Uudenmaan liitossa vuonna 2014 hallinnoitavien projektien kuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liitossa vuonna 2014 hallinnoitavien projektien kuvaukset"

Transkriptio

1 Uudenmaan liitossa vuonna 2014 hallinnoitavien projektien kuvaukset Uudenmaan energianeuvonta Uudenmaan energianeuvontahankkeen tavoitteena on tarjota konkreettista, luotettavaa ja puolueetonta energianeuvontaa Uudenmaan asukkaille. Hankkeen neuvonnassa keskitytään pääosin asumisen energiankulutukseen. Neuvonnan päätoimintamuotoja ovat erilaiset asukastilaisuudet sekä neuvonta puhelimitse ja sähköpostitse. Erityinen painoarvo on konkreettisella yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Konkreettisen neuvonnan lisäksi hanke pyrkii kehittämään maakunnallista energianeuvonnan yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeessa on muodostettu laaja maakunnallinen energianeuvonnan yhteistyöryhmä, joka kokoontuu pari kolme kertaa vuodessa jakamassa kokemuksia ja verkottumassa. Uudenmaan energianeuvontahanke on osa Motivan ja Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista energianeuvontahankekokonaisuutta vuosina , jossa neuvontaverkostosta pyritään tekemään maakunnallisesti pysyvää ja kattavaa. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu toimijoita 15 eri maakunnasta. Uudenmaan energianeuvontahankkeen rahoitus koostuu Motiva/TEM rahoitusosuudesta (50 %) ja Uudenmaan liiton osuudesta (50 %). Rahoitus haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Riitta Murto-Laitinen ja koordinaattorina Jarkko Hintsala. Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin Kesäkuussa 2013 käynnistynyt hanke on osa 4. vaihemaakuntakaavan taustaselvitystä Uudenmaan viherrakenne Hanke täydentää maakunnallisen viherrakenteen suunnitteluun tarvittavia tietoja luonnonympäristöjen muodostaman viherrakennekokonaisuuden ja sen ihmisille tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden näkökulmista. Hankkeen tulokset ovat osa maakuntakaavan tausta-aineistoa. Hankkeessa testataan uusien paikkatietopohjaisten menetelmien soveltuvuutta maakuntakaavoitukseen ja kehitetään uuden tiedon perusteella viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskevia maakuntakaavamerkintöjä ja määräyksiä. Hankkeen tulokset tullaan esittämään viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskevina karttoina. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Uudenmaan liiton lisäksi Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeessa käytetään Helsingin yliopistossa kehitettyä Zonationsuojelusuunnitteluohjelmaa Uudenmaan alueelle tehtäviin luontoarvo- ja maankäyttöanalyyseihin sekä Suomen ympäristökeskuksessa kehitettyä Green Frame- menetelmää, jolla analysoidaan Uudenmaan ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalia. Analyysien tuloksia verrataan ja niiden tuottaman tiedon käytettävyys maakuntakaavoituksessa arvioidaan syksyllä Analyyseistä tuotetaan tekniset raportit tuloskarttoineen vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeeseen sisältyy myös Uudenmaan liitossa suunnittelijana työskentelevän Elise Lohmanin viherkehää käsittelevä diplomityö. Työ käsittelee pääkaupunkia ympäröivää viherkehää virkistyskäyttö-näkökulmasta.

2 Kohti Etelä-Suomen vesien ja Itämeren parempaa tilaa (VEDET) projekti Projekti on Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen yhteistoiminta-alueen liittojen yhteishanke, joka edistää hallitusohjelman tavoitteita vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon varmistamisesta. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ja Hämeen ELYkeskusten sekä alueen kuntien ja sidosryhmien kanssa. VEDET-hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt kokouksessaan seuraavat neljä hankeaihioita VEDET-kärkihankkeiksi: Kestävä kiviaineshuollon rakenne suurella metropolialueella Metsätalouden pohjavesivaikutukset Hulevesien hallinta osana suuria aluerakennushankkeita Hajavesihuollon tilanteen kokonaistarkastelu yhteistoiminta-alueella Nämä kärkihankkeet ovat isoja kokonaisuuksia, jotka edistävät kukin useita VEDET-hankkeen alkuperäisiä tavoitteita ja niihin liittyy kehittämistarpeita, joiden toteuttamisessa yhdistyvät sekä yrityselämän, hallinnon että tutkimuksen intressit. Näiden kärkihankeaihioiden priorisointi hankkeessa ei sulje pois muiden, pienempien kokonaisuuksien edistämistä sidosryhmien toimesta VEDET-hankkeen koordinaattorin tuella. VEDET kärkihankkeille pyritään YTA-alueen yhteistyönä löytämään rahoitusta esiselvityksiin. Käytännössä autetaan ao. hankeideoiden vetureita (TAPIO, SYKLI, HAMK) laatimaan Makerahakemuksia ja tuetaan näiden hakemusten etenemistä liitoissa ja liittojen yhteistyönä. Hankkeen tuloksia on jo hyödynnetty kuntien, ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja muiden toimijoiden keskuudessa. Geologian tutkimuskeskuksen vetämänä on käynnistynyt maaseuturahaston rahoittama pohjavesialueiden rakenneselvityksiä toteuttava projekti Pohjavesiselvitykset maatalouselinkeinon kannattavuuden tukemisessa loppusummaltaan Tämän projektin kohdealueet sijaitsevat Uudellamaalla. Hankkeen loppusummasta Uudenmaan liiton saama tukiosuus on Lisätietoja VEDET-hankkeesta sivustolta: Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) Baltic Sea Region Programme Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 4,8 M, josta Uudenmaan liiton osuus on EUrahoituksen ja kansallisen vastinrahan jälkeen liiton maksettavaksi jää noin Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä paremmin yhteen pohjoisimman Euroopan, Barentsin alue mukaan lukien, suuret luonnonvarat ja niiden kasvava hyödyntäminen sekä kasvava teollinen tuotanto Itämeren alueen ja Keski-Euroopan jatkojalostamiseen, teollisiin tuotantoketjuihin ja markkinoihin. Pääpaino on Suomen ja Ruotsin läpi kulkevissa pääradoissa ja molempien maiden satamissa. Hankkeessa on 28 partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Hankkeen pääpartneri on Region Västerbotten Ruotsista. Hankkeessa pyritään rautatie- ja merikuljetuksia painottaen kehittämään eri liikennemuotoja käyttäviä kuljetusketjuja sekä parantamaan logistiikkakeskittymiä ja terminaaleja kuljetuskäytävän ja sen pohjois etelä- ja itä länsisuuntaisten jatkeiden suunnissa. Hankkeessa selvitetään myös

3 ratkaisuja rajanylitysten helpottamiseen, pilotoidaan erityyppisten kuljetusten ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja ja tutkitaan käytävän infrastruktuurin vaikutusta teollisuuteen ja alueelliseen taloudelliseen kasvuun. Lisäksi syntyy logistiikka-alan yhteistyöverkostoja käytävän kuljetusjärjestelmän parantamiseen ja optimaaliseen käyttöön. Hanke tähtää ympäristön kannalta kestävään kansainväliseen infrastruktuurin suunnitteluun ja logistiseen yhteistyöhön. Hankkeessa on tuotettu mm. aluesuunnittelijoille tarkoitettu työkaluohjelma, jolla voidaan arvioida liikenneväyläinvestointien laajoja aluetaloudellisia vaikutuksia. Hankkeen yhteisessä BGLC - kuljetusstrategiassa on kuvattu keskeiset tulokset ja suositukset jatkotyölle. Hanke päättyy kesällä Hankkeen nettisivut: ENPI Climate Proof Living Environment (CLiPLivE) Uudenmaan liitto on mukana EU:n ENPI-hankkeessa Climate Proof Living Environment (CLiPLivE). Hankkeessa selvitetään ilmastonmuutoksen geologisia ja ympäristövaikutuksia. Hanke käynnistyi helmikuussa 2012 ja kestää 30 kuukautta. Pääpartneri hankkeessa on St. Petersburg City Government State Company MINERAL. Muita partnereita ovat Pietarin ympäristökomitea, VSEGEI (Geologinen tutkimuslaitos Pietarissa) ja Suomesta Uudenmaan liiton lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Kymenlaakson liitto. Hankkeessa identifioidaan rakennettuun ympäristöön kohdistuvia ilmastonmuutoksesta aiheutuvia geologisia ja ympäristöriskejä sekä etsitään keinoja ehkäistä ja sopeutua näihin muutoksiin seudullisella ja paikallisella tasolla. Hankkeessa jatketaan GTK:n aiemmassa Life-projektissa (GeoInforM) kehitettyä riskimatriisimenetelmää. Geologiset riskit ovat Suomenlahden pohjukassa oleellisesti erilaiset (ja suuremmat) kuin Suomen rannikolla, joten menetelmää kehitetään ottamalla huomioon alueiden erilaiset ominaispiirteet. Syksyllä 2012 projektille avattiin nettisivut Hankkeen tulokset tullaan esittämään myös kartoilla. Network of STRAits Interreg IV C (NOSTRA) EAKR Interreg IVC-rahoitteinen kolmivuotinen hanke , jossa on mukana partnereita eri puolilta Eurooppaa. Ympäristöryhmän kokous toimii Uudenmaan osalta hankkeen paikallisena kokouksena. Hankkeen tavoitteena on jakaa merten salmia kehystävien alueiden ja kuntien hyviä käytäntöjä biodiversiteetin ja luonnon perintökohteiden säilyttämiseksi merialueilla ja rannikolla sekä tehdä käytäntöjen pohjalta konkreettisia kehittämistoimenpide-esityksiä. Tarkoituksena on kehittää kansalliset rajat ylittävien ympäristökysymysten hallinnointia ja sen koordinointia. Toimintavuosi on Nostran viimeinen vuosi sisältäen seminaareja, tulosten raportointeja sekä loppukonferenssin Brysselissä

4 Kesäduuni Uudellamaalla Kesäduuni Uudellamaalla 2014 on hyvän mielen haastekampanja, joka kannustaa Uudenmaan kuntia, yrityksiä ja muita työnantajia tarjoamaan kesätöitä maakunnan nuorille. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni uusmaalainen nuori saa kesätyöpaikan. Kampanjan suojelijana toimii työministeri Lauri Ihalainen. Kampanjaan voi ilmoittautua mukaan uusmaalainen työnantaja, joka tarjoaa vähintään yhden kesätyöpaikan. Työnantaja saa mm. näkyvyyttä kampanjan verkkosivuilla (www.kesaduuniuudellamaalla.fi). Työnantaja ilmoittaa kesätyöpaikkansa myös TE-toimiston verkkosivuilla. Kesätöiden lisäksi kampanjassa voi tarjota oppisopimuspaikkoja. Kampanjassa on mukana myös noin 20 uusmaalaisesta nuoresta koostuva nuorten ryhmä, joka tuo kampanjaan nuorten näkökulmaa ja vie kesätyösanomaa eteenpäin omissa kunnissaan. Ryhmää vetää kansanedustaja Jani Toivola. Kampanjan toteuttavat Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan TE-toimisto. Yhteistyökumppaneina ovat Espoon Yrittäjät, Vantaan Yrittäjät, Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen lehtiyhtymä. Rahoitus tulee Uudenmaan liitolta (50 %) ja Uudenmaan ELY-keskukselta (50 %). Uudenmaan tuulivoimaselvitys Uudenmaan liitto aloitti maaliskuussa 2013 tuulivoimaselvityksen laatimisen. Selvitys on yksi 4. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksistä. Hankkeen tavoitteena on laatia Uudenmaan tuulivoimastrategia, edistää tuulivoimarakentamista selvittämällä maakunnallisesti merkittävät potentiaaliset tuulivoima-alueet Uudenmaan maa- ja merialueilla sekä vahvistaa maakunnan yhteistä tahtotilaa tuulivoimarakentamisen edistämiseksi. Selvityksen ensimmäinen vaihe (Nykytila-analyysi) valmistui loppuvuodesta Selvitys löytyy sähköisenä julkaisuna liiton kotisivuilta. Paikkatietopohjaisen nykytila-analyysin ja sidosryhmäneuvotteluiden perusteella on identifioitu 9 potentiaalista maakunnallista tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, joille tehdään tarkempia selvityksiä vuonna Selvitysten tavoitteena on tuottaa maakuntakaavan ratkaisua varten riittävät tiedot selvitysalueista.

5 Climate KIC Outreach Uusimaa on mukana EU:n Climate-KIC-ohjelmassa, joka tukee vähähiilisyyteen liittyvää innovointia ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Uudenmaan kumppanina ohjelman toteutuksessa on Hessenin alue Saksassa, joka on ollut mukana Climate-KIC toiminnassa vuodesta Uudenmaan liitto koordinoi hanketta Uudenmaan alueella. Kotimaisista toimijoista mukana ovat Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Green Net Finland ja Suomen Ympäristökeskus. Hankkeen yhteydessä Uudenmaan toimijoille järjestetään kaksi innovaatiokumppanuuksiin tähtäävää työjaksoa Saksan Hessenissä. Hankkeessa tarjotaan myös valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia uusmaalaisille startup-yrityksille, jotka innovoivat ilmastonmuutosta ehkäisevää tai siihen sopeutuvaa liiketoimintaa. Climate-KIC on Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) hallinnoima, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sen vaikutuksiin sopeutumista edistävä innovaatioverkosto. Toiminnan tavoitteena on luoda innovaatiokumppanuuksia, joissa julkishallinto, tutkimus, yritysmaailma ja koulutus yhdistyvät. Uusmaalaisten pk-yritysten etablointi Venäjälle Hankkeessa testataan uutta keskeytyksettömän etabloinnin mallia. Testattava toimintamalli perustuu liiton tekemään konsulttiselvitykseen Uudenmaan pk-yritysten etabloituminen Venäjälle; Venäjä-palvelun rakentaminen ja pilottikonseptin laatiminen. Kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi mallista tehdään syksyllä Hankkeessa viittä uusmaalaista yritystä on viety Venäjän markkinoille keskeytyksettömän etabloinnin periaatteella. Keskeytyksetön etablointi on yrityksen viemistä markkinoille liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnista aina siihen asti, kunnes yritys solmii sopimuksen taustoiltaan tarkastetun venäläisen yrityksen kanssa. Yritys saa kaiken palvelun yhdeltä luukulta. Yrityksen henkilöstö valmennetaan Venäjän markkinoille. Mallissa käytetty ajastettu ja porrastettu tukirahoitus tarkoittaa sitä, että etablointipäiviä annetaan yrityksille niiden osoittaman etenemisen mukaan. Julkishallinnon rahoitustuen saaminen edellyttää yritykseltä oman taloudellisen sitoutumisen (vastuuperiaate 50/50) lisäksi tietyn aikataulun mukaista, Venäjä-palvelun ohjaamaa etenemistä Venäjän markkinoille. Venäjä-palvelu voi myös keskeyttää etablointiprosessin tapauksissa, joissa eteneminen ei suju sovittujen toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

6 Kaksi yritystä (Loook Industries Oy ja Lago Kapital Oy) on jo aloittanut operointinsa Venäjän markkinoilla ja kumpikin palkannut yhden syntyperäisen venäläisen, Suomen kansalaisuuden omaavan työntekijän hoitamaan Venäjä-kontakteja. Parhaillaan selvitetään olemassa olevien koulutus-, tukirahoitus- ja työllistämistukien liittämistä etablointimalliin. Lopputuloksena tulee olemaan ehdotus pk-yrityksille suunnatusta käytännön Venäjä-palvelusta, sijoituspaikasta ja rahoitusmallista. Uudenmaan liitto ei ole luonteva sijoituspaikka Venäjä-palvelulle, vaan se tulisi asemoida muualle julkishallintoon, mikäli malli arvioidaan kustannustehokkaaksi. Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman Tekninen tuki Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman tekninen tuki on 3 % ohjelman rahoituskehyksestä eli yhteensä noin 77,97 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudella. Tästä koko ohjelman yhteisiin (tietojärjestelmä, arviointi, viestintä ja MYR) ja keskushallinnon kuluihin arvioidaan käytettävän noin 40,1 miljoonaa euroa. Alueille eli rakennerahastoihin erikoistuneille ELY-keskuksille ja koordinoiville maakunnan liitoille jaettavana olisi noin 37,8 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön alustavan arvion ( ) mukaan Uudenmaan liiton osuus ohjelman teknisestä tuesta olisi noin 2,4 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudella eli noin euroa vuodessa. Tällä summalla voitaisiin TEM:n laskelmien mukaan turvata vuosittain noin 6 htv:n panos koordinoivan maakunnan liiton tehtävien hoitamiseen Uudenmaan liitossa. Vielä valmistelussa olevan valtioneuvoston asetuksen mukaan Uudenmaan liittoon kootaan rakennerahasto-ohjelman välittävän toimielimen tehtävät koko Etelä-Suomesta eli Uudenmaan lisäksi Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitoista. Asetusehdotuksen mukaan Uudenmaan liittoon koottavat välittävän toimielimen tehtävät ovat 1) rakennerahastoista myönnettävän tuen myöntämis- ja maksatuspäätökset 2) sääntöjenvastaisesti maksettujen menojen johdosta tehtävät aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnät ja muut korjaavat toimenpiteet 3) tiedotus ja viestintä 4) hankkeiden seuranta 5) hallinnolliset ja paikan päällä tehtävät varmennukset 6) menojen todenmukaisuuden vahvistaminen todentamisviranomaiselle 7) hallintoviranomaisen avustaminen seurantakomiteatyössä ja ohjelman täytäntöönpanokertomusten laatimisessa komissiolle Tekninen tuki jaetaan vuosittain, joten Uudenmaan liiton käyttöön koko ohjelmakaudella tulevaa teknistä tukea on tarkalleen mahdoton ennustaa. Ohjelman ensimmäisen vuoden eli vuoden 2014 teknisen tuen jaosta on tarkoitus päättää valtioneuvostossa vasta syksyllä Jatkossa vuosittainen jako tehdään alkuvuodesta.

7 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman Tekninen tuki EAKR-ohjelman teknistä tukea on käytetty ohjelmakauden aikana Etelä-Suomen EAKR-ohjelman hallinnointiin, rahoitettujen hankkeiden valvontaan ja hanketoteuttajien ohjeistamiseen sekä ohjelmaviestintään liittyviin tehtäviin. Tukea käytetään vuoden 2014 aikana päättyneen ohjelmakauden hallinnointiin tänä vuonna päättyvien hankkeiden valvontaan ja muihin hallinnollisiin tehtäviin. Liveable Baltic Cities (LiveBaltic) Hankkeen tavoitteena on valmistella uusmaalaisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa ainakin kaksi projektihakemusta vuoden 2014 aikana aukeaviin EU-ohjelmien hakuihin. Saadun tuen avulla järjestetään sidosryhmien kanssa kokouksia Uudellamaalla ja muissa maissa. Näissä tilaisuuksissa kehitetään projektihakemuksia, ja tulevissa projekteissa etsitään keinoja kestävälle kaupunkikehitykselle älykkäiden ratkaisujen ja asukkaiden osallistumisen kautta. Ratkaisuja pilotoidaan eri alueilla Suomessa ja Baltian maissa. Kehitettävät aiheet ovat Uusimaa-ohjelman mukaisia ja liittyvät ohjelman toiseen strategiseen valintaan, eli toimivaan arkeen. LiveBaltic toteuttaa EU:n Itämeri-strategiaa. Valmisteluhankkeessa yhteistyökumppaneita ovat Uudenmaan liitto, Riga Planning Region, Cleantech Estonia ja Turku Science Park Oy. Hankekumppaneita etsitään lisäksi Itämeren alueelta, kuten Saksasta, Puolasta ja Ruotsista. CULMINATUMILTA SIIRTYNEET HANKKEET Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet on ylimaakunnallinen matkailuhanke, joka kehittää Etelä-Suomen matkailutoimijoiden yhteistyötä ja matkailuliiketoimintaa sekä tutkii matkailun vaikutuksia tulos- ja työllisyyslukuihin. Hanke toimii Etelä-Suomen alueella, erityisesti Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Varsinais- Suomessa. Hankekokonaisuutta koordinoi Uudenmaan liitto ( alkaen). Hankkeessa on mukana neljä osahanketta: Tourism Network osahanke: toteuttaja Uudenmaan liitto (Culminatum Innovation Oy Ltd ). Budjetti Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke: toteuttaja Lahden seutu Lahti Region Oy. Budjetti Hankkeessa toteutetaan venäläisiin asiakkaisiin kohdistuvia markkinointitoimenpiteitä.

8 Matkailuinnovaatiot Etelä-Suomessa -osahanke: toteuttaja Haaga-Helia AMK. Budjetti Hankkeessa toteutetaan Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys sekä työstetään teemapohjaa Etelä-Suomen matkailuun ja toteutetaan asiakastutkimus alueen teemoista ja aktiviteeteista. Sustainability in Tourism osahanke: toteuttaja Turku Touring. Budjetti Hanke lisää tietoutta vastuullisesta matkailuliiketoiminnan toteuttamisesta valmennusten avulla. Hankekokonaisuuden tulokset kootaan yhteen pidettävässä avoimessa päätösseminaarissa. Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoaikaa. Tourism Network -osahankkeessa Etelä-Suomen matkailutoimijat tekevät laaja-alaista yhteistyötä. Osahankkeen yhteydessä on perustettu alueen matkailupäättäjien verkosto, Etelä-Suomen Tourism Roundtable (ESTR). Kevään 2014 aikana verkosto ja toimiala työstää yhteisiä linjauksia ja konkreettisia avauksia alueen kansainväliseen markkinointiin ja kansainvälisten asiakkaiden houkuttelemiseksi alueelle tulevaisuudessa. Kevään aikana valmistuu asiakaslähtöinen matkailuneuvontakonsepti Etelä-Suomen alueelle. Konseptissa huomioidaan mm. digitaalinen toimintaympäristö ja asiakkaiden palveleminen kaikissa matkan vaiheissa, sekä matkailuneuvontojen välinen yhteistyö Eteläisessä Suomessa. Konsepti pilotoidaan Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvonnassa, ja sitä voidaan hyödyntää myös muissa alueen matkailuneuvonnoissa. Konseptin myötä on jo pilotoitu verkossa toimivaa chat -palvelua seitsemässä alueen matkailuneuvonnassa. Alueen matkailutuotteet halutaan tuoda asiakkaan ostettavaksi sähköisesti. Osahanke teetti asiasta selvitystyön, jonka tuloksia ja ratkaisuita viedään eteenpäin mm. järjestämällä kevään aikana infotilaisuuksia matkailuyrittäjille ja toimijoille sekä viemällä eteenpäin seutukoordinaattori mallia. Osahankkeessa toimii myös Länsi-Uudenmaan matkailukoordinaattori, joka on mukana jalkauttamassa Länsi-Uudenmaan matkailustrategiaa sekä viemässä eteenpäin Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu Oy:n toimintaa. Kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia pohjustetaan kartoittamalla Itämeren alueen matkailun kehittäjätahot. Aiemmin Tourism Network -osahankkeessa on järjestetty valmennuksia Uudellamaalla matkailuyrittäjille ja -toimijoille kiinalaisten ja venäläisten matkailijoiden tarpeista, kulttuuritaustoista, sosiaalisen median käyttäytymisestä sekä siitä miten kyseisille markkinoille kannattaa lähteä (vuonna 2013 yhteensä 25 päivää). Tietoa eri rahoituskanavista matkailualalla jaettiin kolmessa tilaisuudessa Uudellamaalla loppuvuodesta Matkailuyrittäjien tietoisuuteen on pyritty tuomaan helposti lähestyttävällä tavalla erilaisia matkailuyrittäjän liiketoimintaa helpottavia digitaalisia ratkaisuja Smart Tourism -teemalla. Osahanke järjesti Matka2013 -messuille Smart Tourism osaston, jossa 11 digialan yritystä esittelivät matkailutoimijoille sopivia ratkaisuja. Hanke järjesti messuilla myös aiheesta ohjelmaa ja kutsuvierastilaisuuden. Smart Tourism teeman

9 puitteissa jaettiin tietoutta mm. aiheista mobiili, ostaminen verkossa, kielipalvelut, Venäjän sosiaalinen media neljässä aamiaistilaisuudessa keväällä Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella KESTI-hanke edistää uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista aluerakentamisessa ja kokoaa ylikansallista verkostoa Itämeren alueelle. Hankkeessa tunnistetaan viisi onnistunutta ekotehokasta ja vähähiilistä aluerakentamiskohdetta Itämeren alueella sekä tehdään niihin kumppanianalyysimatkat. Matkat suunnitellaan ja toteutetaan projektin kotimaiseen verkostoon kuuluvien kaupunkien - Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan - tunnistamien haasteiden ja tarpeiden perusteella. Matkoilla vertaillaan kohteiden kehitysprosesseja, kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikuttavuutta benchmarking-syväanalyysin avulla. Tutustumiskohteet vuonna 2013 olivat Malmö, Lund, Hampuri ja Kööpenhamina. Vuonna 2014 kohteet ovat Tallinna ( ) ja Pietari ( ). Kiinnostus kohdistuu aluerakentamisen organisointiin, asumisen laatuun, asukkaiden osallistumiseen, energiatehokkuuteen, tilankäytön tehostamiseen, puurakentamiseen, esteettömyyteen, saavutettavuuteen kestävään kehitykseen ja älykkäisiin ratkaisuihin. Parhaat menetelmät kootaan raporteiksi, joista tieto on helposti jaettavissa ja hyödynnettävissä. Kumppanikaupunkien edustajien lisäksi matkoille on kutsuttu mukaan suomalaisia sidosryhmäyrityksiä ja -organisaatioita, jotka voivat laajentaa liiketoimintaansa ja kehittää omaa osaamistaan. Neljälle ensimmäiselle matkalle osallistui yhteensä 14 hankkeen ulkopuolista edustajaa kunnista, yrityksistä ja organisaatioista. Heiltä kerätyillä osallistumismaksuilla on kartutettu projektin yksityistä rahoitusosuutta. Hankkeen muu rahoitus tulee Etelä-Suomen EAKRohjelmasta ja Helsingin, Porvoon, Vantaan ja Turun kaupungeilta. KESTI-hanke muodostuu koordinaatiosta sekä kolmesta osahankkeesta. Koordinaattorina ja pääkaupunkiseudun osahankkeen vetäjänä toimii Uudenmaan liitto. Aiemmin tehtävää hoiti Culminatum Innovation Oy Ltd. Pääkaupunkiseudun osahankkeessa ovat mukana Helsingin kaupungilta Asuntotuotantotoimisto ja Kaupunginkanslian aluerakentamisyksikkö (aiemmin Talousja suunnittelukeskus) sekä Vantaan kaupunki. KESTIssä koordinaattorin rooli on vahva - se toteuttaa toimenpiteet ja tukee tavoitteellista kokonaisohjausta ohjausryhmän ja osatoteuttajien kanssa. Lisäksi se vastaa hallinnoijalle kuuluvista hallintoon liittyvistä tehtävistä ja koko projektin viestinnästä. Osaprojektien tehtävänä on kerätä omilta alueiltaan verkostoon osallistuvat tahot ja välittää tietoa niiden ja koordinaattorin välillä. Posintra Oy vastaa Porvoon osahankkeesta ja Turun ammattikorkeakoulu Oy Turun osahankkeesta. KESTIn päättää Helsingissä järjestettävä kansainvälinen symposium, jossa esitellään hankkeen tuloksia sekä suomalaisia ja kansainvälisiä aluerakentamisen innovaatioita.

10 Asukkaat käyttämässä ja arvioimassa huipputeknologiaa (AJA) AJA-hankkeessa luotiin toimintamalli, jossa asukkaat, yritykset ja kaupunki voivat kehittää yhdessä alueensa palveluita. Hankkeessa käytettiin palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Käyttäjätiedon keräämisen toimintamallia voivat hyödyntää myös muut uudet aluerakentamisalueet. Asukkailta saadun tiedon pohjalta yritykset ja kunnat ovat tehneet parannuksia palveluihinsa. Toimintamallin keskeisin ajatus on asukkaiden ja palveluntarjoajien kohtaaminen, ja siitä syntyvä yhteistyö alueen hyväksi. Mallia rakennettiin parantamalla tarvelähtöisesti seuraavia Suurpellon asuinalueen palveluita: Asukkaiden kokemuksia kerättiin alueen nettisivujen toimivuudesta ja tehtiin ohjeistus sen muuttamiseksi helppokäyttöiseksi paremmin asukkaita palvelevaksi. Imujätejärjestelmästä kerättiin käyttäjäkokemuksia, jotka tulisi huomioida vastaavia järjestelmiä rakennettaessa. Käyttäjäpalautteen perusteella päivitettiin jätejärjestelmän käyttöohjeet. Kartoitettiin ideoita nettikaupan tilauksia varten tehtyjen palvelueteistilojen käytön tehostamista varten. Syntyi idea eteisten käyttämisestä pop-up tiloina, joissa asukkaat ja yritykset voivat järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia. Kerättiin tietoa siitä, minkälaista informaatiota asukkaat haluavat saada taloihin sijoitetusta infonäyttöistä. Löydettiin parannusehdotuksia asukkaiden käytössä olevaan Fortumin Valpasenergianseurantapalveluun. Vastattiin tarpeeseen kehittää Suurpellon keskeistä aluetta Lukutoria. Yhdessä asukkaiden kanssa suunniteltiin uudenlaisten torikojujen kokonaisuus, jota asukkaat, yritykset ja kaupunki voivat käyttää monipuolisesti pop-up tiloina. Kojun pilotti rakennetaan ekologisesti käsitellystä puumateriaalista yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeen tuloksista tehdään video ja raportti. AJA-hanke on osahanke EAKR-rauhoitteisessa Tetraedri-hankekokonaisuudessa, jota hallinnoi Lahden tiede ja yrityspuisto Oy. Muita rahoittajia ovat Espoon kaupunki, Suurpellon jätehuolto Oy, Fortum Oyj, Fortum sähkönsiirto Oy ja Caruna Oy. Mukana hankkeessa ovat myös Suurpeltoseura, Suurpelto-projekti, Suurpellon markkinointi Oy. AJA-hankkeen tuloksia esitellään toukokuussa kolmessa eri tilaisuudessa: Tetredri-hankkeen päätösseminaari Aluerakentamisen mahdollisuudet klo 8.30 Lahden Sibeliustalolla. AJA-hankkeen päätösseminaari klo Sello-salissa, Espoon Leppävaarassa. Tuloksia esittelevän videon ja eri osallistujatahojen puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa kuullaan musiikkiesitys ja nautitaan taikatempuista sekä tapas-pöydän antimista. Kukkiva Suurpelto -tapahtuma klo Suurpellossa. Hankkeen rahoitus tulee Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Muita rahoittajia on Espoon kaupunki, Suurpellon jätehuolto, Fortum Oyj, Fortum sähkönsiirto Oy ja Caruna Oy.

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa 13.3.2014 Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet -seurantaraportti Projektiin mukaan tulleet yritykset Tavoite yhteensä 350

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016. Ulla-Mari Karhu Syyskuu 2014

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016. Ulla-Mari Karhu Syyskuu 2014 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015-2016 Ulla-Mari Karhu Syyskuu 2014 TOPSU laaditaan uuden alkelain ja asetuksen mukaan - Keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hanke- ja toimenpide-esitykset

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK 10.6.2015 Alken organisaatio 1.3.2014- Kehittämisryhmä - makera, myr, asiantuntijaryhmät, tietopalvelu Rakennerahastoryhmä - Etelä-Suomen EAKR, kaupunki -ITI

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet (Tinnoosahanke) Nina Järveläinen 8.5.2014 Eteläisen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari SYKE 27.10.2016 Harry Ekestam, TEM/YAO Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY)

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma 5.10.2016 Lappeenranta Ohjelman rahoitus 72,3 Mio, välitarkastelun jälkeen mahdollisesti lisärahoitusta.

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke 7.9.2016 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi 2016 COSS Sisältö Tausta ja tavoite Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta TERVETULOA! Sirkka Rousu ja Mikael Soini Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot