PAKKAUSSELOSTE. Isoba vet. 100% inhalaatiohöyry, neste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Isoba vet. 100% inhalaatiohöyry, neste"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Isoba vet. 100% inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Alankomaat Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: Schering-Plough Limited Breakspear Road, Harefield Uxbridge Englanti 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isoba vet. 100% inhalaatiohöyry, neste Isofluraani 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET 100% isofluraani. Kirkas ja väritön, stabiili, syttymätön, räjähtämätön ja lievästi pistävän hajuinen haihtuva neste. 4. KÄYTTÖAIHEET Yleisanestesiaan tarkoitettu inhalaatioanesteetti koirille, kissoille, hevosille, linnuille mukaan lukien kirjekyyhkyset, matelijoille ja pienille nisäkkäille (rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti). 5. VASTA-AIHEET Ei saa käyttää eläimillä, joiden tiedetään olevan yliherkkiä isofluraanille tai alttiita malignille hypertermialle. 6. HAITTAVAIKUTUKSET Isofluraani aiheuttaa annosvasteista hengityslamaa ja harvinaisissa tapauksissa malignia hypertermiaa. Isofluraani aiheuttaa annosvasteista systeemisen verenpaineen laskua. Sydämen rytmihäiriöitä ja ohimenevää alentunutta sydämen lyöntitiheyttä on raportoitu harvoin. 1

2 Vaikka isofluraania voidaan käyttää kallokirurgiassa ja kallovammojen yhteydessä, aivoverenkierron lisääntymistä ja kallonsisäisen paineen nousua voi esiintyä. Potilaan hyperventilointi voi pienentää kohonnutta kallonsisäistä painetta. 7. KOHDE-ELÄINLAJIT Koira, kissa, hevonen, linnut mukaan lukien kirjekyyhkyset, matelijat ja pienet nisäkkäät (rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti). 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN Isofluraani on tehokas, matalaliukoinen nukutusaine joka mahdollistaa nopean anestesian säätelyn. Tästä syystä se tulee antaa tarkasti kalibroitua höyrystintä käyttäen asianmukaisella anestesialaitteistolla. Isofluraani voidaan myös annostella muunlaisella höyrystimellä (kuten Stephensin höyrystimellä tai Komesaroffin laitteella). Pienintä tehokasta annosta tulee käyttää. Isofluraanin käyttöön tarvitaan riittävän ammattitaidon omaava anestesiologi. Annostellaan hapen, tai typpimonoksidin ja hapen seoksen toimiessa kantokaasuna. Koira Alveolaarinen vähimmäispitoisuus: Isofluraanin MAC on 1,28 % koiralle. Anestesian induktio: Koiran anestesian induktio on mahdollinen sisään hengitetyn isofluraanin 2-4 %:n pitoisuudella. Tavanomaisen esilääkityksen, kuten asepromatsiinin, opioidien, bentsodiatsepiinien ja alfa-2-adrenoreseptoriagonistien ja/tai typpioksidikaasun samanaikainen käyttö vähentää tarvittavan isofluraanin määrää. Jos anestesian induktiossa käytetään injektiovalmistetta, aluksi käytettävän isofluraanin määrän tulee yleensä olla hieman suurempi kuin anestesian ylläpitoon tarvittavan, jotta helpotettaisiin inhalaatio-anestesiaan siirtymistä. Anestesian ylläpito: Yleensä anestesian ylläpitoon tarvittava MAC-arvo on uloshengityksessä noin 1,3 %. Käytännössä tämä tarkoittaa höyrystimen asetuksia (VOC) 1,5-2,5 % koirille. Esilääkitys ja/tai typpioksidin samanaikainen käyttö tai sedatiivien ja/tai analgeettien käyttö anestesian aikana vähentää tarvittavan isofluraanin määrää. Herääminen on tavallisesti rauhallinen ja nopea. Kissa Alveolaarinen vähimmäispitoisuus: Isofluraanin MAC on 1,63 % kissalle. Anestesian induktio: Kissan anestesian induktio on mahdollinen sisään hengitetyn isofluraanin 2-4 %:n pitoisuudella. Tavanomaisen esilääkityksen, kuten asepromatsiinin, opioidien, bentsodiatsepiinien ja alfa-2-adrenoreseptoriagonistien ja/tai typpioksidikaasun samanaikainen käyttö vähentää tarvittavan isofluraanin määrää. Jos anestesian induktiossa käytetään injektiovalmistetta, aluksi käytettävän isofluraanin määrän tulee yleensä olla hieman suurempi kuin anestesian ylläpitoon tarvittavan, jotta helpotettaisiin inhalaatio-anestesiaan siirtymistä. Anestesian ylläpito: Yleensä anestesian ylläpitoon tarvittava MAC-arvo on uloshengityksessä noin 1,3 %. Käytännössä tämä tarkoittaa höyrystimen asetuksia (VOC) 1,5-3,0 % kissoille. Esilääkitys ja/tai typpioksidin samanaikainen käyttö tai sedatiivien ja/tai analgeettien käyttö anestesian aikana vähentää tarvittavan isofluraanin määrää. Herääminen on tavallisesti rauhallinen ja nopea. Hevonen Alveolaarinen vähimmäispitoisuus: Isofluraanin MAC on noin 1,31 % hevoselle. Anestesian induktio: Koska käytännössä ei yleensä suoriteta täysikasvuisen hevosen anestesian induktiota isofluraanilla, on induktioon normaalisti käytettävä lyhytvaikutteista barbituraattia, kuten 2

3 tiopentaalinatriumia tai dissosiatiivista anesteettia, ketamiinia, johon tarvittaessa voidaan liittää guaifenesiini. Toivottu anestesian syvyys saavutetaan tämän jälkeen 5-10 minuutissa sisään hengitetyllä isofluraanilla, pitoisuudella 3-5 %. Varsojen anestesian induktioon voidaan käyttää sisään hengitettyä isofluraania pitoisuudella 3-5 %, kun induktioon liitetään happihoito riittävän isolla virtauksella. Anestesian ylläpito: Anestesia voidaan ylläpitää isofluraanipitoisuudella 1,5-2,5 %. Linnut Alveolaarinen vähimmäispitoisuus: Lintujen osalta tunnetaan vain muutama MAC/ED 50 -arvo. MAC on esim. 1,34 % hietakurjelle, 1,45 % kirjekyyhkyselle ja 1,44 % kakaduille. MAC laskee arvoon 0,89 %, kun kirjekyyhkyselle annetaan samanaikaisesti midatsolaamia, ja arvoon 1,08 % kakaduille, kun samanaikaisesti annetaan butorfanolia. Isofluraanianestesian käyttöä on raportoitu monella eri lintulajilla, aina pienistä seeprapeipoista isoihin korppikotkiin, kotkiin ja joutseniin asti. Anestesian induktio: Anestesian induktio isofluraanipitoisuudella 3-5 % on yleensä nopea. Joutsenille on käytetty propofolia anestesian induktioon ja isofluraania sen ylläpitoon. Anestesian ylläpito: Ylläpitoannos riippuu lintulajista ja yksilöstä. Yleensä 2-3 % on sopiva ja turvallinen isofluraanipitoisuus. Tietyille kattohaikara- ja haikaralajeille 0,6-1 % voi olla riittävä pitoisuus. Jotkin korppikotkat ja kotkat saattavat vaatia jopa 4-5 % isofluraanipitoisuudet, tietyt ankat ja hanhet jopa 3,5-4 % pitoisuudet. Yleensä isofluraanipitoisuuksien muutokset näkyvät nopeasti lintujen vasteessa. Matelijat Alveolaarinen vähimmäispitoisuus: Kirjallisuudessa on kuvattu tämän aineen käyttöä usealle eri matelijalle (esim. useat liskot, kilpikonnat, leguaanit, kameleontit ja käärmeet). Aavikkoleguaanin ED 50 -arvo on 35 C:ssa 3,14 % ja 20 C:ssa 2,83 %. Anestesian induktio: Anestesian induktio on yleensä nopea isofluraanipitoisuudella 2-4 %. Matelijoille voi olla hankalaa indusoida anestesiaa, koska ne pidättävät hengitystä. Anestesian ylläpito: Anestesiaa ylläpidetään tavallisesti isofluraanipitoisuudella 1-3 %. Pienet nisäkkäät Alveolaarinen vähimmäispitoisuus: Isofluraania on suositeltu usean pienen nisäkkään, kuten rotan, hiiren, hamsterin, chinchillan, gerbiilin, marsun ja fretin, anestesiaan. MAC-arvot ovat olleet 1,34 % hiirelle ja 1,38 %, 1, 46 % ja 2,4 % rotalle. Anestesian induktio: Induktioon käytetään isofluraanipitoisuuksia 2-3 %. Anestesian ylläpito: Anestesiaa ylläpidetään isofluraanipitoisuudella 0,25-2 %. 9. ANNOSTUSOHJEET Ruumiinlämmön lasku voi vaikuttaa pienten nisäkkäiden aineenvaihduntaan, koska näillä kehon pintaalan suhde painoon on suuri. Tämän takia ruumiinlämpöä tulee valvoa ja se tulee pitää tasaisena. Ilokaasun käyttö tai samanaikainen esilääkityksen käyttö, rauhoituslääkkeet ja kipulääkkeet voivat merkittävästi vähentää nukutuksen aikaansaamiseen tai ylläpitoon tarvittavaa isofluraanin määrää. Isofluraanin käytön yhteydessä nukutuksen syvyyttä on seurattava huolellisesti. Koska ensimmäiset yliannostuksen merkit liittyvät sydän- ja verenkiertoelimistön lamaan, sydän- ja verenkiertoelimistön oireita (esim. pulssin voimakkuus, syke, valtimopaine, limakalvojen väri ja kalpeus) ja hengitysoireita (hengityksen tiheys ja syvyys) tulee tarkkailla huolellisesti. 3

4 Isofluraanin yliannostus voi aiheuttaa huomattavaa hengityksen lamaantumista. Tämän vuoksi hengitystä tulee tarkkailla huolellisesti ja tukea tarvittaessa lisähapella ja/tai avustetulla ventiloinnilla. Voimakkaan sydän- ja hengityslaman sattuessa tulee isofluraanin anto keskeyttää ja laitteisto huuhdella hapella sekä varmistaa hengitysteiden avoimuus ja aloittaa avustettu ventilaatio puhtaalla hapella. Sydän- ja verenkiertoelimistön lama tulee hoitaa plasman laajentajia, verenpainetta kohottavia lääkkeitä, rytmihäiriölääkkeitä sekä muita asiaankuuluvia menetelmiä käyttäen. Hengityksen pysähtyminen tulee hoitaa avustetulla ventilaatiolla. Sydämen pysähtyessä on aloitettava täydellinen sydän- ja hengityselimistön elvytys. Isofluraani antaa hyvän lihasrelaksaation tavanomaista kirurgiaa varten. Sillä on vain vähän tai ei lainkaan kipua lievittäviä ominaisuuksia. Riittävästä kivunlievityksestä tulee aina huolehtia ennen leikkausta. Potilaan kivunlievityksen tarve tulee arvioida ennen anestesian päättymistä. Jos eläinlajille ei ole määritelty MAC/ED 50 -arvoa, valmisteen käytön tulee perustua eläinlääkärin tekemään hyöty-haitta-arvioon. 10. VAROAIKA Hevonen: teurastus 2 vuorokautta. Valmistetta ei saa käyttää ihmisravinnoksi kasvatettaville kyyhkysille. Valmistetta ei saa käyttää tammoille, jotka tuottavat maitoa ihmisravinnoksi. 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 C lämpötilassa tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Säilytä suojassa suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta. 12. ERITYISVAROITUKSET Varoitukset kohde-eläinlajeittain: Isofluraani aiheuttaa annosvasteista hengityslamaa ja harvinaisissa tapauksissa malignia hypertermiaa. Isofluraani aiheuttaa annosvasteista systeemisen verenpaineen laskua. Isofluran metaboloituu minimaalisesti (vain alle 0,2 %) ja melkein kaikki käytetystä isofluranannoksesta erittyy muuttumattomana keuhkojen kautta. Isofluraani aiheuttaa annosvasteista hengityslamaa sekä verenpaineen laskua. Sydämen rytmihäiriöitä ja ohimenevää sydämen lyöntitiheyden laskua on raportoitu harvoin. Valmisteen tunnettujen farmakodynaamisten ominaisuuksien, mukaan lukien systeemisen verenpaineen laskun, mukaisesti tulee ennen lääkkeen käyttöä tehdä hyöty-/haitta-arvio potilailla, jotka kärsivät sydämen tai verenkiertoelimistön toiminnan heikkenemisestä. Vaikka isofluraania voidaan käyttää kallokirurgiassa ja kallovammojen yhteydessä, aivoverenkierron lisääntymistä ja kallonsisäisen paineen nousua voi esiintyä. Potilaan hyperventilointi voi pienentää kohonnutta kallonsisäistä painetta. 4

5 Malignia hypotermiaa on raportoitu erittäin harvoin altistuneilla eläimillä. Vaikka isofluraania on turvallisesti käytetty keisarileikkauksissa koirilla ja kissoilla, riittävää tutkimustietoa ei ole saatavilla sen käytöstä tiineyden tai imetyksen aikana tämän valmisteen kohdeeläinlajeilla. Valmisteen käytön tiineyden ja laktaation aikana tulee tämän takia perustua eläinlääkärin tekemään hyöty-haitta-arvioon. Hiilimonoksidia voi muodostua isofluraanin reagoidessa kuivan hiilidioksidiabsorberin (Soda Lime, Baralyme) kanssa. Tämä estetään varmistamalla, että absorberikalkki on tuoretta tai kostutettua, jos se on päässyt kuivahtamaan. Varoitukset eläinlääkevalmistetta antavalle henkilölle: Älä hengitä höyryä. Käyttäjän tulee konsultoida kansallisia viranomaisia isofluraanin työsuojelumääräyksistä. Leikkaus- ja heräämötiloissa tulee olla riittävä tuuletus tai tehokas ilmanpoistojärjestelmä, jotta anestesiakaasua ei kerry tiloihin. Tilat ja laitteet tulee huoltaa ja tarkistaa säännöllisesti. Raskaana olevien ja imettävien naisten tulee välttää kosketusta tämän valmisteen kanssa sekä oleskelua leikkaussalissa tai toipumistilassa. Maskin käyttöä pitkittyneen yleisanestesian induktion ja ylläpidon aikana tulee välttää. Käytä mansetilla varustettua intubaatioputkea aina kun se on mahdollista Isoba vet -valmisteen antoon yleisanestesian ylläpidon aikana. Ympäristön suojelemiseksi ilmanpoistojärjestelmässä on hyvä käyttää aktiivihiilisuodattimia. Isofluraanin annostelu on tehtävä varovasti ja läikkynyt aine on poistettava välittömästi käyttäen reagoimatonta ja imukykyistä materiaalia, esim. sahanpurua. Roiskeet on pestävä iholta ja silmistä, ja aineen joutumista suuhun on vältettävä. Voimakkaan tahattoman altistuksen sattuessa henkilö on poistettava altistavan aineen luota ja käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä. Halogenoidut anestesia-aineet voivat aiheuttaa maksavaurioita. Isofluraanin tapauksessa kyse on idiosynkraattisesta vasteesta, jota esiintyy erittäin harvinaisena toistuvan altistuksen yhteydessä. Lääkärille: Ilmatiet pidetään avoimina ja annetaan oireenmukaista ja tukihoitoa. Huomioitava, että adrenaliini ja katekoliamiinit voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. 13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY MUUT TIEDOT 5

6 Lisätietoja valmisteesta antaa: Intervet Oy, PL 86, Espoo 6

7 BIPACKSEDEL Isoba vet., 100% inhalationsånga, vätska 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA Innehavare av godkännandet: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Nederländerna Tillverkare: Schering-Plough Animal Health Breakspear Road, Harefield Uxbridge Middlesex UB9 6 LS England 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Isoba vet. 100% inhalationsånga, vätska Isofluran. 3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER En klar färglös flyktig vätska innehållande isofluran 100%. Den är stabil, icke brandfarlig, icke explosiv och har en mild stickande lukt. 4. INDIKATION(ER) Ett inhalationsmedel för induktion och underhåll av allmän anestesi hos hund, katt, häst, burfåglar (inklusive brevduva), reptiler och små däggdjur (råtta, mus, hamster, chinchilla, ökenråtta, marsvin och iller). 5. KONTRAINDIKATIONER Denna produkt ska inte användas till djur med känd överkänslighet för isofluran eller med känd känslighet för malign hypertermi. 6. BIVERKNINGAR Isofluran orsakar dosrelaterad respiratorisk depression och i sällsynta fall malign hypertermi. Isofluran orsakar dosrelaterad sänkning av systemiska blodtrycket. 7

8 Hjärtarytmi och övergående bradykardi har rapporterats i sällsynta fall. Isofluran kan användas vid skallkirurgi och till patienter med skallskador, men det finns risk för ökat cerebralt blodflöde och ökat intrakraniellt tryck. Genom hyperventilering av patienten kan det intrakraniella trycket minskas. 7. DJURSLAG Hund, katt, häst, burfåglar (inklusive brevduva), reptiler och små däggdjur (råtta, mus, hamster, chinchilla, ökenråtta, marsvin och iller). 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR) Isofluran är ett potent anestesimedel med låg löslighet, vilket tillåter snabba ändringar av anestesidjupet. Vid administrering ska därför en noggrant kalibrerad förgasare för isofluran användas, tillsammans med ett lämpligt andningssystem. Även andra typer av förgasare (exempelvis Stephens förgasare, Komesaroff maskin) är lämpliga för tillförsel av isofluran. Den lägsta effektiva dosen ska användas. En erfaren anestesiolog kan enkelt och snabbt ändra anestesidjupet. Administrationen kan ske tillsammans med enbart syrgas eller i en blandning av lustgas och syrgas. Hund Minimum Alveolar Concentration: MAC för isofluran är 1,28% hos hund. Premedication: en preanestetisk regim som passar patienten ska väljas. Isofluran har visat sig vara kompatibelt med vanliga preanestetiska medel, så som acepromazin, opioider, benzodiazepiner och alfa-2-adrenoreceptor agonister. Induktion av anestesi: Anestesi av hund kan induceras med isoflurankoncentrationer mellan 2 och 4%. Premedicinering och/eller samtidig användning av lustgas reducerar mängden isofluran som behövs. Om induktion av anestesin sker med ett medel i injektionsform, bör vanligtvis den initiala koncentrationen av isofluran vara något högre än den som behövs för underhåll. Detta för att understödja övergången till gasanestesi. Underhåll av anestesi: Som generell regel gäller att kirurgisk anestesi kan underhållas med en endtidalkoncentration på ca 1,3 MAC. I praktiken innebär detta att en isoflurankoncentration på 1,5-2,5% används för hund. Premedicinering och/eller samtidig användning av lustgas eller användning av sedativa och/eller smärtlindrande substanser under anestesin reducerar mängden isofluran som behövs för underhåll. Uppvaknandet är vanligtvis snabbt och lugnt. Katt Minimum Alveolar Concentration: MAC för isofluran är 1,63% hos katt. Premedication: en preanestetisk regim som passar patienten ska väljas. Isofluran har visat sig vara kompatibelt med vanliga preanestetiska medel, så som acepromazin, opioider, benzodiazepiner och alfa-2-adrenoreceptor agonister. Induktion av anestesi: Anestesi av katt kan induceras med isoflurankoncentrationer mellan 2 och 4%. Premedicinering och/eller samtidig användning av lustgas reducerar mängden isofluran som behövs. Om induktion av anestesin sker med ett medel i injektionsform, bör vanligtvis den initiala koncentrationen av isofluran vara något högre än den som behövs för underhåll. Detta för att understödja övergången till gasanestesi. Underhåll av anestesi: Som generell regel gäller att kirurgisk anestesi kan underhållas med en endtidalkoncentration på ca 1,3 MAC. I praktiken innebär detta att en isoflurankoncentration på 1,5-3,0% används för katt. Premedicinering och/eller samtidig användning av lustgas eller användning av 8

9 sedativa och/eller smärtlindrande substanser under anestesin reducerar mängden isofluran som behövs för underhåll. Uppvaknandet är vanligtvis snabbt och lugnt. Häst Minimum Alveolar Concentration: MAC för isofluran är ca 1,31% hos häst. Induktion av anestesi: Det är inte praxis att använda isofluran för att inducera anestesi hos vuxna hästar. Istället bör en korttidsverkande barbiturat användas, såsom tiopental, eller det dissociativa anestetikumet ketamin och guaifenesin kan inkluderas. Koncentrationer på 3-5 % isofluran kan sedan användas för att uppnå önskad grad av anestesi inom 5-10 minuter. Isofluran i koncentrationen 3-5% tillsammans med kraftigt flöde av syrgas kan användas för induktion av anestesi hos föl. Underhåll av anestesi: Anestesin underhålls genom att 1,5-2,5% isofluran används. Burfåglar Minimum Alveolar Concentration: Få MAC/ED 50 -värden är fastställda. Några exempel är 1,34% för trana, 1,45% för brevduva, reducerat till 0,89% vid samtidig administrering av midazolam, och 1,44% för kakadua, reducerat till 1,08% vid samtidig administrering av butorfanol. Det finns rapporter om användning av isoflurananestesi hos många arter, från små fåglar som zebrafinkar till stora fåglar som gamar, örnar och svanar. Induktion av anestesi: Induktion med 3-5% isofluran sker normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av underhåll med isofluran, har beskrivits för svan. Underhåll av anestesi: Underhållsdosen beror på art och individ. Generellt är 2-3% lämpligt och säkert. Endast 0,6-1% behövs för vissa stork- och hägerarter. Upp till 4-5% kan behövas för vissa gamar och örnar. Upp till 3,5-4% kan behövas för vissa ankor och gäss. Vanligtvis svarar fåglar mycket snabbt på ändringar av isoflurankoncentrationen. Reptiler Minimum Alveolar Concentration: Litteraturen beskriver användning av isofluran hos en rad olika reptiler (t ex olika arter av ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar). ED 50 hos ökenleguan befanns vara 3,14% vid 35 o C och 2,83% vid 20 o C. Induktion av anestesi: Induktionen är vanligtvis snabb med 2-4% isofluran. Hos reptiler kan det vara svårt att använda inhalation för att inducera anestesi, på grund av att de håller andan. Underhåll av anestesi: 1-3% är en lämplig koncentration. Små däggdjur Minimum Alveolar Concentration: Isofluran rekommenderas för anestesi av en rad små däggdjur som råtta, mus, hamster, chinchilla, ökenråtta, marsvin och iller. MAC för möss har rapporterats vara 1,34% och för råtta 1,38%, 1,46% och 2,4%. Induktion av anestesi: Isoflurankoncentration 2-3%. Underhåll av anestesi: Isoflurankoncentration 0,25-2%. 9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING På grund av att små däggdjur har en stor kroppsyta i förhållande till sin kroppsvikt kan kroppstemperaturen sjunka och därmed påverkas metabolismen. Kroppstemperaturen måste därför kontrolleras regelbundet och hållas på en stabil nivå. Tillförsel av lustgas eller samtidig användning av premedicinering, sedativa eller analgesi kan kraftigt reducera åtgången av isofluran. Noggrann monitorering av anestesidjup ska alltid utföras i samband med användning av isofluran. De första symtomen på överdosering beror på kardiopulmonär depression, kardiovaskulära symtom (pulsstyrka, hjärtfrekvens, arteriellt blodtryck, slemhinnefärg och dess kapillära återfyllnad) och respiratoriska symtom (andningsfrekvens och andningsdjup). Dessa 9

10 parametrar ska därför övervakas noga. Överdosering av isofluran kan leda till kraftig respiratorisk depression. Därför måste respirationen övervakas noga och om nödvändigt ska syrgas tillföras och/eller assisterad andning utföras. Vid fall av kraftig överdosering ska administreringen av isofluran avbrytas, andningssystemet ska genomspolas med syrgas och kontrollerad ventilation med samtidig tillförsel av syrgas ska påbörjas omedelbart. Kardiovaskulär depression ska behandlas med plasmaexpander, blodtrycksmedel, antiarytmika eller andra lämpliga metoder. Andningsstillestånd ska behandlas med assisterad ventilation. I händelse av hjärtstillestånd, utför en komplett hjärt-lungräddning. Den muskelrelaxerande effekten är vanligtvis god. Isofluran har ringa eller inga analgetiska egenskaper. Adekvat analgesi ska alltid ges före kirurgiska ingrepp. Behovet av analgesi hos patienten ska tas i beaktande innan inhalationsanestesin avslutas. I de fall där MAC/ED 50 -värden ej anges för de olika djurslagen, ska isofluran endast användas efter att en risk/nytta-analys gjorts av veterinär. 10. KARENSTID Häst: slakt: 2 dagar. Ska ej användas till duvor avsedda för humankonsumtion. Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion. 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras vid högst 25 C i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras i skydd mot direkt värme och solljus. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR) Isofluran orsakar en dosrelaterad respiratorisk depression, samt i sällsynta fall malign hypertermi. Isofluran orsakar en dosrelaterad sänkning av det systemiska blodtrycket. Metabolismen av isofluran är minimal (mindre än 0,2%) och huvuddelen av tillfört isofluran utsöndras oförändrat via lungorna. Isofluran orsakar en dosrelaterad respiratorisk depression och hypotension. Hjärtarytmi och övergående bradykardi har rapporterats i sällsynta fall. I enlighet med de kända farmakodynamiska egenskaperna hos detta anestetikum, vilket inkluderar sänkning av systemiska blodtrycket, ska en risk/nytta analys utföras innan denna produkt används till patienter med nedsatt kardiovaskulär funktion. Isofluran kan användas vid skallkirurgi och till patienter med skallskador, men det finns risk för ökat cerebralt blodflöde och ökat intrakraniellt tryck. Hyperventilering av patienten kan reducera det ökade intrakraniella trycket. Malign hypertermi har rapporterats i sällsynta fall hos känsliga djur. 10

11 Isofluran har använts som anestesi vid kejsarsnitt på hund och katt utan negativa effekter, men i övrigt är kunskaperna begränsade vid dess användning under dräktighet och laktation. Användning av isofluran till dräktiga och lakterande djur ska därför endast ske efter risk/nytta-bedömning av veterinär. Isofluran kan interagera med uttorkade koldioxid-absorbenter varvid kolmonoxid kan bildas, vilket kan medföra risk för förhöjda carboxyhemoglobin nivåer i ett återandningssystem. För att minimera risken för detta ska absorbenten inte tillåtas torka ut. Användarvarningar Ångorna skall ej inandas. Användare ska konsultera relevant nationell myndighet för information om hygieniskt nivågränsvärde för isofluran. Behandlingslokalen skall vara utrustad med adekvat ventilation och utsug så att isofluranångor inte ansamlas. Detta gäller också lokaler för induktion och uppvaknande. Lokaler och utrustning ska underhållas och kontrolleras regelbundet. Gravida och ammande kvinnor ska undvika kontakt med produkten samt undvika operations- och uppvakningsrum. Undvik att använda maskinduktion vid förlängda induktioner eller vid underhåll av allmän anestesi. Använd om möjligt endotracheal intubation med kuff vid administrering av Isoba vet., för underhåll av allmän anestesi. För att skydda miljön, bör utsugsutrustning med kolfilter användas. Försiktighet bör iakttagas när isofluran dispenseras i förgasaren. Eventuellt spill ska uppsamlas eller avlägsnas omedelbart med t ex sågspån. Tvätta eller skölj eventuellt stänk på hud eller i ögon omedelbart och undvik kontakt med munnen. Vid allvarligt olyckstillbud förorsakat av oavsiktlig exponering: avlägsna personen från exponeringskällan. Kontakta omedelbart läkare och visa denna information. Halogenerade anestesimedel kan orsaka leverskador. När det gäller isofluran är detta en idiosynkratisk respons som ses mycket sällan efter upprepad exponering. Råd till läkare: Upprätthåll fria andningsvägar och ge symptomatisk och understödjande behandling. Notera att adrenalin och katekolaminer kan orsaka hjärtrytmrubbningar. 13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall destrueras enligt gällande anvisningar. 14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Information om läkemedlet lämnas av: Intervet Oy, PB 86, Esbo 11

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä isofluraanille tai alttiita malignille hypertermialle.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä isofluraanille tai alttiita malignille hypertermialle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Isoba vet. 100% inhalaatiohöyry, neste 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 100 % isofluraani Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo, katso

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti.

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Vetflurane 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste hevoselle, koiralle, kissalle, häkkilinnuille, mateljoille, rotalle, hiirelle, hamsterille, chinchillalle, gerbiilille,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Lisätiedot

Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste

Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste PAKKAUSSELOSTE Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti.

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste hevoselle, koiralle, kissalle, häkkilinnuille, matelijoille, rotalle, hiirelle, hamsterille, chinchillalle, gerbiilille,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE IsoFlo vet 100% w/w inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille

PAKKAUSSELOSTE. Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille PAKKAUSSELOSTE Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Equimucin Vet 2 g jauhe hevoselle

PAKKAUSSELOSTE. Equimucin Vet 2 g jauhe hevoselle PAKKAUSSELOSTE Equimucin Vet 2 g jauhe hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta

PAKKAUSSELOSTE. FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta PAKKAUSSELOSTE FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja hilleri.

Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja hilleri. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI IsoFlo vet 100% w/w, inhalaatiohöyry, neste 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Isofluraani Yksi millilitra sisältää 100 % isofluraania. Katso täydellinen apuaineluettelo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste

PAKKAUSSELOSTE. Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste PAKKAUSSELOSTE Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PIRAMAL

Lisätiedot

Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste

Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste PAKKAUSSELOSTE Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Zitac vet 100 mg tabletit koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti.

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine: Isofluraani 1 000 mg Tämä eläinlääkevalmiste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle

PAKKAUSSELOSTE AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle PAKKAUSSELOSTE AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE NELIO vet 2.5 mg tabletti kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI SOGEVAL Laboratories

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. STRONGID-P vet 44 % oraalipasta

PAKKAUSSELOSTE. STRONGID-P vet 44 % oraalipasta PAKKAUSSELOSTE STRONGID-P vet 44 % oraalipasta 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot

Actikor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle

Actikor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle PAKKAUSSELOSTE Actikor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ecuphar NV Legeweg

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VETARAXOID vet tabletti

PAKKAUSSELOSTE. VETARAXOID vet tabletti PAKKAUSSELOSTE VETARAXOID vet tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Zoetis

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Clinacin 300 mg tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Clinacin 300 mg tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE Clinacin 300 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Zerofen vet 4 % jauhe sioille

PAKKAUSSELOSTE. Zerofen vet 4 % jauhe sioille PAKKAUSSELOSTE Zerofen vet 4 % jauhe sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija ja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle

PAKKAUSSELOSTE AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle PAKKAUSSELOSTE AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille

PAKKAUSSELOSTE. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille PAKKAUSSELOSTE Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Ketodolor vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos hevoselle, naudalle, sialle

PAKKAUSSELOSTE Ketodolor vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos hevoselle, naudalle, sialle PAKKAUSSELOSTE Ketodolor vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos hevoselle, naudalle, sialle 1, MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Domitor vet 1 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE SUISENG vet. Injektioneste, suspensio, sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI LABORATORIOS

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Sedastart vet 1 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Domosedan vet 10 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Sedastart vet 1 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Eurican Lmulti injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Prazitel Plus tabletti koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Prazitel Plus tabletti koiralle PAKKAUSSELOSTE Prazitel Plus tabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Optimmune vet 2 mg/g, silmävoide koirille

PAKKAUSSELOSTE. Optimmune vet 2 mg/g, silmävoide koirille PAKKAUSSELOSTE Optimmune vet 2 mg/g, silmävoide koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Equest vet 18,92 mg/g oraaligeeli hevoselle

PAKKAUSSELOSTE. Equest vet 18,92 mg/g oraaligeeli hevoselle PAKKAUSSELOSTE Equest vet 18,92 mg/g oraaligeeli hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Anaestamine 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Alvegesic vet 10 mg/ml Injektioneste, liuos hevosille, koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PLUSET vet 500 IU / 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten naudalle

PAKKAUSSELOSTE. PLUSET vet 500 IU / 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten naudalle PAKKAUSSELOSTE PLUSET vet 500 IU / 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten naudalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cazitel Plus tabletti koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Cazitel Plus tabletti koiralle PAKKAUSSELOSTE Cazitel Plus tabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Nematel vet 439 mg/g oraalipasta hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Baytril vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JEKOVIT D3 2440 IU TIPAT, LIUOS ORION OYJ PÄIVÄMÄÄRÄ:03-05-2013, VERSIO 1.0

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JEKOVIT D3 2440 IU TIPAT, LIUOS ORION OYJ PÄIVÄMÄÄRÄ:03-05-2013, VERSIO 1.0 RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JEKOVIT D3 2440 IU TIPAT, LIUOS ORION OYJ PÄIVÄMÄÄRÄ:03-05-2013, VERSIO 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jekovit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Malaseb vet. 20 mg/ml + 20 mg/ml shampoo

PAKKAUSSELOSTE Malaseb vet. 20 mg/ml + 20 mg/ml shampoo PAKKAUSSELOSTE Malaseb vet. 20 mg/ml + 20 mg/ml shampoo 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PropoVet Multidose, 10 mg/ml, injektioneste, emulsio koirille ja kissoille

PAKKAUSSELOSTE. PropoVet Multidose, 10 mg/ml, injektioneste, emulsio koirille ja kissoille PAKKAUSSELOSTE PropoVet Multidose, 10 mg/ml, injektioneste, emulsio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fortekor vet. 20 mg, tabletti koirille

PAKKAUSSELOSTE. Fortekor vet. 20 mg, tabletti koirille PAKKAUSSELOSTE Fortekor vet. 20 mg, tabletti koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pulmonox AWO 0,1 % lääkkeellinen kaasu, puristettu typpioksidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pulmonox AWO 0,1 % lääkkeellinen kaasu, puristettu typpioksidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pulmonox AWO 0,1 % lääkkeellinen kaasu, puristettu typpioksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PRILIUM 75 mg jauhe oraaliliuosta varten koirille

PAKKAUSSELOSTE. PRILIUM 75 mg jauhe oraaliliuosta varten koirille PAKKAUSSELOSTE PRILIUM 75 mg jauhe oraaliliuosta varten koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLE, JOS ERI VETOQUINOL

Lisätiedot

Markkinoija Suomessa FaunaPharma Oy PL 12 02211 Espoo Suomi/Finland P. 045 2300 665 www.faunapharma.fi

Markkinoija Suomessa FaunaPharma Oy PL 12 02211 Espoo Suomi/Finland P. 045 2300 665 www.faunapharma.fi PAKKAUSSELOSTE Dolox vet. 100 mg purutabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rabisin vet injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Rabisin vet injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Rabisin vet injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Frontline Comp 50 mg/60 mg paikallisvaleluliuos, kissoille ja freteille

PAKKAUSSELOSTE. Frontline Comp 50 mg/60 mg paikallisvaleluliuos, kissoille ja freteille PAKKAUSSELOSTE Frontline Comp 50 mg/60 mg paikallisvaleluliuos, kissoille ja freteille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos

Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos PAKKAUSSELOSTE Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos Ksylometatsoliinihydrokloridi Yli 10-vuotiaille lapsille ja aikuisille Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektioneste, liuos 1, MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE EFFIPRO 100 mg/ml paikallisvaleluliuos pienille, keskikokoisille, suurille ja erittäin suurille koirille. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Bactroban 2 % voide. mupirosiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Bactroban 2 % voide. mupirosiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Bactroban 2 % voide mupirosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Euthanimal vet 400 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Euthanimal vet 400 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Euthanimal vet 400 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Erän

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti.

Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Isocare Vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi gramma sisältää 1000 mg isofluraania. Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Canicaral vet 160 mg tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE: Canicaral vet 160 mg tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE: Canicaral vet 160 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benakor vet 20 mg tabletit koirille

PAKKAUSSELOSTE. Benakor vet 20 mg tabletit koirille PAKKAUSSELOSTE Benakor vet 20 mg tabletit koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Lisätiedot