VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL /0300/ VAASA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA"

Transkriptio

1 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL /0300/ VAASA puh Diaarinumero faksi /08/5129 s-posti ASIA Valitus ympäristölupa-asiassa MUUTOKSENHAKIJAT LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA PJ,TR,MH,AJ,PP ja KR, Haapavesi, kaikki yhdessä Haapaveden Riistanhoitoyhdistys ry, Haapavesi Viranomainen Päivämäärä Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on myöntänyt Haapaveden Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ampumaradan toiminnalle Haapaveden kaupungin Korkatin kylässä kiinteistöllä Aakonvuori RN:o 30:21. Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ja päätöksestä tarkemmin ilmeneviä lupamääräyksiä noudattaen. Perusturvalautakunta on hylännyt yhdistyksen ympäristölupahakemuksen siltä osin kuin se on koskenut ampumarata-alueen eteläosaan suunniteltua 300 metrin kiväärirataa. PJ asiakumppaneineen on ensisijaisesti vaatinut, että päätös kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. Toissijaisesti he ovat vaatineet, että ympäristölupapäätös kumotaan ja asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

2 Lisäksi Haapaveden Riistanhoitoyhdistys on velvoitettava korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hallinto-oikeudessa täysimääräisesti laillisine korkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun muassa todenneet, että ampumarata on sijoitettu alueelle, jossa toimintaa ei voida edes ympäristölupamääräyksin harjoittaa siten, että ympäristönsuojelulain 42 :n mukaiset edellytykset täyttyisivät. Ampumismelusta aiheutuu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta alueen vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille. Ampumaratatoiminnot haittaavat merkittävästi myös ampumarata-alueen viereisen Korkatin virkistysalueen käyttäjiä sekä muuta virkistyskäyttöä. Valaistu ulkoilurata kulkee aivan ampumaradan vierestä ja reitillä sijaitsee muun muassa laavu noin 600 metrin päässä ampumaalueen rajasta. Ampumarata-alue on luokittelematonta pohjavesialuetta, ja siitä kaakkoon sijaitsee entinen Leppiojan vesiosuuskunnan kaivo, jonka pohjavettä käytetään lähialueen karjataloudessa. Ampumaradan pohjoispuolella sijaitsee geologisesti merkittävä usean hehtaarin niin sanottu muinaisranta kivipeltoineen. P P tilalla RN:o 12:19 sijaitsee ulkoilureitin varrella oleva metsälain 10 :n mukainen erityisen tärkeäksi elinympäristöksi luokiteltu alue. Ympäristöluvan edellytysten selvitys on toteutettu puutteellisesti muun muassa pohjavesivaikutusten sekä melurasituksen arvioinnin osalta eikä alueen erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistyskäyttömahdollisuuden häiriintymistä ole riittävästi kartoitettu päivätty melumittauskertomus ei täytä ampumaratamelun selvitykselle asetettuja vaatimuksia esimerkiksi mittausolosuhteiden ja kartoitettavan alueen laajuuden osalta. Mittauskertomuksen mukaan mittaukset on tehty kovalla pohjoistuulella ja vain kahden Leppiojan kylällä sijaitsevan kiinteistön piha-alueella. Ampumaratamelun mittaamisesta annetun ohjeen (ympäristöministeriö 1999) mukaan äänitaso tulisi mitata myötätuulen vallitessa (45 asteen sektorissa), jonka voimakkuuden tulee olla alle 5 m/s. Mittaukset olisi edellä mainituissa olosuhteissa toteutettuna tullut kohdistaa Leppiojan kiinteistöjen lisäksi ainakin Korkatin virkistysalueelle ja Korkatin kylän asutulle alueelle. Tuulen suunta vaikuttaa voimakkaasti laukausäänien leviämiseen siten, että yli 100 metrin etäisyydellä sääolojen aiheuttama vaihtelu voi olla 20 desibeliä ja kilometrin etäisyydellä jopa 40 desibeliä. Koska ampumarataa käytetään

3 3 ASIAN KÄSITTELY HALLINTO-OIKEUDESSA myös silloin, kun puissa ei ole lehtiä, tulisi mittauksia tehdä myös tällaisena ajankohtana. Melumittaus ei ole ollut luotettava. Lupaharkinta on siten perustunut puutteellisiin tietoihin. Ampumaratatoiminnasta aiheutuva melu on häiritsevää ja toiminnan luonteesta johtuen vaihtelevaa. Lupapäätöksessä olisi tullut määrätä ylärajat sekä keskiäänimelulle että enimmäismelulle. Lupamääräyksissä ei ole minkäänlaisia melurajoja. Ampumarataa ei tulisi sijoittaa alueen korkeimmalle kohdalle. Vaikka alueella on aikaisemmin toiminut ampumarata, sen perusteella ei tule automaattisesti myöntää lupaa uudelle radalle. Luvan myöntämisen edellytysten arviointi tulee tapahtua tehtyä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Haapaveden Riistanhoitoyhdistys ry on vastineessaan esittänyt valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä. Riistanhoitoyhdistys on yleishyödyllinen yhdistys eikä sillä ole varoja. Yhdistyksen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut on kohtuutonta. Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta on lausunnossaan esittänyt valituksen hylkäämistä. Päätöksessä asetettuja ehtoja noudattamalla toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu pysyvää kohtuutonta rasitusta. Toiminta-aikoja on rajoitettu hakemuksesta poiketen. Melumittausten perusteella etenkin haulikkomelu aiheuttaa enemmän häiriötä ja sitä on rajoitettu. Ampumarata ei sijaitse enää luokitellulla pohjavesialueella. Lupaharkintaa tehdessä on ollut tiedossa, että Leppiojan vesiosuuskunnan kaivoa käytetään vielä karjatalouden vedenhankintaan. Ampumaratatoiminnalla ei ennalta arvioiden ole haitallisia vaikutuksia Leppiojan vesiosuuskunnan kaivon veden laatuun. Vaikutuksia pohjaveteen on mahdollista seurata ampumarataalueen ympäristössä sijaitsevista pohjavesikaivoista. Alueen virkistyskäyttö on lupaehdoissa huomioitu aitaamis- ja merkintävelvoitteilla sekä yleisellä tiedottamisella. Haapajärven kihlakunnan poliisilaitos ( alkaen Jokilaaksojen poliisilaitos) on vastineessaan ilmoittanut, ettei sillä ole ympäristölupa-asiassa lausuttavaa. P J asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen yhdistyksen vastineen ja lautakunnan lausunnon johdosta ja uudistanut valituksessa esitetyn. Muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut arvonlisäveroineen ovat kaikkiaan 2.237,50 euroa.

4 HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Valituksen enemmälti hyläten hallinto-oikeus lisää perusturvalautakunnan päätökseen lupamääräykseen 1 uuden kolmannen kappaleen toiminta-aikojen täsmentämisestä, lupamääräyksen melun raja-arvoista (uusi lupamääräys 2), lupamääräyksen pohjaveden tarkkailusta (uusi lupamääräys 10) ja lupamääräyksen toiminnan kirjanpidosta ja raportoinnista (uusi lupamääräys 11) sekä selventää uudelleen numeroitua lupamääräyksen 5 kolmatta kappaletta ja muuttaa lupamääräysten tarkistamishakemuksen toimittamisajankohtaa sekä täydentää määräystä tarkistamishakemuksessa esitettävien tietojen osalta. Lupamääräykset uudelleen numeroituna ja luvan voimassaolomääräys kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavasti (lisätyt määräykset kursiivilla): 1. Kivääriampumaratoja saa käyttää neljänä päivänä viikossa arkisin kello ja sunnuntaisin klo välisenä aikana. Juhlapyhinä (joulu, pääsiäinen, juhannus) ampuminen ei ole sallittua. Kilpailuista tulee ilmoittaa lehti-ilmoituksilla. Kilpailuihin pätee em. aika- ja päivärajoitukset. Haulikkoampumarataa saa käyttää neljänä päivänä viikossa arkipäivisin kello Haulikkoampumaradan käyttö sunnuntaisin ja juhlapyhinä ei ole sallittua. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, mitkä ovat neljä edellä tarkoitettua viikonpäivää, jolloin radat ovat käytössä. Viikonpäivät tulee ilmoittaa myös rata-alueella olevassa ilmoitustaulussa lupamääräyksen 9 mukaisesti. 2. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää A-painotettuna enimmäismelutasona impulssiaikavakiona (L AImax ) määritettynä valtioneuvoston päätöksen (VNp 53/1997) mukaista ampumaradoille annettua ohjearvoa 65 db asuinalueille ja 60 db loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Melumittaus on suoritettava vähintään yhden kerran lupakauden aikana. Suunnitelma mittausten toteuttamisesta on toimitettava Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukausi ennen mittauksia. Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa

5 5 lisämääräyksiä melumittausten suorittamisesta tai muista tarvittavista meluntorjuntatoimenpiteistä. 3. Haulikkoammunnassa tulee käyttää lukien muuta hyväksyttyä haulilaatua kuin lyijyhauleja. Savikiekko- ja välitulppajäte ja vastaava tulee poistaa ampuma-alueelta vuosittain vähintään kuitenkin viiden vuoden välein ensimmäisen kerran viimeistään vuonna Ampumaradan taustavalleihin kertyneet luotimateriaalit tulee poistaa ennen toiminnan aloittamista. Tulevaisuudessa vastaava toimenpide tulee tehdä vähintään kymmenen vuoden välein. Tällöin taustavallien luotien iskeytymisalueelta tulee poistaa luotiaines 50 cm:n syvyydeltä ja kahden metrin korkeudelta Hirviradan hiihto- ja ulkoilualueen puoleinen ja haulikkoradan ampumasuunnan mukainen etualue tulee aidata verkkoaidalla. Verkkoaita tulee varustaa varoituskylteillä. Muille alueille tulee asentaa lippusiima ja värilliset puumerkinnät sekä kylttejä. Ampumaradoilla tulee olla ratakohtainen liputusjärjestelmä (punainen lippu) tai vastaava, jolla ennakolta estetään omassa toiminnassa tapaturmien syntyminen. Ampumaradalle vahingossa joutumisen estämiseksi marjastaessa sekä luonnossa ja ulkoilureiteillä liikkuessa rata-alue tulee olla merkittynä riittävästi siten, että onnettomuuksilta vältytään. Myös eläinten kulkeutuminen ampumaradan vaaravyöhykkeelle tulee estää (aita, lippusiima). 6. Käytöstä poistuva entinen haulikkorata-alue on siistittävä savikiekoista ja puhdistettava pintaan kertyneestä lyijymateriaalista ennen toiminnan aloittamista. 7. Ampumaradalle on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa ampumaradan toiminnasta, syntyvistä jätteistä, tarvittavista maanvaihdoista, vaihdettavien maiden käsittelystä ja kirjanpidosta. Vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava Siikalatvan ympäristöpalveluille ennen toiminnan aloittamista. Vastaavan hoitajan nimi tulee laittaa myös radan yhteydessä olevalle ilmoitustaululle. Vastaava hoitaja vastaa, että ampumaradan käyttö on lupamääräysten mukaista, pitää päiväkirjaa käyttäjistä ja ampumamääristä sekä ampumaradalla tapahtuvista toiminnoista. Ampumarata-alueelle johtavalle tielle lähelle Turvetietä, tulee rakentaa lukittava portti asiattoman radan käytön estämiseksi.

6 8. Ampumaradan jätehuollossa noudatetaan alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Hylsyt on kerättävä ampumarata-alueelle sijoitettavaan keräysastiaan ja toimitettava metallijätteen keräyspisteeseen. Alueelle on hankittava myös jäteastia, johon käytetyt taulut, patruunapakkaukset ja muu kierrätettävä jäte sijoitetaan. Loppusijoitettavaa talousjätettä, jos sitä syntyy, varten tulee olla oma astia. 9. Ampumarata-alueelle on asetettava ilmoitustaulu, josta alueen käyttäjät näkevät ampumaradan yksittäistä käyttäjää koskevat määräykset ja ohjeet sekä tämän luvan mukaiset määräykset mm. ampuma-ajoista ja jätehuollon järjestämisestä. 10. Alueen pohjaveden laatua tulee tarkkailla raskasmetallien osalta kolmen vuoden välein siten, että ensimmäinen näyte otetaan ennen toiminnan aloittamista. Näyte otetaan joko Leppiojan vesiosuuskunnan pohjavesialueen havaintopisteestä tai käytössä olevasta lähimmästä talousvesikaivosta touko-kesäkuun aikana ja siitä määritetään vähintään ph, rauta, mangaani, arseeni, kadmium, kromi, lyijy ja nikkeli. Näytteenotosta ja tulosten toimittamisesta tulee sopia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tulosten pohjalta kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi muuttaa tai täsmentää pohjaveden tarkkailua. 11. Toiminnanharjoittajan on laadittava kalenterivuosittain raportti ampumarata-alueen käytöstä Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportista on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: - laukausten lukumäärät ampumaradoittain eriteltynä - ammuntapäivien lukumäärät ampumaradoittain eriteltynä - käytetyt asetyypit ja panokset ampumaradoittain - kilpailut - poikkeus- ja häiriötilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat - alueelta talteen otetun lyijyn määrä ja jatkokäsittely - toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikat. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, johon on kirjattava edellä mainittua raportointia varten tarvittavat tiedot. Tiedot on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. 12. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on

7 7 ilmoitettava etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamisen jälkeen on maaperä tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnasta tulee tehdä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle mennessä. Tarkistamishakemukseen on liitettävä yhteenveto lupakauden toiminnasta, melumittauksen ja pohjavesitarkkailun tulokset, tiedot maaperästä poistetuista metalleista ja jätteistä sekä ympäristönsuojeluasetuksen 8-12 :n mukaiset selvitykset tarvittavassa laajuudessa. Velvoite annetaan ympäristönsuojelulain 55 :n perusteella. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus on saanut lainvoiman. Jos lupavelvollisen toiminta muuttuu oleellisesti, on toiminnalle haettava uusi lupa. Perustelut Toiminta ja lähiympäristö Suunniteltu uusi ampumarata sijaitsee haja-asutusalueella Haapaveden kaupungin Korkatin kylässä. Alueella on ollut aikaisemmin vastaavanlaista toimintaa. Maasto-olosuhteiltaan ampumaradan alue viettää lännen ja etelän suuntaan. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen kaakkoispuolella noin 650 metrin etäisyydellä ampumarata-alueesta. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Aakonvuori. Alueen länsipuolella sijaitsee hiihto- ja ulkoilureitti ja itäpuolella moottorirata. Ampumarata-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Leppiojan vesiosuuskunnan kaivo sijaitsee rata-alueen kaakkoispuolella noin 300 metrin etäisyydellä. Hakemukseen liitetyn päivätyn asemapiirroksen mukaisesti alueelle tulee hirvirata (ampumaetäisyydet 75 m ja 100 m), kiväärirata (100 m), pienoishirvi- ja villikarjurata (50 m), pienoiskiväärirata (50 m), pistoolirata (25 m) ja skeet- ja traprata. Uuden kivääriradan osalta lupahakemus on valituksenalaisella päätöksellä hylätty. Laukausmäärät ovat luotiaseiden osalta noin laukausta ja haulikkoaseiden osalta noin laukausta

8 vuodessa. Ampumasuunnat ovat koilliseen ja pohjoiseen Aakonvuoren suuntaan. Hakemusasiakirjojen riittävyys Lupahakemuksen sisällöstä ja hakemukseen liitettävistä tiedoista säädetään ympäristönsuojelulain 35 :n 2 momentin nojalla tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen 9-10 :ssä. Asetuksen 9 :n 1 momentin mukaan lupahakemuksen tulee muun ohella sisältää tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan, maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä sekä arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön. Asetuksen 9 :n 2 momentin mukaan lupahakemuksen tulee muun ohella sisältää, ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen vaikutukset, lupaharkinnan kannalta tarpeelliset seikat, yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melutasosta. Lupahakemuksessa esitetyt tiedot melusta ovat varsin yleisluontoiset eikä lupahakemusasiakirjoihin ole liitetty tarkempia tietoja toiminnan melutasoista. Lupaviranomainen on lupa-asian käsittelyyn liittyen suorittanut ampumarata-alueella melumittauksia, joiden tulokset on liitetty asiakirjoihin. Melumittaukset on tehty olosuhteissa, jotka eivät ole ympäristöministeriön ampumaratamelun mittaamisesta antaman ohjeen (61/1999) mukaisia. Melumittausten tulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida toiminnasta aiheutuvia melutasoja. Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon toiminnan luonne ja sen vaikutukset, hallinto-oikeus katsoo, että tiedot toiminnasta aiheutuvasta melusta ovat olleet lupaharkinnan kannalta riittävät. Kun toiminta ei sijoitu tärkeälle eikä yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle, alueen pohjavesiolosuhteiden tarkempi selvittäminen ei ole luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi ollut tarpeen. Lupapäätöstä ei siten ole näistä syistä tarpeen kumota ja palauttaa lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojelulain 41 :n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää mainitun lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen,

9 9 aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa (1 kohta), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (2 kohta), ympäristönsuojelulain 7-9 :ssä kiellettyä seurausta (3 kohta), erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella (4 kohta) eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (5 kohta). Saman lainkohdan 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä lain 6 :ssä säädetään. Kun otetaan huomioon toiminnan sijaintipaikka ympäristöolosuhteineen, etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä toiminnalle asetetut ympäristön pilaantumista ehkäisevät lupamääräykset, erityisesti lupamääräys 1 toiminta-aikojen rajoittamisesta sekä hallinto-oikeuden nyt asettamat melun rajaarvot lupamääräyksessä 2, joiden voidaan ennalta arvioiden katsoa näissä olosuhteissa täyttyvän, sekä lisäksi lupapäätöksestä ilmenevät perustelut oikeusohjeineen, toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan naapurikiinteistöille eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, merkittävää ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka muutakaan ympäristönsuojelulain 42 :n vastaista seurausta. Perusturvalautakunta on siten voinut myöntää Haapaveden Riistahoitoyhdistys ry:lle ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin mukaan luvassa on muun ohella annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Lainkohdan 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

10 Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 :n 1 momentin mukaan luvassa on muun ohella annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Perusturvalautakunta on päätöksen lupamääräyksessä 1 rajoittanut toiminta-ajat neljään arkipäivään viikossa sunnuntaipäivien lisäksi. Valvonnallisista syistä lupamääräykseen on tarpeen lisätä määräys viikonpäivien täsmentämisestä ja ilmoittamisesta ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ampumaratojen meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi toiminnasta aiheutuvalle melulle on tarpeen asettaa melun enimmäistaso. Hallinto-oikeus on ratkaisuosasta ilmenevän mukaisesti ja ympäristönsuojelulain 43 huomioon ottaen asettanut uuden määräyksen 2 melun enimmäistasoista. Asetetut raja-arvot ovat vakiintuneesti hallintoja oikeuskäytännössä sovelletun ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaiset. Lupamääräykseen on lisätty myös tarpeellinen määräys melumittausten suorittamisesta asetettujen raja-arvojen todentamiseksi. Toiminta ei sijoitu enää luokitellulle pohjavesialueelle eikä alueen pohjavettä käytetä yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueella muodostuvaa vettä käytetään karjataloudessa. Alueen maaperään on aikaisemman toiminnan seurauksena joutunut muun muassa merkittäviä määriä lyijyä. Päätöksessä on asetettu määräyksiä muun muassa lyijyn keräämisestä alueelta. Tähän nähden ja ympäristönsuojelulain 46 huomioon ottaen alueen pohjaveden laatua tulee tarkkailla kolmen vuoden välein tapahtuvalla näytteenotolla ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Tarkkailun tulosten perusteella pohjavesiseurantaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Lupamääräyksellä 11 asetetun seuranta- ja raportointimääräyksen asettaminen on ympäristönsuojelulain 46 :n mukaisesti tarkkailun sekä valvonnan kannalta tarpeen. Muilta osin päätöksen lupamääräykset ovat ympäristönsuojelulain 43, 45 ja 46 :n mukaisesti asianmukaiset ja riittävät.

11 11 Lupamääräysten tarkistamishakemus Ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä ja mitkä selvitykset on tuolloin esitettävä, jollei määräystä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lupamääräysten tarkistamishakemukselle asetettua määräaikaa on tarpeen näissä olosuhteissa aikaistaa siten, että tarkistamishakemus on toimitettava mennessä. Määräystä on lisäksi täydennettävä tarkistamishakemukseen liitettävillä selvityksillä ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti. Oikeudenkäyntikulut Hallinto-oikeus hylkää PJ ja hänen muutoksenhakijakumppaneidensa oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Perustelut Asian laatu ja hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen ei ole hallintolainkäyttölain 74 :n tarkoittamalla tavalla kohtuutonta, että muutoksenhakijat saavat pitää heille hallintooikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. JULKIPANO Päätös on annettu julkipanon jälkeen. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN MUUTOKSENHAKU Haapaveden kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä kaupungin ilmoitustaululla. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään Valitusosoitus on liitteenä YmpJp (07.07).

12 Diaarinumero 01760/08/5129 Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman ja Matti Suontausta sekä luonnontieteiden alan hallintooikeustuomari Merja Manninen. Reijo Hellman Merja Manninen Matti Suontausta Esittelijä hallinto-oikeussihteeri Kirsi Stark

13 13 Diaarinumero 01760/08/5129 JAKELU 0 Päätös P J ym. osoite: Varatuomari Matti Himanen Suomenselän Lakiasiaintoimisto Oy Kirkkokatu Haapajärvi Jäljennös Haapaveden Riistanhoitoyhdistys ry c/o Matti Niemiaho Teollisuustie 4 C Haapavesi Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta PL 40, 86601, Haapavesi Haapaveden kaupunginhallitus PL 40, Haapavesi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus PL 124, Oulu Haapajärven kihlakunnan poliisilaitos Kustaa Vaasankatu 2, Haapajärvi Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto PL 113, Oulu Suomen ympäristökeskus PL 140, Helsinki ARS

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot