V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET"

Transkriptio

1 V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty

2 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit Toimintamenorahoitteinen tutkimus Tilaustutkimus Muu ulkopuolisesti rahoitettu tutkimus...6 II Tutkimushankehallinnon prosessi ja käytännöt Vaasan yliopistossa.8 1. Hankeaktivointi Idea ja alustava valmisteluvaihe Hakemuksen/tarjouksen laadintavaihe Hakemusten laadinnan periaatteet ja neuvonta Hakemusten tarkistus Hakemusten allekirjoitus Hakemusten postitus Tutkimusrahoituspäätöksen vastaanottaminen Tutkimussopimuksen laadinta ja hankkeen käynnistäminen Tutkimusrahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoitus Tutkimussopimuksen laadinta Tutkimussopimuksen tarkastaminen Tutkimussopimuksen allekirjoitusprosessi Henkilöstön rekrytointi hankkeeseen sekä tutkijoiden oikeuksiensiirto ja salassapitosopimukset Hankkeen toteutus ja talousseuranta Hanketietojen tallentaminen sekä päivittäminen tutkimus- ja asiantuntijatietokanta CRISiin Innovaatiopalvelut Hankkeen päättäminen Riitakysymykset...15 III Tutkimussopimuksen muistilista Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopijapuolet Määrittelyt Sopimuksen voimassaoloaika Rahoitusosuudet ja laskutus Osapuolten velvoitteiden siirtäminen ja alihankinta Tausta-aineiston ja tulosaineiston omistus ja käyttöoikeudet Vastuu tutkimusta suorittavien henkilöiden oikeuksien siirtymisestä

3 9. Tutkimusrahoituksella hankittu omaisuus Tulosaineiston suojaaminen Tulosaineiston julkisuus Salassapito Ylivoimainen este Vahingonkorvaus Sopimuksen purkaminen Sopimuksen irtisanominen Erimielisyydet Sopimuksen ja sopimuksen eri osien soveltamisjärjestys Allekirjoitukset Muita tutkimussopimuksessa usein määriteltäviä asioita Tutkimussopimusasiakirjat...21 Lähteet:...22 LIITTEET: LIITE 1: Tutkimushankehallinto Vaasan yliopistossa (ppt-kaavio) LIITE 2: Tutkimushankehallinnon vastuutahot Vaasan yliopistossa LIITE 3: Vaasan yliopiston tutkimushankkeiden hinnoitteluperiaatteet LIITE 4: Sopimus projektiin palkattavasta henkilöstöstä LIITE 5: Vaasan yliopiston maksullisen tutkimustoiminnan yleiset sopimusehdot LIITE 6: Vaasan yliopiston oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimusmalli LIITE 7: Keksintöilmoituslomake 3

4 Johdanto Käsillä olevat ohjeet selostavat vaiheittain tutkimushankehallinnon prosessin Vaasan yliopistossa. Ohjeiden tavoitteena on opastaa yliopiston professoreita ja tutkijoita tehokkaaseen, riskittömään ja joustavaan hankehallinnointiin. Tutkimus- ja kehityshankkeiden hallinnointi hoidetaan yliopistossa hyvän hallintomenettelyn mukaisesti ja hyviä projektikäytäntöjä noudattaen. Tutkimusja kehityshankkeet suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tutkimushankkeiden toteutus ja hallinnointi poikkeavat joiltain osin toisistaan tutkimustyypistä sekä eri rahoittajien asettamista vaatimuksista riippuen. Näissä ohjeissa kuvataan esimerkin omaisesti yhteisrahoitteista tutkimushanketta ja sen toteutusta. Ohjeita tulee noudattaa soveltuvin osin myös yliopiston muiden tutkimus- ja kehityshankkeiden toteutuksessa. Ohjeissa esitellään lyhyesti tutkimushankkeiden tyypit ja niiden ominaispiirteet, käydään läpi Vaasan yliopiston tutkimushankehallinnon prosessi ja käytännöt sekä tarkastellaan tutkimussopimusten keskeisiä periaatteita. Liitteessä 1 on tutkimushankehallinnon prosessi kuvattu kaaviona. Liitteessä 2 on määritelty vastuu ja työnjako eri osa-puolten kesken. Liitteessä 3 on esitelty Vaasan yliopistossa noudatettavat tutkimushankkeiden hinnoitteluperusteet. Liitteenä 4 on lomake projektiin palkattavaa henkilöstöä varten. Liitteessä 5 on Vaasan yliopiston maksulliseen tutkimustoimintaan sovellettavat yleiset sopimusehdot. Liitteessä 6 on Vaasan yliopistossa käytössä oleva oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimusmalli. Liitteenä 7 on Vaasan yliopiston keksintöilmoituslomake. Vaasan yliopistossa tutkimushankehallinnon eri vaiheissa avustaa Tutkimusja innovaatiopalvelut yksikkö (TIP), jonka tehtävänä on mm. hankerahoituksesta tiedottaminen ja kouluttaminen, neuvonta hakuprosessin eri vaiheissa sekä tutkimushankkeiden sopimusasiat. 4

5 I Tutkimushankkeiden eri tyypit Tutkimushanke on yhden tai useamman tutkimusprojektin muodostama kokonaisuus. Tutkimusprojektin tyyppi vaikuttaa laadittavaan sopimukseen ja rahoitusrakenteeseen. Tutkimushankkeet voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin rahoitusrakenteensa perusteella: 1. toimintamenorahoitteinen tutkimus (hankkeessa on ainoastaan yliopiston budjettirahoitusta) 2. tilaustutkimus eli liiketaloudellisesti hinnoiteltu hanke (hankkeen koko rahoitus tulee yliopiston budjetin ulkopuolelta) 3. muu ulkopuolisesti rahoitettu tutkimus (hankkeen rahoitus tulee osaksi tai kokonaan yliopiston budjetin ulkopuolelta) a. suunnattu tutkimusrahoitus tai tieteenedistämisrahoitus b. yhteisrahoitteinen sopimustutkimus Tutkimushankkeen rahoitusmuoto vaikuttaa siihen, millaisia sopimuksia hankkeessa tehdään ja kuka omistaa tutkimuksen tulosaineiston. Rahoitusvastuun jakautuminen vaikuttaa hankkeen budjetin laadintaan ja tutkimustyön hinnoitteluun. 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus Toimintamenorahoitteinen tutkimushanke liittyy laitoksen perustoimintaan, jossa yliopiston tutkija vastaa tutkimuksesta. Tutkimustulokset ovat julkisia ja niiden immateriaalioikeudet kuuluvat tutkijalle. Mikäli tulokset ovat kaupallisesti mielenkiintoisia ja ne ylittävät esimerkiksi keksintökynnyksen, tutkija voi suojata tai suojauttaa ne (esim. patentilla) ja hyödyntää tuloksia omassa tai ulkopuolisessa liiketoiminnassa. Tutkija voi myös tehdä hyödyntämisestä sopimuksen yliopiston kanssa. 2. Tilaustutkimus Tilaustutkimus on liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavaa toimintaa, jota säätelevät mm. valtion maksuperustelaki ja kilpailulainsäädäntö. Liiketaloudellisen toiminnan luonteeseen kuuluu tuottaa voittoa. Tilaustutkimuksen tulee lisäksi liittyä yliopiston toiminta-alaan. Tilaustutkimuksessa asiakas vastaa kaikista tutkimuksen aiheuttamista kustannuksista. Tilaaja maksaa myös arvonlisäveron. 5

6 Poikkeus tästä säännöstä on Euroopan komission palveluhankinta koskien tilaustutkimuksia ja -selvityksiä; Euroopan komissio ei maksa arvonlisäveroa. Tilaajana voi olla esim. yritys, säätiö, ministeriö tai Euroopan komissio. Tilaustutkimuksen subventointi valtion varoilla on ehdottomasti kiellettyä. Tilaaja saa usein laajat oikeudet tutkimustuloksiin ja pystyy pitkälti määräämään tulosten kaupallisesta käytöstä, julkistamisesta ja suojaamisesta. Tutkijoiden/ yliopiston tulisi kuitenkin aina mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, että yliopistolle jää jatkokehitys- ja käyttöoikeus tulosaineistoon omassa tutkimusja opetustyössä. Tilaustutkimuksesta tehdään aina kirjallinen tutkimussopimus sekä oikeuksiensiirtosopimus yliopiston ja tutkijoiden välillä. 3. Muu ulkopuolisesti rahoitettu tutkimus Tässä tutkimusrahoitusmuodossa sekä ulkopuolisella taholla että yliopiston tutkijalla on tarve yhdessä tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Ulkopuolinen rahoittaja voi olla julkisyhteisön edustaja tai yksityinen taho (esim. säätiöt). a) Suunnattu tutkimusrahoitus ja tieteenedistämisrahoitus Rahoittaja haluaa edistää jonkin alan tutkimusta ja odottaa tutkimuksen tuovan uutta tietoa (esim. Suomen Akatemia, useat säätiöt, ministeriöt). Rahoitus voidaan myöntää hakemuksesta tai tarjouspyynnön ja käytyjen neuvottelujen perusteella. Ulkopuolinen taho voi rahoittaa tutkimushankkeen kaikkine kustannuksineen vaatimatta välttämättä oikeuksia tutkimustuloksiin. Tutkijoiden oikeudet tutkimustuloksiin ovat yleensä samat kuin toimintamenorahoitteisessa tutkimuksessa, ellei rahoittaja muuta edellytä. Suunnattu tutkimusrahoitus tähtää yleensä konkreettisiin tuloksiin, kun taas tieteenedistämisrahoitusta myönnetään perustutkimustyyppisiin hankkeisiin. b) Yhteisrahoitteinen tutkimus Yhteisrahoitteisessa tutkimustoiminnassa osapuolet sopivat yhteisen tutkimustavoitteen toteuttamisesta. Hankkeen pääasiallisena rahoituslähteenä voi olla esimerkiksi Tekes tai Euroopan unionin ohjelmat. Rahoitus on yleensä kilpailtua, mutta mm. tutkimuksen toteuttamisen yksityiskohdista ja oikeuksista tutkimustuloksiin säännellään tutkimussopimuksella. Yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa yliopiston ja tutkijan välillä tehdään oikeuksiensiirtosopimus silloin, kun tutkimussopimuksen sisältö tai rahoitusehdot sitä edellyttävät. 6

7 Tutkimushanke katsotaan yhteisrahoitteiseksi hankkeeksi määrättyjen kriteerien täyttyessä (OPM:n kirje Dno 59/500/99): yliopiston tavoitteet korostuvat hankkeen käynnistämisessä hankkeella ei ole selkeää vastaanottajaa tai tilaajaa yliopisto kontrolloi tutkimuksen sisältöä ja aikataulua tutkimustulokset ovat julkisia, liikesalaisuuksia lukuun ottamatta rahoittaja ei voi saada yksinoikeutta tulosaineistoon. Yhteisrahoitteisessa tutkimushankkeessa voi olla joko yksi tai useampia osapuolia. Jos hankkeessa on useampia osapuolia, toimitaan usein siten, että yksi osapuolista toimii hankkeen koordinaattorina. Koordinaattori vastaa mm. hakemuksen viimeistelystä ja postittamisesta sekä hankkeen yleisestä organisoinnista ja yhteydenpidosta muihin osapuoliin ja rahoittajaan. Koordinaattorin tehtävä on näin ollen selvästi vaativampi ja suuritöisempi kuin muiden osapuolten. Tämä on hyvä tiedostaa yhteistä tutkimushanketta valmisteltaessa. Jos hankkeen osarahoittajana on yritys, joka saa (yksinoikeudellisen) vastikkeen, tulee se osa hankkeesta erottaa omaksi hankkeekseen ja käsitellä maksullisena toimintana (=tilaustutkimus). Eri tutkimustyypeille on tunnusomaista: Toimintamenorahoitteinen tutkimus A loite ja tutkimus-aihe : tutkijan oma valinta Tutkimustulokset: immateriaalioikeudet tutkijalla Rahoitus: yliopiston budjetista Tilaustutkimus (maksullinen tutkimustoiminta) A loite ja tutkimus-aihe : tavallisesti tilaajalähtöinen T utkimustulokset :: immateriaalioikeudet tavallisimmin tilaajalla Rahoitus: tilaaja maksaa kulut, tutkimustyö tuottaa voittoa ja on arvonlisäveron alaista Muu ulkopuolisesti rahoitettu tutkimus, yhteisrahoitteinen tutkimus A loite ja tutkimus-aihe : tutkijalla ja/tai rahoittajalla Kontrolli (sisältö ja aika- taulu): tutkijalla Kontrolli (sisältö ja aika- taulu): tavallisesti tilaajalla Kontrolli (sisältö ja aika- taulu) : tutkijalla ja rahoittajalla Tutkimustulokset: immateriaalioikeudet yli- opistolla tai tutkijalla, mahd- ollisesti myös rahoittajalla Rahoitus: hankkeen osa- puolilta ja/tai rahoittajalta, usein ei arvonlisäveroa 7

8 II Tutkimushankehallinnon prosessi ja käytännöt Vaasan yliopistossa 1. Hankeaktivointi Tutkimus- ja innovaatiopalvelut (TIP) vastaa hankeaktivoinnista. Yksikkö tiedottaa aktiivisesti avoinna olevista tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusohjelmien hauista ja järjestää koulutustilaisuuksia tutkimusrahoituksesta ja hankkeiden hallinnoinnista. Yksikkö toimii ulkopuolisille organisaatioille linkkinä yliopiston laitoksiin ja tutkijoihin sekä tukee kansallisten ja kansainvälisten tutkimussuhteiden kehittämistä. 2. Idea ja alustava valmisteluvaihe Professori ja/tai tutkija vastaa tutkimushankkeen idean kehittämisestä. TIP tukee professoria ja/tai tutkijaa rahoituksen ideoinnissa hankkeelle sekä vastaa siitä, että hankeideaa kehitetään kulloinkin kyseessä olevan rahoitusohjelman ehtojen mukaisesti. Professori ja/tai tutkija vastaa yhteistyökumppaneiden etsinnästä. TIP avustaa yhteistyökumppaneiden tunnistamisessa. 3. Hakemuksen/tarjouksen laadintavaihe 3.1. Hakemuksen 1 laadinnan periaatteet ja neuvonta Professori ja/tai tutkija vastaa hakemuksen laadinnasta. TIP avustaa hakemuksen teossa tuomalla professorille ja/tai tutkijalle esiin kulloinkin kyseessä olevan rahoitusohjelman hakemuksen laadinnan periaatteet ja rahoituksen ehdot. Kustannusarviota laadittaessa apuvälineenä tulee käyttää myös Vaasan yliopiston tutkimushankkeiden hinnoitteluperiaatteita (LIITE 3) Hakemuksen tarkistus Professorin ja/tai tutkijan laatiessa hakemuksen itsenäisesti tulisi hänen ottaa yhteyttä TIPiin vähintään kolme päivää ennen hakemuksen jättämisen määräpäivää, mikäli hakemuksen kohteena oleva hanke: 1 Näissä ohjeissa käytetään termiä hakemus, mutta samat periaatteet ohjaavat myös tutkimustarjouksen laadintaa. 8

9 on kustannusarvioltaan yli ; käsittää konsortio-osapuolia; toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. Yhteydenoton tarkoituksena on sopia TIPin kanssa hakemuksen teknisen sisällön tarkistamisesta ennen hakemuksen allekirjoittamista ja lähettämistä avoinna olevaan hakuun. Hakemuksen ei tarvitse olla tässä vaiheessa vielä lopullisessa muodossaan. Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että hakemus vastaa sisällöllisesti yliopistossa noudatettavia hakemusmenettelyjä Hakemuksen allekirjoitus Hakemuksen allekirjoittaa tiedekunnan dekaani tai laitoksen johtaja hakemukseen merkityn hankkeen vastuullisen johtajan (professori/tutkija) esittelystä. Rehtori voi allekirjoittaa hakemuksen perustellusta syystä. Sähköisten hakemusten kohdalla vastuullisen johtajan on hankittava hakemukselle tiedekunnan dekaanin tai laitoksen johtajan hyväksyntä, ja mikäli hanke täyttää edellä mainitut ehdot, TIPin tarkistus ennen hakemuksen lähettämistä sähköisesti. Allekirjoitettu paperiversio hakemuksesta toimitetaan avoinna olevaan hakuun edellä mainitun allekirjoitusmenettelyn mukaisesti samanaikaisesti sähköisen version lähettämisen yhteydessä tai noudattaen muuta avoinna olevan haun asiakirjoissa määriteltyä aikataulua. Mikäli tutkimushankkeessa on useampia yhteistyökumppaneita, tarvitaan koordinaattorin valmisteleman hakemuksen liitteeksi yhteistyökumppaneilta usein ns. aiekirjeet, joissa vahvistetaan yhteistyökumppaneiden osallistuminen hankkeeseen. Aiekirjeiden allekirjoituksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen hakemuksenkin allekirjoittamisessa Hakemuksen postitus Vastuullinen johtaja postittaa hakemuksen ja huolehtii siitä, että kopio hakemuksesta toimitetaan TIPiin, jossa hakemus arkistoidaan sekä perustiedot hakemuksesta tallennetaan tutkimus- ja asiantuntijatietokanta CRISiin, jossa ne ovat ainoastaan TIPin ja hankkeen vastuullisen johtajan nähtävillä. Hakemusten toimittaminen TIPiin varmistaa sen, että yksikkö saa kokonaiskuvan yliopiston hankehakemusten laadinnasta. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että yliopiston vuosittain laatima toiminta- ja taloussuunnittelun raportointi edellyttää analyysia yliopiston tutkimustoiminnan tilasta mukaan lukien hakemusten laadinta. 9

10 4. Tutkimusrahoituspäätöksen vastaanottaminen Hankkeen johtaja vastaanottaa tutkimusrahoituspäätöksen 2. Hankkeen johtaja toimittaa rahoituspäätöksen tiedekunta-/laitoshallinnon taloussihteerille, joka täyttää projektitilin avauslomakkeen ja lähettää lomakkeen ja rahoituspäätöksen edelleen pääkirjanpitäjälle kirjanpitopalveluihin, missä hankkeelle avataan projektitili. Pääkirjanpitäjä toimittaa rahoituspäätöksen kirjaamoon, jossa päätös tallennetaan Rondo -järjestelmään. Kirjaamo tiedottaa yliopiston henkilöstölle (rehtori, hallintojohtaja, talouspäällikkö, tutkimuspäällikkö, kirjanpitopalvelut, laitosten johtajat, hallintopäälliköt, taloussihteerit) rahoituspäätöksestä sähköpostitse Rondo -tallennuksen jälkeen. 5. Tutkimussopimuksen laadinta ja hankkeen käynnistäminen 5.1. Tutkimusrahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoitus Vastuullinen johtaja vastaa hankkeen käynnistämisestä ja toimittaa tarvittaessa ilmoituksen rahoituspäätöksen vastaanottamisesta ja hyväksymisestä määräpäivään mennessä rahoittajalle. Vastuullinen johtaja koordinoi tarvittaessa hankkeen johto-/ohjausryhmän nimittämisen sekä kutsuu ryhmän koolle. Johto- /ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään tarkennettu projektisuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä ryhmän kokoonpano. Tässä kokouksessa käsitellään myös mahdollinen tutkimussopimus Tutkimussopimuksen 3 laadinta Mikäli yliopisto toimii hankkeen koordinaattorina, ts. hankkeessa on mukana myös muita osapuolia ja yliopisto koordinoi hankkeen toteutusta, vastuullisen johtajan on otettava hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen ensimmäistä johto-/ohjausryhmän kokousta, yhteys TIPiin. Tutkimussopimuksen laadinta 2 Osa rahoittajista lähettää rahoituspäätöksen yliopiston kirjaamoon, jolloin kirjaamo toimittaa rahoituspäätöksen hankkeen vastuulliselle johtajalle. 3 Termillä tutkimussopimus viitataan näissä ohjeissa myös muihin tutkimushankkeisiin liittyviin yhteistyösopimuksiin, esimerkiksi konsortio- ja alihankintasopimuksiin. Samoja käytäntöjä noudatetaan siten soveltuvin osin myös muissa tutkimushankkeisiin liittyvissä sopimuksissa. 10

11 tapahtuu TIPin ja vastuullisen johtajan yhteistyönä. He laativat luonnoksen tutkimussopimuksesta ensimmäiseen johto-/ohjausryhmän kokoukseen, jossa luonnos käsitellään. Kun jokainen sopijapuoli on kommentoinut sopimusluonnoksen sisältöä ja hyväksynyt sopimuksen, se viedään allekirjoitusprosessiin vastuullisen johtajan ja TIPin yhteispäätöksellä Tutkimussopimuksen tarkistaminen Mikäli yliopisto toimii tutkimusosapuolena jonkun muun osapuolen koordinoimassa hankkeessa, vastuullisen johtajan on lähetettävä hanketta hallinnoivan tahon laatima luonnos tutkimussopimuksesta TIPiin tarkistettavaksi hyvissä ajoin mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen kuin sopimus viedään allekirjoitusprosessiin Tutkimussopimuksen allekirjoitusprosessi Tutkimussopimuksen osapuolena on Vaasan yliopisto, ei yksittäinen laitos, professori tai tutkija. Vaikka käytännön vastuu tutkimushankkeen tutkimustyön toteutuksesta on ensisijaisesti tutkimusryhmällä/laitoksella, yliopiston yksittäiset laitokset eivät ole oikeushenkilöitä. Niille ei voi suoraan syntyä oikeuksia, eivätkä ne voi ottaa vastatakseen sopimusvelvoitteita. Ainoastaan yliopistolla kokonaisuutena on tällainen asema. Tutkimussopimuksen allekirjoittaa tutkimuspäällikön (TIP) esittelystä: rehtori hankkeen kustannusarvion ollessa yli ; dekaani / erill.laitoksen johtaja hankkeen kustannusarvion ollessa alle TIP lähettää yliopistolle kuuluvan, alkuperäisen tutkimussopimuskappaleen sisäisellä postilla tiedekunta-/laitoshallinnossa toimivalle taloussihteerille. Tässä yhteydessä TIP tiedottaa sähköpostitse hankkeen vastuullista johtajaa sopimuksen allekirjoituksesta ja kopioi yhden kappaleen sopimusta omaan arkistoonsa. Alkuperäisen sopimuksen saatuaan taloussihteeri ottaa sopimuksesta itselleen kopion ja mikäli hankkeen projektitiliä ei ole vielä tässä vaiheessa avattu, täyttää projektitilin avauslomakkeen ja lähettää alkuperäisen 4 Rehtorin päätös yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävien sopimusten hyväksymisestä Vaasan yliopistossa Dnro 124/102/03. 11

12 sopimuksen edelleen pääkirjanpitäjälle kirjanpitopalveluihin. Pääkirjanpitäjä toimittaa sopimuksen kirjaamoon, jossa sopimus arkistoidaan ja tallennetaan Rondo -järjestelmään. Kirjaamo tiedottaa sopimuksesta yliopiston hallinnon henkilöstölle sähköpostitse Rondo -tallennuksen jälkeen. TIP tallentaa perustiedot hankkeesta sopimuksen tietojen pohjalta CRIS -hankerekisteriin Henkilöstön rekrytointi hankkeeseen sekä tutkijoiden oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimukset Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa henkilöstön rekrytoinnista hankkeeseen yhdessä tiedekunta- ja laitoshallinnon kanssa (nimittämiskirjat, työsopimukset, mahdollinen tuntityölaskutus ja työajanseurantalistat, palkanmaksu). Viimeistään tässä vaiheessa, jossa hankkeeseen palkattavalle tutkijalle laaditaan nimityskirja työsuhteeseen, vastuullinen johtaja vastaa siitä, että tutkijan kanssa solmitaan oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimus, mikäli hankkeen rahoitusehdot ja/tai solmittava tutkimussopimus tätä edellyttävät. Oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimukset solmitaan käytännössä aina tilaustutkimuksen ja yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden yhteydessä. Tutkimushankkeeseen osallistuvat yritykset ja tutkimusosapuolet saattavat vaatia erillisten salassapitosopimusten laadintaa. Yliopiston ensisijainen periaate on, että salassapitosopimuksen allekirjoittaa yliopiston puolesta aina yliopisto, ei yksittäinen tutkija. Yliopistossa salassapitosopimukset allekirjoittaa tutkimuspäällikkö (TIP). Hankkeessa työskentelevät professorit ja/tai tutkijat sitoutetaan salassapitoon Vaasan yliopiston sisäisillä oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimuksilla, joiden laadinnasta vastaa hankkeen vastuullinen johtaja. TIP avustaa vastuullista johtajaa oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimusten laadinnassa. Hankkeen vastuullinen johtaja, tutkija/-t ja TIP allekirjoittavat oikeuksiensiirto- ja salassapitosopimuksen. 6. Hankkeen toteutus ja talousseuranta Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa hankkeen toteutuksesta, organisoi johto- /ohjausryhmän kokoukset sekä huolehtii hankkeen sisällöllisestä ja taloudellisesta raportoinnista. Yliopiston talouspalvelut, tiedekunta-/laitoshallinnon taloussihteeri ja raportoinniltaan monimutkaisissa EU:n puiteohjelmahankkeissa myös TIP tukevat vastuullista johtajaa hankkeen talousseurannassa ja raportoinnissa. Projektia seurataan yliopiston kirjanpidossa omalla 12

13 projektikoodilla. Projektin omistava laitos vastaa projektin tulolaskutuksesta. Tutkimusprojektin varat ohjataan aina yliopiston tulotilille. Yliopiston talouspalvelut vastaa mahdollisista perintätoimenpiteistä. Hankkeiden yhteydessä mahdollisesti syntyviin keksintöihin ja muihin innovaatioihin liittyvissä asioissa hankkeen johtajaa ja tutkijoita avustaa TIP (ks. tarkemmin luku 8). 7. Hanketietojen tallentaminen sekä päivittäminen tutkimus- ja asiantuntijatietokanta CRISiin Yliopistossa on käytössä tutkimus- ja asiantuntijatietokanta CRIS (osoitteessa johon yliopiston professorit, tutkijat, opettajat ja muut asiantuntijat rekisteröivät tieteellisen toimintansa ja muun hanketoimintansa tiedot. Vastaanotettuaan hankehakemuksen TIP tallentaa perustiedot hakemuksesta hankerekisteriin, jossa ne ovat tietokannan pääkäyttäjän (tutkimussihteeri, TIP) ja hakemuksen laatijan eli vastuullisen johtajan nähtävissä. Kun tutkimusrahoituspäätös on vastaanotettu ja tutkimussopimus on laadittu, TIP rekisteröi perustiedot käynnistyneestä hankkeesta tutkimussopimuksen tietojen perusteella hankerekisteriin. Tämän jälkeen hankkeen vastuullinen johtaja vastaa siitä, että hankkeen kuluessa ja sen päätyttyä CRIS -tietokannan hankerekisteri sisältää päivitetyt tiedot hankkeesta, ja että hankkeen aikana laaditut mahdolliset julkaisut on tallennettu tietokannan julkaisurekisteriin. 8. Innovaatiopalvelut Innovaatiopalveluja ovat innovatiivisuuden yleinen edistäminen, teollisoikeuksien ja keksintöalan neuvonta, keksintöjen ja muiden kaupallistettavissa olevien tutkimustulosten tunnistaminen ja arviointi sekä tutkimustulosten teknillisen, tuotannollisen ja kaupallisen hyödyntämisen edistäminen. TIP toimii yliopiston professorien ja/tai tutkijoiden tukena ja asiantuntijapalveluiden välittäjänä kaupallistettavissa olevien tutkimustulosten ja keksintöjen arvioinnissa ja hyödyntämisessä. TIP vastaa yliopiston omien innovaatiotoimintaa tukevien käytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta (mm. keksintöilmoitusten vastaanotosta ja kaupallistettavien tutkimustulosten arviointiprosessien käynnistämisestä). 13

14 Keskeisellä sijalla innovaatiopalveluiden tuottamisessa on yhteistyö alan vahvojen osaajien kanssa. TIP välittää ulkopuoliset innovaatiopalvelut (mm. TKK:n Innovaatiokeskuksesta ja Keksintösäätiöstä) yliopiston professoreiden ja tutkijoiden käyttöön. Mikäli hankkeen toteutuksen aikana tai sen jälkeen professorit ja/tai tutkijat tarvitsevat neuvontaa innovaatioasioissa, TIP etsii oikean asiantuntijan vastaamaan esiin nousseisiin kysymyksiin. Mikäli professori ja/tai tutkija arvioi tehneensä keksinnön tai hankkeessa on syntynyt muita kaupallisesti hyödynnettävissä olevia tutkimustuloksia, hänen suositellaan toimivan seuraavasti: Hän ottaa yhteyttä TIPiin, joka neuvoo professorin/tutkijan oikean asiantuntijan (esim. innovaatioasiamies tai keksintöasiamies) luokse Hän muodostaa yhdessä ko. asiantuntijan kanssa alustavan arvion tutkimustulosten kaupallistettavuudesta ja mahdollisesta patentoitavuudesta, uutuusarvosta, toimivuudesta, taloudellisuudesta ja markkinakelpoisuudesta Hän selvittää yhdessä TIPin kanssa tutkimustulosten omistusoikeuskysymykset ja sen, liittyykö tutkimustulosten hyödyntämiseen erityisiä sopimusvelvoitteita (esim. rahoittajan tai hankkeen muiden sopijapuolten taholta) Mikäli kyseessä on keksintö, hän täyttää yliopiston keksintöilmoituslomakkeen (LIITE 7) ohjeistuksen mukaisesti ja palauttaa sen TIPiin sekä pidättäytyy esittelemästä keksintöä julkisesti esim. messuilla, konferensseissa, tiedotusvälineissä tai artikkeleissa ennen mahdollisen patenttihakemuksen jättämistä TIP käynnistää keksintöilmoituksen vastaanotettuaan keksinnön arviointiprosessin, jossa päätetään keksinnön hyödyntämistoimenpiteistä. Vastaava arviointiprosessi voidaan käynnistää myös sellaisista tutkimustuloksista, jotka eivät täytä keksinnölle asetettuja vaatimuksia, mutta joilla on muunkaltaista kaupallista arvoa. Innovaatiopalveluiden koko prosessi käsitellään luottamuksellisesti. 14

15 9. Hankkeen päättäminen Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa hankkeen tieteellisestä ja hallinnollisesta loppuraportoinnista. Kirjanpidollisessa lopettamisessa vastuullista johtajaa tukee tiedekunta-/laitoshallinnon taloussihteeri. Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä vastuullisen johtajan ja/tai muun hankehenkilöstön suositellaan ottavan yhteyttä TIPiin edellä esitetyn mukaisesti. 10. Riitakysymykset Hanketta koskevissa mahdollisissa riitakysymyksissä sovittelevina osapuolina yliopiston puolesta toimivat tutkimuspäällikkö (TIP) ja hankkeen vastuullinen johtaja. III Tutkimussopimuksen muistilista Tutkimussopimuksen muistilistaan on poimittu sopimuskohdittain huomioitavia asioita. Tutkimussopimuksen laatiminen edellyttää aina tutkimukseen liittyvien yksityiskohtien huolellista selvittämistä. Muistilista on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi ja avuksi sopimuksen laadinnassa. Muistilista pohjautuu selvitykseen Sopimuksen yliopistojen tutkimustyössä (Kiuru, Koponen; Oulun yliopisto 2001, s ). Tutkimustarjouksen osalta muistilistaa voi noudattaa soveltuvin osin. 1. Sopimuksen kohde ja tarkoitus On määriteltävä tarkasti, mitä tutkimustyötä sopimus koskee. On määriteltävä tarkasti, mitä tuloksia tutkimustyöllä halutaan saavuttaa. Tutkimustyön tarkempi sisältö voidaan määritellä viittaamalla sopimuksen liitteenä olevaan tutkimussuunnitelmaan (tutkimussuunnitelman tärkeimpiä kohtia on tulosaineiston määrittely). Sovitaan tarvittaessa menettelystä ja ehdoista, joiden perusteella sopijapuolet voivat muuttaa tutkimussuunnitelmaa. 15

16 2. Sopijapuolet Määritellään sopimuksen osapuolten nimet ja mahdollinen yritysmuoto sekä y-tunnus, joka varmistaa osapuolten tunnistamisen. Yliopisto on aina kokonaisuudessaan sopimuksen osapuolena. Sopimukseen määritellään lisäksi se yksikkö, jonka pääasiallisella vastuulla tutkimustyön tekeminen on. Merkitään sopimukseen osapuolten täydelliset yhteystiedot sekä vastuu- ja yhteyshenkilöt. Sovitaan tarvittaessa siitä, millä ehdoilla hankkeeseen voidaan ottaa uusia osapuolia. 3. Määrittelyt Määritellään tutkimuksen tausta-aineisto. Määritellään tutkimuksen tulosaineisto ja erotellaan tarvittaessa tutkimuksen aikana kerättävä tutkimusaineisto ja tulokset toisistaan. Määritellään käyttöoikeus, hyödyntämisoikeus sekä omistusoikeus. Määritellään luottamuksellinen aineisto. Määritellään muut sopimukseen sisältyvät vaikeaselkoiset tai tulkinnanvaraiset termit. 4. Sopimuksen voimassaoloaika Määritellään sopimuksen voimassaoloaika eli hankkeen aloittamisajankohta ja lopettamisajankohta. Määritellään tarvittaessa ne sopimusvelvoitteet, jotka on tarkoitettu jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen, esim. vahingonkorvausvastuuta, salassapitoa ja hyödyntämistä koskevat ehdot. 5. Rahoitusosuudet ja laskutus Yhteisrahoitteisessa tutkimuksessa: määritellään hankkeen budjetti määritellään osapuolten rahoitusosuudet määritellään arvonlisävero - sisältyykö hintaan vai laskutetaanko hinnan lisäksi 16

17 määritellään, kuka vastaa aiheutuneista lisäkustannuksista määritellään ehdot siitä, miten vastuu aiheutuneista lisäkustannuksista jakautuu osapuolten kesken määritellään maksuaikataulu ja maksuerät määritellään se, kuka laskuttaa rahoitusosuudet sekä määritellään viivästyskorko. Tilaajarahoitteisessa tutkimuksessa: määritellään tutkimuksen hinta määritellään arvonlisävero - sisältyykö hintaan vai laskutetaanko hinnan lisäksi määritellään maksuaikataulu - yleensä alkupainotteinen ja sidottu tutkimuksen välitavoitteisiin määritellään maksuerät sekä määritellään viivästyskorko. 6. Osapuolten velvoitteiden siirtäminen ja alihankinta Määritellään, onko sopijapuolella oikeus siirtää omia velvoitteitaan ulkopuolisen osapuolen tehtäväksi. Määritellään oikeus alihankkijoiden käyttöön. Määritellään sopijapuolten vastuu alihankkijan työstä. 7. Tausta-aineiston ja tulosaineiston omistus ja käyttöoikeudet Yhteisrahoitteisessa tutkimuksessa: tausta-aineiston omistaa sen kehittäjä hankkeen osapuolet saavat käyttöoikeuden tausta-aineistoon vain tutkimushankkeen ajaksi tausta-aineiston käyttö myöhemmin edellyttää erillistä sopimusta tulosaineiston omistaa sen kehittäjä tai kehittäjät yhdessä määritellään ehdot siitä, miten hankkeen muut osapuolet saavat käyttää tulosaineistoa sovitaan tulosaineiston käytön laajuus - tutkimuksessa ja/tai hyödynnettäessä sitä myöhemmin sovitaan tulosaineiston käytöstä maksettavista korvauksista - 17

18 kaupallisesta käytöstä täytyy aina maksaa korvaus sovitaan siitä, että yliopistolla on velvollisuus tehdä tarvittavat tulosaineistoa koskevat käyttöoikeussopimukset tutkijoiden kanssa sekä määritellään yliopiston oikeus käyttää tulosaineistoa (esim. jatkotutkimuksessa tai opetuksessa). Tilaajarahoitteisessa tutkimuksessa: tulosaineisto siirtyy tilaajan omistukseen, ellei toisin sovita sovitaan siitä, että yliopistolla on velvollisuus tehdä tarvittavat oikeuksiensiirtosopimukset tutkijoiden kanssa sovitaan mahdollisista tulosaineiston luovutukseen liittyvistä erilliskorvauksista määritellään, siirtyykö tilaajalle tausta-aineiston käyttöoikeuksia ja näiden käyttöoikeuksien laajuus. 8. Vastuu tutkimusta suorittavien henkilöiden oikeuksien siirtymisestä On määriteltävä aina tilaajarahoitteisissa hankkeissa ja usein myös yhteisrahoitteisissa hankkeissa. Määritellään se, onko yliopistolla velvollisuus tehdä tarvittavat oikeuksiensiirtosopimukset tutkijoiden kanssa. Huomioidaan se, että tutkimussopimuksessa määritelty siirrettävän tulosaineiston laajuus on sama kuin oikeuksiensiirtosopimuksessa. 9. Tutkimusrahoituksella hankittu omaisuus Määritellään, kenelle kuuluu tutkimusrahoituksella hankitun omaisuuden omistusoikeus. Määritellään, kuka vastaa yliopiston lainaksi saadulle laitteelle aiheutuneista vahingoista, laitteen normaalista kulumisesta, huollosta ja varaosista. Määritellään tarvittaessa laitteen palautusaikataulu ja/tai noutovelvollisuus. 18

19 10. Tulosaineiston suojaaminen Yhteisrahoitteisessa tutkimuksessa: sovitaan sopijapuolten tulosaineistojen suojaamisvelvoitteista ja sovitaan siitä, kuka maksaa suojaamisen kustannukset. Tilaajarahoitteisessa tutkimuksessa useimmiten: sovitaan, että tulosaineiston suojaamisvelvollisuus on tilaajalla ja sovitaan, että tilaaja maksaa suojaamisen kustannukset. 11. Tulosaineiston julkisuus Sovitaan, että tulosaineisto on yleensä julkista ellei salassapidolla koskevilla säännöillä ole muuta määrätty (koskee lähinnä yhteisrahoitteista tutkimusta). Sovitaan menettelystä, jolla sopijapuolet voivat tarkastaa tutkimuksesta tehtävät julkaisut. 12. Salassapito Sovitaan niistä seikoista, joiden perusteella tieto voidaan vaatia pidettäväksi salassa (esim. suojaamisen turvaamiseksi, liikesalaisuuden turvaamiseksi, keskeneräisen tutkimustyön turvaamiseksi). Sovitaan tavoista, joilla salassa pidettävä aineisto tulee merkitä. Määritellään sopijapuolten velvollisuus huolehtia siitä, että yksittäiset tutkijat sitoutuvat salassapitosopimukseen. 13. Ylivoimainen este Määritellään ylivoimaiseksi esteeksi katsottavat tapahtumat. Määritellään, miten ylivoimaiseen esteeseen vetoavan tulee toimia. 19

20 14. Vahingonkorvaus Määritellään vahingonkorvausvastuun rajat: vastuu vain välittömistä vahingoista vastuu vain tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutetuista vahingoista vastuu vain hankkeen oman rahoitusosuuden määrään saakka. 15. Sopimuksen purkaminen Sovitaan siitä, milloin sopimus voidaan purkaa (sopimusrikkomus, jolla olennainen merkitys sopijapuolelle). Sovitaan, miten purkaminen vaikuttaa sopijapuolten toisilleen luovuttamien aineistojen, tutkimustuloksien ja tietojen käyttöön. Sovitaan muista purkamisen seurauksista. 16. Sopimuksen irtisanominen Sovitaan irtisanomisperusteista ja mahdollisesti siitä, että irtisanominen on mahdollista ilman perustetta. Määritellään irtisanomisaika. Määritellään irtisanomisen seuraukset. Määritellään, miten irtisanominen vaikuttaa sopijapuolten toisilleen luovuttamiin aineistojen, tutkimustulosten ja tietojen käyttöön. 17. Erimielisyydet Sovitaan menettelystä, jos kiista tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan neuvottelemalla. Määritellään sopimuksesta aiheutuneen kiistan ratkaisupaikka (esim. käräjäoikeus, välimiesmenettely). Määritellään kansainvälisissä hankkeissa sovellettava laki. 20

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

1 AALTO-YLIOPISTON MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN YLEI- SET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET, JA SOPIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Aalto-yliopiston tilaustutkimukseen

Lisätiedot

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4)

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) 1. Keksijän/Keksijöiden yhteystiedot Keksijä (t) 1.Nimi 2. Nimi 3. Nimi jne. Asema Osasto/Yksikkö Puhelin Sähköposti Osuus 2. Keksinnön nimitys

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Sopimusasioista projektinjohtajille

Sopimusasioista projektinjohtajille Sopimusasioista projektinjohtajille Helsingin yliopisto 17.1.2012 Miikka Kärki Joulukuu 2011 47 n juridiset palvelut 1/2 n lakimiehet avustavat tutkijoita kaikissa tutkimukseen liittyvissä juridisissa

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Elinkeinojohtaja Jose Valanta, s-posti:

Yhteyshenkilö: Elinkeinojohtaja Jose Valanta, s-posti: Yhteyshenkilö: Elinkeinojohtaja Jose Valanta, s-posti: jose.valanta@vantaa.fi yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa Sopimuksen toteutumista ja tiedottaa

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla.

Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla. Kalaterveyspalvelusopimus 1 Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo KALATERVEYSPALVELUSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Vesiviljely-yritys: Yrityksen nimi: Osoite: Laitoksen tai L-, R-, ja RA-luokkien osalta samalla

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( )

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) VNK/ /48/2017 Asia Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) Sopimusehdot 1. Sopijapuolet Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä asiakas) PL 23 00023 Valtioneuvosto sekä (jäljempänä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tutkimusosapuolet: (1) Suomen ympäristökeskus, Y-tunnus 0996189 (jäljempänä "SYKE") Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet: (2) Ympäristöministeriö,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Jäljempänä Opiskelijoita kutsutaan yhdessä projektiryhmäksi ( Projektiryhmä ).

Jäljempänä Opiskelijoita kutsutaan yhdessä projektiryhmäksi ( Projektiryhmä ). Sopimusehdot 1 PROTOMON PROJEKTISOPIMUS Tämän projektisopimuksen (jäljempänä Sopimus ) ovat tehneet Projektin tilaaja (jäljempänä Tilaaja ) Yhteystiedot: ja (t) / Projektiryhmä (jäljempänä ) Jäljempänä

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

PROJEKTIN OSATOTEUTTAJASOPIMUS

PROJEKTIN OSATOTEUTTAJASOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Heinolan kaupunki, yhteyshenkilö: Outi Myllymaa, (outi.myllymaa@vierumaki.fi) 1.2. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, yhteyshenkilö: Juha Sorjonen, (juha.sorjonen@kehy.fi) 1.3. Jämsek

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus hankkeen toteuttamisesta. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Yhteistoimintasopimus hankkeen toteuttamisesta. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Yhteistoimintasopimus hankkeen toteuttamisesta Hankkeen virallinen nimi: Tenho elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin Hankkeen toteuttamiseksi sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa: 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1(6) Hyväksytty hallituksessa 15.11.2006 Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa syntyneiden keksintöjen

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot