LAUSUNTO BOLIDEN HARJAVALTA OY:N RIKKIHAPPOTEHDAS 8:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA. Kaula Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO BOLIDEN HARJAVALTA OY:N RIKKIHAPPOTEHDAS 8:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA. Kaula 28.01.2015 6 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:"

Transkriptio

1 Kaupunkikehityksen lautakunta Kaupunginhallitus LAUSUNTO BOLIDEN HARJAVALTA OY:N RIKKIHAPPOTEHDAS 8:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 16/ /2015 Kaula Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Asian käsittelyn dnro ESAVI/12257/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen sekä Harjavallan kaupungin lausuntoa Boliden Harjavalta Oy:n uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemuksesta päivätyllä kirjeellään, viimeistään Boliden Harjavalta Oy:n vuonna 1984 rakennettu rikkihappotehdas 6 on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Sen takia on tullut ajankohtaiseksi suunnitella korvaavan uuden rikkihappotehtaan rakentamista ja käyttöönottoa. Uusi rikkihappotehdas 8 (RHT 8) on tarkoitus rakentaa samaan osaan Suurteollisuuspuistoa kuin missä muut rikkihappotehtaat sijaitsevat. Vuonna 1995 rakennettu rikkihappotehdas 7 jää toimimaan uuden rikkihappotehtaan rinnalle. Uuden rikkihappotehdas 8:n tuotantokapasiteetti tulee olemaan suurempi kuin käytöstä poistuvan vanhan tehtaan, mikä mahdollistaa myös sulaton kapasiteetin noston tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on turvata Boliden Harjavallan toimintamahdollisuudet varmistamalla riittävä rikin käsittelykapasiteetti tällä hetkellä sekä myös siinä tilanteessa, että sulaton kapasiteettia nostetaan. Tavoitteena on korvata vanhaa prosessitekniikkaa uudella, jolloin voidaan tuottaa laadultaan parempaa rikkihappoa ja saadaan käsiteltyä sulatustoiminnassa muodostuva rikkidioksidikaasu häiriöttömämmin ja turvallisesti. Asiaa on käsitelty YVA-menettelyssä aikaisemmin seuraavasti: YVA:n vaiheet ovat yleisesti seuraavat: 1. arviointimenettelyn aloittaminen (arviointiohjelma) 2. yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 3. arviointiselostus 4. arviointiselostuksesta kuuleminen 5. arviointimenettelyn päättyminen (yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta) syyskuu 2014 Kaupunkikehityksen lautakunta antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta kokouksessaan / 56.

2 Kaupunkikehityksen lautakunta antoi lausuntonsa hankkeen YVA-selostuksesta kokouksessaan / 29. Hanketta ja arviointiselostusta yms. on esitelty yleisölle kahteen kertaan vuoden 2013 ja 2014 aikana. YVA:n jälkeen alkaa ympäristöluvan hakuprosessi, joka nyt on käynnissä. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Boliden Harjavalta toimii Harjavallassa kuparin jalostajana ja nikkelirikasteiden sulattajana sekä Porissa kuparikatodien tuottajana. Yhtiön päätuotteet ovat katodikupari, kulta ja hopea. Lisäksi yhtiö valmistaa sulatoilla muodostuvista prosessikaasuista rikkihappoa ja nestemäistä rikkidioksidia. Yhtiö hakee ympäristölupaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoon rakennettavalle uudelle rikkihappotehtaalle. Uusi rikkihappotehdas (RHT 8) korvaa teknisen käyttöikänsä päähän tulevan, vuonna 1984 rakennetun rikkihappotehtaan (RHT 6). Vuonna 1995 rakennettu rikkihappotehdas 7 (RHT 7) jää käyttöön uuden tehtaan rinnalle. Rikkihapon valmistus uudella tehtaalla perustuu samaan kaksoiskontaktimenetelmään kuin käytöstä poistuvalla tehtaalla sekä vuonna 1995 rakennetulla tehtaalla. Uusi tehdas rakennetaan samaan osaan Suurteollisuuspuistoa kuin missä muut rikkihappotehtaat sijaitsevat. Tuotteena valmistettavan rikkihapon varastointi tapahtuu nykyisissä Kemira Oyj:n omistamissa säiliöissä. Rikkihappotuotannossa muodostuva ferriarsenaattisakka sijoitetaan nykyiseen sakka-altaaseen. RIKKIHAPPOTEHTAAN TOIMINTA Rikkihappotehdas käyttää raaka-aineenaan sulatusprosessissa muodostuvaa rikkidioksidipitoista kaasua. Rikkihappotehdas voidaan käsittää sulattojen kaasunpuhdistuslaitokseksi, jonka puhdistusprosessista saadaan myyntikelpoisia tuotteita, rikkihappoa ja nestemäistä rikkidioksidia. Rikkihapon valmistus uudella tehtaalla perustuu samaan kaksoiskontaktimenetelmään kuin käytöstä poistuvalla tehtaalla. Uuden rikkihappotehtaan rakentaminen ei edellytä muutoksia sulattojen prosesseihin. Valmistettava rikkihappo sekä nestemäinen rikkidioksidi tullaan varastoimaan olemassa oleviin säiliöihin, jotka ovat Kemira Oyj:n omistamia. Uuden tehtaan maksimituotantokapasiteetti on tonnia vuorokaudessa 100-prosenttisena rikkihappona ilmoitettuna. Uudella tehtaalla korvataan vanhin, vuonna 1984 rakennettu rikkihappotehdas 6 (kapasiteetti tonnia vuorokaudessa) ja toisaalta lisätään Boliden Harjavallan rikkihapon kokonaistuotantokapasiteettia noin 50 %, tonnista vuorokaudessa tonniin vuorokaudessa. Vuonna 1995 rakennettu rikkihappotehdas 7 (RHT 7,

3 kapasiteetti tonnia vuorokaudessa) jää käyttöön uuden tehtaan rinnalle. Ennen mahdollista sulattojen laajentamista rikkihapon kokonaistuotantomäärissä ei tapahdu muutoksia uuden tehtaan korvattavaa tehdasta suuremmasta tuotantokapasiteetista huolimatta. Yhteenveto rikkihappotehtaista on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 1). ENERGIAN KÄYTTÖ JA ENERGIATEHOKKUUS Rikkihapon valmistus on eksoterminen eli lämpöä tuottava prosessi. Puhaltimet, pumput ja muut prosessilaitteet kuluttavat sähköä, mutta rikkihappotehtaiden osuus koko Boliden Harjavallan energiankulutuksesta on hyvin pieni. Uusi rikkihappotehdas 8 tulee laitteistoltaan ja toiminnaltaan edustamaan nykyaikaista, vähemmän energiakuluttavaa ja vähemmän hukkalämpöä tuottavaa tekniikkaa kuin korvattava rikkihappotehdas 6. Tekniikoita, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta uudella tehtaalla, ovat esimerkiksi puhaltimien taajuusmuuttajat sekä lämmöntalteenottimet, joilla saadaan lisättyä muodostuvan lämmön hyödyntämistä muissa prosesseissa. Uudessa rikkihappotehtaassa lämmön talteenotto on ensisijaisesti höyrynä ja sekundäärisesti kuumana vetenä. Tämän mahdollistaa uuden tekniikan käyttö rikkihappotehdas 8:lla. Valinta perustuu siihen, että kuuman veden lisätarve on pieni, ja taas toisaalta höyryenergia saadaan tehokkaammin hyödynnettyä ympäri vuoden. Rikkihappotehtaiden osuus Boliden Harjavallan lämpöenergian talteenotosta on %. Sähköenergian kulutuksen minimoimiseksi esimerkiksi sähkömoottorit hankitaan omien tehdasstandardien mukaisesti. Standardeissa on määritelty mm. laitteen hyötysuhde. Sähkö- ja lämpöenergian kulutusta seurataan rikkihappotehtailla tehdaskohtaisesti. Myös kulutushyödykemääriä (talousvesi, jokivesi, höyry) seurataan säännöllisesti. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Metallintuotantolaitoksen yhteydessä toimivan rikkihappotehtaan BAT eli paras käyttökelpoinen oleva tekniikka on määritelty EU:n tasolla laaditussa, vuonna 2007 julkaistussa epäorgaanisten kemikaalien laajamittaisen valmistuksen vertailuasiakirjassa, BREF:ssä (Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers). Rikkihapon valmistusta on käsitelty myös vuonna 2001 julkaistussa muiden kuin rautametallien valmistuksen BAT-vertailuasiakirjassa (Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries), jonka päivitys on parhaillaan työn alla. Rikkihappotehtaan BAT määritellään kuitenkin jatkossakin pääasiassa edellä mainitussa epäorgaanisten kemikaalien valmistuksen vertailuasiakirjassa vuodelta 2007.

4 Vertailuasiakirjan (2007) mukaan kaikille asiakirjan kattamille toiminnoille paras käyttökelpoinen tekniikka sekä tilanne Boliden Harjavallassa on kuvattu hakemuksen taulukossa 4. Vertailun perusteella rikkihapon valmistus Boliden Harjavallan suunnittelemalla uudella rikkihappotehtaalla tapahtuu parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. YMPÄRISTÖRISKIT SEKÄ HÄIRIÖ- JA ONNETTOMUUS- TILANTEISIIN VARAUTUMINEN Rikkihappotehtaan ympäristöriskit ja poikkeustilanteet arvioitiin suunnitelmatietojen sekä olemassa olevilta tehtailta kerättyjen kokemusten perusteella. Ympäristöriskejä voi aiheutua esimerkiksi rikkidioksidikaasun siirtoon ja käsittelyyn käytettävien kaasulinjojen tai laitteiden vuodoista sekä tulipaloista. Arviointia varten järjestettiin riskikartoitustyöpaja Boliden Harjavallan rikkihappotehtaiden suunnittelusta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Työpajan perusteella laadittiin uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristöriskikartoitus, jossa pyrittiin tunnistamaan merkittävimmät toimintaan liittyvät ympäristöriskitilanteet. Kartoituksen tulokset käytiin läpi pelastuslaitoksen edustajan kanssa. Mahdollisuuksia varautua tunnistettuihin riskitilanteisiin ennakolta sekä tarpeellisia toimenpiteitä poikkeustilanteiden ilmetessä arvioitiin kartoituksen tulosten perusteella. Riskikartoitusraportti on hakemuksen liitteenä 5 olevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteenä. Uuden rikkihappotehtaan toteutuksen ja rikkihappotehtaan 6 käytöstä poistumisen seurauksena poikkeustilanteiden esiintymisen arvioidaan vähenevän uuden tehtaan paremman käyttövarmuuden myötä. Kokonaisuutena rikkihappotehtaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit todettiin tehdyssä kartoituksessa varsin vähäisiksi. Merkittävin riski aiheutuu mahdollisesta rikkidioksidipitoisen kaasun vapautumisesta, mikä voi aiheutua useista syistä. Suuren kaasuvuodon todettiin riskikartoituksen ja mallinnuksen perusteella voivan pahimmillaan aiheuttaa hengenvaarallisia rikkidioksidipitoisuuksia noin 150 metrin etäisyydellä päästölähteestä. Todennäköisimmissä kaasuvuototilanteissa aiheutuu ainoastaan hajuhaittaa tehdasalueen ympäristössä sekä ilmanlaadun raja-arvojen ylittymisiä lyhytaikaisesti Harjavallan ilmanlaadun mittausasemilla. Edellä esitettyjä mallinnustuloksia tulkitessa tulee huomioida, että mallinnetut vuototilanteet eivät ole uuden rikkihappotehtaan myötä alueelle tulevia uusia riskejä. Uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen ja korvattavan tehtaan käytöstä poistaminen päinvastoin vähentävät riskejä. Tehtaan huolellinen suunnittelu muodostaa pohjan riskien ehkäisylle sekä vaikutusten lieventämiselle riskin toteutuessa. Myös materiaalivalinnoilla, kunnossapidolla, henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksella sekä tehtaan mittaus- ja automaatiojärjestelmällä todettiin riskikartoituksessa olevan keskeinen rooli riskeihin ja onnettomuustilanteisiin varautumisessa.

5 PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Melupäästöt Uuden rikkihappotehtaan melupäästöt ovat uudemman tekniikan ansiosta korvattavaa tehdasta pienemmät. Melumallinnuksessa uuden tehtaan melupäästöinä on käytetty käyttöön jäävän rikkihappotehdas 7 laitteiden mitattuja melutasoja, jotka kuvaavat riittävällä tarkkuudella myös uuden tehtaan melua. Uuden rikkihappotehtaan laitteet tulevat kuitenkin edustamaan vielä uudempaa ja vähemmän melua aiheuttavaa tekniikkaa, jolloin meluselvityksen tuloksia voidaan pitää varovaisuusperiaatteen mukaisina. Päästöt ilmaan Boliden Harjavallan uudessa ympäristöluvassa (Nro 239/2014/1, ) asetettu koko toiminnan rikkidioksidipäästön (SO2) enimmäispäästöraja on tonnia vuodessa vuoden 2019 loppuun asti. Päästöraja on alkaen enintään tonnia vuodessa ja alkaen enintään tonnia vuodessa. Lisäksi rikkihappotehtaan häntäkaasujen rikkidioksidipitoisuudelle asetetaan uudessa luvassa seuraavat päästöraja-arvot vuorokausikeskiarvoina. Vuoden 2013 toteutunut kokonaispäästö oli noin tonnia ja vuonna 2012 noin tonnia. Päästömäärän vaikuttaa merkittävästi sulatoille tulevan raaka-aineen laatu, erityisesti rikkipitoisuuden vaihtelu. Nykyisten rikkihappotehtaiden osuus Boliden Harjavallan rikkipäästöistä ilmaan on ollut noin prosenttia. Taso prosenttia kokonaispäästöstä vastaa noin tonnia vuodessa rikkidioksidina (SO2) ilmoitettuna. Osa rikkihappotehtaiden päästöistä ilmaan aiheutuu erilaisissa häiriö- ja vuototilanteissa sekä prosessin alas- ja ylösajotilanteissa. Tehtaan toimiessa normaalisti on rikin talteenottoaste hyvä, jolloin myös päästöt piipun kautta ilmaan ovat vähäisiä. Rikkidioksidin ominaispäästö Boliden Harjavallan nykyisillä tehtailla on vaihdellut tasolla 0,9 1,5 kilogrammaa tuotettua rikkihappotonnia kohti. Vertailun vuoksi esimerkiksi valtakunnallisena tavoitteena (muun muassa rikkitoimikunta 1993) on ollut, että rikkihappoteollisuuden rikkiyhdisteiden päästö olisi enintään kaksi kilogrammaa tuotettua rikkihappotonnia kohden (100 %:n pitoisuus). Uuden tehtaan päästöt ilmaan (ns. häntäkaasut) johdetaan nykyisen 140 metriä korkean piipun kautta. Rikkihappotehtailta aiheutuu myös hajapäästöjä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä. Uuden tehtaan suuremman tuotantokapasiteetin myötä lisääntyvä kaasunkäsittelykapasiteetti sekä uuden tehtaan korvattavaa tehdasta parempi käyttövarmuus tulevat mitä todennäköisimmin vähentämään rikkidioksidin hajapäästöjä nykytilanteeseen

6 verrattuna. Kokonaishajapäästö todennäköisesti pienenee, koska rikkihappotehtaiden lisääntynyt kaasunkäsittelykapasiteetti vähentää myös sulatoilta muodostuva hajapäästöjä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Rikkihappotehtaasta ei normaalitilanteessa kohdistu päästöjä tai vaikutuksia maa- tai kallioperään. Päästöt vesistöön Uuden rikkihappotehtaan myötä lämpökuormitus vesistöön vähenee, kun jäähdytysveden johtaminen rikkihappotehtailta Kokemäenjokeen päättyy. Samalla myös jokiveden tarve jäähdytysvesikäytössä vähenee, sillä uusi tehdas toimii jäähdytysveden osalta suljetussa kierrossa. Jokiveden käyttö jäähdytysvetenä ei ole vaikuttanut jokivedessä esiintyviin pitoisuuksiin, joten käytännössä toiminnan vesistökuormitukseen ei siten tule muutoksia lämpökuormituksen pienentymistä lukuun ottamatta. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ympäristövaikutusten arviointi Uuden rikkihappotehtaan ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain sekä asetuksen mukaisesti. Arviointimenettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon syyskuussa Arviointiselostus on hakemuksen liitteenä 5. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta on liitteenä 6. Yhteysviranomainen on lausunnossaan nostanut esiin asioita, joihin tulee kiinnittää huomioita lupahakemusvaiheessa. Kyseiset asiat sekä niiden käsittely hakemuksessa on esitetty hakemuksen taulukossa 6. Vaikutukset melun leviämiseen Uuden rikkihappotehtaan melun leviämistä ja vaikutuksia Boliden Harjavallan kokonaismelun leviämiseen tarkasteltiin laskennallisella melunleviämismallinnuksella Promethor Oy:n toimesta. Meluselvitysraportti on hakemuksen liitteenä 5 olevan YVA-selostuksen liitteenä. Selvityksen perusteella uuden rikkihappotehtaan rakennusten ja laitteiden sijoittelulla sekä meluntorjuntatoimenpiteillä (imeytysosaston seinät, meluaita jäähdytysvesitorneille) saadaan vähennettyä Boliden Harjavallan toiminnasta aiheutuvan melun leviämistä tehokkaasti. Suunnitellun rakennusten sijoittelun ja meluntorjuntatoimenpiteiden ansiosta teollisuusalueen ympäristöön leviävä melu vähenee nykytilanteeseen verrattuna. Selvityksen perusteella melutaso tehtaan koillis- ja itäpuolen asuinalueella laskee toimenpiteiden seurauksena 1 3 db nykytilanteesta (Kuva 11).

7 Vaikutukset ilmanlaatuun Uuden tehtaan myötä sulattokaasujen käsittelykapasiteetti kasvaa, mikä vähentää hajapäästöjen muodostumista. Uuden tehtaan paremman käyttövarmuuden myötä häiriö- ja vuototilanteita sekä suunnittelemattomia alas- ja ylösajotilanteita tulee vähemmän, mikä pienentää rikkihappotuotannon kokonaispäästöjä merkittävästi. Myös häiriötilanteista aiheutuneiden ja lähialueilla ajoittain havaittujen ilmanlaatuhaittojen arvioidaan vähenevän. Suurteollisuuspuistossa on useita mahdollisia hajapäästölähteitä, joista rikkihappotehdas muodostaa vain yhden. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Rikkihappotehtaan toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä tai vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Vaikutukset vesistöön Jäähdytysvesien johtamisen päättymisen vaikutuksia ei todennäköisesti tulla juurikaan havaitsemaan Kokemäenjoen vedenlaadussa. Korkeintaan voidaan havaita hyvin vähäinen vedenlaadun yleinen parantuminen jäähdytysvesiviemärin purkukohdan alapuolella. Vaikutukset pintavesiin ovat siten positiivisia, mutta merkittävyydeltään hyvin pieniä. Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen vähentää ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. Uusi rikkihappotehdas 8 tulee olemaan toimintavarmuudeltaan parempi kuin korvattava rikkihappotehdas 6, joten poikkeuksellisten päästötilanteiden esiintyminen tulee olemaan etenkin tehtaan elinkaaren alkupäässä nykyistä epätodennäköisempää. Uuden rikkihappotehtaan myötä myös melun leviäminen lähimpien asuinrakennusten alueelle vähenee. Uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen ei aiheuta haittaa asuin- ja elinympäristön viihtyisyydelle. Vaikutuksia virkistys- tai harrastustoimintaan ei synny. Hanke voi toteutuessaan parantaa asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä nykyisestä, kun huomiota tullaan kiinnittämään mm. alueen julkisivun siistimiseen varasto- ja työmaarakennuksia yhdenmukaistamalla sekä meluntorjunnan parantamiseen. Muut ympäristövaikutukset Uuden rikkihappotehtaan toteuttamisen ympäristövaikutukset on arvioitu positiivisiksi. Osin vaikutuksia ei aiheudu lainkaan, esimerkiksi luontoon, luonnonsuojeluun tai rakennettuun ympäristöön ei kohdistu vaikutuksia.

8 TARKKAILU JA RAPORTOINTI Boliden Harjavallan tarkkailuohjelman käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuun ei ole tarpeen tehdä olennaisia muutoksia uuden rikkihappotehtaan toteuttamisen myötä. Käyttötarkkailu Rikkihappotehtaan käyttötarkkailusta vastaa tehtaan käyttöhenkilökunta. Käyttötarkkailun toteutus on kuvattu tarkemmin hakemuksen liitteenä 7 olevassa Boliden Harjavallan koko toimintaa koskevassa tarkkailuohjelmassa. Päästötarkkailu Päästötarkkailuun ei tule muutoksia uuden tehtaan toteutuksen myötä. Uuden tehtaan käyttöönoton jälkeen käyttöön jäävien rikkihappotehdas 7:n ja rikkihappotehdas 8:n rikkidioksidipäästöjä (piippuun johdettavat päästöt) seurataan jatkuvatoimisin päästömittauslaittein. Vaikutustarkkailu Uuden rikkihappotehtaan toteuttamisen myötä vaikutustarkkailua ei ole tarpeen laajentaa tai muuttaa nykyisestä. Boliden Harjavallan ympäristövaikutusten tarkkailuun sisältyy nykyisin ilmanlaadun tarkkailu kahdella mittausasemalla. Ilmanlaadun tarkkailussa nykyisin käytössä olevien mittauspisteiden (Kaleva, Pirkkala) lisäksi ei hankkeen seurauksena ole tarpeen toteuttaa uusia mittauspisteitä, koska kyseessä on ilmapäästöjä ja erityisesti hajapäästöjä vähentävä korvausinvestointi. pohja- orsi- ja pintaveden tarkkailu Suurteollisuuspuiston toimijoiden yhteistarkkailuna vesistövaikutustarkkailu (Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailu) Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu

9 Raportointi Uuden rikkihappotehtaan toiminnan raportointi sisällytetään koko Boliden Harjavallan toiminnan kattavaan raportointiin, joka on kuvattu tarkkailuohjelmassa. Raportoitaviin asioihin ei tule muutoksia uuden rikkihappotehtaan toteutuksen myötä. Normaalitoiminnasta merkittävästi poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista raportoidaan viipymättä. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailutuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti. Laadunvarmistus Mittaukset, tutkimukset, selvitykset ja testaukset tehdään asiantuntevasti ja luotettavasti asianmukaisia menetelmiä käyttäen. Rikkihappotehtaan prosessi-, automaatio- ja mittalaitteet huolletaan ja tarkastetaan ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti. Hakemusta esitellään tarvittaessa kokouksessa. Esityslistan liitteenä nro 4: Boliden Harjavalta Oy:n uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemus Kaupungingeodeetin ehdotus: Kaupunkikehityksen lautakunta Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena päättää ilmoittaa lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Boliden Harjavalta Oy:n uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemuksesta seuraavaa: Kaupunkikehityksen lautakunta toteaa näkemyksenään, että 1. uuden rikkihappotehtaan rakentamisessa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä 2. uuden toiminnan ympäristöriskit ovat vähäiset sekä 3. päästöjen rajoittamisessa päästään parempaan tilanteeseen kuin nykyisin sekä 4. uusi rikkihappotehdas tuottaa myönteisiä vaikutuksia Harjavallan ympäristöön ja luontoon sekä 5. uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen tulee lisäämään yleistä viihtyvyyttä sekä 6. vähentää ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietojen antaja: Ympäristöinsinööri Reijo Roininen, puh Kh Esityslistan liitteenä: Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lausunto Boliden Harjavalta Oy:n uuden

10 rikkihappotehtaan ympäristölupahakemuksesta, Boliden Harjavalta Oy:n rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Ete lä-suomen aluehallintovirastolle otsikosta mainitusta asiasta kaupunkikehityksen lau ta kun nan ja liitteenä olevan Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteis toi min ta-alu een ehdotuksen mukaisen lausunnon. Lisätietojen antaja: Ympäristöinsinööri Reijo Roininen, p Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus

Millainen on hyvä lupahakemus Millainen on hyvä lupahakemus Aluefoorumit 2015: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen 4.12.2015 Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, Etelä- Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Lainsäädäntö

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 16 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009 ASIA Boliden Harjavalta Oy:n suunnitelma rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Lausunto Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Kaupunginhallitus 239 23.05.2016 Lausunto Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 403/11.01.00.01/2016 KH 239 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Suurhankkeiden hallittu ja sujuva edistäminen - Kokemuksia MF:n Äänekosken biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta

Suurhankkeiden hallittu ja sujuva edistäminen - Kokemuksia MF:n Äänekosken biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta Suurhankkeiden hallittu ja sujuva edistäminen - Kokemuksia MF:n Äänekosken biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta MRL-neuvottelupäivät 18. 19.8.2015 Sallan Poropuistossa Elina Linnove,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA Titta Anttila, Pöyry Finland Oy YVA-MENETTELY Arviointiohjelmavaihe ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN YHTEYSVIRANOMAINEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1392/2016 11.01.01 50 Lausunto Helsingin ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017-2024 luonnoksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

MARKKU PAVELA Työterveyshuollon el, FM. Harjavallan Suurteollisuuspuiston työterveysasema

MARKKU PAVELA Työterveyshuollon el, FM. Harjavallan Suurteollisuuspuiston työterveysasema MARKKU PAVELA Työterveyshuollon el, FM Harjavallan Suurteollisuuspuiston työterveysasema Boliden Harjavalta 1 Boliden Harjavalta on osa ruotsalaista Boliden AB -konsernia Boliden-konserni yhteiskuntavastuunsa

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 60K05686.07 YTV Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 3/(260) TIIVISTELMÄ Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Jätehuolto huolehtii Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4709/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4709/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 69 Asianro 4709/11.01.00/2016 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Savon Sellu Oy, aallotuskartonkitehdas, Selluntie 142, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 PÄÄTÖS Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA HAKIJA JA LAITOS TOIMINNAN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee KemFine

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Tekla 10.3.2015 83 Vesijoht 25.3.2015 47 Ympla 26.3.2015 45 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Riihimäen kaupungin lausuntoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (7) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 16.02.2015 184 ESAVI/7705/04.08/2014 Päätös Helsingin kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot