LAUSUNTO BOLIDEN HARJAVALTA OY:N RIKKIHAPPOTEHDAS 8:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA. Kaula Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO BOLIDEN HARJAVALTA OY:N RIKKIHAPPOTEHDAS 8:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA. Kaula 28.01.2015 6 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:"

Transkriptio

1 Kaupunkikehityksen lautakunta Kaupunginhallitus LAUSUNTO BOLIDEN HARJAVALTA OY:N RIKKIHAPPOTEHDAS 8:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 16/ /2015 Kaula Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Asian käsittelyn dnro ESAVI/12257/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen sekä Harjavallan kaupungin lausuntoa Boliden Harjavalta Oy:n uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemuksesta päivätyllä kirjeellään, viimeistään Boliden Harjavalta Oy:n vuonna 1984 rakennettu rikkihappotehdas 6 on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Sen takia on tullut ajankohtaiseksi suunnitella korvaavan uuden rikkihappotehtaan rakentamista ja käyttöönottoa. Uusi rikkihappotehdas 8 (RHT 8) on tarkoitus rakentaa samaan osaan Suurteollisuuspuistoa kuin missä muut rikkihappotehtaat sijaitsevat. Vuonna 1995 rakennettu rikkihappotehdas 7 jää toimimaan uuden rikkihappotehtaan rinnalle. Uuden rikkihappotehdas 8:n tuotantokapasiteetti tulee olemaan suurempi kuin käytöstä poistuvan vanhan tehtaan, mikä mahdollistaa myös sulaton kapasiteetin noston tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on turvata Boliden Harjavallan toimintamahdollisuudet varmistamalla riittävä rikin käsittelykapasiteetti tällä hetkellä sekä myös siinä tilanteessa, että sulaton kapasiteettia nostetaan. Tavoitteena on korvata vanhaa prosessitekniikkaa uudella, jolloin voidaan tuottaa laadultaan parempaa rikkihappoa ja saadaan käsiteltyä sulatustoiminnassa muodostuva rikkidioksidikaasu häiriöttömämmin ja turvallisesti. Asiaa on käsitelty YVA-menettelyssä aikaisemmin seuraavasti: YVA:n vaiheet ovat yleisesti seuraavat: 1. arviointimenettelyn aloittaminen (arviointiohjelma) 2. yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 3. arviointiselostus 4. arviointiselostuksesta kuuleminen 5. arviointimenettelyn päättyminen (yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta) syyskuu 2014 Kaupunkikehityksen lautakunta antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta kokouksessaan / 56.

2 Kaupunkikehityksen lautakunta antoi lausuntonsa hankkeen YVA-selostuksesta kokouksessaan / 29. Hanketta ja arviointiselostusta yms. on esitelty yleisölle kahteen kertaan vuoden 2013 ja 2014 aikana. YVA:n jälkeen alkaa ympäristöluvan hakuprosessi, joka nyt on käynnissä. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Boliden Harjavalta toimii Harjavallassa kuparin jalostajana ja nikkelirikasteiden sulattajana sekä Porissa kuparikatodien tuottajana. Yhtiön päätuotteet ovat katodikupari, kulta ja hopea. Lisäksi yhtiö valmistaa sulatoilla muodostuvista prosessikaasuista rikkihappoa ja nestemäistä rikkidioksidia. Yhtiö hakee ympäristölupaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoon rakennettavalle uudelle rikkihappotehtaalle. Uusi rikkihappotehdas (RHT 8) korvaa teknisen käyttöikänsä päähän tulevan, vuonna 1984 rakennetun rikkihappotehtaan (RHT 6). Vuonna 1995 rakennettu rikkihappotehdas 7 (RHT 7) jää käyttöön uuden tehtaan rinnalle. Rikkihapon valmistus uudella tehtaalla perustuu samaan kaksoiskontaktimenetelmään kuin käytöstä poistuvalla tehtaalla sekä vuonna 1995 rakennetulla tehtaalla. Uusi tehdas rakennetaan samaan osaan Suurteollisuuspuistoa kuin missä muut rikkihappotehtaat sijaitsevat. Tuotteena valmistettavan rikkihapon varastointi tapahtuu nykyisissä Kemira Oyj:n omistamissa säiliöissä. Rikkihappotuotannossa muodostuva ferriarsenaattisakka sijoitetaan nykyiseen sakka-altaaseen. RIKKIHAPPOTEHTAAN TOIMINTA Rikkihappotehdas käyttää raaka-aineenaan sulatusprosessissa muodostuvaa rikkidioksidipitoista kaasua. Rikkihappotehdas voidaan käsittää sulattojen kaasunpuhdistuslaitokseksi, jonka puhdistusprosessista saadaan myyntikelpoisia tuotteita, rikkihappoa ja nestemäistä rikkidioksidia. Rikkihapon valmistus uudella tehtaalla perustuu samaan kaksoiskontaktimenetelmään kuin käytöstä poistuvalla tehtaalla. Uuden rikkihappotehtaan rakentaminen ei edellytä muutoksia sulattojen prosesseihin. Valmistettava rikkihappo sekä nestemäinen rikkidioksidi tullaan varastoimaan olemassa oleviin säiliöihin, jotka ovat Kemira Oyj:n omistamia. Uuden tehtaan maksimituotantokapasiteetti on tonnia vuorokaudessa 100-prosenttisena rikkihappona ilmoitettuna. Uudella tehtaalla korvataan vanhin, vuonna 1984 rakennettu rikkihappotehdas 6 (kapasiteetti tonnia vuorokaudessa) ja toisaalta lisätään Boliden Harjavallan rikkihapon kokonaistuotantokapasiteettia noin 50 %, tonnista vuorokaudessa tonniin vuorokaudessa. Vuonna 1995 rakennettu rikkihappotehdas 7 (RHT 7,

3 kapasiteetti tonnia vuorokaudessa) jää käyttöön uuden tehtaan rinnalle. Ennen mahdollista sulattojen laajentamista rikkihapon kokonaistuotantomäärissä ei tapahdu muutoksia uuden tehtaan korvattavaa tehdasta suuremmasta tuotantokapasiteetista huolimatta. Yhteenveto rikkihappotehtaista on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 1). ENERGIAN KÄYTTÖ JA ENERGIATEHOKKUUS Rikkihapon valmistus on eksoterminen eli lämpöä tuottava prosessi. Puhaltimet, pumput ja muut prosessilaitteet kuluttavat sähköä, mutta rikkihappotehtaiden osuus koko Boliden Harjavallan energiankulutuksesta on hyvin pieni. Uusi rikkihappotehdas 8 tulee laitteistoltaan ja toiminnaltaan edustamaan nykyaikaista, vähemmän energiakuluttavaa ja vähemmän hukkalämpöä tuottavaa tekniikkaa kuin korvattava rikkihappotehdas 6. Tekniikoita, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta uudella tehtaalla, ovat esimerkiksi puhaltimien taajuusmuuttajat sekä lämmöntalteenottimet, joilla saadaan lisättyä muodostuvan lämmön hyödyntämistä muissa prosesseissa. Uudessa rikkihappotehtaassa lämmön talteenotto on ensisijaisesti höyrynä ja sekundäärisesti kuumana vetenä. Tämän mahdollistaa uuden tekniikan käyttö rikkihappotehdas 8:lla. Valinta perustuu siihen, että kuuman veden lisätarve on pieni, ja taas toisaalta höyryenergia saadaan tehokkaammin hyödynnettyä ympäri vuoden. Rikkihappotehtaiden osuus Boliden Harjavallan lämpöenergian talteenotosta on %. Sähköenergian kulutuksen minimoimiseksi esimerkiksi sähkömoottorit hankitaan omien tehdasstandardien mukaisesti. Standardeissa on määritelty mm. laitteen hyötysuhde. Sähkö- ja lämpöenergian kulutusta seurataan rikkihappotehtailla tehdaskohtaisesti. Myös kulutushyödykemääriä (talousvesi, jokivesi, höyry) seurataan säännöllisesti. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Metallintuotantolaitoksen yhteydessä toimivan rikkihappotehtaan BAT eli paras käyttökelpoinen oleva tekniikka on määritelty EU:n tasolla laaditussa, vuonna 2007 julkaistussa epäorgaanisten kemikaalien laajamittaisen valmistuksen vertailuasiakirjassa, BREF:ssä (Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers). Rikkihapon valmistusta on käsitelty myös vuonna 2001 julkaistussa muiden kuin rautametallien valmistuksen BAT-vertailuasiakirjassa (Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries), jonka päivitys on parhaillaan työn alla. Rikkihappotehtaan BAT määritellään kuitenkin jatkossakin pääasiassa edellä mainitussa epäorgaanisten kemikaalien valmistuksen vertailuasiakirjassa vuodelta 2007.

4 Vertailuasiakirjan (2007) mukaan kaikille asiakirjan kattamille toiminnoille paras käyttökelpoinen tekniikka sekä tilanne Boliden Harjavallassa on kuvattu hakemuksen taulukossa 4. Vertailun perusteella rikkihapon valmistus Boliden Harjavallan suunnittelemalla uudella rikkihappotehtaalla tapahtuu parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. YMPÄRISTÖRISKIT SEKÄ HÄIRIÖ- JA ONNETTOMUUS- TILANTEISIIN VARAUTUMINEN Rikkihappotehtaan ympäristöriskit ja poikkeustilanteet arvioitiin suunnitelmatietojen sekä olemassa olevilta tehtailta kerättyjen kokemusten perusteella. Ympäristöriskejä voi aiheutua esimerkiksi rikkidioksidikaasun siirtoon ja käsittelyyn käytettävien kaasulinjojen tai laitteiden vuodoista sekä tulipaloista. Arviointia varten järjestettiin riskikartoitustyöpaja Boliden Harjavallan rikkihappotehtaiden suunnittelusta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Työpajan perusteella laadittiin uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristöriskikartoitus, jossa pyrittiin tunnistamaan merkittävimmät toimintaan liittyvät ympäristöriskitilanteet. Kartoituksen tulokset käytiin läpi pelastuslaitoksen edustajan kanssa. Mahdollisuuksia varautua tunnistettuihin riskitilanteisiin ennakolta sekä tarpeellisia toimenpiteitä poikkeustilanteiden ilmetessä arvioitiin kartoituksen tulosten perusteella. Riskikartoitusraportti on hakemuksen liitteenä 5 olevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteenä. Uuden rikkihappotehtaan toteutuksen ja rikkihappotehtaan 6 käytöstä poistumisen seurauksena poikkeustilanteiden esiintymisen arvioidaan vähenevän uuden tehtaan paremman käyttövarmuuden myötä. Kokonaisuutena rikkihappotehtaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit todettiin tehdyssä kartoituksessa varsin vähäisiksi. Merkittävin riski aiheutuu mahdollisesta rikkidioksidipitoisen kaasun vapautumisesta, mikä voi aiheutua useista syistä. Suuren kaasuvuodon todettiin riskikartoituksen ja mallinnuksen perusteella voivan pahimmillaan aiheuttaa hengenvaarallisia rikkidioksidipitoisuuksia noin 150 metrin etäisyydellä päästölähteestä. Todennäköisimmissä kaasuvuototilanteissa aiheutuu ainoastaan hajuhaittaa tehdasalueen ympäristössä sekä ilmanlaadun raja-arvojen ylittymisiä lyhytaikaisesti Harjavallan ilmanlaadun mittausasemilla. Edellä esitettyjä mallinnustuloksia tulkitessa tulee huomioida, että mallinnetut vuototilanteet eivät ole uuden rikkihappotehtaan myötä alueelle tulevia uusia riskejä. Uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen ja korvattavan tehtaan käytöstä poistaminen päinvastoin vähentävät riskejä. Tehtaan huolellinen suunnittelu muodostaa pohjan riskien ehkäisylle sekä vaikutusten lieventämiselle riskin toteutuessa. Myös materiaalivalinnoilla, kunnossapidolla, henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksella sekä tehtaan mittaus- ja automaatiojärjestelmällä todettiin riskikartoituksessa olevan keskeinen rooli riskeihin ja onnettomuustilanteisiin varautumisessa.

5 PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Melupäästöt Uuden rikkihappotehtaan melupäästöt ovat uudemman tekniikan ansiosta korvattavaa tehdasta pienemmät. Melumallinnuksessa uuden tehtaan melupäästöinä on käytetty käyttöön jäävän rikkihappotehdas 7 laitteiden mitattuja melutasoja, jotka kuvaavat riittävällä tarkkuudella myös uuden tehtaan melua. Uuden rikkihappotehtaan laitteet tulevat kuitenkin edustamaan vielä uudempaa ja vähemmän melua aiheuttavaa tekniikkaa, jolloin meluselvityksen tuloksia voidaan pitää varovaisuusperiaatteen mukaisina. Päästöt ilmaan Boliden Harjavallan uudessa ympäristöluvassa (Nro 239/2014/1, ) asetettu koko toiminnan rikkidioksidipäästön (SO2) enimmäispäästöraja on tonnia vuodessa vuoden 2019 loppuun asti. Päästöraja on alkaen enintään tonnia vuodessa ja alkaen enintään tonnia vuodessa. Lisäksi rikkihappotehtaan häntäkaasujen rikkidioksidipitoisuudelle asetetaan uudessa luvassa seuraavat päästöraja-arvot vuorokausikeskiarvoina. Vuoden 2013 toteutunut kokonaispäästö oli noin tonnia ja vuonna 2012 noin tonnia. Päästömäärän vaikuttaa merkittävästi sulatoille tulevan raaka-aineen laatu, erityisesti rikkipitoisuuden vaihtelu. Nykyisten rikkihappotehtaiden osuus Boliden Harjavallan rikkipäästöistä ilmaan on ollut noin prosenttia. Taso prosenttia kokonaispäästöstä vastaa noin tonnia vuodessa rikkidioksidina (SO2) ilmoitettuna. Osa rikkihappotehtaiden päästöistä ilmaan aiheutuu erilaisissa häiriö- ja vuototilanteissa sekä prosessin alas- ja ylösajotilanteissa. Tehtaan toimiessa normaalisti on rikin talteenottoaste hyvä, jolloin myös päästöt piipun kautta ilmaan ovat vähäisiä. Rikkidioksidin ominaispäästö Boliden Harjavallan nykyisillä tehtailla on vaihdellut tasolla 0,9 1,5 kilogrammaa tuotettua rikkihappotonnia kohti. Vertailun vuoksi esimerkiksi valtakunnallisena tavoitteena (muun muassa rikkitoimikunta 1993) on ollut, että rikkihappoteollisuuden rikkiyhdisteiden päästö olisi enintään kaksi kilogrammaa tuotettua rikkihappotonnia kohden (100 %:n pitoisuus). Uuden tehtaan päästöt ilmaan (ns. häntäkaasut) johdetaan nykyisen 140 metriä korkean piipun kautta. Rikkihappotehtailta aiheutuu myös hajapäästöjä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä. Uuden tehtaan suuremman tuotantokapasiteetin myötä lisääntyvä kaasunkäsittelykapasiteetti sekä uuden tehtaan korvattavaa tehdasta parempi käyttövarmuus tulevat mitä todennäköisimmin vähentämään rikkidioksidin hajapäästöjä nykytilanteeseen

6 verrattuna. Kokonaishajapäästö todennäköisesti pienenee, koska rikkihappotehtaiden lisääntynyt kaasunkäsittelykapasiteetti vähentää myös sulatoilta muodostuva hajapäästöjä. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Rikkihappotehtaasta ei normaalitilanteessa kohdistu päästöjä tai vaikutuksia maa- tai kallioperään. Päästöt vesistöön Uuden rikkihappotehtaan myötä lämpökuormitus vesistöön vähenee, kun jäähdytysveden johtaminen rikkihappotehtailta Kokemäenjokeen päättyy. Samalla myös jokiveden tarve jäähdytysvesikäytössä vähenee, sillä uusi tehdas toimii jäähdytysveden osalta suljetussa kierrossa. Jokiveden käyttö jäähdytysvetenä ei ole vaikuttanut jokivedessä esiintyviin pitoisuuksiin, joten käytännössä toiminnan vesistökuormitukseen ei siten tule muutoksia lämpökuormituksen pienentymistä lukuun ottamatta. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ympäristövaikutusten arviointi Uuden rikkihappotehtaan ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain sekä asetuksen mukaisesti. Arviointimenettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon syyskuussa Arviointiselostus on hakemuksen liitteenä 5. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta on liitteenä 6. Yhteysviranomainen on lausunnossaan nostanut esiin asioita, joihin tulee kiinnittää huomioita lupahakemusvaiheessa. Kyseiset asiat sekä niiden käsittely hakemuksessa on esitetty hakemuksen taulukossa 6. Vaikutukset melun leviämiseen Uuden rikkihappotehtaan melun leviämistä ja vaikutuksia Boliden Harjavallan kokonaismelun leviämiseen tarkasteltiin laskennallisella melunleviämismallinnuksella Promethor Oy:n toimesta. Meluselvitysraportti on hakemuksen liitteenä 5 olevan YVA-selostuksen liitteenä. Selvityksen perusteella uuden rikkihappotehtaan rakennusten ja laitteiden sijoittelulla sekä meluntorjuntatoimenpiteillä (imeytysosaston seinät, meluaita jäähdytysvesitorneille) saadaan vähennettyä Boliden Harjavallan toiminnasta aiheutuvan melun leviämistä tehokkaasti. Suunnitellun rakennusten sijoittelun ja meluntorjuntatoimenpiteiden ansiosta teollisuusalueen ympäristöön leviävä melu vähenee nykytilanteeseen verrattuna. Selvityksen perusteella melutaso tehtaan koillis- ja itäpuolen asuinalueella laskee toimenpiteiden seurauksena 1 3 db nykytilanteesta (Kuva 11).

7 Vaikutukset ilmanlaatuun Uuden tehtaan myötä sulattokaasujen käsittelykapasiteetti kasvaa, mikä vähentää hajapäästöjen muodostumista. Uuden tehtaan paremman käyttövarmuuden myötä häiriö- ja vuototilanteita sekä suunnittelemattomia alas- ja ylösajotilanteita tulee vähemmän, mikä pienentää rikkihappotuotannon kokonaispäästöjä merkittävästi. Myös häiriötilanteista aiheutuneiden ja lähialueilla ajoittain havaittujen ilmanlaatuhaittojen arvioidaan vähenevän. Suurteollisuuspuistossa on useita mahdollisia hajapäästölähteitä, joista rikkihappotehdas muodostaa vain yhden. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Rikkihappotehtaan toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä tai vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Vaikutukset vesistöön Jäähdytysvesien johtamisen päättymisen vaikutuksia ei todennäköisesti tulla juurikaan havaitsemaan Kokemäenjoen vedenlaadussa. Korkeintaan voidaan havaita hyvin vähäinen vedenlaadun yleinen parantuminen jäähdytysvesiviemärin purkukohdan alapuolella. Vaikutukset pintavesiin ovat siten positiivisia, mutta merkittävyydeltään hyvin pieniä. Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen vähentää ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. Uusi rikkihappotehdas 8 tulee olemaan toimintavarmuudeltaan parempi kuin korvattava rikkihappotehdas 6, joten poikkeuksellisten päästötilanteiden esiintyminen tulee olemaan etenkin tehtaan elinkaaren alkupäässä nykyistä epätodennäköisempää. Uuden rikkihappotehtaan myötä myös melun leviäminen lähimpien asuinrakennusten alueelle vähenee. Uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen ei aiheuta haittaa asuin- ja elinympäristön viihtyisyydelle. Vaikutuksia virkistys- tai harrastustoimintaan ei synny. Hanke voi toteutuessaan parantaa asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä nykyisestä, kun huomiota tullaan kiinnittämään mm. alueen julkisivun siistimiseen varasto- ja työmaarakennuksia yhdenmukaistamalla sekä meluntorjunnan parantamiseen. Muut ympäristövaikutukset Uuden rikkihappotehtaan toteuttamisen ympäristövaikutukset on arvioitu positiivisiksi. Osin vaikutuksia ei aiheudu lainkaan, esimerkiksi luontoon, luonnonsuojeluun tai rakennettuun ympäristöön ei kohdistu vaikutuksia.

8 TARKKAILU JA RAPORTOINTI Boliden Harjavallan tarkkailuohjelman käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuun ei ole tarpeen tehdä olennaisia muutoksia uuden rikkihappotehtaan toteuttamisen myötä. Käyttötarkkailu Rikkihappotehtaan käyttötarkkailusta vastaa tehtaan käyttöhenkilökunta. Käyttötarkkailun toteutus on kuvattu tarkemmin hakemuksen liitteenä 7 olevassa Boliden Harjavallan koko toimintaa koskevassa tarkkailuohjelmassa. Päästötarkkailu Päästötarkkailuun ei tule muutoksia uuden tehtaan toteutuksen myötä. Uuden tehtaan käyttöönoton jälkeen käyttöön jäävien rikkihappotehdas 7:n ja rikkihappotehdas 8:n rikkidioksidipäästöjä (piippuun johdettavat päästöt) seurataan jatkuvatoimisin päästömittauslaittein. Vaikutustarkkailu Uuden rikkihappotehtaan toteuttamisen myötä vaikutustarkkailua ei ole tarpeen laajentaa tai muuttaa nykyisestä. Boliden Harjavallan ympäristövaikutusten tarkkailuun sisältyy nykyisin ilmanlaadun tarkkailu kahdella mittausasemalla. Ilmanlaadun tarkkailussa nykyisin käytössä olevien mittauspisteiden (Kaleva, Pirkkala) lisäksi ei hankkeen seurauksena ole tarpeen toteuttaa uusia mittauspisteitä, koska kyseessä on ilmapäästöjä ja erityisesti hajapäästöjä vähentävä korvausinvestointi. pohja- orsi- ja pintaveden tarkkailu Suurteollisuuspuiston toimijoiden yhteistarkkailuna vesistövaikutustarkkailu (Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailu) Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu

9 Raportointi Uuden rikkihappotehtaan toiminnan raportointi sisällytetään koko Boliden Harjavallan toiminnan kattavaan raportointiin, joka on kuvattu tarkkailuohjelmassa. Raportoitaviin asioihin ei tule muutoksia uuden rikkihappotehtaan toteutuksen myötä. Normaalitoiminnasta merkittävästi poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista raportoidaan viipymättä. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailutuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti. Laadunvarmistus Mittaukset, tutkimukset, selvitykset ja testaukset tehdään asiantuntevasti ja luotettavasti asianmukaisia menetelmiä käyttäen. Rikkihappotehtaan prosessi-, automaatio- ja mittalaitteet huolletaan ja tarkastetaan ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti. Hakemusta esitellään tarvittaessa kokouksessa. Esityslistan liitteenä nro 4: Boliden Harjavalta Oy:n uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemus Kaupungingeodeetin ehdotus: Kaupunkikehityksen lautakunta Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena päättää ilmoittaa lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Boliden Harjavalta Oy:n uuden rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemuksesta seuraavaa: Kaupunkikehityksen lautakunta toteaa näkemyksenään, että 1. uuden rikkihappotehtaan rakentamisessa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä 2. uuden toiminnan ympäristöriskit ovat vähäiset sekä 3. päästöjen rajoittamisessa päästään parempaan tilanteeseen kuin nykyisin sekä 4. uusi rikkihappotehdas tuottaa myönteisiä vaikutuksia Harjavallan ympäristöön ja luontoon sekä 5. uuden rikkihappotehtaan toteuttaminen tulee lisäämään yleistä viihtyvyyttä sekä 6. vähentää ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietojen antaja: Ympäristöinsinööri Reijo Roininen, puh Kh Esityslistan liitteenä: Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lausunto Boliden Harjavalta Oy:n uuden

10 rikkihappotehtaan ympäristölupahakemuksesta, Boliden Harjavalta Oy:n rikkihappotehdas 8:n ympäristölupahakemus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Ete lä-suomen aluehallintovirastolle otsikosta mainitusta asiasta kaupunkikehityksen lau ta kun nan ja liitteenä olevan Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteis toi min ta-alu een ehdotuksen mukaisen lausunnon. Lisätietojen antaja: Ympäristöinsinööri Reijo Roininen, p Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Rikkihappotehtaan rakentamista koskeva hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Rikkihappotehtaan rakentamista koskeva hanke Diaarinumero Varsinais-Suomi 3.9.2014 VARELY/19/07.04/2013 Boliden Harjavalta Oy Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Rikkihappotehtaan rakentamista koskeva hanke Hankkeesta vastaava Boliden

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Hanke ja hankkeesta vastaava Metsä Fibre selvittää 1 300 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Äänekosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52.

Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52. Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52.524/2014 Kaula 26.02.2014 7 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Yleistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus

Millainen on hyvä lupahakemus Millainen on hyvä lupahakemus Aluefoorumit 2015: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen 4.12.2015 Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, Etelä- Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Lainsäädäntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 359 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Helen Oy:n valituksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-014194

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Hanhijärven asukastilaisuus 25.5.2015 Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 1217/11.01.00/2012 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Ekokem-Palvelut Oy, teollisuusjätteen käsittelykeskus, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2006/1 Dnro LSY 2005 Y 212 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2006/1 Dnro LSY 2005 Y 212 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen LÄNSI SUOMEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2006/1 Dnro LSY 2005 Y 212 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 30.1.2006 ASIA Kemira GrowHow Oyj Harjavallan tehtaiden melupäästöjen vähentämistä koskeva

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 191 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.4.2013 : "Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA OMG Kokkola Chemicals Oy:n ympäristöluvan (LSY-2007-Y-60) mukaiselle teknis-taloudelliselle

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) Asia tulisi käsitellä 22.11. kokouksessa 354 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaanjoen vedenlaadun ja levästön yhteistarkkailuohjelmasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 16 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta

Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta Viranomaislautakunta 4 19.01.2016 Lausunnon antaminen Finnpulp Oy:n Kuopion Sorsasalon havusellutehtaan YVA-selostuksesta 1380/11.01.00/2014 Viromltk 4 Liite Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

FI 1 Boliden Harjavalta

FI 1 Boliden Harjavalta Boliden Harjavalta FI 2 3 Metallissa on tulevaisuus Sisältö 2 3 Metallissa on tulevaisuus 4 5 Pitkät perinteet 6 7 Rikasteesta metalliksi 8 9 Täyttä metallia 10 11 Ympäristön ehdoilla Boliden Harjavalta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 238/11.01.00/2012 14 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen toiminnan muuttamista ja lupamääräysten

Lisätiedot

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUS 1 (5) -)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Selvitys Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily - ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 43/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 118. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n melupäästöjen vähentämistä koskeva selvitys, Harjavalta

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 43/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 118. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n melupäästöjen vähentämistä koskeva selvitys, Harjavalta LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 43/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 118 Annettu julkipanon jälkeen 19.9.2008 ASIA Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n melupäästöjen vähentämistä koskeva selvitys,

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 72 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009 ASIA Boliden Harjavalta Oy:n suunnitelma rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi,

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo 18.00 FT Joonas Hokkanen FM, ins. Eero Parkkola FT J-P Aittola Ins. Yht. yo. Seela Sinisalo HYÖTYVOIMALAITOKSEN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke. luvitusprosessi. Ilmansuojelupäivät Eeva Lillman

Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke. luvitusprosessi. Ilmansuojelupäivät Eeva Lillman Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke luvitusprosessi Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Eeva Lillman Lahti Energia -konserni Lahti Energia Oy Emoyhtiö LE-Sähköverkko Oy Tytäryhtiö 100 % C-Ella Oy Osakkuusyhtiö 33,3

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kaupunginhallitus 321 29.05.2017 Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 113/11.01.00/2017 KH 321 Oheisaineisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot