MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi (koko kirjanpitoyksikkö 440) Tilinpäätösanalyysi (MMM = Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviointilautakunta) Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Maaseutuviraston toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi (talousarvion toteutuminen) Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus 142

3 3 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset Maa- ja metsätalousministeriön kirjanpitoyksikköön (440) kuuluivat vuonna 2011 ministeriön lisäksi Maaseutuvirasto (MAVI) ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) sekä Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja Eläinlääkintävahinkojen arviointilautakunta. Ministeriön lisäksi tulosohjattujen virastojen (MAVI ja Tike) toimintakertomukset on esitetty tässä kirjanpitoyksikön tilinpäätöksessä erikseen.

4 4 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus Johdon katsaus Vuotta 2011 leimasi yleinen epävarmuus kansainvälisessä toimintaympäristössä. Maailmantalouden epävakaat talousnäkymät heijastuivat sekä maatalous- että metsätuotteiden hintatasoihin. Talouskasvun hidastuminen sekä Suomessa että maailmalla lisäsi tarvetta valtiontalouden tasapainottamiseen. Hallituksen muodostamisen pitkittyminen puolestaan hidasti usean poliittista linjausta vaativan asian etenemistä vaalien jälkeen. Uuden hallituksen aloitettua ministeriössä käynnistettiin ripeästi hallitusohjelman ruokapolitiikkaan ja metsätalouteen kohdistuneiden linjausten mukaiset toimenpiteet. Kansalaisten kiinnostus ruokaan jatkui vahvana. Ruuan alkuperästä ja tuotantotavasta haluttiin lisää tietoa. Lähi- ja luomuruuan kysyntä jatkui vahvana ja ministeriö loi edellytyksiä tähän kysyntään vastaamiselle. Pieniin elintarvikeyrityksiin kohdistuvia vaatimuksia lievennettiin, jotta niiden toimintaedellytykset paranisivat. EU:ssa hyväksyttiin kuluttajainformaatiota koskevat esitykset, jotka mahdollistavat entistä selkeämmin tuotteiden alkuperän merkinnän. Maatalouspolitiikan osalta koko vuoden keskeisin painopiste oli EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseen vaikuttaminen. Komission lokakuussa antama esitys sisälsi Suomen tavoittelemat epäsuotuisten alueiden tukijärjestelmän parannukset sekä nykyisen tasoisen mahdollisuuden tuotantoon sidottuihin tukiin. Ministeriön pitkäjänteisen vaikuttamistyön jälki näkyi esityksissä. Euroopan Parlamentin vahvistunut rooli päätöksenteossa lisäsi ministeriön toimintaa parlamentin jäsenten suuntaan. Työ uudistuksen parissa jatkuu vielä vuosina 2012 ja Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan uudistamista koskevat esitykset saatiin komissiosta kesäkuussa. Tavoitteena on siirtyä nykyistä kestävämpään kalastuspolitiikkaan. Komissio antoi myös esityksen Itämeren alueen lohenhoitosuunnitelmaksi, jolla pyritään parantamaan Itämeren lohikantojen tilaa. Molemmista esityksistä käytiin aktiivista keskustelua muiden jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa. Kansallista lohipolitiikkaa koskeva keskustelu jatkui vilkkaana. Ministeriö järjesti yhteistyökumppaneille seminaarin, jossa pohdittiin keinoja asian ratkaisemiseksi. Vaelluskalojen kannan parantamiseen tähtäävän kalatiestrategian valmistelu saatiin päätökseen. Pitkään valmisteilla ollut kalastusoppaita koskeva esitys annettiin eduskunnalle. Kalastuslain kokonaisuudistuksen laajapohjainen uudistaminen jatkui kolmatta vuotta työryhmässä. Saimaannorpan suojelutyötä tehostettiin kieltämällä verkkokalastus alkukesästä vapaaehtoisen rajoitusalueen ulkopuolella. Metsäsektorilla saatiin pitkään valmisteilla ollut metsäkeskusuudistus päätökseen. Eduskunnan hyväksyttyä asiaa koskevan esityksen päätettiin toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä, kuten Metsäkeskuksen sijaintipaikasta. Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen laitettiin vireille. Metsälain uudistamistyössä etsittiin mahdollisuuksia vähentää metsänomistajiin kohdistuvaa säätelyä. Eduskunta hyväksyi Suomen riistakeskusta koskevan lainsäädännön ja keskuksen toiminta käynnistettiin. Keskeiselle sijalle keskuksen työssä nostettiin petopolitiikan hallinta. Keskustelu Suomen suurpetopolitiikasta jatkui vilkkaana. Norjan ja Ruotsin kanssa solmittiin suurpetoja koskeva yhteistyösopimus. Ministeriön sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä tehostettiin. Samalla käynnistettiin toimipaikkaverkoston kehittäminen. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi ELY-keskusten ehdotusten pohjalta merkittävät vesistö- ja meritulvariskialueet, joille lähivuosien aikana laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat. Samassa yhteydessä ministeriö asetti myös tulvaryhmät yhteistyöelimiksi merkittäville tulvariskialueille. Vuosi 2011 oli uuden Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission ensimmäinen toimintavuosi. Tornion ja

5 Haaparannan nimeäminen merkittäviksi tulvariskikohteiksi ovat osoitus Suomen ja Ruotsin yhteistyön toimivuudesta. 5

6 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus (koko kirjanpitoyksikkö 440) Arvosanojen arviointiperusteet: - Tavoitteen arvosana-oletus on 4; eli jos tavoite on saavutettu > arvosana 4. - Mikäli asetettua tavoitetta ei ole, arvioidaan toteutuma suhteessa objektiiviseen maksamiin. 1 Heikko (= toimenpidettä ei ole aloitettu tai ei toteutunut lainkaan) 2 Välttävä 3 Tyydyttävä 4 Hyvä (= toimenpide toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti) 5 Erinomainen (= toimenpide toteutui asetettua tavoitetta selvästi paremmin) Maaseudun kehittäminen Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: Maaseutu säilyy asuttuna ja elinvoimaisena, maaseutu säilyy kilpailukykyisenä asuinympäristönä, yritysten sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä sekä harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehitys muuttuu tasapainoiseksi, työllisyys paranee ja elinkeinotoiminta monipuolistuu. Näitä tukevat ministeriön tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite A1: Seurataan ja arvioidaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista sekä varmistetaan maaseudun nuoriin aikuisiin ja maaseutualueiden elämänlaatuun liittyvän teemavuoden onnistuminen. Toteutuma: Ohjelman seuranta toteutui suunnitelmien mukaan. Arvioinnin toteutusta jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Arvioinnin osalta MMM esitti kehitysehdotuksia, koska ohjelmakauden ajaksi laadittu jatkuva arviointi (sisältäen väli- ja jälkiarvioinnin sekä vuosiraportit) ei ole sisällöltään vastannut MMM:n tilausta. Maaseudun nuoriin aikuisiin ja maaseutualueiden elämänlaatuun liittyvä kampanja onnistui ja se sai näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa ja teeman toteutustavat herättivät kansainvälistäkin kiinnostusta. Arvosana: 4 Tavoite A2: Toteutuma: Käynnistetään vuonna 2014 alkavan EU-osarahoitteisen maaseudun kehittämisohjelman valmistelu. Uuden ohjelmakauden valmistelutyöryhmät ja useat alatyöryhmät aloittivat uuden ohjelman toimenpiteiden suunnittelun. Neuvoston työryhmätyö ja siihen liittyvä kansallinen valmistelu käynnistyivät suunnitelmien mukaisesti. Arvosana: 4 Tavoite A3: Vahvistetaan poikkihallinnollista maaseutupolitiikkaa toteuttamalla valtioneuvoston maaseutupoliittista selontekoa ja maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa sekä kehittämällä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintaa. Toteutuma: Valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. MMM:n tilaama Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ulkopuolinen arviointi valmistui Sen ehdotuksia aletaan työstää YTR:n työn kehittämiseksi. Arvosana: 3

7 7 Maatalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: maataloustuotannon ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen ja tuotannon jatkuminen koko Suomessa, kotimaisen elintarvikeketjun ja erityisesti kuluttajien arvojen ja odotusten huomioon ottaminen elintarviketuotannossa, maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; ja maatalousperäisen bioenergiatuotannon lisääminen. Näitä tukevat ministeriön tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite A4: Toteutuma: Vaikutetaan EU:n maatalouspolitiikan ja LFA-aluejaon uudistukseen siten, että suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset säilyvät. Valmistelutyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Arvosana: 4 Tavoite A5: Toteutuma: Selvitetään konkreettisia keinoja maatilojen kannattavuuden ja viljelijöiden tulokehityksen parantamiseksi. Maatalouden viljelijätukijärjestelmiä sovellettiin aiempien vuosien tapaan. Määrärahojen tasossa ja yksikkötukien tukitasoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Arvosana: 4 Maatalouden kannattavuustyöryhmä päätti työnsä loppukeväästä Työryhmä loi useita ehdotuksia maatalouden kannattavuutta tukevista toimenpiteistä. Maatalouden kannattavuuden parantamiseen tähtäävää tutkimusta ja kehittämishankkeita tuettiin Maatilatalouden kehittämisrahaston ja EU:n osarahoittamien maaseudun kehittämisohjelmien varoin. Tavoite A6: Toteutuma: Huolehditaan maatalouden taloudellisten toimintaedellytysten säilymisestä koko maassa mm. riittävillä taloudellisilla kannustimilla. Maatalouden viljelijätukijärjestelmää sovellettiin aiempien vuosien tapaan. Maatalouden energiaveron palautukseen hallitusohjelmassa sovittu leikkaus 18 milj. euroa peruttiin osana vuoden 2011 syksyllä saavutettua raamisopimusta. Arvosana: 4 Vuonna 2011 otettiin käyttöön tuotantosidonnaisina tukina EU:n peltokasvien tuotantopalkkio öljy- ja viljakasveille sekä teuraskaritsan laatupalkkio. Siementuotannon sekä ruoka- ja ruokateollisuusperunatuotannon strategiat valmistuivat. Niissä haettiin alan menestystekijöitä muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian ehdotusten mukaisesti käynnistettiin siementuotannon sekä ruoka- ja ruokateollisuusperunan kehittämishankkeita. Toteutettiin sika- ja siipikarjatalouden kehittämishankkeiden toisen vaiheen hankehaku. Tavoite A7: Toteutuma: Sovelletaan maatalouden ympäristöasioita käsittelevien tutkimusten tuloksia ja suosituksia käytäntöön sekä lisätään tuensaajien ja suuren yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista. Tutkimustuloksia on hyödynnetty uuden kauden valmistelutyöryhmissä toimenpiteiden suunnittelussa. Tutkimuksista on järjestetty seminaareja (mm. Hyötylanta, Tarveke, TEHO) ja tuloksia on tuotu esiin viranomaisille suunnatuilla neuvottelupäivillä. Ympäristö2010 -teemavuoden kiertueen tilaisuudet jatkuivat vuoden 2011 viljelijätukihaun aikana. Arvosana: 4

8 8 Tavoite A8: Toteutuma: Käynnistetään valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon toimeenpano. Toimeenpano on lähtenyt liikkeelle suunnitellun mukaisesti. Ruokaketjun toimenpideohjelman avulla osaltaan toimeenpannaan ruokapoliittista selontekoa. Arvosana: 4 Tavoite A9: Toteutuma: Lisätään bioenergian tuotantoa maaseudulla ja edistetään maatilojen energiatehokkuutta. Vuosina myönnettiin investointiavustusta (mom ) yhteensä 23 maatilakokoluokkaa suuremmalle biokaasulaitokselle. Niistä 16 hankkeesta, joille avustus on myönnetty vuonna 2009, 6 hanketta on käynnistynyt (näistä 1 on valmistunut ja kolme on lähes valmiita). Hankkeista 8 on rauennut vuoden 2012 alkuun mennessä. Hankkeista, joille avustus on myönnetty vuoden 2010 lopussa tai 2011 alussa (yhteensä 7), kolme on käynnistynyt. Momentti ei ole vuoden 2012 talousarviossa. Arvosana: 3 Maatilamittakaavan biokaasulaitosten rakentamiseen on mahdollista myöntää tukea maatalouden investointirahoituksen kautta. Vuosina hakemuksia ei kuitenkaan ole juuri tullut. Vain yksi hanke on saanut rahoituspäätöksen tänä aikana. Tukimahdollisuudesta huolimatta biokaasulaitosten rakentamisen kannattavuus ei näytä riittävän houkuttelevalta aiheutuviin kustannuksiin nähden. Maatilojen siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuettiin myöntämällä investointitukea biopolttoainetta käyttävien lämpökeskusten rakentamiseen. Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eri toimintalinjoilta rahoitettiin bioenergia-alan investointeja maaseudun mikroyrityksissä sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Valtakunnallisessa bioenergian koordinaatiohankkeessa luotiin bioenergiatiedon verkkopalvelu. Jatkettiin bioenergiatiedon verkkopalvelun (bioenergiatieto.fi) toteuttamista. Maatilojen energiaohjelmaan on tähän mennessä liittynyt noin 200 tilaa. Näistä hieman yli puolet on teettänyt energiasuunnitelman. Myös investointiavustusten tukiehdoilla kohdistetaan investointeja energiatehokkuutta parantaviin investointeihin. Tavoite A10: Vaikutetaan aktiivisesti pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toimeenpanoon maataloudessa. Toteutuma: Osa ilmasto- ja energiastrategian toimenpiteistä on käynnistetty ja muita on pyritty ottamaan huomioon politiikan valmistelussa. Maataloudelle asetettua 13 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystavoitetta vuodelle 2020 mennessä on vaikea saavuttaa. Tämän hetkisen tiedon perusteella mahdollisia toimenpidevaihtoehtoja näyttäisi olevan vähän ja nekin osin merkitsisivät maataloustuotannon määrän alentumista. Lisäksi vähennystavoitteen asettamisen jälkeen maatalouden päästöjä koskevat ilmastoskenaariot ovat muuttuneet niin, että tavoitteeseen pääseminen on vaikeutunut entisestään. Arvosana: 2

9 9 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: Eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä, eläinten hyvinvoinnin korkeata tasoa ylläpidetään ja parannetaan, elintarvikevälitteiset ja eläinten ja ihmisten välillä leviävät tautitapaukset vähenevät ja vieraiden aineiden esiintyminen elintarvikkeissa pysyy nykyisellä hyvällä tasolla, ja alkuperä- ja tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia ja kuluttajien tiedonsaanti elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista paranee. Näitä tukevat ministeriön tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite A11: Vahvistetaan kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä ja keskitetään valvontaa. Toteutuma: Uusi kasvinsuojeluainelaki tuli voimaan Lain nojalla annettavien asetusten valmistelu eteni niin, että asetukset laitettiin lausunnolle alkuvuodesta Lainsääsäännön muutokset keskittyivät paljolti kasvinsuojeluaineiden kestävään käyttöön. Kasvinsuojeluaineiden valvonta on keskitetty TUKES:iin vuoden 2011 alusta. Arvosana: 4 Tavoite A12: Kehitetään valvontaa ja varautumista vaarallisten kasvintuhoojien varalta. Toteutuma: Lainvalmistelu on aloitettu loppuvuodesta 2011 kolmen korvausvaihtoehdon pohjalta. Nykyisen korvausjärjestelmän hyviä puolia ja kehittämistarpeita on selvitetty riskinhallinnan kehittämistyötä varten tilatussa selvityksessä. Myös nykylainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia omavalvontaan on selvitetty. Arvosana: 3 Tavoite A13: Eläintautien sääntely vastaa uusia vaatimuksia. Toteutuma: HE eläintautilain kokonaisuudistamiseksi valmistui ja kaksi ministeriön asetusta EU:n sivutuoteasetuksen toimeenpanemiseksi annettiin. Arvosana: 4 Tavoite A14: Uudistetaan eläinsuojelu- ja koe-eläinlainsäädäntöä, edistetään vaihtoehtomenetelmien käyttöä tutkimuksessa, kehitetään eläinten hyvinvoinnin arviointia parantaen samalla valvonnan toimivuutta. Toteutuma: HE eläinsuojelulain muuttamiseksi ja VNas broilereiden hyvinvoinnista annettiin, HE koeeläinlain uudistamiseksi, HE eläinsuojelulain muuttamiseksi ja VNas EU:n eläinten lopetusta koskevan asetuksen toimeenpanemiseksi ovat valmisteilla, turkiseläinten suojelua koskeva asetus annettiin VNas:na, sikojen suojelua koskeva asetus valmisteltiin, seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunta toimii, eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien tutkimusta rahoitettiin edelleen ja eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen taustaselvityksiä ja kyselyitä toteutettiin. Arvosana: 4 Tavoite A15: Osallistutaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintalain toimeenpanoon. Toteutuma: Aluehallintovirastojen arvion mukaan yhteistoiminta-alueita on 2013 alussa 65 eikä valtioneuvoston päätöksiä alueista tarvita. Arvosana: 5 Tavoite A16: Toimeenpannaan elintarvikelainsäädännön uudistus. Toteutuma: Eduskunta hyväksyi voimaan tulleen elintarvikelain muutoksen (352/2011). Annettiin muutokseen liittyen kaksi valtioneuvoston ja neljä maa- ja metsätalousministeriön asetusta. Arvosana: 4 Tavoite A17: Tehostetaan zoonoosien ja mikrobilääkeresistenssin torjuntaa. Toteutuma: Zoonoosikeskuksen toiminta on vakiinnutettu. Uusittu salmonellavalvontaohjelmia koskevia asetuksia sekä osallistuttu unionitason valmisteluun.

10 10 Arvosana: 3 Tavoite A18: Uudistetaan lääkkeidenluovutusta koskevaa lainsäädäntöä. Toteutuma: Hallituksen esityksen valmistelu on jatkunut aikataulun mukaisesti neuvottelemalla mm. sidosryhmien ja STM:n kanssa. Arvosana: 4 Tavoite A19: Toimeenpannaan elintarviketurvallisuusselonteon tavoitteita. Toteutuma: Selonteon tavoitteista on laadittu toimenpideohjelma, jota on käsitelty elintarvikeneuvottelukunnassa. Arvosana: 3 Kala-, riista- ja porotalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: kala- ja riistakantoja hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti, elinkeinokalatalous on kannattavaa, vapaa-ajan kalastuksen suosio säilyy ja se tuottaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä, suunnitelmallisella hoidolla ylläpidetään kalavarat geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina, uhanalaista saimaannorppaa suojellaan asianmukaisin kalastusrajoituksin, turvataan riistakantojen elinvoimaisuus ja rajoitetaan riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja, ja porotalouden kannattavuus paranee ja poromäärät mitoitetaan laidunten kestävän käytön mukaan. Näitä tukevat ministeriön tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite A20: Järjestetään kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Toteutuma: Pyynnille määritellyt kiintiöt pyydettiin suurimmaksi osaksi lukuun ottamatta Pohjanlahden silakkaa ja molempia lohikantoja. Arvosana: 3 Tavoite A21: Ohjataan pyynnin säätelyä, laivaston mukauttamista ja valvontaa EY:n ja kansallisen lainsäädännön avulla. Toteutuma: Kiintiöityjen kalavarojen käytön ohjaamiseksi annettiin 10 ministeriön asetusta, 1 valtioneuvoston asetus ja yksi Tasavallan Presidentin asetus. Suomen saamia kiintiöitä ei ylitetty. Rekisteröidyn laivaston kapasiteetti (vetoisuus ja koneteho) jaettiin valtioneuvoston asetuksella. Merikalastusta valvottiin tarkastuksin merellä ja satamissa. Kalastusalukset (>15 m) on varustettu satelliittiseurantalaittein (VMS), saaliiden purkamisten ja ensikäden kaupan valvonta perustui asiakirjojen tarkastuksiin. LIS-kalastuksen valvonnassa ohjeistettiin Uudenmaan ELY-keskusta, jonka erikoistumistehtäväksi sanottu valvonta oli määrätty. Arvosana: 3 Tavoite A22: Varmistetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytykset ja tuetaan alan kannattavuutta. Toteutuma: Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaa ja siihen liittyviä sektoristrategioita toteutettiin. Toimintaohjelman määrärahoista oli vuoden loppuun mennessä sidottu n. 70 % ja maksettu n. 50 %. Arvosana: 2

11 11 Tavoite A23: Luodaan edellytykset kestävälle vapaa-ajan kalastukselle sekä kiinnostavien ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tuottamiselle. Toteutuma: Käynnistettiin vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian laatiminen kahdella Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen järjestämällä työpajalla (kestävä kalastus, vapaa-ajan kalatalouden hyvinvointivaikutukset). Jatkettiin neuvotteluita Norjan ja sidosryhmien kanssa Tenon sopimusneuvotteluiden jatkamiseksi ja järjestettiin asiaan liittyen Suomen ja Norjan ministereiden tapaaminen. Arvosana: 3 Tavoite A24: Edistetään kalakantojen geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Huolehditaan kalakantojen säilyttämisestä ja heikentyneiden kantojen vahvistamisesta. Toteutuma: Saatiin valmiiksi kehittämisryhmän ehdotus kansalliseksi kalatiestrategiaksi. Kohdistettiin kunnostusmäärärahoja vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseen. Arvosana: 2 Tavoite A25: Saimaannorpan suojelu otetaan huomioon kalastuksen järjestämisessä. Toteutuma: Valmisteltiin valtioneuvoston asetukset kalastuksen rajoittamiseksi saimaannorpan suojelemiseksi. Osallistuttiin saimaannorpan suojelustrategian laadintaan. Jatkettiin saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän työtä ja annettiin vuoden 2012 tulostavoitteeksi kalastukseen liittyvän tiedostussuunnitelman laatiminen saimaannorpan sivusaaliskuolleisuuden vähentämiseksi. Arvosana: 3 Tavoite A26: Metsästystä ja riistakantoja säännellään riistakantatietojen perusteella. Toteutuma: Annettiin ministeriön asetukset karhun, ilveksen, suden, euroopanmajavan, saukon, hallin ja itämerennorpan suurimmiksi sallituiksi saalismääriksi. Asetukset perustuivat RKTL:n kantaarvioihin. Annettiin metsäkanalintujen ja metsähanhen metsästystä rajoittavat asetukset, jotka perustuivat kesän riistakolmioaineistoihin. Tässä onnistuttiin erityisen hyvin, sillä aiemmin käytettiin edellisen vuoden tietoja. Arvosana: 4 Tavoite A27: Kehitetään riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen estämistoimenpiteitä sekä rajoitetaan vahinkoa aiheuttavien riistaeläinkantojen kasvua ottaen huomioon sekä kansalliset tavoitteet että kansainväliset velvoitteet. Toteutuma: Karhun ja ilveksen metsästystä lisättiin huomattavasti vahinkojen vähentämiseksi. Itämerennorpan metsästystä lisättiin samasta syystä. Susikannan heikko tilanne ei antanut mahdollisuutta samaan. Hirvikannan verotusta on lisätty. Hirvivahingot ovat kääntyneet hyvin laskuun. Suurpetojen aiheuttamien vahinkotapausten määrä on myös vähentynyt. Korvaussummat ovat kuitenkin aiempia vuosia korkeammat johtuen poronlihan hinnan kasvusta. Vahinkojen ennaltaehkäisyssä SRVA-toiminta oli onnistunutta, mutta aitamateriaalien hankintaan ei määrärahojen niukkuuden vuoksi voitu osoittaa varoja. Arvosana: 3 Tavoite A28: Tuetaan porotalouden rakenteen ja kannattavuuden kehittymistä. Toteutuma: Eläinkohtainen tuki myönnettiin. Porotaloudessa karjakoko on kasvanut ja poronlihan hinta on noussut. Nämä tekijät tukevat kannattavuuden kehittymistä. Suurpetokannat verottavat porokarjoja paikoin voimakkaasti, mikä heikentää näiden paliskuntien tilannetta. Riistavahinkolaki on kuitenkin tältä osin onnistunut, sillä se korvaa aiempaa kattavammin suurpetojen aiheuttamat vahingot, koska korvauksen määrään vaikuttaa poronlihan hinnan kehitys. Myös vasahävikki järjestelmä ja erityisen merkittävien porovahinkojen erityinen järjestelmä ovat osoittautuneet toimiviksi. Arvosana: 2

12 12 Vesitalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: Vesitalous on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, vesistöjen käytettävyys ja tila sekä riskien hallinta ovat hyvät, parannetaan varautumista erityistilanteisiin kuten tulvariskeihin ja pitkäaikaiseen kuivuuteen, parannetaan maaseudun vesihuoltoa. Näitä tukeva ministeriön tulostavoite toteutui seuraavasti: Tavoite A29: Edistetään pohjavesialueiden rajojen tarkistamista. Toteutuma: ELY-keskuksissa valmistui 19 pohjavesialueiden rajoja tarkentavaa selvitystä. Arvosana: 4 Tavoite A30: Parannetaan tietoisuutta patojen aiheuttamasta tulvavaarasta. Toteutuma: Tietoa patojen sortuman aiheuttaman tulvan vaara-alueesta on viety osaksi tulvariskien hallinnan tulvavaarakarttoja. Arvosana: 4 Metsätalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: Metsien puuntuotannollinen käyttöaste on korkea, metsien puuntuotannollinen tila on hyvä, metsien monimuotoisuus säilyy, ja metsätalouden kannattavuus paranee. Näitä tukeva ministeriön tulostavoite toteutui seuraavasti: Tavoite A31: Käynnistetään tarkistetun Kansallisen metsäohjelman ja METSO-ohjelman toimeenpano. Toteutuma: Tarkistetun Kansallisen metsäohjelman (KMO) toimeenpano käynnistyi suunnitellusti. Ohjelman toimenpiteistä on laadittu toimenpideohjelma, jossa määritellään toimenpiteiden vastuutahot, toteuttajat ja aikataulu. Vuonna 2011 keskeisenä KMO:n toimenpiteenä toteutettiin metsäkeskusorganisaation uudistaminen, metsätilatyöryhmän puitteissa erityisesti yhteismetsätoiminnan edistämistoimenpiteitä ja neuvontamateriaalin tuottaminen metsäomaisuuden hallintaan sekä puumarkkinatyöryhmän puitteissa puukaupan hintainformaation tarkentamisja hintaindeksien kehittämistoimenpiteet. Metsälain uudistamista valmisteltiin työryhmissä ja metsäalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi aloitettiin useita toimenpiteitä. Alueelliset metsäohjelmat tarkistettiin vuoden loppuun mennessä. Tehtiin tiivistä yhteistyötä TEM:n Metsäalan strategisen ohjelman kanssa puun jatkojalostukseen perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn edistämisessä. Arvosana: 4 METSO-ohjelman toimeenpano jatkui yhteistyössä YM:n ja sidosryhmien kanssa. Tavoite A32: Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen. Toteutuma: Metsälainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelua jatkettiin. MMM asetti metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmän. Jatkotyöryhmä jatkaa metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista vuonna 2010 selvittäneen työryhmän työtä. Jatkotyöryhmän tulee mennessä tehdä esitys metsälakiin ja sen nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen tehtävistä muutoksista. Arvosana: 4

13 13 Tavoite A33: Toteutetaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa metsäsektorilla. Toteutuma: Pienpuun energiakäytön edistämiseksi valmisteltiin HE laiksi pienpuun energiatuesta. Eduskunta hyväksyi lain (101/2011) tammikuussa EU-komission notifiointikäsittelystä johtuen uusi tukijärjestelmä ei kuitenkaan tullut voimaan vuonna Pienpuun energiakäytön edistämistä jatkettiin Kemera-tuella. Arvosana: 4 Kemera-tukea maksettiin nuoren metsän hoidon yhteydessä suoritettuun energiapuun korjuuseen ja haketukseen yhteensä 18,8 milj. euroa. Lisäksi määrärahan loppumisen vuoksi tukimaksatuksia siirtyi 4,3 milj. euron edestä vuodelle Tuen avulla energiapuuta korjattiin 1,9 milj. kuutiometriä ja haketettiin 2,9 milj. irtokuutiometriä. Haketusmäärä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tavoite A34: Metsähallituksen organisaatiouudistus. Toteutuma: Metsähallituksen organisaatiouudistuksen valmistelua jatkettiin yhteistyössä YM:n kanssa. Toimintamallia koskevien linjausten yhteensovittaminen on vienyt arvioitua enemmän aikaa. Arvosana: 3 Tavoite A35: Metsäkeskusuudistuksen toimeenpanon käynnistys ja ohjaus. Toteutuma: Suomen metsäkeskus aloitti toimintansa suunnitellusti vuoden 2012 alusta lukien. Maa- ja metsätalousministeriössä keskeisiä uudistuksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä uudistuksen koordinointi ja ohjaus, säädösvalmistelu (laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)), metsäkeskuksen keskusyksikön sijoituspäätöksen valmistelu, metsäkeskuksen johtokunnan nimeäminen, metsäkeskuksen tulossopimuksen valmistelu, metsäkeskuksen omaisuusjärjestelyjen valmistelu. MMM asetti organisaatiouudistuksen valmistelua ja koordinointia varten ohjausryhmän, jonka toimikausi päättyi vuoden 2011 lopussa. Arvosana: 5 Tavoite A36: Toteutetaan tukijärjestelmien uudistus (pienpuun energiatuki ja Kemera). Toteutuma: Eduskunta hyväksyi vuoden 2011 helmikuussa lain pienpuun energiatuesta (101/2011). Pienpuun energiatuen notifiointikäsittelystä johtuen tukijärjestelmä ja uusi Kemera-laki (544/2007) eivät tulleet voimaan vuoden 2011 aikana. Arvosana: 3 Tavoite A37: Vaikutetaan aktiivisesti EU:n ja muun eurooppalaisen metsäyhteistyön tulevaisuuden määrittämiseen. Toteutuma: Suomen aloitteesta käynnistettiin EU:n metsästrategian uudistamistyö ja vaikutettiin aktiivisesti siihen, että EU:n metsiä koskevat politiikat olisivat keskenään entistä johdonmukaisempia. Suomi toimi avainasemassa, kun Euroopan metsäministerikonferenssi päätti yleiseurooppalaisen metsäyhteistyön (Forest Europe) jatkosta sekä Euroopan metsäsopimusneuvotteluiden käynnistämisestä. Lisäksi Suomi on vaikuttanut aktiivisesti YK:n alueellisten metsäjärjestöjen Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työn uudelleen suuntaamiseen. Sisällöllisenä painopisteenä on ollut metsäsektorin roolin korostaminen siirryttäessä kohti vihreää biopohjaista taloutta. Arvosana: 5

14 14 Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaavat osaltaan yksityisen maanomistuksen sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden, turvataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen luotettavuuden korkea taso ja palveluiden hyvä saatavuus, kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ja tietopalvelut ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita, ja paikkatietoa keräävät ja ylläpitävät organisaatiot varmistavat tiedon tehokkaan yhteiskäytön ja sen, että päällekkäistä tiedonkeruuta ei tapahdu. Näitä tukeva ministeriön tulostavoite toteutui seuraavasti: Tavoite A38: Selvitetään kolmiulotteisten kiinteistöjen hallintaan liittyviä juridisia kysymyksiä ja teknistoiminnallisia vaikutuksia. Toteutuma: Juridisia kysymyksiä koskeva selvitys valmistui alkuvuodesta ja teknistoiminnallisia vaikutuksia koskeva selvitys eteni suunnitellusti. Arvosana: 4 Tavoite A39: Edistetään kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä. Toteutuma: Johdettiin paikkatietoasiain neuvottelukuntaa, toimittiin INSPIRE-direktiivin kansallisena yhteystahona ja toteutettiin kansallista paikkatietostrategiaa. Arvosana: 4 Kestävä kehitys, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristönsuojelu Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2011: Luonnonvaroja käytetään uuteen tietoon perustuen aikaisempaa kestävämmin ja ympäristöhaitat vähentyvät, ilmasto- ja energiapolitiikan toimet taittavat kasvihuonekaasupäästöjä vähenevään suuntaan ja tieto nieluista, erityisesti maaperänieluista tarkentuu, haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja tunnistetaan ja torjutaan valmisteltavan strategian pohjalta, soiden ja turvemaiden kestävää käyttöä edistetään valmisteltavan, kokonaisvaltaisen strategian pohjalta. Näitä tukevat ministeriön tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite A40: Toimeenpannaan ilmasto- ja energiastrategiaa maa- ja metsätalouden päästöjen ja nielujen osalta. Toteutuma: Ilmasto- ja energiastrategian toimenpiteistä osa on käynnistetty maa- ja metsätalouden osalta. Metsäenergian käyttöä on lisätty ja metsänielun koko turvattu. Tutkimusta on kohdennettu maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasutaseiden epävarmuuksien pienentämiseen. Maatalouden osalta tämän hetkisen tiedon perusteella mahdollisia toimenpidevaihtoehtoja näyttäisi olevan vähän ja nekin osin merkitsisivät maataloustuotannon määrän alentumista. Arvosana: 4 Tavoite A41: Toimeenpannaan kansallista vieraslajistrategiaa. Toteutuma: Työryhmän ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi valmistui maaliskuussa ja laaja lausuntokierros päättyi kesäkuussa. Strategian toimeenpano käynnistettiin erityisesti viestinnän osalta. Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu kansallisesta vieraslajistrategiasta käynnistettiin. Arvosana: 3

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2012-119 1178/20.05.00/ 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot