Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki osuuskunta Tiina Sivonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki osuuskunta Tiina Sivonen"

Transkriptio

1 Kokoustaito ja -tekniikka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Lähteenä Yhdistystoiminnan käsikirja ja Johda yhdistyksesi menestykseen, puheenjohtajan käsikirja, Kari Loimu Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki osuuskunta Tiina Sivonen

2 Sisältö Onnistunut kokous Kokousten valmistelu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksessa käsiteltävät asiat, menettelytavat ja sovitut pelisäännöt Asian käsittelyn peruskaava Keskustelut ja puheenvuoro Pöytäkirja

3 Mikä on kokouksen tarkoitus? Kokoukset ovat yhteisöllisiä yhdistyksen Päätöksentekopaikkoja Vaikuttamisen paikkoja (erityisesti sääntömääräiset kokoukset) Kokous ei ole itseistarkoitus Kokouksen on tarkoitus viedä yhdistyksen toimintaa ja asioita eteenpäin Kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätökset tukevat yhdistyksen perustehtävää

4 Kokoustaito ja -tekniikka Tiettyjä menettelytapoja ja sääntöjä, jotka määräytyvät yhdistyksen sääntöjen sekä yhdistyslain perusteella Tavoitteena taata toisaalta kokouksen osanottajille mahdollisimman tasapuoliset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet toisaalta kokouksen nopea ja joustava eteneminen Kokoustekniikan tunteminen on osa kokoustaitoa Kokouksen osanottajan kannalta: kyky menetellä kokouksessa vakiintuneiden menettelytapojen, lakien ja säännösten mukaisesti niin, että hänen toimintansa on kokousteknisesti ja - taktisesti tarkoituksenmukaista

5 Onnistunut kokous Hyvin valmisteltu: tällöin kokous on tehokas ja kykenee hyviin päätöksiin Aikaa ei löydy kokousten kunnolliseen valmisteluun, mutta sitä riittää asioiden vatvomiseen huonosti valmistelluissa kokouksissa Jos 4 tunnin kokouksessa on paikalla 10 henkilöä, aikaa kuluu yhden työviikon verran, 40 h

6 Onnistunut kokous Sopivan pituinen (esim. max 2 h) Demokraattinen: kaikki saavat tasapuolisesti tuoda esille näkemyksensä Kokouksessa pysytään asiassa, eikä lähdetä käymään kokoukseen liittymättömiä asioita läpi Kokouksen jälkeen jäi selkeä kuva siitä, mitä päätettiin Kokouksesta jää tunne siitä, että yhteisöllisesti on saatu päätettyä asioita Kokousasiat käsitellään ja päätetään kokouksessa, ei sen päätyttyä

7 Kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja Lain määräämät tehtävät Huolehdittava pöytäkirjan laatimisen Asiaäänestyksessä tasatuloksessa pj:n kanta ratkaisee Kokouksen johtaminen Puheenvuorojen jakaminen Yhteenvetojen tekeminen Täsmennysten ja selvennysten pyytäminen Ehdotusten tekeminen kokouksen kulun järjestämisestä Päätösten muotoilu Kokouksen päätösten lain- ja sääntöjenmukaisuuden valvonta Yleinen järjestyksen valvonta Osallistuminen sihteerin ja ääntenlaskijoiden kanssa päätöksentekoon päättäessä äänestyslipun hylkäämisestä tai hyväksymisestä Puheenjohtajia voi yhdistyksessä olla vain yksi

8 Varapuheenjohtaja Yhdistyslaissa ei ole mainintaa, mutta käytännössä tehtävä on välttämätön Toimii puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt Voi siten kutsua hallituksen kokouksen koolle ja johtaa kokousta

9 Sihteeri Yhdistyslaki ei määrää sihteerin töistä mitään Sihteerin tärkein tehtävä on laatia pöytäkirja, lisäksi toimia puheenjohtajan apulaisena kokouksessa Osallistuu usein myös kokousten valmisteluun Sihteerin tehtäviä voidaan hallituksessa sopien jakaa myös muiden kuin sihteerin hoidettavaksi Esimerkkejä tehtävistä: tiedottaminen, tilastoiden ja jäsenrekisterin ylläpitäminen, arkistonhoito, ilmoitukset viranomaisille, toimintasuunnitelmaluonnoksen teko yms.

10 Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjan tarkastajat: yhdistys voi itse tarkastaa kokouksessa tai tehtävään valitaan 2 henkilöä Tarkastajat joko hyväksyvät tai hylkäävät pöytäkirjan: eivät saa muuttaa pöytäkirjasta mitään, koska pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan käsitys kokouksen kulusta Pöytäkirjantarkastajat voivat pyytää puheenjohtajaa muuttamaan pöytäkirjaa Jos yhteisymmärrystä ei löydy, pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa

11 Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu Puheenjohtajan vastuulla: joko valmistelee itse tai pyytää muita valmistelemaan Pitää sisällään taustojen selvittämisen ja yleensä päätösehdotuksen valmistelun Oleellisina kysymyksinä: Mitä tietoja osanottajat tarvitsevat etukäteen kyetäkseen tekemään päätöksiä? HUOM! Luottamus Minkälaisia mielipiteitä asian tiimoilta mahdollisesti tullaan esittämään? Onko asiasta syytä keskustella etukäteen joidenkin kanssa ennen kokousta?

12 Vuosikokouksen valmisteleminen Vuosikokouksen osalta hallituksen vastuulla Kokouskutsu: YhdL 24 kokouksen aika ja paikka Asiat, joista ei saa tehdä päätöstä ilman, että kokouskutsussa on asia mainittu 23 ja 24 : Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen Kiinteistön luovuttaminen tai kiinnittäminen tai yhdistyksen toiminnan kannalta muun huomioitavan omaisuuden luovutus Äänestys- tai vaalijärjestyksen hyväksyminen tai muuttaminen Hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valinta tai erottaminen Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhdistyksen purkaminen Muu näihin verrattava asia Jos kokouksessa käsitellään vain yhdistyksen säännöissä tämän kokouksen tehtäviin kuuluvat asiat, riittää maininta Käsiteltävinä sääntöjen x pykälän asiat

13 Kokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksen kulkuun liittyvät asiat (järjestäytyminen, päätösvaltaisuus yms) Tiedotusasiat: esim. hallitukselle tiedoksi, ei tehdä päätöksiä Rutiiniasiat: asiat, jotka kuuluvat sääntöjen tai lain mukaan hallituksen päätettäväksi/kirjaus pöytäkirjaan Varsinaiset päätösasiat: näiden asioiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle Kokoukseen ei tulisi viedä yhtään turhaa asiaa Asia on turha, kun joku henkilö tai jokin muu toimielin kykenee sen ratkaisemaan/kaikki päätökset on pyrittävä tekemään alimmalla mahdollisella tasolla, josta löytyy asiantuntemus niiden tekemiseksi

14 Työskentelytapa Yhdistyslaki ja säännöt määrittelevät pitkälle sääntömääräisen tai valtuuston kokouksen asioiden käsittelyä Määräyksiä noudatetaan myös hallituksen kokouksessa Kokouksen luonne määrittelee työskentelytapaa: esim. joko/tai päätösten teko -> muodollinen kokous tai ideoita tuottava -> epämuodollinen Puheenjohtajan rooli on erilainen Hallituksen kokouksissa on hyvä olla yhteisesti sovitut pelisäännöt Pelisäännöt tukevat myös kokouksen suunnittelua

15 Yhteisesti sovittavia pelisääntöjä (Hallituksen kokoukset) Asialistan lähettämistapa ja aikataulu Asialista vai esityslista Alustava kokousaikataulu esim. kevätkaudelle Ohjeellinen tavanomainen kokouksen kestoaika Mahdollisen pidemmän suunnittelukokouksen tarve ja ajankohta Tyypilliset kokouksissa käsiteltävät asiat (vuosikello) Varajäsenten kutsuminen ja läsnäolo kokouksissa

16 Yhteisesti sovittuja pelisääntöjä (Erityisesti hallituksen kokoukset) Hallitus on yhteisvastuullinen siitä, että työskennellään olennaisten asioiden parissa Jos kokous ei pääty etukäteen sovittuun kellonaikaan mennessä, sovitaan miten vielä käsittelemättömät asiat käsitellään jatketaanko kokousta vai siirretään seuraavaan kokoukseen Puhutaan yhdestä asiasta kerralla ja yksi puhuu kerrallaan

17 Hyvän käytännön mukaisia menettelytapoja Puheenvuorot pyydetään kokouksen puheenjohtajalta Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot pyydetyssä järjestyksessä, lukuun ottamatta työjärjestyspuheenvuoroa, vastauspuheenvuoroa ja repliikkiä, jotka annetaan heti pyytämisen jälkeen Pyydettäessä etuoikeutettua puheenvuoroa mainitaan samalla, minkä laisesta puheenvuorosta on kysymys

18 Hyvän käytännön mukaisia menettelytapoja Puheenvuoro aloitetaan sanomalla puheenjohtaja Äänestyksiin tulevat vain kannatetut ehdotukset Henkilövaaleihin tulevat kaikki lain ja sääntöjen mukaiset ehdotukset kannatuksesta riippumatta

19 Kokouksen työjärjestys Kokouksen alkutoimet ovat sääntömääräisissä kokouksissa aina samat 1-4 (x)=nuijan koputusten määärä (xxx) 1 Kokouksen avaus (x) 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokousvirkailijoiden eli kyseisen kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (x)

20 Kokouksen työjärjestys 3 Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen Säännöistä luetaan kokouskutsun laillisuutta tai päätösvaltaisuutta käsittelevä kohta ja todetaan, että ko. pykälän määräykset ovat täyttyneet (x) 4 Esityslistan hyväksyminen (x) Hyväksytty esityslista on työjärjestys 5 Asiat käsittelyyn kohta kohdalta työjärjestyksen mukaan eli päätösasiat

21 Kokouksen työjärjestys 6 Muut esille tulevat asiat (x) 7 Kokouksen päättämien (x) Kokouksen menettelytavoista kuten puheenvuorojen pituudesta ja pyytämistavasta on hyvä sopia. Lisäksi lakisääteiset keskeiset määräykset on hyvä käydä läpi. Menettelytavoista sovitaan 4 Esityslistan hyväksymisen jälkeen.

22 Asian käsittelyn peruskaava Koskee varsinaisia päätösasioita (x) nuijan kopautusten määrä Asian esittely Keskustelun avaaminen Keskustelu Keskustelun päättäminen (x) Ehdotusten toteaminen ja tarkistaminen (X) Äänestys tai vaali (x)

23 Asian käsittelyn peruskaava Päätös esillä olevasta asiasta (x) Eriävien mielipiteiden ja vastalauseiden kirjaaminen Asian käsittelyn päättäminen: työjärjestyksen kohta no x loppuun käsitelty (x) Esityslistan jokaisen kohdan lopussa pj. toteaa Kohta no x on loppuun käsitelty. Se, joka haluaa ilmoittaa eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa, ehtii tehdä ennen puheenvuoron loppuun nuijimista.

24 Eriävä mielipide ja vastalause Eriävä mielipide on suullinen ja perustelematon irtaantuminen tehdystä päätöksestä Vastalause on kirjallinen ja perusteltu irtaantuminen päätöksestä -> jätetään aluksi eriävänä mielipiteenä, jonka jälkeen kirjallinen Näiden tekijä Vapautuu päätöksen mukanaan tuomasta vastuusta Säilyttää moiteoikeuden tehdyn päätöksen johdosta Saa moraalisen oikeuden arvostella jälkeenpäin kokouksen tekemää päätöstä Lähtökohtaisesti päätöksenteossa mukana olleen on turha jälkeenpäin moittia tehtyä päätöstä

25 Keskustelu ja puheenvuorot Ehdotuspuheenvuorot Pääehdotus: käsittelyn pohjana oleva esim. johtokunnan tai jos näitä ei ole, ensiksi tehty kannatettu ehdotus Vastaehdotus: pääehdotuksesta poikkeava ehdotus Hylkäysehdotus: asiaa ei ole ratkaistava myönteisesti tai sen on annettava raueta Lykkäysehdotus: asian siirtämistä myöhempään kokoukseen esittävä ehdotus

26 Keskustelu ja puheenvuorot Kannatuspuheenvuoro: kukin voi kannattaa vain yhtä ehdotusta Kysymyspuheenvuoro Vastauspuheenvuoro Arvosteleva puheenvuoro: arvostellaan, mutta ei tehdä uutta ehdotusta Ehdotuksen pois vetäminen

27 Keskustelu ja puheenvuorot Etuoikeutetut puheenvuorot Asian esittelijällä ensimmäinen puheenvuoro Työjärjestyspuheenvuoro Tauon pitäminen, puheenjohtajan tekemän virheen korjaaminen, ilmoitusasia, keskustelun rajoittaminen, asian käsittelytapaan liittyvä ehdotus yms. Vastauspuheenvuoro Repliikkipuheenvuoro, jos esitetään oikaisu Päätökseen puheenvuoro

28 Päätöspöytäkirja Sisältää vain tehdyt päätökset Erilaisia pöytäkirjoja Mikäli päätöstä ei ole tehty yksimielisesti, merkitään myös ehdotukset, äänestysmenettely, äänimäärät sekä päätös Selostuspöytäkirja Sisältää päätöksen lisäksi esittelyvaiheessa tehty päätösehdotus sekä lyhyesti keskustelussa tehdyt ehdotukset perusteluineen ja kannatuksineen Mahdolliset äänestykset Keskustelupöytäkirja Sisältää käytetyt puheenvuorot, tehdyt ehdotukset ja äänestykset Työläin muoto ja siksi harvoin käytössä yhdistyksissä Harvoin pöytäkirja on puhtaasti jotakin muotoa. Eri tyyppiset asiat vaativat erilaista kirjaamista. Muista selkeys ja tarkkuus! Pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitus ja mahdollisten pöytäkirjantarkastajien allekirjoitus

29 Kiitos mielenkiinnosta! Käy tutustumassa löytyy myös Facebookista Kokoustekniikka osana kokoustaitoa. Jyväskylän yliopiston kielikeskus https://kielikompassi.jyu.fi/ uploads/document_userfiles/kokoustekn/

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. Tavoitteena hyvä päätös. Reserviläisliitto Yhdistysjohdon koulutus

Kokouskäytännöistä. Tavoitteena hyvä päätös. Reserviläisliitto Yhdistysjohdon koulutus Reserviläisliitto Yhdistysjohdon koulutus Matti Rautavirta OK-opintokeskus Kokouskäytännöistä Tavoitteena hyvä päätös Yhdistysosaamisen ydinalueita: vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan periaatteet yhdistyslaki

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Yhdistystoiminnan perusteet Mikä on yhdistys? Yhdistyslaki Yhdistyksen elinkaari perustamisesta

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot