M A A N V U O K R A S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M A A N V U O K R A S O P I M U S"

Transkriptio

1 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y ) Keskuskatu 21, Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y ) Keskuskatu 23, Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on Mynämäen kunnan Kilkkamäen ja Nihattulan asemakaava-alueella korttelissa 46 sijaitse vaan Reunamaa-nimiseen tilaan Rn:o 1:43 kuuluva noin 4068 m2:n suuruinen määräala (kartta liitteenä nro 1). Vuokra-alue muodostaa ohjeellisen tonttijaon mukaisen asuinrakennuksen rakennuspaikan, osoitteessa Häävuorentie 2, Mynämäki. 2 VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ 2.1 Käyttötarkoitus Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 3 luvun tarkoittamalla tavalla asumiseen, siten kuin käyttötarkoituksesta on kaavassa määrät ty. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on kaikki rakennushankkeen toteuttamiseen tarvit tavat vi ran omaisluvat ja että hän nou dattaa lain säädännön ja viran omais ten mah dollisesti asettamia vaati muk sia ja mää räyksiä. Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä muillakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa. 2.2 Rakentamisvelvoite Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennus järjestyksen ja hyväk sytty jen piirustusten mukaisen uudisra kennuksen kolmen vuo den kulues sa vuokra-ajan alkami sesta lukien siihen val miusasteeseen, että raken nustarkas tus vi ranomai nen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokranantaja voi hake muksesta piden tää perustellusta syystä tässä tarkoitettua ra ken nusaikaa enintään kaksi vuotta. Vuokralaisen tulee suorittaa rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät maaperätutkimuk set. Vuokralai nen vastaa rakennuksen perustamistavasta. 2.3 Kunnossapito ym. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan rakennustensa ja vuokra-alueen kunnossapi dos ta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Alu eella kasvavia puita ei saa vahin goittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. Vuokralainen huolehtii tarpeelliseksi katsottujen vuokra-alueeseen kohdis tuvien perusparannustöiden teke misestä ja vas taa töiden kustannuksista. Oleellisiin perusparannustöi hin tulee saada vuokranantajan kirjallinen suostumus.

2 Kunnossapitovelvollisuudesta tai pe ruspa ran nuk sista taikka muista suo rit tamistaan töistä johtu vista kus tannuksis ta vuokralaisella ei ole oikeutta saa da korvausta eikä hyvitystä vuok ran mak sus sa. Vuokralaisella ei ole myöskään oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopi muk sen kohteen arvoa nosta neista perusparannuksista tai muista töistä. 2.4 Maaperän pilaantuminen Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuok ralaisen toi mesta eikä muutoinkaan pilaannu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuiten kin vuokra-aikana ympäristönsuojelu lain (527/2014) tarkoit tamal la tavalla pilaantunut, vuokralai nen on velvol linen huolehti maan alueen puh dis ta mi sesta siten kuin lain 14 luvussa säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuok ranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kus tannukset vuokralaiselta. 2.5 Alivuokraus Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan. 2.6 Katselmukset Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmuksia sen selvittämiseksi, ovatko vuokra-alue ja sillä sijaitsevat rakennukset sopi muksen mukaisessa kunnossa ja noudate taanko tämän sopimuksen mää räyksiä myös muutoin. Katselmuksesta tulee ilmoit taa en nal ta vuokralaiselle. 2.7 Johtojen ym. sijoittaminen Vuokralainen sallii kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvele vien tar peellis ten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sekä jalankulku tasojen ja ja lan kulku-ulokkeiden ja niiden ka tosten kannat timien sijoittamisen vuokra-alueelle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin. Tässä tarkoite tuista toimenpiteistä vuokralaiselle aiheutuva suora nai nen haitta tai va hinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukai sesti. Mikäli alueelle rakennetaan alueellinen kaukolämpöverkosto, vuokralainen sitoutuu liittymään siihen kunnassa voimassa olevien yleisten liittymisehtojen mukaisesti. 2.8 Luovutusvelvollisuus Jos kunta ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokra-alueesta katualueeksi tai yleisten rakennusten rakennusmaaksi tai muuksi yleiseksi alueeksi, vuokralaisen on velvollinen luovuttamaan alueen. Alueen luovuttamisesta vuokralaiselle aiheutuva haitta korvataan erik seen tehtävällä sopi muksella. 3 VUOKRASUHTEEN KESTO 3.1 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa ja päättyy (50 vuotta)

3 3.2 Uudelleenvuokraus Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa sinä aikana, kun tontille rakennettavaa rakennusta varten myönnettyä ARA:n lainaa on takaisin maksamatta. Vuokralaisella on etuoikeus kohdassa 3.1 mainitun vuokrakauden päättyessä saada alue välit tömästi uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että: a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa; b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokra kauden päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeut taan. Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle, mil loin tämä sitä pyytää, hyvissä ajoin ennen yllä mainitun vuokralaiselle asetetun määräajan päätty mistä, tullaanko alue vuok raamaan vastaavaan käyt tötarkoitukseen. 4 MAKSUT 4.1 Vuokra Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on kaksituhattakuusisataakuusikymmentäviisi,00 (2.665,00) euroa (perusvuokra). Vuotuisena vuokrana peritään viisi (5) prosenttia ao. vuokra-alueen rakennusoikeudesta ARA:n alueelle määrittelemän hyväksyttävän vuokratason, korkeintaan 50 euroa/krsm 2, mukaan krsm 2 x 50 euroa x 5 %. Em. vuotuinen vuokra on maksettava kahtena eränä puolivuosittain toukokuun ja marraskuun kuluessa kunnan lähettämän laskun perusteella. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin seuraavasti: Tämän kohdan mukaista vuosivuokraa (perusvuokra) korotetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi kuin perusindeksin luku, perusvuokraa korotetaan vastaavasti laskutusvuoden alusta lukien. Perusvuokraa ei alenneta. Tarkistettu vuosivuokra lasketaan seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden 2014 keski-indeksiluku, joka on Tarkistusindeksi on laskutusvuotta edeltävän vuoden keski-indeksiluku. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla. 4.2 Muut maksut Vuokralainen maksaa kiinteistön muodostuksesta ja rekisteröinnistä perit tävät maksut. 4.3 Maksamattomat vuokrat Vuokralainen on velvollinen suorittamaan myös ne vuokraerät viivästyskorkoineen, jotka häntä edeltänyt vuok ralainen on jättä nyt maksamatta, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin 3 vuodelta. 5. LUNASTAMINEN 5.1 Vuokranantajan lunastusvelvollisuus Edellä tämän sopimuksen kohdassa 3.1 tarkoitetun alkuperäisen vuokra kauden päätyttyä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan erillisellä kauppakirjalla vuokralaisen omistaman

4 vuokra-alueella si jait se van, edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun rakennuksen ja muut vuokranantajan kirjallisel la suostu muksella alueelle rakennetut rakennukset. Lunastusvelvollisuus koskee myös sellaisia alueella sijaitsevia vuokralai sen omistamia pysy vään käyttöön tarkoitettuja laitteita ja laitoksia, joiden voidaan katsoa palvelevan ra ken nuksen tulevaa käyttöä. Lunastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske: 1) alueella sijaitsevia muita kuin edellä mainittuja rakennuksia; 2) keskeneräisiä rakennuksia, laitteita ja laitoksia; 3) ilmeisiä ylellisyyslaitteita; eikä 4) puita ja pensaita. 5.2 Vuokranantajan lunastusoikeus Vuokranantajalla on oikeus lunastaa myös kohdan 5.1 tarkoittaman lunas tusvelvollisuu den ulkopuolel le jäävää vuokra-alueella olevaa vuokralaisen omaisuutta, jonka voidaan katsoa palvelevan kiin teistön tulevaa käyttöä. 5.3 Lunastushinta ja sen suorittaminen Vuokranantaja maksaa lunastamastaan omaisuudesta hinnan, joka on 50 % omaisuu den teknisestä arvosta vuokrasuhteen päättymisen ajankohtana. Jos maanvuokraoikeus rakennuksineen on kiinnitetty ja tähän on perustet tu panttioi keus, vuokranantaja suorittaa, mikäli asia on riidaton, panttioi keudenhaltijalle, hänen sitä vaa tiessa hyvissä ajoi ennen vuok ra-ajan päättymistä, lunas tushinnasta panttioi keuden rau etessa hänen saatavansa asianmukai sella etuoikeudella, enintään panttikirjan osoittamaan määrään, minkä jälkeen yli jäämä tulee vuok ra laiselle. 5.4 Uudelleenvuokrauksen vaikutus vuokranantajan lunastusvelvollisuuteen Mikäli asianosaiset sopivat kohdassa 3.1 tarkoitetun vuokra-ajan pidentä misestä tai vuok ra-alue annetaan vuokrakau den päättyessä välittömästi uudelleen vuokralle entiselle vuokralaiselle, vuokranantajan kohdassa 5.1 tarkoitettu lunas tusvelvol lisuus siirtyy uuden vuokrakauden loppuun. Jos vuokranantaja on viimeistään 6 kuukautta ennen alkuperäisen vuokra-ajan päät ty mistä ilmoittanut vuokralai selle olevansa halukas vuokra-ajan pidentämiseen vähin tään 30 vuodeksi en tisin ehdoin, tai tekemään uuden vuokrasopimuksen alkamaan edellisen sopi muskauden päättymi sestä lukien oleelli sesti entisin eh doin tai sellai sesta vuokra mak susta, joka ei ylitä vuok ra- alu een käypää vuokraa uudelleen vuokraamisen ajankoh tana, mutta vuokralainen ei ole vuokranantajan asettamassa määräajassa hyväk synyt tar jous ta, vuok ranantaja ei ole velvolli nen suorit tamaan lunas tusta Lunastamatta jäävä omaisuus Vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päät tyessä viemään pois sel laiset omistamansa ra kennuk set, laitteet ja laitokset sekä muun omaisuu tensa, jota vuokranantaja ei lunasta. Vuokralainen on velvollinen siisti mään alu een. Mikäli tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta 6 kuukauden ku lues sa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus myydä ne vuokra laisen lukuun julkisella huutokaupalla sekä siistiä alue myyn nistä saa duilla varoilla. Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähin nä vain julkisen huutokaupan järjestä misestä aiheutuvat kustannukset, vuokranantajalla on oikeus mene tellä omaisuuden suh teen parhaaksi kat somallaan tavalla.

5 5.6 Vuokralaisen osto-oikeus Vuokralaisella on oikeus lunastaa eri kauppakirjalla tontti omakseen sen jälkeen, kun kohdan 2.2. rakentamisvelvoite on täytetty. Kauppahinta, jonka suuruus on kunnanvaltuuston ao. alueelle kulloinkin vahvistamien lunastushetkellä voimassa olevien kauppaehtojen mukainen, on suoritettava käteisenä kaupantekotilaisuudessa. 6 MUUT SOPIMUSEHDOT 6.1 Vahinkotapahtuma Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omistama rakennus tuhoutuu vahin kotapahtu massa joko kokonaan tai osittain, vuokralaisen on raken nettava tu houtuneen tilalle entistä vastaava rakennus. Rakennustyö on aloitettava 1 vuodessa ja loppuunsaatettava 3 vuodes sa vahin ko tapahtu masta lukien. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja määräaikoja. 6.2 Kadun kunnossa- ja puhtaanapito Vuokralaisen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön rajoit tuva ka tu määräy tyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleis ten alueiden kunnossa- ja puh taanapidosta (547/2005) on säädetty. Milloin kiinteistön kohdalla olevaa tienä käytettyä aluetta ei ole sääde tyssä järjes tyk sessä luovutettu ylei seen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liiken tee seen, vuokra lai nen on velvollinen huolehtimaan kunnos sa- ja puhtaanpidosta kuten ylei seen käyttöön luo vutettu jen katujen osalta on säädetty ja määrät ty, ellei toisin ole sovit tu. 6.3 Vuokraoikeuden siirto Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuok ra oikeus on siirretty, on velvollinen ilmoitta maan siirrosta vuokranantajalle 3 kuu kauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäl jen nökset siirtoasiakirjoista. Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaa res sa (540/95) on säädetty. Kunta sitoutuu olemaan myymättä tonttia kolmannelle vuokrakauden kuluessa. 6.4 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorit ta minen viiväs tyy, erääntyneille saataville maksetaan korkolain (846/2009) 4 :n mukainen viivästys korko erä päi västä lukien. 6.5 Sopimuksen purkaminen Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus maanvuokralain (1140/2010) 21 :ssä mainituilla perusteil la. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos vuokralainen lai minlyö edellä koh dissa 2.2 tai 6.1 tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden. Sopimuksen purkaminen on toimi tettava kuukauden kuluessa siitä, kun velvoitteen täyttä misel le asetettu määräaika on päät tynyt. Vuokra laisen omaisuuden ja alueen siis timisen suhteen menetellään tällöin kuten edellä kohdassa 5.5 on määrätty Kiinnitys ja sopimussakko

6 Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus kuntaa enempää kuulematta hakea ja saada kiinnitys tämän sopimuksen mukaisen vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaisen kustannuksella hakea ja saada ensimmäinen kiinnitys tontin vuokraoikeuteen sekä sillä oleviin rakennuksiin ja laitoksiin vuotuisen vuokramaksun suorittamisen vakuudeksi enintään vuotuisen vuokranmaksun kolminkertaiseen määrään saakka korkolain 4 :n mukaan määräytyvine vuotuisine korkoineen sekä enintään viiteensataan (500,00) euroon nousevien perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi. Jos vuokralainen rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, hän on velvollinen maksamaan kunnalle vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa vuotuisen vuokran määrä kaksinkertaisena. 6.7 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan kiin teis tön sijaintipai kan käräjäoikeudessa. 6.8 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan vuokralaisen osalta heti ja kunnan osalta sit ten, kun kun nan viranomaisen sopimuksen hyväksymistä koskeva pää tös on saanut lain voiman ja sopimus on allekirjoitettu. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kum mallekin sopija puolelle. ALLEKIRJOITTAMINEN Aika ja paikka: Allekirjoitukset: LIITTEET: 1) Kartta

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet Puheenjohtajiston työryhmä 4 24.02.2015 Kaupunginhallitus 4 09.03.2015 Tonttien hinnat 2015 79/02.05.00/2015 Pjst 24.02.2015 4 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 06 438 4631, 044 438

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLTÖ 1 Vakuutusehtojen soveltamisala...62 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...62 3 Vakuutuksen sisältö...62 4 Vakuutussopimus...63 4.1 Vakuutuksenottajan

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot