KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

2 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 14 Tilinpäätösmerkintä 14 Erikseen sidottuna Tase tileittäin Tulos tileittäin Tase-erittely Tilikartta Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: Pretax Kuopio Oy, auktorisoitu tilitoimisto PL Kuopio

3 Hallituksen toimintakertomus 3 Tilikausi KPY Sijoitus Oy toimii tytäryhtiönä Osuuskunta KPY konsernissa ja se perustettiin KPY Sijoitus Oy:n toimialana on arvopapereiden, osakkeiden, osuuksien ja kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen, rahoitus- ja muu sijoitustoiminta sekä teollinen ja muu liiketoiminta. Yhtiö toimi alussa nimellä Kuopion Puhelin Sijoitus Oy, mutta nimi muutettiin KPY Sijoitus Oy:ksi Kuopion Puhelin Sijoitus Oy jatkaa edelleen aputoiminimenä. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma koostuu osakkeesta. Osuuskunta KPY omistaa kaikki osakkeet. Tuloskehitys Yhtiön tulos oli ,94 euroa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Emoyhteisö Osuuskunta KPY:ltä on saatu tilikauden 2008 aikana pitkäaikainen laina, lainaa jäljellä yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Lisäksi emoyhteisö Osuuskunta KPY:ltä saatiin tilikaudella 2012 uutta pitkäaikaista lainaa 60,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana Osuuskunta KPY luovutti kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet konsernin sisäisenä luovutuksena KPY Sijoitus Oy:lle. Kauppahinnan osana Osuuskunta KPY teki 40,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman sijoituksen KPY Sijoitus Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen toiminta on jatkunut ennallaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön toiminnan ei oleteta olennaisesti muuttuvan. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa Osuuskunta KPY:n konsernipolitiikan mukaisesti. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yleinen taloudellinen tilanne sekä pörssikurssien ja erityisesti telesektorin kehitys tulevat vaikuttamaan yhtiön tulokseen.

4 4 Henkilöstö Yhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Investoinnit ja rahoitus KPY Sijoitus Oy:lla oli hallussa kpl emoyhteisö Osuuskunta KPY:n osuuksia. Lähipiirivelat konserniyhtiöille KPY Sijoitus Oy:llä oli velkaa emoyhteisö Osuuskunta KPY:lle 76,0 miljoonaa euroa. Lainan korkoprosentti on 1,5 prosenttia. Lainojen takaisinmaksuaikataulujen mukaiset lyhennyserät vuodelle 2013 ovat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Lainoilla ei ole vakuutta. Lyhytaikaiset velat ovat euroa. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lauri Kerman. Hallituksen puheenjohtajana toimii Ossi Saksman. Muut hallituksen jäsenet ovat: Tarja Tikkanen, Markku Rönkkö, Mikko Räsänen ja Eino Tuppurainen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa ja yhtiökokous pidettiin kerran. Osallistumisaste hallituksen kokouksiin oli 98 prosenttia. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,45 euroa, josta tilikauden voitto on ,94 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella 1.000,00 euroa jokaista osaketta kohden eli yhteensä ,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

5 5 TASE Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,38 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Laskennalliset verosaamiset , ,59 Muut saamiset 0,16 0,00 Siirtosaamiset , , , ,51 Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,79 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25

6 6 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,32 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , , , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat 331,52 210,74 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Siirtovelat 0, , , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25

7 7 TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 117,60 0,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,54 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,00 Muille -122,78-87, , ,59 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,19 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , , , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,19 Tuloverot Tilikauden verot , ,60 Laskennalliset verot , , , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,19

8 8 RAHOITUSLASKELMA Rahayksikkö EURO Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,40 Oikaisut: Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,40 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(- )/vähennys(+) -0,16 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,70 Liiketoim. rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,10 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,89 Tuotot rahoitusarvopapereista ,37 0,00 Saadut osingot , ,90 Saadut korot liiketoiminnasta ja muut rahoitustuotot , ,64 Maksetut välittömät verot , ,61 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,94 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,94 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ,99 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 Myydyt sijoitukset , ,89 Muut tuotot sijoituksista 0, ,09 Saadut korot investoinneista 0,00 0,00 Saadut osingot investoinneista , ,45 Myönnetyt lainat 0,00 0,00 Saman konsernin ja osakkuusyritysten hankinta 0, ,31 Saman konsernin ja osakkuusyritysten myynti , ,22 Investointien rahavirta (B) , ,66 Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot , ,00 Konserniavustukset ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys+/vähennys , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) , ,72 Rahavarat tilikauden alussa , ,58 Rahavarat tilikauden lopussa , ,86

9 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiön kotipaikka on Kuopio. KPY Sijoitus Oy yhdistellään tilinpäätöksessä Osuuskunta KPY -konserniin. Konsernitilinpäätös on saatavilla osoitteesta Osuuskunta KPY, Kauppakatu 18, Kuopio. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS). Rahoituslaskelma on laadittu ns. epäsuoraa menetelmää käyttäen, jossa tuloslaskelman osoittamaa tulosta on oikaistu ei-rahamääräisillä erillä. Arvostusperiaatteet Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Tilikaudella tehdyt arvonalentumiset ovat yhteensä ,60euroa. Arvonalentumisista ja arvonkorotuksista on tilikaudella kirjattu laskennallista verosaamisen muutosta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Henkilöstökulut Yhtiöllä ei ollut palkattua henkilökuntaa tilikaudella 2. Liiketoiminnan muut kulut Matkakulut 0,00 0,00 Muut hallintokulut , ,19 Konsernin sis. hallintokulut , ,00 Liiketoiminnan muut kulut 1 278,26 855,21 Yhteensä , ,40 3. Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 117,60 0,00 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä yht 117,60 0,00 Tuotot omistusyhteysyrityksistä , ,00 Tuotot omistusyhteysyrityksistä yhteensä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Muilta , ,45 Osinkotuotot yhteensä , ,45 Tuotot muista pys. vast. sijoituksista Muilta 1 085, ,09 Tuotot muista pys. vast. sijoituksista 1 085, ,09

10 10 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Muilta , ,54 Korkotuotot yhteensä , ,54 Rahoitustuotot yhteensä , , Arvonalentumiset pysyvien vast. rahoitusarvopap , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,00 Muille -122,78-87,89 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,89 Rahoituskulut ja arvonalentumiset yhteensä , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,59 4. Satunnaiset kulut Annetut konserniavustukset , ,00 5.Tuloverot Tilikauden verot , ,60 Laskennallisen verosaamisen muutos , ,60 Tuloverot yhteensä , ,00 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , ,09 Lisäykset ,29 Vähennykset ,00 Hankintameno , ,38 Puhelinpartnerit Oy ( ) Kotipaikka: Lahti, Omistusosuus: 32,3 % 32,3% 32,3 % Oma pääoma , ,18 Tilikauden tulos , ,24 Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,05 Lisäykset ,89 Vähennykset 0, ,89 Arvonalennukset /arvonal.palautukset , ,60

11 11 Pääoman palautukset Kirjanpitoarvo , ,56 Markkina-arvo , ,76 Erotus , ,20 Sijoitukset yhteensä , , Lyhytaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset , ,59 Yhteensä , ,59 Muut saamiset 0,16 0,00 Yhteensä 0,16 0,00 Siirtosaamiset Korkosaamiset 202, ,92 Tuloverot ,50 0,00 Yhteensä , ,92 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,51 8. Rahoitusarvopaperit ja pitkäaikaiset lainasaamiset Osuudet saman konsernin yrityksissä Emoyhtiön osakkeet Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,59 Lisäykset/vähennykset , ,80 Kirjanpitoarvo , ,79 Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,15 Lisäykset Vähennykset ,50 Arvonalennukset Arvonalentumisten palautukset Pääomanpalautukset Markkina-arvo , ,26 Kirjanpitoarvo , ,15 Erotus , ,11 Rahoitusarvopaperit (kirjanpitoarvo) yhteensä , ,94 9. Rahat ja pankkisaamiset Rahat pankkitileillä , ,86

12 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Lisäykset ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,32 Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto , ,19 Oma pääoma yhteensä , ,51 Laskelma jakokelpoisista varoista Muut rahastot , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,19 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,32 Yhteensä , ,51 Yhtiön oma pääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti 1000 kpl 1000 kpl A-sarja (1 ääni/osake) , ,00 Osakkeenomistajat kpl kpl Osuuskunta KPY Yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille emoyhtiössä Velat Osuuskunta KPY:lle , ,00 Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrit. yht , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa lainoista on ,000 euroa. 12. Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Ostovelat, reskontra 331,52 210,74 Velat saman konsernin yrityksille Velat Osuuskunta KPY:lle , ,00 Siirtovelat Siirtovelat 0, ,00 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,74 Vieras pääoma yhteensä , ,74

13 13 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat - Päiväkirja paperitulosteena - Pääkirja paperitulosteena - Tositteet paperitulosteena - Ostolaskut sähköisenä - Palkkakirjanpito paperitulosteena - Tasekirja sidottuna Tositelajit 20 pankki1 paperitositteena 50 pankki2 paperitositteena 90 muistiot paperitositteena 93 ostolaskut sähköisenä 98 vyörytykset paperitositteena

14 14 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Kuopiossa Ossi Saksman Tarja Tikkanen Markku Rönkkö Mikko Räsänen Eino Tuppurainen Lauri Kerman toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kuopiossa PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pekka Loikkanen KHT

15 TASE TILEITTÄIN 15 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset 1421 Puhelinpartnerit Oy , ,38 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , Olvi , , Ponsse , , DNA Oy ,89 0, Muut osakkeet , , Muut osakkeet, Finda ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset 1851 Laskennalliset verosaamiset , ,59 Laskennalliset verosaamiset , , Verotilisaamiset 0,16 0,00 Muut saamiset 0,16 0, Tuloverot (siirtos.) ,50 0, Korkotulot (siirtos.) 202, ,92 Siirtosaamiset , , , ,51 Rahoitusarvopaperit 1863 Emoyrityksen osakkeet (rah.om) , ,79 Osuudet saman konsernin yrityksissä , , Muut osakkeet ja osuudet (rah.om.) , , Elisan osakkeet , ,08 Muut osakkeet ja osuudet , , , , Nordea , , Op , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25

16 16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2001 Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot 2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , , Edellisten tilikausien voitto/tappio , , Osingonjako , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,32 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2708 Pitkäaik. velat emoyhtiölle , , Osuuskunta KPY / ,00 0,00 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,00 Lyhytaikainen 2871 Ostovelat, reskontra 331,52 210,74 Ostovelat 331,52 210, Velat Osuuskunta KPYlle , , Pitkäaik.lainojen lyh.erät Osk KPY ,00 Velat saman konsernin yrityksille , , Tuloverot (siirtov.) 0, , Muut siirtovelat 0, ,40 Siirtovelat 0, , , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25

17 TULOSLASKELMA TILEITTÄIN Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO 0,00 0, Taloushallintopalvelut , , Tilintarkastuspalvelut , , Laki ja konsultointipalvelut ,81 0, Hallinnointipalkkiot (konsernin sis.) , , Viranomaismaksut 0,00-65, Arvo-osuuksien hoitokulut -188,78-447, Rahaliikenteen kulut -325,03-342, Muut hallintokulut -764,45 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut 9010 Osuuskorot konserniyrityksiltä 117,60 0,00 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 117,60 0, Osinkotuotot Puhelinpartnerit , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot, Oulun Puhelin Holding ,00 0, Osinkotuotot, Telebusiness Inwest , , Osinkotuotot Olvi (25 % verovap) , , Osinkotuotot Ponsse Oyj , , Osuuskorot IPY:ltä 180,00 240, Luovutusvoitot osuuksista 1 085, , Muut tuotot pys.vast.sij./savon Kasvurah 0, ,99 Muilta , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot 9230 Korkotuotot talletuksista , , Muut korkotuotot 0,16 0, Osinkotuotot, Elisa Oyj , , Osinkotuotot, Oulu ICT 0, , Luovutusvoitot rah. om. (Elisa) ,32 0,00 Muilta , ,54 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien 9390 Osakk. ja osuuksien arvonalentumiset , ,60 rahoitusarvopapereista , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut 9420 Korkokulut veloista kons.yrityksille , ,00 Saman konsernin yrityksille , , Verojen viivästysseuraamukset -122,78 0, Luovutustappiot pys. vast. sij. 0,00-87,89

18 18 Muille -122,78-87, , ,59 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,19 Satunnaiset erät 9764 Annetut konserniavustukset , ,00 Satunnaiset kulut , , , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,19 Tuloverot 9900 Ennakkoverot ,91 0, Tilikauden verojaksotus , ,60 Tilikauden verot , , Laskenn. verosaamisen muutos , ,60 Laskennalliset verot , , , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,19

19 TASE ERITTELYT 19 TASE ERITTELYT PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1421 Puhelinpartnerit Oy Puhelinpartnerit /44580 kpl 23,3% , Puhelinpartnereiden osakkeet vsv , Puhelinpartnerit 3 682/44580 kpl 8,3% , Puhelinpartnereiden osakkeet vsv , Puhelinpartnerit 320/44580 kpl 0,7% , Puhelinpartnereiden osakkeet vsv 870, SVOP-palautus ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä yhteensä ,38 Muut osakkeet ja osuudet 1453 Muut osakkeet Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 84, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 151, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 1507, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 2489, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 2644, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 5022, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 5576, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 5603, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 6316, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 6862, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 7155, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 7284, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, kokonaishankintahinta 8880, ,64 Varainsiirtovero 142,09 Savon Multitaito, 20 osaketta 336,38 Varainsiirtovero 5,38 Omnitele, 34 osaketta ,38 Varainsiirtovero 183,08 Outokummun Puhelin, 25 osaketta ,27 Varainsiirtovero 260,47 Telekarelia (1 kpl Telekarelia, 7 kpl Joensuun Seudun Puhelin) 1 200,00 Varainsiirtovero 19,20 Tuplajäät, 15 osaketta 2 522,82 Varainsiirtovero 40,37 Telebusiness InWest, ostettu osaketta ,00 Varainsiirtovero , , Olvi , Ponsse , DNA Oy , Finda Oy ,00 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,83

20 20 Sijoitukset yhteensä ,21 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET Laskennalliset verosaamiset 1851 Laskennalliset verosaamiset ,08 Laskennalliset verosaamiset yhteensä ,08 Muut saamiset 1762 Verotilisaamiset 0,16 Muut saamiset yhteensä 0,16 Siirtosaamiset 1833 Tuloverot (siirtos.) Tilikauden verojaksotus , Korkotulot (siirtos.) Tilin siirtyvä korko 26,70 Tilin siirtyvä korko 175,39 202,09 RAHOITUSARVOPAPERIT Siirtosaamiset yhteensä ,59 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,83 Osuudet saman konsernin yrityksissä 1863 Emoyrityksen osakkeet (rah.om) Osuudet saman konsernin yrityksissä yht ,92 Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.om.) Oulu ICT, osakkeita kpl (aik. Oulun Puhelin Holding) ,19 Oulu ICT, varainsiirtovero , , Elisan osakkeet Elisa kpl á 12, vp 1559, ,18 Elisa kpl á 13, vp 663, ,23 Elisa kpl á 12, vp 435, ,13 Elisa kpl á 13, vp 185, ,20 Elisa kpl á 13, vp 952, ,05 Elisa kpl á 11,97 + vp ,00 Elisa kpl á 13, vp 2038, ,40 Elisa kpl á 13, vp 868, ,20 Elisa kpl á 13, vp 3118, ,43 Elisa kpl á 12, vp 2274, ,16 Elisa kpl á 13, vp 458, ,79 Elisa kpl á 13, vp 685, ,81 Elisa kpl á 13, vp 513, ,05 Elisa kpl á 13, vp 911, ,92 Elisa kpl á 13, vp 441, ,74 Elisa kpl á 13, vp 2516, ,40

21 21 Elisa kpl á 13, vp 2284, ,96 Elisa kpl á 13, vp 908, ,23 Elisa kpl á 13, vp 891, ,91 Elisa kpl á 13, vp 1502, ,43 Elisa kpl á 13, vp 1722, ,83 Elisa kpl á 13, vp 1970, ,32 Elisa kpl á 13, vp 1018, ,82 Elisa kpl á 13, vp 833, ,18 Elisa kpl á 13, vp 2509, ,29 Elisa kpl á 13, vp 877, ,44 Elisa kpl á 12, vp 937, ,57 Elisa kpl á 13, vp 1614, ,16 Elisa kpl á 13, vp 1435, ,26 Elisa kpl á 13, vp 111, ,04 Elisa kpl á 13, vp 1133, ,15 Elisa kpl á 13, vp 1116, ,49 Elisa kpl á 12,30 arvonalennuksen kirjaus ,97 Elisan osakkeiden arvo kpl á 10, ,36 Elisa a 11,73, arvonkorotus ,44 Elisa á 12,87, kirjattu arvonkorotus ,84 Elisa a 13,76, arvonkorotus hankintam ,79 Elisa ,26 Elisa po palautus 0,40 e* kpl ,40 Elisa kpl á 0,92 po-palautus ,52 Elisa kpl myynti ,45 Elisa kpl myynti ,50 Elisa kpl myynti ,56 Elisa kpl myynti ,26 Elisa kpl myynti ,73 Elisa kpl myynti ,73 Elisa kpl myynti , ,58 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,65 Rahoitusarvopaperit yhteensä ,57 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1910 Op , Nordea , ,36 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,76 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,97 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2001 Osakepääoma , Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 000, Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,51

22 22 Tilikauden voitto (tappio) ,94 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,45 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yritykselle 2708 Pitkäaik. velat emoyhtiölle , Osuuskunta KPY / ,00 Velat saman konsernin yritykselle yhteensä ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 Ostovelat, reskontra Pretax Kuopio Oy 331,52 331,52 Velat saman konsernin yrityksille 2908 Velat Osuuskunta KPYlle Osuuskunta KPY , Pitkäaik. lainojen lyh.erät Osk KPY , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,52 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,97 Tase-erittelyt laati. 2013

23 23 TILIKARTTA Numero Tilinnimi 1421 Puhelinpartnerit Oy 1448 Olvi 1449 Ponsse 1450 DNA Oy 1453 Muut osakkeet Muut osakkeet, Finda 1762 Verotilisaamiset 1777 Selvittelytili 1813 Tuloverot (siirtos.) 1833 Korkotulot (siirtos.) 1851 Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset tuloveroista 1863 Emoyrityksen osakkeet (rah.om) 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.om.) Elisan osakkeet 1920 Nordea Op Rahansiirrot matkalla 2001 Osakepääoma 2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2261 Osingonjako 2371 Tilikauden voitto 2375 Tilikauden tappio 2708 Pitkäaik. velat emoyhtiölle Osuuskunta KPY / Ostovelat, reskontra 2908 Velat Osuuskunta KPYlle 2968 Tuloverot (siirtov.) 2979 Muut siirtovelat 2981 Laskennalliset verovelat 8384 Taloushallintopalvelut 8394 Tilintarkastuspalvelut 8414 Laki ja konsultointipalvelut 8434 Hallinnointipalkkiot (konsernin sis.) 8554 Arvo-osuuksien hoitokulut 8564 Rahaliikenteen kulut 8684 Muut hallintokulut 9010 Osuuskorot konserniyrityksiltä Osinkotuotot Puhelinpartnerit Osinkotuotot, Oulun Puhelin Holding Osinkotuotot, Telebusiness Inwest Osinkotuotot Olvi (25 % verovap) Osinkotuotot Ponsse Oyj 9100 Osuuskorot IPY:ltä 9130 Luovutusvoitot osuuksista 9230 Korkotuotot talletuksista 9250 Muut korkotuotot

24 Osinkotuotot, Elisa Oyj 9280 Luovutusvoitot rah. om. (Elisa) 9390 Osakk. ja osuuksien arvonalentumiset 9410 Arvonalentumisten palautukset 9420 Korkokulut veloista kons.yrityksille 9540 Verojen viivästysseuraamukset 9764 Annetut konserniavustukset 9900 Ennakkoverot 9940 Tilikauden verojaksotus Laskenn. verosaamisen muutos Laskenn.verosaamiset tuloveroista 9998 Tilikauden tappio 9999 Tilikauden voitto Tilejä yhteensä 61 KPL

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot