Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille"

Transkriptio

1 Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille SUOMEN SATAMALIITTO 2006

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ TAUSTAMATERIAALIKSI VASTUUHENKILÖLLE Sataman jätehuoltoa ja laivojen jätteiden käsittelyä ohjaava lainsäädäntö Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset Satamaa koskevat jätehuoltovelvoitteet Jätehuoltosuunnitelma ja ympäristölupa Alusjätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa Aluksista peräisin olevasta jätteestä perittävät maksut Ruokajäte kansainvälisestä liikenteestä Aluksia koskevat jätehuoltovelvoitteet Alusjätteiden jättöpakko ja alusjätteistä ilmoittaminen Ruokajäte kansainvälisestä liikenteestä OHJE SATAMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN...10 A. Sataman toimintaa valvova viranomainen B. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittäväksi esitettävä jätehuoltosuunnitelma C. Sataman pitäjän/haltijan yhteystiedot D. Sataman nimi, sijainti ja toiminta-aika E. Toiminnan nykyiset luvat, päätökset, sopimukset ym F. Sataman jätehuoltosuunnitelma Vastaanotettavat jätelajit ja -määrät, vastaanottolaitteet, tyhjennys ja jätteiden käsittely Jätteiden esikäsittelylaitteet ja menetelmät Sataman jätehuollosta ja jätehuoltosuunnitelman toimeenpanosta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden yhteystiedot Satama-alueen vastaanottolaitteistoista ja niiden kunnosta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden yhteystiedot Vastaanottolaitteiden käytön seuranta ja niiden puutteellisuudesta ilmoittaminen Sataman ongelmajätehuollosta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden yhteystiedot Sataman jätteiden vastaanoton maksujärjestelmä Jätehuoltoon liittyvissä neuvotteluissa noudatettavat menettelyt Vastaanotettujen jätemäärien kirjaamismenetelmät Allekirjoitus SATAMAN JÄTEHUOLTO- JA LAJITTELUOHJEEN SISÄLTÖVAATIMUKSET Sataman jätehuolto-ohjeen sisältövaatimukset Sataman lajitteluohjeen sisältövaatimukset LIITTEET: 1. Alusjäteasetuksen 26 e 2. Yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelo 3. Satamalomake 4. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran soveltamisopas kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevalle ruokajätteelle 5. Jätemuuntokerroin 6. Sataman jätesanasto 7. Alusjäteilmoitus 8. Palautelomake 2

3 1. JOHDANTO Hyvä sataman jätehuoltosuunnitelmasta vastaava, Olet tutustumassa Suomen Satamaliiton teettämään kauppamerenkulku- ja teollisuussatamien jätehuoltosuunnitelman malliin. Laki velvoittaa satamia laatimaan jätehuoltosuunnitelman ja satamissa on jo käytykin ensimmäinen suunnitelmakierros ympäristöluvan hakemisen tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisen yhteydessä. Satamien jätehuoltosuunnitelmat ovat kuitenkin olleet kovin kirjavia ja viranomaisten mukaan osin puutteellisiakin, joten nyt käytössäsi on malli, joka helpottaa suunnitelman tekemistä ja takaa tarpeellisten tietojen huomioon ottamisen. Mallin tarkoituksena on tehdä jätehuoltoon liittyvä lainsäädäntö velvoitteineen ja siihen liittyvä viranomaistoiminta tutuksi satamille, helpottaa satamia arvioivien ja valvovien viranomaisten työtä sekä ohjata aluksia ja muita sataman asiakkaita lajittelemaan jätteet oikein. Malli sisältää kolme osiota: lainsäädäntöä taustamateriaaliksi suunnitelman tekijälle, ohjeet satamalomakkeen täyttämistä varten sekä sataman jätehuolto-ohjeen ja lajitteluohjeen sisältövaatimukset. Varsinaiseen sataman jätehuoltosuunnitelmaan kuuluvat siis lainsäädäntöosa, satamalomake, sataman jätehuolto-ohje ja lajitteluohje. Koska alusjätelaki ja sen myötä lakipykälien numerointi on muuttumassa, mallissa ei viitata yksittäisiin lakipykäliin, yhtä lukuun ottamatta (liite 1). Satamalomake ja sataman jätehuolto-ohje noudattavat tässä mallissa IMO:n jäteluokitusta kuuteen luokkaan. Hyödyntääksesi mallia parhaiten sataman jätehuoltosuunnitelman teossa, toimi näin: 1. Lue lainsäädäntöosa ja perehdy myös kunnan jätehuoltomääräyksiin. 2. Täytä liitteenä oleva satamalomake mallin ohjeiden avulla. 3. Tarkista, vastaavatko sataman nykyinen jätehuolto-ohje ja lajitteluohje mallissa esitettyjä vaatimuksia. Jos eivät, päivitä ne tai laadi kokonaan uudet ohjeet mallin mukaan. Helpoimmalla pääset kun käytät mallin valmiita tekstejä ja lisäät vain kohtien 1-7 alle, miten kyseisen jäteluokan kohdalla toimitaan ja yhteystiedot. 4. Liitä lainsäädäntöosa, sataman jätehuolto-ohje ja lajitteluohje sekä mahdollinen kuvaus jätteiden esikäsittelystä täyttämääsi satamalomakkeeseen ja toimita ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä ympäristölupavirastoon tai mikäli ympäristölupaa ei tarvita, ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisen yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen. 5. Käytä vain liitteenä olevaa, Merenkulkulaitoksen nettisivuilta löytyvää alusjäteilmoitusta. Lisää alusjäteilmoitukseen ja palautelomakkeeseen sataman logo ja toimita ne eteenpäin aluksen edustajalle. Muista lisätä palautelomakkeen loppuun myös, mihin lomake palautetaan. 6. Toimita jätehuolto-ohje, lajitteluohje ja palautelomake aluksen edustajalle alusjäteilmoituksen yhteydessä ja lajitteluohje sekä palautelomake laivaan (aluksen edustajan kautta tai suoraan). Jos jätehuolto-ohje ja lajittelu-ohje ovat yhdessä, huolehdi siitä, että dokumentti menee molemmille. Muista, että ulkomaisilla aluksilla tarvitaan esim. englanninkieliset lajitteluohjeet (muutkin kieliversiot saattavat olla hyödyllisiä satamassa vierailevien alusten miehistöjen kansallisuuksien mukaisesti). Mallin liitteinä ovat lisäksi alusjäteasetuksen 26 e, yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelo, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran soveltamisopas kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevalle ruokajätteelle, jätemuuntokerroin, sataman jätesanasto, alusjäteilmoitus ja palautelomake. Jos jätetiedot ovat kuutiomitoissa, tarvitset jätemuuntokerrointa jätemäärien muuntamiseksi tonneiksi jätehuoltosuunnitelmaan. Ympäristöluvan mukainen vuosittainen raportointi 3

4 VAHTI-järjestelmään. VAHTI on ympäristösuojelun tietojärjestelmä, jota ylläpitävät alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus. Järjestelmän sisältämistä tiedoista säädetään ympäristönsuojelulain 27 :ssä. Jätesanasto puolestaan on laadittu helpottamaan lajitteluohjeiden kääntämistä ruotsiksi ja englanniksi. Alusjäteilmoitus on englanninkielinen ja siinä on lajittelua helpottavat kuvaukset. Ilmoitus noudattaa IMO:n jäteluokitusta kuuteen luokkaan. Palautelomake auttaa kehittämään sataman jätehuoltoa ja on samalla yksi tapa toteuttaa alusjäteasetuksen edellyttämää käyttäjien kuulemista. Vaikka mallin vaatimukset voivat tuntua aluksi työläiltä, vaiva kannattaa, sillä tulet mahdollisesti huomaamaan sataman jätehuollossa epäkohtia, jotka kannattaa korjata. Näin sataman jätehuolto toimii parhaiten kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tämän mallin tekemistä on johtanut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Kirsti Tarnanen-Sariola Suomen Satamaliitto ry:stä. Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet Tuomas Aarnio ympäristöministeriöstä, Paavo Saarinen Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta, Aino Tamsi Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Seija Paajanen Kuntaliitosta, Markus Helavuori Merenkulkulaitokselta, Bernt Bergman Ålands Redarförening rf:stä, Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitto ry:stä, Markku Alahäme Turun Satamasta, Rolf Sandberg Suomen Laivameklariliitto ry:stä ja Jukka Kantola Suomen Varustamoyhdistys ry:stä. Kiitän mallin laatijana ja Suomen Satamaliiton projektityöntekijänä erityisesti ohjausryhmän puheenjohtajaa ja ohjausryhmää hyödyllisistä kommenteista ja keskusteluista, jotka ovat olleet hedelmällisiä myös muun yhteistyön kannalta. Lisäksi haluan kiittää myös muita henkilöitä, jotka ovat työnsä puolesta kommentoineet mallia. Helsingissä marraskuussa 2006 Heta Niemi 4

5 2. LAINSÄÄDÄNTÖ TAUSTAMATERIAALIKSI VASTUUHENKI- LÖLLE 2.1 Sataman jätehuoltoa ja laivojen jätteiden käsittelyä ohjaava lainsäädäntö Sataman jätehuoltoa ohjaavat: - jätelaki ( /1072) - jäteasetus ( /1390) - ympäristönsuojelulaki ( /86) - ympäristönsuojeluasetus ( /169) - valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä ( /659) - ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta ( /1129) eli jäteluettelo Sataman ja laivojen jätteiden käsittelyä ohjaavat lisäksi: - laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä ( /300) eli alusjätelaki - valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ( /635) eli alusjäteasetus - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä eli sivutuoteasetus - maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 194/2004 kansainvälisistä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä ja maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 338/2006 asetuksen N:o 194/2004 muuttamisesta Sataman omaa toimintaa ja muita sataman toimijoita koskevat jätehuollon osalta: - jätelaki, - ympäristönsuojelulaki ja - kunnalliset jätehuoltomääräykset. 2.2 Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset Alusjätelain yleinen valvonta kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle. Merenkulkulaitos valvoo, jollei alusjätelaissa toisin säädetä, alusjätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Merenkulkulaitoksen tehtävänä on valvoa aluksista, niiden rakenteesta, polttoaineesta, ilmaan kohdistuvista päästöistä, alusten suojaamiseen käytettävistä vaarallisista aineista, varusteista, miehityksestä, käytöstä, asiakirjoista sekä ilmoitusvelvollisuudesta alusjätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Suomen ympäristökeskus vastaa alusten vesiin kohdistuvien päästöjen valvonnasta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Rajavartiolaitos on velvollinen osallistumaan valvontaan erityisesti Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. 5

6 Merenkulkulaitos vastaa alusten vesiin kohdistuvien päästöjen valvonnasta sisävesialueella. Poliisi on velvollinen osallistumaan valvontaan erityisesti sisävesialueella. Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on valvoa ympäristölupavelvollisia satamia. Lupavelvollisten satamien jätehuoltosuunnitelmat on käsitelty osana ympäristölupaa tai, jos lupakäsittelyä ei ole vaadittu, satamien jätehuoltosuunnitelmat on merkitty alueellisessa ympäristökeskuksessa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi alueelliset ympäristökeskukset valvovat, että satamia koskevat jätemaksut ovat lainmukaisia. Kunta voi antaa jätelain mukaan paikallisia yleisiä määräyksiä jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja näitä koskevista teknisistä vaatimuksista, terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Nämä määräykset koskevat satamaa, mutta eivät aluksia. Lisäksi kunnan ympäristöviranomaiset huolehtivat kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelu-lain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo sivutuoteasetuksessa annettujen, kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilyä, kuljettamista ja käsittelyä koskevien määräysten noudattamista. 2.3 Satamaa koskevat jätehuoltovelvoitteet Jätehuoltosuunnitelma ja ympäristölupa Alusjätelain mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Jätehuoltosuunnitelma on laadittava siten, että jätteiden vastaanotto ja vastaanottolaitteet täyttävät alusjätelain, jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset. Näistä vaatimuksista lisää seuraavissa kappaleissa. Jätehuoltosuunnitelman sisällöstä ja siinä esitettävistä seikoista säädetään tarkemmin alusjäteasetuksen 26 e :ssä (ks. liite 1). Alusjätelain mukaan jätehuoltosuunnitelma esitetään osana ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupahakemusta. Alusjätelaki ei koske sataman omasta toiminnasta syntyviä jätteitä, mutta ne sisällytetään jätehuoltosuunnitelmaan, koska satamissa ei aina pystytä erottamaan alusten jätteitä sataman omassa toiminnassa syntyneistä jätteistä. Toiminnanharjoittajana sataman on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetulla ja yli 1350 tonnin vetoisille aluksille soveltuvalla satamalla on oltava ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupa.. Jos sataman toimintaan ei tarvitse hakea ympäristölupaa, satamasta on tehtävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoitus, johon on liitettävä jätehuoltosuunnitelma. Ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään satamalomakkeella (ks. liite 3), joka toimitetaan alueelliseen ympäristökeskukseen kahtena samansisältöisenä kappaleena täytettynä ja allekirjoitettuna. Ympäristöluvanvaraisesta satamasta on ilmoitettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, kun jätehuoltosuunnitelmaa tarkistetaan. Ilmoitus on tehtävä kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ympäristölupa on saanut lainvoiman. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, miten 6

7 jätehuoltosuunnitelmaa on tarkistettu. Satamalomake on tarkoitettu käytettäväksi myös jätehuoltosuunnitelman tarkistuksiin. Sataman pitäjän on ennen jätehuoltosuunnitelman esittämistä varattava tilaisuus sataman käyttäjille ja muille tahoille lausua mielipiteensä jätehuoltosuunnitelmasta tai sen tarkistamisesta. Jätehuoltosuunnitelman luonnos on oltava nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana. Nähtävillä pitämisestä on ilmoitettava sataman käyttäjille ja muille tahoille kirjeitse tai muulla tiedon antamiseen sopivalla tarkoituksenmukaisella tavalla. Palautelomakkeen jakaminen aluksen edustajille ja aluksille jätehuollon ohjeiden yhteydessä antaa mahdollisuuden antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia jatkuvasti Alusjätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa Alusjätelain mukaan sataman pitäjän on huolehdittava siitä, että satamassa on laitteet, jotka riittävät vastaanottamaan satamaa käyttäviltä aluksilta tulevat, sataman pitäjän huolehdittavaksi jätettävät: 1) öljypitoiset jätteet; 2) vaarallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet; 3) käymäläjätevedet; 4) kiinteät jätteet mukaan lukien lastijätteet; sekä 5) pakokaasujen puhdistusjätteet Käytännössä riittää, että sataman käytettävissä on laitteet näiden jätteiden vastaanottamiseksi. Satamalomakkeessa (ks. liite 3) jätteet on jaoteltu yllämainittuihin luokkiin. Jätelaissa toiminnan järjestäjällä tarkoitetaan mm. sataman haltijaa. Toiminnan järjestäjänä sataman on huolehdittava alueellaan syntyvän jätteen keräyksen järjestämisestä. Jätteen haltijalla puolestaan tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hallinnassa jäte on. Kun alus tulee satamaan ja luovuttaa jätteensä, satamasta tulee jätteen haltija. Jätteen haltijana sataman on huolehdittava jätteen kuljetuksen järjestämisestä. Luovutettaessa ongelmajätettä jätelain mukaisesti, on jokaista jätteen siirtoa varten laadittava siirtoasiakirja, jossa on valtioneuvoston päätöksessä 659/1996 vaaditut tiedot. Ongelmajätteen haltijana sataman on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä ongelmajätteen vastaanottajalle. Myös sivutuoteasetuksen mukaisten jätteiden siirrosta sataman on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä vähintään kaksi vuotta Aluksista peräisin olevasta jätteestä perittävät maksut Alusjätelain mukaan aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden, kiinteän jätteen ja käymäläjäteveden vastaanottamisesta peritään maksu jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan jätettä vai ei. Maksut voivat sisältyä aluksilta perittävään satamamaksuun. Satamamaksuun sisältyvien aluksista peräisin olevien jätteiden vastaanottamisesta perittävien maksujen osuus satamamaksusta tulee ilmoittaa. Maksut voidaan porrastaa esimerkiksi alustyypin, alusluokan tai aluksen kokoluokan mukaan, mutta maksujen suuruus ei saa riippua siitä, kuinka paljon jätettä alus jättää satamaan. Maksuista voidaan myöntää alennusta, jos aluksella käytetään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän jätteen määrä on tavallista vähäisempi. 7

8 Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden, kiinteän jätteen ja käymäläjäteveden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua kalastusaluksilta eikä huvialuksilta, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa. Maksua ei myöskään peritä niiltä aluksilta, jotka Merenkulkulaitos on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. Vapautettujen alusten listaa pidetään yllä PortNetissä ( Sataman pitäjän tulee saattaa sataman jätehuoltopalveluita käyttävien saataville tiedot sataman jätehuoltojärjestelyistä sekä jätehuoltomaksuista Ruokajäte kansainvälisestä liikenteestä EY:ssä vuonna 2002 voimaantullut ns. sivutuoteasetus säätelee tarkkaan kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen hävittämistä, keräämistä ja kuljetusta. Elintarvike-turvallisuusvirasto Evira on antanut ohjeet kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen osalta (ks. liite 4). Ohjeeseen pitää tutustua huolella, sillä se korvaa Kasvintuotannon tarkastus-keskuksen (KTTK) antaman ohjeen. Eviran määritelmän mukaan reitillään EU:n ulkopuolelle poikkeavien alusten liikenne katsotaan kansainväliseksi. Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin olevalla luokan 1 ruokajätteellä tarkoitetaan kansainvälisessä liikenteessä olevien laivojen lentokoneiden ja junien ruokajätettä, jota syntyy matkustajien ja miehistön ruokailun ja ruoanvalmistuksen yhteydessä sekä kaikkea muuta jätettä (käärepaperit, pakkaukset, kertakäyttöastiat jne.), joka on joutunut kosketuksiin kyseisten elintarvikkeiden tai ruoantähteiden kanssa. Satama on ns. kansainvälisen liikenteen toimija, jonka pitää hakea Eviralta hyväksyntää luokan I ruokajätteen keräily-, kuljetus- ja käsittelymenettelyilleen. Hyväksyntää varten toimijan on laadittava menettelytapakuvaus sivutuotejätteiden käsittelystä. Silloin kun alus ilmoittaa jättävänsä ruokajätteitä maihin, satama on velvollinen ottamaan ne vastaan. Kiinteät jätteet, kuten ruoka- ja kotitalousjätteet, kuuluvat ei erityismaksua -järjestelmän piiriin. 2.4 Aluksia koskevat jätehuoltovelvoitteet Alusjätteiden jättöpakko ja alusjätteistä ilmoittaminen Alusjäteasetuksen mukaan suomalaisen aluksen, joka saapuu Itämeren alueella olevaan satamaan, ja ulkomaisen aluksen, joka saapuu Suomen alueella olevaan satamaan, on ennen kuin alus lähtee satamasta jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä, joita ei Marpol 73/78 yleissopimuksen tai Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 2/2000) mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen. Aluksen jäteastioissa tai säiliöissä olevia, alusjäteasetuksessa tarkoitettuja vähäisiä jätemääriä ei kuitenkaan tarvitse jättää jätteiden vastaanottolaitteisiin. Vähäisellä määrällä tarkoitetaan enintään 25 prosenttia aluksen jäteöljytankkien kokonaistilavuudesta tai viittä kuutiometriä. Aluksella tulee kuitenkin aina olla riittävästi varastotilaa seuraavan matkan aikana kertyvälle jätteelle. Aluksesta voidaan olla jättämättä jätteitä, jos tästä aiheutuisi aluksesta riippumattomasta syystä alukselle tarpeetonta viivytystä edellyttäen, että aluksella on riittävät erilliset varastotilat kaikelle alukselle kertyneelle ja aiotun matkan aikana kertyvälle aluksesta peräisin olevalle jätteelle. 8

9 Lisäksi alusjäteasetuksen mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus (ks. liite 7) merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti. Merenkulkulaitos voi hakemuksesta myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden ja lastijätteiden jättöpakkoa ja ilmoitusvelvollisuutta koskevia poikkeuksia alukselle, joka on alusjätelain tarkoittamassa säännöllisessä liikenteessä (vuonna 2006: käy vähintään kerran viikossa kyseisessä satamassa) ja jolla on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Merenkulkulaitokselle on toimitettava poikkeuspäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla selvitys siitä, että alus käyttää pääosin jätehuoltosopimuksen mukaisia palveluita Ruokajäte kansainvälisestä liikenteestä Mikäli kansainvälisessä liikenteessä oleva alus aikoo jättää ruokajätettä, sen on ilmoitettava satamalle satamakäynnin ennakkoilmoituksen yhteydessä asiasta ja annettava arvio sen määrästä sekä kerättävä ruokajäte tiiviisiin, suljettuihin pakkauksiin ja toimitettava se sataman asianmukaiseen tiiviiseen, suljettuun keräilyastiaan, -säiliöön tai konttiin. Kansainvälisen liikenteen määritelmä: ks. kohta Ruokajätteen laskeminen mereen on kohdassa mainittujen sopimusten ja alusjäteasetuksen perusteella sallittua, jos se tehdään vähintään 12 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta. 9

10 3. OHJE SATAMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN A. Sataman toimintaa valvova viranomainen Valvoja on ympäristölupavelvollisilla satamilla alueellinen ympäristökeskus ja paikallistasolla kunnan ympäristöviranomainen. B. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittäväksi esitettävä jätehuoltosuunnitelma Selvitetään onko kyseessä uusi jätehuoltosuunnitelma, jätehuoltosuunnitelman määräaikaistarkistaminen vai jätehuoltosuunnitelman muu tarkistaminen, esimerkiksi jos sataman jätehuolto oleellisesti muuttuu toiminnan laajentamisen tai vähentämisen taikka muun syyn johdosta. C. Sataman pitäjän/haltijan yhteystiedot Sataman pitäjällä tarkoitetaan satama-alueen ja siihen kuuluvan infrastruktuurin omistajaa, haltijaa tai ylläpitäjää. Ilmoitetaan yhteystiedot. D. Sataman nimi, sijainti ja toiminta-aika Ilmoitetaan sataman nimi, sijainti ja toiminta-aika. Mikäli sataman sijainti on esitetty asemapiirroksessa tai peruskartalla liitteessä niin laitetaan rasti kyseiseen kohtaan ja ilmoitetaan liitteen numero. Sataman toiminta-aika kalenterivuonna ilmoitetaan; jätehuollon tulee toimia ainakin yhtä kauan. E. Toiminnan nykyiset luvat, päätökset, sopimukset ym. Ilmoitetaan sataman nykyiset ja tiedossa olevat aiemmin myönnetyt luvat, päätökset ja/tai sopimukset, myös antopäivämäärä, viranomainen ja diaarinumero. F. Sataman jätehuoltosuunnitelma Ilmoitetaan pääasiallinen käyttötarkoitus, laiturien pituus (metreinä), satamassa käyvät alustyypit ja aluskäyntien määrä vuodessa. Alustyyppiluokkaan matkustaja-alus kuuluvat matkustaja-alus, matkustaja-autolautta, ro-pax ja junalautta, jotka on rekisteröity yli 12 matkustajalle. Kuivalasti-aluksia ovat kuivalastialus, ro-ro (lastilautta), ajoneuvonkuljetusalus, konttialus, kuivabulk ja junalautta, jotka on rekisteröity alle 12 matkustajalle. Säiliöaluksia ovat säiliöalus, öljysäiliöalus, kaasusäiliöalus ja kemikaalisäiliöalus. Ellei sopivaa alustyyppivaihtoehtoa ole valmiina, laitetaan rasti kohtaan Muu ja kirjoitetaan alustyyppi, esim. hinaaja. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan kaikkien aluskäyntien vuosittainen määrä yhteensä ja kolmannessa sarakkeessa vuosittainen matkustaja-määrä matkustaja-alusten osalta. Pystysarakkeessa ilmoitetaan vieraileeko satamassa aluksia, joilla on Merenkulkulaitoksen myöntämä poikkeuslupa. Jos vierailee, ilmoitetaan onko näiden alusten osuus kaikista satamassa käyvistä aluksista alle vai yli puolet. 10

11 Poikkeuslupa-alusten määrä vaikuttaa sataman alusjätehuollon järjestelyjen laajuuteen. Merenkulkulaitoksen ylläpitämä poikkeuslupa-aluslista on PortNetissä ( Lomakkeen toisen sivun alussa laitetaan rasti kohtaan alusten jätteitä, sataman oman toiminnan jätteitä tai alusten ja sataman oman toiminnan jätteitä sen mukaan, kerätäänkö satamassa alusten ja sataman oman toiminnan jätteet erikseen vai menevätkö jätteet samoihin astioihin. Jos jätteet kerätään erikseen, lomakkeen toinen sivu tulostetaan kahtena kappaleena, joista toisessa ilmoitetaan alusten ja toisessa sataman oman toiminnan jätetiedot. 1. Vastaanotettavat jätelajit ja -määrät, vastaanottolaitteet, tyhjennys ja jätteiden käsittely Jätteiden luokitus noudattaa ympäristöministeriön asetuksen N:o 1129/2001 liitteen mukaista luokitusta (yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelo, ks. liite 2). Mikäli satamassa syntyy jätettä, jota lomakkeessa ei ole mainittu, kyseinen jätelaji kirjoitetaan kohtaan muu, mikä? ja etsitään luokitusnumero em. luettelosta. Ilmoitetaan arvio tai laskelma vuosittaisista jätemääristä jätelajeittain niiden jätteiden kohdalla, joita satamassa kerätään aluksilta ja satamatoiminnasta. Ilmoitetaan jätemäärät yhteensä kyseisen pääluokan (lihavoitu) kohdalla. Ilmoitetaan jäteastian tilavuus (m3). Laitetaan rasti kohtaan Tyhjennys säännöllisesti, Tyhjennys tarvittaessa tai Erikseen tilattu jätteidenkuljetus käsittelypaikalle. Esitetään jätelajeittain kuvaus, minne jätteet satamasta toimitetaan (sopimusurakoitsija) ja miten ne käsitellään / hyödynnetään. 2. Jätteiden esikäsittelylaitteet ja menetelmät Mikäli jätteet esikäsitellään satamassa, esitetään liitteenä kuvaus jätteiden esikäsittelylaitteista ja menetelmistä. 3. Sataman jätehuollosta ja jätehuoltosuunnitelman toimeenpanosta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden yhteystiedot Ilmoitetaan yhteystiedot. 4. Satama-alueen vastaanottolaitteistoista ja niiden kunnosta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden yhteystiedot Ilmoitetaan yhteystiedot. 5. Vastaanottolaitteiden käytön seuranta ja niiden puutteellisuudesta ilmoittaminen Vastataan kysymyksiin tai kerrotaan mistä vastaus löytyy (viittaus esim. sataman jätehuoltoohjeeseen). 6. Sataman ongelmajätehuollosta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden yhteystiedot Ilmoitetaan yhteystiedot. 11

12 7. Sataman jätteiden vastaanoton maksujärjestelmä Vastataan kysymyksiin tai kerrotaan mistä vastaus löytyy (viittaus esim. sataman taksaan tai jätehuolto-ohjeeseen). 8. Jätehuoltoon liittyvissä neuvotteluissa noudatettavat menettelyt Ks. edellä. 9. Vastaanotettujen jätemäärien kirjaamismenetelmät Ks. edellä. 10. Allekirjoitus Kaikki kohdat täytetään. Lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan. 12

13 4. SATAMAN JÄTEHUOLTO- JA LAJITTELUOHJEEN SISÄLTÖ- VAATIMUKSET 4.1 Sataman jätehuolto-ohjeen sisältövaatimukset Selostus jätteiden asianmukaisen toimittamisen keskeisestä merkityksestä: - Satama-alueella noudatetaan alusten ja satamatoiminnan jätteiden vastaanotossa ja käsittelyssä sataman jätehuolto-ohjeita. - Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön. - Noudattamalla laadittuja ohjeita ja toimittamalla jätteet asianmukaisesti jätteiden keräyspisteisiin, vähennetään aluksilta ja satamatoiminnasta syntyvien jätteiden ympäristökuormitusta ja ehkäistään meriympäristön pilaantumista. Jätteiden vastaanottomenettelyt: - Alusjäteasetuksen mukaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä, jotka kuuluvat alla mainittuihin luokkiin Aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. - Kerrotaan miten toimitaan seuraavien jätteiden osalta: 1) nestemäiset öljypitoiset jätteet, 2) vaarallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet, 3) käymäläjätevedet, 4) kiinteät jätteet mukaan lukien lastijätteet, 5) pakokaasujen puhdistusjätteet, 6) erityisjäte eli kansainvälisen liikenteen ruokajäte ja 7) jätteet joita varten satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää. Maksujärjestelmän kuvaus - Kaikilta satamassa vierailevilta aluksilta peritään sataman voimassa olevan taksan mukainen maksu. Kerrotaan mistä taksa löytyy. - Alusten jätehuoltomaksun maksuperusteet on esitetty sataman taksan yhteydessä ja taksassa on esitetty myös jätehuoltomaksujen mahdolliset ympäristöperusteiset alennusmenettelyt. - Jätemaksua ei peritä aluksilta, joilla on Merenkulkulaitoksen myöntämä poikkeuslupa. - Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen satamalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten suhteen. 4.2 Sataman lajitteluohjeen sisältövaatimukset Ohjeen sisältöön kuuluvat: - kartta jäteasemien sijainnista, - selostus miten jäteasemat ja jäteastiat on merkitty, - selostus mitä jätteitä kerätään ja kuvaus mitä astiaan saa laittaa, - selostus mihin ilmoitetaan vastaanottolaitteiden puutteellisuuksista (puhelinnumero), - valokuvat jäteasemasta kyltteineen, jäteastioista ja niihin laitettavista jätteistä sekä 13

14 - merkintä siitä, koska ohje on päivitetty 14

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 II Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta...2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA 18.12.2015 (päivitetty 18.3.2016) Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Laki. kotikuntalain muuttamisesta

Laki. kotikuntalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 99/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kotikuntalain muuttamisesta (HE 67/2004 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta /2014 Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta /2014 Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014 998/2014 Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 18.12.2015 (päivitetty 18.3.2016) Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

MRV-asetuksen keskeinen sisältö

MRV-asetuksen keskeinen sisältö MRV-asetuksen keskeinen sisältö Antti Nironen Lakimies Meriympäristö Painolastivesi- ja MRV-seminaari Trafi, Helsinki 15.6.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Johdanto EU:n komission valkoinen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA)

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) N:o 841 2787 Liitteet Liite 1 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) ENNAKKOILMOITUS KLIINISESTÄ LÄÄKETUTKIMUKSESTA 1. Viranomainen täyttää Saapunut Diaari-/rekisterinumero

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja valvonta...3 1.1 Lait ja asetukset...3 1.2 Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset...3 2. Satamaa koskevat

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot