Ops näyttötutkinto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ops näyttötutkinto 1"

Transkriptio

1 Ops näyttötutkinto 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Maaseutuyrittäminen Koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat Maatilatalouden koulutusohjelma tai osaamisala, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon tuotantoympäristön hoitaminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta Maatalous- maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Maatalouskoneiden huoltaminen koraminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa Tuotantoeläinten hoitaminen hyvinvoinnista huolehtiminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoito hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Palveluiden tuottaminen maaseudulla Maataloustuotteiden tkolostus Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen... 86

2 Ops näyttötutkinto Turve-energian tuottaminen Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (perustutkintoa laajentavat osat) Yritystoiminta

3 Ops näyttötutkinto 3 1. JOHDANTO Maatalousalan perustutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen nro 29/011/2009. Tätä opetussuunnitelmaa noudatetaan näyttötutkinnoissa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määritellään henkilökohtaistamissuunnitelmassa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määritellään henkilökohtaistamissuunnitelmassa.. Tutkinnon osien opetussuunnitelmista näyttötutkinnoissa on voimassa seuraavat kohdat ammattitaitovaatimukset sisältö (valmistava koulutus) vastaavat arviointikriteerit sekä arviointimenetelmät soveltuvin osin arvioinnin kohteet arviointikriteerit Näyttötutkinnoissa opiskeli ei opiskele ammattitaitoa täydentäviä eikä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Myöskään muut valinnaiset tutkinnon osat eivät kuulu näyttötutkintoihin. 2. MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomalainen maaseutu tarjoaa monille työ-, asuin- vapaa-anviettopaikan. Maaseudun elinkeinorakenne on muuttunut muutos tkuu. Maaseudun asukkaista yhä useampi työskentelee palkkatöissä niin sanottu kakkosasuminen maaseudulla lisääntyy voimakkaasti. Perinteistä maataloutta harjoittavien tilojen määrä vähenee, tilakoot kasvavat maaseudulle syntyy monenlaista yritystoimintaa. Maatilat erikoistuvat, suuntautuvat /tai monialaistuvat. Ne keskittyvät omaan osaamiseensa verkostoituvat toisten yrittäjien kanssa. Yhä useampi maatalousalan ammattilainen työskentelee esimerkiksi maatilamatkailua, konepalvelu, elintarvikkeiden tkolostusta, bioenergiayrittäjyyttä, lomitus-, työ- maisemanhoitopalvelu harrasteeläintoimintaa tarjoavissa yrityksissä joko työnantana tai työntekijänä. Maatalousalan ammattilaisia työskentelee myös turkistarhaajina. Kylmän ilmaston, pitkäjänteisen tutkimustoiminnan turkiseläinkasvattajien ammattitaidon ansioista Suomessa tuotetut turkikset ovat laadukkaita kysyttyjä maailmalla. Suomi onkin maailman johtavia maita turkiseläinkasvatuksessa turkistuotannolla on suuri merkitys vientielinkeinona. Maatalouden toimintaedellytyksiä säätelevät kansantaloudellinen kehitys, kansainvälinen talous ilmaston muutokset. FAO:n ennusteen mukaan maailman ruoantuotanto tulisi kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä on suomalaiselle maataloudelle sekä haaste että mahdollisuus. Maatalouden tehtävänä on luonnosta, kasvi- eläinkunnasta saatavien tuotteiden erilaisten palvelujen tuottaminen, lostaminen hyödyntäminen kuluttajien teollisuuden käyttöön. Lisäksi maatilojen merkitys metsäteollisuuden raaka-aineen sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen tuottana on merkittävä.

4 Ops näyttötutkinto 4 Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta toiminnasta, eläimistä, ympäristöstä luonnosta. Alalla menestyminen vaatii tuotannon biologisen perustan tuotantotekniikan tuntemusta, liiketaloudellista osaamista ympäristövastuullisuutta. Tulevaisuudessa kilpailukykyisen elinkeinon haasteita ovat kuluttajien arvostukset niiden heistuminen alan elinkeinorakenteeseen, ammattitaitoisen työvoiman saanti uuden teknologian hyödyntäminen. Maatalousalalla menestyminen edellyttää kykyä seurata alansa kehitystä markkinanäkymiä sekä taitoa arvioida niiden vaikutusta omaan toimintaan. Maaseutuympäristön eläinten laadukas hoito antavat elinkeinosta kuvan, jonka myös kuluttat kokevat myönteiseksi. Maatalouden suora välillinen työllistävyys on kansantaloudellisesti merkittävä. Kasvavat toimintaansa kehittävät maatilat tarvitsevat alansa erityisosaamista liiketaloudellista osaamista. Maatiloilla tarvitaan yhä enemmän ammattitaitoisia osaajia, jotka ovat sitoutuneet omaan työhönsä arvostavat sitä. Samoin maaseudulla tarvitaan yhä enemmän alan ammattilaisia, jotka tarjoavat monipuolisesti erilaisia palvelu. Tästä johtuen maatalousalan opetuksen on seurattava alan kehitystä vastattava siihen. Maatalousalan tehtävänä on tuottaa puhtaita, terveellisiä turvallisia tuotteita sekä palvelu, jotka tyydyttävät kuluttajien, koko suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyvien markkinoiden tarpeita. Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuvat ympäristönäkökohdat ihmisten suhde luontoon. Maataloustuotantoa ohavat eettiset kestävän kehityksen periaatteet, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset taloudelliset näkökohdat. Maatalousalan arvo ovat ihmisten, luonnon eläinten hyvinvointi sekä maaseudun elinvoimaisuuden kulttuurin edistäminen. Taloudellisesti kannattava maatalous luo edellytykset elämiseen maaseudulla kaupungeissa. Maatalousalan ammattilaisella on oltava kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä maaseutuyrittämisen monista mahdollisuuksista sekä laa-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Häneltä vaaditaan biologista perusosaamista, teknistä näkemystä, työmenetelmien hallintaa, liiketaloudellista osaamista, yrittäjyyttä, asiakaslähtöisyyttä, laatutietoisuutta kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämistä. Tiedonhankintaan, muutosten seurantaan tuotantoprosessien ohukseen tarvitaan tietotekniikan automaation osaamista. Jatkuvasti kehittyvä maatalouden toimintaympäristö edellyttää alan ammattilaiselta yhteistyötaito, eettisyyttä, luovuutta, kielitaitoa kulttuurituntemusta. Maaseutuammattien menestyksellinen harjoittaminen edellyttää toiminnan suunnittelua sen edelleen kehittämistä, verkostoitumista elinikäistä oppimista. 3. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Maatalousalan perustutkinnon suorittaneelta odotetaan laa-alaisia ammatillisia perusvalmiuksia alan monimuotoisiin tehtäviin halua kehittää ammattitaitoaan tkuvasti. Hän tuntee alansa perustyöt osaa työskennellä itsenäisesti, omatoimisesti vastuuntuntoisesti. Maatalousalan ammattilaisella tulee olla kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hän toimii aktiivisesti vuorovaikutteisesti alaansa koskevan lainsäädännön, määräysten sopimusten mukaisesti. Hän seuraa alansa markkinatilanteita niihin vaikuttavia

5 Ops näyttötutkinto 5 tekijöitä sekä mukauttaa toimintaansa niiden perusteella. Hänen on kyettävä ennakoimaan yrittämiseen liittyviä riskejä sekä ottamaan työnsä suunnittelussa huomioon toimintaympäristönsä kansainvälistymiseen, globalisaatioon ilmastonmuutokseen liittyviä muutoksia. Hän osaa toimia ammattinsa edellyttämien työryhmien tiimien jäsenenä haluaa verkostoitua sekä toisten yrittäjien kanssa että sopeutua työyhteisöönsä. Hän tuntee maatalousalan organisaatiot niiden avaintehtävät sekä osaa toimia yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Maatalousalan ammattilainen osaa harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti eettisesti. Hän osaa käyttää huoltaa tavallisia alansa koneita laitteita turvallisesti kunnossapitää tuotantorakennuksia. Hän tuntee kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät niin pellolla kuin metsässäkin. Hän tuntee eläinten lajinmukaisen hoidon käyttäytymisen perusteet, osaa käsitellä eläimiä turvallisesti hän ymmärtää toimivansa osana turvallista kotimaista elintarvikeketjua. Maatalousalan ammattilainen ottaa huomioon työnsä vastuullisuuden, fyysinen raskauden, riskialttiuden henkisen vaativuuden. Hän ylläpitää terveellisiä elintapo toiminta- työkykyään. Hän tunnistaa työhönsä työympäristöönsä liittyvät vaarat terveyshaitat, osaa ennakoida suoutua niiltä sekä noudattaa alansa työterveyteen -turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ohjeita. Hän osaa ylläpitää ergonomisesti terveellistä turvallista työympäristöä sekä olla aloitteellinen työturvallisuuden kehittämisessä. Hän tuntee osaa käyttää työympäristön teknisiä turvallisuusjärjestelmiä. Hän osaa ehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuus-, vaara- uhkatilanteissa. Maatalousalan ammattilainen suhtautuu oikein työntekoon ylläpitää yhteisönsä ihmissuhteita. Hän kehittää tietoan taitoan, seuraa tkuvasti alansa muutoksia tuntee vastuunsa omasta toiminnastaan. Hänen tulee tuntea arvostaa oman ammattialansa lähialueensa kulttuuria sekä tulla toimeen monikulttuurisessa ympäristössä selvitä myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. Hän osaa toimia maatalousalan harjoittana viestintä- kielitaitoisesti. Maatilatalouden tai osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot hän osaa käyttää huoltaa työssä tarvittavia koneita laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä toimia rakennuttana. Hän osaa kunnossapitää yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia sekä huolehtia yritystoimintaan liittyvistä ympäristöistä. Tutkinnon suorittanut seuraa aktiivisesti alansa kehitystä haluaa kehittyä ammatillisesti. Työssään hän toimii taloudellisesti kustannustietoisesti, laatujärjestelmien mukaisesti sekä ympäristövastuullisesti eettisesti. Hän huomioi paikalliset alueelliset näkökohdat mahdollisuuksina pyrkii verkostoitumaan muiden kanssa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa toimintansa suunnitteluun seurantaan, yrityksensä viestintään toimintansa kannattavuuden arviointiin. Toimintansa suunnittelussa hän hyödyntää maatalousalan sidosryhmien palvelu. Hän osaa järjestää yrityksensä työt rationaalisesti tarvittaessa toimia työnantana. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitana, maatalouslomittana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-,

6 Ops näyttötutkinto 6 bioenergia- maisemanhoitopalvelu tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. 4. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 4.1. Yleistä näyttötutkintojärjestelmästä Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan kansallisesti laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä työnantataho, työntekijätaho opetusala tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkinto, ammattitutkinto erikoisammattitutkinto. Näyttötutkinnon perusteissa on määritelty ammattitaito työelämässä tarvittavina osaamisvaatimuksina. Tutkinnot rakentuvat osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien tarvittaessa muiden yhteisöjen säätiöiden kanssa. Näyttötutkinto ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden opetusalan edustat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

7 Ops näyttötutkinto Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet kriteerit) ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suoritta on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ensisiisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioit arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioit ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttö-

8 Ops näyttötutkinto 8 tutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustat tekevät kolmikantaisesti huolellisen monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirn, jonka arvioit allekirjoittavat. Tutkinnon suorittalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioit Tutkinnon suorittan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suoritta voi lainsäädännön mukaisen määräan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirllinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla Todistukset Tutkintotodistuksen todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edusta näyttötutkinnon järjestäjän edusta. Opetushallituksen hyväksymään ammattikiran tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii allekirjoittaa ammattikirn. Ammattikir on näyttötutkinnon suorittalle maksullinen.

9 Ops näyttötutkinto Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehto. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin suorittaa näyttötutkinto. 5. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Maatalousalan perustutkinto, 120 ov Näyttötutkinnossa 5. Ammatilliset tutkinnon osat 5. 1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Maaseutuyrittäminen 5.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon tuotantoympäristön hoitaminen 5.3 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava 2 tutkinnon osaa, jos valinta kohdistuu kokonaan kohtiin 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, Valittava 3 tutkinnon osaa, jos valinta kohdistuu yhteen edellä lueteltuun tutkinnon osaan kahteen muuhun tutkinnon osaan kohdasta 5.3 tai valittava 4 tutkinnon osaa kohdasta 5.3, jos valinta ei kohdistu tutkinnon osiin 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, Peltokasvien tuottaminen Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta Maatalous- maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Maatalouskoneiden huoltaminen koraminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa Tuotantoeläinten hoitaminen hyvinvoinnista huolehtiminen Paikallisesti valitun eläinlajin tuotanto tai hoitaminen hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Palveluiden tuottaminen maaseudulla Maataloustuotteiden tkolostus Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen Turve-energian tuottaminen Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

10 Ops näyttötutkinto Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (perustutkintoa laajentavat osat) Yritystoiminta Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 5.1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Tämä tutkinnon osa suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alussa. Ammattitaitovaatimukset osaa käyttää traktoria maataloustöissä tehdä eläinten päivittäisiä hoitotöitä tehdä metsän uudistustöitä käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkalu tehdä pienimuotoisia rakennustöitä huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta tunnistaa työhön työympäristöön liittyvät vaarat terveyshaitat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden vastuullisuuden ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suoimia. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen noudattaa työaiko noudattaa työaiko noudattaa työaiko toimii annettu työoh- annettu työohjei- ohttuna työohjeiden jeita ta sekä neuvottelee mukaisesti mahdollisista poik- suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan maatalousalalla sekä välttää riskevastaa toimintansa turvallisuudesta keamista vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

11 Ops näyttötutkinto 11 jä työskentelyssään käyttää työhön tarkoitettu suovarusteita osaa hyödyntää teknisiä turvajärjestelmiä ottaa ne ohttuna työskentelyssään huomioon. käyttää asianmukaista suovaatetusta työhön tarkoitettu suovarusteita ottaa huomioon tekniset turvallisuusjärjestelmät tutuissa työtilanteissa. käyttää siistiä asianmukaista suovaatetusta sekä työhön tarkoitettu suovarusteita ottaa itsenäisesti huomioon tekniset turvallisuusjärjestelmät tarttuu ennakkoluulottomasti erilaisiin työtehtäviin. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta Traktorin turvallinen käyttäminen Eläinten päivittäinen hoitaminen tekee ohjeiden mukaan itsenäisesti eläinten päivittäisiä hoitotöitä turvallisesti hygieenisesti tekee itsenäisesti pienimuotoisia rakennustöitä tekee itsenäisesti metsän uudistustöitä Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Metsänuudistushoitotöiden tekeminen Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen tekee ajoonlähtötarkastuksen käyttää traktoria ohttuna työskentelee ohttuna turvallisesti eläintiloissa tekee ohttuna pienimuotoisia rakennustöitä tekee ohttuna metsän uudistustöitä huolehtii työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta tkokäsittelystä tai hävittämisestä ohttuna. tekee ajoonlähtötarkastuksen käyttää traktoria ohjeiden mukaan työskentelee ohjeiden mukaan turvallisesti hygieenisesti eläintiloissa tekee ohjeiden mukaisesti pienimuotoisia rakennustöitä tekee ohjeiden mukaan metsän uudistustöitä huolehtii työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta tkokäsittelystä tai hävittämisestä ohjeiden mukaan. tekee ajoonlähtötarkastuksen käyttää itsenäisesti traktoria huolehtii itsenäisesti työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta tkokäsittelystä tai hävittämisestä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Maa- metsäta- tietää yleisimmät tietää maa- met- tietää maa- metsä-

12 Ops näyttötutkinto 12 loustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien hallinta Maatalousalan keskeisen työterveyteen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädännön ohjeiden noudattaminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan hallinta Kasvi- eläinlajien tunnistaminen Työvälineiden rakennusmateriaalien tunnistaminen käyttäminen Kasvupaikkaluokkien metsätyyppien tunnistaminen Maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen maa- metsätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta noudattaa maatalousalan tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä ymmärtää ajoonlähtö-tarkastuksen merkityksen tunnistaa yleisimpiä kasvi- kotieläinlaje tunnistaa työkalu rakennusmateriaale käyttää niitä tavanomaisissa töissä tunnistaa yleisimmät puulajit ymmärtää perusperiaatteet, mitkä jätteet kuuluvat kompostiin, ongelmajätteeseen, vähäriskisiin suuririskisiin eläinjätteisiin. sätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta noudattaa maatalousalan tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä sekä tunnistaa vaaratekijöitä ymmärtää ajoonlähtö-tarkastuksen merkityksen tekee sen ohjeiden mukaan tunnistaa yleisimpiä kasvi- kotieläinlaje hyödyntää tietoa työskentelyssään tunnistaa yleisimmät työkalut rakennusmateriaalit käyttää niitä monipuolisesti selvittää metsätyyppien merkityksen ymmärtää, mitkä jätteet kuuluvat kompostiin, ongelmajätteeseen, vähäriskisiin suuririskisiin eläinjätteisiin. talouden työtehtävät eri vuodenaikoina suunnittelee arvioi omaa ammatillista koulutustarvettaan ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta noudattaa maatalousalan tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä sekä tunnistaa vaaratekijät tekee ehdotuksia tapaturmien työn kuormittavuuden ehkäisemiseksi hallitsee ajonlähtötarkastuksen sujuvasti tunnistaa monipuolisesti kasvi- kotieläinlaje hyödyntää tietoa työskentelyssään tunnistaa yleisimmät työkalut rakennusmateriaalit niiden käyttötarkoituksen sekä käyttää niitä itsenäisesti määrittää opaskasvien avulla alueen metsätyypit ymmärtää, mitkä jätteet kuuluvat kompostiin, ongelmajätteeseen, vähäriskisiin suuririskisiin eläinjätteisiin sekä perustelee miksi näin tehdään. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintai- dot Terveys, turvalli- toimii annettujen kiinnittää huomiota toimii työturvallisesti

13 Ops näyttötutkinto 13 suus toimintakyky ohjeiden mukaan ymmärtää siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen sekä siistii jälkensä työtehtävien jälkeen hakee tukea muilta työyhteisön jäseniltä antaa tukea tarvittaessa. turvallisuuteen toimii annettujen ohjeiden mukaan ymmärtää siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen työturvallisuuteen sekä siistii jälkensä työtehtävän jälkeen toimii luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenien kanssa. annettujen ohjeiden mukaisesti ymmärtää siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen työturvallisuuteen sekä ylläpitää omatoimisesti siisteyttä edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan työyhteisön yhteisöllisyyttä. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä maataloustöitä traktorilla työturvallisuustekijät huomioiden maaseutuyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Traktorin perustekniikan hallinta turvallinen käyttö 2. Eläinten päivittäisten hoitotöiden tekeminen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Lähiopetuksen kson ovat seuraavat: 1. Traktorin turvallinen käyttö maataloustöissä 2. Eläinten päivittäiset hoitotyöt 3. Metsätyöt 4. Rakennustyöt 5. Työturvallisuus maatilalla ensiapu Maaseutuyrittäminen Tämä tutkinnon osa suositellaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalvelu arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden kulttuurin edistämistä

14 Ops näyttötutkinto 14 kehittää liikeideoita perustaa yrityksen hakea tietoa alalta elinkeinoaan koskevista määräyksistä lainsäädännöstä suunnitella tuotannon toiminnan kannattavuutta järjestää rahoituksen vertailla investointien kannattavuutta huolehtia maatilan tuotantotukien hausta laatia maatilan veroilmoituksen kilpailuttaa laatia tarjouksia markkinoida hinnoitella tuotteita palvelu ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä toimia työnantana tai työntekijänä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa seurata alansa kehitystä yhteistyömahdollisuuksia käyttää työterveyshuollon palvelu edistää kestävän kehityksen toimintatapo. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen johtaminen suunnittelee maaseutuyrityksen toimintaa kehittämismahdollisuuksia asiantuntin avulla arvioi opastettuna oman toiminnan työn tekemisen vahvuuksia kehittämistarpeita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä ohttuna käyttää keskeisimpiä ohjelmia sovellutuksia suunnittelee maaseutuyrityksen toimintaa ohjeiden mukaan hakee tarvittaessa asiantunti-apua toiminnan kehittämiseen arvioi oman toiminnan työn tekemisen vahvuuksia mahdollisuuksia toimia maaseutuyrittäjänä ammattialallaan hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää ohjeiden mukaan keskeisimpiä ohjelmia sovellutuksia suunnittelun tukena suunnittelee maaseutuyrityksen toimintaa itsenäisesti hakee tarvittaessa asiantunti-apua toiminnan kehittämiseen arvioi oman toiminnan työn tekemisen vahvuuksia mahdollisuuksiaan toimia ammattialallaan sekä asettaa yrittäjyysosaamiselleen tavoitteita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää itsenäisesti keskeisimpiä ohjelmia sovellutuksia suunnittelun tukena

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 10/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot