HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS KAARINAN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT 2019

2 2 HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAAVASELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Hirsimäentie 14 asemakaavan muutos, A23019 Asemakaavalla muutetaan Kaarinan Piikkiön kirkonkylä, 23. kaupunginosan, osaa korttelista sekä liikenne-, katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Kaarinan Piikkiön kirkonkylän, 23. kaupunginosan, osa korttelia sekä katu-, suojaviher- ja puistoalueita. Eveliina Eteläkoski, Kaarinan kaupunki / kaavoitus PL 12, KAARINA 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutos on tullut vireille Suunnittelualueena on Hirsimäentie 14 sekä sen itäpuolella oleva puisto. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti koillisessa Kehätie, kaakossa Koulutien jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä, lounaassa Hirsimäentien jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä ja luoteessa pientalokiinteistö. Maanomistajat (Mikko Salomaa ja Tea Paronen) ovat anoneet noin 1000 m2 suuruisen lisämaan liittämistä omakotitalotonttiinsa ja lisärakennusoikeutta talousrakennuksille noin 200 m Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. tilastolomake 2. ote maakuntakaavasta 3. ote ajantasakaavasta 4. ote vesihuoltokartasta 5. osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6. hyväksytty kaavaluonnos 7. ote alueen katusuunnitelmasta Muut kaavatyöhön vaikuttaneet taustatiedot ja selvitykset: - Kaarinan päätieverkon meluselvitys, Akukon Oy, Piikkiön kulttuuriympäristö, kotiseutukirja, Viri Teppo-Pärnä ja Seppo Pärnä, LÄHTOKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen olosuhteista Nykytilanne ja yleiskuvaus

3 Luonnonympäristö Suunnittelualueena on Hirsimäentien päässä sijaitseva rakennettu pientalokiinteistö sekä puistoalue. Puistoalue on lähes avointa entistä peltoa. Eteläosassa kasvaa muutamia puita. Suunnittelualue on entistä peltoa sekä pihapiiriä, jossa muutamia puita. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. Tarkemman luontoselvityksen tekeminen ei ole tarpeellista Rakennettu ympäristö Väestö ja yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on melko väljästi rakennettua aluetta, ja se liittyy Piikkiön keskustaajamaan. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee koulu- ja vanhuspalveluiden rakennuksia. Kehätien pohjoispuolella on erillispientaloista koostuva, useiden vuosikymmenien aikana rakentunut Makarlan asuinalue. Suunnittelualueen viereisen koulukeskuksen pohjois- ja länsipuolella sijaitsee lisää pientaloasutusta. Makarlantien eteläpuolella on muutamia kevyen teollisuuden halli- ja myymälärakennuksia. Suunnittelualueesta 500 metrin säteellä asuu noin 300 asukasta. Rakennettu kulttuuriympäristö, muinaismuistot Palvelut ja työpaikat Virkistys Suunnittelualueella ei ole suojeltavia rakennuksia tai muinaismuistoja. Suunnittelualueen lähiympäristö ovat on merkittävää palveluiden ja työpaikkojen aluetta. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevat Piikkiön liikuntahalli ja urheilukenttä, joka täydentää liikuntahallin tarjoamia liikuntapalveluita. Suunnittelualueen vieressä, Koulutien länsipuolella sijaitsee Piikkiön yhtenäiskoulu, jossa on opetusta 1-9 vuosiluokilla. Suunnittelualueesta länteen, Makarlantien ja Hepojoentien kulmauksessa sijaitsee Tieniityn päiväkoti, jonka toimintaan sisältyy päivähoidon lisäksi esiopetusta sekä integroitu erityisryhmä. Päiväkodin viereisellä kiinteistöllä sijaitsee Piikkiön Vanhustenkotisäätiön palvelukeskus. Makarlantien eteläpuolella sijaitsee moottoriajoneuvojen huoltoon, metallien työstöön, eristeiden asennukseen, sekä rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppaan erikoistuneita yrityksiä. Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat kilometrin päässä suunnittelualueelta lounaaseen. Suunnittelualueen puisto ei ole varsinaisessa virkistyskäytössä vaan on lähinnä tien vierustalle sijoittuvaa joutomaata. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee lähivirkistysalueena toimiva kookas Huttalanmäki, joka on lähes kokonaan luonnontilassa. Huttalanmäen ja liikuntahallin välissä sijaitsee urheilukenttä. Liikuntahallin länsipuolella on pienempiä puisto- ja lähivirkistysalueita, jotka yhdistyvät viereiseen, pientaloaluetta halkovaan Salvelanpuistoon. Kyseinen puisto on luonnontilaan saatettava puisto siten, että leikkikentät sekä alueeseen soveltuvat laitteet ja rakennelmat sallitaan alueella. Makarlantien eteläpuoleiset peltoalueet on merkitty kaavaan maatalousalueena.

4 4 Liikenne Suunnittelualue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Piikkiön keskustan läheisyydessä. Alueelta on lyhyet kulkuyhteydet Makarlantietä pitkin valtakunnalliselle päätieverkostolle Turun kehätielle sekä maantielle 110. Kehätieltä on edelleen liittymä Turku-Helsinki moottoritielle. Makarlantietä pitkin kulkee joukkoliikenteen yhteys Paimioon sekä Kaarinan kautta Turun keskustaan. Arkisin vuoroväli vaihtelee ajankohdan mukaan keskimäärin yhdestä kolmeen vuoroa tunnissa. Lauantaisin ja pyhäpäivisin vuorot kulkevat harvemmin. Varsinais-Suomen ELY-keskus on Salvelan asemakaavan kaavaluonnoksesta annetussa mielipiteessä todennut, että ohikulkutien tilavaraus on historiallisista syistä turhan laaja. LT-aluetta on kavennettu Salvelan kaavaehdotuksessa ja Hirsimäentie 14 asemakaavan muutoksessa nykyiseen tiealueen kiinteistörajaan. Muu osa ohikulkutien LT-varauksesta tarkistetaan Makarlan asemakaavan muutoksen ja Salvelan asemakaavan muutoksen yhteydessä. Liikuntahallin ja urheilukentän pysäköintialueelle kuljetaan liikuntahallin pohjoispuolelta, kaavassa kevyen liikenteen väyläksi osoitettua tietä pitkin. Ajoväylän kaavamerkintä korjataan osittain tämän asemakaavatyön ja laajemmin Salvelan asemakaavan muutoksen yhteydessä Yhdyskuntatekniikka Ympäristöhäiriöt Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueen läheisyydessä on valmiiksi rakennettu yhdyskuntatekniikan verkosto. Kaarinan kaupungin vesihuoltoverkosto sijaitsee puistoalueen eteläosassa. Johdot eivät sijoitu asemakaavan mukaiselle rasitealueelle. Lisäksi alueen eteläosassa on Carunan ilmajohto. Sen maakaapelointi on ajankohtaista muutaman vuoden kuluessa. Alueella ei ole pilaantuneita tai pilaantuneiksi epäiltyjä maa-alueita. Kaarinan päätieverkon meluselvitykseen (Akukon Oy, 2014) mukaan suunnittelualueen koillisreuna on Kehätien melualuetta. Melualue ulottuu noin 75 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Hirsimäentie 14 on yksityisomistuksessa. Muu osa suunnittelualueesta on Kaarinan kaupungin omistamaa aluetta. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyv. 2018) alue on taajamatoimintojen aluetta (A). - Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita.

5 5 Lisäksi alue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta: Suunnittelumääräys: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittävää. (liitekartta) Turun kaupunkiseudun rakennemalli Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Suunnittelualue sijaitsee reilun kahden kilometrin päässä Turun kaupunkiseudun rakennemallin länsireunasta. Rakennemallin raportissa todetaan, että Piikkiön keskusta on ydinkaupunkialueen lähialueen keskus, joka kasvaa edullisen sijaintinsa vuoksi. Piikkiön aluekeskuksen on arvioitu kasvavan vuoteen 2035 mennessä noin asukkaalla. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Piikkiön taajaman osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja seuraavaksi laaditaan tavoitteet. Suunnittelualueella on voimassa Koulukeskuksen alueen rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (v. 1984) ja Keskustan pohjoisosa (Salvela) rakennuskaava (v. 1975). Niissä alue on istutettavaa puistoa (VP) ja Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO-1). Puisto (VP). Alue rakennetaan puistomaisesti. Puistoalueen eteläosassa on johtoa varten varattu alueen osa sekä vaara-alueen rajaus. Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue (AO-1): - Rakennusoikeus / rakennuspaikka 300 m². - Erillistä ullakkohuoneistoa ei sallita. Autopaikkoja vähintään 2 / asunto. - Rakennus ei ratkaisutavoiltaan (kattotyyppi-, kulma-, väritys-, materiaali jne.) saa poiketa räikeästi korttelin muusta pientaloasutuksesta. Rakennuspaikat aidataan. Aidattaessa aitatyyppien tulee kortteleittain ainakin katusivulla olla samanlainen. - Naapurirajaan kiinni rakennettaessa tämä seinä aukoton (yläikkunat 1,8 m lattiasta sallitaan). - Liikennealueitten varsialueilla on melun puoleiset ulkoseinä-, ovi- ja ikkunarakenteet oltava sellaiset ettei liikennemelun aiheuttama äänentaso asuinhuoneissa ylitä 35 db (A). - Rakentamatta jäävät rakennuspaikan osat on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava rakennuslautakunnan määräyksestä. (liitekartta) Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja -rekisteri Pohjakartta Suunnittelualue on kiinteistörekisterissä.

6 6 Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietolaitos päivittää pohjakarttaa asemakaavojen laatimisen tai uudisrakentamisen yhteydessä. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja vireille tulo Kaarinan kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen kevään 2019 kaavoitusohjelman hyväksymisen yhteydessä Asemakaavaa koskeva osallistumisja arviointisuunnitelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty yhteenveto kaavatyön tavoitteista, vaiheista ja osallisista. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kaarina-lehdessä Osallistuminen ja kaavatyön vaiheet Asemakaavan vireille tulon yhteydessä on osallisille ilmoitettu kaavatyön käynnistymisestä kirjeitse. Kirje on sisältänyt kuulutuksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaarina-lehden kuulutuksessa on lisäksi esitetty mahdollisuus ilmoittautua osalliseksi asemakaavatyöhön. Asemakaavan osallisia ovat: Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttäjät, asukkaat ja yritykset Kaupungin toimialat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, infrapalvelut, vesihuoltolaitos, sivistyspalvelut, palvelupiste Valtion viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus Muut yhteisöt: Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Caruna Oy Ne, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kaavan idealuonnoksesta pyydettiin kaupungin toimialojen kommentit. Rakennusvalvonta esitti seuraavia huomautuksia: - Liikennemelumerkintä tonttien pohjoissivuilta ja itäsivulta puuttuu - VL-alueella oleva puistomuuntamo, kaavamerkintä - Lupakuvista (7/72) tarkastetut asuinrakennuksen alat; k-ala 206 m2 / kok.ala 321 (kellaria 115) m2 / huoneistoala 180 m2 / tilavuus 840 m3. Autokatoksesta ei ole kuvia, mutta löytyy sopimus naapurin kanssa; on katos, ei seiniä (eli 0 m2 / 0 m3). Edellä mainitut pinta-alat ovat ristiriidassa rekisterissä olevien tietojen kanssa. Rakennusvalvonnan kommentin perusteella kaavaan lisättiin puistomuuntamon merkintä. Liikennemelualue ei ulotu päätieverkon liikennemeluselvityksen mukaan tonteille asti, joten tontteja ei tarvitse suojata liikennemelulta. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Kaarinalehdessä Osallisille lähetettiin kuulutus ja kaavaluonnos kirjeitse. Kaava oli nähtävillä Kaarinan virastotalolla (Oskarinkatu 4), kaavoituksen ilmoitustaululla sekä internetissä. Kaavasta ei saapunut mielipiteitä. Yhdyskuntatekniikan osasto pyysi tarkentamaan kaavaan liikuntahallin ja urheilukentän ajoyhteyksiä sekä suunniteltuja uusia kevyen liikenteen väyliä. Koulutien loppupää merkittiin asemakaavaan katuna ja katualueelle varattiin tilaa uudelle kevyen liikenteen väylälle.

7 7 Maanomistaja esitti kaavaehdotusta valmisteltaessa, että Kehätien varresta liitettäisiin lisää maata tonttiin. Kyseinen alue on päätieverkoston liikennemeluselvityksen mukaan melualuetta. Kaavaluonnoksen mukaisella ratkaisulla melualue on merkitty suojaviheralueeksi (EV). Suurinpiirtein tasalevyinen EV-alue mahdollistaa mahdolliset Kehätien kehittämistoimenpiteet tulevaisuudessa (esim. meluvalli). Kaavaluonnoksen mukaista EV-aluetta ei siten liitetä osaksi tonttia. 4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia. 4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 4.5 Sopimukset Kaavatyön vaiheet: - kaavatyön käynnistäminen käynnistämispäätös kaavoitusohjelman hyväksymisen yhteydessä KHA osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen KAUKEH kaavaluonnos KAUKEH kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavasta ei saapunut mielipiteitä - kaavaehdotus Kaavaehdotus KAUKEH kaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna Oy:ltä, paikkatietopäälliköltä, maankäyttöinsinööriltä, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta - Asemakaavamuutoksen hyväksyminen Julkisen nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan tultua nähtäville. Asemakaavatyön aikana maanomistajan kanssa laaditaan esisopimus tonttimaaksi kaavoitettavan alueen kaupasta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Suhde muihin maankäytön suunnitelmiin ja strategioihin Rakentamisen määrä ja rakennukset SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA OSALLISTEN TAVOITTEET yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maanomistajat ja lähialueen asukkaat, muut osalliset Kaavamuutosanomus Kaavatyön tavoitteena on liittää noin 1000 m2 suuruinen alue puistoalueesta osaksi omakotitalotonttia. Kaavatyön laajuus huomioiden kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa maakuntakaavan ja rakennemallin kanssa. Tavoiteltu rakennusoikeuden lisäys on noin 200 m2 talousrakennuksille. Kaavan sisältö laaditaan siten, että tontille ei voi muodostaa uutta raken-

8 8 Liikenneverkko, kadut, kevyt liikenne, joukkoliikenne, liikenneturvallisuus Yhdyskuntatekniset verkostot, vesihuolto Virkistysalueet, puistojen rakentaminen, ulkoilureitit Rakennussuojelu Luonto ja luonnonsuojelu Ympäristöhäiriöt nuspaikkaa. Kaavamuutos ei edellytä muutoksia nykyiseen katuverkkoon. Kaavamuutos ei estä Kehätien parantamistoimenpiteitä. Asemakaavaan korjataan kevyen liikenteen yhteydet toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Kaavatyö ei edellytä muutoksia vesihuoltoverkostoon eikä verkoston lisärakentamistarvetta. Asemakaavaan korjataan verkostojen sijainti toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Alueella sijaitseva ilmajohto korvataan lähivuosina maakaapeloinnilla sähkönsiirtoyhtiön (Caruna Oy) toimesta. Maanomistajan kanssa laadittavaan esisopimukseen kirjataan, että kunta ei vastaa mahdollisista johtojen siirtokustannuksista. Aluetta ei ole rakennettu puistoksi, vaan se on tienvarressa sijaitsevaa entistä peltoa tai joutomaata. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta lähialueen varsinaisiin virkistysalueisiin kuten Huttalanmäkeen. Alueelle ei kohdistu rakennetun ympäristön suojelutavoitteita. Alueelle ei kohdistu luonnonympäristön suojelutarpeita. Kehätien varsi on tarkoituksenmukaista kaavoittaa puiston sijaan suojaviheralueeksi. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Hirsimäentie 14 asemakaavan muutoksen laajuus on noin 7755 m2. käyttötarkoitus pinta-ala rakennusoikeus asuntoja asukkaita AO 2041 m2 500 k-m2 n. 1 2 kpl noin 2-5 hlö VP 2115 m EV 2063 m kadut, kevyen liikenteen väylät 1536 m Alueen asuntomäärä ja asukasmäärä eivät muutu, sillä AO-tontti on jo rakennettu. Erillispientalojen korttelialue, AO Kortteli 2019 tontti 5 Rakennusoikeus on a/t 200. Suurin sallittu kerrosluku on I. Autopaikkoja on rakennettava 2 ap / asunto. Tontille rakentaa enintään kaksi asuntoa. Asuntojen tulee sijaita samassa rakennuksessa. Rakennettaessa 4m lähemmäs naapurin tontin rajaa ei rajan puoleisessa seinässä saa olla ikkunoita alle 160 cm:n korkeudella lattiatasosta. Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. Korttelin tontin 5 tonttijako on sitova. Tontin lounaiskulmaa viistää vesihuollon rasitealue Muut alueet Puistot (VP) Kaavaan merkitylle puistoalueelle sijoittuu rakennusala puistomuuntamolle sekä vesihuollon rasitealue.

9 9 Suojaviheralue, EV Kehätien varsi on suojaviheraluetta. Kadut ja kevyen liikenteen väylät Koulutietä jatketaan liikuntahallin luoteispuolella. Katualueen tilavarauksessa varaudutaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen sen varteen. Hirsimäentien ja Koulutien välinen kevyen liikenteen väylä merkitään kaavaan toteutuneen tilanteen mukaisesti. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan mukaisella kaupunkikehittämisen kohdealueella, jossa yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä. Vaikka alue jää Turun seudun kaupunkimallin ulkopuolelle, on rakennemallin raportissa todettu Piikkiön keskustan olevan ydinkaupunkialueen lähialueen keskus, jonka arvioidaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä noin asukkaalla. Piikkiön keskustaajaman maankäytön tiivistämisellä turvataan mm. palveluiden säilymistä. Tämä asemakaavan muutos ei juuri lisää väestöä, sillä kaavaan sisältyvä omakotitalotontti on jo rakennettu. Kaavalla ei siten ole vaikutusta yhdyskuntarakenteen kehittymiseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavaan sisältyvä omakotitalotontti on jo rakennettu. Kaava-alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön suojeluarvoja. Kaavalla ei ole vaikutusta lähiympäristön rakennussuojelukohteisiin (Salvelan kartanon alue) Vaikutukset liikenteeseen Asemakaava on laadittu toteutuneen nykytilanteen perusteella eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Alueella ei ole erityisiä luonnonympäristön arvoja. Asemakaavan muutos ei lisää väestömäärää alueella, eikä siten vaikuta myöskään lähiympäristön luontokohteisiin (Huttalanmäki). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava noudattaa hyvin pitkälle nykyistä jo toteutunutta tilannetta. Alueelle tulee laatia tonttijako. Alueelle on suunniteltu kevyen liikenteen yhteyksien kohentamistoimenpiteitä. Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Eveliina Eteläkoski toimistoarkkitehti

10 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 202 Kaarina Täyttämispvm Kaavan nimi Hirsimäentie 14 asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A23019 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, ,06 0, A yhteensä 0, , ,24 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0, ,3-0,1827 R yhteensä L yhteensä 0, ,8 0,0672 E yhteensä 0, ,6 0 0,2063 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

11 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, ,06 0, A yhteensä 0, , ,24 0, AO 0, , ,24 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0, ,3-0,1827 VP 0, ,0-0,1827 R yhteensä L yhteensä 0, ,8 0,0672 Kev.liik.kadut 0, ,1 0,0282 LT 0, ,9 0,0390 E yhteensä 0, ,6 0 0,2063 EV 0, ,0 0 0,2063 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

12

13

14

15 DA: 1 HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavatyön kuluessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältyy myöhemmin laadittavaan kaavaselostukseen soveltuvin osin. Suunnittelualue Suunnittelualueena on Hirsimäentie 14 sekä sen itäpuolella oleva puisto. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti koillisessa Kehätie, kaakossa Koulutien jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä, lounaassa Hirsimäentien jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä ja luoteessa pientalokiinteistö. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6000 m2. kaava-alueen likimääräinen sijainti Maanomistus ja kaavoitusaloite Maanomistajat (Mikko Salomaa ja Tea Paronen) ovat anoneet noin 1000 m2 suuruisen lisämaan liittämistä omakotitalotonttiinsa ja lisärakennusoikeutta talousrakennuksille noin 200 m2. Sopimukset Asemakaavatyön aikana maanomistajan kanssa laaditaan esisopimus tonttimaaksi kaavoitettavan alueen kaupasta. Nykytilanne ja alueen kuvaus Suunnittelualueena on Hirsimäentien päässä sijaitseva rakennettu pientalokiinteistö sekä puistoalue. Puistoalue on lähes avointa entistä peltoa. Eteläosassa kasvaa muutamia puita. KAAVOITUSTILANNE Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyv. 2018) alue on taajamatoimintojen aluetta (A). - Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita. Lisäksi alue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta: Suunnittelumääräys: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittävää.

16 DA: 2 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Piikkiön taajaman osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja seuraavaksi laaditaan tavoitteet. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Koulukeskuksen alueen rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (v. 1984) ja Keskustan pohjoisosa (Salvela) rakennuskaava (v. 1975). Niissä alue on istutettavaa puistoa (VP) ja Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO-1). Puisto (VP). Alue rakennetaan puistomaisesti. Puistoalueen eteläosassa on johtoa varten varattu alueen osa sekä vaara-alueen rajaus. Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue (AO-1): - Rakennusoikeus / rakennuspaikka 300 m². - Erillistä ullakkohuoneistoa ei sallita. Autopaikkoja vähintään 2 / asunto. - Rakennus ei ratkaisutavoiltaan (kattotyyppi-, kulma-, väritys-, materiaali jne.) saa poiketa räikeästi korttelin muusta pientaloasutuksesta. Rakennuspaikat aidataan. Aidattaessa aitatyyppien tulee kortteleittain ainakin katusivulla olla samanlainen. - Naapurirajaan kiinni rakennettaessa tämä seinä aukoton (yläikkunat 1,8 m lattiasta sallitaan). - Liikennealueitten varsialueilla on melun puoleiset ulkoseinä-, ovi- ja ikkunarakenteet oltava sellaiset ettei liikennemelun aiheuttama äänentaso asuinhuoneissa ylitä 35 db (A). - Rakentamatta jäävät rakennuspaikan osat on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava rakennuslautakunnan määräyksestä. SUUNNITTELUALUE

17 DA: 3 SELVITYS ALUEEN OLOSUHTEISTA Luonto ja luonnonympäristö Suunnittelualue on entistä peltoa sekä pihapiiriä, jossa muutamia puita. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. Tarkemman luontoselvityksen tekeminen ei ole tarpeellista. Rakennussuojelu, kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole suojeltavia rakennuksia tai muinaismuistoja. Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole pilaantuneita tai pilaantuneiksi epäiltyjä maa-alueita. Kaarinan päätieverkon meluselvitykseen (Akukon Oy, 2014) mukaan suunnittelualueen koillisreuna on Kehätien melualuetta. Melualue ulottuu noin 75 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Yhdyskuntatekniset verkostot Kaarinan kaupungin vesihuoltoverkosto sijaitsee puistoalueen eteläosassa. Johdot eivät sijoitu asemakaavan mukaiselle rasitealueelle. Lisäksi alueen eteläosassa on Carunan ilmajohto. Sen maakaapelointi on ajankohtaista muutaman vuoden kuluessa. TAVOITTEET Kaavahankkeeseen vaikuttavia tietoja ja lähtökohtia on tärkeä saada osallisilta heti hankkeen alkuvaiheessa. Mielipiteen voi esittää sähköpostilla tai postittamalla liitteenä olevan lomakkeen. Kaavan valmistelija kokoaa saadusta palautteesta yhteenvedon alla olevaan taulukkoon. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA OSALLISTEN TAVOITTEET yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maanomistajat ja lähialueen asukkaat, muut osalliset Kaavamuutosanomus Kaavatyön tavoitteena on liittää noin 1000 m2 suuruinen alue Suhde muihin maankäytön suunnitelmiin ja strategioihin Rakentamisen määrä ja rakennukset Liikenneverkko, kadut, kevyt liikenne, joukkoliikenne, liikenneturvallisuus Yhdyskuntatekniset verkostot, vesihuolto Virkistysalueet, puistojen rakentaminen, ulkoilureitit Rakennussuojelu Luonto ja luonnonsuojelu Ympäristöhäiriöt puistoalueesta osaksi omakotitalotonttia. Kaavatyön laajuus huomioiden kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa maakuntakaavan ja rakennemallin kanssa. Tavoiteltu rakennusoikeuden lisäys on noin 200 m2 talousrakennuksille. Kaavan sisältö laaditaan siten, että tontille ei voi muodostaa uutta rakennuspaikkaa. Kaavamuutos ei edellytä muutoksia nykyiseen katuverkkoon. Kaavamuutos ei estä Kehätien parantamistoimenpiteitä. Asemakaavaan korjataan kevyen liikenteen yhteydet toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Kaavatyö ei edellytä muutoksia vesihuoltoverkostoon eikä verkoston lisärakentamistarvetta. Asemakaavaan korjataan verkostojen sijainti toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Alueella sijaitseva ilmajohto korvataan lähivuosina maakaapeloinnilla sähkönsiirtoyhtiön (Caruna Oy) toimesta. Maanomistajan kanssa laadittavaan esisopimukseen kirjataan, että kunta ei vastaa mahdollisista johtojen siirtokustannuksista. Aluetta ei ole rakennettu puistoksi, vaan se on tienvarressa sijaitsevaa entistä peltoa tai joutomaata. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta lähialueen varsinaisiin virkistysalueisiin kuten Huttalanmäkeen. Alueelle ei kohdistu rakennetun ympäristön suojelutavoitteita. Alueelle ei kohdistu luonnonympäristön suojelutarpeita. Kehätien varsi on tarkoituksenmukaista kaavoittaa puiston sijaan suojaviheralueeksi. Kaavatyön yhteydessä tarvittavat lisäselvitykset Kaavatyön yhteydessä ei ole tarpeen laatia lisäselvityksiä.

18 DA: 4 Vaikutusten arviointi Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan lyhyesti suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset kuten yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN Tiedottaminen ja osallistuminen Kaavan osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kaavasta. Osallisia ovat: Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttäjät, asukkaat ja yritykset Kaupungin toimialat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, infrapalvelut, vesihuoltolaitos, sivistyspalvelut, palvelupiste Valtion viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus Muut yhteisöt: Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Caruna Oy Ne, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Osalliseksi on mahdollista ilmoittautua antamalla yhteystiedot kaavoitustoimeen Osallisille lähetetään kuulutuskirje kaavan vireilletulosta ja nähtävilläoloista. Pyydämme, että kiinteistönomistajat ja haltijat, isännöitsijät sekä kuolinpesän osakkaat tiedottavat muita osakkaita. Mielipiteitä voi ilmaista kaavan valmisteluvaiheessa puhelimitse, sähköpostitse, käymällä kaavoitustoimistossa tai lähettämällä postia. Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset on tehtävä kirjallisesti. Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa. Huomioittehan, että esitetyt mielipiteet ovat julkisia. Kaavan kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä, Kaarina-lehdessä ja Piikkiön kaavojen osalta Kunnallislehdessä. Kaavat ovat nähtävillä internetissä ja Kaarinan kaupunginvirastolla kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Oskarinkatu 4. Piikkiön alueen kaavat ovat lisäksi nähtävillä kirjaston palvelupisteessä osoitteessa Hadvalantie 9. Luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kaarinan kaupungin internet-sivuilta. Aloitusvaihe ja vireille tulo kaavoituspäätös kaavoitusohjelman hyväksymisen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen kaupunkikehityslautakunnassa asemakaava tulee vireille Kaarina-lehden kuulutuksella Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ilmoitettiin kaavatyön käynnistymisestä. osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lomake mielipiteiden ilmaisemiseen lähetetään osallisille. Valmisteluvaihe valmistellaan kaavaluonnos, jonka kaupunkikehityslautakunta hyväksyy (pvm) kaavaluonnoksen nähtävilläolosta (30 vrk) kuulutetaan Kaarina-lehdessä ja Kunnallislehdessä sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Kaavaluonnoksesta voi antaa palautetta kirjallisesti tai suullisesti. Ehdotusvaihe hyväksytyn luonnoksen perusteella neuvotellaan kaupungin toimialojen kanssa valmistellaan kaavaehdotus, jonka hyväksyy kaupunkikehityslautakunta. kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta (30 vrk) kuulutetaan Kaarina-lehdessä ja Kunnallislehdessä sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisia muistutuksia kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna, PL 12, Kaarina. lausunnot: ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna Oy:ltä, paikkatietopäälliköltä, maankäyttöinsinööriltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta

19 DA: 5 Hyväksymisvaihe esisopimus maanomistajan kanssa kaupasta. kaavan hyväksyy kaupunkikehityslautakunta. päätöksestä ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä niille, jotka ovat sitä nähtävilläolon aikana pyytäneet kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus 30 päivän kuluessa Turun hallinto-oikeuteen. kaavan voimaantulosta ilmoitetaan Kaarina-lehden kuulutuksella. Arvioitu aikataulu kevät 2019 kesä 2019 syksy 2019 loppuvuosi 2019 kaavoituspäätös, OAS (kaukeh), kaava vireille kaavaluonnos (kaukeh) kaavaehdotus (kaukeh) hyväksyminen (kaukeh) voimaantulo YHTEYSTIEDOT Kaavan valmistelija: kaupunkikehityspalvelut, kaavoitus Eveliina Eteläkoski Oskarinkatu 4, II krs toimistoarkkitehti PL 12, Kaarina puh Tapaamisajat kannattaa sopia etukäteen. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla josta löytyy myös kunkin vireillä olevan kaavan asiakirjat. Kaarinassa kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki Liitteet: lomake mielipiteen esittämiseen

20 DA: 6 Mielipide kaavan valmistelusta Kaavan tunnistetiedot: HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23019) Mielipidelomake pyydetään lähettämään mennessä osoitteeseen Kaarinan kaupunki / Kaavoitus, PL 12, Kaarina tai sähköpostilla Mielipidettä voi tarvittaessa jatkaa erilliselle paperille ja liittää siihen selventäviä kuvia ja karttoja Yhteystiedot: aika ja paikka: nimi (tekstaten): osoite: sähköpostiosoite/ puhelinnumero:

21

22 Liite 7

HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 1 HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HOVIRINNAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HOVIRINNAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 1 HOVIRINNAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5019) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HIISKANAUKEANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, A2633

HIISKANAUKEANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, A2633 DA: 636/412/2018 1 HIISKANAUKEANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, A2633 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAJAKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAJAKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAARINAN KAUPUNKI RAJAKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..09 KAARINAN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT 09 RAJAKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot Kaarinan

Lisätiedot

Penikujan asemakaavan muutos (A2605)

Penikujan asemakaavan muutos (A2605) Kaarinan kaupunki Penikujan asemakaavan muutos (A605) osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 655/ A605 5.1. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

RAUVOLAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A3131) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RAUVOLAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A3131) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 1 RAUVOLAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A3131) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos, A1103

Iso-Kauselan asemakaavan muutos, A1103 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: /2017 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201 Kaarinan kaupunki Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 DA: /2016 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

ERÄKADUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, A1335

ERÄKADUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, A1335 DA: 364/412/2018 1 ERÄKADUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, A1335 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAARINAN KAUPUNKI ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 23.8.2017 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2017 2 ISO-KAUSELAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SORRON ASEMAKAAVAN MUUTOS, A4132

SORRON ASEMAKAAVAN MUUTOS, A4132 DA: 220/412/2018 1 SORRON ASEMAKAAVAN MUUTOS, A4132 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kauselan asemakaavan muutos A1108B

Kauselan asemakaavan muutos A1108B Kaarinan kaupunki Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA:/207 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

KROSSIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, A6609

KROSSIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, A6609 DA: 1 KROSSIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, A6609 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU Ak01907 HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 12.5.2014 12.5.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Haukiputaan kaupunginosan korttelin 2607 tonttia 2 ja katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Koulukuja 4) Kaavatunnus 564-2211

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Maantiealue VT 12 ja Sorvantien risteys ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 6. kaupunginosan tie- ja puistoaluetta kiinteistöistä 536-895-2-8, 536-425-5-202, 536-409-1-9

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8122015 tark 1522016, 3182016 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO wwwsalofi salo@salofi Y-tunnus:

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 9.2.2018 TARKISTETTU 19.3.2018 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15.3.2018 päivättyä ehdotusvaiheen

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak 009037) Koskee Iisvedentien maantiealuetta (Suonenjoki-Vesanto maantie 545, kiinteistötunnus 778-895- 0-545) Lentokentän teollisuusalueen ja Iisveden teollisuusalueen

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta aimio Täyttämispvm 04.03.0 Kaavan nimi akurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Piispanristin Prisman asemakaavan muutos (A3216)

Piispanristin Prisman asemakaavan muutos (A3216) Kaarinan kaupunki Piispanristin Prisman asemakaavan muutos () osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 236/2017 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2012 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) ASEMAKAAVAN MUUTOS 62. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 101 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS - JA VESIALUEILLE Kaavatunnus 62:031

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. 10-KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008)

MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008) KAARINAN KAUPUNKI MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008) SELOSTUS 16.3.2016 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 2 MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN (kortteli 23008) SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Verkakylän asemakaavan laajennus

Verkakylän asemakaavan laajennus Kaarinan kaupunki Verkakylän asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: /2015 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2014 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 205. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA JA OSIA KORTTELEISTA 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 JA 12 SEKÄ NIIHIN

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.2.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LEIPOMONKUJA 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAA- VAN MUUTOS Kaavatunnus:

Lisätiedot

MULTURIKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MULTURIKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAARINAN KAUPUNKI MULTURIKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 8.5.2019 KAARINAN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT 2019 2 MULTURIKATU 13 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (A5149B) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 13.6.2018 Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 22.1.2018 Anttilankuja Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 4. PÖYLIÖVAARA KORTTELIT 4206, 7 13, 4214, 4215, 16 19, 27 31, 40 46, PUISTOT JA KADUT SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA TYÖNUMERO: 20601623 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 76 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 28.2.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

SORMULAN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELEIDEN 659 ja 660 ASE- MAKAAVAMUUTOS

SORMULAN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELEIDEN 659 ja 660 ASE- MAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SORMULAN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELEIDEN 659 ja 660 ASE- MAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 659 ja 660 ja siihen rajoittuvia katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

LIETO / LITTOINEN / LITTOISTEN LAAJENNUS JA MUUTOKSET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIETO / LITTOINEN / LITTOISTEN LAAJENNUS JA MUUTOKSET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Littoisten laajennus ja muutokset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 LIETO / LITTOINEN / LITTOISTEN LAAJENNUS JA MUUTOKSET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.5.2018

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITEMA () MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSAIN :n MUKAINEN ARVIOINTISUUNNITEMA Kaavan nimi: KOUUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan kortteleita,,,, ja sekä yleisiä alueita

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOASEMAN ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOASEMAN ALUE KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOASEMAN ALUE LUONNOSVAIHE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.6.2018 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Paloaseman alue OAS 8.6.2018 sivu

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 8.11.2016 Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen Sijaintikartta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavan nimi: 5. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 540 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Pajamäenkatu) Asemakaavan muutos koskee osaa 5.

Lisätiedot

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. vireille tulo:

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. vireille tulo: YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: päivitetty:..2018..2018 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu Liite OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL. ) Kaavoitusosasto..0, tarkistettu.8.0..0 SEPÄNKYLÄ, GÄDDA II Asemakaavan muutos Liite Sivu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 KAAVASELOSTUS. Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / Valkeakoski

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 KAAVASELOSTUS. Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / Valkeakoski 17.9.2018 Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 KAAVASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / 37600 Valkeakoski 1. TIIVISTELMÄ Kaavamuutosalue sijaitsee Valkeakosken keskustasta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 17.9.2018 Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / 37600 Valkeakoski OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS)

Lisätiedot

HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS

HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS 16.2.2015 HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3 7 6 0 0 V a l k e

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot