HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI"

Transkriptio

1 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI 12/2008 Perusturvalautakunta Liite nro HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI HAKIJA Haapaveden riistanhoitoyhdistys HAAPAVESI YHTEYSHENKILÖ TOMINTA JA SEN SIJAINTI Ampumarata sijaitsee Haapaveden kaupungin Korkatin kylässä. Kiinteistötiedot: Haapajärven kylä, tila Aakonvuori 30:21, kiinteistötunnus Lupaa haetaan entisen ampumaradan alueelle toiminnallisin muutoksin. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ulkona sijaitseva ampumarata on ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 14 a mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 14 a mukaisesti. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Lupahakemus liitteineen on jätetty Siikalatvan Ympäristöpalveluille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE

2 2 Ampumaratatoiminnalle ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ympäristölupaa. Haapaveden riistanhoitoyhdistys omistaa kyseisen kiinteistön. Riistanhoitoyhdistys on vuokrannut alueen samalla kiinteistöllä sijaitsevalle Haapaveden moottorikerhon moottoriradalle. Alueella ei ole kaavaa. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA, SEN YMPÄRISTÖ JA LÄHIMMÄT HÄIRIINTY- VÄT KOHTEET Ampumaradalle kulku tapahtuu Turvetieltä, josta etäisyyttä ampumarata-alueelle on lähimmillään karttamittauksella noin m. Haapavesi-Pulkkila kantatielle on matkaa lyhyimmillään noin m. Lähin käytössä oleva asuinkiinteistö on kartalta mitattaessa noin 470 m etäisyydellä (kiinteistöjen rajojen etäisyydet toisistaan). Rata ei sijaitse Natura 2000 ohjelmaan merkityllä alueella eikä luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Ampumarata-alueen länsipuolella läheisyydessä sijaitsee Korkatin hiihto- ja ulkoilureitti. Kyseinen ampumarata-alue ei ole enää nk. luokiteltua pohjavesialuetta. Ampumaradalta kaakkoon katsottuna sijaitsee Turvetien kaakkoispuolella ent. Leppiojan Vesiosuuskunnan kaivo, jonka vettä käytetään läheisyydessä sijaitsevassa karjataloudessa. Alueelle on lähiaikoina rakennettu yleinen vesijohto Haapaveden kaupungin vesilaitoksen toimesta. POHJAVESIOLOSUHTEET Alue on kalliovoittoista kuivaa mäntymetsää. Pohjaveden pinnankorkeuden seurantaa varten on olemassa pohjaveden havaintoputkia ampumarata-alueen läheisyydessä. HAKIJAN ILMOITTAMA TOIMINTA Alueella on sijainnut ampumarata, joka on poistettu käytöstä muutamia vuosia sitten. Nyt alueella on tarkoitus aloittaa ampumaratatoiminta uudelleen. Suunnitteilla on kolme haulikkoampumarataa, viisi kiväärirataa sekä yksi pistoolirata. Haapaveden kaupungin alueella ei ole tällä hetkellä toimivaa ampumarataa. Radat sijoittuvat samoin kuin vanhan ampumaradan aikana, poislukien trap-rata, joka sijoitetaan toisen skeet-radan kanssa päällekkäin. Vanha haulikkorata poistetaan käytöstä ja sen tilalle tulee 300 m kiväärirata. Hirviradalla ampumaetäisyydet ovat 75 m ja 100 m, kivääriradalla 100 m, pienoishirvi/villikarjuradalla 50 m, pienoiskivääriradalla 50 m, pistooliradalla 25 m sekä uudella kivääriradalla 300 m. Haulikkorata (yhteinen skeet- ja traprata) sijaitsee alueen koillis-pohjoisosassa.

3 3 Ampumaradat tulevat alueen metsästysseurojen eli metsästäjien, ampumaseurojen ja reserviläisten käyttöön. Ampumaratatoiminnan painopiste on kevät-, kesä- ja syksyaikoina, jolloin metsästyskausi alkaa ja tarvitaan aseiden kohdistamista ja ampumaharjoittelua. Ratoja voidaan käyttää myös kilpailujen järjestämiseen. Ampumapaikoilla on ampumasuojat ja taululaitteiston vaatimat rakennukset. Luodikkoratojen edessä on taustavallit ja sivuilla suojavallit, jotka on tarkoituksena tarkastaa, korjata ja siistiä turvallisuudesta vastaavan viranomaisen (poliisiviranomaisen) ohjeiden mukaan. Luodit iskeytyvät ratojen edessä oleviin taustavalleihin, joista ne on mahdollista poistaa. Taustavalli ulottuu vähintään viisi metriä taulujen keskikohdan yläpuolelle. Ratojen sivuilla olevien suojavallien tarkoituksena on turvallisuuden lisäksi pienentää melusta aiheutuvia häiriöitä. Luodikkoratojen iskeytymisalueella nyt olevat luodit poistetaan ja käsitellään ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan ennen kuin ampumaratatoiminta aloitetaan. Käytöstä poistuva haulikkorata siistitään ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan. Hakemuksen mukaan radalla ampuminen on sallittua arkipäivisin kello 9-21, sunnuntaisin kello pidetyn kuulemistilaisuuden jälkeen hakija on muuttanut ampuma-aikoja siten, että ampuminen on sallittua arkisin 9-20 ja sunnuntaisin Kilpailuista ilmoitetaan sanomalehdissä. Lisäksi hakija on tarkentanut haulikkoradan osalta, että haulikkoradalla haulien lentäminen ampumatilanteessa estetään valliratkaisulla tai mikäli se ei ole mahdollista ampumasuunnan muutoksella, siten että haulit eivät kulkeudu kiinteistöille, joihin se ei ole sallittua. Ampumarata aiheuttaa ympäristön kuormittumista laukausmelulla, ratavalleihin ja ampuma-alueelle jäävillä luodeilla ja hauleilla sekä savikiekkojen palasilla, patruunoiden hylsyillä ja pakkausmateriaaleilla. Lisäksi ampuminen aiheuttaa vaaraa ampumarata-alueella liikkuville. Ampumasektorit suojataan luotiaseiden osalta suojavalleilla ja alueelle asennetaan varoitustaulut sivullisten liikkumisen estämiseksi. Alueelle asennetaan lukittava puomi, joka estää radan valvomattoman käytön. Luotiaseiden luodit otetaan talteen tarpeelliseksi katsottavin väliajoin ampumavalleista ja toimitetaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan. Hylsyt ja pakkausmateriaali kerätään niille varattuihin roska-astioihin ja ne toimitetaan jätehuoltoon. Savikiekkoratojen osalta sallitaan jatkossa vain muiden kuin lyijyhaulien käyttö. Savikiekkojen sisältämät polyaromaattiset hiilivedyt on todettu erittäin huonosti maaperään liukeneviksi eikä niiden ole todettu aiheuttavan vaaraa esim. pohjavedelle juuri huonon liukenevuuden takia.

4 4 YMPÄRISTÖKUORMISTUS JA SEN RAJOITTAMINEN Luotiaseiden laukausmäärä on noin laukausta vuodessa, haulikkoaseilla ammutaan noin laukausta ja vastaava määrä syntyy savikiekkoja. Melu Ampumatoiminnasta aiheutuu kapeakaistaista ja impulssimaista ampumamelua, jonka voimakkuus riippuu häiriökohteen etäisyydestä, kasvillisuudesta, käytetyistä aseista, maaston muodoista ja maastossa tapahtuvista heijastumista. Suurin melun aiheuttaja on haulikkoammunta. Kivääreillä meluhaitta on vähäisempi, kaikista vähäisin se on pistoolilla. Ampumasuunnat ovat koilliseen/pohjoiseen Aakonvuoren suuntaan johon suuntaan suurin ampumamelu kohdistuu. Aikaisemmin haulikkoammunnan ampumasuunta oli päinvastaiseen suuntaan eli kaakkoetelä- lounassuuntaan, jolla alueella on myös lähiasutusta. Vallitsevat tuulen suunnat Haapavedellä ovat etelä ja länsi. Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on asetettu melulle erikseen päivä- ja yöarvot sisä- ja ulkotiloissa. ohjearvo ulkotiloissa on päiväaikana kello 7-22 LAeq < 55 db ja yöaikana kello 22-7 LAeq < 50 db. Ohjearvo asuinhuoneissa päiväaikana kello 7-22 LAeq < 35 db ja yöaikana LAeq < 30 db. Samassa pykälässä sanotaan, että taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa LAeq 45 db ja yöohjearvoa LAeq 40 db. Ampumaradan aiheuttaman melutason selvittämiseksi suoritettiin ampumamelun mittaus Leppiojan alueella. Ampuminen suoritettiin 75 m hirviradalta, 100 m kivääriradalta, pistooliradalta ja haulikkoradalta. Metsästyskivääreillä käytettiin neljää eri kaliiberia, pistoolilla kolmea. Haulikot olivat kaliiberia 12. Melumittauspaikat olivat Pertti Jauhiaisen ja Kauko Laitilan asuinkiinteistöjen pihamaat. Haulikkomelun vaihteluväli Jauhiaisella oli LAeq db ja Laitilalla LAeq db. Kiväärimelun vaihteluväli oli Jauhiaisella LAeq db ja Laitilalla LAeq db. Pistoolien aiheuttaman melun vaihteluväli oli Jauhiaisella LAeq db ja Laitilalla LAeq db. Mittaustuloksia vaimensi mittaustilanteessa alentavasti tuuli ja lehdessä oleva puusto. Päästöt maaperään ja vesiin Ampumatoiminta aiheuttaa kuormitusta maaperään haulien, savikiekkojen ja luotien muodossa. Luotiaseiden ampumavallit, jotka keräävät kertyneen luodeissa olevan lyijyaineksen, rakennetaan ja eristetään siten, että luotimateriaalin poistaminen on mahdollista. Luotimateriaali toimitetaan tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelypaikkaan.

5 5 Haulikkoammunnassa haulit leviävät ampumasuuntaan enimmillään noin 250 m etäisyydelle koko ampumasektorilla. Haulien kerääminen maastosta on työlästä, minkä vuoksi siirrytään sellaisiin haulimateriaaleihin, jotka eivät ole ympäristölle haitallisia. Savikiekot sisältävät polyaromaattisia hiilivety-yhdisteitä, jotka ovat kuitenkin heikosti liukenevia. Em. johtuen niiden kulkeutuminen maaperässä on heikkoa Turvallisuus Ampuminen aiheuttaa vaaraa joko luotien suorina osumina tai kimmokkeina. Kimmokkeet ovat eliminoitavissa käyttämällä ampumavalleissa sellaisia materiaaleja, ettei kimmokkeita synny. Vallien korkeus sovitetaan sellaiseksi, että ampumapaikalta ei voi ampua siten, että luoti voi aiheuttaa vaaraa lähiympäristössä oleville. Ampumaradan turvallisuus tarkastetaan yhteistoiminnassa poliisiviranomaisen kanssa. Jätehuolto Ampumarata-alueen jätehuollossa noudatetaan voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Radoille jäävät metallihylsyt kerätään talteen ja toimitetaan hyväksytyllä tavalla jälleenkäsiteltäväksi. Hakijalla on jätehuoltosopimus Haapaveden Jätehuolto Martinmäki Oy:n kanssa. Liikenne Liikennöinti alueelle tapahtuu Turvetieltä, jonka välittömässä läheisyydessä on lukittu portti. Autopaikat on varattu ampumaratojen yhteyteen. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Haapaveden kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla välisen ajan. Lisäksi kuulutuksesta (asiakirjojen nähtävinäpito) on ilmoitettu paikallislehti Haapavesi- lehdessä Asiakirjat ovat kuulutuksen ajan olleet nähtävillä Haapaveden kaupungintalolla. Kiinteistön rajanaapureille ja lähimmille asukkaille on ilmoitettu vireillä olevasta asiasta kirjallisesti. Hakemuksen johdosta järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Korkatin Retkeilykeskuksessa kello 19 (läsnä 30 henkilöä). Tarkastukset Maastotarkastuksia on tehty alueelle useita, mm ja

6 6 Lausunnot Asiasta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että uusi Korkatin ampumarata tulee sijoittumaan samalle alueelle, missä on sijainnut aikaisemmin myös ampumarata. Alueen maaperään on vuosien saatossa joutunut muun muassa lyijyä merkittäviä määriä. Ennen uuden toiminnan aloittamista vanhat epäpuhtaudet tulee poistaa alueen maaperästä. Edelleen ympäristökeskus toteaa, että kyseinen ampumarata-alue ei ole enää nk. luokiteltua pohjavesialuetta, joka suoranaisesti estäisi ampumaratatoiminnan sijoittumisen alueelle. Tästä huolimatta, vaikka luvan käsittelijä katsoisi muiden ympäristönsuojeluedellytysten toiminnalle täyttyvän, tulee myös maaperän ja pohjaveden suojelu turvata estämällä muun muassa lyijyn pääsy pohjaveteen. Muistutukset ja mielipiteet Määräaikaan mennessä saapui kolme muistutusta/kannanottoa; alueen asukkaiden, Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistyksen sekä Pertti Pekkalan. Hakija on toimittanut vastineen alueen asukkaiden muistutuksesta Hakijan kuuleminen Hakijaa on kuultu puhelimitse ja suullisesti, sen jälkeen kun muistutukset on saatu. Hakija on toimittanut muistutuksista vastineen PERUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU PÄÄTÖS Perusturvalautakunta myöntää Haapaveden Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan ampumaradan perustamiselle ja toiminnalle, lukuun ottamatta 300 metrin kiväärirataa. Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti. Lisäksi on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTEET Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain, laki eräistä naapuruussuhteista ja em. lakien asetusten ja valtioneuvoston päätösten mukaiset vaatimukset. Toiminnasta, asetetut

7 7 lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ei aiheudu ennalta arvioiden terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnon-olosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräykset ja niiden perustelut 1. Kivääriampumaratoja saa käyttää neljänä päivänä viikossa arkisin kello ja sunnuntaisin klo välisenä aikana. Juhlapyhinä (joulu, pääsiäinen, juhannus) ampuminen ei ole sallittua. Kilpailuista tulee ilmoittaa lehti-ilmoituksilla. Kilpailuihin pätee em. aika- ja päivärajoitukset. Haulikkoampumarataa saa käyttää neljänä päivänä viikossa arkipäivisin kello Haulikkoampumaradan käyttö sunnuntaisin ja juhlapyhinä ei ole sallittua. Perustelu: (Laki eräistä naapuruussuhteista 17, Valtioneuvoston päätös993/ , ympäristönsuojelulaki 42 ). Tehtyjen melumittausten mukaan ja alueen asukkailta edellisestä toiminnasta saaman palautteen perusteella on toteennäytetty, että erityisesti haulikolla ammuttaessa melutaso ylittää ajoittain Valtioneuvoston päätöksessä edellytetyt melun päivä- ja yöarvot ulkotiloissa. Kun ampumatoiminta keskittyy kevät- ja kesäaikaan, jolloin kotien piha-alueita käytetään virkistäytymiseen ja ikkunoita sisätiloihin joudutaan pitämään auki, on ampumamelun häiritsevyys ajoittain todennäköistä myös sisätiloissa. Erityisesti kevään ja kesän juhlapyhät ovat aikaa, jolloin kokoonnutaan ulkoalueille virkistymään. Ampumaratojen melu koetaan yleensä erittäin häiritseväksi ja haitalliseksi laukausäänen impulssimaisuuden takia. Ratojen päivittäistä käyttöä/viikko ja päivittäistä käyttöajankohtaa on rajoitettu lähiasukkaiden levon ja virkistyksen takaamiseksi. Joillekin henkilöille päiväaikakin voi olla vuorotöistä johtuen lepoaikaa. 2. Haulikkoammunnassa tulee käyttää lukien muuta hyväksyttyä haulilaatua kuin lyijyhauleja. Savikiekko- ja välitulppajäte ja vastaava tulee poistaa ampuma-alueelta vuosittain vähintään kuitenkin viiden vuoden välein ensimmäisen kerran viimeistään vuonna Perustelu: (Ympäristönsuojelulaki 42-43, Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ) Lupamääräys on toiminnan luonteen kannalta tarpeen päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Savikiekkojen sisältämät polyaromaattiset hiilivety-yhdisteet ovat huonosti vesiliukoisia ja niukka-

8 8 liukoisia. Em. huolimatta, tulee ampumarata-alueet pitää yleisesti siistinä ja asianmukaisessa kunnossa. 3. Ampumaradan taustavalleihin kertyneet luotimateriaalit tulee poistaa ennen toiminnan aloittamista. Tulevaisuudessa vastaava toimenpide tulee tehdä vähintään kymmenen vuoden välein. Tällöin taustavallien luotien iskeytymisalueelta tulee poistaa luotiaines 50 cm:n syvyydeltä ja kahden metrin korkeudelta. Perustelu: (Ympäristönsuojelulaki 42-43, Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ). Lupamääräys on toiminnan luonteen kannalta tarpeen päästöjen maaperään pääsyn ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Ampumaradan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai vaaraa tai haittaa ympäristölle. Luodit kertyvät kivääriradoilla taustavalliin ja taulukehikoiden ympärille. 4. Hirviradan hiihto- ja ulkoilualueen puoleinen ja haulikkoradan ampumasuunnan mukainen etualue tulee aidata verkkoaidalla. Verkkoaita tulee varustaa varoituskylteillä. Muille alueille tulee asentaa lippusiima ja värilliset puumerkinnät sekä kylttejä. Ampumaradoilla tulee olla ratakohtainen liputusjärjestelmä (punainen lippu) tai vastaava, jolla ennakolta estetään omassa toiminnassa tapaturmien syntyminen. Ampumaradalle vahingossa joutuminen marjastaessa, luonnossa liikkuessa ja ulkoilureiteiltä tulee olla merkittynä riittävästi siten, että onnettomuuksilta vältytään. Myös eläinten kulkeutuminen ampumaradan vaaravyöhykkeelle tulee olla huomioitu (aita, lippusiima). Perustelu: (Ympäristönsuojelulaki 42 ). Lupamääräys on tarpeen, koska hirviradan länsipuolella välittömässä läheisyydessä kulkee yleinen ulkoilureitti ja metsä alueella rata-alueen ympärillä on marjastus- ja virkistyskäyttöä. Lupamääräyksellä ehkäistään ennakolta yleisen edun kannalta tärkeän lähialueen muun käyttömahdollisuuden vaarantuminen. Liputusjärjestelmällä estetään ennakolta omassa toiminnassa syntyviä tapaturmia. 5. Käytöstä poistuva entinen haulikkorata-alue on siistittävä savikiekoista ja puhdistettava pintaan kertyneestä lyijymateriaalista ennen toiminnan aloittamista. Perustelut: (Ympäristönsuojelulaki 42-43, valtioneuvoston asetus 214/ ). Aikaisemmassa toiminnassa syntyneet haitalliset lyijypitoiset ainekset tulee poistaa alueelta, vaikka alue ei enää olekaan nk. luokiteltua pohjavesialuetta.

9 9 6. Ampumaradalle on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa ampumaradan toiminnasta, syntyvistä jätteistä, tarvittavista maanvaihdoista, vaihdettavien maiden käsittelystä ja kirjanpidosta. Vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava Siikalatvan ympäristöpalveluille ennen toiminnan aloittamista. Vastaavan hoitajan nimi tulee laittaa myös radan yhteydessä olevalle ilmoitustaululle. Vastaava hoitaja vastaa, että ampumaradan käyttö on lupamääräysten mukaista, pitää päiväkirjaa käyttäjistä ja ampumamääristä sekä ampumaradalla tapahtuvista toiminnoista. Ampuma-rata-alueelle johtavalle tielle lähelle Turvetietä, tulee rakentaa lukittava portti asiattoman radan käytön estämiseksi. Perustelut: Vastuuhenkilön nimeäminen on tarpeen rakenteiden ja alueen asianmukaisen hoidon vuoksi. Kunnollisella hoidolla ehkäistään ampumatoiminnasta aiheutuvia terveyshaittoja. Aikaisemman ampumatoiminnan ongelmana on ollut kurittomuus ampumaratojen käytössä, mistä on aiheutunut melu- ja turvallisuushaittaa lähialueella. 7. Ampumaradan jätehuollossa noudatetaan alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Hylsyt on kerättävä ampumarata-alueelle sijoitettavaan keräysastiaan ja toimitettava metallijätteen keräyspisteeseen. Alueelle on hankittava myös jäteastia, johon käytetyt taulut, patruunapakkaukset ja muu kierrätettävä jäte sijoitetaan. Loppusijoitettavaa talousjätettä, jos sitä syntyy, varten tulee olla oma astia. Perustelu: (Ympäristönsuojelulaki 43, 45, 46 ja 83, Jätelaki 4, 6 ja 17 ). Ampumatoiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa terveydelle eikä ympäristölle. Jätteet tulee lajitella. 8. Ampumarata-alueelle on asetettava ilmoitustaulu, josta alueen käyttäjät näkevät ampumaradan yksittäistä käyttäjää koskevat määräykset ja ohjeet sekä tämän luvan mukaiset määräykset mm. ampuma-ajoista ja jätehuollon järjestämisestä. Perustelu: (Ympäristönsuojelulaki 42 ). Määräyksen antaminen on tarpeen käyttäjien vastuullista toimintaa ja lupamääräysten noudattamista varten. 9. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamisen jälkeen on maaperä tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava voimassa olevien määräysten mukaisesti (Ympäristönsuojelulaki 43 ja 75 ). PERUSTELU 300 M:N AMPUMARADAN LUVAN EVÄÄMISELLE

10 m ampumarata on uutena toimintana sijoitettu alueen eteläpäähän osittain nyt käytöstä poistuvan haulikkoradan alueelle. Maasto nousee ampumapaikalta maastoja karttatarkastelun perusteella niin paljon, että tässä hakemuksessa esitettyjen piirustusten mukaan radan toteuttamismahdollisuudet turvallisuuden ja ympäristönsuojelullisten näkökohtien arvioimiseksi jäävät puutteellisiksi. Kivääriradan taustavallialueen takana on virkistysalue. Radan turvallisuus edellyttää laajempaa arviointia ja suunnittelutoimenpiteitä, mitä hakemuksessa on esitetty. Radalle voidaan erikseen hakea lupaa, kun em. selvitykset ja suunnitelmat on tehty. Perustelu: (ympäristönsuojelulaki 42 ). 300 m:n radan turvallisuuden ja ympäristönsuojelullisten näkökohtien riittävä arviointi ei ole hakemuksen mukaisessa laajuudessa mahdollista. Tarvitaan mm. pituus- ja poikkileikkaussuunnitelmat maastotarkasteluineen ja turvallisuuteen (kulkeutumisen estäminen pitkälle radalle, turvallisuus taustavallin taka-alueilla, eläinten pääsyn estäminen, maanomistajan lupa-asiakirja) liittyvää suojaustoimenpidesuunnittelua. YLEISET PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja valtioneuvoston päätöksen mukaiset vaatimukset. Lupamääräykset ovat tarpeen haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyä ja minimointia varten. Määräysten mukainen toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lupamääräysten mukaan toimittaessa vältetään maaperän, pintavesien ja pohjaveden pilaantuminen. Samalla selvitetään mahdollisuutta poistaa maaperään jo joutuneita haitallisia aineita. Lyijy on myrkyllistä elolliselle luonnolle ja liuetessaan maahan se voi pilata maaperän pohjaveden. Metallien poistaminen valleista vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Jätehuoltoa koskevat lupamääräykset ovat tarpeen jätteiden asianmukaisen keräämisen ja käsittelyn varmistamiseksi sekä jätelain periaatteiden (jätteen synnyn ehkäisy, jätteen hyödyntäminen sekä turvallinen loppusijoittaminen) toteutumisen varmistamiseksi. Koska kyseessä on epäsäännöllinen toiminta, vastuun osoittaminen tietylle henkilölle on tarpeen. Radan ylläpidosta vastaavan henkilön yh-

11 11 teystietojen laittaminen radan ilmoitustaululle on tärkeää, koska rata on valvomaton. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 86/2000: 2, 4, 5-8, 21-23, 28, 31, 37, 38, 41-43, 45, 46, 52-56, 75, 76, 81, 83, 90, 96, 97 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000: 1, 7-10, 16-19, 23, 30 ja 37 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (+ muutos /90): 17 Jätelaki 1072/1993, muutos 91/2000: 4, 6 ja 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 53/ ja 3 Valtioneuvoston asetus 214/ PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnasta tulee jättää lupamääräyksien tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus ympäristöluvan myöntäjälle mennessä. Velvoite annetaan ympäristönsuojelulain 55 :n perusteella. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus on saanut lainvoiman. Jos lupavelvollisen toiminta muuttuu oleellisesti, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. LUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN Ympäristölupaviranomainen antaa päätöksen ja tiedottaa siitä, kuten ympäristönsuojelulain 53 ja 54 :ssä säädetään. PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 841 euroa. Perittävä maksu on Haapaveden kaupungin perusturvalautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen. Maksu määräytyy taksapäätöksen maksutaulukon kohdan Muu toiminta, ulkona sijaitseva ampumarata mukaan. MUUTOKSENHAKU

12 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 12

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot