma sävellys, joka on soitettava/ laulettava ulkoa. - koetilanteessa annettuna tehtävänä hakijan on lisäksi esitettävä jokin lautakunnan määräämä yleisesti tunnettu jazzsävelmä tai jazzstandardi. - prima vista tehtävä - säestystehtävä (koskee vain kitaran, pianon, basson tai rumpujen soittajia). Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 20 minuuttia Soitto-/laulukokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta. Toisen vaiheen pisteet jäävät soitto-/laulukokeen lopullisiksi pisteiksi. b) Teorian ja säveltapailun koe Teoriakoe koostuu musiikinteorian tietojen ja taitojen testauksesta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu). Teoriakokeeseen voi valmistautua esim. Mark Levinen The Jazz Theory Bookin avulla. 11

13 Lautakunta tekee kokonaisarvioinnin hakijan koulutettavuudesta ottaen huomioon myös teoria-, säveltapailu- ja rytmiikkakokeiden tulokset. PÄÄAINEENA SÄVELLYS Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe Hakijoiden on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin 2 3 omaa sävellystään sekä nuotteina että äänitteenä, joiden arviointi muodostaa valintakokeen ensimmäisen vaiheen. Äänitettä ei tarvitse välttämättä nauhoittaa yhtyeen kanssa. Sävellysnäytteiden sivukoko saa olla maksimissaan A3. Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen arvioinnista annettujen pisteiden perusteella enintään 5 hakijaa. Toinen vaihe Valintakokeiden toisessa vaiheessa on kaksi kokonaisuutta: a) sävellys- ja soittonäyte b) teoria- ja säveltapailukoe Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään hakijan soittonäytettä. Hakijalla tulee olla vapaavalintaisia kappaleita varten nuottimateriaali säestäjiä varten. Sävellys- ja soittonäytteitä varten hakijan tulee mennessä toimittaa seuraavat näytteet osoitteeseen Sibelius Akatemia, Jazzmusiikin opiskelijavalinnat, PL 86, Helsinki: - sävellysnäyte: 2 sävellystä (ei samoja kuin 1. vaiheessa) sekä äänitteenä että nuotinnettuna - soittonäyte: nuottimateriaali säestäjille a) Sävellys ja soittonäyte Lautakunta arvioi sävellykset ja hakijan on esiteltävä teoksiaan myös suullisesti. Lisäksi hakijalta vaaditaan soittonäyte yhtyeen kanssa, soitettava teos on vapaavalintainen jazzstandardi tai muu tunnettu jazzsävellys. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan nykytaitojen lisäksi myös lautakunnan arvio hakijan koulutettavuudesta. Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 20 minuuttia. 12

14 b) Teorian ja säveltapailun koe Teoriakoe koostuu musiikinteorian tietojen ja taitojen testauksesta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu). Teoriakokeeseen voi valmistautua esim. Mark Levinen The Jazz Theory Bookin avulla. Lautakunta tekee kokonaisarvioinnin hakijan koulutettavuudesta ottaen huomioon myös teoria-, säveltapailu- ja rytmiikkakokeiden tulokset. 13

15 Kansanmusiikki Kansanmusiikin oppiaineeseen voi hakea joko kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan 5,5-vuotiseen koulutukseen tai vain maisterin tutkintoon johtavaan 2,5-vuotiseen koulutukseen. Pääinstrumenttina voi olla kantele, viulu, puhaltimet, harmonikka, mandoliini, kitara, huuliharppu, kontrabasso, lyömäsoittimet, laulu, kosketinsoitin tai poikkeustapauksessa jokin muu soitin. Soitto- ja laulukoe on kaksivaiheinen. Ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Jos ohjelmisto koostuu pääosin muusta kuin suomalaisesta perinteisestä musiikista, on esityskokonaisuuteen kuitenkin sisällyttävä näyte suomalaisesta kansanmusiikista. Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää. Basso- ja lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaa avustavaa muusikkoa. Yhtyemusisointikokeeseen, kansanmusiikkitiedon kokeeseen sekä teoria- ja säveltapailukokeeseen osallistuvat vain toiseen vaiheeseen hyväksytyt. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus alalle. Esitysnäytteissä lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Soitto- ja laulukokeen keskeinen osa on pääinstrumentilla esitetty ohjelma. Sen tulee osoittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija jää valitsematta jos jokin osasuoritus puuttuu. VALINTAKOE Valintakokeissa on neljä osiota: a) soitto- ja laulukoe b) yhtyemusisointikoe c) kansanmusiikkitiedon koe d) teoriakoe 14

16 A) Soitto- ja laulukoe ENSIMMÄINEN VAIHE Ensimmäisessä vaiheessa hakijan tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan noin 10 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumenttinäyte. Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää. Ensimmäisen vaiheen suorituksista annettujen pisteiden perusteella hakijoista enintään 15 kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. TOINEN VAIHE Toisessa vaiheessa hakijan tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 15 minuuttia. Esitykseen tulee pääinstrumenttiosuuden lisäksi sisältyä soittajilla laulunäyte ja laulajilla soittonäyte. Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muita sivuinstrumenttiosuuksia. Toisen vaiheen ohjelmiston tulee olla eri kuin ensimmäisessä vaiheessa. Toiseen vaiheeseen valitut osallistuvat lisäksi kokeeseen, jossa arvioidaan musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Soitto- ja laulukokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta. Toisen vaiheen pisteet jäävät soitto- ja laulukokeen lopullisiksi pisteiksi. B) Yhtyemusisoinnin koe Kaikille kokeeseen osallistuville lähetetään kutsun yhteydessä yhtyemusisointitehtävä nuottina tai äänitteenä. Tarkemmat yhtyemusisointitehtävää koskevat ohjeet ovat kutsun liitteenä. Koe suoritetaan valintakokeen toisessa vaiheessa. C) Kansanmusiikkitiedon koe Koe sisältää äänitteiden tunnistamistehtäviä (soittimet, esittäjät ja tanssilajit) sekä yleisiä kysymyksiä pääasiassa suomalaisen kansanmusiikin historiasta ja nykypäivästä. D) Teoriakoe Koe koostuu musiikinteorian ja nuotintamisen perusteiden testauksesta. 15

17 Arviointiperusteet Valintakokeen osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat hakijoiden lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Soitto- ja laulukokeen painotus on 80 %, yhtyemusisointikokeen painotus 10 % ja kansanmusiikkitiedon kokeen sekä teoriakokeen pisteiden painotus on yhteensä 10 %. Soitto- ja laulukokeen pisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta. 16

18 Kirkkomusiikki Kirkkomusiikin oppiainetta voi opiskella Helsingissä ja Kuopiossa. Oppiaineen musiikin kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan, jos opiskelija sisällyttää opintoihinsa piispainkokouksen edellyttämät opinnot. Ilman piispainkokouksen edellyttämiä opintoja nämä tutkinnot soveltuvat esimerkiksi muiden kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen tehtäviin. Jos hakija ei tavoittele evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin pätevyyttä, hakija voi antaa pakollisen urkunäytteen sijasta näytteen pianolla (2,5-vuotinen koulutus). Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan, mikäli hän ei tavoittele evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin pätevyyttä. Suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään. KIRKKOMUSIIKIN OPPIAINEEN VALINTAPERUSTEET Hakija voi hakea joko A) 5,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa sekä musiikin kandidaatin että musiikin maisterin tutkintoon tai B) 2,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa pelkästään musiikin maisterin tutkintoon. Hakijalla pitää olla koulutettavuuden lisäksi: 1) hyvät musiikilliset taidot ja tiedot 2) motivaatio kirkkomusiikin opintoihin 3) opiskelussa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito Opiskelijat valitaan valintakokeissa annettujen pisteiden perusteella. Yliopisto toteuttaa koulutuspaikkatoivomukset valintamenestyksen osoittamassa järjestyksessä. Valittujen toiveet pyritään ottamaan huomioon kuitenkin niin, että Helsinkiin ja Kuopioon sijoitetaan sama määrä opiskelijoita. Jos hakija on merkinnyt vaihtoehdoikseen sekä Helsingin että Kuopion, yliopisto pidättää itsellään oikeuden opiskelupaikan osoittamiseen. Hakija voi jäädä vaille opiskelupaikkaa, mikäli hän ei ole hakenut siihen koulutuspaikkaan, johon hänen valintakoetuloksensa oikeuttaisi pääsemään. Valintakokeiden haastatteluosuudessa hakija vahvistaa vielä kirjallisesti toiveensa opiskelupaikasta. 17

19 A) KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVAAN 5,5-VUOTISEEN KOU- LUTUKSEEN HAKEVILLE: Valintakoe on yksivaiheinen ja sisältää seuraavat osiot: 1) klaveerinhallinta (piano tai/ja urut) sekä vapaaehtoiset improvisointi ja vapaa säestys 2) laulu 3) ryhmätilanne 4) musiikinteoria 5) haastattelu ja säveltapailu 6) kirjallisen ilmaisun koe vain abiturienteille ja muille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa Valintakokeiden solistiset lautakunnat voivat halutessaan kuunnella vain osan näytteestä. Vapaaehtoisista näytteistä on ilmoitettava hakemuksessa lautakuntien aikataulusyistä. Koetilanteissa hakijan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Valintakokeessa hakija voi käyttää suomea, ruotsia tai englantia, vaikka opetus on pääasiassa suomen- tai ruotsinkielistä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneelta hakijalta testataan riittävä opetuskielen taito valintakokeen yhteydessä. OSAKOKEIDEN SISÄLLÖT 1) KLAVEERINHALLINTA Hakija antaa pakollisen näytteen pianolla tai uruilla ja halutessaan vapaaehtoisen näytteen toisella soittimista. Lisäksi hakija voi antaa vapaaehtoisen näytteen improvisoinnissa ja vapaassa säestyksessä. Vapaaehtoisen näytteen pisteytyksestä kerrotaan kohdassa Osakokeiden painotus. Piano: 1) Jos hakija antaa pianossa pakollisen näytteen, pakollinen tehtävä lähetetään hakijalle valintakoekutsun liitteenä. Vapaaehtoisena näytteenä soitetaan J.S. Bachin inventio tai vastaava sävellys. 2) vapaavalintainen sävellys, joka on eri tyyliä kuin edeltävä 3) prima vista -tehtävä Vähintään toinen valmistetuista pianosävellyksistä esitetään ulkoa. Urut: 1) Jos hakija antaa uruissa pakollisen näytteen, pakollinen tehtävä lähetetään hakijalle valintakoekutsun liitteenä. Vapaaehtoisena näytteenä soitetaan barokin ajan urkukoraali, esim. J.S. Bachin Orgelbüchlein-kokoelmasta 2) vapaavalintainen uruille sävelletty teos jalkiota käyttäen 3) prima vista -tehtävä Urkuteoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. 18

20 Improvisointi ja vapaa säestys pianolla tai uruilla: 1) koraalin säestys yksiäänisestä nuotista prima vista 2) muun laulun säestys yksiäänisestä nuotista prima vista 3) vapaavalintainen lyhyt improvisaatio omasta aiheesta Jos hakija haluaa antaa pakollisen klaveerinäytteen lisäksi toisen tai molemmat vapaaehtoiset näytteet, siitä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa lautakunnan aikataulusyistä. 2) LAULU 1) hakija valitsee valintakoekutsun yhteydessä lähetetyistä kolmesta virrestä yhden ja laulaa siitä säkeistön ilman säestystä 2) luvulla sävelletty laulu alkukielellä 3) tai 2000-luvulla sävelletty laulu alkukielellä Hakijan on tuotava näytteeseen kohdissa 2) ja 3) mainittujen laulujen nuotit siinä sävellajissa, jossa hän aikoo ne esittää. Kaikki laulut esitetään ulkoa. Yliopiston säestäjä on käytettävissä, mutta hakija voi halutessaan käyttää myös omaa säestäjää. 3) RYHMÄTILANNE Hakija antaa harjoitus- ja johtamisnäytteen yliopiston järjestämän kuoron kanssa. Näytteeseen osallistuminen ei edellytä kuoronjohdon opintoja tai aikaisempaa kokemusta. Valintakoekutsun yhteydessä hakijoille lähetetään neljä kuorolaulua. 1) hakija harjoittaa ja johtaa yhden lähetetyistä kuorolauluista oman valintansa mukaan 2) lautakunta valitsee toisen harjoitettavan ja johdettavan tehtävän samoista lauluista 3) hakija opettaa kuorolle uuden laulun, joka annetaan noin 30 minuuttia aikaisemmin Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti vuorovaikutukseen ryhmän kanssa sekä tehtävän tarkoituksenmukaiseen jäsentelyyn. Näytteessä on läsnä laillistettu puheterapeutti, joka tarkistaa harkintansa mukaan erikseen hakijan äänenkäytön ja diagnosoi siinä mahdollisesti ilmenevät ongelmat. Hakija voi halutessaan tuoda tarkistustilanteeseen lääkärinlausunnon, jos sairaus tai jokin muu syy vaikeuttaa äänenkäyttöä. 4) HAASTATTELU JA SÄVELTAPAILU Haastattelussa arvioidaan hakijan opiskelumotivaatiota, suuntautuneisuutta työelämään ja ammatinvalinnan realismia. Säveltapailukokeella mitataan tonaalisen musiikin hahmotusta, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Kokeessa hakija mm. laulaa prima vista, tunnistaa intervallien ja sointujen eri ääniä sekä toistaa lyhyitä melodiakatkelmia. Jokaisen hakijan on osallistuttava kirkkomusiikin omaan säveltapailukokeeseen, vaikka hän olisi osallistunut jonkin toisen oppiaineen kokeeseen. Säveltapailun diktaattiosio on teoriakokeen yhteydessä. Valintakoetehtävät ovat musiikkioppilaitosten Säveltapailu I/D -tasoa. 19

21 5) MUSIIKINTEORIA Koe on kolmiosainen. Ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailun diktaattikoe. Musiikinteorian koe järjestetään kirkkomusiikin hakijoille suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Kaikki hakijat osallistuvat yleiseen teoria-, kuuntelu- ja säveltapailukokeeseen. Valintakoetehtävät ovat musiikkioppilaitosten Musiikinteoria I/D- tasoa. 6) KIRJALLISEN ILMAISUN KOE Hakija kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä lyhyen esityksen annetusta aiheesta. Koe on pakollinen niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, siis myös abiturienteille. OSAKOKEIDEN PAINOTUS HAETTAESSA 5,5-VUOTISEEN KOULUTUKSEEN Opiskelijavalinnan osakokeita painotetaan siten, että niistä annetut arvosanat vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: 1. PAKOLLISET OSAKOKEET 1) Klaveerinhallinta 25 % - prima vista -tehtävä 5% - muut tehtävät 20 % 2) Laulu 20 % 3) ryhmätilanne 15 % 4) Haastattelu 10 % 5) Säveltapailu 20 % - diktaatti ja laulu 10 % - koulutettavuus 10 % 6) Musiikinteoria 10 % 7) Äänenkäytön tarkistus: hyväksytty tai hylätty 8) Kirjallisen ilmaisun koe: hyväksytty tai hylätty 2. VAPAAEHTOISET OSAKOKEET Hakija voi halutessaan antaa klaveerinhallinnasta näytteen sekä uruilla että pianolla. 20

22 1) Urut tai piano 15 % - prima vista -tehtävä 2,5% - muut tehtävät 12,5% 2) Improvisointi ja vapaa säestys 15 % Vapaaehtoiset osakokeet voivat ainoastaan korottaa kokonaispistemäärää. Ne otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että niiden pistemäärä on korkeampi kuin pakollisten osakokeiden pistemäärä. Hakija voi jäädä tulematta valituksi koulutukseen, mikäli hakijalla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, jonka voidaan katsoa haittaavan ratkaisevasti ammattiopintoja ja ammatin harjoittamista. B) MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVAAN 2,5-VUOTISEEN KOULUTUKSEEN HA- KEVAT Valintakoe yksivaiheinen ja sisältää seuraavat osiot: 1) urut sekä vapaaehtoiset piano, improvisointi ja vapaa säestys 2) laulu 3) kuoronjohto 4) musiikinteoria 5) haastattelu ja säveltapailu 6) kirjallisen ilmaisun koe 7) liturgisen musiikin koe Valintakokeiden solistiset lautakunnat voivat halutessaan kuunnella vain osan näytteestä. Vapaaehtoisista näytteistä on ilmoitettava hakemuksessa lautakuntien aikataulusyistä. Koetilanteissa hakijan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Valintakokeessa hakija voi käyttää suomea, ruotsia tai englantia, vaikka opetus on pääasiassa suomen- tai ruotsinkielistä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneelta hakijalta testataan riittävä opetuskielen taito valintakokeen yhteydessä. OSAKOKEIDEN SISÄLLÖT 1) URUT, PIANO, IMPROVISOINTI JA VAPAA SÄESTYS Hakija antaa näytteen uruilla. Lisäksi hakija voi halutessaan antaa vapaaehtoisen näytteen pianonsoitossa sekä improvisoinnissa ja vapaassa säestyksessä. Jos hakija ei tavoittele evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin pätevyyttä, hän voi antaa pakollisen näytteen urkujen sijasta pianolla. Urut: 1) J.S. Bachin Orgelbüchlein-kokoelman koraali (BWV ) tai vastaava sävellys 2) vapaavalintainen uruille sävelletty teos jalkiota käyttäen 3) prima vista -tehtävä 21

23 Kohtien 1) ja 2) teosten tulee olla vähintään Sibelius-Akatemian Urkujensoitto D -tasoisia. Jos hakija suunnittelee urkujensoittoa maisterikoulutuksen syventymiskohteeksi, teosten tulee olla Urkujensoitto C -tasoisia. Urkuteoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Vapaaehtoinen pianonäyte: 1) J.S. Bachin inventio tai vastaava sävellys 2) sonaatin nopea osa 3) vapaavalintainen sävellys, joka on eri tyyliä kuin edeltävien kohtien sävellykset Vähintään yksi pianosävellyksistä esitetään ulkoa. Vapaaehtoinen improvisoinnin ja vapaan säestyksen näyte uruilla tai pianolla: 1) koraalin säestys yksiäänisestä nuotista prima vista 2) muun laulun säestys yksiäänisestä nuotista prima vista 3) vapaavalintainen lyhyt improvisaatio omasta aiheesta Jos hakija haluaa antaa pakollisen urkunäytteen lisäksi toisen tai molemmat vapaaehtoiset näytteet, siitä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa lautakunnan aikataulusyistä. 2) LAULU 1) hakija valitsee valintakoekutsun yhteydessä lähetetyistä kolmesta virrestä yhden ja laulaa siitä säkeistön ilman säestystä 2) luvulla sävelletty laulu alkukielellä 3) tai 2000-luvulla sävelletty laulu alkukielellä Hakijan on tuotava näytteeseen kohdissa 2) ja 3) mainittujen laulujen nuotit siinä sävellajissa, jossa hän aikoo ne esittää. Kaikki laulut esitetään ulkoa. Yliopiston säestäjä on käytettävissä, mutta hakija voi halutessaan käyttää myös omaa säestäjää. Kohtien 2) ja 3) laulujen tulee olla vähintään Sibelius-Akatemian Laulu D -tasoisia. Jos hakija suunnittelee laulua maisterikoulutuksen syventymiskohteeksi, tulee laulujen olla Laulu C -tasoisia. 3) KUORONJOHTO Hakija antaa harjoitus- ja johtamisnäytteen yliopiston järjestämän kuoron kanssa. Valintakoekutsun yhteydessä hakijoille lähetetään neljä Sibelius-Akatemian Kuoronjohto D tasoista laulua ja kuoronjohtoa syventymiskohteekseen suunnitteleville lisäksi yksi Kuoronjohto C-tasoinen. 1) hakija harjoittaa ja johtaa valitsemansa tehtävän lähetetyistä D-tason kuorolauluista. Kuoronjohtoa syventymiskohteekseen suunnitteleva harjoittaa ja johtaa lähetetyn C- tasoisen laulun. 2) lautakunta valitsee toisen harjoitettavan ja johdettavan tehtävän samoista lauluista 3) hakija opettaa kuorolle uuden laulun, joka annetaan noin 30 minuuttia aikaisemmin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti vuorovaikutukseen ryhmän kanssa sekä tehtävän tarkoituksenmukaiseen jäsentelyyn. 22

24 Näytteessä on läsnä laillistettu puheterapeutti, joka tarkistaa harkintansa mukaan erikseen hakijan äänenkäytön ja diagnosoi siinä mahdollisesti ilmenevät ongelmat. Hakija voi halutessaan tuoda tarkistustilanteeseen lääkärinlausunnon, jos sairaus tai jokin muu syy vaikeuttaa äänenkäyttöä. 4) HAASTATTELU JA SÄVELTAPAILU Haastattelussa arvioidaan hakijan opiskelumotivaatiota, suuntautuneisuutta työelämään ja ammatinvalinnan realismia. Säveltapailukokeella mitataan tonaalisen musiikin hahmotusta, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Kokeessa hakija mm. laulaa prima vista, tunnistaa intervallien ja sointujen eri ääniä sekä toistaa lyhyitä melodiakatkelmia. Jokaisen hakijan on osallistuttava kirkkomusiikin omaan säveltapailukokeeseen, vaikka hän olisi osallistunut jonkin toisen oppiaineen kokeeseen. Säveltapailun diktaattiosio suoritetaan teoriakokeen yhteydessä. Valintakoetehtävät ovat musiikkioppilaitosten Säveltapailu I/D -tasoa. 5) MUSIIKINTEORIA Koe on kolmiosainen. Ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailun diktaattikoe. Musiikinteorian koe järjestetään kirkkomusiikin hakijoille suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Kaikki hakijat osallistuvat yleiseen teoria-, kuuntelu- ja säveltapailukokeeseen. Valintakoetehtävät ovat musiikkioppilaitosten Musiikinteoria I/D- tasoa. 6) KIRJALLISEN ILMAISUN KOE Hakija kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä lyhyen esityksen annetusta aiheesta. 7) LITURGISEN MUSIIKIN KOE Liturgisen musiikin osakoe on liturgisen urkujensoiton, urkuimprovisoinnin ja liturgisen laulun testi, jossa hakijan tulee osoittaa kirkkomusiikin kandidaatin tutkintoa vastaavat taidot Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsien ja messusävelmistön hallinnassa. 1) improvisoitu alkusoitto ja koraali neliäänisestä kirjasta 15 minuutin valmistusajalla ja transponoituna. Basso soitetaan jalkiolla. 2) koraali neliäänisestä kirjasta prima vista, basso jalkiolla 3) virsi laulettuna yksiäänisestä kirjasta prima vista ja ilman säestystä 4) liturginen laulu virsikirjan liiteosasta prima vista ja ilman säestystä OSAKOKEIDEN PAINOTUS HAETTAESSA 2,5-VUOTISEEN KOULUTUKSEEN Opiskelijavalinnan osakokeita painotetaan siten, että niistä annetut arvosanat vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: 23

25 1. PAKOLLISET OSAKOKEET 1) Urut 15 % - prima vista -tehtävä 2,5 % - muut tehtävät 12,5 % 2) Laulu 15% 3) Kuoronjohto 15 % 4) Haastattelu 6 % 5) Säveltapailu 7 % - diktaatti ja laulu 4 % - koulutettavuus 3 % Kokeen perusteella yliopisto voi edellyttää hakijalta täydentäviä säveltapailun opintoja, jotka eivät ole osa tutkintoa. 6) Musiikinteoria 7 % Kokeen perusteella yliopisto voi edellyttää hakijalta täydentäviä musiikinteorian opintoja, jotka eivät ole osa tutkintoa. 7) Äänenkäytön tarkistus: hyväksytty tai hylätty Tarkistuksen perusteella yliopisto voi edellyttää hakijalta täydentäviä äänenkäytön opintoja, jotka eivät ole osa tutkintoa. 8) Kirjallisen ilmaisun koe 15 % 9) Liturginen musiikki 20% Kokeen perusteella yliopisto voi edellyttää hakijalta täydentäviä liturgisen musiikin opintoja, jotka eivät ole osa tutkintoa. 2. VAPAAEHTOISET OSAKOKEET 1) Piano 15 % 2) Improvisointi ja vapaa säestys 15 % Vapaaehtoiset osakokeet voivat ainoastaan korottaa kokonaispistemäärää. Ne otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että niiden pistemäärä on korkeampi kuin pakollisten osakokeiden pistemäärä. Hakija voi jäädä tulematta valituksi koulutukseen, mikäli hakijalla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, jonka voidaan katsoa haittaavan ratkaisevasti ammattiopintoja ja ammatin harjoittamista. 24

26 Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot Oppiaineessa on kandidaattitasolla pääaineina instrumentti tai laulu ja maisteritasolla instrumentti, lied- ja oratoriomusiikki, oopperalaulu, laulupedagogiikka ja korrepetitio. Oppiaineen opiskelijavalinta suoritetaan viidessä aineryhmässä: vanha musiikki, piano, puhaltimet, jouset ja laulu. Lisäksi urkujen ja klavikordin osalta opiskelijavalinta toteutetaan kirkkomusiikin aineryhmässä. Vanhan musiikin aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla cembalo, nokkahuilu, luuttu, gamba, traverso, barokkioboe, barokkitrumpetti, barokkiviulu, barokkialttoviulu tai barokkisello. Pianon aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla piano, harmonikka, kantele, kitara tai fortepiano. Fortepiano pääinstrumenttina voi hakea ainoastaan alempaan tutkintoon pohjautuvaan 2,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa maisterin tutkintoon. Puhaltimien aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritoni, tuuba, lyömäsoittimet, tai harppu. Jousten aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso. Laulun aineryhmässä 5,5-vuotisen koulutuksen pääaineena on laulu. 2,5-vuotisessa maisterikoulutuksessa pääainevaihtoehtoja ovat lied- ja oratoriomusiikki, laulupedagogiikka, korrepetitio sekä ooppera. Oopperan ja korrepetitiokoulutuksen opiskelijavalinnat järjestetään vuorovuosin. Vuonna 2012 haetaan korrepetitiokoulutukseen, ja seuraava oopperakoulutuksen haku järjestetään vuonna ,5-vuotisessa maisterikoulutuksessa voi hakea useampaan pääainevaihtoehtoon. Hakemuksessaan hakijan tulee asettaa pääainevaihtoehdot etusijajärjestykseen. Jos hakija hyväksytään useampaan pääainevaihtoehtoon, hänet valitaan ensisijaiseksi asettamaansa vaihtoehtoon. KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTIOPINNOT Opiskelijat valitaan pääinstrumenteittain. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus alalle. Soittokokeissa lautakun- 25

27 nat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Tehtävät soitetaan ulkoa jos pääinstrumentin tehtäväkuvauksessa näin mainitaan. Pääinstrumentin valintakoe voi olla kaksivaiheinen. Hakija jää valitsematta, jos jokin osasuoritus puuttuu. a) pääinstrumentin koe b) yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet Jos pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen, yleisiin teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeisiin osallistuvat vain toiseen vaiheeseen hyväksytyt. Maisterin tutkintoon johtavaan 2,5- vuotiseen koulutukseen hakevien ei tarvitse osallistua yleisiin teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeisiin. Valintakokeen osia painotetaan siten, että ne vaikuttavat viimeiseen vaiheeseen hyväksyttyjen hakijoiden lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Pääinstrumentin kokeen painotus on 95 %. Yleisten teoria-, säveltapailu ja kuuntelukokeiden pisteiden painotus on yhteensä 5 %. 2,5-vuotisen koulutuksen hakijoiden pisteissä pääinstrumentin koesuoritus painaa 100 %. Pääinstrumentin osakokeitten pisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta. Hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu sekä mahdollinen pakollinen tehtävä noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Kutsusta ilmenee kunkin instrumentin, teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ajat ja paikat sekä tieto siitä, missä nimilistat kokeen toiseen vaiheeseen päässeistä ovat nähtävissä. Ennalta ilmoitettujen pakollisten tehtävien nuotteja ei lähetetä hakijoille. Hakijalle ilmoitettuja valintakoeaikoja ei hakija voi muuttaa, eikä valintakoeaikoja voi itse valita. A) Pääinstrumentin koe Vanha musiikki Kaikki vanhan musiikin instrumentit Pakollisen tehtävän lisäksi hakijan on esitettävä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestykselliset kappaleet voidaan soittaa oman tai yliopiston säestäjän kanssa. Yliopiston säestäjän käyt- 26

SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2013. 5,5-vuotinen kandidaattija maisterikoulutus

SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2013. 5,5-vuotinen kandidaattija maisterikoulutus SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2013 5,5-vuotinen kandidaattija maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta...2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi...2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen...4 5. Valintakokeet...

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 Sisältö YLEISTÄ... 2 HAKEMINEN... 2 VALINTAKOKEET... 2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 OPPIAINEKOHTAISET VALINTAPERUSTEET... 4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2014. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus

VALINTAOPAS 2014. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus VALINTAOPAS 2014 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 5

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6 6. Pistearviointi...

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 (2,5 V) JOHTAVA KOULUTUS MAISTERIN TUTKINTOON

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 (2,5 V) JOHTAVA KOULUTUS MAISTERIN TUTKINTOON SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 2. HAKUKELPOISUUS...1 3. HAKIJOIDEN KIELITAITO...2 4. HAKEMINEN...3

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6 6. Pistearviointi...

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Kevään 2012 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2012... 3 1.1 Valintakokeet... 5 1.2 Säestäjän käyttö valintakokeessa musiikkipedagogin, musiikinohjaajan,

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 TUTKINTOON JOHTAVA KANDIDAATIN JA MAISTERIN KOULUTUS (3 V + 2,5 V)

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 TUTKINTOON JOHTAVA KANDIDAATIN JA MAISTERIN KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 2. HAKUKELPOISUUS...1 3. HAKIJOIDEN

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus

VALINTAOPAS 2015. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus VALINTAOPAS 2015 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2015

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2015 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2015 Sisältö YLEISTÄ... 2 HAKEMINEN... 2 VALINTAKOKEET... 2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 OPPIAINEKOHTAISET VALINTAPERUSTEET... 4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- YLIOPISTO TAIDE- OPAS 2016 KOULUTUS

AKATEMIA SIBELIUS- YLIOPISTO TAIDE- OPAS 2016 KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 NUORISO- KOULUTUS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...1 2. KELPOISUUS...1 3. HAKEMINEN...1 4. VALINTAKOKEET...1 5. VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN...2 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma)

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN HAKUOPAS 2013

NUORISOKOULUTUKSEN HAKUOPAS 2013 NUORISOKOULUTUKSEN HAKUOPAS 2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ...2 HAKEMINEN...2 VALINTAKOKEET... 3 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 VALINTAKOE...4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA LAULU...4 JAZZMUSIIKKI... 5 KANSANMUSIIKKI...

Lisätiedot

'/~'''~ NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET

'/~'''~ NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET SIBELIUS-AKATEMIA Dnro: d31!52/00/z0il 8.10.2012 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2013-2014 Nuorisokoulutuksen valintaperusteet vuosille 2013 ja 2014 on hyväksytty Hitteen mukaisesti. Vuoden 2014 valinta-aikataulu

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Aikuisten tutkintoon johtava koulutus Kevään 2013 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2013, AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Musiikin koulutusohjelma

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

o f!--' PERUSKOULUfUKSEN VALINTAPERUSTEET JA HAKUKOHTEET VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA

o f!--' PERUSKOULUfUKSEN VALINTAPERUSTEET JA HAKUKOHTEET VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA SIBELIUS-AKATEMIA Dnro: 8.10.2012 PERUSKOULUfUKSEN VALINTAPERUSTEET 2013-2014 JA HAKUKOHTEET VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA Peruskoulutuksen valintaperusteet vuosille 2013 ja 2014 on hyväksytty liitteen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2003. SIBELIUS-AKATEMIA PL 86 00251 HELSINK p. (09) 405 441 (vaihde)

VALINTAOPAS 2003. SIBELIUS-AKATEMIA PL 86 00251 HELSINK p. (09) 405 441 (vaihde) VALINTAOPAS 2003 SIBELIUS-AKATEMIA PL 86 00251 HELSINK p. (09) 405 441 (vaihde) SISÄLLYS OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIASSA Musiikin maisterin ja kandidaatin tutkinnot OPISKELIJAVALINTA 2003 Valintaperusteet

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Nuorten koulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Nuorten koulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Nuorten koulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, nuorten koulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Koulutusohjelman hakukoodi 274, koulutusyksikön hakukoodi 1529 Tutkinnon laajuus

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijan maisteriopinnot (120 op) pyrkivät vastaamaan nykytanssijan haasteelliseen taiteilijaidentiteettiin

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen täydennyshaku 1.-4.8.2011 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN TÄYDENNYSHAUN VALINTAKOEOPAS 2011... 3 1.1 Valintakokeet... 5 1.2

Lisätiedot

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 2 Yleistä 2018 valinnoista Valintaoppaat hakusivuilla: www.uniarts.fi/hae-kuvataideakatemiaan www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan www.uniarts.fi/hae-teatterikorkeakouluun

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA. VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA. VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011 Sisältö Pedagogin ja muusikon suuntautumisvaihtoehto... 2 Pedagogin suuntautumisvaihtoehto/ Soitin-

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus. Kevään 2015 yhteishaku

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus. Kevään 2015 yhteishaku MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Kevään 2015 yhteishaku 1 1 MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2015 Musiikin koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Aikuisten tutkintoon johtava koulutus Kevään 2011 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2011... 3 1.1 Valintakokeet... 4 1.2 Säestäjän käyttö

Lisätiedot

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografin maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 KOULUTUS

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 NUORISO- KOULUTUS SISÄLTÖ YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 KELPOISUUS...1 HAKEMINEN...1 VALINTAKOKEET...2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN...2 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2016 Päivä- ja monimuotototeutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2016 Päivä- ja monimuotototeutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2016 Päivä- ja monimuotototeutus 1 Musiikkipedagogikoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 4 vuotta Musiikin opettajan suuntautuminen Musiikkioppilaitoksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- NUORISO- KOULUTUS

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- NUORISO- KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 NUORISO- KOULUTUS SISÄLTÖ NUORISOKOULUTUS...1 KELPOISUUS OPISKELIJAKSI...1 OPISKELUOIKEUS...1 HAKEMINEN...1 VALINTAKOKEET...2 VALINNAN TULOKSESTA

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET KEVÄT 2012 Sisältö Jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)... 2 Puhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni,

Lisätiedot

Muusikko Pianonvirittäjä

Muusikko Pianonvirittäjä Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus Muusikko Pianonvirittäjä MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Hakuaika 23.2. - 15.3.2016 Helsingin Konservatorio 1. Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat: 2 Helsingin

Lisätiedot

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin?

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Valintakokeen osa-alueet ja maksimipisteet: klassinen muusikko tai klassinen kirkkomusiikkipainotus Mitä soitan tai laulan pääinstrumentin kokeessa?

Lisätiedot

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

TIETOA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSTA

TIETOA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSTA 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMINEN 3 Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat 3 Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat 3 Tärkeää tietoa kaikille hakijoille 4 Lisätiedot 4 VALINTAKOE 5 Valintakokeiden

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS VALINTAKOEKUVAUKSET KEVÄT 2013 1 Sisältö Jousisoittimet... 2 Viulu... 2 Alttoviulu... 3 Sello... 3 Kontrabasso... 3 Puhaltimet... 4 (Huilu, oboe, klarinetti, fagotti,

Lisätiedot

Sisällys HAKU PÄHKINÄNKUORESSA... 2 HAKEMINEN... 4 VALINTAKOEVAATIMUKSET... 6 YHTEISTIEDOT... 8 JOENSUUN KONSERVATORIO... 8 TIETOA OPISKELIJALLE...

Sisällys HAKU PÄHKINÄNKUORESSA... 2 HAKEMINEN... 4 VALINTAKOEVAATIMUKSET... 6 YHTEISTIEDOT... 8 JOENSUUN KONSERVATORIO... 8 TIETOA OPISKELIJALLE... Sisällys HAKU PÄHKINÄNKUORESSA... 2 HAKEMINEN... 4 VALINTAKOEVAATIMUKSET... 6 YHTEISTIEDOT... 8 JOENSUUN KONSERVATORIO... 8 TIETOA OPISKELIJALLE... 9 1 HAKU PÄHKINÄNKUORESSA Hakuaika: 23.2.-15.3.2016 Hakeminen:

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kevään 2014 yhteishaku Korkeakoulujen kevään 2014 yhteishaut Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V)

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 2. HAKUKELPOISUUS...1 3. HAKIJOIDEN

Lisätiedot

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO 1 (11) 29.3.2016/EO, MVO Aalto-yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet ja valintojen kehittämistä koskevat linjaukset vuodelle 2017 1 Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

Hakijan opas muusikko. musiikkiteatteri

Hakijan opas muusikko. musiikkiteatteri v Hakijan opas 2018 muusikko musiikkiteatteri Sisällys valintakoeopas 2018 muusikko 1. hakijalle 3 1.1 Musiikin valintakokeista yleisesti 3 1.2 Muusikon tutkinnon valintakoepäivät keväällä 2018 3 1.2 Säestys

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA VALINTA- OPAS 2018 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V)

SIBELIUS- AKATEMIA VALINTA- OPAS 2018 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2018 JAZZMUSIIKKI (5,5-vuotinen koulutusohjelma)

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 YHTEISHAKU 2015 LISÄTIETOLOMAKE MUSIIKKIALAN 2. ASTEEN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN Lahden konservatorioon

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto 120ov Muusikon koulutusohjelma Muusikko. Hakuopas 2014. Joensuun konservatorio

Musiikkialan perustutkinto 120ov Muusikon koulutusohjelma Muusikko. Hakuopas 2014. Joensuun konservatorio Musiikkialan perustutkinto 120ov Muusikon koulutusohjelma Muusikko Hakuopas 2014 Joensuun konservatorio Hakuopas 2014 Joensuun konservatorio Sisältö: sivu Haku pähkinänkuoressa 2 Hakeminen: 5 vaihetta

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- (2,5 V) MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- (2,5 V) MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...2 2. HAKUKELPOISUUS...2 3. HAKIJOIDEN KIELITAITO...4 4. HAKEMINEN...6

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot