Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja poissa Mika Männistö Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Riitta Sianoja Heli Vanha-Rauvola Henri Kantola MUUT SAAPUVILLA OLLEET Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Reijo Siltala, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 97 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Reijo Siltala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola Aika ja paikka Köyliön kunnanvirasto kello 9 15 Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA SEKÄ TILINTARKASTUSKERTO- MUS JA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA LAUSUNNON ANTAMINEN KÖYLIÖN APTEEKIN MUUTTAMISESTA SIVU- APTEEKIKSI LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA VUO- DELLE KÖYLIÖN KUNNAN POISTOSUUNNITELMA PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMAN VALMISTELUOHJEET KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN SEKÄ HUITTISTEN JA KOKEMÄEN KAUPUN- KIEN YHDISTYSMISSELVITYS KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTALIITOS VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN MUUT ASIAT LOUNAISEN SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISEN HANKIN- TARENKAAN JÄSENYYS SEKÄ HANKINTARENKAAN ALUEIDEN KUNTAVASTUU- JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISPALVELUN HANKINTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 97 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 98 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat on tarkastettu edellisinä vuosina kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2014 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Marko Pelttari ja Heli Vanha-Rauvola. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Marko Pelttari ja Heli Vanha-Rauvola.

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2014 Khall 99 Kunnanhallitus päätti alkuvuoden 2014 kokousajankohtansa ja päätti samalla, että loppuvuoden kokouspäivät päätetään erikseen. Tammi-kesäkuun 2014 aikana kunnanhallitus pitää 6 kokousta. Valtuusto kokoontuu tammi-kesäkuun aikana 2 kertaa. Valtuuston alustavat kokousajankohdat syyskaudella ovat: ma 22.9., ma ja ma Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2014 kunnanvirastossa seuraavasti: ma 18.8., ma 15.9., ma , ma ja ma Kokoukset alkavat klo Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTI- KERTOMUS VUODELTA 2013 Khall 100 Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä - allekirjoitti sen ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, - päätti saattaa vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja - päätti ehdottaa valtuustolle, että tilikauden ylijäämä, ,67 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen Jäljennös pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä nro 1. Pöytäkirjan liitteenä on JHTT -tilintarkastaja Hannu Laurilan antama tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan antama arviointikertomus vuodelta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan liitteineen tiedokseen ja päättää saattaa arviointikertomuksen vuodelta 2013 valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KÖYLIÖN APTEEKIN MUUTTAMISESTA SIVUAPTEEKIKSI Khall 101 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää Köyliön kunnalta mennessä lausuntoa liitteenä olevasta esityksestä. Liite nro 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Köyliön kunta pitää apteekkipalvelujen saatavuutta tärkeänä kuntalaisten näkökulmasta. Parhaana vaihtoehtona nähtäisiin Köyliön apteekin säilyminen itsenäisenä. Mikäli tämä ei ole mahdollista niin kunnanhallitus edellyttää, että sivuapteekkilupaan myönnettävissä ehdoissa turvattaisiin nykyiset aukioloajat ja vähintään nykyinen palvelutaso. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2015 Khall 102 Satakunnan pelastuslaitos pyytää kunnilta lausuntoa talousarviosta vuodelle Satakunnan pelastustoimen johtokunta on hyväksynyt talousarvion laadintaperusteet ja niiden perusteella liitteenä olevat periaatteet ja kuntien maksuosuudet. Porin kaupunginhallitus antanee raamipäätöksen , josta tähän mennessä saatujen ohjeistuksen mukaan laaditun luonnoksen perusteella on arvioitu, että kuntien maksuosuutta maakunnallisiin menoihin on supistettava euroa. Lausunto on pyydetty palauttamaan mennessä. Talousarvion laadintaperusteiden pääkohdissa ovat: - kuntien maksuosuutta pelastustoimeen supistetaan vuokrat budjetoidaan sopimuksen mukaisesti - käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa - varataan määrärahat täytettyinä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä täyttämättä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteisia - turvataan sijaisia käyttäen riittävä palvelutaso loma-aikoina ja poikkeustilanteissa - varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset, palokuntien hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus - käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden ja paloasemien aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2014 talousarvio ja toteumatiedot - investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä mahdollisilla avustuksilla mm. Palonsuojelurahastosta ja Öljynsuojelurahastosta. - investointien nettomäärä on euroa johtokunta päättää investointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä - johtokunta päättää erikseen tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä Köyliön kunnan osalta kustannusten muutos on -3,3 %. Muutos aiheutuu asukaslukuperusteisten maksuosuuksien alenemisen johdosta. Lausuntopyyntökirje on esityslistan liitteenä nro 3. Valmistelu ja lisätiedot: Pertti Ollikka, tekninen johtaja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että päätös palvelutason säilyttämisestä ennallaan on tärkeää varsinkin perustoiminnoissa. Talousarvion laadinnassa edellytetty kustannusten sopeuttaminen on oikeansuuntainen.

8 Kunnanhallitus Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 2.

9 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KUNNAN POISTOSUUNNITELMA Khall 103 Kunnanvaltuusto hyväksyi poistosuunnitelman, joka otettiin käyttöön Vanhojen hankkeiden poistot poistetaan aikaisemman poistosuunnitelman mukaisina. Päivitetyssä poistosuunnitelmassa opetusrakennusten poistoaikaa lyhennettiin 50 vuodesta 30 vuoteen. Poistoajoissa ei ole käytetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosittelemia alarajoja, koska poistot kattavat keskimäärin poistonalaisten investointien omahankintamenot. Liite nro 4. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen poistosuunnitelman. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 3.

10 Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN Khall 104 Köyliön kunta on päivätyllä kirjeellä pyytänyt mennessä Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen euron suuruisesta lainasta käytettäväksi lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuun. Tarjous pyydettiin seuraavilla perusteilla: - laina-aika 10 vuotta - tasalyhennys puolivuosittain - korkovaihtoehdot: euribor-korko 6 kk ja 12 kk sekä kiinteä korko koko laina-ajalle - koronmaksukausi puolivuosittain - luoton nostoon ja hoitoon liittyvät muut kulut Tarjouspyyntö ja tarjous ovat esityslistan liitteenä nro 5. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n kohdan mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta kunnalle valtuuston talousarviossa tai erikseen päättämien lainan ottamista koskevien periaatteiden mukaisesti. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ottaa Köyliön kunnalle Kuntarahoitus Oyj:ltä euron suuruisen pitkäaikaisen lainan käytettäväksi lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuun. Laina-aika on 10 vuotta, tasalyhennykset ja koronmaksu puolivuosittain. Lainan korkosidonnaisuudeksi hyväksytään 6 kk euribor %-yksikköä. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 4.

11 Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTE- LUOHJEET Khall 105 Kuntalain 65 :ssä on säädökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Ehdotus vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmisteluohjeiksi hallintokuntakohtaisine kehyksineen on esityslistan liitteenä nro 6. Hallintokuntien tulee antaa alustavat vuoden 2015 käyttösuunnitelmansa sekä taloussuunnitelmaehdotuksensa ohjeiden mukaisina kunnanhallitukselle koko kunnan talousarvio ja -suunnitelmaehdotuksen kokoamista varten viimeistään Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokunnille ja muille ehdotuksen valmistelijoille annettavat vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmisteluohjeet. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 5.

12 Kunnanhallitus KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 106 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle esitetään vähintään kahden kuukauden välein selvitys talousarvion toteutumisesta sekä kunnan rahoitus- ja maksuvalmiustilanteesta. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ja riittääkö tulorahoitusta rahastointiin ja investointivarauksiin. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos ovat tuloslaskelman välituloksia. Toimintakate kertoo, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla ( euroa huhtikuun lopussa). Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ei sisällä satunnaisia tuottoja ja kuluja ( euroa huhtikuun lopussa). Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen, joka euron poistojen jälkeen on euroa positiivinen huhtikuun lopussa. Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumavertailu on esityslistan liitteenä nro 7. Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 25,2 %, toimintakulujen 32,3 % ja toimintakatteen 33 %. Verotulojen toteutuma on 34,4 % ja valtionosuuksien 32,8 %. Tasaisen toiminnan mukainen talousarvion toteutumaprosentti huhtikuun lopussa olisi 33,3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnan taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 6.

13 Kunnanhallitus KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN SEKÄ HUITTISTEN JA KOKEMÄEN KAUPUNKIEN YHDISTYS- MISSELVITYS Khall 107 Köyliön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan , että se käynnistää kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen valmistelun yhdessä Huittisten, Kokemäen ja Säkylän (sekä Punkalaitumen) kanssa. Yhdistymisselvityksen valmistelun johtoa ja koordinointia varten on asetettu ohjausryhmä ja työvaliokunta. Ohjausryhmä ylimpänä valmistelutyötä ohjaavana toimielimenä koostuu kuntien valtuustoryhmien puheenjohtajista ja kuntien henkilöstö edustajista. Osallistumisoikeus ohjausryhmän kokouksiin on kuntien ja valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajilla sekä kuntajohtajilla. Lisäksi selvitysmies osallistuu kokouksiin. Työvaliokunta vastaa yhdistymisselvityksen operatiivisesta johtamisesta. Työvaliokuntaan on nimetty joka kunnasta valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja ja kuntajohtaja. Selvitysmies osallistuu työvaliokunnan kokouksiin. Työvaliokunta on asettanut selvitystyötä valmistelemaan tarvittavat työryhmät. Työvaliokunta päätti kokouksessaan , että jokaiseen yhdistymisselvityksen työryhmään nimetään luottamushenkilöedustaja jokaisesta kunnasta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää luottamushenkilöedustajan sote-, sivistys-, yhdyskuntarakenne- ja hallintotyöryhmään. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi sote-, sivistys-, yhdyskuntarakenne- ja hallintotyöryhmään seuraavat henkilöt: Riitta Sianoja (sote), Sirpa Lahti (sivistys), Hannu Rantala (yhdyskuntarakenne) ja Marko Pelttari (hallinto).

14 Kunnanhallitus KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTALIITOS Khall 108 Köyliön ja Säkylän kuntien valtuustot linjasivat loppuvuodesta 2013, että kuntien kesken käydään neuvotteluja kuntaliitoksen mahdollisuudesta. Kunnanjohtajat johtoryhmineen ovat saamansa toimeksiannon mukaisesti koonneet taustatietoja ja ylimmän johdon neuvotteluja on käyty alkuvuoden 2014 kuluessa. Kuntien valtuustot kokoontuivat tiistaina epäviralliseen, yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Tilaisuuden lähes yksimieliseksi kannaksi muodostui, että yhdistymissopimusluonnos viedään valtuustojen käsittelyyn Kuntien yhdistymisen tavoitteena on koota yhteiset voimavarat ja pyrkiä turvaamaan lähipalveluja Köyliössä ja Säkylässä. Kuntatalouden yleinen tiukkeneminen ja valtiovallan toimet synnyttävät tilanteen, jossa kuntien menot ovat tuloja suuremmat. Liitoksen yhteydessä joudutaan toimintaa ja palveluja sopeuttamaan kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Kuntarakennelain 8 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma käsitellään mennessä. Samassa yhteydessä käsitellään esitys valtioneuvostolle kuntaliitoksen toteuttamisesta. Kuntien asukkaita kuullaan näistä asioista erikseen loppuvuodesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy yhdistymissopimuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa Heli Vanha-Rauvola teki Maarit Markkulan kannattamana kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen ehdottaen sopimuksen hylkäämistä. Äänestyksessä kunnanjohtajan pohjaesitys hyväksyttiin äänin 4-2. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi Köyliön ja Säkylän kunnanjohtajat valtuutettiin tekemään tarvittavia, kunnanhallituksen kokouksessaan hyväksymiä pienimuotoisia muutoksia yhdistymissopimukseen ennen kunnanvaltuustojen kokouksia.

15 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 109 Kuntalain 51 :n määräykset otto-oikeudesta viranhaltijoiden siirretyn ratkaisuvallan nojalla tekemiin päätöksiin ovat samansisältöiset kuin hallintokuntienkin tekemiin päätöksiin. Hallintosäännön 20 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta saman säännön 27 :ssä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita, kuten vuosilomat, eräät virka- ja työvapaat, virkamatkamääräykset, lisä- yli-, lauantai- ja sunnuntaityöt sekä varallaolot, koulutukset, oman auton käyttöoikeudet ja virkapuhelinetuudet. Viranhaltijapäätösten ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanjohtajaa, hallintojohtajaa, palkka-asiamiestä (palkkasihteeri), perusturvajohtajaa ja teknistä johtajaa siltä osin kuin heille on kunnan johtosäännöissä annettu ratkaisuvaltaa. Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja 1/27 29 :t Merkkipäivien huomioiminen 1/30 31 :t Työsuhteen päättymisen huomioiminen Hallintojohtaja 1/2 Opiskelijoiden kesätyöllistämistukien hyväksyminen Palkka-asiamies 1/5 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus MUUT ASIAT 1. LOUNAISEN SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄ- MISEN HANKINTARENKAAN JÄSENYYS SEKÄ HANKINTAREN- KAAN ALUEIDEN KUNTAVASTUUJÄTTEEN HYÖDYNTÄMIS- PALVELUN HANKINTA - käsitellään erillisenä asiana sivulla YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN - käsitellään erillisenä asiana sivulla 156

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus LOUNAISEN SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISEN HANKINTARENKAAN JÄ- SENYYS SEKÄ HANKINTARENKAAN ALUEIDEN KUNTAVASTUUJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISPAL- VELUN HANKINTA Khall 28 Satakierto Oy:n jäsenkunnat (Eura, Säkylä, Köyliö, Huittinen) ovat yhdessä neuvotelleet Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan ("Hankintarengas") jäsenyydestä sekä Hankintarenkaan yhdyskuntajätteiden hyödyntämistä koskevasta julkisesta hankinnasta. Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas käynnisti maaliskuussa 2013 kunnan vastuulle kuuluvien yhdyskuntajätteiden kilpailuttamisen noin 25 vuodeksi vuodesta 2015 alkaen. Hankintarenkaan perustamissopimuksen allekirjoittivat Turun Seudun Jätehuolto Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Rouskis Oy, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos sekä (perustettava yhtiö) Hallavaara Oy. Myöhemmin Hankintarenkaaseen on lisäksi liittynyt Porin Jätehuolto liikelaitos. Hankintarenkaan perustamisen tarkoituksena on saada yhteisvastuullisesti kokoon tarvittava jätemäärä kuntien vastuulle kuuluvien jätteiden hyödyntämiseksi. Hankintarenkaan hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Osallistumishakemusten vastaanottamisen ja hyväksymisen jälkeen hankinta on päätetty jakaa kahteen osaan: hankinta vuosille sekä hankinta vuodeksi vuodesta 2018 alkaen. Satakierto Oy:n osakaskunnnat päättivät myöhemmin, etteivät ne osallistu vuosia koskevaan kilpailutukseen. Osakaskunnat ovat kuitenkin katsoneet, että ns. pitkään hyödyntämisratkaisuun ja sitä koskevaan kilpailuttamiseen osallistuminen voisi olla niiden edun mukaista. Näin voitaisiin varmistaa edullinen sekä ympäristö- ja jätehuoltotavoitteiden ja -velvoitteiden mukainen kuntavastuujätteiden hyödyntämisratkaisu. Vuoden 2018 alusta aloitettavaa yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelua koskeva sopimus on tarkoitus solmia vuodeksi, riippuen mm. valittavasta lopullisesta hyödyntämisratkaisusta. Valittava hyödyntämisratkaisu voi sisältää jätteen kierrätystä tai energiahyödyntämistä taikka molempia. Hyödyntämisvaihtoehdosta riippumatta valittavalta palveluntuottajalta edellytetään tuotantolaitosinvestointia eli uuden hyödyntämislaitoksen rakentamista. Hankintarenkaan tarkoituksena on toimittaa vuositasolla yhteisesti valittavalle palveluntuottajalle tonnia yhdyskuntajätettä. Toimitettava määrä (tietyllä vaihteluvälillä) vahvistetaan mukana oleville tarjoajille maaliskuun alkupuolella lähetettävässä lopullisessa tarjouspyynnössä. Ennen lopullisen tarjouksen lähettämistä vahvistetaan myös kunkin Hankintarenkaan jäsenen lopullinen jätekiintiö. Tarjousten jättä-

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus misen suunniteltu määräaika on ja tarjoajan valinnan on määrä tapahtua vuoden 2014 kuluessa. Hankintarenkaan hankinta ja sen nykytilanne on kuvattu Hankintarenkaan tiedotteessa Hankintarengas on tarjonnut Satakierto Oy:n osakaskunnille mahdollisuutta osallistua pitkään ratkaisuun ja sitä koskevaan kilpailutukseen seuraavin ehdoin: - Osakaskunnat tekevät mennessä päätöksen Hankintarenkaassa pysymisestä ja pitkään ratkaisuun osallistumisesta. Osakaskuntien vastuu suhteessa Hankintarenkaaseen on yhteisvastuullista. Näin ollen osaskunnat vastaavat Hankintarenkaan kanssa sovittavan jätemäärän (vuosikiintiön) toimittamisesta valittavalle palveluntuottajalle yhteisvastuullisesti. Osakaskuntien valitsema ja valtuuttama edustaja osallistuu em. päätöksen jälkeen Hankintarenkaan johtoryhmän työskentelyyn ja pitkän ratkaisun kilpailuttamisen valmisteluun ja toteuttamiseen. - Osakaskunnilla on kuitenkin oikeus erota Hankintarenkaasta mennessä, jolloin ne eivät osallistu pitkää ratkaisua koskevaan kilpailutukseen eivätkä ole sidottuja myöskään kyseistä hankintaa koskevaan (lopulliseen) tarjouspyyntöön. Osakaskunnat vapautuvat myös kyseisestä päivämäärästä lähtien Hankintarenkaan perustamissopimuksen velvoitteista. Mikäli osakaskunnat eivät käytä oikeuttaan Hankintarenkaasta irtautumiseen em. määräajassa, ne ovat sidottuja kaikilta osin Hankintarenkaan perustamissopimukseen sekä Hankintarenkaan jäsenten perustamissopimuksen mukaisesti pitkän ratkaisun kilpailutukseen, johtoryhmän tarkemmin määrittelemin ehdoin. Mikäli yksikin osakaskunta ilmoittaa eroavansa Hankintarenkaasta, Hankintarenkaalla on oikeus todeta kaikkien osakaskuntien eronneen Hankintarenkaasta, ellei Hankintarenkaan ja muiden kuin eroamisestaan ilmoittaneen tai ilmoittaneiden osakaskuntien kanssa muuta erikseen sovita. - Lisäksi Hankintarengas ja osakaskunnat voivat erikseen sopia, että osakaskuntien sijasta uusi perustettava, osakaskuntien jätelain mukaisia palvelutehtäviä hoitava yhtiö tulee Hankintarenkaan jäseneksi sekä valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävän sopimuksen osapuoleksi, edellyttäen että tämä ei johda julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön rikkomiseen. Samoin ja samalla edellytyksellä Hankintarenkaan jäseneksi ja palvelusopimuksen osapuoleksi voi tulla Satakierto Oy. Hankintarengas pyrkii puolestaan laatimaan tarjouspyynnön ja sen liitteeksi tulevan sopimusluonnoksen niin, että em. siirto on mahdollista tarvittaessa tehdä. Satakierto Oy:n toimitusjohtaja Sanna Matintalo on kutsuttu kokoukseen selostamaan tarkemmin jätehuollon järjestämiseen ja hankintarenkaan perustamiseen liittyviä lähtökohtia ja sopimuksia.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Köyliön kunta on edelleen mukana Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan kilpailutuksessa, jonka tarkoituksena on saada hankintarenkaan jäsenten kuntien vastuulle kuuluvat yhdyskuntajätteet hyödynnettäväksi vuodeksi vuodesta 2018 alkaen, kunta päättää sitoutua Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan päivätyn perustamissopimuksen velvoitteisiin, kuitenkin niin, että Köyliön kunnalla on oikeus irtautua Hankintarenkaasta mennessä, missä tapauksessa se vapautuu kaikista perustamissopimuksessa määrätyistä velvoitteista irtautumispäätöksen ajankohdasta lähtien, kunta päättää hyväksyä vuotuisen jätteen toimitusvelvoitteen (jätekiintiön) määrältään tonnia/vuosi yhteisvastuullisesti muiden Satakierto Oy:n kuntaosakkaiden kanssa, osana Hankintarenkaan vuosittaista jätekiintiön toimitusvelvoitetta palveluntuottajalle, Hankintarenkaan perustamissopimuksen kohdan 4 sekä kilpailutuksen perusteella allekirjoitettavan hyödyntämissopimuksen mukaisesti. Satakierto Oy hoitaa Köyliön kunnan ja muiden osakaskuntien puolesta hankintarenkaan käytännön tehtäviä. Satakierto Oy:n toimitusjohtaja nimitetään Köyliön kunnan edustajaksi Hankintarenkaan johtoryhmässä. Köyliön kunta sitoutuu osallistumaan hankintarenkaan kustannuksiin omalta osaltaan alkaen. Satakierto Oy:n osakaskuntien maksuosuus hankintarenkaan kustannuksista laskutetaan kuntien asukasluvun mukaan suhteutettuna Satakierto Oy:n kautta. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Khall 110 Päätöksellään Köyliön kunta päätti sitoutua Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan päivätyn perustamissopimuksen velvoitteisiin, kuitenkin niin, että Köyliön kunnalla on oikeus irtautua Hankintarenkaasta mennessä, missä tapauksessa se vapautuu kaikista perustamissopimuksessa määrätyistä velvoitteista irtautumispäätöksen ajankohdasta lähtien. Satakierto Oy:tä koskevat strategiset ratkaisut ja toimenpiteet ovat edelleen keskeneräisiä, joten Satakierto Oy:n omistajakuntien ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista sitoutua Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaaseen.

20 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Köyliön kunta päättää irtaantua edellä kuvatuin perustein Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaasta lukien, mistä ajankohdasta lukien päättyy myös Köyliön kunnan velvollisuus osallistua hankintarenkaan kustannuksiin. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, voidaanko tämä asia ottaa käsiteltäväksi ja kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Khall 111 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta esittää Euran, Köyliön ja Säkylän kunnille ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä kunnan valtuustoissa esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan , ja seuraavasti: "YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN PJSYMPLK Ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Määräykset eivät voi koskea ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentissa, 62 :ssä tai 78 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin lain 65 :n 1 tai 2 momentissa säädetään. Euran, Köyliön ja Säkylän kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kuntien ympäristönsuojelumääräykset Kokemukset ympäristönsuojelumääräysten toimivuudesta ovat valvontaviranomaisen näkökulmasta olleet myönteisiä. Nyt ympäristönsuojelumääräyksissä olisi tarpeen antaa lisämääräyksiä lämpökaivojen sijoittamisesta pohjavesialueelle. Rakennusvalvontaviranomainen käsittelee lämpökaivoja koskevan asian rakennuslainsäädännön pohjalta, jolloin maankäyttö- ja rakennuslainmukaisessa toimenpidelupamenettelyssä ei voida ottaa huomioon ympäristönsuojelunäkökohtia. Joistakin pohjavesialueelle sijoittuvista lämpökaivoista on pyydetty ELY-keskuksen lausunto. Lausuntomenettely on kuitenkin aikaa vievää ja ELYn lausunnossaan esittämät rajoitukset, jotka koskevat mm. lämpökaivon rakentamistapaa sekä käytettävää kemikaalia, ovat pääpiirteissään samanlaisia kaikissa lausunnoissa. Joissakin tapauksissa, jos lämpökaivo sijoittuu esim. vedenottamon lähelle, on tarpeen edellyttää lämpökaivon sijoittamiseen vesilain mukainen lupa Aluehallintovirastolta. Em. syistä lämpökaivojen rakentamisesta pohjavesialueelle olisi tarkoituksenmukaista määrätä ympäristönsuojelumääräyksissä, jolloin rakentamisen lupamenettely nopeutuu ja selkeät vaatimukset olisivat kaikkien nähtävillä jo rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa. Em. lisäksi ympäristönsuojelumääräyksiin olisi tarpeen tehdä muitakin pieniä tarkistuksia, jotka vähentäisivät määräysten ja valvonnan tulkin-

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot