OPS koulukohtainen osio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPS koulukohtainen osio"

Transkriptio

1 OPS koulukohtainen osio Salon kaupunki kodin ja koulun välinen yhteistyö KODIN JA KOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN MUODOT JA TAVOITTEET VASKION KOULUSSA KouluSanomat: Koulusanomat eli KouSa on tiedotuslehtinen, joka suunnattu oppilaille ja heidän kotiväelleen. Tiedote ilmestyy n. kerran viikossa ja se laaditaan yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa ja itse tiedotteen kirjoittaa rehtori. Tiedote välittyy Wilman kautta. Tiedotteessa kerrotaan kouluarjen tapahtumista, tarvittavista välineistä ja varusteista, kokeista, muutoksista arjessa, opetuksen ja kasvatuksen teemoista yms. Tiedote laitetaan myös koulun kotisivuille, jossa on näkyvillä myös kolme edellisiä tiedotteita. Tiedote on koulua ja koteja palvelevaa ja koulun taholta yksipuolista viestintää kodeille ja oppilaille, joka kyllä saattaa poikia kahdenkeskeistä sähköpostiviestintää jostakin aiheesta. Tiedote välitetään sähköisenä myös keskeisille yhteistyötahoille esim. terveydenhoitajalle, kiertäville opettajille toisilta kouluilta, taksinkuljettajalle ja oman koulun koko henkilöstölle. Kotisivut: Koulun kotisivuilta löytyy tietoa koulun ominaispiirteistä ja sen yhteystiedoista. Kotisivujen ensisijainen tehtävä on perustietojen kertominen. Kotien ja koulun välinen yhteistoiminta toimii Wilmakäyttöjärjestelmän kautta. Koti ja koulu yhteistyö: Koulu kutsuu koteja huoltajineen avuksi erilaisiin koulun tapahtumiin tarpeen ja työsuunnitelman mukaisesti. Koulumme koti ja koulu - yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja huoltajien aktiivisuuteen. Vanhempainillat ja keskustelut: Koulu järjestää vanhempainiltoja luokittain sekä koko koulun vanhemmille yhteisesti. Niissä käsitellään koulun esille ottamia asioita joko asiantuntijoiden tai koulun oman henkilökunnan voimin. Vanhempainilloissa on pyritty lisäämään vanhempien välistä vuorovaikutusta. Opettajan, kodin sekä oppilaan välisissä keskusteluissa kerran vuodessa on tilaisuus viestittää kaksisuuntaisesti oppilaan tasolla ja päästä vuorovaikutukseen perheen kanssa koskien lapsen koulunkäyntiä ja kasvua. Ekaluokkalaisten huoltajille tarjotaan myös syyslukukauden aikana tilaisuus keskustella oppilaan koulunkäynnin aloittamisesta opettajan kanssa. Reissuvihko: Koulussamme on käytössä Wilma, joka toimii sähköisenä reissuvihkona. Sähköposti: Sähköpostia voi käyttää huoltajayhteistyössä, mutta pääasiallinen yhteistyöväline on Wilma. Koulun juhlat ja tapahtumat: Koulun juhlat ovat yksikössämme olleet kotien suosiossa ja osallistuminen niihin on runsasta. Juhlista on tullut myös viestinnän väline. Koulu viestii tietenkin mielikuvaa itsestään opinahjona ja kasvupaikkana ohjelman välityksellä, mutta myös kohtaaminen ja viestiminen kotien kanssa positiivisessa tapahtumassa tuo esiin tunteita kodeilta, joita koulu ei muissa foorumeissa saisi. Yhteistyö vapaamuotoisesti helpottaa luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden luomisen.

2 4.4.3 Pedagogiset asiakirjat Pedagogisten asiakirjojen paperiset mallilomakkeet ovat kansioituna opettajanhuoneessa. Opettajanhuoneen hallintokoneen työpöydällä on kansio, josta pedagogiset asiakirjat löytyvät sähköisenä. Samat lomakkeet löytyvät myös intranet Santrasta. Täytettyjä asiakirjoja ei talleteta koneelle, vaan asiakirjoja varten varatulle muistitikulle. Tulostetut ja allekirjoitetut valmiit pedagogiset asiakirjat säilytetään rehtorin kanslian lukitussa arkistokaapissa niille varatussa kansiossa. Pedagogisilla asiakirjoilla tarkoitetaan pedagogista arviota ja selvitystä, hojksia sekä oppimissuunnitelmaa. Pedagogisten asiakirjojen yhteydessä säilytetään myös muut oppilaskohtaiset asiakirjat esim. lausunnot. Hojksit ja niihin liittyvät arvioinnit (pedagoginen selvitys, lausunnot yms.) säilytetään arkistoituina oppilaan oppivelvollisuusaika+ 10 vuotta. Jos asiakirjat ovat normaalista poikkeavat, säilytysaika on 50v. Oppilaan muuttaessa asiakirjoista lähetetään vastaanottavaan kuntaa asiakirjojen kopiot. Pedagoginen arvio ja selvitys laaditaan yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa. Varsinaiset lomakkeet täyttää luokanopettaja tai luokanopettaja ja erityisopettaja työparina. Asiakirjojen sisältö käydään läpi oppilashuoltoryhmässä. Pedagogista arviota seuraava oppimissuunnitelma ja pedagogista selvitystä seuraava hojks laaditaan aina yhteistyössä huoltajan/huoltajien kanssa. Huoltajat perehtyvät asiakirjaan ennen sen allekirjoittamista ja suunnitelmien laatimisen yhteydessä sovitaan aina seuraava tapaamiskerta suunnitelman toteutuksen arviointia ja päivittämistä varten. Päivämäärä kirjataan itse suunnitelmaan. Suunnitelmat päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa tai tarpeen mukaan useammin, jos suunnitelmassa on niin sovittu. Oppimissuunnitelmat voidaan päivittää käyttäen koulun sovittuja arviointitapaamisia. Hojksien päivitystä varten sovitaan huoltajien kanssa erikseen aika. Oppimissuunnitelmat voidaan laatia ja päivittää luokanopettajan, huoltajien sekä oppilaan kesken. Hojksin laadintaan tulee osallistua tarkoituksenmukaisin oppilashuollon edustaja tai edustajat (erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri) Salon kaupunki Koulun kerhotoiminta ja aamu- ja iltapäivätoiminta Vaskion koulussa perusopetusta tukeva muu toiminta tulee olla tavoitteiden osalta opetussuunnitelmaa tukevaa ja/tai noudattavaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee sen oma tavoitteisto ja ohjeistus. Koulu tekee iltapäivätoiminnan kanssa yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Tiedottaminen on kaksisuuntaista eli koulu tiedottaa sellaisesta omasta toiminnastaan, jolla on vaikutusta iltapäivätoimintaan ja päinvastoin. Iltapäivätoiminnan on mahdollista käyttää koulun tiloja ja välineitä esim. tietokoneet, urheiluvälineet, kopiointi. Pienet välineet ja materiaalit iltapäivätoiminta hankkii itse. Iltapäivätoiminta tiedottaa koteja omasta toiminnastaan. Tarvittaessa koulu voi toimia tiedon välittäjänä esim. jakaa lomakkeita tms. Kerhotoimintaa voidaan Vaskion koulussa järjestää sekä oman opetushenkilöstön että kaupungin jonkin muun tahon toimesta. Kerhotoiminta määritellään vuosittain työsuunnitelmassa ja kerhorahoitusta haetaan kaupungilta ohjeiden mukaisesti. Hakulomakkeessa kerrotaan kerhon sisällön tavoitteet sekä kerhon kesto. Kerhoista tiedotetaan koteja koulun tiedotuskäytäntein.

3 Vaskion koulu tiedottaa koteja omien tiedotuskanaviensa kautta kaupungin ja alueen tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista. Vaskion koulu tekee opetussuunnitelmaa tukevaa yhteistyötä myös seurakunnan, paikallisen teatterin, urheiluseurojen sekä erilaisten yhdistysten kanssa. Yhteistyö voi olla toiminnallista tai tiedottamiseen liittyvää. Yhteistyöaloite voi olla lähtöisin sekä koululta että muulta yhteistyötaholta Erityinen tuki ( Erityisopetus) Yleinen tuki Tavoitteena on, että yleisen tuen avulla oppilas selviää yleistavoitteista ilman tehostettua tukea ja oppimissuunnitelmaa. Yleistä tukea on myös tilapäisesti oppimisessa jälkeen jääneen oppilaan tukeminen. Yleinen tuki on ensisijainen keino ottaa huomioon oppilaan erilaisuus. Yleisen tuen menetelmiä ovat eriyttäminen ylös ja alas, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajan tuki luokassa ja työpariapu esim. samanaikaisopetus. Luokanopettaja tiedottaa huoltajille oppilaan tukiopetustarpeesta sekä osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta. Yleistä tukea voidaan järjestää myös kodin aloitteesta. Koulunhenkilökunnan sisäinen yhteistyö hoituu arjen työtilanteissa sekä opettajankokouksissa ja oppilashuoltoryhmäpalavereissa. Yhteistyö oppilashuoltohenkilöstöön hoidetaan oppilashuoltoryhmässä, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa (ennaltaehkäisevissä ja arvioivissa ohr-palavereissa). Yleisen tuen tarvetta arvioidaan tuntityöskentelyn seurannan, kokeiden ja läksyjen sujumisen keinoin. Tuen tarve voi tulla esiin myös avustajan tai erityisopettajan huomaamana. Tuen järjestämisen suunnittelu kuuluu opettajan normaaliin perustehtävään. Suunnitteluun opettaja saa tukea esim. kollegalta tai erityisopettajalta. Yhteistyö avustaja tai erityisopettajan kanssa suunnitellaan arjessa. Tehostettu tuki Jos oppilas ei suoriudu opiskelustaan yleisen tuen keinoin, on oppilas tehostetun tuen oppilas. Tuen tavoitteena on, että oppilas kykenisi jatkamaan opiskeluaan yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti ilman erityisen tuen päätöstä. Tuen tavoitteen on ehkäistä ongelmien monimutkaistumista ja kasvamista. Tuen aloittaminen tapahtuu oppilashuoltoryhmän päätöksellä opettajan tai ryhmän tai huoltajan aloitteesta. Luokanopettaja tekee pedagogisen arvion ja sen jälkeen oppimissuunnitelman. Se voidaan tehdä yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Myös avustaja voi olla mukana laatimassa suunnitelmaa, jos avustajan tuki on tehostetun tuen keskeinen työmuoto. Oppimissuunnitelma tulee hyväksyttää huoltajalla ja oppilaalla. Suunnitelma tarkistetaan vähintään vuosittain. Suunnitelman arvioinnin yhteydessä voidaan tehdä päätös siirtyä takaisin yleiseen tukeen. Tähän tarvitaan oppilashuoltoryhmän yhteinen kanta. Oppimissuunnitelma tulee aina esitellä oppilashuoltoryhmässä. Tuen muodot ovat yleisen tuen menetelmien lisäksi avustajan henkilökohtainen tuki (vrt. oppimissuunnitelma), pienryhmätyöskentely opettajan ja avustajan tai erityisopettajan johdolla (osaaikainen, sillä koulussa ei ole pienryhmäopetusta). Kodin kanssa tehtävä yhteistyö korostuu ja kodilla on yhteistyössä jokin oppimissuunnitelmassa määritelty tehtävä tai rooli. Tehostettu tuki voi olla hyvin yksilöllistä oppimissuunnitelmassa määriteltyä tukea. Näissä tukimuodoissa on tärkeää, että oppilaalla on jokin rooli tuen toteutumisessa.

4 Erityinen tuki Erityisen tuen tavoitteena on, että oppilas kykenee suorittamaan perusopetuksen saamansa tuen avulla. Tavoitteena on, että erityisen tuen toimet avustaisivat oppimisessa ja että oppilas voisi palata tehostetun tai yleisen tuen piiriin. Erityisen tuen aloittamiseen tarvitaan pedagoginen selvitys. Selvityksen laatii luokanopettaja ja erityisopettaja yhdessä ja selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Huoltajat tekevät hakemuksen erityisen tuen päätöstä varten. Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se täytyy uusia aina toisen ja kuudennen luokan jälkeen, jos tarvetta erityiseen tukeen on yhä. Tarvittaessa päätöksen tukena voi olla asiantuntijalausunto esim. psykologilausunto. Päätöksen jälkeen laaditaan hojks. Hojks laaditaan yhteistyössä huoltajien ja erityisopettajan, luokanopettajan ja rehtorin kanssa. Hojks kirjataan Primukseen. Hojks päivitetään koulussa vähintään vuosittain. Samalla arvioidaan tuen jatkamisen tarpeellisuutta. Tuen muotoja tehostetun tuen muotojen lisäksi ovat yksilölliset oppikirjat, oppiaineen yksilöllistäminen, avustajapalvelun lisääminen tai jopa henkilökohtaistaminen. Opetushenkilöstön välinen yhteistyö on keskeistä nivelvaiheissa opettajalta toiselta siirryttäessä sekä päivittäisessä avustaja-opettaja yhteistyössä tai esim. opettajavaihdoksissa (esim. kieltenopettaja). Vaskion koulussa erityinen tuki järjestetään integroituna yleisopetuksen luokassa Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on, että oppilas selviytyy opetuksen turvin yleisopetuksen oppimäärästä eikä häntä tarvitse ottaa tehostetun tuen piiriin. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on antaa lisätukea oppilaalle hänen ongelmissaan. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta laaja-alaisen erityisopettajan antamana yksin, ryhmässä tai luokassa samanaikaisopetuksessa. Erityisopetus suunnitellaan yhdessä luokanopettajan ja erityisopettajan kesken. Osa-aikaista erityisopetusta voi saada puheen, lukemisen ja kirjoittamisen tai matematiikan ongelmiin. Koulu ilmoittaa kodille oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta ja opetukseen osallistumisesta. Osa-aikainen erityisopetus voidaan aloittaa myös kodin aloitteesta esim. puheongelmissa. Kotien vastuulla on huolehtia erityisopetuksessa oppilaalle annettujen harjoitusten ja tehtävien tekemisestä. Koulun tehtävä on konsultoida oppilashuoltoryhmää, jos osa-aikaisen erityisopetuksen oppilas tarvitsee oppilashuollon tai muun asiantuntijan palveluita. Koulun sisäisessä yhteistyössä on keskeistä suunnitelmien joustavuus. Osa-aikaisen erityisopetuksen resurssi suunnitellaan ryhmien tarpeiden mukaisesti ja sitä muokataan tarvittaessa lukuvuoden aikana yhteistyössä erityisopettajan kanssa Tukiopetus Tukiopetus yleisessä tuessa Yleisessä tuessa tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissa jälkeen jääminen oppimisen ongelman tai sairauden takia. Koulusta vapaaksi anotun loman takia opinnoissa jälkeen jääminen ei ole tukiopetuksenantoperuste. Annettava tukiopetus voi tapahtua koulun alkua ennen tai koulupäivän jälkeen. Tukiopetusta voidaan antaa myös välitunneilla ja oppituntien aikana. Oppimisen ongelmissa tukiopetusta voidaan antaa keskimäärin lukukauden ajan kouluvuodessa. Tällöin voidaan vielä pitää tukiopetusta yleisenä tukena. Opetusta voidaan antaa yksilötasolla tai ryhmälle.

5 Tukiopetus tehostetussa tuessa Tehostetussa tuessa tukiopetus on oppimissuunnitelmaan kirjattu tukimuoto. Tällöin tukiopetus voi olla säännöllistäkin ja se voi olla kestoltaan koko lukuvuoden mittainen. Myös tehostetun tuen tukiopetusta voidaan antaa oppituntien aikana tai välituntien aikana. Tukiopetusta voidaan antaa pienelle oppilasryhmälle tai kyseinen tukiopetusryhmä voi saada tukiopetusta myös oppituntien sisällä. Tukiopetus erityisessä tuessa Erityisen tuen päätöksellä olevan oppilaan tukiopetustarve on kirjattu hojksiin. Tiedottaminen Luokanopettajan vastuulla on ilmoittaa kodeille oppilaan tukiopetustarpeesta. Tukiopetuksesta on aina ilmoitettava jollain muotoa kirjallisesti esim. reissuvihossa tai Wilmassa, vaikka siitä olisi jutellen sovittu tapaamisissa tai soittaen. Opettaja huomioi kuljetusoppilaan tarvitsemat järjestelyt. Tukiopetus ei saa kasvattaa kuljetuskustannuksia. Tukiopetusten kirjaaminen Opettaja kirjaa tukiopetukset päiväkirjaansa. Sekä tehostetun että erityisen tuen oppilailla tukiopetukset kirjataan lisäksi Wilmaan Pidennetty oppivelvollisuus Pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevan oppilaan huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön kanssa sovitaan siirtopalaveri, jossa käydään läpi oppilaan oppihistoria ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen johtaneet asiat. Siirtopalaveriin osallistuu myös koulun oppilashuollon edustajat. Siirtopalaverin jälkeen suunnitellaan yhdessä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa oppisisällöt ja yhteistyön muodot.

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Päivitetty 29.4.2010 Erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot