Liikenneviraston maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä rata- ja väylämaksun alaisen toiminnan seuranta 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneviraston maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä rata- ja väylämaksun alaisen toiminnan seuranta 2012"

Transkriptio

1 OHJE LUONNOS 1 (12) n maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä rata- ja väylämaksun alaisen toiminnan seuranta 2012

2 OHJE LUONNOS 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet Maksullinen toiminta Yhteisrahoitteinen toiminta Erillislakeihin perustuva toiminta Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan sekä rata- ja väylämaksujen alaisen toiminnan seuranta ja raportointi ssa Yleistä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Yhteisrahoitteinen toiminta Erillislakien mukainen toiminta Ratamaksu Väylämaksu Digiroad Raportointi n pääomakustannukset n yhteiskustannukset Laskentamalli Kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen Liitteet... 11

3 OHJE LUONNOS 3 (12) 1. Yleisperiaatteet n maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa sekä kustannusvastaavuuslaskelmien laatimista ohjaavat useat lait, asetukset, määräykset ja sopimukset Maksullinen toiminta 1.2. Yhteisrahoitteinen toiminta Valtiokonttorin määräyksen ( , Dnro 364/03/2005) mukaan tiliviraston tulee esittää tilinpäätöksessä laskelma maksullisen ja yhteisrahoitteisen toimintansa kustannusvastaavuudesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen n maksullisista suoritteista (1366/2011). Asetuksen perustana ovat valtion maksuperustelaki (150/1992) ja julkisuuslaki (621/1999) sekä laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003). Julkisoikeudellisia suoritteita ovat suoritteet, jotka on mainittu maksuasetuksen 2 ja 3 :ssä. Liiketaloudellisia suoritteita ovat asetuksen mukaan mm. risteämälupa, kiinteistövuokraus ja rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö. n liiketaloudellisten suoritteiden laskelma sisältää myös ELYjen L-vastuualueiden liiketaloudellisten suoritteiden tiedot. Listaus n maksullisista suoritteista vuonna 2012 löytyy linkistä: P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Maksulliset suoritteet Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut lle 2012 tulostavoitteet koskien julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuutta, joista tulee laatia erilliset kustannusvastaavuuslaskelmat. Luotettavien kustannusvastaavuuslaskelmien tekeminen edellyttää kattavia ja oikeita taustatietoja. Yhteisrahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, johon saadaan rahoitusta joko muilta valtion virastoilta, EU:lta tai valtionhallinnon ulkopuolelta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta (Valtiokonttorin määräys 364/03/2005). Maksullinen toiminta ei ole koskaan yhteisrahoitteista toimintaa. Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole myöskään esimerkiksi viranomaistoiminta, johon on toiselta virastolta saatu kustannusten korvausta, tai muille tahoille välitettävät läpikulkuerät kuten koordinoitava EU- tai muu vastaava rahoitus. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa ei ole kysymys viraston lakisääteisesti pakollisten viranomaistehtävien toteuttamisesta. Yhteisrahoitteisen toiminnan määrittely määrää myös kustannusvastaavuuslaskelman laatimisvelvollisuuden laajuuden. Jos ei varmasti pystytä ratkaisemaan, onko jokin toiminta yhteisrahoitteista vai viranomaistoimintaa, tulee toiminnan

4 OHJE LUONNOS 4 (12) tuotot ja kustannukset esittää yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmalla. n toiminnassa tyypillisiä ulkopuolisia rahoittajatahoja ovat: ministeriöt ja muut valtion virastot: LVM, Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset, yms. EU (mm. TEN-tuet, EAKR, ENPI, Viking, muut EU-ohjelmat) kunnat ja kaupungit yliopistot, korkeakoulut yritykset ja yhteisöt Yhteisrahoitteisiksi luettavaa toimintaa ssa on mm.: liikenneväylien kehittämishankkeissa (esim. suunnittelu, rakentaminen) perusväylänpidon hankkeissa (esim. suunnittelu, rakentaminen, alueurakat) T&K-toiminnassa muissa oman toiminnan kehittämishankkeissa 1.3. Erillislakeihin perustuva toiminta Lisäksi yhteisrahoitteisen toiminnan piiriin katsotaan kuuluvaksi korkeakouluharjoittelijoiden palkkaus yliopiston osarahoituksella sekä työministeriön varoin työllistetyt työntekijät. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ja tuotto- ja kululaskelma) laaditaan tulo menon kohdalle periaatteen mukaisesti. Tällöin rahoittajien rahoitusosuudesta kohdennetaan kullekin varainhoitovuodelle vain hankkeen varainhoitovuodelle kohdennettuja kustannuksia vastaava osuus. Yhteisrahoitteisen toiminnan menot ja mahdolliset muut tulot kuin rahoittajilta saadut rahoitusosuudet kohdennetaan suoriteperusteisesti. Listaus n yhteisrahoitteisista hankkeista 2012 löytyy linkistä: P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Yhteisrahoitteiset hankkeet Taulukkoon on jokaisen hankkeen kohdalle merkitty vastuutoimiala ja - kustan nuspaikka, käytettävä TA-tili, Sampon toimenpide ja maksuerä, hankkeen yhtey dessä käytettävä työajankirjaustehtävä ja koodi käyttöomaisuuskirjanpidossa. Väylämaksun kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen perustuu Väylämaksulakiin /1122 ja ratamaksun kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen perustuu rautatielakiin (555/2006), rataverolakiin (605/2003) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen ratamaksun perusmaksusta (756/2006). Näistä molemmista maksuista on laadittava oma kustannusvastaavuuslaskelmansa.

5 OHJE LUONNOS 5 (12) 2. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan sekä rata- ja väylämaksujen alaisen toiminnan seuranta ja raportointi ssa 2.1. Yleistä Tässä ohjeessa käsitellään vain n osuutta, ELYjen osuudesta siltä osin kuin se kuuluu sisällyttää n maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan laskelmiin on tehty oma ohje (liite 3). ssa on käytössä Sampo-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka rakenteisiin on tämän ohjeen alaisille suoritteille tai toiminnalle määritelty oma seurantakoodinsa siihen hanke-projekti-toimenpide hierarkiaan, johon se toiminnallisesti kuuluu. Hanke-tililuokkaa käytetään edelleenkin työllisyys-, EU- ja yhteisrahoitteisen toiminnan seurantaan ELYissä. ssa käytössä olevat hankekoodit löytyvät Tilipuitteet 2012 sivuilta tiedostosta Hanke-koodit: Tilipuitteet ja tilikartat, jotka ovat voimassa vuonna 2012 sekä ohjeistusta yleisistä kirjausohjeista löytyy linkistä: ssa on otettu käyttöön alkaen Sampon työajanhallintajärjestelmä. Kaikille näille tämän ohjeen suoritteille avataan omat tehtävä-koodit, joille näihin suoritteisiin kohdistuva työaika kirjataan Julkisoikeudelliset suoritteet Julkisoikeudellisia suoritteita seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa Maksullinen suorite-kenttään (ns. täppä 3), jossa kentän arvo on Julkisoikeudelliset suoritteet. Lisäksi Sampossa seurataan jokaisen suoritteen tekemiseen kohdistuvaa työaikaa tehtävä-koodin avulla, jolle ko. suoritteelle kohdistuva työaika kirjataan. n maksullisten suoritteiden taulukkoon on jokaisen julkisoikeudel lisen suoritteen kohdalla kerrottu miten ko. suoritetta seurataan viraston järjes telmissä. Näitä tietoja ovat käytettävä tulon lkp-tili, miten menoja seurataan, vas tuutoimiala ja -kustannuspaikka, käytettävä TA-tili, Sampon toimenpide ja mak suerä, suoritteen tekemisen yhteydessä käytettävä työajankirjaustehtävä ja koodi käyttöomaisuuskirjanpidossa. Rata-asioihin liittyvät Ilmalan tulot, vaihtotyötulot ja RAILI-viestintäverkko kokonaisuus täyty prosessina käydä läpi ja selkiyttää tulojen ja menojen kirjaukset ja käytännöt. Tällä hetkellä tulot laskutetaan LHTO:lle, menot sen sijaan tiliöidään KPTO:lle.

6 OHJE LUONNOS 6 (12) 2.3. Liiketaloudelliset suoritteet Liiketaloudellisia suoritteita seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa kenttään Maksullinen suorite (ns. täppä 3), jonka arvo on Liiketaloudelliset suoritteet. Lisäksi Sampossa seurataan jokaisen suoritteen tekemiseen kohdistuvaa työaikaa tehtävä-koodin avulla, jolle ko. suoritteelle kohdistuva työaika kirjataan. n maksullisten suoritteiden taulukkoon on jokaisen liiketaloudelli sen suoritteen kohdalla kerrottu miten ko. suoritetta seurataan viraston järjes telmissä. Näitä tietoja ovat käytettävä tulon lkp-tili, vastuutoimiala ja - kustan nuspaikka, käytettävä TA-tili, Sampon toimenpide ja maksuerä, suoritteen tekemisen yhteydessä käytettävä työajankirjaustehtävä ja koodi käyttöomaisuus kirjanpidossa. SELVITETTÄVÄ: Ratakiinteistöt (vastuutoimiala kunnossapito) Toimenpide Tehtävä RO Vuokraustoiminta (maksuerä L B) Ulosvuokratut rakennukset (useita maksueriä) tehtäväkoodeja ei ole perustettu Tulot laskutetaan kustannuspaikalle XXXX, TA-tilille Perusväylänpito, rata, Lkp-tilit: Suoraan suoritteille kohdennettavat menot tiliöidään samalla yhdistelmällä paitsi Lkp-tili, jossa käytetään 4-alkuista tiliä menon luonteen mukaisesti. Näistä menoista lasketaan maksulliseen toimintaan mukaan 92 %. Laskelmasta on poistettu laitetilarakennukset, jotka lasketaan ratarakenteisiin. Ostopalveluihin lasketaan toimenpiteen 1510 Isännöinti kustannuksista 15 %, joka on arvioitu kohdistuvan laskennan kiinteistöihin. Momentilta maksuerän Kiinteistöt lkp-tilit: 4570 ja 4571 verot ja 4589 muut pakolliset menot. Muita liiketaloudellisia suoritteita, joiden käytännöt myös selvitettävä eli mitä toimenpiteitä käytetään näiden yhteydessä: - Maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet, sekä kiven, soran ja muiden niihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun sekä väylänpitoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynti - Metsänmyyntitulot

7 OHJE LUONNOS 7 (12) - n henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut (tämä ei käytössä ssa) - Sillanrakentamisen laadunvalmistusohjelma - muut liiketaloudelliset suoritteet 2.4. Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma laaditaan tulo menon kohdalle periaatteen mukaisesti. Tällöin rahoittajien rahoitusosuudesta kohdennetaan kullekin varainhoitovuodelle vain hankkeen varainhoitovuodelle kohdennettuja kustannuksia vastaava osuus. Yhteisrahoitteisen toiminnan menot ja mahdolliset muut tulot kuin rahoittajilta saadut rahoitusosuuden kohdennetaan suoriteperusteisesti. ALVien mukaanotto laskelmiin avattava tähän kohtaan eli miten toimitaan tältä osin! Tähän lisätään ohjeistus hanke-koodien käytöstä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden ohjeistusta löytyy seuraavista linkeistä: ENPI-kirjausohje n yhteisrahoitteiset hankkeet 2012: n _yhteisrahoitteiset_hankkeet_2012 luonnos.xls Sampossa yhteisrahoitteisia hankkeita seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa ns. täppä 3:een (Maksullinen suorite), kentän arvo on Yhteisrahoitteinen toiminta. Lisäksi Sampossa yhteisrahoitteisten hankkeiden työaikaa seurataan hankkeille määriteltyjen tehtävä-koodien avulla 2.5. Erillislakien mukainen toiminta Erillislakien mukaista toimintaa ovat väylämaksun alainen toiminta (Väylämaksulaki 1122/2005) ja ratamaksun ja -veron alainen toiminta (Rautatielaki 555/2006, rataverolaki 605/2003 ja LVM:n asetus ratamaksun perusmaksusta 756/2006)

8 OHJE LUONNOS 8 (12) Ratamaksu Sampossa ratamaksun alaista toimintaa seurataan toimenpiteillä, joille tiliöidään tähän toimintaan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa kenttään Maksullinen suorite (ns. täppä 3), jonka arvo on Ratamaksun/rataveron alainen toiminta. Ratamaksutulo tiliöidään toimenpiteelle RO Ratamaksu, TA-tili Tulot: ratamaksu (KTO perii) ja ratavero (valtion 102 ) Menot: hoito, käyttö ja yleissuunnittelu, liikenteen hallinta Lisäksi Sampossa seurataan työaikaa tehtävä-koodin avulla Väylämaksu Sampossa väylämaksun alaista toimintaa seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa Maksullinen suorite-kenttään (ns. täppä 3), jonka arvo on Väylämaksun alainen toiminta. Lisäksi Sampossa seurataan työaikaa tehtävä-koodin avulla Digiroad Valtiokonttorin ohjeen mukaan erityislakien perusteella hinnoiteltavista suoritteista ei tehdä kustannusvastaavuuslaskelmaa, jos tulot jäävät alle euron. Digiroadin maksulliset suoritteet jäävät tämän euromäärän alle, joten virallista kustannusvastaavuuslaskelmaa ei tehdä tästä toiminnasta Raportointi n raportointi tehdään pääosin Cognos-raportointijärjestelmän kautta. Raportoinnin ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu taloustietojen määrärahanseuranta. Vuoden 2012 loppuun mennessä on tarkoitus käyttöönottaa myös kustannuslaskennan järjestelmä, joka toteutetaan myös Cognosjärjestelmällä. Sampo-raportointi? Laitetaanko mitään Sampo-raportoinnista tähän? vasta 2012 ohjeeseen? 3. n pääomakustannukset

9 OHJE LUONNOS 9 (12) Pääomakustannukset lasketaan maksullisen toiminnan suoritteille, yhteisrahoitteisille hankkeille sekä väylämaksun ja ratamaksun ja -veron alaisille toiminnoille samoin kuin tulot ja menot. Mikäli käyttöomaisuudessa ei ole seurantakoodia ko. suoritteelle tai toiminnalle, käytetään xxxxxxx. Lkp-tilin mukaan (tierakenteet, rautatierakenteet, vesiväylärakenteet) Vesiväylien omaisuuden raportoinnissa voidaan kattavasti käyttää hyväksi kentässä XXX olevaa tehtävä-seurantakoodia. Esim. rannikon kauppamerenkulun väylien pääomakustannukset kohdennetaan suoraan käyttöomaisuuskirjanpidon tietojen mukaisesti lopullisille maksuerille. Loput väylämaksuun liittyvistä pääomakustannuksista kohdennetaan maksuerille työaikatietojen perusteella. Omaisuus ennen Vesiväylät: voidaan raportoida entisen meriosaston käyttämien tehtävä-koodien avulla. Tieomaisuus: maksullista toimintaa ei eritelty käyttöomaisuudessa, laskettava manuaalisesti, yhteisrahoitteinen toiminta? Rataomaisuus: maksullista toimintaa ja ratamaksun ja rataveron alaista toimintaa ei eritelty käyttöomaisuudessa, yhteisrahoitteinen toiminta? Omaisuus alkaen Vuonna 2010 pääomakustannukset saatiin liikennemuodoittain, koska organisaatio osastoineen perustui väylämuotoihin. Kullakin osastolla oli oma entinen tapansa jakaa po-kustannukset eri laskentakohteille. Vuonna 2010 omaisuus oli niillä yksiköillä, joiden vastuuseen omaisuus kuului. Vuoden 2011 annettu ohje, että kaikki uusinvestoinnit aktivoidaan ITO:n kustannuspaikalle 3310 Uudishankkeet. Myös kaikki entisen rautatieosaston omaisuus on talousosaston toimesta siirretty kustannuspaikalle Talousosaston mukaan on tarkoitus siirtää koko n omaisuus tuolle yhdelle kustannuspaikalle. Miten kohdennetaan n pääomakustannukset eri liikennemuodoille, jos kaikki omaisuus on yhdellä kustannuspaikalla. Tämä malli vaatisi jonkun muun seurantarakenteen ja tällä hetkellä kattavaa muuta sisäistä seurantarakennetta ei KOMissa ole? Joitakin kokonaisuuksia pystytään seuraamaan, mutta kattavaa koodistoa ei ole. 4. n yhteiskustannukset n tukipalvelujen yhteiskustannusten laskentaperusteet määritellään esikuntayksikössä. Yhteiskustannukset muodostuvat pääjohtajan, sisäisen

10 OHJE LUONNOS 10 (12) tarkastuksen, oikeuspalvelujen, viestintä-, ja esikuntayksiköiden sekä liikennejärjestelmä- ja hallintotoimialojen nettokustannuksista. Liikennejärjestelmätoimialan kustannuksista jätetään tässä yhteydessä pois merenkulun tuet -yksikkö. n yhteiskustannukset kohdennetaan henkilötyövuosien tai eurojen suhteessa kustannuspaikoittain loppusuoritteita tekeville toimialoille ja niiden vastuualueille. Yhteiskustannusten osuudet lasketaan esikuntayksikössä yhteistyössä toimialojen kanssa vuoden 2012 toteutumaluvuista. 5. Laskentamalli ssa on tarve laskea hankkeiden, projektien ja yksittäisten toimenpiteiden sekä prosessien kustannukset. Lisäksi laskentajärjestelmän pitää tuottaa tietoa tunnuslukujen ja tuottavuuden laskemista varten. Näitä tunnuslukuja pitää laskea myös väylämuodoittain. Tässä laskennassa työajanseuranta on yksi tärkeimmistä perustekijöistä. Periaatteessa laskentamalli toimii siten, että toiminnan tulot ja menot tiliöidään suoraan loppusuoritetoimenpiteille ja hallinnon eri prosessien toimenpiteille suoraan aina kun se on mahdollista. Nämä tulojen laskutukset sekä tulojen ja menojen tiliöinnit tehdään n perusjärjestelmien (ProE, Rondo, M2) kautta ja viraston yleisten tiliöintisääntöjen mukaisesti. Ne tapahtumat, joita ei suoraan voida kohdentaa (esim. palkat, vuokrat jne) tai useammalle kuin yhdelle seurantakohteelle kuuluvat tapahtumat tiliöidään perusmenoihin tai muille jyvitettäville toimenpiteille. Näitä perusmenojen seurantakohteita on perustettu toimialoittain, osastoittain ja yksiköittäin. Käytännössä varsinainen kustannusten laskenta tapahtuu Raindancesta/Samposta saatavien tulo- ja menotapahtumien, pääomakustannustietojen sekä työaikatietojen perusteella. Laskenta tapahtuu Cognoksessa vuosittain tarkistettavien laskentasääntöjen perusteella. Ne tapahtumat, jotka perusjärjestelmissä on tiliöity perusmenojen maksuerille/toimenpiteille, kohdennetaan kustannuspaikoittain lopullisille maksuerille/toimenpiteille toteutuneiden työtuntien tai jonkin muun esim. prosenttiosuuden perusteella. Laskenta pitää jatkossa pystyä suorittamaan kuukausittain. Pääomakustannuksista osa kohdentuu suoraan käyttöomaisuuskirjanpidon tietojen mukaisesti lopullisille maksuerille/toimenpiteille. Loput pääomakustannukset kohdennetaan maksuerille/toimenpiteille työaikatietojen tai esim. prosentin perusteella. Pääomakustannukset tulevat Cognokseen suoraan Raindancejärjestelmästä. Ensimmäisen vaiheen laskennassa cognos-järjestelmä tuottaa tiedot kaikkien seurattavien toimenpiteiden, projektien, hankkeiden, tuotteiden ja tuoteryhmien tuotoista ja kustannuksista. Tässä vaiheessa ei tapahdu mitään vyörytyksiä tukipalveluista. Seuraavassa laskentavaiheessa tukipalvelujen tuotot ja kustannukset eli ns. yhteiskustannukset vyörytetään em. laskentakohteille. Viraston yhteiskustannusten kohdentamisessa voidaan käyttää samoja laskentasääntöjä kuin muissakin tapahtumissa.

11 OHJE LUONNOS 11 (12) Sampo-rakenteeseen tarvittiin muiden seurantatietojen lisäksi kolme uutta seurantakohdetta eli ns. täpät, joita käytetään kustannuslaskennassa. Näiden täppien avulla määritellään mm. liikennemuodot, maksullisen toiminnan eri lajit; liiketaloudelliset ja julkisoikeudelliset suoritteet, yhteisrahoitteinen toiminta, väylä- ja ratamaksujen alaiset toiminnat, sekä viranomaistoiminta. Täppien käytöstä laadittu ohje (liite 4) ja listaus (liite 5) löytyvät linkeistä: P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Sampo-täpät_2012_ohje P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Täpät_2012 Näiden täppien avulla saadaan toimenpiteet kiinnitettyä tarvittaviin laskennallisiin kokonaisuuksiin. Ilman näiden perustamista ei Sampo-rakenteeseen saatu riittävää seurantaa ko. asioihin. Yksityiskohtaisempi ohjeistus näiden kenttien käyttöön on ohjeessa. 6. Kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen Vuoden 2012 laskelmat tehdään yhteistyössä esikuntayksikön ja toimialojen kesken. Toimialojen vastuulla olevat asiat: - vastuu tiliöinneistä ja työaikatietojen riittävyydestä - suoritteiden tulojen ja menojen raportointi - pääomakustannuksien raportointi - arviot suoritteiden tekemiseen käytetyistä työtunneista Esikunta: - yhteiskustannukset - yhteenvedot n laskelmiksi Esikuntayksikkö laatii pohjat kustannusvastaavuuslaskelmille, joille kukin toimiala täyttää oman toimialansa tarvittavat tiedot. Liitteet Liite 1. n maksulliset suoritteet 2012 Liite 2. n yhteisrahoitteiset hankkeet 2012 Liite 3. n maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta ELYjen osuus Liite 4. Sampo-täpät 2012 ohje Liite 5. Täpät 2012 Jakelu LIVI Talouspäälliköt Talousosasto Esikuntayksikkö

12 OHJE LUONNOS 12 (12) Sisäinen tarkastus ELY talouspäälliköt Valtion tarkastusvirasto

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN 1(10) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 364/03/2005 Tilivirastot MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys Kumottu 20.11.2014 1 (7) määräyksellä VK/1078/00.01/2014 11.1.2011 Dnro VK 529/03/2010 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA...

LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA... Sisällysluettelo: 7 LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA... 1 7.1 Käsite ja luonne...1 7.2 Budjetointi...2 7.3 Tulojen kohdentaminen...3 7.3.1 Talousarviotalouden ulkopuolinen yhteisrahoitus...3 7.3.2 Talousarviotalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: hankkeet 2003, korvaa julkaistun kohdan

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: hankkeet 2003, korvaa julkaistun kohdan 4.6.1 Hankkeet Yksi erityistapaus vaihto-omaisuudesta ovat yli tilikauden ulottuvat hankkeet. Tässä tarkoitetusta hankkeesta (tai projektista) on kyse silloin, kun valmistetaan vaihto-omaisuuteen kuuluva

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/03 27.5.2003 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 Opetusministeriö HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan...2 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus 111/53/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.5.2013 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Projekti-seurantakohde ja toiminnallisuudet Kieku-tietojärjestelmässä

Projekti-seurantakohde ja toiminnallisuudet Kieku-tietojärjestelmässä 1 Projekti-seurantakohde ja toiminnallisuudet Kieku-tietojärjestelmässä Ari Kauhanen Muutoksia? Kieku tietojärjestelmän myötä projektien talousseuranta voidaan toteuttaa sekä kirjanpitoyksiköittäin että

Lisätiedot

Projektit ja hankkeet Kieku-tietojärjestelmässä Ari Kauhanen

Projektit ja hankkeet Kieku-tietojärjestelmässä Ari Kauhanen Kieku-tietojärjestelmässä Ari Kauhanen Muutoksia? Kieku-tietojärjestelmän myötä projektien talousseuranta voidaan toteuttaa sekä kirjanpitoyksiköittäin että valtiotasoisesti. Projektin perus- ja luokittelutietoja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 27/2005 21.2.2005 Dnro 501/58/2004 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ulkoasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa kehitysyhteistyövaroilla

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaiskustannusmallista. OPM:n työpaja 4.5.2010

Kokemuksia kokonaiskustannusmallista. OPM:n työpaja 4.5.2010 Kokemuksia kokonaiskustannusmallista OPM:n työpaja 4.5.2010 Kokonaiskustannusmallin käyttö Vuonna 2006-2007 pilotointi Tekesin kanssa yhden TKK:n osaston (automaatio- ja systeemitekniikka) voimin. Työajan

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot