Kaupunkikehityksen lautakunta Kaupunkikehityksen lautakunta ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52."

Transkriptio

1 Kaupunkikehityksen lautakunta Kaupunkikehityksen lautakunta ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/ /2014 Kaula Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Yleistä Vuosikymmenen alkupuolen aikana esitettiin ilmanlaatutyöryhmässä ja muutamissa muissa yhteyksissä ajatus alueellisesta ilmanlaadun seurannasta eli käytännössä yhteistyöstä Porin kanssa, koska tällä seudulla eivät muut tee vastaavaa seurantaa. Boliden on tehnyt sellaista ilmanlaadun valvontaa, joka ei oikeastaan kuulu Bolidenille. Se että Boliden hoitaa tarkkailuohjelmistojen lisäksi myös analytiikan, on ristiriitaista. Yhteistyö koskisi ensisijassa laitteistojen huoltoja, kalibrointien järjestämistä, näytteiden hakua ja analysointia, tietojen tarkastuksia ja toimituksia sekä raportointia. Ilmanlaatutyöryhmä kaipaa myös osaamista ja panostusta laitevalintoihin, mittausjärjestelmiin ja oikeastaan koko kokonaisuuden hoitoon. Bolidenilla kevät 2014 tuo tullessaan myös melkoisen resurssivajeen, jonka takia muutos viimeistään tulee ajankohtaiseksi. Tarkkailuun liittyvä raportointi ja muu hallinnointi on tehty ikään kuin talkootyönä. Samoin on myös Harjavallan kaupungin osalta. Vuoden 2014 alusta raportointi- ja laitevaatimukset muuttuivat (josta tarkemmin jäljempänä). Raportointi tulee muuttuman internet-pohjaiseksi, tietoja tarvitaan nyt hyvin eri tavalla kuin mitä word-muotoisessa vuosittaisessa raportissa on toimitettu eteenpäin. Muutamia vuosia sitten VARELY:lle toimitetussa Harjavallan Ilmanlaadun tarkkailusuunnitelmassa esitetyllä tavalla seurantaa ei voitane jatkaa. PM 10 -keräimet eivät tule läpäisemään standardivaatimuksia ja Ilmatieteenlaitokselta saamamme tiedon mukaan siirtyminen PM 10 -keruunäytteissä viikkokeruuseen ei myöskään anna oikeita tuloksia. Boliden pyysi Ilmatieteenlaitokselta vertailumittausta lähinnä Pirkkalan PM 10 :in, koska arseenipitoisuudet karkasivat ihan uusille kymmenluvuille. IL vastasi, että he eivät tee vertailua tähän meillä nykyisin käytössä olevaan mittausjärjestelmään, koska se ei kuitenkaan anna oikeita lukuja. Tämä asia on vielä työn alla ja tuskin vertailua kannattaa tehdä nyt, jos laitteet eivät kuitenkaan kelpaa. Myös ympäristölupien määräyksiin on tulossa muutoksia siten, että Yara Suomi Oy sekä Kemira Oyj jäävät pois ilmanlaaduntarkkailusta. Valimot ovat olleet ympäristölupien mukaan velvollisia osallistumaan, mutta ovat

2 todennäköisesti tulevissa ympäristöluvissa (jotka nyt ovat käsittelyssä) jäämässä pois. Puustelli Group on ollut mukana vapaaehtoisesti jne. Nyt siis muuttuvat sekä mittaustoiminta, ympäristölupien määräykset ja kustannusjako. Tämän vuoksi ainoana vaihtoehtona on seurannan yhdistäminen Porin kanssa. Porin ympäristöviraston edustajien kanssa on pidetty palaveri toiminnan siirtämisestä heidän vastuulleen Heillä on mielenkiintoa hoitaa asiaa. Palaverissa oli mukana myös ilmanlaatutyöryhmän VARELY:n edustaja Eljas Hietamäki, joka kannatti asian hoitamista ko. tavalla. Ilmanlaatutyöryhmä on keskustellut kokouksessaan ilmanlaaduntarkkailun ja raportoinnin siirtämisestä Porin alaisuuteen. Ilmanlaatutyöryhmä yhdistettäisiin Porin ilmanlaatutyöryhmään. Lähtökohtana se, että BOHA ei jatkossa enää tee esteellisyys/luotettavuussyistä tätä tarkkailua ja raportointia. Työryhmä päätti esittää VARELY:lle, että nykyisestä käytännöstä luovutaan ja tarkkailu ja raportointi siirretään Harjavallan mittausten osalta Poriin. Pori aloittaisi takautuvasti lähtien. Kustannukset Porin alkuperäisen hinta-arvion mukaan eur (ei sisällä PM 10 -tulosten keräystä ja analysointia). Raportointi Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet raportointivaatimukset tuovat myös haasteita tulevaisuudelle. Ilmanlaadun raportointi EU:lle muuttuu. Vastaisuudessa Ilmatieteenlaitos (IL) joutuu raportoimaan kahdesti vuodessa, ja 30.9 mennessä. Esimerkiksi joulukuussa 2013 on raportoitu tulevan vuoden 2014 aiotut mittaukset ja syyskuun 2014 raportointikierroksella raportoidaan edellisen vuoden (2013) mittaukset, siis kaikki metadata, mittaustulokset ja näistä lasketut tilastoarvot. Tämä tuo muutoksia ja lisävaatimuksia raportointiin ja myös mittaajille. Joulukuun lopussa 2013 tehtävään ensimmäiseen metatietojen raportointiin on tarvittu arvio kuluvan vuoden mittauksista, siis mitä aiotaan mitata ja missä. IL olettaa, että mittaukset pysyvät ennallaan eli IL raportoi alustavasti vuoden 2012 mittaustietojen mukaan. Näitä tietoja voidaan muuttaa syyskuun raportoinnissa, johon kerätään tiedot (metatiedot ja mittaustulokset) myös Harjavallasta maaliskuun puoliväliin mennessä. Keväällä 2014 saadaan IL:lta vielä tarkempia ohjeita asian tiimoilta. Mm. näitä uusia tietoja tullaan IL:n mukaan kysymään kevään 2014 keruukierroksella:

3 Asemaluokittelun tarkastelu komponenttikohtaisesti. Tämä koskee erityisesti teollisuusasemia. Vastaavuuden osoittaminen EU-vertailumenetelmään (vastaavuusdokumentti on tärkeä) Havaintorajat Näytteenottolaitteen horisontaalinen etäisyys rakennuksista ja/tai ajokaistasta Teollisuusasemille teollisuuspäästöt Tärkeimmän päästölähteen luokitus muuttuu Mittausten laatu: Epävarmuuden arviointi % jäljitettävyyden ja epävarmuuden arvioinnin kuvaus web-linkki laadunvarmistus- ja laadunohjausmenettelyihin joihin edellinen sisältyy. Ilmatieteen laitoksen organisaation tarkistuksessa ilmanlaatuportaalin ylläpito- ja kehitysvastuu siirtyy perustettavaan Ilmanlaaturyhmään, jonka ryhmäpäällikkönä toimii Hannele Hakola. Pia Anttila tulee jatkossa vastaamaan portaaliasioiden koordinoinnista. Vuoden 2013 tuloksista Kalevan PM 10 :n arseenipitoisuudet ylittivät tavoitearvot ja Pirkkalan vastaavat jäivät juuri tavoitearvon alle. Muita ylityksiä ei vuonna 2013 ollut. Viime vuoden raporttikin on melko valmis, ainoastaan eräät päästötiedot puuttuvat. Raportin luovutus tapahtuu helmikuun loppuun 2014 mennessä. Laitteistoista Harjavallan Pirkkalan SO 2 -mittari on tullut ilmeisesti elinkaarensa päähän. Laite on nyt yli 10 vuotta vanha ja sille on tehty kaikki järkevät kunnostustoimenpiteet, kalibroinnit ja puhdistukset. Lopputulos on kuitenkin se, että laitteesta saatavat SO 2 -pitoisuudet ovat kautta linjan negatiivisia. Tulokset ovat virheellisiä jo syksyltä 2013 vaikka sitä ei osattu epäillä, kun pitoisuudet olivat uskottavia, mutta ulkopuolinen kalibroija huomasi heti laitteen näyttämissä tuloksissa olevan virheen. Mittaustoiminnan jatkamiseksi laite täytyy uusia mahdollisimman pian. Kalevan ja Pirkkalan PM 10 -näytteet kerätään vuonna 2007 hankituilla TEOM-keräimillä. Viime keväänä Ilmatieteenlaitokselta tuli palautetta siitä, että nämä laitteet eivät täytä vuoden 2014 alusta voimaan tulleita

4 vaatimuksia eivätkä tule läpäisemään nyt vaadittavaa vertailumittausta. Eli laitteet menevät uusittaviksi tämän vuoden 2014 aikana. Tehtäviä mm.: Hankitaan uudet PM10-laitteet, koska vanhat eivät enää täytä vaatimuksia hankitaan Pirkkalan uusi SO 2 -laite hankitaan uusi sääasema Johtopäätös Em. seikkojen vuoksi Harjavallan ilmanlaatutyöryhmä on päättänyt esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavaa järjestelyä Harjavallan ilmanlaadun tarkkailun suhteen:

5 Kirje VARELY:lle : Ilmanlaatua on tarkkailtu jatkuvatoimisesti Harjavallassa vuodesta 1985 lähtien. Vuonna 2004 Suurteollisuuspuiston alueen yhtiöille myönnetyissä ympäristöluvissa on esitetty määräykset Harjavallan ilmanlaadun tarkkailun järjestämisestä ja siihen osallistumisesta. Suurteollisuuspuiston yhtiöiden lisäksi tarkkailuun ovat osallistuneet Harjavallan kaupunki, Harjavallan Valu, Niemisen Valimo ja Puustelli Group. Ilmanlaadun tarkkailun käytännön toteutuksesta on vastannut Boliden Harjavalta ja sitä on toteutettu Harjavallan ilmanlaadun tarkkailusuunnitelman mukaan. Ilmanlaadun tarkkailun puolueettomuuden varmistamiseksi ja uusiin lainsäädäntövaatimuksiin varautumiseksi Harjavallan Ilmanlaatutyöryhmä on päätynyt esittämään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (VARELY) Harjavallan ilmanlaadun tarkkailun yhdistämistä Porin alueen ilmanlaadun tarkkailuun. Yhdistäminen voitaisiin toteuttaa nopeasti, jolloin Pori ottaisi vastuun ilmanlaadun tarkkailun toteutumisesta ja siihen liittyvästä raportoinnista myös Harjavallan asemien osalta. Muutos edellyttää tiedonsiirtojärjestelmien lisäksi myös mm. uuden sääaseman hankintaa. Harjavallan ilmanlaatutyöryhmä esittää, että Harjavallan osalta tarkkailuun osallistuisivat jatkossa Harjavallan kaupunki, Boliden Harjavalta Oy (BOHA), Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy. Harjavallan ilmanlaatutyöryhmä esittää myös, että tarkkailusta jätetään jatkossa pois molemmilla mittausasemilla tehtävä laskeuman keruu ja analysointi, koska laskeumaa koskeville tuloksille ei ole lainsäädännöllisiä viitearvoja ja koska laskeumatuloksista ei ole voitu tehdä selviä johtopäätöksiä ilmanlaadusta. Kunnioittavasti HARJAVALLAN ILMANLAADUN TARKKAILUTYÖRYHMÄ Esityslistan liitteenä: VARELY:n lausunto Harjavallan ilman laadun seurannasta. Kaupungingeodeetin ehdotus: Kaupunkikehityksen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Harjavallan ilmanlaatutyöryhmän tekemän esityksen Harjavallan alueen ilman laadun tarkkailun yhdistämisestä Porin alueen ilmanlaadun tarkkailuun sekä siirtämisestä Porin ympäristöviraston hoidettavaksi myöhemmin sovittavaa kustannusjakoa käyttäen. Lisätietojen antaja: Ympäristöinsinööri Reijo Roininen, puh

6 Kaula 25 Päätös: Esittelijän muutettua päätösehdotustaan asian käsittely päätettiin siirtää kaupunkikehityksen lautakunnan seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten (selvitykset tulee saada mm. kustannuksista ja niiden jakamisesta). Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Ympäristöinsinööri on käynyt neuvotteluja ilmanlaadun tarkkailuun osallistuvien yritysten edustajien kanssa ja seuraavaan kustannusjakoon on päästy: Boliden Harjavalta Oy 52,9 % Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy 19,6 % Norilsk Nickel Harjavalta Oy 15,0 % Harjavallan kaupunki 12,5 % Kaikki tulevat kustannukset jaettaisiin aina samoin perustein toistaiseksi. Porin kaupungin ilmanlaatuinsinööri Jari Lampinen on lähettänyt esityslistan liitteenä olevan alustavan Harjavallan ilmanlaadun tarkkailukustannusten vuosisuunnitelman tiedoksi Harjavaltaan eli kysymyksessä on ikään kuin heidän tarjouksensa tarkkailusta. Tässä vaiheessa ensimmäisenä vuonna kustannukset olisivat karkeasti euron luokkaa, josta Harjavallan kaupungin osuus olisi n euroa. Tulevina vuosina ei todennäköisesti ole mm. laitteiden uusimiskustannuksia ja muita aloituskustannuksia, joten kustannukset olisivat huomattavasti edullisemmat myös Harjavallan kaupungille. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ilmanlaadun seurannasta Harjavallassa todetaan mm. seuraavaa: Yhteistarkkailuun on esitetty osallistuvan Harjavallan seudun ilmanlaatuun merkittävimmin vaikuttavat laitokset: Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy sekä Harjavallan kaupunki. Esitetty laajuus osallistua yhteistarkkailuun on riittävä. Muilla ko. teollisuusalueen ympäristöluvanvaraisilla laitoksilla on suhteellisen pienet päästöt ilmaan ja niiden merkitys yhteisvaikutuksiin koko Harjavallan alueella on sen verran pieni, että niillä ei ole tarvetta osallistua yhteistarkkailuun. Seuraava Harjavallan ilmanlaadun mittauksia koskeva neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajan Eljas Hietamäen kutsumana on Harjavallassa Bolidenilla ti Esityslistan liitteenä: Harjavallan ilmanlaatutyöryhmän kokouksen muistio ja Jari Hämäläisen laatima excel-taulukko kustannusjaosta, Porin ympäristövirastossa laadittu tarkkailukustannusten vuosisuunnitelma 2014

7 sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto ilmanlaadun seurannasta Harjavallassa. Kaupungingeodeetin ehdotus: Kaupunkikehityksen lautakunta päättää 1. kutsua Boliden Harjavalta Oy:n ympäristöpäällikkö Hanna-Leena Heikkilän kokoukseen esittämään selvityksen Harjavallan ilmanlaadun tarkkailusta jatkossa 2. osaltaan hyväksyä Harjavallan ilmanlaatutyöryhmän tekemän esityksen Harjavallan alueen ilman laadun tarkkailun yhdistämisestä Porin alueen ilmanlaadun tarkkailuun sekä siirtämisestä Porin ympäristöviraston hoidettavaksi sovittua kustannusjakoa käyttäen. Lisätietojen antaja: Ympäristöinsinööri Reijo Roininen, puh Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL AQUILA:n käytäntö alle LOD:in datalle Alle LOD-arvojen käsittely

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI itta : Birg ppula Kom Kuva ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI Birgitta Komppula Pia Anttila Mika Vestenius Timo Salmi

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot