Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa"

Transkriptio

1 Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Aki Jouhiaho, TTS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti

2 Esityksen sisältö RES direktiivi energiapuun hankinnassa Mikä on RES-direktiivi? Alkuperän kestävyyskriteerit Kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen Kiinteiden biopolttoaineiden direktiiviesitys Puun alkuperän seuranta energiapuun hankinnassa Mitä on metsäsertifiointi? Mitä on sertifiointi? Mitä tarkoittaa puun alkuperän seuranta? 2

3 RES-direktiivi RES-direktiivillä tarkoitetaan EU:n parlamentin ja neuvoston direktiiviä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources) EU:n direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä Direktiivin mukaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus tulee nostaa EU:ssa 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta ja 10 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta Direktiivi asettaa kullekin jäsenvaltiolle oman kansalliset uusiutuvan energian tavoitteet Suomelle asetettu tavoite 38 % Suomen oma tavoite liikenteen kulutuksesta 20 % Direktiivi määrittelee kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineille ja energiantuotantoon käytettäville bionesteille 3

4 RES-direktiivin taustaa Euroopan unioni on sitoutunut ilmasto- ja energiapaketissa päätettyihin uusiutuvan energian lisäämistavoitteisiin ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteisiin Uusiutuvalla energialla on tärkeä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa Biomassa on keskeinen uusiutuvan energian muoto niin globaalisti kuin EUtasolla ja bioenergian käyttöä tulee myös lisätä merkittävästi tuonti EU:n ulkopuolelta kasvaa Bioenergian käytön lisäämisellä saattaa olla globaalisti kielteisiä vaikutuksia mm. luonnon monimuotoisuuteen, metsien hiilivarastoihin ja maailman ruokatuotantoon 4

5 RES-direktiivi RES-direktiivissä asetetaan biopolttoaineille ja bionesteille kriteerit, joiden mukaan niiden voidaan katsoa olevan tuotettu kestävällä tavalla. Toiminnanharjoittaja osoittaa kestävyyden täyttymisen. Biopolttoaine Bioneste Toiminnanharjoittaja biomassasta tuotettu nestemäinen tai kaasumainen liikenteessä käytettävä polttoaine biomassasta muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettu nestemäinen polttoaine oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka tuottaa, valmistaa, tuo maahan, luovuttaa kulutukseen tai käyttää raaka-ainetta, biopolttoainetta, bionestettä tai niitä sisältäviä polttoaineita tai tosiasiallisesti määrää toiminnasta ja johon lakia biopolttoaineista ja bionesteistä sovelletaan 5

6 RES-direktiivi Kestävyyskriteerien toteutuminen on edellytys sille, että biopolttoaine tai bioneste voidaan RES-direktiivissä asetettuun kansalliseen uusiutuvan energian sitovaan tavoitteeseen biopolttoaineita tai bionesteitä koskevia kansallisia velvoitejärjestelmiä voidaan soveltaa (esim. biopolttoaineiden jakeluvelvoite) biopolttoaineen tai bionesteen käyttöä voidaan tukea taloudellisesti (esim. energiatuki tai veroetu) Direktiivi ei velvoita yrityksiä toteuttamaan kestävyyskriteerejä, mutta tällöin yritys ei voi myydä polttoainetta biopolttoaineina, se ei voi saada tukia, eikä biopolttoaineiden jakeluvelvoite toteudu 6

7 RES-direktiivin soveltaminen Suomessa Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) tuli voimaan Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa Energiavirasto hoitaa ao. viranomaistehtäviä (ent. Energiamarkkinavirasto) 7

8 DIREKTIIVIN PUUN ALKUPERÄN KESTÄVYYSKRITEERIT 8

9 Puun alkuperän kestävyyskriteerit 1. Biologinen monimuotoisuus 2. Maankäytön muutos 3. Turvamaiden kuivattaminen 9

10 1/3 Biologinen monimuotoisuus Raaka-aine ei saa olla peräisin alueelta, joka tammikuussa vuonna 2008 tai sen jälkeen oli: 1) aarniometsä tai muu puustoinen maa, joissa ei näy selviä merkkejä ihmisen toiminnasta ja joissa ekologiset prosessit eivät ole merkittävästi häiriintyneet; 2) luonnonsuojelualue, jollei esitetä näyttöä siitä, että raaka-aineen tuotanto ei haittaa alueen suojelutarkoitusta; tai 3) biologisesti erityisen monimuotoinen ruohoalue. 10

11 2/3 Maankäytön muutos Raaka-aine ei saa olla peräisin (runsashiilisiltä) alueelta, jonka maankäyttömuoto on muuttunut pysyvästi vuoden 2008 tammikuun jälkeen, jos alue oli: 1) kosteikko; 2) pysyvästi metsän peittämä alue; tai 3) metsä, jolla latvuspeittävyys on prosenttia, jollei esitetä näyttöä siitä, että 6 :ssä säädetty kasvihuonekaasupäästövähennys toteutuu maankäyttömuodon muutoksesta aiheutuvasta hiilivarannon muutoksesta huolimatta. 11

12 3/3 Turvemaiden kuivattaminen Raaka-aine ei saa olla peräisin aiemmin kuivattamattomalta turvemaalta, jonka kuivatus on tapahtunut vuoden 2008 tammikuun jälkeen. 12

13 KESTÄVYYSKRITEERIEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN 13

14 Kestävyyden osoittaminen Kestävyyskriteerien mukaisuus voidaan osoittaa kolmella tavalla: 1) Komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän kautta. Komissio on hyväksynyt 15 vapaaehtoista järjestelmää, joiden se katsoo täyttävän RESdirektiivin vaatimukset en.htm 2) jäsenvaltion kansallisen järjestelmän mukaisesti 3) Unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti (ei ole toistaiseksi tehty) 14

15 Suomen kansallinen järjestelmä Perustuu toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään Kestävyysjärjestelmän todentaa ulkopuolinen ja puolueeton Energiaviraston hyväksymä todentaja Toiminnanharjoittajan hakee kestävyysjärjestelmälleen Energiaviraston hyväksynnän Ulkopuolinen todentaja tarkastaa kestävyysjärjestelmän Energiaviraston päätöksessä määrätyin väliajoin Toistaiseksi kestävyysjärjestelmien todentajia ei ole hyväksytty Energiavirasto ei ole hyväksynyt ainuttakaan kansallista kestävyysjärjestelmää 15

16 Kestävyysjärjestelmän vaatimukset alkuperän seurannassa Osoitetaan, että raaka-aineiden alkuperää koskevat kestävyyskriteerit täyttyvät Biologinen monimuotoisuus Maankäytön muutos Turvemaiden kuivattaminen Toiminnanharjoittajan oma analyysi ja riskinarviointi sekä mahdolliset toimet riskien pienentämiseksi Sisältää dokumentoidut menettelyt, joilla pyritään kestävyysjärjestelmän tarkkuuteen, luotettavuuteen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen Vastuut, valtuudet, laadunvalvonta, prosessit, omavalvonta, auditoinnit, dokumentointi 16

17 Energiapuun kestävyyden osoittaminen Suomessa Metsänkäyttöilmoitus ja sitä täydentävät tiedot kuvaavat alkuperän metsätilan kuviotasolle asti Täydentäviä metsänkäyttöilmoituksesta puuttuvia tietoja ovat kuviotieto aarniometsä, kunnostus-/uudisojitus, mieluusti myös metsäsertifiointiin kuuluminen Suomen Metsäkeskus valvoo lain vaatimusten toteutumista metsänkäyttöilmoitusten pohjalta (esim. toiminta luonnonsuojelualueilla ja erityisen tärkeissä elinympäristöissä) Kotitarvehakkuut, pienkokoisen, keskimitaltaan alle 13 cm puuston harvennushakkuut, ja tie-, oja-, viemäri-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuut jäävät metsänkäyttöilmoitusvaatimuksen ulkopuolelle 1) toiminnanharjoittajan tulee velvoittaa toimitussopimuksessa raaka-ainetoimittaja tekemään metsänkäyttöilmoitus myös näistä hakkuista, tai 2) osoittaa muilla luotettavilla tavoilla raaka-aineen alkuperä PEFC:n ja FSC:n vaatimusten mukainen metsäsertifiointi ja puun alkuperän seuranta täyttää tärkeimmät kestävyyskriteerien vaatimukset 17

18 Kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen metsäsertifioinnin avulla Suomessa (1/2) Metsäperäisen raaka-aineen kestävyys voidaan tällä hetkellä osoittaa noudattamalla PEFC- ja FSC-metsäsertifiointien energiapuun korjuulle asettuja vaatimuksia seuraavin huomioin PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu raaka-aine ei täytä aukottomasti biologisen monimuotoisuuden kriteeriä; PEFC:ssä metsänomistajaa ei velvoiteta suojelemaan kaikkea vanhaa metsää, joka voidaan rinnastaa kestävyyskriteereissä mainittuun aarniometsään. PEFC-standardi sallii vanhojen metsien hakkuut, jos metsänomistajalla on jo ennestään suojeltuja alueita vähintään 5 % metsäpinta-alasta tai yhtenäisten vanhojen metsien pintaala on yli hehtaarin PEFC kuitenkin ohjaa noudattamaan Tapion energiapuun korjuu suosituksia, jotka rajaavat PEFC:ssä mainitut vanhat metsät energiapuun korjuun ulkopuolelle Noudattamalla PEFC:n lisäksi Tapion energiapuun korjuun suosituksia voidaan varmistua siitä, että energiapuu on kestävästi korjattua ja täten täyttää kestävyyskriteerit 18

19 Kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen metsäsertifioinnin avulla Suomessa (2/2) FSC -standardi kieltää luonnontilaisten soiden uudisojituksen eli turvemaiden kuivattamisen. FSC-standardi ei kuitenkaan ollut käytössä Suomessa vuonna 2008, joten se ei takaa, ettei turvemaita olisi ojitettu ennen standardin käyttöönottoa vertailuajankohdan tilanne tulee selvittää muilla tavoin Toiminnanharjoittajan on varmistuttava, että raaka-aineen toimittajalla on käytössään järjestelmä, jolla pystytään osoittamaan raaka-aineen alkuperä. Tarvittaessa, esimerkiksi metsäsertifiointiin kuulumattomien alueiden maankäyttö- ja toimenpidehistoria tulee selvittää raaka-aineen alkuperän kestävyyden varmistamiseksi 19

20 KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN DIREKTIIVILUONNOS 20

21 Kiinteiden biopolttoaineiden direktiiviluonnos Euroopan unioni on luonnostelemassa metsäbiomassan energiakäytölle kestävyysvaatimuksia ( sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän kiinteän ja kaasumaisen biomassan kestävyyskriteerit -direktiiviluonnos) Pääsääntöisesti samat kriteerit kuin nestemäisille polttoaineille Uutena metsien käsittelyyn asti ulottuvia määräyksiä metsäbiomassan tulee olla peräisin kansainvälisten kestävyyden periaatteiden ja kriteerien mukaan hoidetuista metsistä metsäbiomassan korjuumäärien tulee olla kestäviä biodiversiteettiä tulee suojella sekä metsien hiilivarantoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tulee ylläpitää tai lisätä metsänomistajalla tulee olla metsäsuunnitelma 21

22 Kiinteiden biopolttoaineiden direktiiviluonnos Esitettyjä huolenaiheita ovat kustannusten ja byrokratian lisääntyminen Suomen kannan mukaan komission suunnittelemiin yksittäisiin kriteereihin sisältyy riski kasvavasta byrokratiasta, vaikka metsäbiomassaa tuotettaisiin täysin kestävällä tavalla ja siten kuin ennenkin Suomessa kestävälle metsänhoidolle on jo vaatimuksia ja niiden toteutumista seurataan, eikä kestävyyttä ole yleisesti kyseenalaistettu (lainsäädäntö, metsäsertifiointi, hyvän metsänhoidon suositukset) direktiiviehdotus edellyttäisi kestävyysvaatimuksien arviointia tilatasolla; Suomi haluaa aluetason arvioinnin Uhkana on nähty uuden metsänhoidon kriteeristön luominen vain energiapuulle sen sijaan, että kestävyysvaatimukset olisivat samat loppukäytöstä riippumatta 22

23 Kiinteiden biopolttoaineiden direktiiviluonnos Direktiiviluonnoksen sisältö ei ole riidaton Suomi kannattaa metsäenergian kestävyysvaatimuksia periaatetasolla Suomi ja Ruotsi on pyrkinyt vaikuttamaan aktiivisesti komission valmisteluun Direktiiviluonnos on luonnos ja voi muuttua matkan varrella merkittävästi Direktiivi voimaan ehkä vuonna Tämän jälkeen siirtymäaika jäsenvaltioiden lainsäädännön luomiselle 23

24 MITÄ ON METSÄSERTIFIOINTI? 24

25 Metsäsertifiointi lyhyesti Metsäsertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan hyvin Hyvällä hoidolla tarkoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta Metsäsertifioinnin neljä kulmakiveä ovat Vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle Vaatimukset puutavaran kulkeutumiselle tuotteiden arvoketjussa (CoC) Vaatimusten toteutumisen riippumaton valvonta Tuotteen puuraaka-aineen alkuperästä kertova merkki 25

26 Metsäsertifiointijärjestelmiä PEFC (Programme for endorsement of Forest Certification schemes) erityisesti Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa FSC (Forest Stewardship Council) erityisesti Venäjällä, Itä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa SFI (Sustainable Forestry Initiative) PEFC:n hyväksymä järjestelmä CSA (Canadian Standards Association) PEFC:n hyväksymä järjestelmä MTCC (Malaysian Timber Certification Council) PEFC:n hyväksymä järjestelmä Indonesian Ecolabel Institute 26

27 MITÄ ON SERTIFIOINTI? 27

28 Sertifiointitoiminnan käsitteitä vaatimukset esitetään standardissa eli vaatimusasiakirjassa standardinomistaja = taho, joka vastaa standardin ylläpidosta ja saatavilla olosta (vaatimustenmukaisuuden) arviointi = tarkastus = auditointi sertifikaatti = todistus siitä, että vaatimukset ovat toteutuneet riittävässä määrin 28

29 omavakuutus Vaatimusten toteutumista koskevan tarkastustoiminnan laatutasoja asiakkaan toimeksiannosta tehty tarkastus ulkopuolinen tarkastaja ( kolmas osapuoli ) akkreditoitu ulkopuolinen tarkastaja akkreditointi varmistaa sertifiointitoiminnan hyvän laadun 95 % Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu akkreditoidun tarkastajan toimesta uskottavuus ja vaativuus lisääntyvät 29

30 Sertifiointi tuottaa yritysten asiakkaalle ja tuotteiden ostajalle riippumattoman todistuksen siitä, että tuote täyttää vaatimusasiakirjassa esitetyt vaatimukset

31 MITÄ TARKOITTAA PUUN ALKUPERÄN SEURANTA? 31

32 Puun alkuperän seuranta Metsäsertifiointi Puun alkuperän seuranta / chain of custody Puun alkuperän seuranta / chain of custody Alkuperämerkki (PEFC, FSC) Metsänhoito Tuotteen valmistus Jatkojalostus kuten kirjapaino tai huonekaluvalmistaja Jakeluketjut/ kauppa / kuluttajat 32

33 Mitä puun alkuperän seuranta tarkoittaa yrityksille käytännössä? Metsäperäistä raaka-ainetta missä tahansa muodossa sisältävän tuotteen valmistushistorian kattava ketju, jonka lenkkeinä ovat tuotetta jalostavat ja markkinoivat yritykset sekä tuotantolaitokset. Jokainen lenkki vastaa omalta osaltaan metsäperäisen materiaalin alkuperätiedon ylläpitämisestä. Jos ketjusta puuttuu yksikin lenkki, sertifioidun raaka-aineen alkuperätieto katoaa. 33

34 PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmä Yleiset vastuut Sisäisen auditoinnin katselmointi Vastuut ja valtuudet Resurssien hallinta Valitukset Dokumentoidut menettelyt Tietojen ylläpito Tarkastus ja valvonta Alihankinta Hallintajärjestelmä Alkuperän tunnistaminen Alkuperän seurantaprosessi Sertifiointiprosentin laskenta Prosenttiosuuden siirto tuotteisiin Myynti ja viestintä Alkuperän seurantaprosessi 34

35 Yhteenveto RES-direktiivi koskee tällä hetkellä vain nestemäisiä biopolttoaineita ja bionesteitä; jos yritys haluaa hyödyntää biopolttoaine-statusta, direktiiviin kestävyyskriteerien täyttyminen tulee osoittaa Jatkossa RES-direktiivin kaltaiset vaatimukset tulevat todennäköisesti myös kiinteille biopolttoaineille (metsäbiomassa). Direktiiviesityksen sisältö saattaa kuitenkin vielä muuttua. Suomessa nykyinen lainsäädäntöön, sen valvontaan, metsäsertifiointiin ja metsänhoidon suosituksiin perustuva toiminta riittää osoittamaan energiapuun kestävän alkuperän. Tuontipuu on asia erikseen. Toiminnanharjoittajan tulee joko luoda oma kestävyysjärjestelmä osoittamaan vaatimuksenmukaisuus tai hyödyntää EU:n komission hyväksymiä vapaaehtoisia järjestelmiä 35

36 KIITOS! Aki Jouhiaho PL 5 (Kiljavantie 6), Rajamäki Puh

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden osoittamisen ongelmia ja ratkaisumalleja 30.8.2013 LOPPURAPORTTI Maija Aho, Tiina Pursula, Ville Karttunen, Laura Hakala, Marika Bröckl Gaia Consulting Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Bryssel, 03.IX.2008 K(2008)4682. N 58/2008 Suomi Yksittäinen tuki Neste Oil Oyj:lle NExBTL-biodieselillä tehtävää kokeiluhanketta varten

Bryssel, 03.IX.2008 K(2008)4682. N 58/2008 Suomi Yksittäinen tuki Neste Oil Oyj:lle NExBTL-biodieselillä tehtävää kokeiluhanketta varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 03.IX.2008 K(2008)4682 Asia: N 58/2008 Suomi Yksittäinen tuki Neste Oil Oyj:lle NExBTL-biodieselillä tehtävää kokeiluhanketta varten Arvoisa Herra ulkoministeri, 1. MENETTELY

Lisätiedot

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1.

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1. Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1 2012 Versio 1.1 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta...

Lisätiedot

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1.

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1. Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1 2012 Versio 1.1 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta...

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on?

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2013 Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2013

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot