Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta TilinpäätÖs"

Transkriptio

1 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan lakkauttamisen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Kehyskuntien väestönkasvu pieneni edellisen vuoden 1,6 prosentista 1,3 prosenttiin. Tuusulankin väestönkasvu painui 1 prosenttiin, mikä on pienin kasvu kymmeneen vuoteen. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä Asukasluvun kasvu oli absoluuttisena määränä maan kunnista seitsemänneksitoista suurin, mutta suhteellisesti vasta 60:s maan kuntien joukossa. Tuusula säilyi toiseksi suurimpana maalaiskuntana ja kaikkien kuntien joukossa Tuusula on 27:nneksi suurin. Kuntaan muutti 2576 henkeä ja kunnasta muutti pois 2405 henkeä muuttovoiton ollessa vain 171 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia edellisiä vuosia vähemmän, yhteensä 398. Vuonna 2004 Tuusulaan valmistui rakennuksia 413, mikä on 25 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntojakin valmistui 24 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 275. Valmistuneista asunnoista 64 % oli erillisiä pientaloja edellisvuosien tapaan. Valtion tukeman tuotannon määrä, 37 asuntoa, oli aikaisempien vuosien tasoa. Omakotitontteja kunta luovutti 86 kappaletta, ja niihin kohdistui suuri kysyntä erityisesti Etelä-Tuusulassa. Kaavoitus eteni suunnitelmallisesti, ja yhdeksän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan vuoden 2005 aikana. Erityisesti työpaikkakaavoista jätettiin valituksia, mikä on valitettavaa kehitystä tilanteessa, jossa työpaikka-alueita on muutoinkin vaikeaa saada suunnittelun piiriin. Lisäksi vuoden aikana hyväksyttiin Anttilanrannan yleissuunnitelma ja Lahelan yleissuunnitelma oli nähtävillä. Jokelan osayleiskaava oli ehdotuksena nähtävillä. Maapolitiikan alueella teetettiin arviot Hyrylän keskusta-alueen maan käyvästä arvosta kauppa- ja sopimusneuvotteluiden pohjaksi. Tuusulan yrityselämä kehittyi varsin myönteisesti. Tämä näkyi työpaikkatonttien voimakkaana kysyntänä: tonttikauppoja, osin merkittävän suuriakin, tehtiin kuukausittain. Vuosaaren sataman myötä Helsingin seudun logistinen rakenne on muuttumassa. Tuusula on tästä näkökulmasta keskeisintä toiminta- ja kehittämisaluetta, mikä näkyy jo nyt kuntamme elinkeinoelämän kehittymisessä ja painottumisessa. Tällä alueella on mahdollisuus erittäin voimakkaaseen logis- tisten toimintojen kehitykseen, jos soveltuvia alueita otetaan suunnitteluun. Kuten voitiin ennakoida, päätyi puolustusministeri maaliskuussa 2005 siihen, että Helsingin Ilmatorjuntarykmentti lakkautetaan Lakkauttamisen taustalla oli ilmatorjunnan joukkotuotannon ylikapasiteetti ja se, että rykmentin pääkalusto, alueilmatorjuntaohjukset, on vanhenemassa ensi vuosikymmenellä. Lakkauttaminen mahdollistaa varuskunnan käytössä olleiden alueiden siirtämisen siviilikäyttöön. Tästä asiasta käynnistettiin neuvottelut ja valmistelutyö kunnan ja valtion yhteistyöryhmässä, johon valtio asetti edustajat Senaattikiinteistöt Oy:stä, Metsähallituksesta, pääesikunnasta ja puolustusministeriöstä. Erityisiä perusteluita alueiden pääosan siirtymisestä kohtuulliseen hintaan kunnalle saatiin elokuussa, kun valtion budjettilinjausten yhteydessä todettiin, että valtio nopeuttaa asuntojen hintatason kohtuullistamiseksi maaomaisuutensa osoittamista asuntokäyttöön. Sopimukseen asiasta ei kuitenkaan vielä vuonna 2005 päästy lukuisista neuvotteluista huolimatta. Tuusulaan syntyi korkeakoulukampus ja sille otettiin käyttöön Taistelukoulun perinteikäs nimi, kun Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus (TKKK) ja Käyttäytymistieteiden laitos aloittivat toimintansa. Samalla Puolustusvoimien koulutus- ja kehittämiskeskus (PVKK) lopetti toimintansa. Tuusulan kunta jatkoi voimakasta palvelurakentamista. Kohteista mainittakoon mm. Riihikallion koulun saneeraus, Nahkelan uusi koulu, Ruukin koulun laajennus ja peruskorjaus, Jokelan koulukeskuksen alkanut laajennus ja saneeraus, Paijalan koulun liikuntasali ja Kellokosken koulukeskuksen saneeraus. Lisäksi toteutettiin mittava määrä pienempiä korjauksia ja kunnallistekniikkaa. Kunta teki kertomusvuonna hyvän taloudellisen tuloksen johtuen mm. siitä, että edellisenä vuonna kaavavalitusten vuoksi saamatta jääneet maanmyyntitulot kasautuivat vuodelle Veroprosentti oli ensimmäistä vuotta 18, mutta siihen kohdistuu jatkuvasti painetta Tuusulaa epäedullisesti kohtelevasta kuntien keskinäisestä verotulotasausjärjestelmästä. Toimintakulujen kasvu (8,0 %) oli hieman pienempi kuin edellisvuonna. Toimintatulot kasvoivat peräti 47,8 %, joten toimintakate heikkeni vain 0,6 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) 7,4 %:n kasvua voi pitää verraten hyvänä, vaikkakin 1,3 prosenttiyksikköä siitä selittyy veroprosentin korotuksella. Ve-

3 rotulojen määrä oli 104,1 milj. euroa ja valtionosuuksien 17,5 milj. euroa. Toimintakulut olivat 140,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 16,2 milj. euroa. Vuosikate nousi edellisen vuoden 4,5 milj. eurosta n. 12 milj. euroon ollen yli 140 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämä oli 2,5 milj. euroa. Tase on erittäin vahva omavaraisuusasteen ollessa 87,2 %. Kunnalla oli vuoden päättyessä 5,1 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa ja kuntatodistuksilla oli vuoden aikana tasattu maksuvalmiutta. Lainakanta oli vuoden vaihteessa 7,3 miljoonaa euroa, josta korollista 6,7 milj. euroa, mutta lainasaamisia oli 3,1 milj. euroa. Tuusulalla on talouden puolesta edellytykset hoitaa lähivuosinakin jatkuvat mittavat peruspalveluinvestoinnit, mutta se edellyttää palvelutason, tulojen, menojen ja taseen jatkuvaa kriittistä arviointia sekä tiukkaa talousohjausta. Myös vieraan pääoman käyttöön on jatkossa hallitusti turvauduttava. Uusi kunnanvaltuusto tarttui ensi töikseen kuntastrategian tarkistukseen. Strategiatyötä tehtiin kaikilla hallinnon tasoilla koko vuoden ajan, ja strategia vahvistettiin marraskuussa. Valtio käynnisti mittavan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, joka sai aikaan maassamme ennen näkemättömän vilkkaan julkisen keskustelun erityisesti kuntarakenteesta. Hanketta johti sisäministeriö ja alueen näkemystä koordinoi Uudenmaan liitto. Kannanottoja käsiteltiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, KUUMAn puitteissa ja tietenkin Tuusulan kunnanvaltuustossa. Keskustelu alueellamme johti siihen, että osana kunta- ja palvelurakennehanketta päätettiin käynnistää esiselvitys siitä, tarvitaanko kuntajaotuksen muutoksia Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välillä vai voidaanko toimintaa verkostoida ja tehostaa riittävästi nykyisellä kuntarakenteella. Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja Tuusulan kunnan pitkän tähtäimen visio vuoteen 2016 kuuluu seuraavasti: Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen perustuu kehittyvien keskusten ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen. Tuusulan ylivoimatekijöitä ovat hyvät yhteydet, kulttuuri, pientalovaltaisuus, laadukas ympäristö, toimivat palvelut, seudullinen yhteistyö, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja vahva talous. KUUMA-kumppanuuden toteuttamista jatkettiin ja sen strategiaa täsmennettiin. Erityisen merkittävä askel tapahtui Helsingin seudun yhteistyössä, kun 14 kunnan päätöksin hyväksyttiin Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus, jossa tavoitteeksi asetettiin Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Yhteistoimintaelimeksi perustettiin Helsingin seudun yhteistyökokous, jonka toiminnassa painopisteen muodostavat maankäyttö-, asumisja liikennekysymykset sekä seudun edunvalvonta. 3

4 ORGANISAATIO Lainopilliset palvelut Hallintopalvelut Keski-Uudenmaan asiamiesja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto Pelastus- ja suojelupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut

5 TOIMINTAKERTOMUS KUNNAN HALLINTO 2005 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2005 lopussa olivat puheenjohtaja Merja Kuusisto, I varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2005 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Raimo Stenvall ja II varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto. Lautakunnat Vuonna 2005 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa oli yhteensä 1692 henkilöä, joista 1281 oli vakinaisia, 395 määräaikaisia, 9 oppisopimuksella ja 7 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 48,3. Kuntaan perustettiin yhteensä 13,5 uutta virkaa tai työsopimussuhteista tehtävää. Niistä sijoittui terveystoimeen 6, sosiaalitoimeen 4, sivistystoimeen 2, tekniseen toimeen 1 ja keskushallintoon 0,5. TOIMINTAKATSAUS 2005 Väestö Väkiluku kasvoi 377 henkilöä (1,1 %) ja oli vuoden lopussa Väkiluvun muutos oli selvästi edellisvuotta pienempi. Henkilöstö henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 134 Tekninen toimi 184 Terveystoimi 310 Muu sosiaalitoimi 146 Kulttuuri ja vapaa-aika 98 Päivähoito 334 Koulutus 486 Nettoinvestoinnit ja vuosikate (1000 ) Työllisyys Tuusulassa oli 973 (v. 2004: 1092) työtöntä ja työttömyysaste oli 5,5 % (v. 2004: 6,2 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 142 (v. 2004: 99). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Keski-Uusimaa Oy, Lemminkäinen Oy ja GE Healthcare Finland Oy. Vuosikate Nettoinvestoinnit

6 TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Vuonna 2004 myymättä jääneet tontit myytiin vuonna 2005, mikä paransi kunnan tulosta noin 3 miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat 7,0 % edellisvuodesta. Veroprosentin nosto paransi verotuloja 1,3 %. Toimintakulut kasvoivat 8,0 %. Kunnan rahoitustilanne pysyi lähes ennallaan vuoden aikana. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 6,7 milj. (193 euroa/ asukas). Veroprosentti oli kertomusvuonna 18,00. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 152,0 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 13,3 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Tulokehitys oli aiempiin vuosiin nähden hyvä. Kulujen kokonaismäärä oli 140,0 milj., joka oli 10,4 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2005 vuosikate oli 11,9 milj., joka oli selkeästi edellisvuotta parempi. Tilikauden tulos oli +2,5 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,58 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 17,6 milj.. Suurin talonrakennuskohde kertomusvuonna oli Jokelan koulukeskuksen laajennus ja saneeraus, jonka on määrä valmistua vuonna Useiden koulujen laajennuksia ja peruskorjauksia toteutettiin. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 5 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 2,7 milj., joka oli selvästi edellisvuotta parempi. Investointien rahoittamiseksi kunnan korollinen lainamäärä kasvoi 0,5 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2005 lopussa oli 193 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 7,0 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 6,0 milj. ja saamiset 1,0 milj.. Tilikauden ylijäämä kasvatti taseen omaa pääomaa. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 87,2 % joka oli 1 % edellisvuotta pienempi. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 0,5 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 193 euroa. Lainat /asukas Tuusula Koko maa

7 Tuloslaskelma 2005/tuotot Muut toimintatuotot 13,8 milj. Rahoitustuotot 0,7 milj. Tuet ja avustukset 1,8 milj. Maksutuotot 8,1 milj. Myyntituotot 6,3 milj. Valtionosuudet 17,5 milj. Verotulot 104,1 milj. Tuloslaskelma 2005/kulut Poistot 8,2 milj. Muut kulut 0,8 milj. Vuokrat 2,4 milj. Avustukset 9,7 milj. Aineet,tarv. ja tavarat 8,5 milj. Henkilöstökulut 65,1 milj. Palvelujen ostot 53,6 milj. Käyttötalouden toimintamenot ,6 milj. (ulkoiset ja sisäiset) Hallinto ja tukipalvelut 15,6 milj. Tekninen toimi 18,1 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 7,4 milj. Koulutus 30,6 milj. Muu terveystoimi 21,0 milj. Lasten päivähoito 19,4 milj. Erikoissairaanhoito 25,0 milj. Muu sosiaalitoimi 22,6 milj. 7

8 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 6 263, ,4 Maksutuotot 8 074, ,0 Tuet ja avustukset 844,9 475, Muut tuotot 3 758, , , ,5 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,9 Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,0 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 7,7,8 Avustukset , ,7 Muut kulut , , , ,8 TOIMINTAKATE , ,3 Verotulot , ,6 Valtionosuudet 7 505, ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 64,3 52, Muut rahoitustuotot 517,8 614,5 Korkokulut -223,7-87,7 Muut rahoituskulut -12,8-24,6 VUOSIKATE 939, ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 TILIKAUDEN TULOS 3 694, ,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 78, ,9 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,3 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 457, ,0 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 2 1,4 5,6 Vuosikate / poistot, % 44,8 59,4 Vuosikate, / asukas 34 9 Asukasmäärä

9 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 939, ,4 Tulorahoituksen korjauserät , , ,7 763, Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , Rahoitusosuudet investointimenoihin 426, 750, Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,5 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,3 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0-144,4 Antolainasaamisten vähennykset 5, 5,1 1 5, -129,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -37,0-37,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,0 468, ,0 Oman pääoman muutokset 75, 4,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 033,7 658,4 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 592, ,5 Kassavarojen muutos -127, ,8 Kassavarojen muutos Kassavarat ,8 623,6 Kassavarat , ,4-127, ,8 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 73,8 6,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 73,7 6, Lainanhoitokate,4 5, Kassan riittävyys, pv,,5 Asukasmäärä

10 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 69,7 47,4 Muut pitkävaikutteiset menot 885,7 766, ,5 013,5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 002, ,9 Rakennukset , ,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,9 Koneet ja kalusto 791,9 388,8 Muut aineelliset hyödykkeet 267,0 67,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 665, , , ,3 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,8 Muut lainasaamiset 3 056, , , ,5 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 591, 765,2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 83,7 84,7 674,8 849,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 02, 85,7 Valmiit tuotteet/tavarat 628,3 501,8 730,6 587,5 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 03,0 5,7 Muut saamiset 381,8 447,0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 233,3 555,5 Lainasaamiset 00,0 03,2 Muut saamiset 940, 097,6 Siirtosaamiset 304,5 853, , ,9 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 00,6 00,6 1 00,6 00,6 Rahat ja pankkisaamiset 395, 523,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 10

11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 894,9 894,9 Muut omat rahastot 6 923, ,6 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,4 Tilikauden ylijäämä 457, , , ,9 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 610,7 888, ,7 888,9 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 0,0 61,0 0,0 61,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 645,3 807, Lahjoitusrahastojen pääomat 378, 319, ,4 127,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 050,5 63,9 Lainat julkisyhteisöiltä 62, 85,8 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 600,0 Ostovelat 4,7 5, Muut velat 452,6 472, ,9 226,9 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 013, ,5 Lainat julkisyhteisöiltä 3,5 3,5 Lainat muilta luotonantajilta 589,6 584,6 Saadut ennakot 97,3 80,5 Ostovelat 5 611, 4 746,9 Muut velat 706,6 331,3 Siirtovelat 7 546, , , ,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 87, 88,4 Rahoitusvarallisuus, / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,6 5, Lainakanta 31.12, Lainat, / asukas 93 8 Lainasaamiset 31.12, Asukasmäärä

12 kuntakonserni TUUSULAN KUNTA KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky SÄÄTIÖT Roselius-säätiö 80 % TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % TUUSULA-KONSERNI 2005 Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 20 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kahdeksassa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana. Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma oli 241,9 milj., joka oli 8,0 milj. suurempi kuin vuoden 2004 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön taseen kasvusta. Konsernin oma pääoma kasvoi 4,4 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 0,3 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa

13 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 868, 784,0 Muut pitkävaikutteiset menot 249,3 040, ,5 824,0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 9 319, ,3 Rakennukset 133,7 233,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,6 Koneet ja kalusto 5 889, ,4 Muut aineelliset hyödykkeet 428,8 413, Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 953, , , ,6 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 103,0 103, Osakkeet ja osuudet 741, 3 383,0 Muut lainasaamiset,9 3,7 Muut saamiset 9,3 7, , ,6 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 591, 765, Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 2 4, 6,5 Muut toimeksiantojen varat 53,3 60,3 868,5 052, VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 488,6 463, Keskeneräiset tuotteet 34,6 81,7 Valmiit tuotteet/tavarat 632,9 506,4 Ennakkomaksut 0,0, , 053,0 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 03,0 5,7 Muut saamiset 604,3 822,0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 399, ,6 Lainasaamiset 77,0 80,5 Muut saamiset 3 642, 3 037,0 Siirtosaamiset 627, ,6 453, ,4 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 695,5 084,3 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 1 707, 606,3 Muut arvopaperit,4, ,0 702,0 Rahat ja pankkisaamiset 4 108, ,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 13

14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 895,4 895,4 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 951,4 528,7 Arvonkorotusrahasto 06,7 06,7 Muut omat rahastot 8 145, 5 768,0 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 308, ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 344, , , ,4 VÄHEMMISTÖOSUUDET 862, 873,6 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 6 109, 6 442,3 Vapaaehtoiset varaukset 3 600, 757, , ,0 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 4,0 33,9 Muut pakolliset varaukset 575,4 631,0 689,4 764,9 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 798,5 970,2 Lahjoitusrahastojen pääomat 418,5 361,7 Muut toimeksiantojen pääomat 1 1, 0, , 331,9 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 871, 0 509,3 Lainat julkisyhteisöiltä 8 692, ,5 Lainat muilta luotonantajilta 600,0 600,0 Ostovelat 4,7 5,2 Muut velat 453,9 473, , ,3 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 347, ,2 Lainat julkisyhteisöiltä 375,5 95,8 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 70,0 Saadut ennakot 619,3 523,6 Ostovelat 8 426, ,2 Muut velat 713,8 783,7 Siirtovelat 421, , , ,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 72,4 72,7 Rahoitusvarallisuus, / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Asukasmäärä

15 PL Tuusula (09) Matti Savimaa/Studio Savi Oy

16

17

18 ETULÄPPÄ SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 18

19 ETULÄPÄN TAKAOSA Tuusula pähkinänkuoressa Asukasluku : Veroprosentti 18,00 Työttömyysaste 5,5 % Henkilöstömäärä : 1692 Henkilöstön määrä 48,3 / 1000 asukasta Vuosikate 11,9 milj. e Vuosikate 342 e/asukas Vuosikate/poistot 144,8 % Lainakanta 6,7 milj. e Lainakanta 193 e/asukas Rahoitusvarallisuus -404 e/asukas Investointien tulorahoitus 73,8 % Omavaraisuusaste 87,2 % 19

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 valtuusto 13.5.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2002 Toimintakertomus Katsaus vuoteen 2002 sivu 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sivu 5 Tilikauden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Sisällys KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ... 2 2 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Osa I (sivut 1 62) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleinen osa ja laskelmat Osa II (sivut 1 115) Käyttötalouden hallinnonalakohtainen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot