Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus, 5 op OTK, VT Hanna Savolainen Itä-Suomen yliopisto, kevät 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus, 5 op OTK, VT Hanna Savolainen Itä-Suomen yliopisto, kevät 2014"

Transkriptio

1 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus, 5 op OTK, VT Hanna Savolainen Itä-Suomen yliopisto, kevät 2014 Tämä luentorunko on tarkoitettu helpottamaan luentojen seuraamista. Luentorunko täydentyy luentojen aikana. 1

2 1. Johdanto Kuluttajansuojaoikeuden taustaa kuluttajien oikeudelliseen asemaan alettiin kiinnittää huomiota luvulla: tavoitteena uudistaa aineellista lainsäädäntöä luoda kuluttajan asemaa turvaava viranomaiskoneisto perustaa uudenlainen valtakunnallinen kuluttajariitojen ratkaisuelin viranomaisten tehtävä olisi valvoa muun muassa elinkeinonharjoittajien toimintaa ja antaa kuluttajille neuvontaa lautakuntamuotoisen riidanratkaisuelimen päätehtävänä olisi käsitellä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä yksittäisiä riita-asioita lautakunta olisi tuomioistuinta joustavampi ratkaisuelin, jonka puoleen kuluttajat voisivat kääntyä vapaamuotoisesti ja ilman kustannuksia 2

3 Kuluttajansuojaoikeuden taustaa Kuluttajansuojalainsäädäntö voimaan syyskuussa 1978 Kuluttajansuojalaki (KSL) 38/1978 Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 39/1978 Laki kuluttaja-asiamiehestä 40/1978 Laki markkinatuomioistuimesta 41/1978 ja Laki kuluttajavalituslautakunnasta (KVLL) 42/1978 lainsäädännön voimaantulon myötä käynnistyi kuluttaja-asiamiehen, markkinatuomioistuimen, kunnallisten kuluttajaneuvojien sekä kuluttajavalituslautakunnan toiminta Suomen liityttyä Euroopan talousalueeseen ja Euroopan unioniin kuluttajansuojaa koskevat säännökset muutoksen kohteiksi nykyisin kuluttajansuoja pohjautuu suurelta osin EU:n lainsäädäntöön valtaosa kuluttajansuojaa koskevista direktiiveistä ns. minimidirektiivejä Suomessa vähimmäisdirektiivejä täytäntöön pantaessa on lähdetty siitä, ettei voimassa olevan lain mukaista kuluttajansuojan tasoa heikennetä perusteettomasti 3

4 Kuluttajansuojaoikeuden taustaa kuluttajansuojalainsäädännön taustalla ajatus rationaalisesti toimivasta kuluttajasta kuluttaja saa kilpailun ja markkinat toimimaan harkituilla ja vertailuun perustuvilla valinnoillaan kuluttajalla oikeus saada tietoa ja velvollisuus perehtyä siihen uusi suuntaus kohti realistisempaa käsitystä kuluttajan käyttäytymisestä huomio tiedon ymmärrettävyyteen ja selkeyteen taustalla käyttäytymisen taloustieteen havainnot kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä OECD:n Kuluttajapolitiikan käsikirja (2010) suositus, että kuluttajapolitiikan perustaksi otettaisiin ihmisen tosiasialliset tavat toimia eikä sokea usko rationaaliseen kuluttajaan 4

5 Kuluttajansuojaoikeuden keskeiset lähteet 1) Lainsäädäntö: a) Kuluttajansuojalaki 38/1978 ja sen taustalla oleva EUlainsäädäntö b) Muu kuluttajansuojaan liittyvä lainsäädäntö 2) Lain esityöt erityisesti hallituksen esitykset 3) Oikeuskäytäntö KKO:n ja hovioikeuksien ratkaisut 4) Kuluttaja-asiamiehen kannanotot ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukset oikeuslähdeopillisesti eivät muodollisesti velvoittavia, mutta kuluttajansuojaoikeudessa tosiasiallisesti sovellettavia oikeuslähteitä 5

6 Markkinointioikeuden taustaa erotetaan yrityksiltä kuluttajille markkinointi (kuluttajamarkkinointi) ja yritykseltä yritykselle - markkinointi (b-to-b- markkinointi) kuluttajamarkkinointi on osa kuluttajansuojaa ja sitä säätelee KSL yritysten välistä markkinointia säätelevä keskeinen laki on laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa SopMenL1061/1978 sekä kuluttajiin että yrityksiin kohdistuvaa markkinointia säädellään myös monissa erityislaeissa lisäksi markkinointiin liittyy paljon muuta lainsäädäntöä, kuten immateriaalioikeuksiin, tietosuojaan, sananvapauteen, tuotteiden turvallisuuteen ym. liittyvää lainsäädäntöä lakien lisäksi markkinointia sääntelevät elinkeinoelämän omat itsesääntelyohjeet itsesääntelyllä elinkeinoelämä itse asettaa markkinoille tiettyjä rajoja ja osoittaa millaista markkinointia elinkeinoelämä itse pitää hyväksyttävänä itsesääntelyohjeilla on merkitystä myös ratkaistaessa mainonnan ja muun markkinoinnin lainmukaisuutta tuomioistuimissa lisäksi eri itsesääntelyelimet antavat lausuntoja siitä, onko tiettyä menettelyä pidettävä esimerkiksi ohjeiden vastaisena 6

7 Markkinointioikeuden keskeiset lähteet 1) Lainsäädäntö (mukaan lukien niihin liittyvä EU-lainsäädäntö) a) KSL:n markkinointisäännökset b) SopMenL c) Erityislakien markkinointia koskevat säännökset, koskien esimerkiksi tupakkaa, alkoholia, lääkkeitä, elintarvikkeita, rahoituspalveluja, vakuutuksia jne. 2) Lain esityöt erityisesti hallituksen esitykset 3) Oikeuskäytäntö KKO:n, MAO:n ja hovioikeuksien ratkaisut 4) Kuluttaja-asiamiehen kannanotot ja ohjeet sekä eri itsesääntelyelimien antamat lausunnot esim. MEN, LTL, Tekijänoikeusneuvosto oikeuslähdeopillisesti eivät muodollisesti velvoittavia, mutta tosiasiallisesti sovelletaan markkinointilainsäädäntöä tulkittaessa 7

8 2. Kuluttajansuojalain säännöksiä Kuluttajansuojalain sisältö Erinäisiä säännöksiä 12 luku Aikaosuudet ja pitkäkestoiset lomatuotteet 10 luku**) Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka 9 luku Yleiset säännökset 1luku Kuluttajapalvelusopimukset 8 luku Markkinointisäännökset 2 luku Sopimusehtojen sääntely 3 luku Kuluttajansuojalaki Kuluttajaluotot 7 luku*) Rahoituspalvelujen ja välineiden etämyynti 6 a luku Sopimuksen sovittelu ja tulkinta 4 luku Kuluttajankauppa 5 luku Koti- ja etämyynti 6 luku***) *) aiemmin: Kulutusluotot **) aiemmin: Aikaosuusasuntojen markkinointi ja kauppa ***) muutettu, uusi 6 luku, voimaan lukien 8

9 Kuluttajansuojaan liittyviä käsitteitä Aikaosuus (aiemmin aikaosuusasunto) Elinkeinonharjoittaja Etämyyntisopimus Kotimyyntisopimus Kuluttaja Kulutushyödyke Kuluttajaluotto (aiemmin kulutusluotto) Kuluttajapalvelus Myyjän viivästys Ryhmäkanne Ryhmävalitus Tavaran virhe Todellinen vuosikorko Vaaranvastuu Valmismatka Velan vanhentuminen Viivästyskorko Virheolettama Välillinen vahinko Välitön vahinko 9

10 Kuluttajansuojalain soveltamisala Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Tämä laki ei koske lakisääteisiä vakuutuksia eikä työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta. KSL 1:1 Kuluttajansuojalakia ei siis sovelleta esimerkiksi, kun yritys myy yritykselle tai kuluttaja ostaa toiselta kuluttajalta vaikkapa auton tai yhdistys ostaa jäsenilleen t-paidat tai luonnollinen henkilö ostaa hyödykkeitä elinkeinotoimintaa varten 10

11 Kuluttajansuojalain soveltamisala Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten. KSL 1:3 Esimerkkejä: liikehuoneiston välityspalvelu, kenttäsirkkelisaha Kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. KSL 1:4 Esimerkkejä: Mökin vuokraus valmennusleiriä varten, hevosen osto pojan harrastusta varten, sirkkelisahan osto Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi. KSL 1:5 Esimerkkejä: yhtiö, jonka toimialaan kuului hevosten omistaminen, koirankasvattaja, kaupunki, yksityinen hammaslääkäriasema, ammattiopisto 11

12 Sopimusehtojen sääntely KSL 3 luku Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. KSL 3:1 pohjautuu direktiiviin kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (93/13/ ETY) kyse ns. sopimusehtojen kollektiivisesta sääntelystä eli viranomaisen toimenpide suuntautuu useissa sopimussuhteissa käytettäväksi aiottuja sopimusehtoja vastaan ei suoranaista vaikutusta ehdon soveltamiseen yksittäisessä sopimussuhteessa elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien on sopimusehtoja laatiessaan huolehdittava siitä, ettei menettely johda kuluttajien kannalta kohtuuttomien ehtojen käyttämiseen kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasopimuksissa käytettävien ehtojen lainmukaisuutta markkinaoikeus voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta sopimusehdon käyttämistä, kiellon tehosteena uhkasakko direktiivin liitteessä on ohjeellinen luettelo ehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina Huom. Sopimusehdon käytön kieltäminen 3 luvun säännösten perusteella ei aiheuta ehdon tehottomuutta yksittäisessä sopimussuhteessa eikä yksittäinen kuluttaja voi kohdistaa vaatimuksia KSL 3 luvun säännösten perusteella kohtuuttomia sopimusehtoja käyttäneeseen elinkeinonharjoittajaan. 12

13 Sopimuksen sovittelu KSL 4:1 ja 4:2 Jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. KSL 4: 1 sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä muut seikat jos ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan koskee yksittäisissä sopimussuhteissa käytettyjä vakio- tai yksilöllisiä ehtoja kohtuuttomuuden arviointiperusteet ovat samat kuin oikeustoimilain 36.1 :ssä Kohtuuttomuuden arvioinnin rajoitukset KSL 4:2: Jos sopimusehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön: jos ehto sopimusta tehtäessä vallinneissa olosuhteissa on ollut kohtuuton, ei olosuhteiden muuttumista saa kuluttajan vahingoksi ottaa huomioon jos kyse on ehdosta, joka hyvän tavan vastaisesti johtaa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, sopimusta ei voida sovitella muilta osin (sopimus jää voimaan muilta osin muuttumattomana, jos se sellaisenaan voi pysyä voimassa) 13

14 Sopimuksen tulkinta KSL 4:3 Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. koskee vain etukäteen laadittuja ehtoja, joiden sisältöön kuluttaja ei ole voinut vaikuttaa käytännössä usein ehdon sisältö vahvistetaan kuluttajan käsityksen mukaiseksi, jos siihen voidaan myös objektiivisesti arvioiden päätyä sopimukseen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaisuutena epäselvän ehdon tulkintaa ei tarvita, jos osapuolet ehdon merkityksestä samaa mieltä sopimukseen voi sisältyä sinänsä selviä, mutta keskenään ristiriitaisia ehtoja 14

15 Kuluttajankauppa KSL 5 luku, Huom. muutoksia lukien säännöksiä sovelletaan: tavaran kauppaan, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja myös valmistettavan tavaran tilaukseen ei käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti säännökset ovat pakottavia, jos muuta ei ole säädetty, KSL 5:2 huom. kauppalain säännöksiä sovelletaan silloin, jos jostain asiasta ei ole säädetty KSL:ssa, katso tarkemmin KSL 5:29 Osapuolten päävelvollisuudet kuluttajankaupassa Myyjä : sopimuksen mukaisen, virheettömän tavaran toimittaminen ostajan omistukseen oikeaan aikaan Ostaja: tavaran vastaanottaminen ja sopimuksen mukaisen kauppahinnan maksaminen oikeaan aikaan 15

16 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Tavaran luovutus KSL 5:3-5 pidettävä ostajan noudettavissa myyjän liikepaikassa tavara on luovutettu, kun ostaja on saanut sen hallintaansa jollei sovittu, että tavara on luovutettava määrättynä ajankohtana taikka vaadittaessa tai viipymättä, se on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä myyjä ei ole velvollinen luopumaan tavaran hallinnasta ennen kuin ostaja maksaa kauppahinnan, jollei ostaja saa luottoa tai maksulykkäystä myyjä vastaa kuljetus- ja muista kustannuksista ennen luovutusta, ellei muuta sovittu Vaaranvastuu KSL 5:6 tarkoittaa vastuuta tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, huonontumisesta tai vähenemisestä osapuolista riippumattomista syistä yleensä siirtyy myyjältä ostajalle tavaran luovutushetkellä KSL 5:3.3: jos ostaja antanut kuljetuksen myyjän ehdottamalle rahdinkuljettajalle, vaaranvastuu siirtyy kun rahdinkuljettaja luovuttanut ostajan hallintaan 16

17 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Myyjän viivästys myyjän viivästys on kysymyksessä, jos tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta huom. jos myyjän on asennettava tai kokoonpantava tavara ostajan luona, tavara katsotaan luovutetuksi vasta, kun myyjä on täyttänyt mainitun velvollisuutensa Seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä KSL 5:7-11 Ostajalla on oikeus: 1) pidättyä maksamasta kauppahintaa viivästystä vastaavalta osin 2) vaatia sopimuksen täyttämistä ei jos sopimuksen täyttämiselle on voittamaton este tai jos se edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen ostajalle 17

18 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä KSL 5:7-11 (jatkoa) Ostajalla on oikeus: 3) purkaa kauppa, jos ostaja on asettanut kohtuullisen lisäajan eikä tavaraa luovuteta lisäajan kuluessa kaupan saa purkaa lisäaikaa asettamatta, jos 1) myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa; 2) luovutus sovittuna toimitusaikana on olennainen olosuhteet huomioon ottaen tai 3) ostaja on ilmoittanut myyjälle ennen sopimuksen tekemistä, että luovutus tiettynä ajankohtana on olennainen. Huom. koskee myös tavaroita, jotka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti ja joita myyjä ei voi ilman huomattavaa tappiota käyttää hyväkseen muulla tavoin 18

19 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä KSL 5:7-11 (jatkoa) Ostajalla on oikeus: 4) vaatia vahingonkorvausta myös jos viivästys johtuu myyjän apulaisenaan käyttämästä henkilöstä, tavarantoimittajasta tai aiemmasta myyntiportaasta poikkeus ns. ylivoimainen este välilliset ja välittömät vahingot myös ostajan perheenjäsenellä samanlainen oikeus korvaukseen 19

20 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä KSL 5:7-11 (jatkoa) Välillinen vahinko (KSL 5:10): 1) ostajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuva tulon menetys 2) vahinko, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; tai 3) tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu siihen rinnastettava olennainen haitta korvataan, vain jos vahinko tai viivästys johtuu myyjän huolimattomuudesta jos lähtökohtaisesti välillisen vahingon kaltaista vahinkoa aiheutuu muun vahingon rajoittamisesta, sitä pidetään välittömänä vahinkona Välitön vahinko: muu kuin välillinen vahinko esimerkiksi sopimusrikkomuksesta aiheutuneet selvittelykustannukset, puhelin- ja matkakulut, ylimääräiset kuljetuskustannukset sekä korvaavien palvelusten käyttämisestä aiheutuneet menot 20

21 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä KSL 5:7-11 (jatkoa) Huom. jos tavara on luovutettu viivästyneenä ja ostaja haluaa vaatia kaupan purkua tai vahingonkorvausta, hänen on ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa luovutuksesta Tavaran ominaisuudet ja virhe KSL 5:12-15 Yleinen virhesäännös, KSL 5:12 tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran on sovelluttava yleiseen käyttötarkoitukseensa sovelluttava erityiseen käyttötarkoitukseensa (jos myyjä on ollut tästä selvillä eikä ole ilmoittanut soveltumattomuudesta) oltava myyjän antaman kuvauksen mukainen ja vastattava esitetyn näytteen tai mallin mukaisia ominaisuuksia oltava pakattu asianmukaisella / sopivalla tavalla, jos pakkaus tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi vastattava kestävyydeltään ja muuten sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa 21

22 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Tavaran ominaisuudet ja virhe KSL 5:12-15 (jatkoa) tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia poikkeuksena ostajan käyttötarkoitus, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe virheenä ei vedota seikkaan: josta ostajan täytyi olettaa tienneen kauppaa tehtäessä eikä seikkaan, joka johtuu ostajan toimittamista tarveaineista paitsi jos myyjä on menetellyt huolimattomasti Asentamisesta tai puutteellisista ohjeista johtuva virhe, jos asentaminen tai kokoonpano sisältyy kauppaa koskevaan sopimukseen ja tavaran on asentanut myyjä tai joku muu hänen lukuunsa ja se poikkeaa sovitusta tavaran yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten, KSL 5:12a 22

23 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Tavaran ominaisuudet ja virhe KSL 5:12-15 (jatkoa) Tavarasta annetut tiedot ja virhe, KSL 5:13 tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa koskee myös aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun annettuja tietoja myyjä ei virheestä, jos hän osoittaa, että: 1) hän ei ollut selvillä annetuista tiedoista (vilpitön mieli) 2) tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan; tai 3) tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu tiedon antaja on korvausvelvollinen kuten myyjä, samoin se, joka sitoutunut oikaisemaan tavarassa olevan virheen tai muuten vastaaman tavaran ominaisuuksista, KSL 5:22 23

24 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Tavaran ominaisuudet ja virhe KSL 5:12-15 (jatkoa) KSL 5:14 Sellaisena kuin se on ehdoin myydyssä tavarassa on virhe, jos: 1) tavara ei vastaa niitä myyjän ennen kaupantekoa antamia tietoja ja niiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; 2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai 3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. 24

25 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Tavaran ominaisuudet ja virhe KSL 5:12-15 (jatkoa) Virheellisyyden määräävä ajankohta KSL 5:15 ratkaiseva ajankohta: vaaranvastuun siirtymishetki myyjä vastaa virheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin Virheoletussääntö: Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen. olettamus voi olla tavaran luonteen vastainen esimerkiksi, jos tavaran normaali kestoikä on alle kuusi kuukautta virheen luonteen vastaisuudesta voi olla kysymys esimerkiksi jos havaitaan vian olevan tavanomaisen kulumisen seurausta tai syntyneen tapaturmaisesti taikka tavara on vahingoittunut väärän käsittelyn takia 25

26 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Tavaran ominaisuudet ja virhe KSL 5:12-15 (jatkoa) Takuun merkitys KSL 5:15a Tavarassa, jolle on annettu takuu, on virhe, jos tavara takuun aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. virhevastuuta ei ole, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta koskee myös aikaisemman myyntiportaan tai myyjän lukuun annettua takuuta (ei, jos myyjä ilmoittanut ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupantekoa, ettei vastaa tällaisen takuun perusteella) Huom. takuu ei rajoita laissa säädettyä virhevastuuta. Takuussa annettavista tiedoista, ks. KSL 5:15 b 26

27 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Virheen seuraamukset KSL 5:16-20 Ostajalla on virhetilanteessa oikeus 1) pidättyä maksamasta kauppahintaa virhettä vastaavalta osin KSL 5:17 2) vaatia virheen oikaisua (uusi tuote tai virheen korjaaminen) KSL 5:18 kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa myyjä ei ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia ratkaisevaa on virheen merkitys ja tavaran arvo (jos se olisi sopimuksen mukainen) ja voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa Huom. vaikka ostaja ei vaatisi virheen oikaisua myyjä saa tehdä sen omalla kustannuksellaan myyjän tarjouduttava viipymättä tekemään ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy (KSL 5:18.2) 27

28 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Virheen seuraamukset KSL 5:16-20 (jatkoa) Myyjä ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta Jos virheen oikaiseminen ei tule kyseeseen, ostajalla on oikeus: 3) vaatia hinnan alennusta tai 4) vaatia kaupanpurkua (ei jos virhe on vähäinen) KSL 5:19 Lisäksi ostaja voi 5) vaatia vahingonkorvausta KSL 5:20 Muulle omaisuudelle aiheutetut vahingot KSL 5:21 Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle: myyjä on korvausvelvollinen vain, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan jos myyjä suorittaa korvauksen, mahdollinen oikeus vaatia vahingosta korvausta tuotevastuulain nojalla siirtyy myyjälle 28

29 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Virheilmoitus KSL 5:16 Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, virheen havaitsemisesta tai kun se olisi pitänyt havaita oikeus tehdä aina tehdä 2 kk kuluessa virheen havaitsemisesta voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista Myöhemminkin virheeseen saa vedota, jos: 1) myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti; 2) virhe perustuu siihen, että tavara ei ominaisuuksiltaan täytä laissa sille asettuja vaatimuksia 3) virhe perustuu siihen, että tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen 29

30 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Kauppahinta ja sen maksaminen KSL 5:23-24 Jos hinnasta ei sovittu: kohtuullinen hinta ottaen huomioon tavaran laatu ja ominaisuudet, kaupantekohetken käypä hinta sekä muut olosuhteet jos myyjä on tavaraa markkinoitaessa antanut sen hinnasta tai sen laskemistavasta kaupantekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti kauppahinta on maksettava vaadittaessa ei ennen kuin tavara on sopimuksen mukaisesti ostajan saatavilla tavara oikeus tarkastaa ennen kauppahinnan maksamista tavanmukainen tai olosuhteisiin nähden asianmukainen tarkastus (ellei yhteensopimaton sovitun luovutus- tai maksutavan kanssa) pankin tai postin välityksellä tehty maksun katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, kun pankki tai posti on hyväksynyt ostajan maksutoimeksiannon 30

31 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset KSL 5: ) tilauksen peruuttaminen ennen tavaran luovutusta myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista, mutta myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta (ks. myös KSL 5:28) 2) kauppahinnan maksun viivästyminen myyjällä oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti, jos kauppaa ei peruuteta tai pureta KSL 5:26 kaupan purku, jos sopimusrikkomus on olennainen tai ostaja ei kohtuullisen lisäajan kuluessa suorita kauppahintaa HUOM. jos ostaja on saanut tavaran hallintaansa, myyjä saa purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt itselleen oikeuden siihen tai jos ostaja torjuu tavaran kauppaa ei saa purkaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen kun viivästynyt maksu on suoritettu 31

32 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset KSL 5:25-28 (jatkoa) vahingonkorvaus kustannuksista joita myyjälle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi sekä jotka aiheutuneet kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi muusta vahingosta kohtuullinen korvaus ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat myyjä voi pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn kohtuulliseen korvaukseen peruutuksen tai purun vuoksi korvaukseen ei oikeutta, jos ostajan maksuviivästys tai tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta ylivoimaisesta esteestä 32

33 Kuluttajankauppa KSL 5 luku Muita kuluttajankaupan säännöksiä KSL 5:29 Kauppalain soveltaminen KSL 5:29 a Lakiviittauksia koskeva rajoitus KSL 5:30 Vahingon rajoittaminen ja vahingonkorvauksen sovittelu KSL 5:31 Aikaisemman myyntiportaan virhevastuu KSL 5:32 Muun elinkeinonharjoittajan virhevastuu 33

34 Kuluttajaluotot KSL 7 luku (uusittu, säännökset voimaan ) taustalla uusi direktiivi 2008/48/EY kulutusluottosopimuksista direktiivin säännökset vastaavat pääpiirteissään aiemman 7 luvun säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia kulutusluottokäsitteen korvaa kuluttajaluotto käsite direktiivin liitteiden täytäntöönpano alemmanasteisilla säädöksillä myös direktiivin täytäntöönpanoon liittymättömiä uudistuksia kuluttajaluottojen tarjoaminen rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi tarkistuksia muun muassa panttilainauslaitosten myöntämiä luottoja, osamaksukauppaa sekä pantin realisointia koskeviin säännöksiin säännökset pakottavia luotto, jonka elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tms. kuluttajaluottoon rinnastetaan tietyt vuokra- ja leasingsopimukset säännökset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia kuluttajille tarjottavia luottoja (tietyin rajoituksin) 34

35 Kuluttajaluotot KSL 7 luku, muutokset 207/2013, voimaan HE 78/2012 vp. pääasiallinen tavoite: vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia muita tavoitteita: pieniin kuluttajaluottoihin nykyistä kohtuullisempia ehtoja nykyisenkaltaisten pikaluottojen tarjonnan merkittävä vähentyminen velkaongelmien vähentäminen edellyttämällä myös pienten luottojen tarjoajilta nykyistä tarkempaa kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimista luottosuhteiden asioinnissa käytettäviin maksullisiin tekstiviestipalveluihin liittyneiden erityyppisten ongelmien poistaminen korkokatto määrätyille kuluttajaluotoille: yläraja luottosopimuksen mukaiselle luoton todelliselle vuosikorolle täsmennyksiä ja tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta hyvää luotonantotapaa koskevaa säännöstä täydennetään siten, että hyvän luotonantotavan vastaista olisi käyttää luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa lisämaksullista tekstiviesti- tai muuta vastaavaa viestipalvelua 35

36 Kuluttajaluotot Määritelmiä: luottokustannukset todellinen vuosikorko jatkuva luotto, kertaluotto, hyödykesidonnainen luotto asuntoluotto osamaksukauppa luotonvälittäjä tietojen antaminen pysyvällä tavalla Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot: ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto sekä 1) luoton korko ja muut luottokustannukset; 2) luoton määrä tai luottoraja; 3) luottosopimuksen kesto; 4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta; 5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä 36

37 Kuluttajaluotot Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot (KSL 7:9) tiedot annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomaketta käyttäen 1) luotonantaja; 2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja luoton takaisinmaksu; 3) luototettava hyödyke; 4) sopimusrikkomuksen seuraamukset; 5) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet asuntoluotoissa ja alle 100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotoissa ennakkotiedot voidaan antaa myös muulla pysyvällä tavalla puhelinmyynnissä annettava tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta sekä luototettavasta hyödykkeestä (KSL 7:10) ks. myös VNA luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista 789/

38 Kuluttajaluotot Hyvä luotonantotapa (KSL 7:13, uudet vuoden 2013 säännökset kursiivilla) luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti erityisesti edellytetään, että elinkeinonharjoittaja: 1) ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti; 2) ei käytä luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona markkinoidessaan muita kulutushyödykkeitä; 3) ei käytä luottoa markkinoitaessa, sitä myönnettäessä eikä muussa luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa lisämaksullista tekstiviestipalvelua tai muuta vastaavaa viestipalvelua; 4) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kuluttajan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa; 5) antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi sekä suhtautuu vastuullisesti maksujärjestelyihin 38

39 Kuluttajaluotot HE 24/2010: hyvä luotonantotapa ulottuu luottosuhteen kaikkiin vaiheisiin markkinoinnista luottosopimuksen tekemiseen ja mahdollisten ongelmien selvittämiseen kattaa kaikki sopimattoman painostuksen muodot ja epäasianmukaiset menettelytavat luotonantaja ei saa jatkossa periä kuluttajalta maksuja esimerkiksi kuluttajan tekstiviestillä tekemästä lainahakemuksesta tai vahvistusviestistä taikka myöhemmin luottosuhteen kuluessa tekstiviestillä tehtävistä toimenpiteistä, kuten eräpäivän siirtämisestä (HE 78/2012) täydentää luottojen osalta KSL 2 luvun säännöksiä markkinoinnista ja menettelystä asiakassuhteessa ja 7 luvun muita säännöksiä tavoitteena on ehkäistä epäasianmukaista menettelyä luotonannossa, korostaa luotonantajan velvollisuutta toimia luotonannossa avoimesti ja rehellisesti sekä ottaa myös kuluttajan etu ja taloudellinen turvallisuus riittävässä määrin huomioon 39

40 Kuluttajaluotot luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus (7:14) arviointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella jos myöhemmin sovitaan luoton määrän tai luottorajan korottamisesta, luotonantajan varmistettava kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus merkittävissä korotuksissa luottokelpoisuus arvioitava uudelleen luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa hakevan henkilöllisyys huolellisesti (7:15) Kuluttajaluottosopimuksen tekeminen ja varojen luovuttaminen, KSL 7:17-19 tehtävä kirjallisesti /sähköisesti, kuluttajalle annettava kappale sopimusta kuluttajaluottosopimuksessa mainittava laissa säädetyt asiat korkoa tai maksuja, josta ei ole sovittu sopimuksessa ei saa periä vekselin käyttö kuluttajaluottoihin perustuvissa saatavissa on kielletty jos kuluttajaluottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, varat saa suorittaa kuluttajalle vasta kello 7:n jälkeen 40

41 Kuluttajaluotot Korkokatto KSL 7:17 a (uusi) jos luoton määrä tai luottoraja on alle euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolaissa 12 tarkoitettu viitekorko + 50 % ei koske hyödykesidonnaisia luottoja, joihin ei liity oikeutta nostaa rahavaroja vähintään 2000 euron suuruisten luottojen osalta edellytetään, että luotto on sen määräisenä myös tosiasiallisesti kuluttajan käytettävissä säännös tullut voimaan

42 Kuluttajaluotot Luottosopimuksen peruuttaminen (KSL 7:20) kuluttajaluottosopimuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä / luottosopimuksen saamisesta luotonantaja voi vaatia korvauksena luoton koron luoton käyttöajalta kuluttajan palautettava varat ja korvaukset viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa liitännäissopimus ei peruuttamistilanteissa sido kuluttajaa (KSL 7:21) edellytyksenä, että liitännäispalvelun tarjoaa luotonantaja tai kolmas heidän välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella ei koske asuntoluottoja, ellei niitä ole tarjottu koti- tai etämyynnissä (7:3) etämyyntiä koskevat erityissäännökset (KSL 7:22) Kuluttajan oikeus saada tietoja kuluttajalle annettava pyydettäessä lyhennystaulukko, josta käy ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja ehdot (KSL 7:23) kuluttajalle ilmoitettava koron muutoksista (KSL 7:24) 42

43 Kuluttajaluotot Luoton takaisinmaksu ja luottosopimuksen päättyminen (KSL 7:26-38) kuluttaja saa määrätä, mihin saman luotonantajan useammista saatavista kuluttajan suoritus kohdistetaan kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä luotonantajalla tietyin rajoituksin oikeus saada korvaus kuluttajalta tämän maksaessa kiinteäkorkoisen luoton tai sen osan ennenaikaisesti korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta saa periä, jos luottoa on myönnetty yli euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta kuluttajalla oikeus irtisanoa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus heti päättyväksi, jos irtisanomisajasta ei ole sovittu luotonantajalla irtisanomisoikeus luottosopimuksessa sovituin ehdoin luotonantajan irtisanomisaika vähintään 2 kk ja kuluttajan irtisanomisaika enintään 1 kk lisäksi säännöksiä muun muassa kuluttajan sopimusrikkomuksesta, sosiaalisesta suoritusesteestä ja luoton eräännyttämisestä 43

44 Kuluttajaluotot Luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuu (KSL 7:39) Luotonantaja myyjän ohella vastuussa kuluttajalle myyjän sopimusrikkomuksesta tilanteet, joissa kuluttajalla on oikeus pidättyä maksusta, saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina. Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan purkuun myös luotonantajaa kohtaan tietyin poikkeuksin 44

45 Kuluttajapalvelusopimukset KSL 8 luku vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajalle joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus säännökset ovat pakottavia yleinen virhesäännös KSL 8:12, muun muassa: palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. todistustaakka palveluksen ammattitaitoisesta suorittamisesta on elinkeinonharjoittajalla jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe muita virhesäännöksiä KSL 8:13 ja 8:14 45

46 Kuluttajapalvelusopimukset KSL 8 luku virheellisyyden määräävä ajankohta: palveluksen luovutuksen ajankohta, KSL 8:15 tilaajan ilmoitettava toimeksisaajalle virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen tai olisi pitänyt se havaita (KSL 8:16) virheen seuraamukset KSL 8:17-20, vrt. kuluttajankauppa Muita säännöksiä: lisätöihin pyydettävä lupa kuluttajalta, KSL 8:6 seuraamukset palvelun viivästymisestä KSL 8:7-11, vrt. kuluttajankauppa jos palveluksesta annettu hinta-arvio, se saa ylittyä enintään 15 prosentilla, KSL 8:24 jos palvelusta ei suoriteta kiinteään hintaan, elinkeinonharjoittajan on pyynnöstä annettava kuluttajalle kirjallinen erittely, jonka perusteella voi arvioida suorituksen sisällön ja hinnan määräytymisen, KSL 8:25 kuluttaja, joka on pyytänyt erittelyä ilman aiheetonta viivytystä saatuaan laskun, on velvollinen maksamaan vasta erittelyn saatuaan 46

47 8. Markkinoinnin valvontajärjestelmä Viranomaiset Itsesääntely Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kuluttajaneuvonta Yleinen tuomioistuin Tekijänoikeusneuvosto Fimea Valvira Evira Mainonnan eettinen neuvosto MAPEL Kuluttajariitalautakunta Markkinaoikeus Tietosuojavaltuutettu Viestintävirasto Finanssivalvonta Liiketapalautakunta Arvopaperilautakunta Lääkemarkkinoinnin valvontakunta Julkisen sanan neuvosto Vakuutuslautakunta EASA Välimiesmenettely 47

48 Viranomaiset 1) Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta 661/2012) toimii kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamista, markkinoiden toimivuuden varmistamista, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamista varten kuluttaja-asioissa tehtävänä muun muassa edistää ja toteuttaa kuluttajavalistusta ja kasvatusta ja tehdä kuluttajakysymyksiin liittyviä selvityksiä ja vertailuja virastoa johtaa pääjohtaja, lisäksi virastossa on kilpailuasioiden sekä kuluttajaasioiden vastuualueiden ylijohtajat kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä 48

49 2) Kuluttaja-asiamies (Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta 661/2012) Valvontatehtävät laaja yleistoimivalta kuluttajansuojalain noudattamisen valvojana valvontatehtäviä myös useiden muiden eri lakien nojalla Avustaminen voi avustaa kuluttajaa tuomioistuimessa yksittäisissä riita-asioissa, jos ennakkopäätösarvoa tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeitä Ryhmävalitus samankaltaisia riita-asioita voidaan käsitellä kuluttajariitalautakunnassa yhtenä tapauksena hakemuksen tekee kuluttaja-asiamies Ryhmäkanne jos ryhmävalituksen johdosta annettua suositusta ei noudateta, kuluttajaasiamiehellä mahdollisuus viedä asia ryhmäkanteena tuomioistuimeen edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa koskeva vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin asian käsittelyn ryhmäkanteena tulee olla tarkoituksenmukaista ja ryhmän riittävän täsmällisesti määritelty 49

50 3) Kuluttajaneuvonta (Laki kuluttajaneuvonnasta 800/2008) toimii yhdessätoista maistraatissa eri puolella Suomea keskitetty valtakunnallinen neuvontanumero avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa asiointi puhelimitse, sähköisesti tai henkilökohtaisesti toimipisteissä 4) Kuluttajariitalautakunta (Laki kuluttajariitalautakunnasta 8/2007) antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin riitoihin kulutustavaroita ja -palveluja, asuntokauppaa, huoneenvuokraa, asumisoikeuden luovutusta sekä takaus- ja panttaussitoumuksia koskevat riidat myös yksityishenkilöiden välisiin asuntokauppaa, huoneenvuokraa ja asumisoikeuden luovutusta koskevat riidat puolueeton ja riippumaton valittaminen lautakuntaan on maksutonta lisätietoja: 50

51 5) Markkinaoikeus (Laki markkinaoikeudesta 99/2013 ja laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 100/2013, molemmat voimaan ) erityistuomioistuin, joka käsittelee muun muassa markkinaoikeudellisia asioita, esimerkiksi kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiin ja kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyvät asiat elinkeinonharjoittajien välinen sopimaton menettely ja kohtuuttomat sopimusehdot arvopaperimarkkina-, finanssivalvonta-, maksupalvelu-, alkoholi- ja tupakkalain perusteella käsiteltävät asiat käsittelee myös kilpailu- ja valvonta-asioita, julkisiin hankintoihin liittyviä asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa käsiteltävän asian laadusta riippuen joko korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen katso lisätietoja 51

52 6) Yleinen tuomioistuin käsittelee esimerkiksi markkinaoikeudellisten säännösten rikkomisiin perustuvat rikosasiat (esim. markkinointirikos, kilpailumenettelyrikos tai yrityssalaisuuden rikkominen) sekä vahingonkorvausasiat kuluttajakaupasta aiheutuvat ostajan tai myyjän sopimusrikkomukset tuomioistuimen ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen ja hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen (valituslupa) 52

53 Markkinoinnin itsesäätely 1) Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja mainonnan hyvän tavan mukaisuudesta (ei ota kantaa mainoksen lainvastaisuuteen) lausunnon voi pyytää kuluttaja, elinkeinonharjoittaja tai mainontaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä järjestö tai viranomainen kyse voi olla tv-, radio-, ulko- tai suoramainoksesta tai lehdessä tai internetissä olevasta mainoksesta yritykset voivat myös pyytää maksullista ennakkolausuntoa suunnittelemastaan mainoksesta lausunto on suositus, neuvosto ei voi kieltää mainosta lausunnot ovat julkisia katso lisätietoja: nan-eettinen-neuvosto 53

54 2) Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa lausuntoja elinkeinotoiminnan hyvän liiketavan vastaisuudesta (SopMenL) lausunto voi koskea: harhaanjohtavaa markkinointia liikesalaisuuksien loukkaamista vertailevaa mainontaa kilpailijoiden halventamista jäljittelyä loukkaako yrityksen menettely Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin kansainvälisiä perussääntöjä lausuntoja ei anneta kuluttajansuojalain säännösten soveltamisesta eikä sopimus-, teollis- tai tekijänoikeudellisia kysymyksistä yritys voi myös pyytää lautakunnan kannanottoa etukäteen lausunnot eivät ole julkisia 54

55 2) Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (jatkuu) lausunnot ovat maksullisia asiat käsitellään lautakunnassa kirjallisesti keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 kk lautakuntakäsittelyn etuina ovat nopeus, edullisuus ja käsittelyn luottamuksellisuus, mutta lausunnot eivät ole täytäntöönpantavissa katso lisätietoja: Liiketapalautakunta 3) Muita itsesäätelyelimiä: Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta ( Vakuutus- Arvopaperi- ja Pankkilautakunnat ( Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ( Julkisen sanan neuvosto ( EASA (European Advertising Standards Alliance) 55

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto)

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) Tässä opintomonisteessa luodaan katsaus kuluttajakaupan erityispiirteisiin. Tarkastelu keskittyy kuluttajansuojalain

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KULUTTAJANEUVONNAN JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN RAJAPINTA

KULUTTAJANEUVONNAN JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN RAJAPINTA KULUTTAJANEUVONNAN JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN RAJAPINTA 17.2.2017 Uudenmaan maistraatti / Raija Marttala 1 Kuluttajaviranomaisten tehtävänjako Kuluttajan aseman parantaminen yleisesti Kilpailu- ja Kuluttajavirasto/kuluttajaasiamies

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Kuluttajansuojaoikeus. Anja Peltonen Kalle Määttä

Kuluttajansuojaoikeus. Anja Peltonen Kalle Määttä Kuluttajansuojaoikeus Anja Peltonen Kalle Määttä TALENTUM PRO Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA Ari Pihlajavaara 040-900 9419 Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi. 1993 vp - Ta VM 40 - HE 360/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 40 hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunta on lähettänyt 12 päivänä

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle.

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle. Hakemus säännöllisen kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelituottajaksi TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella.

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 171, 07/07/1999 S. 0012-0016. Teksti:

Virallinen lehti nro L 171, 07/07/1999 S. 0012-0016. Teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista Virallinen lehti nro L

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuluttajansuojalakia muutettavaksi. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön kulutustavaroiden kauppaa ja niihin

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

annetun lain 8 :n muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

annetun lain 8 :n muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta EV 191/1997 vp - HE 181/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Päätös. Laki. viestintämarkkinalain muuttamisesta

Päätös. Laki. viestintämarkkinalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 86/2006 vp Hallituksen esitys viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona. YLEISET KULUTTAJALUOTTOEHDOT Luotonantaja 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4 Luotonsaaja Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Kuluttajaluottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla ja

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot