Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, Jämsä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Aika klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Laasonen Hannes jäsen poistui 18:20 Niivee Esa jäsen Salmi Ulla jäsen, Kuhmoisten ed. poistui 18:00 Muut läsnäolleet Kuisma Tarja esittelijä Karppinen Pekka vesihuoltopäällikkö Kilpinen Teijo verkostomestari Hakola Pirjo pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Esko Järvenpää puheenjohtaja Pirjo Hakola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Esa Niivee Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Jämsän Veden toimistossa (II-kerros), Teollisuuskatu 10, Jämsä ja Kuhmoisten kunnantalon hallintotoimistossa, Toritie 34, Kuhmoinen klo pöytäkirjanpitäjä Pirjo Hakola

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Käsitellyt asiat Sivu 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Jätehuoltomääräysten uudistaminen ja kuntalaisten kuuleminen 3 Jämsän Jätehuolto ja Vesi liikelaitosten johtokunnan kokousajat ja menettelytavat v Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus Jämsän Jätehuollon luottotappiot 11 6 Avoimen laskun riitautus / haastehakemus 12 7 Viranhaltijoiden päätökset 13 8 Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 14 9 Jämsän Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus Himoksen kasteluvesiputki 18 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Työjärjestyksen hyväksyminen Jäve Päätös Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sel lai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyväksyttiin. Merkittiin, että esityslistalla olevan asian nro 4, Jä te huol to mää räysten uudistaminen ja kuntalaisten kuuleminen, käsittelyn ajan oli Rit va Matilainen asiantuntijana mukana kokouksessa, hän poistui klo

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jätehuoltomääräysten uudistaminen ja kuntalaisten kuuleminen 2177/ /2015 Jäve Valmistelija: Liikelaitosjohtaja, puh Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan alueelle on laadittu joh tokun nan asettaman työryhmän toimesta ehdotus uusiksi jä te huol tomää räyk sik si. Ehdotuksessa on otettu huomioon uudistunut jä te lainsää dän tö ja eri jätelaatujen tuottajavastuun aiheuttamat muutokset jät tei den erilliskeräyksessä. Jätehuoltomääräykset ovat jä te lain säädän nön (laki ja asetus) paikallinen jatkumo. Määräyksissä annetaan pai kal li set ohjeet jätteiden keräyksestä kiinteistöllä ja mi ni mi vaa timuk set keräysastioiden määrästä, laadusta ja tyhjennysväleistä sekä kuljetuksista. Määräykset sisältävät ohjeet myös lietteiden ja kiintei den jätteiden kä sit te lys tä ja hyödyntämisestä sekä ros kaan tu misen ehkäisemisestä. Jätehuoltomääräykset koskevat jokaista kuntalaista ja kotitaloutta. Eh do tus jätehuoltomääräyksiksi on laitettava julkisesti nähtäville ja kuu lu tet ta va niiden vireilläolosta hallintomenettelylain edellyttämällä ta val la. Nähtävillä oloaikana kuntalaiset ja muut asianosaiset voivat ot taa kantaa ja ilmaista mielipiteensä ehdotuksen sisältöön ja muotoon. Saman aikaisesti kuuluttamisen kanssa pyydetään asiaa koske vat viranomaislausunnot terveydensuojeluviranomaiselta, Jämsän kau pun gin ja Kuhmoisten kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta se kä muilta tarpeelliseksi katsottavilta tahoilta. Mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta tehdään tarvittavat muutokset eh do tuk seen. Tämän jälkeen jätehuoltoviranomainen hyväksyy jä tehuol to mää räyk set päätöksellään. Ehdotus Liikelaitosjohtaja Liikelaitoksen johtokunta päättää laittaa esityslistan liitteenä olevan eh do tuk sen jätehuoltomääräyksiksi julkisesti nähtäville kuuluttamalla asias ta Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan virallisilla il moi tustau luil la, kuntien nettisivuilla sekä kummankin kunnan alueella il mesty väs sä pai kal lis leh des sä. Saman aikaisesti ehdotuksesta pyydetään tar vit ta vat vi ran omais lau sun not. Johtokunta antaa edellämainitut valmistelutehtävät toimiston teh täväk si. Päätös Pykälä hyväksyttiin muilta osin sellaisenaan, mutta jä te huol to määräyk sien luonnokseen tehtiin joitakin muutoksia. Pöytäkirjan liitteenä on johtokunnan hyväksymä muutettu luonnos jä te huol to mää räyk siksi, muutetut kohdat ovat punaisella.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Liitteet 1 Luonnos Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan jätehuoltomääräyksiksi

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jämsän Jätehuolto ja Vesi liikelaitosten johtokunnan kokousajat ja menettelytavat v / /2013 Jäve Valmistelija: Liikelaitosjohtaja, puh Liikelaitokseen sovelletaan Jämsän kaupungin hallintosäännön määräyk siä niiden asioiden osalta, joista ei ole omassa johtosäännössä mää räys tä. Jämsän kaupungin hallintosääntö: 13 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai kun enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heenjoh ta jal le esityksen sen pitämisestä. 14 Kokouksen koolle kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka se kä käsiteltävät asiat (asialista) ja se on lähetettävä, mikäli mah dollis ta vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti kokoukseen osal lis tu jil le. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jä se nil le ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus. 16 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut sut ta va varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen kä sit te lemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jon kin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sih tee ri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 25 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirja kirjoitetaan pöytäkirjanpitäjän toimesta ja puheenjohtajan joh dol la. Puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa pöy tä kir jan. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy tä kir ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aika na ja paikassa, siten kuin siitä, vähintään yhtä päivää aiemmin on il moi tet tu. Kuntalain 77 :n mukaan mikäli toimielin on useamman kunnan yh teinen, on pöytäkirja pidettävä nähtävillä kussakin yhteistoiminta-

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ sopimuskunnassa ennakkoon ilmoitetulla tavalla ja paikassa. Liikelaitosten johtosäännössä 3 määrätään johtokunnan ko kouksien esittelijästä ja sihteeristä erikseen. Johtokunnan kokousten esit te li jä nä toimii liikelaitosjohtaja ja sihteerinä johtokunnan mää räämä henkilö. Ehdotus Liikelaitosjohtaja Johtokunta päättää: Kokoontua joka kuukauden neljäntenä keskiviikkona, mutta vain tar peen mu kaan. Kokousaika voi olla muukin asioiden niin vaa ties sa. Esityslista lähetetään kirjallisena johtokunnan jäsenille sekä muil le joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouskutsun yh tey des sä, mikäli mahdollista vähintään kolme päivää ennen ko kous ta. Va ra jä se nil le lähetetään tieto kokouksesta säh köpos til la. Pöytäkirjan tarkastaa yksi johtokunnan jäsen vuorotteluperiaatteen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan kahden päivän kuluessa kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kutakin kokous ta seuraavan viikon maanantaina Jämsän Veden toi mistos sa, Teollisuuskatu 10, Jämsä ja Kuhmoisten kun nanta lon hallintotoimistossa, Toritie 34, Kuhmoinen klo ja samalla se laitetaan myös kaupungin verk ko sivuil le. Pitää viranhaltioiden päätökset, jotka koskevat Jämsän Jä tehuol toa yleisesti nähtävillä Jämsän Jätehuollon toimistossa Esan ka tu 6, Jämsä ja pitää Jämsän Vettä koskevat päätökset ylei ses ti nähtävillä Jämsän Veden toimistossa Teollisuuskatu 10, Jämsä, päätöksentekopäivästä seuraavana maanantaina klo Mikäli pöytäkirjan tarkastaminen, nähtävilläolo ja/tai vi ran hal tija pää tös ten nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy sekä tarkas ta mi nen että nähtävilläoloajat seuraavaan arkipäivään.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kokouksen sihteerinä toimii Vesi liikelaitoksen hallintosihteeri. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus / /2014 Jäve Valmistelija: Liikelaitosjohtaja, puh Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia tilinpäätös ja teh dä esitys liikelaitoksen tuloksen käytöstä. Tilinpäätöksen vah vistaa ja tili- ja vastuuvapauden myöntää kaupunginvaltuusto. Kuntalain mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksen tulee omalla tulorahoituksellaan kattaa käyttötalous, kor jaus- ja uusinvestointien menot sekä vastata toiminnallisesta mak su val miu des ta. Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen liikevaihto muodostuu osaltaan kiinteis tö jen haltijoilta perittävistä jätehuollon vuosimaksuista ja osal taan kaa to pai kan loppusijoitusmaksuista. Liikevaihtoon sisältyy jä te ve ron osuus. Jätevero on luonteeltaan läpimenoerä, joka tu lou te taan valmis te ve ro na Suomen Tullilaitokselle neljännesvuosittain. Jätehuollon myyntituotot olivat tilikauden aikana yhteensä Myyntituotto ylitti arvioidun 21,0 %. Tästä oli kaa to paikan tuottoa. Jätehuoltopalveluiden myyntituottoa oli Myyn ti tuot toi hin sisältyy työllistämistuki ja muut toimintatuotot Kaatopaikan myynnistä ulkopuolisille myy tä vän lop pu si joi tus palve lun osuus oli Osuus on koko kaatopaikan toi min ta tuo tos ta 0,26 %. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä lisääntyi edel lisvuo teen verrattuna, koska sinne tuotiin loppusijoitukseen Myllymäki 2. asemakaava-alueelta poistettu lievästi pilaantunut maa-aines ja seu layli te. Yhdyskuntajätteen määrä ei siten juuri vähentynyt huo limat ta siitä, että elämme talouden taantumassa. Vaikka lop pu si joi tetun jätteen määrä lisääntyi, niin siitä saatu tuotto väheni. Tämä johtuu eri jätelaaduille määrätyistä erilaisista vastaanottohinnoista. Lieväs ti pilaantunut maa otetaan penkan peittomateriaaliksi lähes omakus tan nus hin taan ja yhdyskuntajätteestä peritään hinnastossa kulloin kin määrätyt hinnat. Menopuolella tulokseen vaikuttaa oleellisesti se, että energiana hyödyntämiskelpoista yhdyskuntajätettä vietiin Rii hi mäel le Ekokem Oy:n laitokselle ja Vaa san polttolaitokselle yhteen sä 3280 tonnia vuoden 2014 ai ka na. Määrä on huomattavasti ar vioi tua suurempi. Polton kus tan nuk set oli vat noin (alv 0%). Poikkeama budjetoidusta on Toimintakulut olivat talousarvioon nähden 18,59 % korkeammat. Kus tan nus ten nousu selittyy suurelta osin pol ton kustannuksilla, jotka oli budjetoitu alakanttiin. Käyttökate muo dos tui 44,3 % budjetoitua

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ pa rem mak si. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu Allekirjoitettava tasekirja tuodaan kokoukseen ja tilinpäätös esi tellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Liikelaitosjohtaja: Johtokunta hyväksyy osaltaan ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tar kas tet ta vak si. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä euroa jä te tään ta see seen yli- ja alijäämätilille ja että kau pun ginhal li tus kä sit te lee ti lin pää tök sen liitettäväksi koko kaupungin ti lin päätök seen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2 Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jämsän Jätehuollon luottotappiot 232/ /2013 Jäve Valmistelija: Liikelaitosjohtaja, puh Voimassaolevan johtosäännön mukaisesti 5 :n ja kohdan 13 mukaan saatavien poistaminen tileistä kuuluu toimielimen rat kai su valtaan. Jämsän kaupungin ja siten myös Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen pe rin tä asioi ta hoitaa Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto selvittää asiak kaan maksukyvyn ja toimittaa siitä tiedon luot to tap pio lau sun tona liikelaitokselle. Selvityksen jälkeen perintätoimisto voi suositella saa ta van kirjaamista luottotappioksi mm. velallisen maksukyvyn puut teen tai varattomuuden takia. Jos maksua ei ole saatu pe rin tätoi mis ton toimin, siirretään asia jälkiperintään, joka voi tuottaa tu los ta jos sain vaiheessa, mutta pitkällä aikavälillä. Kiinteistön omistajille, jot ka asuvat ulkomailla, laskuja ei kannata kustannussyistä laittaa pe rin tään. Lasku on palautunut ulkomailta, koska ei ole tietoa uu sista ulkomaanosoitteista. Liitteessä on luottotappioselvitys. Luot to tappioi den määrä on 5011,13. Saatavien perintää ei ole kuitenkaan lo pe tet tu, vaan ne on siirretty jälkiperintään tai ulosottoon. Liite jaetaan johtokunnalle kokouksessa. Ehdotus Liikelaitosjohtaja Johtokunta hyväksyy liitteellä olevat saatavat ja päättää, että ne kirja taan kirjanpitoon luottotappiotilille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 3 Jämsän Jätehuollon luottotappiot

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Avoimen laskun riitautus / haastehakemus 2178/ /2015 Jäve Valmistelija: Liikelaitosjohtaja, puh Vuodelta 2013 on avoinna kaatopaikalle tuodun jäte-erän maksu. Asiaa esitellään kokouksessa. Avoinna olevaa maksua on peritty nor maa lein perintätoimin, mutta maksua ei ole niistä huolimatta saatu tuloutettua liikelaitoksen kassaan. Asian ollessa val mis te lu vaihees sa, siihen liittyvä liite ei ole julkinen. Ehdotus Liikelaitosjohtaja Johtokunta päättää jättää haastehakemuksen Keski-Suomen kä rä jäoi keu del le ja riitauttaa ko. jätemaksun, koska maksusta kiel täy ty minen ei perustu mihinkään eikä asiasta ole sovittu mitään erikseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 4 Haastehakemus

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Viranhaltijoiden päätökset Jäve Liikelaitosjohtaja: Kaatopaikkajäteastian tyhjennysvälin har ven ta mi nen / Leh ti nen Kaatopaikkajäteastian tyhjennysvälin har ven ta mi nen / Hel mi nen Tositteiden ja laskujen hyväksyjät ja tarkastajat vuon na 2015 / Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi Asiakirjahallinnan suunnitelmat / Jämsän Vesi lii kelai tos ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / Temonen Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / Pajunen Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / Salonen Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / No ke lai nen Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / Laitinen ja Sa ra-aho Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / Nieminen Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen / Koljander Vesihuoltopäällikkö: Jämsän Keskuspuhdistamon päästötarkkailu v Länkipohjan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesien tark kai lu tar jous v Ehdotus Liikelaitosjohtaja Liikelaitosten johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Jäve Jämsän Jätehuolto liikelaitos: Sisä-Suomen poliisilaitos: Tutkintailmoitus Sisä-Suomen poliisilaitos: Tutkinnan päätös Metsä-Kivelä / Vuosiraportti 2014 sisältää Kokemäenjoen Vesis tön vesiensuojeluyhdistys ry:n Vuo si yh teen ve don Met sä-kive län jätteenkäsittelyalueen tarkkailusta vuo del ta 2014 Jämsän Vesi liikelaitos: Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Keski-Päi jän teen yhteistarkkailu vuonna 2013, tutkimusraportti 123/2014 Aluehallintovirasto: Päätös 276/2014/1, Jämsän kaupungin Hal lin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mi nen, Jämsä Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Vuo si yhteen ve to Länkipohjan jätevedenpuhdistamon ve sis tö tark kai lusta vuodelta 2013 CGI Suomi Oy: CGI:n palvelu- ja henkilötyöhinnat muuttuvat Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Kertaraportti Jämsän kaupunki, Länkipohjan JVP Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Kertaraportti Jämsän kaupunki, Hallin JVP Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Kertaraportti Jämsän kaupunki, Hallin JVP Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Kertaraportti Jämsän kaupunki, Hallin JVP Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Jämsän Kes kus puh dis ta mon jätevesitarkkailu 2014, tutkimustulokset Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Jämsän Kes kus puh dis ta mon jätevesitarkkailu 2014, tutkimustulokset Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Jämsän Kes kus puh dis ta mon jätevesitarkkailu 2014, tutkimustulokset Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Jämsän Kes kus puh dis ta mon käyttö- ja kuormitustarkkailun vuo si yh-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ teen ve to vuodelta 2014, Tutkimusraportti 60/2015 Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi, päätös nro 20/2015/1 Dnro LSSAVI/75/04.08/2013, Jämsän kaupungin kes kus taa jaman jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mi nen Päätös Hyväksyttiin. Ulla Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:00. Seuraava kokous klo 17:00.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jämsän Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus / /2014 Jäve Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö, puh Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia tilinpäätös ja teh dä esitys liikelaitoksen tuloksen käytöstä. Tilinpäätöksen vah vistaa ja tili- ja vastuuvapauden myöntää kaupunginvaltuusto. Kuntalain mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksen tulee omalla tulorahoituksellaan kattaa käyttötalous, kor jaus- ja uusinvestointien menot ja vastata toiminnallisesta mak suval miu des ta. Liikevaihto muodostuu pääosin käyttöveden ja jäteveden las ku tukses ta asiakkailta. Laskutettava veden myynti oli tilikaudella m3 ( 1,8 % enemmän kuin vuonna 2013) ja laskutettu jä te ve simää rä oli m3 (1,7 % vähemmän kuin vuonna 2014). Tilikauden liikevaihto oli euroa 1,99 % enemmän kuin talous ar vios sa Toimintakulut yhteensä olivat 11,8 % enemmän kuin talousarviossa. Toimintakulujen ylittymisen aiheutti arviota suuremmat verkoston ja jä te ve den pump paa moi den korjauskustannukset. Pois to jen jälkeen liikeylijäämä oli ,82 euroa ja ra hoi tus ku lujen jälkeen tilikauden ylijäämä on ,73 euroa. Talousarvion mu kai nen ylijäämä oli euroa. Liittymismaksuja saatiin tilikauden aikana ,68 euroa. Liit tymis mak sut eivät ole mukana tuloksessa, koska ne ovat siirto- ja palau tus kel poi sia. Investointimenot olivat yhteensä euroa ja -tulot eli nettomenot euroa. Ehdotus Liikelaitosjohtaja: Johtokunta hyväksyy osaltaan ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä ,73 euroa jä tetään taseeseen yli- ja alijäämätilille ja että kaupunginhallitus kä sit telee tilinpäätöksen liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 5 Jämsän Vesi liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Himoksen kasteluvesiputki 2181/ /2015 Jäve Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö, puh Himoksen ylävesisäiliölle menevän vesihuoltolinjan rakentamisen yhtey des sä on samaan kaivantoon sijoitettu PEH putki mahdol lis ta kasteluvesitarvetta varten. Rakentaminen on tehty kaupungin toi mes ta kokonaishintaurakkana vuonna Putken pituus on 790 m. Putki on siirtynyt Jämsän Vedelle liikelaitoksen perustamisen yhtey des sä. Jämsän Vesi ei tarvitse ko. putkea Himoksen vesihuollon jär jes tä miseen. Juhani Ojala, Hiihtokeskus Himosvuori Oy, on tarjoutunut ostamaan put ken sillä edellytyksellä, että voi yhdistää sen lumetuksen syöt töve si pump paa moon. Asiasta on käyty neuvottelu syksyllä Ehdotus Liikelaitosjohtaja Johtokunta päättää kasteluvesiputken myynnistä ja myyntiehdoista. Päätös Keskustelun kuluessa Liikelaitosjohtaja teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen. Johtokunta toteaa, että tarpeeton putki myydään. Putken kirjanpitoarvo on euroa ja neuvotteluvaltuudet annetaan Ve si huol to pääl lik kö Pekka Karppiselle. Lopullinen myyntipäätös tuodaan johtokunnan päätettäväksi.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kun nal lisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 ja 12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 8 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 8 Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta Teollisuuskatu Jämsä puhelin (vaihde) faksi (014) sähköposti aukioloaika ma pe klo Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai kaa lasket taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus, valitusaika xx päivää Pykälät Muu valitusviranomainen, valitusaika xx päivää. Pykälät Osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Lisätietoja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saanti päi vää ei oteta lu kuun. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon hae taan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä muutoksia siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuk sen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on il moitettava oikaisuvaati muksen tekijän/ valitta jan ni mi ja koti kunta. Jos oikaisuvaati muksen tekijän/valittajan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajan sa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuk sen/valituksen laatijana on joku muu henki lö, oikaisuvaa timuskirjel mäs sä/valituskir jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moitet tava posti osoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset oikaisuvaa timuksen tekijälle/valit tajalle voidaan toimit taa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava oi kaisuvaati mus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, al ku peräi senä tai jäljen nök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaa timus-/vali tus ajan alkami sen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikai suvaa ti muksen te kijä/va lit taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamie hen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin hallin tolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusvi ran omaiselle viimeis tään oi kaisuvaati mus-/valitusajan vii meisenä päivänä en nen vi raston auki oloajan päätty mistä. Jos oi kaisuvaati mus-/vali tusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäi syyspäivä, vapun päivä, joulutai ju han nus aatto tai ar kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arki päivänä. Asiakirjat toimite taan vi ranomaisen asiointiosoittee seen lähettä jän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös pos titse, säh köi sesti tai lähetin välityk sellä. Pos tiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen oikaisu vaatimus-/ valitus ajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) no jalla muu toksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.03.2012 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot