Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta TilinpäätÖs"

Transkriptio

1 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan lakkauttamisen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Kehyskuntien väestönkasvu pieneni edellisen vuoden 1,6 prosentista 1,3 prosenttiin. Tuusulankin väestönkasvu painui 1 prosenttiin, mikä on pienin kasvu kymmeneen vuoteen. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä Asukasluvun kasvu oli absoluuttisena määränä maan kunnista seitsemänneksitoista suurin, mutta suhteellisesti vasta 60:s maan kuntien joukossa. Tuusula säilyi toiseksi suurimpana maalaiskuntana ja kaikkien kuntien joukossa Tuusula on 27:nneksi suurin. Kuntaan muutti 2576 henkeä ja kunnasta muutti pois 2405 henkeä muuttovoiton ollessa vain 171 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia edellisiä vuosia vähemmän, yhteensä 398. Vuonna 2004 Tuusulaan valmistui rakennuksia 413, mikä on 25 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntojakin valmistui 24 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 275. Valmistuneista asunnoista 64 % oli erillisiä pientaloja edellisvuosien tapaan. Valtion tukeman tuotannon määrä, 37 asuntoa, oli aikaisempien vuosien tasoa. Omakotitontteja kunta luovutti 86 kappaletta, ja niihin kohdistui suuri kysyntä erityisesti Etelä-Tuusulassa. Kaavoitus eteni suunnitelmallisesti, ja yhdeksän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan vuoden 2005 aikana. Erityisesti työpaikkakaavoista jätettiin valituksia, mikä on valitettavaa kehitystä tilanteessa, jossa työpaikka-alueita on muutoinkin vaikeaa saada suunnittelun piiriin. Lisäksi vuoden aikana hyväksyttiin Anttilanrannan yleissuunnitelma ja Lahelan yleissuunnitelma oli nähtävillä. Jokelan osayleiskaava oli ehdotuksena nähtävillä. Maapolitiikan alueella teetettiin arviot Hyrylän keskusta-alueen maan käyvästä arvosta kauppa- ja sopimusneuvotteluiden pohjaksi. Tuusulan yrityselämä kehittyi varsin myönteisesti. Tämä näkyi työpaikkatonttien voimakkaana kysyntänä: tonttikauppoja, osin merkittävän suuriakin, tehtiin kuukausittain. Vuosaaren sataman myötä Helsingin seudun logistinen rakenne on muuttumassa. Tuusula on tästä näkökulmasta keskeisintä toiminta- ja kehittämisaluetta, mikä näkyy jo nyt kuntamme elinkeinoelämän kehittymisessä ja painottumisessa. Tällä alueella on mahdollisuus erittäin voimakkaaseen logis- tisten toimintojen kehitykseen, jos soveltuvia alueita otetaan suunnitteluun. Kuten voitiin ennakoida, päätyi puolustusministeri maaliskuussa 2005 siihen, että Helsingin Ilmatorjuntarykmentti lakkautetaan Lakkauttamisen taustalla oli ilmatorjunnan joukkotuotannon ylikapasiteetti ja se, että rykmentin pääkalusto, alueilmatorjuntaohjukset, on vanhenemassa ensi vuosikymmenellä. Lakkauttaminen mahdollistaa varuskunnan käytössä olleiden alueiden siirtämisen siviilikäyttöön. Tästä asiasta käynnistettiin neuvottelut ja valmistelutyö kunnan ja valtion yhteistyöryhmässä, johon valtio asetti edustajat Senaattikiinteistöt Oy:stä, Metsähallituksesta, pääesikunnasta ja puolustusministeriöstä. Erityisiä perusteluita alueiden pääosan siirtymisestä kohtuulliseen hintaan kunnalle saatiin elokuussa, kun valtion budjettilinjausten yhteydessä todettiin, että valtio nopeuttaa asuntojen hintatason kohtuullistamiseksi maaomaisuutensa osoittamista asuntokäyttöön. Sopimukseen asiasta ei kuitenkaan vielä vuonna 2005 päästy lukuisista neuvotteluista huolimatta. Tuusulaan syntyi korkeakoulukampus ja sille otettiin käyttöön Taistelukoulun perinteikäs nimi, kun Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus (TKKK) ja Käyttäytymistieteiden laitos aloittivat toimintansa. Samalla Puolustusvoimien koulutus- ja kehittämiskeskus (PVKK) lopetti toimintansa. Tuusulan kunta jatkoi voimakasta palvelurakentamista. Kohteista mainittakoon mm. Riihikallion koulun saneeraus, Nahkelan uusi koulu, Ruukin koulun laajennus ja peruskorjaus, Jokelan koulukeskuksen alkanut laajennus ja saneeraus, Paijalan koulun liikuntasali ja Kellokosken koulukeskuksen saneeraus. Lisäksi toteutettiin mittava määrä pienempiä korjauksia ja kunnallistekniikkaa. Kunta teki kertomusvuonna hyvän taloudellisen tuloksen johtuen mm. siitä, että edellisenä vuonna kaavavalitusten vuoksi saamatta jääneet maanmyyntitulot kasautuivat vuodelle Veroprosentti oli ensimmäistä vuotta 18, mutta siihen kohdistuu jatkuvasti painetta Tuusulaa epäedullisesti kohtelevasta kuntien keskinäisestä verotulotasausjärjestelmästä. Toimintakulujen kasvu (8,0 %) oli hieman pienempi kuin edellisvuonna. Toimintatulot kasvoivat peräti 47,8 %, joten toimintakate heikkeni vain 0,6 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) 7,4 %:n kasvua voi pitää verraten hyvänä, vaikkakin 1,3 prosenttiyksikköä siitä selittyy veroprosentin korotuksella. Ve-

3 rotulojen määrä oli 104,1 milj. euroa ja valtionosuuksien 17,5 milj. euroa. Toimintakulut olivat 140,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 16,2 milj. euroa. Vuosikate nousi edellisen vuoden 4,5 milj. eurosta n. 12 milj. euroon ollen yli 140 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämä oli 2,5 milj. euroa. Tase on erittäin vahva omavaraisuusasteen ollessa 87,2 %. Kunnalla oli vuoden päättyessä 5,1 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa ja kuntatodistuksilla oli vuoden aikana tasattu maksuvalmiutta. Lainakanta oli vuoden vaihteessa 7,3 miljoonaa euroa, josta korollista 6,7 milj. euroa, mutta lainasaamisia oli 3,1 milj. euroa. Tuusulalla on talouden puolesta edellytykset hoitaa lähivuosinakin jatkuvat mittavat peruspalveluinvestoinnit, mutta se edellyttää palvelutason, tulojen, menojen ja taseen jatkuvaa kriittistä arviointia sekä tiukkaa talousohjausta. Myös vieraan pääoman käyttöön on jatkossa hallitusti turvauduttava. Uusi kunnanvaltuusto tarttui ensi töikseen kuntastrategian tarkistukseen. Strategiatyötä tehtiin kaikilla hallinnon tasoilla koko vuoden ajan, ja strategia vahvistettiin marraskuussa. Valtio käynnisti mittavan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, joka sai aikaan maassamme ennen näkemättömän vilkkaan julkisen keskustelun erityisesti kuntarakenteesta. Hanketta johti sisäministeriö ja alueen näkemystä koordinoi Uudenmaan liitto. Kannanottoja käsiteltiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, KUUMAn puitteissa ja tietenkin Tuusulan kunnanvaltuustossa. Keskustelu alueellamme johti siihen, että osana kunta- ja palvelurakennehanketta päätettiin käynnistää esiselvitys siitä, tarvitaanko kuntajaotuksen muutoksia Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välillä vai voidaanko toimintaa verkostoida ja tehostaa riittävästi nykyisellä kuntarakenteella. Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja Tuusulan kunnan pitkän tähtäimen visio vuoteen 2016 kuuluu seuraavasti: Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen perustuu kehittyvien keskusten ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen. Tuusulan ylivoimatekijöitä ovat hyvät yhteydet, kulttuuri, pientalovaltaisuus, laadukas ympäristö, toimivat palvelut, seudullinen yhteistyö, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja vahva talous. KUUMA-kumppanuuden toteuttamista jatkettiin ja sen strategiaa täsmennettiin. Erityisen merkittävä askel tapahtui Helsingin seudun yhteistyössä, kun 14 kunnan päätöksin hyväksyttiin Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus, jossa tavoitteeksi asetettiin Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Yhteistoimintaelimeksi perustettiin Helsingin seudun yhteistyökokous, jonka toiminnassa painopisteen muodostavat maankäyttö-, asumisja liikennekysymykset sekä seudun edunvalvonta. 3

4 ORGANISAATIO Lainopilliset palvelut Hallintopalvelut Keski-Uudenmaan asiamiesja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto Pelastus- ja suojelupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut

5 TOIMINTAKERTOMUS KUNNAN HALLINTO 2005 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2005 lopussa olivat puheenjohtaja Merja Kuusisto, I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2005 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Raimo Stenvall ja II varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto. Lautakunnat Vuonna 2005 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa oli yhteensä 1692 henkilöä, joista 1281 oli vakinaisia, 395 määräaikaisia, 9 oppisopimuksella ja 7 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 48,3. Kuntaan perustettiin yhteensä 13,5 uutta virkaa tai työsopimussuhteista tehtävää. Niistä sijoittui terveystoimeen 6, sosiaalitoimeen 4, sivistystoimeen 2, tekniseen toimeen 1 ja keskushallintoon 0,5. TOIMINTAKATSAUS 2005 Väestö Väkiluku kasvoi 377 henkilöä (1,1 %) ja oli vuoden lopussa Väkiluvun muutos oli selvästi edellisvuotta pienempi. Henkilöstö henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 134 Tekninen toimi 184 Terveystoimi 310 Muu sosiaalitoimi 146 Kulttuuri ja vapaa-aika 98 Päivähoito 334 Koulutus 486 Nettoinvestoinnit ja vuosikate (1000 ) Työllisyys Tuusulassa oli 973 (v. 2004: 1092) työtöntä ja työttömyysaste oli 5,5 % (v. 2004: 6,2 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 142 (v. 2004: 99). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Keski-Uusimaa Oy, Lemminkäinen Oy ja GE Healthcare Finland Oy. Vuosikate Nettoinvestoinnit

6 TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Vuonna 2004 myymättä jääneet tontit myytiin vuonna 2005, mikä paransi kunnan tulosta noin 3 miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat 7,0 % edellisvuodesta. Veroprosentin nosto paransi verotuloja 1,3 %. Toimintakulut kasvoivat 8,0 %. Kunnan rahoitustilanne pysyi lähes ennallaan vuoden aikana. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 6,7 milj. (193 euroa/ asukas). Veroprosentti oli kertomusvuonna 18,00. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 152,0 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 13,3 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Tulokehitys oli aiempiin vuosiin nähden hyvä. Kulujen kokonaismäärä oli 140,0 milj., joka oli 10,4 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2005 vuosikate oli 11,9 milj., joka oli selkeästi edellisvuotta parempi. Tilikauden tulos oli +2,5 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,58 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 17,6 milj.. Suurin talonrakennuskohde kertomusvuonna oli Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus, jonka on määrä valmistua vuonna Useiden koulujen laajennuksia ja peruskorjauksia toteutettiin. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 5 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 2,7 milj., joka oli selvästi edellisvuotta parempi. Investointien rahoittamiseksi kunnan korollinen lainamäärä kasvoi 0,5 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2005 lopussa oli 193 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 7,0 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 6,0 milj. ja saamiset 1,0 milj.. Tilikauden ylijäämä kasvatti taseen omaa pääomaa. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 87,2 % joka oli 1 % edellisvuotta pienempi. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 0,5 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 193 euroa. Lainat /asukas Tuusula Koko maa

7 Tuloslaskelma 2005/tuotot Muut toimintatuotot 13,8 milj. Rahoitustuotot 0,7 milj. Tuet ja avustukset 1,8 milj. Maksutuotot 8,1 milj. Myyntituotot 6,3 milj. Valtionosuudet 17,5 milj. Verotulot 104,1 milj. Tuloslaskelma 2005/kulut Poistot 8,2 milj. Muut kulut 0,8 milj. Vuokrat 2,4 milj. Avustukset 9,7 milj. Aineet,tarv. ja tavarat 8,5 milj. Henkilöstökulut 65,1 milj. Palvelujen ostot 53,6 milj. Käyttötalouden toimintamenot ,6 milj. (ulkoiset ja sisäiset) Hallinto ja tukipalvelut 15,6 milj. Tekninen toimi 18,1 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 7,4 milj. Koulutus 30,6 milj. Muu terveystoimi 21,0 milj. Lasten päivähoito 19,4 milj. Erikoissairaanhoito 25,0 milj. Muu sosiaalitoimi 22,6 milj. 7

8 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 6 263, ,4 Maksutuotot 8 074, ,0 Tuet ja avustukset 844,9 475, Muut tuotot 3 758, , , ,5 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,9 Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,0 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 7,7,8 Avustukset , ,7 Muut kulut , , , ,8 TOIMINTAKATE , ,3 Verotulot , ,6 Valtionosuudet 7 505, ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 64,3 52, Muut rahoitustuotot 517,8 614,5 Korkokulut -223,7-87,7 Muut rahoituskulut -12,8-24,6 VUOSIKATE 939, ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 TILIKAUDEN TULOS 3 694, ,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 78, ,9 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,3 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 457, ,0 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 2 1,4 5,6 Vuosikate / poistot, % 44,8 59,4 Vuosikate, / asukas 34 9 Asukasmäärä

9 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 939, ,4 Tulorahoituksen korjauserät , , ,7 763, Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , Rahoitusosuudet investointimenoihin 426, 750, Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,5 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,3 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0-144,4 Antolainasaamisten vähennykset 5, 5,1 1 5, -129,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -37,0-37,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,0 468, ,0 Oman pääoman muutokset 75, 4,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 033,7 658,4 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 592, ,5 Kassavarojen muutos -127, ,8 Kassavarojen muutos Kassavarat ,8 623,6 Kassavarat , ,4-127, ,8 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 73,8 6,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 73,7 6, Lainanhoitokate,4 5, Kassan riittävyys, pv,,5 Asukasmäärä

10 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 69,7 47,4 Muut pitkävaikutteiset menot 885,7 766, ,5 013,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 002, ,9 Rakennukset , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Koneet ja kalusto 791,9 388,8 Muut aineelliset hyödykkeet 267,0 67,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 665, , , ,3 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,8 Muut lainasaamiset 3 056, , , ,5 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 591, 765,2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 83,7 84,7 674,8 849,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 02, 85,7 Valmiit tuotteet/tavarat 628,3 501,8 730,6 587,5 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 03,0 5,7 Muut saamiset 381,8 447,0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 233,3 555,5 Lainasaamiset 00,0 03,2 Muut saamiset 940, 097,6 Siirtosaamiset 304,5 853, , ,9 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 00,6 00,6 1 00,6 00,6 Rahat ja pankkisaamiset 395, 523,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 10

11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 894,9 894,9 Muut omat rahastot 6 923, ,6 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,4 Tilikauden ylijäämä 457, , , ,9 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 610,7 888, ,7 888,9 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 0,0 61,0 0,0 61,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 645,3 807, Lahjoitusrahastojen pääomat 378, 319, ,4 127,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 050,5 63,9 Lainat julkisyhteisöiltä 62, 85,8 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 600,0 Ostovelat 4,7 5, Muut velat 452,6 472, ,9 226,9 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 013, ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 3,5 3,5 Lainat muilta luotonantajilta 589,6 584,6 Saadut ennakot 97,3 80,5 Ostovelat 5 611, 4 746,9 Muut velat 706,6 331,3 Siirtovelat 7 546, , , ,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 87, 88,4 Rahoitusvarallisuus, / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,6 5, Lainakanta 31.12, Lainat, / asukas 93 8 Lainasaamiset 31.12, Asukasmäärä

12 kuntakonserni TUUSULAN KUNTA KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky SÄÄTIÖT Roselius-säätiö 80 % TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % TUUSULA-KONSERNI 2005 Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 20 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kahdeksassa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana. Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma oli 241,9 milj., joka oli 8,0 milj. suurempi kuin vuoden 2004 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön taseen kasvusta. Konsernin oma pääoma kasvoi 4,4 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 0,3 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa

13 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 868, 784,0 Muut pitkävaikutteiset menot 249,3 040, ,5 824,0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 9 319, ,3 Rakennukset 133,7 233,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,6 Koneet ja kalusto 5 889, ,4 Muut aineelliset hyödykkeet 428,8 413, Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 953, , , ,6 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 103,0 103, Osakkeet ja osuudet 741, 3 383,0 Muut lainasaamiset,9 3,7 Muut saamiset 9,3 7, , ,6 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 591, 765, Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 2 4, 6,5 Muut toimeksiantojen varat 53,3 60,3 868,5 052, VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 488,6 463, Keskeneräiset tuotteet 34,6 81,7 Valmiit tuotteet/tavarat 632,9 506,4 Ennakkomaksut 0,0, , 053,0 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 03,0 5,7 Muut saamiset 604,3 822,0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 399, ,6 Lainasaamiset 77,0 80,5 Muut saamiset 3 642, 3 037,0 Siirtosaamiset 627, ,6 453, ,4 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 695,5 084,3 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 1 707, 606,3 Muut arvopaperit,4, ,0 702,0 Rahat ja pankkisaamiset 4 108, ,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 13

14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 895,4 895,4 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 951,4 528,7 Arvonkorotusrahasto 06,7 06,7 Muut omat rahastot 8 145, 5 768,0 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 308, ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 344, , , ,4 VÄHEMMISTÖOSUUDET 862, 873,6 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 6 109, 6 442,3 Vapaaehtoiset varaukset 3 600, 757, , ,0 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 4,0 33,9 Muut pakolliset varaukset 575,4 631,0 689,4 764,9 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 798,5 970,2 Lahjoitusrahastojen pääomat 418,5 361,7 Muut toimeksiantojen pääomat 1 1, 0, , 331,9 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 871, 0 509,3 Lainat julkisyhteisöiltä 8 692, ,5 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 600,0 Ostovelat 4,7 5,2 Muut velat 453,9 473, , ,3 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 347, ,2 Lainat julkisyhteisöiltä 375,5 95,8 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 70,0 Saadut ennakot 619,3 523,6 Ostovelat 8 426, ,2 Muut velat 713,8 783,7 Siirtovelat 421, , , ,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 72,4 72,7 Rahoitusvarallisuus, / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä

15 PL Tuusula (09) Matti Savimaa/Studio Savi Oy

16

17

18 ETULÄPPÄ SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 18

19 ETULÄPÄN TAKAOSA Tuusula pähkinänkuoressa Asukasluku : Veroprosentti 18,00 Työttömyysaste 5,5 % Henkilöstömäärä : 1692 Henkilöstön määrä 48,3 / 1000 asukasta Vuosikate 11,9 milj. e Vuosikate 342 e/asukas Vuosikate/poistot 144,8 % Lainakanta 6,7 milj. e Lainakanta 193 e/asukas Rahoitusvarallisuus -404 e/asukas Investointien tulorahoitus 73,8 % Omavaraisuusaste 87,2 % 19

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS 2 0 0 3 TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS 1 SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2003 Vuonna 2003

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 21 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 2 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 8 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA ASUKASLUKU

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot