Liikenneviraston maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä rata- ja väylämaksun alaisen toiminnan seuranta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneviraston maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä rata- ja väylämaksun alaisen toiminnan seuranta 2012"

Transkriptio

1 OHJE LUONNOS 1 (12) n maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä rata- ja väylämaksun alaisen toiminnan seuranta 2012

2 OHJE LUONNOS 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet Maksullinen toiminta Yhteisrahoitteinen toiminta Erillislakeihin perustuva toiminta Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan sekä rata- ja väylämaksujen alaisen toiminnan seuranta ja raportointi ssa Yleistä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Yhteisrahoitteinen toiminta Erillislakien mukainen toiminta Ratamaksu Väylämaksu Digiroad Raportointi n pääomakustannukset n yhteiskustannukset Laskentamalli Kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen Liitteet... 11

3 OHJE LUONNOS 3 (12) 1. Yleisperiaatteet n maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa sekä kustannusvastaavuuslaskelmien laatimista ohjaavat useat lait, asetukset, määräykset ja sopimukset Maksullinen toiminta 1.2. Yhteisrahoitteinen toiminta Valtiokonttorin määräyksen ( , Dnro 364/03/2005) mukaan tiliviraston tulee esittää tilinpäätöksessä laskelma maksullisen ja yhteisrahoitteisen toimintansa kustannusvastaavuudesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen n maksullisista suoritteista (1366/2011). Asetuksen perustana ovat valtion maksuperustelaki (150/1992) ja julkisuuslaki (621/1999) sekä laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003). Julkisoikeudellisia suoritteita ovat suoritteet, jotka on mainittu maksuasetuksen 2 ja 3 :ssä. Liiketaloudellisia suoritteita ovat asetuksen mukaan mm. risteämälupa, kiinteistövuokraus ja rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö. n liiketaloudellisten suoritteiden laskelma sisältää myös ELYjen L-vastuualueiden liiketaloudellisten suoritteiden tiedot. Listaus n maksullisista suoritteista vuonna 2012 löytyy linkistä: P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Maksulliset suoritteet Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut lle 2012 tulostavoitteet koskien julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuutta, joista tulee laatia erilliset kustannusvastaavuuslaskelmat. Luotettavien kustannusvastaavuuslaskelmien tekeminen edellyttää kattavia ja oikeita taustatietoja. Yhteisrahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, johon saadaan rahoitusta joko muilta valtion virastoilta, EU:lta tai valtionhallinnon ulkopuolelta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta (Valtiokonttorin määräys 364/03/2005). Maksullinen toiminta ei ole koskaan yhteisrahoitteista toimintaa. Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole myöskään esimerkiksi viranomaistoiminta, johon on toiselta virastolta saatu kustannusten korvausta, tai muille tahoille välitettävät läpikulkuerät kuten koordinoitava EU- tai muu vastaava rahoitus. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa ei ole kysymys viraston lakisääteisesti pakollisten viranomaistehtävien toteuttamisesta. Yhteisrahoitteisen toiminnan määrittely määrää myös kustannusvastaavuuslaskelman laatimisvelvollisuuden laajuuden. Jos ei varmasti pystytä ratkaisemaan, onko jokin toiminta yhteisrahoitteista vai viranomaistoimintaa, tulee toiminnan

4 OHJE LUONNOS 4 (12) tuotot ja kustannukset esittää yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmalla. n toiminnassa tyypillisiä ulkopuolisia rahoittajatahoja ovat: ministeriöt ja muut valtion virastot: LVM, Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset, yms. EU (mm. TEN-tuet, EAKR, ENPI, Viking, muut EU-ohjelmat) kunnat ja kaupungit yliopistot, korkeakoulut yritykset ja yhteisöt Yhteisrahoitteisiksi luettavaa toimintaa ssa on mm.: liikenneväylien kehittämishankkeissa (esim. suunnittelu, rakentaminen) perusväylänpidon hankkeissa (esim. suunnittelu, rakentaminen, alueurakat) T&K-toiminnassa muissa oman toiminnan kehittämishankkeissa 1.3. Erillislakeihin perustuva toiminta Lisäksi yhteisrahoitteisen toiminnan piiriin katsotaan kuuluvaksi korkeakouluharjoittelijoiden palkkaus yliopiston osarahoituksella sekä työministeriön varoin työllistetyt työntekijät. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ja tuotto- ja kululaskelma) laaditaan tulo menon kohdalle periaatteen mukaisesti. Tällöin rahoittajien rahoitusosuudesta kohdennetaan kullekin varainhoitovuodelle vain hankkeen varainhoitovuodelle kohdennettuja kustannuksia vastaava osuus. Yhteisrahoitteisen toiminnan menot ja mahdolliset muut tulot kuin rahoittajilta saadut rahoitusosuudet kohdennetaan suoriteperusteisesti. Listaus n yhteisrahoitteisista hankkeista 2012 löytyy linkistä: P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Yhteisrahoitteiset hankkeet Taulukkoon on jokaisen hankkeen kohdalle merkitty vastuutoimiala ja - kustan nuspaikka, käytettävä TA-tili, Sampon toimenpide ja maksuerä, hankkeen yhtey dessä käytettävä työajankirjaustehtävä ja koodi käyttöomaisuuskirjanpidossa. Väylämaksun kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen perustuu Väylämaksulakiin /1122 ja ratamaksun kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen perustuu rautatielakiin (555/2006), rataverolakiin (605/2003) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen ratamaksun perusmaksusta (756/2006). Näistä molemmista maksuista on laadittava oma kustannusvastaavuuslaskelmansa.

5 OHJE LUONNOS 5 (12) 2. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan sekä rata- ja väylämaksujen alaisen toiminnan seuranta ja raportointi ssa 2.1. Yleistä Tässä ohjeessa käsitellään vain n osuutta, ELYjen osuudesta siltä osin kuin se kuuluu sisällyttää n maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan laskelmiin on tehty oma ohje (liite 3). ssa on käytössä Sampo-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka rakenteisiin on tämän ohjeen alaisille suoritteille tai toiminnalle määritelty oma seurantakoodinsa siihen hanke-projekti-toimenpide hierarkiaan, johon se toiminnallisesti kuuluu. Hanke-tililuokkaa käytetään edelleenkin työllisyys-, EU- ja yhteisrahoitteisen toiminnan seurantaan ELYissä. ssa käytössä olevat hankekoodit löytyvät Tilipuitteet 2012 sivuilta tiedostosta Hanke-koodit: Tilipuitteet ja tilikartat, jotka ovat voimassa vuonna 2012 sekä ohjeistusta yleisistä kirjausohjeista löytyy linkistä: ssa on otettu käyttöön alkaen Sampon työajanhallintajärjestelmä. Kaikille näille tämän ohjeen suoritteille avataan omat tehtävä-koodit, joille näihin suoritteisiin kohdistuva työaika kirjataan Julkisoikeudelliset suoritteet Julkisoikeudellisia suoritteita seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa Maksullinen suorite-kenttään (ns. täppä 3), jossa kentän arvo on Julkisoikeudelliset suoritteet. Lisäksi Sampossa seurataan jokaisen suoritteen tekemiseen kohdistuvaa työaikaa tehtävä-koodin avulla, jolle ko. suoritteelle kohdistuva työaika kirjataan. n maksullisten suoritteiden taulukkoon on jokaisen julkisoikeudel lisen suoritteen kohdalla kerrottu miten ko. suoritetta seurataan viraston järjes telmissä. Näitä tietoja ovat käytettävä tulon lkp-tili, miten menoja seurataan, vas tuutoimiala ja -kustannuspaikka, käytettävä TA-tili, Sampon toimenpide ja mak suerä, suoritteen tekemisen yhteydessä käytettävä työajankirjaustehtävä ja koodi käyttöomaisuuskirjanpidossa. Rata-asioihin liittyvät Ilmalan tulot, vaihtotyötulot ja RAILI-viestintäverkko kokonaisuus täyty prosessina käydä läpi ja selkiyttää tulojen ja menojen kirjaukset ja käytännöt. Tällä hetkellä tulot laskutetaan LHTO:lle, menot sen sijaan tiliöidään KPTO:lle.

6 OHJE LUONNOS 6 (12) 2.3. Liiketaloudelliset suoritteet Liiketaloudellisia suoritteita seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa kenttään Maksullinen suorite (ns. täppä 3), jonka arvo on Liiketaloudelliset suoritteet. Lisäksi Sampossa seurataan jokaisen suoritteen tekemiseen kohdistuvaa työaikaa tehtävä-koodin avulla, jolle ko. suoritteelle kohdistuva työaika kirjataan. n maksullisten suoritteiden taulukkoon on jokaisen liiketaloudelli sen suoritteen kohdalla kerrottu miten ko. suoritetta seurataan viraston järjes telmissä. Näitä tietoja ovat käytettävä tulon lkp-tili, vastuutoimiala ja - kustan nuspaikka, käytettävä TA-tili, Sampon toimenpide ja maksuerä, suoritteen tekemisen yhteydessä käytettävä työajankirjaustehtävä ja koodi käyttöomaisuus kirjanpidossa. SELVITETTÄVÄ: Ratakiinteistöt (vastuutoimiala kunnossapito) Toimenpide Tehtävä RO Vuokraustoiminta (maksuerä L B) Ulosvuokratut rakennukset (useita maksueriä) tehtäväkoodeja ei ole perustettu Tulot laskutetaan kustannuspaikalle XXXX, TA-tilille Perusväylänpito, rata, Lkp-tilit: Suoraan suoritteille kohdennettavat menot tiliöidään samalla yhdistelmällä paitsi Lkp-tili, jossa käytetään 4-alkuista tiliä menon luonteen mukaisesti. Näistä menoista lasketaan maksulliseen toimintaan mukaan 92 %. Laskelmasta on poistettu laitetilarakennukset, jotka lasketaan ratarakenteisiin. Ostopalveluihin lasketaan toimenpiteen 1510 Isännöinti kustannuksista 15 %, joka on arvioitu kohdistuvan laskennan kiinteistöihin. Momentilta maksuerän Kiinteistöt lkp-tilit: 4570 ja 4571 verot ja 4589 muut pakolliset menot. Muita liiketaloudellisia suoritteita, joiden käytännöt myös selvitettävä eli mitä toimenpiteitä käytetään näiden yhteydessä: - Maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet, sekä kiven, soran ja muiden niihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun sekä väylänpitoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynti - Metsänmyyntitulot

7 OHJE LUONNOS 7 (12) - n henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut (tämä ei käytössä ssa) - Sillanrakentamisen laadunvalmistusohjelma - muut liiketaloudelliset suoritteet 2.4. Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma laaditaan tulo menon kohdalle periaatteen mukaisesti. Tällöin rahoittajien rahoitusosuudesta kohdennetaan kullekin varainhoitovuodelle vain hankkeen varainhoitovuodelle kohdennettuja kustannuksia vastaava osuus. Yhteisrahoitteisen toiminnan menot ja mahdolliset muut tulot kuin rahoittajilta saadut rahoitusosuuden kohdennetaan suoriteperusteisesti. ALVien mukaanotto laskelmiin avattava tähän kohtaan eli miten toimitaan tältä osin! Tähän lisätään ohjeistus hanke-koodien käytöstä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden ohjeistusta löytyy seuraavista linkeistä: ENPI-kirjausohje n yhteisrahoitteiset hankkeet 2012: n _yhteisrahoitteiset_hankkeet_2012 luonnos.xls Sampossa yhteisrahoitteisia hankkeita seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa ns. täppä 3:een (Maksullinen suorite), kentän arvo on Yhteisrahoitteinen toiminta. Lisäksi Sampossa yhteisrahoitteisten hankkeiden työaikaa seurataan hankkeille määriteltyjen tehtävä-koodien avulla 2.5. Erillislakien mukainen toiminta Erillislakien mukaista toimintaa ovat väylämaksun alainen toiminta (Väylämaksulaki 1122/2005) ja ratamaksun ja -veron alainen toiminta (Rautatielaki 555/2006, rataverolaki 605/2003 ja LVM:n asetus ratamaksun perusmaksusta 756/2006)

8 OHJE LUONNOS 8 (12) Ratamaksu Sampossa ratamaksun alaista toimintaa seurataan toimenpiteillä, joille tiliöidään tähän toimintaan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa kenttään Maksullinen suorite (ns. täppä 3), jonka arvo on Ratamaksun/rataveron alainen toiminta. Ratamaksutulo tiliöidään toimenpiteelle RO Ratamaksu, TA-tili Tulot: ratamaksu (KTO perii) ja ratavero (valtion 102 ) Menot: hoito, käyttö ja yleissuunnittelu, liikenteen hallinta Lisäksi Sampossa seurataan työaikaa tehtävä-koodin avulla Väylämaksu Sampossa väylämaksun alaista toimintaa seurataan omilla toimenpiteillä, joille tiliöidään ko. suoritteille suoraan kuuluvat tulot ja menot. Nämä toimenpiteet on kiinnitetty Sampo-rakenteessa Maksullinen suorite-kenttään (ns. täppä 3), jonka arvo on Väylämaksun alainen toiminta. Lisäksi Sampossa seurataan työaikaa tehtävä-koodin avulla Digiroad Valtiokonttorin ohjeen mukaan erityislakien perusteella hinnoiteltavista suoritteista ei tehdä kustannusvastaavuuslaskelmaa, jos tulot jäävät alle euron. Digiroadin maksulliset suoritteet jäävät tämän euromäärän alle, joten virallista kustannusvastaavuuslaskelmaa ei tehdä tästä toiminnasta Raportointi n raportointi tehdään pääosin Cognos-raportointijärjestelmän kautta. Raportoinnin ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu taloustietojen määrärahanseuranta. Vuoden 2012 loppuun mennessä on tarkoitus käyttöönottaa myös kustannuslaskennan järjestelmä, joka toteutetaan myös Cognosjärjestelmällä. Sampo-raportointi? Laitetaanko mitään Sampo-raportoinnista tähän? vasta 2012 ohjeeseen? 3. n pääomakustannukset

9 OHJE LUONNOS 9 (12) Pääomakustannukset lasketaan maksullisen toiminnan suoritteille, yhteisrahoitteisille hankkeille sekä väylämaksun ja ratamaksun ja -veron alaisille toiminnoille samoin kuin tulot ja menot. Mikäli käyttöomaisuudessa ei ole seurantakoodia ko. suoritteelle tai toiminnalle, käytetään xxxxxxx. Lkp-tilin mukaan (tierakenteet, rautatierakenteet, vesiväylärakenteet) Vesiväylien omaisuuden raportoinnissa voidaan kattavasti käyttää hyväksi kentässä XXX olevaa tehtävä-seurantakoodia. Esim. rannikon kauppamerenkulun väylien pääomakustannukset kohdennetaan suoraan käyttöomaisuuskirjanpidon tietojen mukaisesti lopullisille maksuerille. Loput väylämaksuun liittyvistä pääomakustannuksista kohdennetaan maksuerille työaikatietojen perusteella. Omaisuus ennen Vesiväylät: voidaan raportoida entisen meriosaston käyttämien tehtävä-koodien avulla. Tieomaisuus: maksullista toimintaa ei eritelty käyttöomaisuudessa, laskettava manuaalisesti, yhteisrahoitteinen toiminta? Rataomaisuus: maksullista toimintaa ja ratamaksun ja rataveron alaista toimintaa ei eritelty käyttöomaisuudessa, yhteisrahoitteinen toiminta? Omaisuus alkaen Vuonna 2010 pääomakustannukset saatiin liikennemuodoittain, koska organisaatio osastoineen perustui väylämuotoihin. Kullakin osastolla oli oma entinen tapansa jakaa po-kustannukset eri laskentakohteille. Vuonna 2010 omaisuus oli niillä yksiköillä, joiden vastuuseen omaisuus kuului. Vuoden 2011 annettu ohje, että kaikki uusinvestoinnit aktivoidaan ITO:n kustannuspaikalle 3310 Uudishankkeet. Myös kaikki entisen rautatieosaston omaisuus on talousosaston toimesta siirretty kustannuspaikalle Talousosaston mukaan on tarkoitus siirtää koko n omaisuus tuolle yhdelle kustannuspaikalle. Miten kohdennetaan n pääomakustannukset eri liikennemuodoille, jos kaikki omaisuus on yhdellä kustannuspaikalla. Tämä malli vaatisi jonkun muun seurantarakenteen ja tällä hetkellä kattavaa muuta sisäistä seurantarakennetta ei KOMissa ole? Joitakin kokonaisuuksia pystytään seuraamaan, mutta kattavaa koodistoa ei ole. 4. n yhteiskustannukset n tukipalvelujen yhteiskustannusten laskentaperusteet määritellään esikuntayksikössä. Yhteiskustannukset muodostuvat pääjohtajan, sisäisen

10 OHJE LUONNOS 10 (12) tarkastuksen, oikeuspalvelujen, viestintä-, ja esikuntayksiköiden sekä liikennejärjestelmä- ja hallintotoimialojen nettokustannuksista. Liikennejärjestelmätoimialan kustannuksista jätetään tässä yhteydessä pois merenkulun tuet -yksikkö. n yhteiskustannukset kohdennetaan henkilötyövuosien tai eurojen suhteessa kustannuspaikoittain loppusuoritteita tekeville toimialoille ja niiden vastuualueille. Yhteiskustannusten osuudet lasketaan esikuntayksikössä yhteistyössä toimialojen kanssa vuoden 2012 toteutumaluvuista. 5. Laskentamalli ssa on tarve laskea hankkeiden, projektien ja yksittäisten toimenpiteiden sekä prosessien kustannukset. Lisäksi laskentajärjestelmän pitää tuottaa tietoa tunnuslukujen ja tuottavuuden laskemista varten. Näitä tunnuslukuja pitää laskea myös väylämuodoittain. Tässä laskennassa työajanseuranta on yksi tärkeimmistä perustekijöistä. Periaatteessa laskentamalli toimii siten, että toiminnan tulot ja menot tiliöidään suoraan loppusuoritetoimenpiteille ja hallinnon eri prosessien toimenpiteille suoraan aina kun se on mahdollista. Nämä tulojen laskutukset sekä tulojen ja menojen tiliöinnit tehdään n perusjärjestelmien (ProE, Rondo, M2) kautta ja viraston yleisten tiliöintisääntöjen mukaisesti. Ne tapahtumat, joita ei suoraan voida kohdentaa (esim. palkat, vuokrat jne) tai useammalle kuin yhdelle seurantakohteelle kuuluvat tapahtumat tiliöidään perusmenoihin tai muille jyvitettäville toimenpiteille. Näitä perusmenojen seurantakohteita on perustettu toimialoittain, osastoittain ja yksiköittäin. Käytännössä varsinainen kustannusten laskenta tapahtuu Raindancesta/Samposta saatavien tulo- ja menotapahtumien, pääomakustannustietojen sekä työaikatietojen perusteella. Laskenta tapahtuu Cognoksessa vuosittain tarkistettavien laskentasääntöjen perusteella. Ne tapahtumat, jotka perusjärjestelmissä on tiliöity perusmenojen maksuerille/toimenpiteille, kohdennetaan kustannuspaikoittain lopullisille maksuerille/toimenpiteille toteutuneiden työtuntien tai jonkin muun esim. prosenttiosuuden perusteella. Laskenta pitää jatkossa pystyä suorittamaan kuukausittain. Pääomakustannuksista osa kohdentuu suoraan käyttöomaisuuskirjanpidon tietojen mukaisesti lopullisille maksuerille/toimenpiteille. Loput pääomakustannukset kohdennetaan maksuerille/toimenpiteille työaikatietojen tai esim. prosentin perusteella. Pääomakustannukset tulevat Cognokseen suoraan Raindancejärjestelmästä. Ensimmäisen vaiheen laskennassa cognos-järjestelmä tuottaa tiedot kaikkien seurattavien toimenpiteiden, projektien, hankkeiden, tuotteiden ja tuoteryhmien tuotoista ja kustannuksista. Tässä vaiheessa ei tapahdu mitään vyörytyksiä tukipalveluista. Seuraavassa laskentavaiheessa tukipalvelujen tuotot ja kustannukset eli ns. yhteiskustannukset vyörytetään em. laskentakohteille. Viraston yhteiskustannusten kohdentamisessa voidaan käyttää samoja laskentasääntöjä kuin muissakin tapahtumissa.

11 OHJE LUONNOS 11 (12) Sampo-rakenteeseen tarvittiin muiden seurantatietojen lisäksi kolme uutta seurantakohdetta eli ns. täpät, joita käytetään kustannuslaskennassa. Näiden täppien avulla määritellään mm. liikennemuodot, maksullisen toiminnan eri lajit; liiketaloudelliset ja julkisoikeudelliset suoritteet, yhteisrahoitteinen toiminta, väylä- ja ratamaksujen alaiset toiminnat, sekä viranomaistoiminta. Täppien käytöstä laadittu ohje (liite 4) ja listaus (liite 5) löytyvät linkeistä: P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Sampo-täpät_2012_ohje P:Esikunta\Sisäinen_laskenta\Ohjeet_2012\Täpät_2012 Näiden täppien avulla saadaan toimenpiteet kiinnitettyä tarvittaviin laskennallisiin kokonaisuuksiin. Ilman näiden perustamista ei Sampo-rakenteeseen saatu riittävää seurantaa ko. asioihin. Yksityiskohtaisempi ohjeistus näiden kenttien käyttöön on ohjeessa. 6. Kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen Vuoden 2012 laskelmat tehdään yhteistyössä esikuntayksikön ja toimialojen kesken. Toimialojen vastuulla olevat asiat: - vastuu tiliöinneistä ja työaikatietojen riittävyydestä - suoritteiden tulojen ja menojen raportointi - pääomakustannuksien raportointi - arviot suoritteiden tekemiseen käytetyistä työtunneista Esikunta: - yhteiskustannukset - yhteenvedot n laskelmiksi Esikuntayksikkö laatii pohjat kustannusvastaavuuslaskelmille, joille kukin toimiala täyttää oman toimialansa tarvittavat tiedot. Liitteet Liite 1. n maksulliset suoritteet 2012 Liite 2. n yhteisrahoitteiset hankkeet 2012 Liite 3. n maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta ELYjen osuus Liite 4. Sampo-täpät 2012 ohje Liite 5. Täpät 2012 Jakelu LIVI Talouspäälliköt Talousosasto Esikuntayksikkö

12 OHJE LUONNOS 12 (12) Sisäinen tarkastus ELY talouspäälliköt Valtion tarkastusvirasto

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 Opetusministeriö HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 27/2005 21.2.2005 Dnro 501/58/2004 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ulkoasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa kehitysyhteistyövaroilla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio 28.10.2015 EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Kustannuslaskennan kehittäminen (Kuke)

Kustannuslaskennan kehittäminen (Kuke) Valtiokonttori Raportti 1 (85) Talous ja henkilöstö 28.1.2014 Loppuraportti Kustannuslaskennan kehittäminen (Kuke) Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio. Hallinto

Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio. Hallinto Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2005 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.5.2005 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaiskustannusmallista. OPM:n työpaja 4.5.2010

Kokemuksia kokonaiskustannusmallista. OPM:n työpaja 4.5.2010 Kokemuksia kokonaiskustannusmallista OPM:n työpaja 4.5.2010 Kokonaiskustannusmallin käyttö Vuonna 2006-2007 pilotointi Tekesin kanssa yhden TKK:n osaston (automaatio- ja systeemitekniikka) voimin. Työajan

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto 10.5.2013 Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Yliopistouudistus ja kirjastojen talous

Yliopistouudistus ja kirjastojen talous 1 Yliopistouudistus ja kirjastojen talous 25.11.2010 Päivi Mäntysaari 2 Yliopistouudistuksen vaikutuksia Yliopistojen strategian muutos Ympäristön muutos, epävarmuus, kilpailu Todennäköiset muutokset rahoitukseen

Lisätiedot

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 3 Julkisten organisaatioiden veroetuudet Juha Halonen Timo Rauhanen Erkki Siivonen Valmisteluraportit 3 elokuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 3 Julkisten

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Rautateiden hinnoittelu Juha Karjanlahti Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 9.4.2014

Rautateiden hinnoittelu Juha Karjanlahti Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 9.4.2014 Rautateiden hinnoittelu Juha Karjanlahti Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 9.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Rautatiemarkkinoiden hinnoittelu Suomessa Perustana kapasiteetti-

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Eläkevastuurahasto Laki Kansaneläkelaitoksesta 12g Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot