OPAS YLEISPALVELUN NET-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS YLEISPALVELUN NET-"

Transkriptio

1 OPAS YLEISPALVELUN NET- TOKUSTANNUKSEN LASKEMI- SEEN LOPPURAPORTTI Käännös englanninkielisestä raportista "Manual for calculating the net cost of the USO" 1

2 NIMIÖSIVU Tekijät: Simen Karlsen, Marcin Winiarczyk, Anna Möller, Henrik Ballebye Okholm, Asiakas: Viestintävirasto Päiväys: Yhteystiedot: SANKT ANNÆ PLADS 13, 2nd FLOOR DK-1250 COPENHA- GEN PUH: FAX:

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5 Tiivistelmä...6 Laajennettu tiivistelmä...8 Luku 1 Johdanto Toimeksianto Miksi yleispalvelun nettokustannukset tulee laskea? Kuinka yleispalvelun nettokustannus lasketaan? Luku 2 Oikean laskentamenetelmän tunnistaminen Kriteerit menetelmän valinnalle Olemassa olevat laskentamenetelmät Menetelmien vahvuuksien ja heikkouksien vertailu Johtopäätökset Luku 3 Menetelmän laatiminen Vaihe 1: Mitä yleispalvelun tarjoaja tekisi ilman yleispalveluvelvoitetta? Vaihe 2: Kuinka paljon kustannuksia yleispalvelun tarjoaja säästäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? Vaihe 3: Kuinka paljon tuloja yleispalvelun tarjoaja menettäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? Vaihe 4: Mitä aineettomia hyötyjä ja markkinaetuja yleispalveluvelvoitteesta syntyy? Vaihe 5: Onko yleispalvelun tarjoaja oikeutettu korvaukseen? Johtopäätökset Luku 4 Menetelmän käyttäminen Vaihe 1: Mitä itella tekisi ilman yleispalveluvelvoitetta? Vaihe 2: Kuinka paljon kustannuksia Itella säästäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? Vaihe 3: Kuinka paljon tuloja Itella menettäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? Vaihe 4: Mitä aineettomia hyötyjä ja markkinaetuja yleispalveluvelvoitteesta syntyy? Vaihe 5: Onko yleispalvelun tarjoaja oikeutettu korvaukseen? Lähdekirjallisuus

4 Liite A Yleispalveluvelvoitteet Suomessa Liite B Viestintäviraston kysymyksiin vastaaminen

5 JOHDANTO Uuden postilain voimaantulon myötä Viestintävirasto vastaa jatkossa postin yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta Suomessa. Nettokustannusten laskemisen tulee noudattaa postilaissa ja kolmannen postidirektiivin liitteessä I esitettyjä velvoitteita. Viestintävirasto on pyytänyt Copenhagen Economicsilta raportin postin yleispalvelun nettokustannuksen laskentamenetelmästä ja sen käytännön soveltamisesta. Projektista vastaavat johtava ekonomisti Simen Karlsen, ekonomistit Anna Möller ja Marcin Winiarczyk sekä partner PhD Henrik Ballebye Okholm. Tukholmassa Partner, Ph.D. Henrik Ballebye Okholm 5

6 TIIVISTELMÄ Viestintävirasto on pyytänyt Copenhagen Economicsilta raportin postin yleispalvelun nettokustannuksen laskentamenetelmästä ja sen käytännön soveltamisesta. Yleispalvelun nettokustannus on yleispalvelun tarjoajan tuloksessa tapahtuva muutos yleispalveluvelvoitteiden piirissä (nykytilanne) ja ilman yleispalveluvelvoitteita (hypoteettinen tilanne). Tämä raportti toimii ohjekirjana, jonka avulla Viestintävirasto voi laskea Suomessa postin yleispalvelun nettokustannukset käytännössä. Raportti koostuu kolmesta osasta: 1. Oikean laskentamenetelmän tunnistaminen 2. Menetelmän puitteiden hahmotteleminen 3. Menetelmän käyttäminen. Ensimmäisessä osassa commercial approach -menetelmä tunnistetaan parhaaksi menetelmäksi. Tämä valinta perustuu kolmannen postidirektiivin ja postilain kriteereihin sekä Euroopan postialan sääntelyviranomaisten laatimiin, yleispalvelun nettokustannusten laskemista koskeviin ohjeisiin, jotka sisältävät suosituksia ja alan parhaat käytännöt. Toisessa osassa hahmotellaan yleisluontoiset puitteet yleispalvelun nettokustannusten laskemiseen commercial approach -menetelmän pohjalta. Menetelmän yleisluontoisiin puitteisiin liittyen hahmotellaan viisi vaihetta: 1. Mitä yleispalvelun tarjoaja tekisi ilman yleispalveluvelvoitetta? 2. Kuinka paljon kustannuksia yleispalvelun tarjoaja säästäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? 3. Kuinka paljon tuloja yleispalvelun tarjoaja menettäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? 4. Mitä aineettomia hyötyjä yleispalveluvelvoitteesta syntyy? 5. Onko yleispalvelun tarjoaja oikeutettu korvauksiin? Jokaisessa vaiheessa esitellään siihen liittyvät perustelut ja luodaan yleiskatsaus ratkaisua vaativiin tehtäviin. Esittelemme myös menetelmän, josta käy ilmi, kuinka tehtävät voidaan ratkaista yleisellä tasolla. Kolmannessa osassa selitetään, millä tavalla Viestintävirasto voi selvittää, mitä Itella olisi tehnyt ilman yleispalveluvelvoitetta (hypoteettinen tilanne) ja kuinka suuri muutos tuloksessa hypoteettisen ja nykytilanteen välillä olisi ollut. Tämä tehdään soveltamalla menetelmää neljään 6

7 yleispalveluvelvoitteeseen: viisipäiväiseen jakeluun, maanlaajuiseen jakeluun, toimipisteverkoston tiheyteen ja yhtenäishinnoitteluun yksittäisille, käteisellä maksetuille kakkosluokan kirjeille. Nettokustannusten laskemiseen käytetty menetelmä perustuu siihen, että Itella esittää ensin Viestintävirastolle strategiaehdotuksen hypoteettiseen tilanteeseen ja vertailukelpoiset kustannus- ja tulovaikutukset. Varmistaakseen kerätyn tiedon luotettavuuden Viestintäviraston tulisi pyytää Itellaa perustelemaan vastauksensa sekä tarkistaa saamansa tiedot käyttämällä vaihtoehtoisia lähteitä, kuten julkisesti saatavilla olevaa Itellan tiedotusmateriaalia (joka on julkaistu johonkin muuhun tarkoitukseen kuin nettokustannuksen laskemista varten) ja konsultoimalla suuria postittajia sekä muita postipalveluiden tarjoajia Suomessa ja ulkomailla. 7

8 LAAJENNETTU TIIVISTELMÄ Viestintävirasto on pyytänyt Copenhagen Economicsilta raportin postin yleispalvelun nettokustannuksen laskentamenetelmästä ja sen käytännön soveltamisesta. Yleispalvelun nettokustannus on yleispalvelun tarjoajan tuloksessa tapahtuva muutos yleispalveluvelvoitteiden piirissä (nykytilanne) ja ilman yleispalveluvelvoitteita (hypoteettinen tilanne). Tämä raportti toimii ohjekirjana, jonka avulla Viestintävirasto voi laskea Suomessa postin yleispalvelun nettokustannukset käytännössä. Raportti koostuu kolmesta osasta: 1. Oikean laskentamenetelmän tunnistaminen 2. Menetelmän puitteiden hahmotteleminen 3. Menetelmän käyttäminen. Ensimmäisessä osassa commercial approach -menetelmä tunnistetaan parhaaksi menetelmäksi. Tämä valinta perustuu kolmannen postidirektiivin ja postilain kriteereihin sekä Euroopan postialan sääntelyviranomaisten laatimiin, yleispalvelun nettokustannusten laskemista koskeviin ohjeisiin, jotka sisältävät suosituksia ja alan parhaat käytännöt. Muut tutkitut menetelmät (fully allocated cost -menetelmä ja net avoidable cost -menetelmä) eivät ole pääkriteerien mukaisia. Fully allocated cost -menetelmä laskee yleispalvelun kokonaiskustannuksen kohdentamalla yhteiset kustannukset yleispalveluihin. Koska näitä kustannuksia ei kuitenkaan välttämättä voida välttää tilanteessa ilman yleispalveluvelvoitetta, niitä ei tulisi liittää mukaan laskelmaan. Menetelmä ei myöskään sisällä hypoteettista skenaariota, eikä se näin ollen täytä yleispalvelun nettokustannusten määritelmää, ts. muutosta tuloksessa nykytilanteen ja hypoteettisen tilanteen välillä. Tästä syystä menetelmä ei direktiivin vaatimukset huomioiden ole kelvollinen. Net avoidable cost -menetelmä laskee nettokustannuksen erotuksen yleispalveluvelvoitteen piirissä ja ilman sitä. Menetelmä ei kuitenkaan ota huomioon tulopuolen keskinäistä riippuvuutta ja olettaa, että kaikki tappiolla tarjotut palvelun osatekijät lakkautetaan yleispalveluvelvoitteen puuttuessa riippumatta siitä, tuleeko niiden kannattavuus säilyttää muissa markkinasegmenteissä vai ei. Tästä johtuen menetelmällä on taipumus yliarvioida palvelutason alentaminen hypoteettisessa tilanteessa, mikä antaa tulokseksi liian korkean nettokustannuksen. Commercial approach -menetelmällä ei ole edellä mainittuja heikkouksia, koska se luotiin varta vasten käsittelemään niitä. Menetelmä käyt- 8

9 tää oikeaa nettokustannusten määritelmää ja laskee muutoksen tuloissa yleispalveluvelvoitteen piirissä ja ilman sitä. Se arvioi yleispalvelun osatekijän lakkauttamisen kaupallisen kokonaisvaikutuksen, joka syntyy laskemalla sen kaikki kustannus- ja tulovaikutukset. Menetelmä ei ole ainoastaan teoreettinen, sillä sitä on sovellettu myös käytännössä. Toisessa osassa hahmotellaan yleisluontoiset puitteet yleispalvelun nettokustannusten laskemiseen commercial approach -menetelmän pohjalta. Menetelmän yleisluontoisiin puitteisiin liittyen hahmotellaan viisi vaihetta: 1. Mitä yleispalvelun tarjoaja tekisi ilman yleispalveluvelvoitetta? 2. Kuinka paljon kustannuksia yleispalvelun tarjoaja säästäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? 3. Kuinka paljon tuloja yleispalvelun tarjoaja menettäisi ilman yleispalveluvelvoitetta? 4. Mitä aineettomia hyötyjä yleispalveluvelvoitteesta syntyy? 5. Onko yleispalvelun tarjoaja oikeutettu korvauksiin? Jokaisessa vaiheessa esitellään siihen liittyvät perustelut ja luodaan yleiskatsaus ratkaisua vaativiin tehtäviin. Esittelemme myös menetelmän, josta käy ilmi, kuinka tehtävät voidaan ratkaista yleisellä tasolla. Jotta commercial approach -menetelmää voidaan käyttää Suomen olosuhteissa, menetelmän puitteet täytyy muuntaa Suomen oloihin sopiviksi ja edellä mainitut viisi vaihetta tulee muuttaa toimintamalleiksi, jotka Viestintävirasto voi ottaa käyttöönsä. Kolmannessa osassa selitetään, millä tavalla Viestintävirasto voi selvittää, mitä Itella olisi tehnyt ilman yleispalveluvelvoitetta (hypoteettinen tilanne) ja kuinka suuri muutos tuloksessa hypoteettisen ja nykytilanteen välillä olisi ollut. Tämä tehdään soveltamalla menetelmää neljään käytännön yleispalveluvelvoitteeseen, jotka ovat: viisipäiväinen jakelu maanlaajuinen jakelu toimipisteverkoston tiheys yhtenäishinnoittelu yksittäisille, käteisellä maksetuille kakkosluokan kirjeille Nämä neljä käytännön esimerkkiä liittyvät yleispalveluvelvoitteen eri osa-alueisiin (tiheys, maantiede, hinnoittelu). Tästä johtuen nämä 9

10 esimerkit kuvaavat hyvin sitä, miten erityyppisten yleispalveluvelvoitteiden nettokustannus lasketaan. Lisäksi esimerkeistä käy ilmi, että yleispalvelun nettokustannuksen laskemiseen käytettävä menetelmä on samanlainen eri yleispalveluvelvoitteille. Useimmissa kohdissa suosittelemme nettokustannuksen laskemiseksi menetelmää, jossa Itella esittää ensin Viestintävirastolle strategiaehdotuksen hypoteettiseen tilanteeseen ja vertailukelpoiset kustannusja tulovaikutukset. Syy tähän on se, että Itella omaa suurimman osan tiedoista ja asiantuntemuksesta oleellisiin palveluihin liittyen. Käytännössä Viestintävirasto voisi suorittaa tutkimuksen myös ilman Itellan panosta. Tällainen menettely olisi kuitenkin puutteellista, sillä se pohjaisi epävarmempiin olettamuksiin ja vaatisi huomattavasti enemmän resursseja Viestintävirastolta. Jotta kerätyn tiedon luotettavuus voidaan varmistaa, Viestintäviraston tulisi pyytää Itellaa todistamaan vastauksiensa oikeellisuus. Viestintäviraston tulisi myös tarkastaa Itellalta saatujen tietojen oikeellisuus käyttämällä vaihtoehtoisia tietolähteitä, kuten esimerkiksi Itellan julkisesti käytettävissä olevaa tiedotusmateriaalia (joka on julkaistu jotain muuta kuin nettokustannuksen laskemista varten), muita postialan toimijoita Suomessa ja ulkomailla sekä suuria postittajia. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, kuinka Viestintävirasto voi tunnistaa rajoittavat yleispalveluvelvoitteet ja Itellan todennäköisimmän strategian hypoteettisessa tilanteessa, ts. mitä Itella tekisi eri tavalla, jos sillä ei olisi yleispalveluvelvoitetta. Menetelmänä on siis verrata Itellan ehdottamaa strategiaa hypoteettisessa tilanteessa muiden suomalaisten ja ulkomaisten postialan toimijoiden toimintaan sekä arvioida hyviä ja huonoja puolia liittyen siihen, että Itella noudattaa tiettyä yleispalveluvelvoitetta. Mikäli Itellan yleispalveluvelvoitteen noudattamisessa esiintyy sekä merkittäviä hyviä että huonoja puolia, Viestintäviraston tulee mahdollisesti analysoida tarkemmin kustannusja tulovaikutuksia toisessa ja kolmannessa vaiheessa ennen kuin se voi päättää, jatkaisiko Itella tietyn yleispalveluvelvoitteen noudattamista hypoteettisessa tilanteessa vai ei. Toisessa vaiheessa kuvaillaan, kuinka Viestintävirasto voi tunnistaa ja arvioida Itellan hypoteettisen tilanteen strategiasta syntyvien kustannussäästöjen ja lisäkustannusten arvon. Tässä menetelmässä tulee analysoida Itellan henkilökunnan toimintoja tuotantoketjun eri osissa. Merkittävät muutokset toiminnoissa näkyvät todennäköisesti merkittävinä kustannusvaikutuksina. Keskeistä kustannusvaikutusten arvioin- 10

11 nissa tulee olemaan se, että Viestintävirasto tarkistaa, i) onko Itellan ehdottama liiketoimintastrategia hypoteettisessa tilanteessa uskottava ja ii) ovatko Itellan omat arviot kustannussäästöistä ja lisäkustannuksista realistisia. Tämä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla: vertaamalla Itellan antamia tietoja muihin tietolähteisiin (kuten esimerkiksi julkisesti saatavilla olevaan tietoon Itellasta ja suomalaisiin ja ulkomaisiin postialan toimijoihin) tai laatimalla oma laskentamalli arvioiduista kustannusvaikutuksista. Kolmannessa vaiheessa kuvaillaan, kuinka Viestintävirasto voi tunnistaa ja arvioida hypoteettisen tilanteen strategiasta syntyvien tulovaikutusten arvon. Tässä menetelmässä tulee analysoida Itellan tarjontaa ja asiakkaiden kysyntää liittyen uuden liiketoimintastrategian tuotteisiin ja palveluihin. Aiempi kokemus osoittaa, että muuttuneen liiketoimintastrategian aikaansaamat tulovaikutukset saattavat olla merkittäviä (jopa niin merkittäviä, että ne ovat suurempia kuin vaiheessa kaksi arvioidut kustannusvaikutukset). Näin voi käydä siinä tapauksessa, että suuri osa postittajista pitää Itellan tuotteita ja palveluita hypoteettisessa tilanteessa huonompina kuin nykytilanteessa ja heillä on olemassa riittävän hyviä vaihtoehtoja, joihin he voivat vaihtaa. Näin ollen Viestintäviraston kyky selvittää tärkeiden asiakasryhmien mieltymykset ja korvausmahdollisuudet tulee olemaan avainasemassa tulosvaikutusten arvioinnissa. Tämä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, kuten haastattelemalla Itellan tärkeimpiä asiakkaita, lähettämällä heille tietopyyntöjä tai tutustumalla olemassa oleviin asiakaskyselyihin. Neljännessä vaiheessa kuvaillaan, kuinka Viestintävirasto voi tunnistaa yleispalveluvelvoitteiden potentiaalisten aineettomien hyötyjen ja markkinaetujen alkuperät, selvittää hyödyntääkö Itella näitä markkinaetuja ja määritellä oleellisten hyötyjen arvot. Tarjoamme yleiskatsauksen niistä yleispalveluvelvoitteeseen liittyvistä markkinaeduista, jotka saattavat olla olemassa Suomen olosuhteissa. Saadakseen selville, nauttiiko Itella jotain näistä hyödyistä sen yleispalveluvelvoitteen takia, Viestintävirasto voi konsultoida sekä Itellaa että sen kilpailijoita ja pyytää niiltä perusteltuja mielipiteitä. Tällä tavalla Viestintävirasto voi minimoida riskin siitä, että jokin tärkeä hyöty jää huomaamatta. Arviolle keskeistä on kuitenkin se, että Viestintävirasto pystyy todistamaan, että tunnistetut hyödyt johtuvat yleispalveluvelvoitteesta eikä muista syistä. Monet hyödyt eivät välttämättä liity yleispalveluvelvoitteeseen. Mikäli Itella esimerkiksi nauttii hyötyä pitkäaikaisista syistä johtuen ja jatkaa sen nauttimista hypoteettisessa tilanteessa ilman 11

12 yleispalveluvelvoitetta, tätä hyötyä ei tule ottaa huomioon nettokustannuslaskelmassa. Viidennessä vaiheessa kuvataan, kuinka Viestintävirasto voi koota tulokset aiemmista osioista saadakseen selville yleispalvelun nettokustannuksen. Nettokustannuksen olemassaolon selviäminen ei kuitenkaan automaattisesti oikeuta yleispalvelun tarjoajaa täysimääräisiin tai osittaisiin korvauksiin. Postidirektiivin liite I itse asiassa nimeää kolme lisäelementtiä, jotka tulee ottaa huomioon, ennen kuin korvaus voidaan maksaa. Ensinnäkin, nettokustannus ei saa johtua tehottomuuksista, jotka voidaan karsia. Toiseksi, se ei saa johtua kohtuuttomista voitto-odotuksista. Kolmanneksi, sen tulee muodostaa kohtuuttoman rasitteen yleispalvelun tarjoajalle. Näiden syiden vuoksi esitämme, kuinka Viestintävirasto voi arvioida kustannustehokkuuden kannustimien esiintymistä, oikeutta kohtuulliseen voittoon ja kohtuuttoman rasitteen ilmenemistä. Koska käytännön esimerkkejä näiltä alueilta ei ole juurikaan saatavilla, ehdottamamme lähestymistapa perustuu käytännön soveltamisen periaatteeseen. Mitä tulee Itellan tehokkuuden arviointiin ja vertailuun, Viestintäviraston tulisi lähestyä Itellan tehokkuuden tutkimusta kokonaisuutena. Menetelmässä tulee myös tiedustella Itellalta ja muilta toimijoilta sitä, näkyykö kokonaistehokkuus oleellisissa/oleellisessa yleispalvelu(i)ssa, ts. ei toisten palveluiden tai ulkopuolisten tekijöiden takia. Oikeus kohtuulliseen voittoon on sisällytetty laskentaan käyttämällä commercial approach -menetelmää vaiheissa kaksi ja kolme. Näissä kahdessa vaiheessa otetaan huomioon se mahdollisuus, että yleispalvelun tarjoaja muuttaa hintojaan hypoteettisessa tilanteessa saavuttaakseen kohtuullista voittoa tuottavan tason. Tästä johtuen Viestintäviraston ei tarvitse miettiä, tuleeko Itellalle maksaa korvauksia kohtuullisten voittojen menetyksestä erikseen vaiheessa viisi. Mikäli kohtuuton rasite ilmenee, suosittelemme perehtymistä (liiketaloudelliseen) kirjallisuuteen ja käytäntöihin (muissa maissa). 12

13 LUKU 1 JOHDANTO 1.1. TOIMEKSIANTO Uuden postilain 415/2011 voimaantulon myötä Viestintävirasto vastaa jatkossa postin yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta Suomessa. Tästä syystä Viestintävirasto on pyytänyt Copenhagen Economicsilta raportin i) yleispalvelun nettokustannuksen laskentamenetelmästä ja ii) sen soveltamisesta käytännössä. Tämä raportti toimii ohjekirjana, jonka avulla Viestintävirasto voi suorittaa yleispalveluvelvoitteen laskelmat Suomessa käytännössä. Opas koostuu neljästä luvusta: Luku 1 - Johdanto: Selitetään nettokustannuslaskelmien taustat ja viralliset puitteet, joita Suomen lainsäädäntö ja EU:n asetukset edellyttävät. Luku 2 Tunnistetaan oikea laskentamenetelmä: Yleiskatsaus yleisimmistä laskentamenetelmistä ja perustelu valitsemallemme laskentamenetelmälle. Luku 3 Hahmotellaan menetelmän puitteet: Esitellään yleiset menetelmäpuitteet yleispalvelun nettokustannusten laskemiseksi valitun laskentamenetelmän avulla. Luku 4 Menetelmän käyttäminen: Kuvataan, kuinka Viestintäviraston tulee soveltaa yleisiä menetelmäpuitteita Suomessa MIKSI YLEISPALVELUN NETTOKUSTANNUKSET TULEE LAS- KEA? Postipalvelut luokitellaan yleisen taloudellisen edun palveluiksi, ts. ne ovat taloudellista toimintaa, joilla on erityistä merkitystä kansalaisille yritysten ja kuluttajien sekä hallinnon ja kansalaisten yhdistäjänä. Postidirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan postipalveluiden saatavuuden kaikille kuluttajille, yrityksille ja hallinnollisille instituutioille yleispalveluvelvoitteen muodossa. Yleispalveluvelvoitteen odotetaan takaavan laadultaan hyväksyttävien postipalveluiden saatavuuden valtakunnallisella tasolla, edulliseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin kaikille käyttäjille. Koska yleispalveluvelvoite edellyttää valtakunnallisen postipalveluiden tarjoamisen kaikille tasa-arvoisin ehdoin, yleispalvelun tarjoaja saattaa tarjota joitakin markkinasegmenttejä tappiolla. Direktiivi antaa nimetylle yleispalvelun tarjoajalle mahdollisuuden vaatia hyvitystä yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista, jos velvoite aiheuttaa nettokustannuksen ja muodostaa kohtuuttoman rasitteen yleispalvelun tarjoajalle. 13

14 Tästä johtuen kansallisille sääntelyviranomaisille, Viestintävirasto mukaan lukien, on annettu uudeksi velvollisuudeksi laskea postin yleispalvelun nettokustannukset tai hyväksyä yleispalvelun tarjoajien esittämät nettokustannuslaskelmat KUINKA YLEISPALVELUN NETTOKUSTANNUS LASKETAAN? Säännöt yleispalvelun nettokustannuksen laskemiseen Suomessa on annettu postidirektiivissä sekä voimaan tulleessa postilaissa 415/2011. Lisäohjeita yleispalvelun nettokustannuksen laskemiseen postidirektiivin mukaisesti tarjoavat lisäksi Euroopan postihallintokomitea (CERP), Copenhagen Economics (2008), Dieke ja Niederpruem (2008) ja Ranskan telesääntelyviranomainen (ARCEP). Postidirektiivin velvoitteet Postidirektiivin liite I määrittelee yleispalvelun nettokustannuksen laskemismenetelmän yleiset säännöt, joita kaikkien jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Ensimmäinen sääntö koskee nettokustannuksen määritelmää: Yleispalvelun nettokustannukset on laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita yleispalvelun tarjoajalle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta ilman yleispalveluvelvoitteita Lähde: Direktiivi 2008/6/EY, Liite I Menetelmä perustuu näin ollen kahden tilanteen vertailuun: nykytilanteen, jossa velvoite tarjota yleispalveluja on olemassa ja hypoteettisen tilanteen, jossa yleispalveluvelvoitetta ei ole. Tämän lisäksi liite I määrittelee joukon velvoitteita, joita nettokustannuksen laskentamenetelmän on noudatettava. Nämä vaatimukset liittyvät mm. kykyyn ottaa huomioon määritetyn palvelun tai kuluttajasegmenttien kustannukset ja tulot, kannustimet kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja yleispalvelun tarjoajan oikeuden kohtuulliseen voittoon. Luvussa kaksi nämä velvoitteet arvioidaan vuorotellen oikean laskentamenetelmän tunnistamisen yhteydessä. 14

15 Postilain velvoitteet Postilaki sisältää nettokustannuslaskelmiin liittyvät viralliset säädökset sekä määräykset nettokustannuksen rahoittamisesta ja hakemusmenettelystä. Säädökset perustuvat direktiivin sisältämiin sääntöihin. Postilain 32 :n mukaan yleispalvelun nettokustannusten laskemisen yleinen menetelmä on määritelty seuraavasti: Yleispalvelun nettokustannukset on laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita yleispalvelun tarjoajalle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta ilman yleispalveluvelvoitteita. Lähde: Postilaki 415/2011 Tämä yleinen menetelmä vastaa nettokustannusten määritelmää, joka on yhdenmukainen postidirektiivin liitteen I kanssa. Postilaki ei kuitenkaan kuvaile yksityiskohtaista laskentamenetelmää, mikä tarkoittaa sen sisällyttämistä tulevaan valtioneuvoston asetukseen 1. Hallituksen esityksessä postilaiksi 2 mainitaan kuitenkin selvästi, että on välttämätöntä noudattaa postidirektiivin liitteessä I (joka sisältää kaikki velvoitteet) kuvailtua menetelmää: Nettokustannusten laskemisessa on otettava huomioon direktiivin uusi liite I, jossa on yleispalvelun mahdollisten nettokustannusten laskemista koskevat ohjeet. Nettokustannuksista johtuvia tukiosuuksia laskettaessa on noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Lähde: Hallituksen esitys Eduskunnalle postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s 16. Lisäneuvonta Direktiivin ja postilain määrittelemien velvoitteiden lisäksi ohjeita ja parhaita käytäntöjä yleispalvelun nettokustannuksen laskemiseen tarjoavat mm. Euroopan postihallintokomitea (CERP, 2008), Copenhagen Economics (2008) ja Ranskan telesääntelyviranomainen (ARCEP, 2010). Vaikka nämä suositukset eivät olekaan sitovia, ne kuitenkin 1 Ks. postilaki, 35 2 Hallituksen esitys eduskunnalle 15

16 toimivat keskeisenä lisänä, kun direktiivin ja postilain määrittelemiä yleisiä velvoitteita muutetaan konkreettisempaan muotoon. Näin ollen oikea menetelmä Suomessa postin yleispalvelun nettokustannuksen laskemiseksi on laskentamenetelmä, joka (i) (ii) (iii) on postidirektiivin velvoitteiden mukainen on postilain velvoitteiden mukainen kuvastaa aiempien tutkimusten hahmottelemia suuntaaantavia suosituksia ja parhaita käytäntöjä. 16

17 LUKU 2 OIKEAN LASKENTAMENETELMÄN TUNNISTAMINEN Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat valita useiden menetelmien joukosta laskiessaan yleispalvelun nettokustannusta. Tässä luvussa verrataan keskeisimpiä menetelmiä, joiden avulla paras laskentamenetelmä valitaan. Valitsemassamme menetelmässä määritellään aluksi joukko kriteerejä, jotka perustuvat postidirektiiviin, postilakiin sekä alan parhaisiin käytäntöihin. Näiden kriteerien pohjalta arvioidaan kolmea yleisimmin käytettyä laskentamenetelmää: fully allocated cost -menetelmää, net avoidable cost -menetelmää ja commercial approach -menetelmää. Mielestämme paras laskentamenetelmä on commercial approach - menetelmä. Commercial approach -menetelmä on ainoa menetelmä, joka perustuu oikeaan yleispalvelun nettokustannuksen määritelmään. Se on myös ainoa menetelmä, jonka avulla voidaan oikeaoppisesti tunnistamaan ja määrittämään yleispalveluvelvoitteesta syntyvät kustannus- ja tulovaikutukset. Muissa menetelmissä esiintyvät puutteet estävät niiden käyttämisen laskentaan, joka olisi direktiivissä esitettyjen, nettokustannuksen arvioinnin edellyttämien laillisten velvoitteiden mukainen. Commercial approach -menetelmää on myös testattu käytännössä, ja menetelmä on saanut laajalle levinneen hyväksynnän EU:n sääntelyviranomaisten parissa. 2.1 KRITEERIT MENETELMÄN VALINNALLE Voidaksemme luoda joukon kriteerejä oikean menetelmän tunnistamiseksi, tarkastelemme direktiivissä sekä postilaissa määriteltyjä velvoitteita, joita yleispalvelun nettokustannusten laskentamenetelmän tulee noudattaa. Kehittelemme myös ylimääräisiä kriteerejä, joita voidaan pitää lain edellyttämien kriteerien konkretisointina. Näiden ylimääräisten kriteerien alkuperänä toimivat Euroopan postihallintokomitean raportin (CERP, 2008) sisältämät suositukset ja alan parhaat käytännöt. Tässä osiossa hahmotellaan kriteerit ja niiden perustelut, ks. Taulukko

18 Taulukko 2.1 Nettokustannuksen laskentamenetelmien vertailu Kriteerit 1. Yleispalvelun nettokustannuksen määritelmä: kustannukset, joita jokainen nimetty yleispalvelun tarjoaja pyrkisi välttämään. 2. Tunnistettujen palveluiden suorien kustannusvaikutusten käsittely. 3. Segmentoitujen asiakkaiden suorien kustannusvaikutusten arviointi. 4. Tulovaikutusten (epäsuorat vaikutukset mukaan lukien) käsittely. Lähde Liite I CERP (2008), s.8 Postilaki, 32 Direktiivi, liite I Direktiivi, liite I CERP (2008), s Markkinaetujen ja aineettomien hyötyjen arviointi. Direktiivi, liite I 6. Kannustimet kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Direktiivi, liite I 7. Oikeus kohtuulliseen voittoon. Direktiivi, liite I Lähde: Copenhagen Economics 1. Nettokustannuksen määritelmä: kustannukset, joita jokainen yleispalvelun tarjoaja olisi pyrkinyt välttämään. Ensimmäinen käsiteltävä kriteeri on nettokustannuksen määritelmä. Direktiivin liite I määrittelee nettokustannuksen nettokustannusten erotuksena, joita nimetylle yleispalvelun tarjoajalle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta ilman yleispalveluvelvoitteita. Lähde: Direktiivi 2008/6/EY, liite I Postilain 32 sisältää määritelmän nettokustannuksesta, joka on yhdenmukainen yllä mainitun postidirektiivin määritelmän kanssa: Yleispalvelun nettokustannukset on laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita yleispalvelun tarjoajalle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta ilman yleispalveluvelvoitteita. Lähde: Postilaki 415/2011, 32 Euroopan postihallintokomitean linjaus yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta korostaa, että kaikkiin yleispalveluihin liittyvää tappiota ei tulisi laskea, vaan pikemminkin tulisi laskea ne kustannukset, jotka jokainen nimetty yleispalvelun tarjoaja olisi päättänyt välttää. Lähde: Euroopan postihallintokomitea (2008), s.8 Huomio: Tämän dokumentin kääntäjän tekemä käännös Määritelmä antaa ymmärtää, että suositellun laskentamenetelmän tulee laskea nettokustannus sellaisena kustannuksena, jonka jokainen yleispalvelun tarjoaja olisi pyrkinyt välttämään yleispalveluvelvoitteen 18

19 puuttuessa. Menetelmät, jotka laskevat nettokustannuksen liiketappioon rinnastettavana, eivät ole suositeltavia, sillä ne laskevat yleispalveluvelvoitteen tarjoamisesta aiheutuvan kokonaiskustannuksen, mutta eivät huomioi vältettyjä kustannuksia. Ne eivät näin ollen ole vaatimuksen mukaisia. 2. Tunnistettujen palveluiden suorat kustannusvaikutukset Seuraava kriteeri koskee menetelmän kykyä tunnistaa oikeaoppisesti ne palvelut, jotka vaikuttavat osaltaan yleispalvelun nettokustannukseen. Direktiivin liitteessä I vaaditaan, että nettokustannuslaskelmien tulisi ottaa huomioon kustannukset, jotka johtuvat i) yksilöityjen palvelujen osatekijöistä, jos näitä palveluja voidaan tarjota ainoastaan tappiolla tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavin kustannuksin. Lähde: Liite I, Direktiivi (2008/6/EY), oma painotus Yleispalveluvelvollisuus sisältää tavallisesti useita osatekijöitä: jakelupäivien lukumäärän, toimipisteiden saatavuuden, kohtuuhintaisuuden ja yhtenäishinnoittelun sekä tiettyjen palveluiden tarjoamisen ilmaiseksi. Laskentamenetelmän tulee pystyä kuvastamaan yksittäisiä palveluita oikealla aggregointitasolla, jonka tulisi vastata yleispalveluvelvoitteen osatekijöitä. 3 Virheellinen aggregointitaso (esimerkiksi postireittien taso) voi näkyä vinoumina laskelmassa. 3. Segmentoitujen asiakkaiden suorat kustannusvaikutukset Kolmas kriteeri koskee tiettyjä käyttäjäryhmiä. Yksittäisten palveluiden segmentoinnin lisäksi liitteessä I vaaditaan, että laskentamenetelmä kuvastaa kustannusvaikutuksia, jotka aiheutuvat (ii) tiettyjen käyttäjien tai käyttäjäryhmien palvelemisesta, jos heille voidaan tarjota palveluja ainoastaan tappiolla tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavin kustannuksin, kun otetaan huomioon tietyn palvelun tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, siitä syntyneet tulot ja jäsenvaltion mahdollisesti asettamat yhdenmukaiset hinnat. 3 Euroopan postihallintokomitea (2008), s. 8 ja Copenhagen Economics (2008), s

20 Tähän kustannusluokkaan kuuluvat ne käyttäjät tai käyttäjäryhmät, joille yleispalveluvelvoitteista vapaa kaupallinen toimija ei tarjoaisi palvelua. Lähde: Liite I, Direktiivi (2008/6/EY), oma painotus Yllä mainittuun liittyen on tärkeää, että menetelmä keskittyy oikeantyyppisiin yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluviin asiakkaisiin, sillä asiakkaat voivat olla sekä lähettäjiä että vastaanottajia. Suositellun menetelmän tulisi keskittyä tuloa kerryttäviin asiakkaisiin, ts. lähettäjiin, kuten teollisuuteen ja yksityisiin lähettäjiin. Tämä johtuu siitä, että nämä asiakkaat harkitsevat vaihtoehtoisten postialan toimijoiden tai muiden viestinnän muotojen käyttämistä, kun yleispalvelun tarjoaja päättää muuttaa yleispalveluvelvoitetta mikä voi vaikuttaa merkittävästi yleispalvelun tarjoajan tuloihin. Yleispalvelun tarjoaja arvioi vaikutuksia tuloihin ja saattaa jatkaa tiettyjen yleispalveluvelvoitteen osatekijöiden tarjoamista välttääkseen tulomenetykset, vaikka nämä osatekijät olisivatkin yksittäin hintavia. 4 Laskentamenetelmän ei tulisi perustaa arvioita voittoihin, jotka yleispalvelun tarjoaja tekee useilta eri lähettäjiltä postia vastaanottavissa vastaanottajasegmenteissä. 5 Tällainen näkökulma on väärä, sillä se ei ota huomioon osaa oleellisista tulovaikutuksista (ks. myös kriteeri 4 alempana). 4. Tulovaikutusten (epäsuorat vaikutukset mukaan lukien) käsittely Neljäs kriteeri koskee menetelmän kykyä ottaa huomioon tulovaikutukset, jotka saadaan poistamalla yksilöidyt palvelut ja kuluttajasegmentit. Kun tietty palvelu- tai kuluttajasegmentti on poistettu, yleispalvelun tarjoaja menettää näillä palveluilla tai segmenteillä kerrytetyt tulot. Tätä kutsutaan suoraksi tulovaikutukseksi. Laskentamenetelmän ei kuitenkaan tulisi käsitellä tunnistettujen yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvien palveluiden tai asiakassegmenttien kysyntää erillään toisistaan. 6 Tämä johtuu siitä, että yhden osatekijän kysyntä voi johtua toisen osatekijän tarjoamisesta, kuten Euroopan postihallintokomitea (CERP, 2008) 7 ja Copenhagen Economics (2008) 8 ovat osoittaneet. Tästä johtuen yhden palvelun poistaminen voi johtaa ylimääräiseen 4 Tällaisten hintavien yleispalveluvelvoitteeseen liittyvien osatekijöiden säilyttäminen on taloudellisesti järkevää, mikäli niiden avulla voidaan kerryttää tuloa muualta. 5 Copenhagen Economics (2008), s Euroopan postihallintokomitea (2008) ja Copenhagen Economics (2008), s Euroopan postihallintokomitea (2008), s Copenhagen Economics (2008), s

Postin yleispalvelun nettokustannusten laskeminen. Infotilaisuus 31.1.2012 Mari Minkkinen

Postin yleispalvelun nettokustannusten laskeminen. Infotilaisuus 31.1.2012 Mari Minkkinen Postin yleispalvelun nettokustannusten laskeminen Infotilaisuus 31.1.2012 Mari Minkkinen Taustaa Uusi postilaki voimaan 1.6.2011. Postilaki sisältää uutta sääntelyä yleispalvelun rahoituksen turvaamiseksi.

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (11) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnokseen 6.11.2015 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (14) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnoksiin 6.11.2015 ja 11.3.2016 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta

Lisätiedot

Yleispalveluvelvoitteen merkitys postin kannattavuudelle

Yleispalveluvelvoitteen merkitys postin kannattavuudelle Yleispalveluvelvoitteen merkitys postin kannattavuudelle I ETLA Raportit ETLA Reports 18.11.2013 No 19 Yleispalveluvelvoitteen merkitys postin kannattavuudelle Heli Koski * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN Viestintäviraston perustelumuistio 1643 /9210/2011 29.12.2011 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO JA KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA...

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus MARKKINAKATSAUS 10/2012 Postipalvelujen käyttö 2012 Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen Oman työn hinnoittelu Oikean hinnan määritteleminen Hinta ja hinnoittelu Hinta ilmoittaa tuotteen arvon ( ) luo tuotteelle arvoa (käyttöarvo, status, brandi) on aktiivisinen kilpailun osatekijöitä oma

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliiton syysseminaari. Tuleva postitoimintalaki ja jakelumarkkinat Itellan näkökulmasta

Viestinnän Keskusliiton syysseminaari. Tuleva postitoimintalaki ja jakelumarkkinat Itellan näkökulmasta Viestinnän Keskusliiton syysseminaari Tuleva postitoimintalaki ja jakelumarkkinat Itellan näkökulmasta 2.12.2010 Jukka Alho Konsernijohtaja 1 Mistä lähtökohdista tulevaisuuteen? Perinteinen printtimedia

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit Tietoja Sijoituspalveluista Profiilit Johdanto 'Tietoja Sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Kertomus 1 (9) Dnro: 20.12.2012 668/9322/2012 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Tiivistelmä Postilain (415/2011)

Lisätiedot

10.2.2015 Laura Käsmä

10.2.2015 Laura Käsmä Tarjous Maisemasta Kankaanpään kaupungille 10.2.2015 Tarjouksen vastaanottaja Kankaanpään kaupunki Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36 38701 Kankaanpää Tarjouksen antaja Kuntamaisema

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty

Lisätiedot

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan seuraavan postitoimilupaa koskevan päätöksen Savon Jakelu Oy:n osalta:

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan seuraavan postitoimilupaa koskevan päätöksen Savon Jakelu Oy:n osalta: Muistio PAO / PMA Tomi Lindholm 7.4.2016 Liite 1 LVM/153/07/2016 1(6) Savon Jakelu Oy:n postitoimilupaa koskevan päätöksen korjaaminen Korjattava päätös Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa. Tiina Eerikäinen 12.4.2011

Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa. Tiina Eerikäinen 12.4.2011 Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa Tiina Eerikäinen 12.4.2011 Valtiontakuu ja jaettu vastuu -alatyöryhmän raportti Eri maiden valtiontakuujärjestelmien vertailu Maat, joilla ei ole valtiontakuujärjestelmää

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

Selvitys Itellan toimipisteverkostosta

Selvitys Itellan toimipisteverkostosta Selvitys 1 (5) Viestintävirasto PL 313 00181 Helsinki Selvityspyyntönne 28.12.2011,dnro 1975/9210/2011 Selvitys Itellan toimipisteverkostosta Viestintävirasto on pyytänyt selvitystä :n toimipisteiden lakkauttamisen

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston HE 115/2004 vp Hallituksen esitys eduskunnalle euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Liikenne- ja viestintäministeriö 23.1.2013 Työn tarkoitus ja rajaus Selvitystyö on tehty lentoliikennestrategiatyön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista STAS - Rahoitusseminaari THL 25.9.2009 Juha Teperi Esityksen teemat Palvelujärjestelmäpolitiikan tavoitteet ja rahoitus Kuinka maksaa hoitavista palveluista?

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

2 (7) noutopistettä ja 50 SmartPost-pakettiautomaattia. Kirjeiden jättölaatikoita on yhteensä n. 7000 ja postimerkkien myyntipisteitä n. 4500.

2 (7) noutopistettä ja 50 SmartPost-pakettiautomaattia. Kirjeiden jättölaatikoita on yhteensä n. 7000 ja postimerkkien myyntipisteitä n. 4500. Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 2.5.2012 1975/9210/2011 Itella Posti Oy Lakiasiat PL 1 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Itella Posti Oy:n selvitys 20.1.2012 VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta Vero2013, Helsinki 13.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.3.2013 Antti Lampinen 0 Tausta Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ohjeet Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611 Pvm: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Sisällysluettelo I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät 3 III. Tarkoitus 4 IV. Noudattamista ja

Lisätiedot

Korttimaksujen siirtohintoja koskevan EU asetuksen kotimainen implementointi (HE 115/2015 vp) 21.11.2015 Harry Leinonen Talousvaliokunnan kuuleminen

Korttimaksujen siirtohintoja koskevan EU asetuksen kotimainen implementointi (HE 115/2015 vp) 21.11.2015 Harry Leinonen Talousvaliokunnan kuuleminen Korttimaksujen siirtohintoja koskevan EU asetuksen kotimainen implementointi (HE 115/2015 vp) 21.11.2015 Harry Leinonen Talousvaliokunnan kuuleminen EU-asetus korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1.8.2013 Taltionumero 2463 Diaarinumero 4174/2/10 1 (50) Asia Valittaja Postin yleispalvelun hinnoittelua koskeva valitus Itella Oyj, Helsinki Päätös, jota

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteisenä tavoitteena

Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteisenä tavoitteena Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteisenä tavoitteena Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 13.5.2011 Oulu 17.5.2011 1 Hyvinvoinnin pohja rakennetaan yrityksissä Yritysten talous,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot