OY Yritys Ab Y-tunnus: XXXXXXX-X

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OY Yritys Ab Y-tunnus: XXXXXXX-X"

Transkriptio

1 OY Yritys Ab Y-tunnus: XXXXXXX-X

2

3 Arvonmääritys Sisällysluettelo Sisällysluettelo Hallitus Yrityksen laskettu arvo Arvonmääritysmalli ja oletukset Yrityksen arvo.... ja.. arvonmäärityksen rakenneosat Yrityksen taloudellinen kehitys Tunnusluvut Oman pääoman tuotto Ennustetut tulevat.... voitot ja osingot Sijoitetun pääoman tuotto Liiketoiminnan tulos.... ja pääoman kiertonopeus Liiketoiminnan tulos.... työntekijää kohden Omavaraisuusaste Liikevaihdon kasvu Taloudelliset raportit. Tuloslaskelma Tase Rahavirta-analyysi Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Tiedot Arvonmäärityksen edellytyksistä Tietoa..... yritysanalyyseistä OY Yritys Ab

4 Hallitus Arvonmääritys Hallitus XXXXXXX-X OY Yritys Ab Nimi Anders Andersson Lars Larsson Bengt Bengtsson Asema Toimitusjohtaja, Puheenjohtaja Varsinainen jäsen Tilintarkastaja Oletukset Raportin laskettu arvo perustuu useisiin oletuksiin, jotka perustuvat yrityksen viimeisiin virallisiin tilinpäätöstietoihin, rekisteröityyn toimialaan ja muihin yleistaloudellisiin olosuhteisiin. Kaikki lasketut arvot ovat riippuvaisia olosuhteista, joita arvonmääritysmalli käyttää. Hinta voi poiketa arvosta liiketapahtumana, kuten yrityksen tai konsernin osto- tai myyntitilanteessa Lopullinen hinta selviää ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa. Hinta määräytyy mm. nykyisen taloudellisen tilanteen ja kiinnostuneiden ostajien määrän mukaan. Hintaan vaikuttavat myös ostajan synergiamahdollisuudet yrityksen jatkamisessa sekä yritysten neuvotteluasema. 2 OY Yritys Ab

5 Arvonmääritys Yhteenveto Yrityksen laskettu arvo EUR Herkkyys Arvo jos kannattavuus ja kasvu laskevat 2 % ja tuottovaatimus nousee 2 prosenttiyksikköä EUR Arvo jos kannattavuus ja kasvu nousevat 2 % ja tuottovaatimus laskee 2 prosenttiyksikköä EUR Oma pääoma ja P/E-luku Arvo vastaa 2,19 oma pääoma Arvo vastaa ennustettua P/E-lukua 5,82 Arvo vastaa historiallista P/E-lukua 11,8 Arvonmäärityksen ajankohta Arvoraportti laadittu Tiedot viimeksi tarkistettu Arvonmääritys perustuu taloudellisiin tietoihin vuosilta Yrityksen arvioitu arvo velat mukaan lukien EUR OY Yritys Ab 3

6 Arvonmääritysmalli ja oletukset Arvonmääritys Arvoraportin arvonmääritysmalli ja oletukset Arvoraportissa sovelletaan kassavirtamallia, joka selvittää yrityksen kyvyn tuottaa taloudellista lisäarvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Malli on jalostettu jakokelpoisten voittojen diskonttausmallista ja on verrattavissa perinteisiin kassavirta malleihin, kuten jakokelpoisten voittojen diskonttausmalli tai vapaan rahavirran malli. Malli hyödyntää samoja kannattavuuden ja kasvun tunnuslukuja, joita käytetään yrityksen tunnuslukuanalyysissä. Malli käyttää yrityksen arvon laskemisessa kolmea päärakenneosaa: Kirjattua omaa pääomaa arvonmäärityksen ajankohtana Arvoa tuottavia voittoja yrityksen ennustuskauden aikana Jäännösarvoa joka perustuu pitkän aikavälin kestävään kannattavuuteen ja kasvuun Oman pääoman kirjanpitoarvo Arvoraportin perustana on kirjattu oma pääoma määrittelyajankohtana. Oma pääoma-erä saadaan viimeisimmästä virallisesta tilinpäätöksestä. Omaan pääomaan lisätään se osa verottomista varauksista, joita voidaan pitää omana pääomana. Arvoa tuottavat voitot Arvoa luovat voitot ovat voittoja, jotka ylittävät yritykseltä vaaditun oman pääoman tuottovaatimuksen. Tuottovaatimus ilmaistaan yleensä prosentteina ja sitä voidaan verrata todelliseen oman pääoman tuottoon. Jos oman pääoman tuotto on suurempi kuin tuottovaatimus, syntyy arvoa luova voitto, joka vaikuttaa arvonmääritykseen positiivisesti. Jos oman pääoman tuotto on heikompi kuin tuottovaatimus, syntyy arvoa laskeva tappio. Jäännösarvo Jäännösarvoa syntyy, kun yrityksen kestävä kannattavuuden kehitys on ollut pitkällä aikavälillä positiivinen. Tämä vaihe saavutetaan, kun yrityksellä on vakaa asema markkinoilla. Arvoraportissa sovelletaan oman pääoman arvon ylittämää jäännösarvoa seitsemän vuoden ennustusjaksolta. Tämä johtuu siitä, että malli olettaa yrityksen jatkavat toimintaansa. Kirjanpitoarvo antaa yleensä pienemmän arvon kuin markkina-arvo. Jäännösarvo on toimialariippuvainen ja perustuu pitkän aikavälin lisäarvon tutkimustuloksiin eri toimialoilla. Kannattavuuskehitys ja kasvu Arvoa tuottavat tulokset lasketaan arvioimalla oman pääoman tulevia tuottoja ja oman pääoman kehitystä tulevaisuudessa. Nämä arviot perustuvat yrityksen historian keskeisiin muuttujiin. Tuoton oletetaan seuraavan pitkän aikavälin kestävää kannattavuuden kehitystä. Suhdannekehityksen oletetaan seuraavan normaalia suhdannesykliä. Kaava perustuu suuren yritysryhmän pitkän aikavälin kannattavuusanalyyseihin. Myös oman pääoman kehityksen laskelmat perustuvat historiallisiin kehityslukuihin. Kasvun oletetaan saavuttavan pitkäaikaisen vakaan tason hieman kannattavuutta aikaisemmin. Myös tämä kaava perustuu suurten yritysryhmien analysointiin pitkällä aikavälillä. 4 OY Yritys Ab

7 Arvonmääritys Yrityksen arvo ja arvonmäärityksen rakenneosat Yrityksen arvo ja arvonmäärityksen rakenneosat Arvoraportissa sovelletaan lisäarvotuottomallia, joka kertoo yrityksen kyvystä tuottaa arvoa luovia voittoja pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Malli hyödyntää samoja kannattavuuden ja kasvun tunnuslukuja, joita käytetään yrityksen tunnuslukuanalyysissä. Malli käyttää yrityksen arvon laskemisessa kolmea päärakenneosaa Oman pääoman kirjanpitoarvo Määritys ajankohtana EUR Arvoa tuottavat tuotot Jäännösarvo Yrityksen kokonaisarvo Määritys ajankohdasta ennustuskauden loppuun Laskettu jäännösarvo joka perustuu pitkäaikaiseen kestävään kannattavuuteen ja kasvuun EUR 558. EUR EUR Oman pääoman kirjanpitoarvo Arvoa tuottavat tuotot Jäännösarvo Yrityksen kokonaisarvo Muut tiedot Jos yritys omistaa kiinteistöjä, tulee kirjanpitoarvon ja verotusarvon ero lisätä yllä olevaan arvoon. Tapauksessa jossa ajankohtainen markkina-arvo on saatavilla, lisätään kiinteistöille kirjanpitoarvon ja markkina-arvon ero yllä olevaan arvoon. OY Yritys Ab 5

8 Yrityksen taloudellinen kehitys Arvonmääritys Yrityksen taloudellinen kehitys Taulukot osoittavat yrityksen liikevaihdon, liiketoiminnan tuloksen ja henkilöstömäärän kehityksen viimeisinä vuosina. Liikevaihto (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Liiketoiminnan tulos (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Henkilöstö määrä (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 6 OY Yritys Ab

9 Arvonmääritys Yrityksen taloudellinen kehitys Yrityksen taloudellinen kehitys Taulukot osoittavat yrityksen kassavirran ennen rahoituseriä, oman pääoman ja korkokatteen kehityksen viimeisinä vuosina. Kassavirta ennen rahoituseriä (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Oma pääoma (t EUR) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Korkokate (kertaa) (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 7

10 Oman pääoman tuotto Tunnusluku Oman pääoman tuotto Taulukot osoittavat yrityksen oman pääoman tuoton, toimialan tuoton mediaaniarvon ja tuottovaatimuksen per vuosi. Oman pääoman tuotto (%) 5% 4% 3% 2% 1% 45,8 22, 11, 46,7 27, 11, 42,4 11, 34, 34,2 11, 25, 19,3 11, 33, Yritys Tuottovaatimus Toimiala 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Oman pääoman tuotto kertoo omistajien sijoituksista saadun tuoton suhteessa sijoituksen määrään. Oman pääoman tuotto ilmaistaan prosentteina, mikä helpottaa yritysten keskinäistä vertailua. Prosenttilukua voidaan myös verrata muiden sijoitusten tuottoon, kuten esimerkiksi pankin maksamaan korkoon. Koska yrityssijoitusten riski on pankkitallennuksia suurempi, tulee oman pääoman tuoton olla selvästi pankin talletuskorkoa parempi. Tunnuslukujen merkitys Oman pääoman tuottoa voidaan verrata myös osakemarkkinoiden antamaan tuottoon. Tämä edellyttää osakesijoituksen riskien huomioon ottamista. Osakemarkkinoiden tuotto on riippuvainen markkinoiden lyhytaikaisista (vuosineljännes) odotusarvoista ja kuvaa sijoittajien tuottovaatimuksia ainoastaan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Siksi on tärkeää löytää mittari, joka huomioi myös yritykseen kohdistuvan riskin sekä inflaation vaikutuksen. Esimerkki tällaisesta vertailusta näkyy kuviossa. Kun yrityksen oman pääoman tuotto ylittää tuottovaatimuksen, yritys luo lisäarvoa suhteessa oman pääomaan tasearvoon. Mikäli tuotto on heikompi kuin tuottovaatimus, lisäarvoa ei synny. Eroa kutsutaan lisäarvotulokseksi. Kilpailijavertailu kertoo yrityksen suhteellisen kannattavuuden toimialalla. Kuviosta käy myös ilmi toimialan pääoman tuoton mediaani. 8 OY Yritys Ab

11 Tunnusluku Ennustetut tulevat voitot ja osingot Ennustetut tulevat voitot ja osingot Taulukko osoittaa ennusteen yrityksen tulevista voitoista ja osingoista seuraaville seitsemälle (7) vuodelle. Ennustetut voitot (t EUR) Ennustetut osingot (t EUR) Faktat Taulukot osoittavat voittoja ja osinkoja vaihtoehtoina siihen kehitykselle, joka vastaa yrityksen laskettua arvoa. Kuvio huomioi historiallisen kehityksen antaen siten todennäköisen kuvan tulevaisuudesta. Kuviot kertoo myös mitkä mahdollisuudet yrityksellä on jakaa osinkoa lähivuosina edellyttäen, että tuottokehitys jatkuu ennusteiden mukaisesti. Tunnusluvun merkitys Taulukkoa voi käyttää työkaluna tulevaisuuden omaisuuserien siirtojen suunnittelussa yrityksestä omistajille edellyttäen, että lainsäädäntö ei tätä estä. Osakkeenomistajien henkilökohtaista verotusta ei ole otettu huomioon tässä raportissa. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 9

12 Sijoitetun pääoman tuotto Tunnusluku Sijoitetun pääoman tuotto Taulukko osoittaa yrityksen sijoitetun pääoman tuoton ja yrityksen toimialan mediaaniarvon per vuosi. Sijoitetun pääoman tuotto (%) 5% 4% 3% 2% Yritys Toimiala 1% 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Sijoitetun pääoman tuottoa voidaan arvioida monella eri tavalla. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus. Tämä johtuu siitä, että taloudellinen riski ei vaikuta sijoitettuun pääomaan eli yrityksen velkaantuneisuus ei vaikuta sijoitetun pääoman tuottoon. Toimialojen välisten erojen takia taulukossa ei kerrota viitetasoa samalla tavalla kuin oman pääoman tuoton kuviossa. Tunnusluvun merkitys Sijoitetun pääoman tuotto on tärkeä tunnusluku, koska se antaa kuvan toiminnan tuottavuudesta. Vain operatiivinen toiminta luo yritykselle positiivista tuottoa. Ansaittujen voittojen jakaminen ei vaikuta yrityksen kannattavuuteen. Sijoitetun pääoman tuoton vertaaminen kilpailijoiden vastaavaan tunnuslukuun antaa mielenkiintoista tietoa päätöksenteon tueksi, sillä vertailu kohdistuu yrityksiin, joissa on samankaltaiset toiminnalliset edellytykset. Toimialan sijoitetun pääoman tuoton mediaani käy ilmi yllä olevasta taulukosta. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 1 OY Yritys Ab

13 Tunnusluku Liiketoiminnan tulos ja pääoman kiertonopeus Liiketoiminnan tulos ja pääoman kiertonopeus Taulukosta ilmenee yrityksen liiketoiminnan tulos, pääoman kiertonopeus ja sitä vastaavat toimialan mediaaniarvot per vuosi. Liiketoiminnan tulos (%) 15% 1% 5% Yritys Toimiala 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Pääoman kiertonopeus(kertaa) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Yritys Toimiala,5 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Liikevoitto (mukaan lukien mahdolliset rahoitus tuotot) ja pääoman kiertonopeus ovat rakenneosia, jotka luovat sijoitetun pääoman tuoton (katso määrittely). Tuloksen ja pääoman kiertonopeuden pitkän aikavälin kestävän tasapainon taso on usein toimialakohtainen. Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet hinta-/kustannusrakenteessa voidaan analysoida liikevoiton avulla. Pääoman käytön tehokkuutta voidaan analysoida pääoman kiertonopeutta tarkastelemalla. Tunnuslukujen vakaus on avain kestävän ja hyvän tuoton saavuttamiseen. Tunnuslukujen merkitys Vertailtaessa yritystä muihin toimialan toimijoihin, voidaan kartoittaa millä osa-alueilla yrityksellä on suurimmat mahdollisuudet parantaa kannattavuuttaan ja siten myös arvoaan. Myös liiketoiminnan eri osa-alueet voidaan analysoida, jolloin saadaan selville mitkä yrityksen osa-alueet voivat olla herkkiä muutoksille. Koska tunnuslukujen taso on hyvin toimialakohtainen, niiden minimitasoa on mahdotonta määrittää. Sitä vastoin analyysi tulisi tehdä muista toimialan merkittävistä yrityksistä. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 11

14 Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Tunnusluku Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Taulukosta ilmenee yrityksen liiketoiminnan tulos työntekijää kohden ja vastaava toimialan mediaaniarvo per vuosi. Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden (t EUR) Yritys Toimiala 5 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto ovat kannattavuuden käytetyimmät mittarit. Jos yrityksen tase on tuloslaskelmaan verrattuna pieni, tulee näistä tunnusluvuista hyvin suuria. Tämä on tyypillistä työvoimavaltaisille yrityksille, kuten esimerkiksi erilaisille konsulttiyrityksille. Silloin voi olla kiinnostavampaa analysoida kannattavuutta suhteessa toiminnan resursseihin eli henkilöstön määrään. Liiketoiminnan tulosta työntekijää kohden voidaan käyttää kannattavuusmittarina suhteellisen pienitaseisissa yrityksissä. Tämä ei tarkoita, että tavalliset tuottomittarit ovat käyttökelvottomia. Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden täydentää kuvaa yrityksestä. Tunnusluvun merkitys Tunnusluvun asianmukaista tasoa on vaikea määritellä. Suositeltavinta olisi tehdä vertailu muihin toimialan merkittäviin yrityksiin nähden. Taulukossa esitellään toimialan mediaani, joka osoittaa yrityksen liiketoiminnan tuloksen työntekijää kohden suhteessa toimialaan. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 12 OY Yritys Ab

15 Tunnusluku Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste Taulukosta ilmenee yrityksen omavaraisuusaste ja toimialan vastaava mediaaniarvo per vuosi. Omavaraisuusaste (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Yritys Toimiala Faktat Omavaraisuusaste on yksi suosituimmista yrityksen taloudellista asemaa kuvaavista tunnusluvuista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä kestää tappioita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Korkea omavaraisuusaste tarkoittaa, että yritys on rahoitettu suurimmalta osin omalla pääomalla eli yrityksellä on runsaasti riskipääomaa. Yrityksen korkean omavaraisuusasteen pitäisi antaa hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta esimerkiksi tulevan toiminnan laajentamiseen edellyttäen että yritys on kannattava. Tunnusluvun merkitys Omavaraisuusaste on myös osoitus yrityksen rahoitusriskistä. Yritykselle, jolla on iso osa omaa pääomaa (alhainen rahoitus riski) voidaan hyväksyä suurempi liiketoimintariski(toiminnallinen riski), koska keskiarvo on vieläkin hallittavissa. Vastaavasti suuremmalla riskillä toimivalla yrityksellä tulee olla korkeampi omavaraisuusaste (alhaisempi rahoitus riski). Yrityksen tulee seurata omavaraisuusasteen kehitystä ajan myötä ja analysoida mahdollisten muutosten syyt. Korkea omavaraisuusaste voi olla myös osoitus siitä, että aikaisemmat voitot on säilytetty yrityksessä ja yrityksellä on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet jakaa osinkoa. Yrityksen omavaraisuusaste suhteessa toimialaan antaa viitteitä siitä, miten yritys voi selviytyä finanssikriisistä verrattuna kilpailijoihin. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit OY Yritys Ab 13

16 Liikevaihdon kasvu Tunnusluku Liikevaihdon kasvu Taulukosta ilmenee yrityksen liikevaihdon kasvu ja vastaava toimialan mediaaniarvo per vuosi. Liikevaihdon kasvu (%) 2% 1% -1% -2% Yritys Toimiala -3% -4% 29 (12) 21 (12) 211 (12) 212 (12) 213 (12) Faktat Liikevaihdon kasvu (myynti) antaa hyvän kuvan yrityksen kasvutahdista. Kasvava liikevaihto luo tarpeita tuotantokapasiteetin, sijoitusten, ja/tai henkilökunnan määrän kasvattamiseen, jotta yritys voi kasvaa entisestään. Tämä saa myös usein taseen kasvamaan suunnilleen samaan tahtiin liikevaihdon kanssa, ainakin parin vuoden aikavälillä. Tunnusluvun merkitys Liikevaihdon kasvu antaa viitteitä yrityksen markkina-asemasta: Onko yritys uusi kasvava toimija, vakaa toimija vai onko yrityksen kehitys kääntynyt laskuun? Eri skenaarioita voidaan analysoida suhteessa toimialan yleiseen kehitykseen vastaavalla aikavälillä. Kasvu tuo lisäarvoa sillä edellytyksellä, että kannattavuus pysyy hyvänä. Kasvu yhdistettynä positiivisen tuloksen rakentamaan tulokseen nostaa yrityksen arvoa, kun taas kasvu yhdistettynä negatiiviseen tulokseen laskee yrityksen arvoa. Pitkällä aikavälillä voidaan olettaa, että yrityksen kasvu lähestyy koko talouden kasvutahtia, jonka voidaan olettaa vastaavan inflaatiota plus -1 %. Tarkemmat määritykset ja laskentakaavat löytyvät osiosta taloudelliset raportit 14 OY Yritys Ab

17 Tunnusluku Tuloslaskelma Tuloslaskelma (t EUR) 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Osuudet saman konsernin yrityksissä Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan tulos Korkotulot Korkokulut Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Muut rahoituserät Rahoitusnetto Tulos ennen satunnaisia eriä Verot Tilikauden tulos Jakautuu: Enemmistön osuus vuoden voitosta Vähemmistön osuus vuoden voitosta Tilinpäätössiirtojen osuus tuloksesta Laskennallisen verovelan osuus tilinpäätössiirroista Laskennallinen vero 1) % 22,% 22,% 22,% 22,% 22,% 1) Vertailun takia käytämme samaa verokantaan vuosien välillä. OY Yritys Ab 15

18 Tase Taloudelliset raportit Tase (t EUR) Käyttöomaisuus 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Goodwill Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Osuudet konserniyrityksissä ja omistusyhteysyrityksisä Käyttoomaisuus yhteensä Varasto Myyntisaamiset Muu saamiset Operatiiviset lyhytaikaiset varat yhteensä Saamiset konserni- tai omistusyhteysyrityksiltä Muut ulkoiset rahoitusvarat Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusvarat ja käteisvarat yhteensä Taseen loppusumma Oma pääoma Oma pääoma, kirjanpitoarvo Oman pääoman-osuus vapaaehtoisista varauksista Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä OY Yritys Ab

19 Taloudelliset raportit Tase Tase (t EUR) Rahoitusvelat Ulkopuoliset rahoitusvelat, pitkäaikaiset Ulkopuoliset rahoitusvelat, lyhytaikaiset Velat konserni- ja omistusyhteysyrityksille, pitkäaikaiset Velat konserni- ja omistusyhteysyrityksille, lyhytaikaiset 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Rahoitusvelka yhteensä Liiketoiminnan velat Pitkäaikaiset toiminnalliset velat Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Liiketoiminnan operatiiviset velat yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä Vapaaehtoiset varaukset Laskennallinen verovelka vapaaehtoisista varauksista Oman pääoman osuus vapaaehtoisista varauksista Oman pääoman muutos Avaavan taseen oma pääoma Osinko Tilikauden tulos Pääomalaina Konserniavustus Ero Päättävän taseen oma pääoma yhteensä OY Yritys Ab 17

20 Rahavirta-analyysi Taloudelliset raportit Rahavirta-analyysi 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Liiketoiminnan tulos Rahoitusnetto Verot Oikaisut Poistojen lisäys takaisin Konserniyrityksien voittojen lisäys takaisin Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Muutos käyttöpääomassa Muutos varastossa Muutos myyntisaamisissa Muutos muussa vaihtoomaisuudessa Muutos ostoveloissa Muutos muussa sijoitetussa pääomassa Liiketoiminnan nettorahavirta Nettoinvestoinnit aineellisissa ja aineettomissa hyödykkeissä Nettoinvestoinnit rahoitusvaroissa Investointien rahavirta Ero rahoitusveloissa Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Oman pääoman ero Vuoden rahavirta Kassan muutos OY Yritys Ab

21 Taloudelliset raportit Tunnusluvut Tunnusluvut Liiketoiminnan tulos 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Sijoitettu pääoma Sijoitettu nettopääoma Kuluvan vuoden kannattavuus Liikevoittoprosentti total 1,% 14,2% 14,7% 13,9% 11,4% Liikevoittoprosentti core 1,% 14,2% 14,7% 13,9% 11,4% Nettomarginaali total 6,9% 1,5% 1,4% 9,6% 7,4% Pääoman kiertonopeus sijoitettu pääoma Pääoman kiertonopeus sijoitettu nettopääoma Sijoitetun pääoman tuotto total Sijoitetun pääoman tuotto core Sijoitetun nettopääoman tuotto total Sijoitetun nettopääoman tuotto core Oman pääoman tuotto prosenteissa Viime vuosien keskimääräinen kannattavuus Liikevoittoprosentti 12,8% Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun nettopääoman tuotto 2,64 2,84 3,1 3,9 2,45 8,88 6,78 5,4 4,5 4,24 26,5% 4,7% 45,6% 43,2% 27,9% 26,5% 4,7% 45,6% 43,2% 27,9% 88,8% 96,2% 79,3% 62,6% 48,2% 88,8% 96,2% 79,3% 62,6% 48,2% 19,3% 34,2% 42,4% 46,7% 45,8% 36,8% 75,% Oman pääoman tuotto 37,7% OY Yritys Ab 19

22 Tunnusluvut Taloudelliset raportit Tunnusluvut Taloudellinen asema 213 (12) 212 (12) 211 (12) 21 (12) 29 (12) Omavaraisuusaste 74,1% 71,7% 63,% 53,4% 41,6% Korollisten velkojen nettovelkaantumisaste 3,% 7,6% 23,7% 43,5% 77,6% Oma pääoma / Liikevaihto 37,4% 33,9% 28,% 24,% 19,2% Maksuvalmius Kassalikvideetti 2,98 2,64 2,4 1,63 1,17 Maksukyky,27,22,15,12,1 Investointien tulorahoitus 29,76-36,25 3,28 5,94 1,9 Korkokate 39,33 34,5 22,45 14,72 8,45 Arvonmääritykseen perustuvat indikaattorit Vapaa rahavirta Oman pääoman lisäarvo Oman pääoman tuottovaatimus Muut tunnusluvut Liikevaihto työntekijää kohden Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Keskimääräinen palkkakustannus työntekijää kohden 11,% 11,% 11,% 11,% 11,% OY Yritys Ab

23 Taloudelliset raportit Tunnuslukujen laskentakaavat Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto Tulos ennen rahoituseriä jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla. Yrityksen toiminnallinen kannattavuus, joka voidaan jakaa pääomasijoittajille ja valtiolle. Sijoitetun pääoman tuotto (core) Tulos ennen rahoituseriä ja toiminnalliset kertaluonteiset erät jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla. Käyttöpääoman tuotto Liiketoiminnan tulos jaettuna vuoden keskimääräisellä käyttöpääomalla. Yrityksen käyttöpääoman kannattavuus voidaan jakaa nettopääomaomistajiin ja valtioon. Käyttöpääoman tuotto (core) Liiketoiminnan tulos ennen kertaluonteisia eriä jaettuna vuoden keskimääräisellä käyttöpääomalla. Yrityksen käyttöpääoman kannattavuus voidaan jakaa nettolainan antajiin ja omistajiin. Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla pääomalla. Mittari kertoo omistajille kertyvän kannattavuuden. Tuottomittari keskiarvo Tavanomainen aritmeettinen keskiarvo tuottomittarista viimeiseltä vuodelta. Maksuvalmius Vaihtuvat vastaavat jaettuna lyhytaikaisilla veloilla. Yrityksen maksukyky lyhyellä aikavälillä. Oma pääoma / liikevaihto Oma pääoma jaettuna liikevaihdolla. Yrityksen kyky selviytyä jos myynti vähenee. Käytetään lähinnä palvelualalla. Vapaa kassavirta Operatiivinen rahavirta laskennallisen veron jälkeen. Rahavirta jaetaan velkojen hallitsemiseen ja osinkojen jakamiseen/uusosakeanteihin. Tunnuslukua käytetään operatiivisen toiminnan arvioinnissa. Myynti työntekijää kohden Liikevaihto jaettuna työntekijöiden määrällä. Osoittaa yrityksen työvoimavaltaisuuden ja ansiokyvyn. Keskimääräiset henkilöstökulut työntekijää kohden Henkilöstökulut jaettuna työntekijöiden määrällä. Osoittaa työvoiman korvaustason. Tunnuslukua tulee tutkia yhdessä muiden per työntekijä -mittareiden kanssa. Sijoitetun pääoman kiertonopeus Nettoliikevaihto jaettuna sijoitetulla pääomalla. Tunnusluku mittaa kuinka tehokkaasti yritys käyttää sijoitettua pääomaa toiminnassaan. Sijoitetun nettopääoman kiertonopeus Nettoliikevaihto jaettuna sijoitetulla nettopääomalla. Tunnusluku mittaa kuinka tehokkaasti yritys käyttää nettopääomaa toiminnassaan. Maksuvalmiussuhde Vaihtuvat vastaavat lukuun ottamatta varastoa jaettuna lyhytaikaisilla veloilla. Tunnusluku kertoo yrityksen maksukyvyn lyhyellä aikatähtäimellä, varastoa myymättä. Nettotulos % Tilikauden tulos jaettuna liikevaihdolla. Tunnusluku osoittaa kuinka voitto jaetaan jokaisesta myyntieurosta osakeomistajille. Sijoitettu nettopääoma Sijoitettu pääoma, josta on vähennetty rahoitusvarat. Oman pääoman lisäarvo Oman pääoman tuoton ja oman pääoman tuottovaatimuksen ero. Positiivinen ero tarkoittaa, että yritys luo arvoa suhteessa omaan pääomaan. Korkokate Tulos ennen rahoituseriä jaettuna korkokustannuksilla. Yrityksen kyky kattaa ulkopuoliset rahoituskulut. OY Yritys Ab 21

24 Tunnuslukujen laskentakaavat Taloudelliset raportit Tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökate Liiketoiminnan tulos jaettuna liikevaihdolla. Tunnusluku osoittaa kuinka voitto jaetaan jokaisesta myyntieurosta pääoman omistajille. Käyttökate core Liiketoiminnan tulos johon on lisätty kertaluontoisen käyttöpääoman erät jaettuna liikevaihdolla. Tunnusluku osoittaa kuinka voitto jaetaan jokaisesta myyntieurosta pääomaomistajille. Liiketoiminnan tulos työntekijää kohden Liiketoiminnan tulos jaettuna työntekijöiden määrällä. Kannattavuuden mittari työvoimavaltaisissa yrityksissä. Investointien tulorahoitus Toiminnan rahavirta jaettuna tehdyillä nettoinvestoinneilla. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvyn rahoittaa investointeja omalla kassavirralla. Velkaantuneisuus Korolliset velat jaettuna omalla pääomalla. Tunnusluku kuvaa yrityksen rahoitusmuotoa ja sen rahoitusriskiä. Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Tunnusluku kuvaa yrityksen kykyä selviytyä mahdollisista tulevista tappioista. Sijoitettu pääoma Taseen loppusumma vähennettynä sijoitetuilla veloilla (nämä oletetaan olevan korottomia). 22 OY Yritys Ab

25 Tiedot Arvonmäärityksen edellytyksistä Arvonmäärityksen edellytyksistä Edellytykset Kaikki Arvoraportin laskelmat perustuvat yrityksen historiallisiin tietoihin sekä inflaatio- ja korkokehitykseen tulevalla seitsemän vuoden aikavälillä (niin sanottu arviointi ennustejakso) Arvoraportissa yritykselle on laskettu ennusteet sen tulevaisuuden kehityksestä. Matemaattinen laskentamalli Ennusteiden laskennassa on käytetty matemaattista mallia, joka perustuu useisiin olettamuksiin ja muodostaa sääntöjä ja parametreja, jotka ovat suhteessa yrityksen historialliseen taloudelliseen kehitykseen. Malli muodostaa myös vastaavat parametrit toimialalle, jolla yritys toimii. Tässä arvonmääritysraportissa käytetty laskentamalli on tieteellisesti hyväksytty, testattu ja luotettava menetelmä, jota on sovellettu menestyksekkäästi eri yrityksissä ja useilla eri toimialoilla. On hyvä huomioida, että Arvoraportti perustuu pelkästään yrityksen historiallisten tietojen analysointiin ja ettei yrityksen asemaa tai kehitystä ole erikseen arvioitu arvonmäärityksessä. Lisäksi on tärkeä huomioida, että yrityksen arvoon vaikuttavat ennustusjakson muutokset yrityksen toiminnassa ja toimintaympäristössä. Esimerkiksi merkittävä muutos yrityksen omistuspohjassa voi vaikuttaa yrityksen strategiaan merkittävästi. Arvoraportin perusoletus on, että yrityksen toiminta kehittyy normaalisti ilman suurempia muutoksia. Suomen Asiakastieto Oy:n vastuu Arvoraportin tiedot perustuvat Suomen Asiakastieto Oy:n tietokantaan, joka on Suomen laajin ja ajantasaisin yritystietokanta sisältäen kaikkien y-tunnuksellisten yritysten tuoreimmat taloudelliset tiedot. Suomen Asiakastieto Oy ei voi taata Arvoraportin täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näin ollen ota mitään vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista jotka perustuvat Arvoraportin käyttöön. OY Yritys Ab 23

26 Yritysanalyysit.fi Tiedot Tietoa yritysanalyyseistä Tausta Asiakastiedon Arvoraportti on laadittu yhteistyössä Valuation Företagsvärderingar Ab:n kanssa. Suomen Asiakastieto Oy ja Valuation Företagsvärderingar Ab aloittivat yhteystyön 212. Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, riskihallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluja tuottava yhtiö Suomessa. Tuotamme asiakkaan päätöksentekoprosesseihin integroituja sähköisiä palveluja, sopimusasiakkaille räätälöity verkkopalveluja sekä kaikille avoimia yritys- ja henkilötietopalveluja. Arvonmääritys Tämä arvonmääritysraportti on kehitetty yhteistyössä Tomas Hjelströmin (KTT) kanssa. Hjelström toimii professorina Tukholman kauppakorkeakoulussa. Hjelströmin tutkii pääasiassa yritysten arvonmääritystä ja omistuspohjan vaikutusta hinnoitteluun. Yritysanalyysit.fi Yritysanalyysit.fi sivustolla voit tilata kustannustehokkaita ja luotettavia analyysejä yksittäisestä yrityksestä, yritysjoukosta tai toimialasta. Tutustu eri yritysanalyyseihin ja huomaat, että avaimet liiketoiminnan kehittämiseen ovat kätesi ulottuvilla. Yhteystiedot Suomen Asiakastieto OY Työpajankatu 1 A 581 Helsinki OY Yritys Ab

27

28

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot