Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta TilinpäätÖs"

Transkriptio

1 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan lakkauttamisen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Kehyskuntien väestönkasvu pieneni edellisen vuoden 1,6 prosentista 1,3 prosenttiin. Tuusulankin väestönkasvu painui 1 prosenttiin, mikä on pienin kasvu kymmeneen vuoteen. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä Asukasluvun kasvu oli absoluuttisena määränä maan kunnista seitsemänneksitoista suurin, mutta suhteellisesti vasta 60:s maan kuntien joukossa. Tuusula säilyi toiseksi suurimpana maalaiskuntana ja kaikkien kuntien joukossa Tuusula on 27:nneksi suurin. Kuntaan muutti 2576 henkeä ja kunnasta muutti pois 2405 henkeä muuttovoiton ollessa vain 171 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia edellisiä vuosia vähemmän, yhteensä 398. Vuonna 2004 Tuusulaan valmistui rakennuksia 413, mikä on 25 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntojakin valmistui 24 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 275. Valmistuneista asunnoista 64 % oli erillisiä pientaloja edellisvuosien tapaan. Valtion tukeman tuotannon määrä, 37 asuntoa, oli aikaisempien vuosien tasoa. Omakotitontteja kunta luovutti 86 kappaletta, ja niihin kohdistui suuri kysyntä erityisesti Etelä-Tuusulassa. Kaavoitus eteni suunnitelmallisesti, ja yhdeksän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan vuoden 2005 aikana. Erityisesti työpaikkakaavoista jätettiin valituksia, mikä on valitettavaa kehitystä tilanteessa, jossa työpaikka-alueita on muutoinkin vaikeaa saada suunnittelun piiriin. Lisäksi vuoden aikana hyväksyttiin Anttilanrannan yleissuunnitelma ja Lahelan yleissuunnitelma oli nähtävillä. Jokelan osayleiskaava oli ehdotuksena nähtävillä. Maapolitiikan alueella teetettiin arviot Hyrylän keskusta-alueen maan käyvästä arvosta kauppa- ja sopimusneuvotteluiden pohjaksi. Tuusulan yrityselämä kehittyi varsin myönteisesti. Tämä näkyi työpaikkatonttien voimakkaana kysyntänä: tonttikauppoja, osin merkittävän suuriakin, tehtiin kuukausittain. Vuosaaren sataman myötä Helsingin seudun logistinen rakenne on muuttumassa. Tuusula on tästä näkökulmasta keskeisintä toiminta- ja kehittämisaluetta, mikä näkyy jo nyt kuntamme elinkeinoelämän kehittymisessä ja painottumisessa. Tällä alueella on mahdollisuus erittäin voimakkaaseen logis- tisten toimintojen kehitykseen, jos soveltuvia alueita otetaan suunnitteluun. Kuten voitiin ennakoida, päätyi puolustusministeri maaliskuussa 2005 siihen, että Helsingin Ilmatorjuntarykmentti lakkautetaan Lakkauttamisen taustalla oli ilmatorjunnan joukkotuotannon ylikapasiteetti ja se, että rykmentin pääkalusto, alueilmatorjuntaohjukset, on vanhenemassa ensi vuosikymmenellä. Lakkauttaminen mahdollistaa varuskunnan käytössä olleiden alueiden siirtämisen siviilikäyttöön. Tästä asiasta käynnistettiin neuvottelut ja valmistelutyö kunnan ja valtion yhteistyöryhmässä, johon valtio asetti edustajat Senaattikiinteistöt Oy:stä, Metsähallituksesta, pääesikunnasta ja puolustusministeriöstä. Erityisiä perusteluita alueiden pääosan siirtymisestä kohtuulliseen hintaan kunnalle saatiin elokuussa, kun valtion budjettilinjausten yhteydessä todettiin, että valtio nopeuttaa asuntojen hintatason kohtuullistamiseksi maaomaisuutensa osoittamista asuntokäyttöön. Sopimukseen asiasta ei kuitenkaan vielä vuonna 2005 päästy lukuisista neuvotteluista huolimatta. Tuusulaan syntyi korkeakoulukampus ja sille otettiin käyttöön Taistelukoulun perinteikäs nimi, kun Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus (TKKK) ja Käyttäytymistieteiden laitos aloittivat toimintansa. Samalla Puolustusvoimien koulutus- ja kehittämiskeskus (PVKK) lopetti toimintansa. Tuusulan kunta jatkoi voimakasta palvelurakentamista. Kohteista mainittakoon mm. Riihikallion koulun saneeraus, Nahkelan uusi koulu, Ruukin koulun laajennus ja peruskorjaus, Jokelan koulukeskuksen alkanut laajennus ja saneeraus, Paijalan koulun liikuntasali ja Kellokosken koulukeskuksen saneeraus. Lisäksi toteutettiin mittava määrä pienempiä korjauksia ja kunnallistekniikkaa. Kunta teki kertomusvuonna hyvän taloudellisen tuloksen johtuen mm. siitä, että edellisenä vuonna kaavavalitusten vuoksi saamatta jääneet maanmyyntitulot kasautuivat vuodelle Veroprosentti oli ensimmäistä vuotta 18, mutta siihen kohdistuu jatkuvasti painetta Tuusulaa epäedullisesti kohtelevasta kuntien keskinäisestä verotulotasausjärjestelmästä. Toimintakulujen kasvu (8,0 %) oli hieman pienempi kuin edellisvuonna. Toimintatulot kasvoivat peräti 47,8 %, joten toimintakate heikkeni vain 0,6 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) 7,4 %:n kasvua voi pitää verraten hyvänä, vaikkakin 1,3 prosenttiyksikköä siitä selittyy veroprosentin korotuksella. Ve-

3 rotulojen määrä oli 104,1 milj. euroa ja valtionosuuksien 17,5 milj. euroa. Toimintakulut olivat 140,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 16,2 milj. euroa. Vuosikate nousi edellisen vuoden 4,5 milj. eurosta n. 12 milj. euroon ollen yli 140 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämä oli 2,5 milj. euroa. Tase on erittäin vahva omavaraisuusasteen ollessa 87,2 %. Kunnalla oli vuoden päättyessä 5,1 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa ja kuntatodistuksilla oli vuoden aikana tasattu maksuvalmiutta. Lainakanta oli vuoden vaihteessa 7,3 miljoonaa euroa, josta korollista 6,7 milj. euroa, mutta lainasaamisia oli 3,1 milj. euroa. Tuusulalla on talouden puolesta edellytykset hoitaa lähivuosinakin jatkuvat mittavat peruspalveluinvestoinnit, mutta se edellyttää palvelutason, tulojen, menojen ja taseen jatkuvaa kriittistä arviointia sekä tiukkaa talousohjausta. Myös vieraan pääoman käyttöön on jatkossa hallitusti turvauduttava. Uusi kunnanvaltuusto tarttui ensi töikseen kuntastrategian tarkistukseen. Strategiatyötä tehtiin kaikilla hallinnon tasoilla koko vuoden ajan, ja strategia vahvistettiin marraskuussa. Valtio käynnisti mittavan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, joka sai aikaan maassamme ennen näkemättömän vilkkaan julkisen keskustelun erityisesti kuntarakenteesta. Hanketta johti sisäministeriö ja alueen näkemystä koordinoi Uudenmaan liitto. Kannanottoja käsiteltiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, KUUMAn puitteissa ja tietenkin Tuusulan kunnanvaltuustossa. Keskustelu alueellamme johti siihen, että osana kunta- ja palvelurakennehanketta päätettiin käynnistää esiselvitys siitä, tarvitaanko kuntajaotuksen muutoksia Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välillä vai voidaanko toimintaa verkostoida ja tehostaa riittävästi nykyisellä kuntarakenteella. Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja Tuusulan kunnan pitkän tähtäimen visio vuoteen 2016 kuuluu seuraavasti: Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen perustuu kehittyvien keskusten ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen. Tuusulan ylivoimatekijöitä ovat hyvät yhteydet, kulttuuri, pientalovaltaisuus, laadukas ympäristö, toimivat palvelut, seudullinen yhteistyö, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja vahva talous. KUUMA-kumppanuuden toteuttamista jatkettiin ja sen strategiaa täsmennettiin. Erityisen merkittävä askel tapahtui Helsingin seudun yhteistyössä, kun 14 kunnan päätöksin hyväksyttiin Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus, jossa tavoitteeksi asetettiin Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Yhteistoimintaelimeksi perustettiin Helsingin seudun yhteistyökokous, jonka toiminnassa painopisteen muodostavat maankäyttö-, asumisja liikennekysymykset sekä seudun edunvalvonta. 3

4 ORGANISAATIO Lainopilliset palvelut Hallintopalvelut Keski-Uudenmaan asiamiesja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto Pelastus- ja suojelupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut

5 TOIMINTAKERTOMUS KUNNAN HALLINTO 2005 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2005 lopussa olivat puheenjohtaja Merja Kuusisto, I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2005 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Raimo Stenvall ja II varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto. Lautakunnat Vuonna 2005 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa oli yhteensä 1692 henkilöä, joista 1281 oli vakinaisia, 395 määräaikaisia, 9 oppisopimuksella ja 7 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 48,3. Kuntaan perustettiin yhteensä 13,5 uutta virkaa tai työsopimussuhteista tehtävää. Niistä sijoittui terveystoimeen 6, sosiaalitoimeen 4, sivistystoimeen 2, tekniseen toimeen 1 ja keskushallintoon 0,5. TOIMINTAKATSAUS 2005 Väestö Väkiluku kasvoi 377 henkilöä (1,1 %) ja oli vuoden lopussa Väkiluvun muutos oli selvästi edellisvuotta pienempi. Henkilöstö henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 134 Tekninen toimi 184 Terveystoimi 310 Muu sosiaalitoimi 146 Kulttuuri ja vapaa-aika 98 Päivähoito 334 Koulutus 486 Nettoinvestoinnit ja vuosikate (1000 ) Työllisyys Tuusulassa oli 973 (v. 2004: 1092) työtöntä ja työttömyysaste oli 5,5 % (v. 2004: 6,2 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 142 (v. 2004: 99). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Keski-Uusimaa Oy, Lemminkäinen Oy ja GE Healthcare Finland Oy. Vuosikate Nettoinvestoinnit

6 TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Vuonna 2004 myymättä jääneet tontit myytiin vuonna 2005, mikä paransi kunnan tulosta noin 3 miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat 7,0 % edellisvuodesta. Veroprosentin nosto paransi verotuloja 1,3 %. Toimintakulut kasvoivat 8,0 %. Kunnan rahoitustilanne pysyi lähes ennallaan vuoden aikana. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 6,7 milj. (193 euroa/ asukas). Veroprosentti oli kertomusvuonna 18,00. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 152,0 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 13,3 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Tulokehitys oli aiempiin vuosiin nähden hyvä. Kulujen kokonaismäärä oli 140,0 milj., joka oli 10,4 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2005 vuosikate oli 11,9 milj., joka oli selkeästi edellisvuotta parempi. Tilikauden tulos oli +2,5 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,58 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 17,6 milj.. Suurin talonrakennuskohde kertomusvuonna oli Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus, jonka on määrä valmistua vuonna Useiden koulujen laajennuksia ja peruskorjauksia toteutettiin. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 5 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 2,7 milj., joka oli selvästi edellisvuotta parempi. Investointien rahoittamiseksi kunnan korollinen lainamäärä kasvoi 0,5 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2005 lopussa oli 193 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 7,0 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 6,0 milj. ja saamiset 1,0 milj.. Tilikauden ylijäämä kasvatti taseen omaa pääomaa. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 87,2 % joka oli 1 % edellisvuotta pienempi. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 0,5 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 193 euroa. Lainat /asukas Tuusula Koko maa

7 Tuloslaskelma 2005/tuotot Muut toimintatuotot 13,8 milj. Rahoitustuotot 0,7 milj. Tuet ja avustukset 1,8 milj. Maksutuotot 8,1 milj. Myyntituotot 6,3 milj. Valtionosuudet 17,5 milj. Verotulot 104,1 milj. Tuloslaskelma 2005/kulut Poistot 8,2 milj. Muut kulut 0,8 milj. Vuokrat 2,4 milj. Avustukset 9,7 milj. Aineet,tarv. ja tavarat 8,5 milj. Henkilöstökulut 65,1 milj. Palvelujen ostot 53,6 milj. Käyttötalouden toimintamenot ,6 milj. (ulkoiset ja sisäiset) Hallinto ja tukipalvelut 15,6 milj. Tekninen toimi 18,1 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 7,4 milj. Koulutus 30,6 milj. Muu terveystoimi 21,0 milj. Lasten päivähoito 19,4 milj. Erikoissairaanhoito 25,0 milj. Muu sosiaalitoimi 22,6 milj. 7

8 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 6 263, ,4 Maksutuotot 8 074, ,0 Tuet ja avustukset 844,9 475, Muut tuotot 3 758, , , ,5 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,9 Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,0 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 7,7,8 Avustukset , ,7 Muut kulut , , , ,8 TOIMINTAKATE , ,3 Verotulot , ,6 Valtionosuudet 7 505, ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 64,3 52, Muut rahoitustuotot 517,8 614,5 Korkokulut -223,7-87,7 Muut rahoituskulut -12,8-24,6 VUOSIKATE 939, ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 TILIKAUDEN TULOS 3 694, ,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 78, ,9 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,3 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 457, ,0 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 2 1,4 5,6 Vuosikate / poistot, % 44,8 59,4 Vuosikate, / asukas 34 9 Asukasmäärä

9 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 939, ,4 Tulorahoituksen korjauserät , , ,7 763, Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , Rahoitusosuudet investointimenoihin 426, 750, Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,5 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,3 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0-144,4 Antolainasaamisten vähennykset 5, 5,1 1 5, -129,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -37,0-37,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,0 468, ,0 Oman pääoman muutokset 75, 4,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 033,7 658,4 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 592, ,5 Kassavarojen muutos -127, ,8 Kassavarojen muutos Kassavarat ,8 623,6 Kassavarat , ,4-127, ,8 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 73,8 6,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 73,7 6, Lainanhoitokate,4 5, Kassan riittävyys, pv,,5 Asukasmäärä

10 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 69,7 47,4 Muut pitkävaikutteiset menot 885,7 766, ,5 013,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 002, ,9 Rakennukset , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Koneet ja kalusto 791,9 388,8 Muut aineelliset hyödykkeet 267,0 67,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 665, , , ,3 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,8 Muut lainasaamiset 3 056, , , ,5 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 591, 765,2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 83,7 84,7 674,8 849,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 02, 85,7 Valmiit tuotteet/tavarat 628,3 501,8 730,6 587,5 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 03,0 5,7 Muut saamiset 381,8 447,0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 233,3 555,5 Lainasaamiset 00,0 03,2 Muut saamiset 940, 097,6 Siirtosaamiset 304,5 853, , ,9 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 00,6 00,6 1 00,6 00,6 Rahat ja pankkisaamiset 395, 523,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 10

11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 894,9 894,9 Muut omat rahastot 6 923, ,6 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,4 Tilikauden ylijäämä 457, , , ,9 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 610,7 888, ,7 888,9 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 0,0 61,0 0,0 61,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 645,3 807, Lahjoitusrahastojen pääomat 378, 319, ,4 127,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 050,5 63,9 Lainat julkisyhteisöiltä 62, 85,8 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 600,0 Ostovelat 4,7 5, Muut velat 452,6 472, ,9 226,9 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 013, ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 3,5 3,5 Lainat muilta luotonantajilta 589,6 584,6 Saadut ennakot 97,3 80,5 Ostovelat 5 611, 4 746,9 Muut velat 706,6 331,3 Siirtovelat 7 546, , , ,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 87, 88,4 Rahoitusvarallisuus, / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,6 5, Lainakanta 31.12, Lainat, / asukas 93 8 Lainasaamiset 31.12, Asukasmäärä

12 kuntakonserni TUUSULAN KUNTA KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky SÄÄTIÖT Roselius-säätiö 80 % TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % TUUSULA-KONSERNI 2005 Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 20 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kahdeksassa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana. Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma oli 241,9 milj., joka oli 8,0 milj. suurempi kuin vuoden 2004 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön taseen kasvusta. Konsernin oma pääoma kasvoi 4,4 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 0,3 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa

13 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 868, 784,0 Muut pitkävaikutteiset menot 249,3 040, ,5 824,0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 9 319, ,3 Rakennukset 133,7 233,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,6 Koneet ja kalusto 5 889, ,4 Muut aineelliset hyödykkeet 428,8 413, Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 953, , , ,6 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 103,0 103, Osakkeet ja osuudet 741, 3 383,0 Muut lainasaamiset,9 3,7 Muut saamiset 9,3 7, , ,6 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 591, 765, Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 2 4, 6,5 Muut toimeksiantojen varat 53,3 60,3 868,5 052, VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 488,6 463, Keskeneräiset tuotteet 34,6 81,7 Valmiit tuotteet/tavarat 632,9 506,4 Ennakkomaksut 0,0, , 053,0 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 03,0 5,7 Muut saamiset 604,3 822,0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 399, ,6 Lainasaamiset 77,0 80,5 Muut saamiset 3 642, 3 037,0 Siirtosaamiset 627, ,6 453, ,4 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 695,5 084,3 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 1 707, 606,3 Muut arvopaperit,4, ,0 702,0 Rahat ja pankkisaamiset 4 108, ,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 13

14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 895,4 895,4 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 951,4 528,7 Arvonkorotusrahasto 06,7 06,7 Muut omat rahastot 8 145, 5 768,0 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 308, ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 344, , , ,4 VÄHEMMISTÖOSUUDET 862, 873,6 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 6 109, 6 442,3 Vapaaehtoiset varaukset 3 600, 757, , ,0 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 4,0 33,9 Muut pakolliset varaukset 575,4 631,0 689,4 764,9 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 798,5 970,2 Lahjoitusrahastojen pääomat 418,5 361,7 Muut toimeksiantojen pääomat 1 1, 0, , 331,9 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 871, 0 509,3 Lainat julkisyhteisöiltä 8 692, ,5 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 600,0 Ostovelat 4,7 5,2 Muut velat 453,9 473, , ,3 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 347, ,2 Lainat julkisyhteisöiltä 375,5 95,8 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 70,0 Saadut ennakot 619,3 523,6 Ostovelat 8 426, ,2 Muut velat 713,8 783,7 Siirtovelat 421, , , ,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 72,4 72,7 Rahoitusvarallisuus, / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä

15 PL Tuusula (09) Matti Savimaa/Studio Savi Oy

16

17

18 ETULÄPPÄ SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 18

19 ETULÄPÄN TAKAOSA Tuusula pähkinänkuoressa Asukasluku : Veroprosentti 18,00 Työttömyysaste 5,5 % Henkilöstömäärä : 1692 Henkilöstön määrä 48,3 / 1000 asukasta Vuosikate 11,9 milj. e Vuosikate 342 e/asukas Vuosikate/poistot 144,8 % Lainakanta 6,7 milj. e Lainakanta 193 e/asukas Rahoitusvarallisuus -404 e/asukas Investointien tulorahoitus 73,8 % Omavaraisuusaste 87,2 % 19

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 207 TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 16 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2007 Vuosi 2007

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot