KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

2 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 14 Tilinpäätösmerkintä 14 Erikseen sidottuna Tase tileittäin Tulos tileittäin Tase-erittely Tilikartta Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: Pretax Kuopio Oy, auktorisoitu tilitoimisto PL Kuopio

3 Hallituksen toimintakertomus 3 Tilikausi KPY Sijoitus Oy toimii tytäryhtiönä Osuuskunta KPY konsernissa ja se perustettiin KPY Sijoitus Oy:n toimialana on arvopapereiden, osakkeiden, osuuksien ja kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen, rahoitus- ja muu sijoitustoiminta sekä teollinen ja muu liiketoiminta. Yhtiö toimi alussa nimellä Kuopion Puhelin Sijoitus Oy, mutta nimi muutettiin KPY Sijoitus Oy:ksi Kuopion Puhelin Sijoitus Oy jatkaa edelleen aputoiminimenä. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma koostuu osakkeesta. Osuuskunta KPY omistaa kaikki osakkeet. Tuloskehitys Yhtiön tulos oli ,94 euroa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Emoyhteisö Osuuskunta KPY:ltä on saatu tilikauden 2008 aikana pitkäaikainen laina, lainaa jäljellä yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Lisäksi emoyhteisö Osuuskunta KPY:ltä saatiin tilikaudella 2012 uutta pitkäaikaista lainaa 60,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana Osuuskunta KPY luovutti kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet konsernin sisäisenä luovutuksena KPY Sijoitus Oy:lle. Kauppahinnan osana Osuuskunta KPY teki 40,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman sijoituksen KPY Sijoitus Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen toiminta on jatkunut ennallaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön toiminnan ei oleteta olennaisesti muuttuvan. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa Osuuskunta KPY:n konsernipolitiikan mukaisesti. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yleinen taloudellinen tilanne sekä pörssikurssien ja erityisesti telesektorin kehitys tulevat vaikuttamaan yhtiön tulokseen.

4 4 Henkilöstö Yhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Investoinnit ja rahoitus KPY Sijoitus Oy:lla oli hallussa kpl emoyhteisö Osuuskunta KPY:n osuuksia. Lähipiirivelat konserniyhtiöille KPY Sijoitus Oy:llä oli velkaa emoyhteisö Osuuskunta KPY:lle 76,0 miljoonaa euroa. Lainan korkoprosentti on 1,5 prosenttia. Lainojen takaisinmaksuaikataulujen mukaiset lyhennyserät vuodelle 2013 ovat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Lainoilla ei ole vakuutta. Lyhytaikaiset velat ovat euroa. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lauri Kerman. Hallituksen puheenjohtajana toimii Ossi Saksman. Muut hallituksen jäsenet ovat: Tarja Tikkanen, Markku Rönkkö, Mikko Räsänen ja Eino Tuppurainen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa ja yhtiökokous pidettiin kerran. Osallistumisaste hallituksen kokouksiin oli 98 prosenttia. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,45 euroa, josta tilikauden voitto on ,94 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella 1.000,00 euroa jokaista osaketta kohden eli yhteensä ,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

5 5 TASE Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,38 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Laskennalliset verosaamiset , ,59 Muut saamiset 0,16 0,00 Siirtosaamiset , , , ,51 Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,79 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25

6 6 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,32 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , , , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat 331,52 210,74 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Siirtovelat 0, , , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25

7 7 TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 117,60 0,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,54 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,00 Muille -122,78-87, , ,59 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,19 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , , , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,19 Tuloverot Tilikauden verot , ,60 Laskennalliset verot , , , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,19

8 8 RAHOITUSLASKELMA Rahayksikkö EURO Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,40 Oikaisut: Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,40 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(- )/vähennys(+) -0,16 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,70 Liiketoim. rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,10 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,89 Tuotot rahoitusarvopapereista ,37 0,00 Saadut osingot , ,90 Saadut korot liiketoiminnasta ja muut rahoitustuotot , ,64 Maksetut välittömät verot , ,61 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,94 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,94 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ,99 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 Myydyt sijoitukset , ,89 Muut tuotot sijoituksista 0, ,09 Saadut korot investoinneista 0,00 0,00 Saadut osingot investoinneista , ,45 Myönnetyt lainat 0,00 0,00 Saman konsernin ja osakkuusyritysten hankinta 0, ,31 Saman konsernin ja osakkuusyritysten myynti , ,22 Investointien rahavirta (B) , ,66 Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot , ,00 Konserniavustukset ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys+/vähennys , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) , ,72 Rahavarat tilikauden alussa , ,58 Rahavarat tilikauden lopussa , ,86

9 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiön kotipaikka on Kuopio. KPY Sijoitus Oy yhdistellään tilinpäätöksessä Osuuskunta KPY -konserniin. Konsernitilinpäätös on saatavilla osoitteesta Osuuskunta KPY, Kauppakatu 18, Kuopio. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS). Rahoituslaskelma on laadittu ns. epäsuoraa menetelmää käyttäen, jossa tuloslaskelman osoittamaa tulosta on oikaistu ei-rahamääräisillä erillä. Arvostusperiaatteet Sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Tilikaudella tehdyt arvonalentumiset ovat yhteensä ,60euroa. Arvonalentumisista ja arvonkorotuksista on tilikaudella kirjattu laskennallista verosaamisen muutosta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Henkilöstökulut Yhtiöllä ei ollut palkattua henkilökuntaa tilikaudella 2. Liiketoiminnan muut kulut Matkakulut 0,00 0,00 Muut hallintokulut , ,19 Konsernin sis. hallintokulut , ,00 Liiketoiminnan muut kulut 1 278,26 855,21 Yhteensä , ,40 3. Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 117,60 0,00 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä yht 117,60 0,00 Tuotot omistusyhteysyrityksistä , ,00 Tuotot omistusyhteysyrityksistä yhteensä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Muilta , ,45 Osinkotuotot yhteensä , ,45 Tuotot muista pys. vast. sijoituksista Muilta 1 085, ,09 Tuotot muista pys. vast. sijoituksista 1 085, ,09

10 10 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 Muilta , ,54 Korkotuotot yhteensä , ,54 Rahoitustuotot yhteensä , , Arvonalentumiset pysyvien vast. rahoitusarvopap , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,00 Muille -122,78-87,89 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,89 Rahoituskulut ja arvonalentumiset yhteensä , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,59 4. Satunnaiset kulut Annetut konserniavustukset , ,00 5.Tuloverot Tilikauden verot , ,60 Laskennallisen verosaamisen muutos , ,60 Tuloverot yhteensä , ,00 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , ,09 Lisäykset ,29 Vähennykset ,00 Hankintameno , ,38 Puhelinpartnerit Oy ( ) Kotipaikka: Lahti, Omistusosuus: 32,3 % 32,3% 32,3 % Oma pääoma , ,18 Tilikauden tulos , ,24 Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,05 Lisäykset ,89 Vähennykset 0, ,89 Arvonalennukset /arvonal.palautukset , ,60

11 11 Pääoman palautukset Kirjanpitoarvo , ,56 Markkina-arvo , ,76 Erotus , ,20 Sijoitukset yhteensä , , Lyhytaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset , ,59 Yhteensä , ,59 Muut saamiset 0,16 0,00 Yhteensä 0,16 0,00 Siirtosaamiset Korkosaamiset 202, ,92 Tuloverot ,50 0,00 Yhteensä , ,92 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,51 8. Rahoitusarvopaperit ja pitkäaikaiset lainasaamiset Osuudet saman konsernin yrityksissä Emoyhtiön osakkeet Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,59 Lisäykset/vähennykset , ,80 Kirjanpitoarvo , ,79 Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,15 Lisäykset Vähennykset ,50 Arvonalennukset Arvonalentumisten palautukset Pääomanpalautukset Markkina-arvo , ,26 Kirjanpitoarvo , ,15 Erotus , ,11 Rahoitusarvopaperit (kirjanpitoarvo) yhteensä , ,94 9. Rahat ja pankkisaamiset Rahat pankkitileillä , ,86

12 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Lisäykset ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,32 Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto , ,19 Oma pääoma yhteensä , ,51 Laskelma jakokelpoisista varoista Muut rahastot , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,19 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,32 Yhteensä , ,51 Yhtiön oma pääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti 1000 kpl 1000 kpl A-sarja (1 ääni/osake) , ,00 Osakkeenomistajat kpl kpl Osuuskunta KPY Yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille emoyhtiössä Velat Osuuskunta KPY:lle , ,00 Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrit. yht , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa lainoista on ,000 euroa. 12. Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Ostovelat, reskontra 331,52 210,74 Velat saman konsernin yrityksille Velat Osuuskunta KPY:lle , ,00 Siirtovelat Siirtovelat 0, ,00 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,74 Vieras pääoma yhteensä , ,74

13 13 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat - Päiväkirja paperitulosteena - Pääkirja paperitulosteena - Tositteet paperitulosteena - Ostolaskut sähköisenä - Palkkakirjanpito paperitulosteena - Tasekirja sidottuna Tositelajit 20 pankki1 paperitositteena 50 pankki2 paperitositteena 90 muistiot paperitositteena 93 ostolaskut sähköisenä 98 vyörytykset paperitositteena

14 14 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Kuopiossa Ossi Saksman Tarja Tikkanen Markku Rönkkö Mikko Räsänen Eino Tuppurainen Lauri Kerman toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kuopiossa PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pekka Loikkanen KHT

15 TASE TILEITTÄIN 15 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset 1421 Puhelinpartnerit Oy , ,38 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , Olvi , , Ponsse , , DNA Oy ,89 0, Muut osakkeet , , Muut osakkeet, Finda ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset 1851 Laskennalliset verosaamiset , ,59 Laskennalliset verosaamiset , , Verotilisaamiset 0,16 0,00 Muut saamiset 0,16 0, Tuloverot (siirtos.) ,50 0, Korkotulot (siirtos.) 202, ,92 Siirtosaamiset , , , ,51 Rahoitusarvopaperit 1863 Emoyrityksen osakkeet (rah.om) , ,79 Osuudet saman konsernin yrityksissä , , Muut osakkeet ja osuudet (rah.om.) , , Elisan osakkeet , ,08 Muut osakkeet ja osuudet , , , , Nordea , , Op , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25

16 16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2001 Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot 2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , , Edellisten tilikausien voitto/tappio , , Osingonjako , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,32 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,51 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2708 Pitkäaik. velat emoyhtiölle , , Osuuskunta KPY / ,00 0,00 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,00 Lyhytaikainen 2871 Ostovelat, reskontra 331,52 210,74 Ostovelat 331,52 210, Velat Osuuskunta KPYlle , , Pitkäaik.lainojen lyh.erät Osk KPY ,00 Velat saman konsernin yrityksille , , Tuloverot (siirtov.) 0, , Muut siirtovelat 0, ,40 Siirtovelat 0, , , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25

17 TULOSLASKELMA TILEITTÄIN Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO 0,00 0, Taloushallintopalvelut , , Tilintarkastuspalvelut , , Laki ja konsultointipalvelut ,81 0, Hallinnointipalkkiot (konsernin sis.) , , Viranomaismaksut 0,00-65, Arvo-osuuksien hoitokulut -188,78-447, Rahaliikenteen kulut -325,03-342, Muut hallintokulut -764,45 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut 9010 Osuuskorot konserniyrityksiltä 117,60 0,00 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 117,60 0, Osinkotuotot Puhelinpartnerit , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot, Oulun Puhelin Holding ,00 0, Osinkotuotot, Telebusiness Inwest , , Osinkotuotot Olvi (25 % verovap) , , Osinkotuotot Ponsse Oyj , , Osuuskorot IPY:ltä 180,00 240, Luovutusvoitot osuuksista 1 085, , Muut tuotot pys.vast.sij./savon Kasvurah 0, ,99 Muilta , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot 9230 Korkotuotot talletuksista , , Muut korkotuotot 0,16 0, Osinkotuotot, Elisa Oyj , , Osinkotuotot, Oulu ICT 0, , Luovutusvoitot rah. om. (Elisa) ,32 0,00 Muilta , ,54 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien 9390 Osakk. ja osuuksien arvonalentumiset , ,60 rahoitusarvopapereista , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut 9420 Korkokulut veloista kons.yrityksille , ,00 Saman konsernin yrityksille , , Verojen viivästysseuraamukset -122,78 0, Luovutustappiot pys. vast. sij. 0,00-87,89

18 18 Muille -122,78-87, , ,59 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,19 Satunnaiset erät 9764 Annetut konserniavustukset , ,00 Satunnaiset kulut , , , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,19 Tuloverot 9900 Ennakkoverot ,91 0, Tilikauden verojaksotus , ,60 Tilikauden verot , , Laskenn. verosaamisen muutos , ,60 Laskennalliset verot , , , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,19

19 TASE ERITTELYT 19 TASE ERITTELYT PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1421 Puhelinpartnerit Oy Puhelinpartnerit /44580 kpl 23,3% , Puhelinpartnereiden osakkeet vsv , Puhelinpartnerit 3 682/44580 kpl 8,3% , Puhelinpartnereiden osakkeet vsv , Puhelinpartnerit 320/44580 kpl 0,7% , Puhelinpartnereiden osakkeet vsv 870, SVOP-palautus ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä yhteensä ,38 Muut osakkeet ja osuudet 1453 Muut osakkeet Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 84, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 151, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 1507, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 2489, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 2644, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 5022, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 5576, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 5603, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 6316, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 6862, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 7155, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, osuus nro 7284, osuusmaksu 33,64 33,64 Puhelinosuuskunta IPY, kokonaishankintahinta 8880, ,64 Varainsiirtovero 142,09 Savon Multitaito, 20 osaketta 336,38 Varainsiirtovero 5,38 Omnitele, 34 osaketta ,38 Varainsiirtovero 183,08 Outokummun Puhelin, 25 osaketta ,27 Varainsiirtovero 260,47 Telekarelia (1 kpl Telekarelia, 7 kpl Joensuun Seudun Puhelin) 1 200,00 Varainsiirtovero 19,20 Tuplajäät, 15 osaketta 2 522,82 Varainsiirtovero 40,37 Telebusiness InWest, ostettu osaketta ,00 Varainsiirtovero , , Olvi , Ponsse , DNA Oy , Finda Oy ,00 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,83

20 20 Sijoitukset yhteensä ,21 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET Laskennalliset verosaamiset 1851 Laskennalliset verosaamiset ,08 Laskennalliset verosaamiset yhteensä ,08 Muut saamiset 1762 Verotilisaamiset 0,16 Muut saamiset yhteensä 0,16 Siirtosaamiset 1833 Tuloverot (siirtos.) Tilikauden verojaksotus , Korkotulot (siirtos.) Tilin siirtyvä korko 26,70 Tilin siirtyvä korko 175,39 202,09 RAHOITUSARVOPAPERIT Siirtosaamiset yhteensä ,59 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,83 Osuudet saman konsernin yrityksissä 1863 Emoyrityksen osakkeet (rah.om) Osuudet saman konsernin yrityksissä yht ,92 Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.om.) Oulu ICT, osakkeita kpl (aik. Oulun Puhelin Holding) ,19 Oulu ICT, varainsiirtovero , , Elisan osakkeet Elisa kpl á 12, vp 1559, ,18 Elisa kpl á 13, vp 663, ,23 Elisa kpl á 12, vp 435, ,13 Elisa kpl á 13, vp 185, ,20 Elisa kpl á 13, vp 952, ,05 Elisa kpl á 11,97 + vp ,00 Elisa kpl á 13, vp 2038, ,40 Elisa kpl á 13, vp 868, ,20 Elisa kpl á 13, vp 3118, ,43 Elisa kpl á 12, vp 2274, ,16 Elisa kpl á 13, vp 458, ,79 Elisa kpl á 13, vp 685, ,81 Elisa kpl á 13, vp 513, ,05 Elisa kpl á 13, vp 911, ,92 Elisa kpl á 13, vp 441, ,74 Elisa kpl á 13, vp 2516, ,40

21 21 Elisa kpl á 13, vp 2284, ,96 Elisa kpl á 13, vp 908, ,23 Elisa kpl á 13, vp 891, ,91 Elisa kpl á 13, vp 1502, ,43 Elisa kpl á 13, vp 1722, ,83 Elisa kpl á 13, vp 1970, ,32 Elisa kpl á 13, vp 1018, ,82 Elisa kpl á 13, vp 833, ,18 Elisa kpl á 13, vp 2509, ,29 Elisa kpl á 13, vp 877, ,44 Elisa kpl á 12, vp 937, ,57 Elisa kpl á 13, vp 1614, ,16 Elisa kpl á 13, vp 1435, ,26 Elisa kpl á 13, vp 111, ,04 Elisa kpl á 13, vp 1133, ,15 Elisa kpl á 13, vp 1116, ,49 Elisa kpl á 12,30 arvonalennuksen kirjaus ,97 Elisan osakkeiden arvo kpl á 10, ,36 Elisa a 11,73, arvonkorotus ,44 Elisa á 12,87, kirjattu arvonkorotus ,84 Elisa a 13,76, arvonkorotus hankintam ,79 Elisa ,26 Elisa po palautus 0,40 e* kpl ,40 Elisa kpl á 0,92 po-palautus ,52 Elisa kpl myynti ,45 Elisa kpl myynti ,50 Elisa kpl myynti ,56 Elisa kpl myynti ,26 Elisa kpl myynti ,73 Elisa kpl myynti ,73 Elisa kpl myynti , ,58 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,65 Rahoitusarvopaperit yhteensä ,57 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1910 Op , Nordea , ,36 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,76 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,97 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2001 Osakepääoma , Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 000, Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,51

22 22 Tilikauden voitto (tappio) ,94 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,45 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yritykselle 2708 Pitkäaik. velat emoyhtiölle , Osuuskunta KPY / ,00 Velat saman konsernin yritykselle yhteensä ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 Ostovelat, reskontra Pretax Kuopio Oy 331,52 331,52 Velat saman konsernin yrityksille 2908 Velat Osuuskunta KPYlle Osuuskunta KPY , Pitkäaik. lainojen lyh.erät Osk KPY , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,52 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,97 Tase-erittelyt laati. 2013

23 23 TILIKARTTA Numero Tilinnimi 1421 Puhelinpartnerit Oy 1448 Olvi 1449 Ponsse 1450 DNA Oy 1453 Muut osakkeet Muut osakkeet, Finda 1762 Verotilisaamiset 1777 Selvittelytili 1813 Tuloverot (siirtos.) 1833 Korkotulot (siirtos.) 1851 Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset tuloveroista 1863 Emoyrityksen osakkeet (rah.om) 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.om.) Elisan osakkeet 1920 Nordea Op Rahansiirrot matkalla 2001 Osakepääoma 2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2261 Osingonjako 2371 Tilikauden voitto 2375 Tilikauden tappio 2708 Pitkäaik. velat emoyhtiölle Osuuskunta KPY / Ostovelat, reskontra 2908 Velat Osuuskunta KPYlle 2968 Tuloverot (siirtov.) 2979 Muut siirtovelat 2981 Laskennalliset verovelat 8384 Taloushallintopalvelut 8394 Tilintarkastuspalvelut 8414 Laki ja konsultointipalvelut 8434 Hallinnointipalkkiot (konsernin sis.) 8554 Arvo-osuuksien hoitokulut 8564 Rahaliikenteen kulut 8684 Muut hallintokulut 9010 Osuuskorot konserniyrityksiltä Osinkotuotot Puhelinpartnerit Osinkotuotot, Oulun Puhelin Holding Osinkotuotot, Telebusiness Inwest Osinkotuotot Olvi (25 % verovap) Osinkotuotot Ponsse Oyj 9100 Osuuskorot IPY:ltä 9130 Luovutusvoitot osuuksista 9230 Korkotuotot talletuksista 9250 Muut korkotuotot

24 Osinkotuotot, Elisa Oyj 9280 Luovutusvoitot rah. om. (Elisa) 9390 Osakk. ja osuuksien arvonalentumiset 9410 Arvonalentumisten palautukset 9420 Korkokulut veloista kons.yrityksille 9540 Verojen viivästysseuraamukset 9764 Annetut konserniavustukset 9900 Ennakkoverot 9940 Tilikauden verojaksotus Laskenn. verosaamisen muutos Laskenn.verosaamiset tuloveroista 9998 Tilikauden tappio 9999 Tilikauden voitto Tilejä yhteensä 61 KPL

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009. Y-tunnus: 2194953-0 Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009. Y-tunnus: 2194953-0 Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. LOPPUTILITYS Tilikausi 1.1. 31.12.2010. Y-tunnus: 2081220-9 Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. LOPPUTILITYS Tilikausi 1.1. 31.12.2010. Y-tunnus: 2081220-9 Kotipaikka: Kuopio LOPPUTILITYS Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot